Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

14/10/2020

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Croeso, bawb, a, chyn i ni ddechrau'r cyfarfod, dwi eisiau nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod yma ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo. Bydd yr holl Aelodau sy'n cymryd rhan yn nhrafodion y Senedd yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006, a bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y Cyfarfod Llawn heddiw. Mae'r rhain wedi'u nodi ar eich agenda. A hoffwn atgoffa'r Aelodau fod y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â threfn yn y Cyfarfod Llawn yn berthnasol i'r cyfarfod yma, ac yr un mor berthnasol i Aelodau yn y Siambr â'r rhai sy'n ymuno drwy gyswllt fideo. 

Welcome. Before we begin this meeting, I want to set out a few points. This meeting will be held in a hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber and others joining by video-conference. All Members participating in proceedings of the Senedd will be treated equally. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitute Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary, and these are noted on your agenda. And I would remind Members that Standing Orders relating to order in Plenary meetings apply to this meeting, and apply equally to Members in the Siambr as to those joining virtually. 

1. Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
1. Questions to the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs

Felly, y prynhawn yma yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Adam Price. 

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, and the first question is from Adam Price.

Llifogydd yn Ardal Pontargothi
Flooding in the Pontargothi Area

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y llifogydd diweddar yn ardal Pontargothi? OQ55692

1. Will the Minister make a statement on the recent flooding in the Pontargothi area? OQ55692

Thank you. In response to the recent flooding, Natural Resources Wales have been in dialogue with trunk road officials to determine the best, long-term, sustainable solutions. It is now for NRW and south Wales trunk road authority to assess these options and, if appropriate, bring forward a scheme at this location. 

Diolch. Mewn ymateb i'r llifogydd diweddar, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cael trafodaethau gyda swyddogion cefnffyrdd i benderfynu ar yr atebion cynaliadwy hirdymor gorau. Mater i CNC ac awdurdod cefnffyrdd de Cymru yw asesu'r opsiynau hyn, ac os yw'n briodol, cyflwyno cynllun yn y lleoliad hwn.

Mae SWTRA a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi gohebu gyda chyngor cymuned Llanegwad, ond y broblem yw bod yna wahaniaeth barn rhyngddyn nhw ynglŷn â'r ffordd ymlaen. Yn benodol, mae SWTRA wedi argymell system i gasglu malurion ymhellach lan yr afon ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwrthwynebu hynny. Felly, y cwestiwn mae cyngor Llanegwad a finnau yn gofyn, yn naturiol, yw pa un o'r asiantaethau llywodraethol yma mae'r Llywodraeth yn cytuno â hi. Ac a allwn ni gael cyfarfod gyda'r ddwy asiantaeth, a dweud y gwir, i ddatrys yr issue yma ar gyfer pobl leol yn ardal Pontargothi? 

The South Wales Trunk Road Agent and Natural Resources Wales have been in correspondence with Llanegwad community council, but the problem is that there is a difference of opinion between them on the best way forward. Specifically, SWTRA has recommended a system to gather debris further up the river and NRW opposes that. So, the question that the Llanegwad council and I are asking, quite naturally, is which of the Government agencies does the Government agree with. And could we have a meeting with both agencies in order to resolve this issue for local people in the Pontargothi area?

Well, I'd be very happy to have a meeting, if there is that difference of opinion, to certainly hear both sides' views. I've increased the funding available, so, if NRW want to bring forward a scheme, I'd be very happy to look at that. This is something we need to look at in the not too distant future. So, yes, I would be very happy to have a meeting. 

Wel, rwy’n fwy na pharod i gael cyfarfod, os oes gwahaniaeth barn, er mwyn clywed safbwyntiau'r ddwy ochr, yn sicr. Rwyf wedi cynyddu'r cyllid sydd ar gael, felly os yw CNC yn dymuno cyflwyno cynllun, rwy’n fwy na pharod i edrych ar hynny. Mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid inni edrych arno yn y dyfodol agos. Felly, ydw, rwy’n fwy na pharod i gael cyfarfod.

Archfarchnadoedd a COVID-19
Supermarkets and COVID-19

2. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gydag archfarchnadoedd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rheolau COVID-19? OQ55678

2. What discussions has the Minister had with supermarkets to ensure that they are COVID-19 compliant? OQ55678

I've had regular discussions with all the major retailers throughout the course of the pandemic and discuss the matters relating to social distancing regularly. The supermarkets are well aware of the regulations that apply here in Wales and that local authorities will take enforcement action if necessary.

Rwyf wedi cael trafodaethau rheolaidd gyda'r holl brif fanwerthwyr drwy gydol y pandemig, ac wedi trafod y materion sy'n ymwneud â chadw pellter cymdeithasol yn rheolaidd. Mae'r archfarchnadoedd yn ymwybodol iawn o'r rheoliadau sydd ar waith yma yng Nghymru ac y bydd awdurdodau lleol yn cymryd camau gorfodi os oes angen.

After I initially wrote to you on behalf of constituents about this, you stated that you do have regular meetings and you have been reassured that their policies continue to maintain social distancing in all stores in line with Welsh Government policy. Constituents responded to your letter, stating that wasn't the case in the three stores they had visited in Mold, and it wasn't the case in their local store in Buckley, in this case. When they asked the staff about it, they were told that they were not required or that they weren't allowed to say anything to non-wearers. Another said they'd had a letter from a supermarket head office, which clearly stated that they've advised staff not to challenge people for not wearing masks, which didn't agree or tally with the correspondence you had sent. In your reply yesterday, you said staff should ask people not wearing a mask to do so, whilst acknowledging those who have an exemption, adding that if the public have any concerns, they should report that to their local authority. How, therefore, do you respond to information that there is a convoluted mechanism for local authorities to report concerns, with various trading standards across the UK tasked with liaising with different particular store chains, and local trading standards therefore feeding back to the relevant trading standard for that store's head office, and head offices dealing with four country variations of the legislation?

Ar ôl i mi ysgrifennu atoch i gychwyn ar ran etholwyr ynglŷn â hyn, dywedasoch eich bod yn cael cyfarfodydd rheolaidd a’ch bod wedi cael sicrwydd fod eu polisïau’n parhau i gynnal mesurau cadw pellter cymdeithasol ym mhob siop yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru. Ymatebodd etholwyr i'ch llythyr, gan nodi nad oedd hynny'n wir yn y tair siop roeddent wedi ymweld â hwy yn yr Wyddgrug, ac nad oedd yn wir yn eu siop leol ym Mwcle, yn yr achos hwn. Pan ofynasant i'r staff ynglŷn â’r peth, dywedwyd wrthynt nad oedd gofyn neu nad oeddent yn cael dweud unrhyw beth wrth bobl nad oeddent yn gwisgo masgiau. Dywedodd un arall eu bod wedi cael llythyr gan brif swyddfa archfarchnad, a oedd yn nodi'n glir eu bod wedi cynghori staff i beidio â herio pobl am beidio â gwisgo masgiau, ac nid oedd hynny’n cyd-fynd neu'n cytuno â'r ohebiaeth a anfonwyd gennych. Yn eich ateb ddoe, dywedasoch y dylai staff ofyn i bobl nad ydynt yn gwisgo masgiau wneud hynny, gan gydnabod y rheini sydd wedi cael esemptiad, gan ychwanegu, os oes gan y cyhoedd unrhyw bryderon, y dylent gysylltu â’u hawdurdod lleol. Sut rydych yn ymateb, felly, i wybodaeth fod y mecanwaith i awdurdodau lleol roi gwybod am bryderon yn gymhleth, gydag amrywiol adrannau safonau masnach ledled y DU yn gorfod cysylltu â gwahanol gadwyni siopau penodol, ac adrannau safonau masnach lleol felly’n bwydo yn ôl i'r adran safonau masnach berthnasol ar gyfer prif swyddfa’r siop honno, a phrif swyddfeydd yn ymdrin ag amrywiadau yn y ddeddfwriaeth yn y pedair gwlad?

13:35

Thank you. I continue to meet regularly with the major retailers; I'm due to meet them again next week. In relation to face coverings and social distancing, the measures are still in all the stores—in different forms, but they are all certainly still there. It is, as you know, mandatory for the public and shop workers to wear face coverings in shops and enclosed public spaces, and the guidance is available on the Welsh Government website. There is obviously a public responsibility as well in relation to social distancing, and we would encourage the public to co-operate as much as possible in relation to that. And even while you're wearing a face covering, it's really important that you maintain the 2m social distancing as much as possible.

In relation to your question around convoluted ways of reporting it, I certainly have not received any complaints around that. I know of local authorities that have brought forward enforcement notices in a variety of supermarkets across Wales. And, again, I've found it to be very straightforward. I've not had any complaints about that. If you want to write to me specifically in relation to the supermarkets you referred to, I'd be very happy to look into it.

Diolch. Rwy'n parhau i gyfarfod yn rheolaidd â'r prif fanwerthwyr; rwyf i fod i gyfarfod â hwy eto'r wythnos nesaf. Mewn perthynas â gorchuddion wyneb a chadw pellter cymdeithasol, mae'r mesurau’n dal i fod ar waith yn yr holl siopau—ar wahanol ffurfiau, ond yn sicr, mae pob un ohonynt yn dal i fod yno. Fel y gwyddoch, mae’n orfodol i’r cyhoedd a gweithwyr siopau wisgo gorchuddion wyneb mewn siopau ac mewn mannau cyhoeddus dan do, ac mae'r canllawiau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Yn amlwg, mae gan y cyhoedd gyfrifoldeb hefyd mewn perthynas â chadw pellter cymdeithasol, a byddem yn annog y cyhoedd i gydweithio i’r graddau mwyaf posibl mewn perthynas â hynny. A hyd yn oed pan ydych yn gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig iawn eich bod yn parhau i gadw pellter cymdeithasol o 2m cymaint ag y gallwch.

Mewn perthynas â'ch cwestiwn ynghylch ffyrdd cymhleth o roi gwybod am achosion o dorri’r rheolau, yn sicr, nid wyf wedi derbyn unrhyw gwynion ynglŷn â hynny. Gwn am awdurdodau lleol sydd wedi cyflwyno hysbysiadau gorfodi mewn amrywiaeth o archfarchnadoedd ledled Cymru. Ac unwaith eto, credaf fod hyn wedi bod yn ddidrafferth iawn. Nid wyf wedi cael unrhyw gwynion ynglŷn â hynny. Os hoffech ysgrifennu ataf yn benodol mewn perthynas â'r archfarchnadoedd y cyfeirioch chi atynt, rwy’n fwy na pharod i edrych ar y mater.

Minister, a number of weeks ago we were getting concerned about supermarkets in the Rhondda Cynon Taf area because standards were dropping. Rhondda Cynon Taf County Borough Council, who've taken on, I think, 20 enforcement officers, or so, have been meeting with and have gone round the supermarkets. And I can say, in the Rhondda Cynon Taf area and the Pontypridd area, that the standards of discipline within the supermarkets is very, very high. And I think we've all been very impressed, and by the fact that the supermarkets are even now very safely administering flu vaccines. What I'd like to ask, though, is about the maintenance of the resources that local government need to actually keep this level of enforcement and monitoring going, all the way through to the next couple of months, which I think is going to be necessary. Has there been any discussion between you and the Minister for Finance over the resources that are going to be required by local government to ensure that we don't slip back and that we maintain the level of monitoring and enforcement that is being maintained at the present time?

Weinidog, sawl wythnos yn ôl, roeddem yn poeni am archfarchnadoedd yn ardal Rhondda Cynon Taf gan fod y safonau'n gostwng. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sydd wedi cyflogi oddeutu 20 o swyddogion gorfodi, rwy’n credu, wedi bod yn cyfarfod â'r archfarchnadoedd ac wedi ymweld â hwy. A gallaf ddweud, yn ardal Rhondda Cynon Taf ac ardal Pontypridd, fod safonau disgyblaeth yn yr archfarchnadoedd yn uchel iawn. A chredaf fod pob un ohonom yn falch iawn gyda hyn, ynghyd â'r ffaith bod yr archfarchnadoedd hyd yn oed yn awr yn rhoi brechlynnau ffliw mewn modd diogel iawn. Mae’r hyn yr hoffwn ei ofyn, serch hynny, yn ymwneud â chadw’r adnoddau sydd eu hangen ar lywodraeth leol i sicrhau bod y lefel hon o orfodaeth a monitro’n parhau drwy gydol yr ychydig fisoedd nesaf, rhywbeth sy'n mynd i fod yn angenrheidiol, yn fy marn i. A ydych wedi cael unrhyw drafodaethau gyda'r Gweinidog Cyllid ynghylch yr adnoddau y bydd eu hangen ar lywodraeth leol er mwyn sicrhau nad ydym yn llithro'n ôl a’n bod yn parhau i gynnal y lefel o fonitro a gorfodi sy'n cael ei chynnal ar hyd o bryd?

Thank you. I am aware of the proactive role that Rhondda Cynon Taf have taken in relation to this issue. I haven't had any direct discussions with the Minister for Finance in relation to this, but I'm sure my colleague Julie James has certainly done that, because it is, as you say, very important that they are able to maintain this level of enforcement. You'll be aware of the significant funding that Welsh Government has given to local authorities, for a variety of reasons, during the COVID-19 pandemic.

Diolch. Rwy’n ymwybodol o’r rôl ragweithiol y mae Rhondda Cynon Taf wedi'i mabwysiadu mewn perthynas â’r mater hwn. Nid wyf wedi cael unrhyw drafodaethau uniongyrchol gyda’r Gweinidog Cyllid mewn perthynas â hyn, ond rwy’n siŵr fod fy nghyd-Aelod, Julie James, yn sicr, wedi gwneud hynny, oherwydd fel y dywedwch, mae’n bwysig iawn eu bod yn gallu cynnal y lefel hon o orfodaeth. Fe fyddwch yn ymwybodol o'r cyllid sylweddol y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i awdurdodau lleol, am amryw resymau, yn ystod pandemig COVID-19.

Minister, just like in RCT, Torfaen environmental health department and public protection staff have been working incredibly hard, undertaking spot checks on supermarkets in the borough. Will you join me in congratulating and commending the public protection team for their hard work? But will you redouble your efforts to emphasise to supermarkets, at a senior management level, that they have an absolute responsibility to keep shoppers and their staff safe, and to do everything that they can to recognise and enforce social distancing requirements?

Weinidog, yn union fel yn RhCT, mae adran iechyd yr amgylchedd a staff diogelu'r cyhoedd yn Nhorfaen wedi bod yn gweithio'n hynod o galed, gan gynnal hapwiriadau mewn archfarchnadoedd yn y fwrdeistref. A wnewch chi ymuno â mi i longyfarch a chanmol y tîm diogelu’r cyhoedd am eu gwaith caled? Ond a wnewch chi ddyblu eich ymdrechion i bwysleisio wrth yr archfarchnadoedd, ar lefel yr uwch reolwyr, fod ganddynt gyfrifoldeb absoliwt i gadw siopwyr a'u staff yn ddiogel, ac i wneud popeth yn eu gallu i nodi ac i orfodi mesurau cadw pellter cymdeithasol?

Thank you. Around the first point of your question, I think it's excellent that Torfaen County Borough Council have been undertaking the spot checks. I think we've asked a huge amount of our environmental health officers right across Wales during the pandemic, and I think it's fair to say local authorities have really stepped up to the plate in relation to that.

In my regular meetings with the supermarkets, I certainly always re-emphasise the need for them to take responsibility for the shoppers, and they're very happy to do that. As I said in a previous answer, the social distancing is still there now, face masks are obviously mandatory, and I think we all have to accept there's a shared responsibility for us all to act and modify our behaviour and responsibility to shopping in supermarkets.

I've also unfortunately had quite a bit of correspondence about an increase in the abuse that shopkeepers and shop assistants have been receiving as well, which, obviously, we don't want to see. I've been in correspondence with the police around this issue also. 

Diolch. O ran pwynt cyntaf eich cwestiwn, credaf ei bod yn wych fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi bod yn cynnal hapwiriadau. Credaf ein bod wedi gofyn am gryn dipyn gan ein swyddogion iechyd yr amgylchedd ledled Cymru yn ystod y pandemig, a chredaf ei bod yn deg dweud bod awdurdodau lleol wedi ysgwyddo’r cyfrifoldeb mewn perthynas â hynny.

Yn fy nghyfarfodydd rheolaidd gyda'r archfarchnadoedd, yn sicr, rwyf bob amser yn ailbwysleisio'r angen iddynt gymryd cyfrifoldeb am y siopwyr, ac maent yn fwy na pharod i wneud hynny. Fel y dywedais mewn ateb blaenorol, mae'r mesurau cadw pellter cymdeithasol yn dal yno, mae masgiau wyneb yn amlwg yn orfodol, a chredaf fod yn rhaid i bob un ohonom dderbyn bod cyfrifoldeb arnom ar y cyd i gymryd camau ac i addasu ein hymddygiad a'n cyfrifoldeb wrth siopa mewn archfarchnadoedd.

Yn anffodus, rwyf hefyd wedi cael cryn dipyn o ohebiaeth ynghylch cynnydd yn yr achosion o ddifrïo perchnogion siopau a chynorthwywyr mewn siopau, sy’n rhywbeth nad ydym yn dymuno’i weld wrth gwrs. Ac rwyf wedi bod yn gohebu gyda'r heddlu ynglŷn â'r mater hwn hefyd.

13:40
Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd. 

Questions now from the party spokespeople. The Plaid Cymru spokesperson, Llyr Gruffydd.

Diolch yn fawr, Llywydd. Tomorrow, Minister, of course, is the deadline set by Boris Johnson to come to an agreement with the EU on a post-Brexit trade deal, after which, he says, the UK is ready and willing to walk away, leaving us with 'no deal' chaos and realising the worst nightmares, of course, of the agricultural industry here in Wales. And we all know the figures: 82 per cent of beef exports from the UK go into Europe; 78 per cent of dairy produce exports; and 90 per cent of lamb exports currently going in to the EU. Now, a London School of Economics report has found that, even with a free trade agreement by the end of this year, food trade between the UK and the EU will be slashed, driven primarily by non-tariff barriers. So, can you outline to us what contingencies the Welsh Government is putting in place to mitigate the devastating 'no deal' damage that's looming and, specifically, the steps that you're looking to take in relation to the beef, the dairy and sheep sectors in Wales?

Diolch yn fawr, Lywydd. Yfory, Weinidog, wrth gwrs, yw'r terfyn amser a bennwyd gan Boris Johnson ar gyfer cytuno gyda'r UE ar gytundeb masnach ar ôl Brexit, ac ar ôl hynny, dywed fod y DU yn barod i roi’r gorau i’r trafodaethau, gan ein gadael gydag anhrefn ‘dim cytundeb’, a gwireddu hunllefau gwaethaf y diwydiant amaethyddol yma yng Nghymru wrth gwrs. Ac mae pob un ohonom yn ymwybodol o’r ffigurau; mae 82 y cant o allforion cig eidion o'r DU yn mynd i Ewrop; 78 y cant o allforion cynhyrchion llaeth; a 90 y cant o allforion cig oen yn mynd i'r UE ar hyn o bryd. Nawr, mae adroddiad gan Ysgol Economeg Llundain wedi nodi, hyd yn oed gyda chytundeb masnach rydd erbyn diwedd eleni, y bydd y fasnach fwyd rhwng y DU a’r UE yn cael ei chwalu, yn bennaf oherwydd rhwystrau nad ydynt yn dariffau. Felly, a allwch amlinellu i ni pa gynlluniau wrth gefn y mae Llywodraeth Cymru yn eu rhoi ar waith i liniaru’r difrod ‘dim cytundeb’ difrifol sydd ar y gorwel, ac yn benodol, y camau rydych yn bwriadu eu cymryd mewn perthynas â'r sectorau cig eidion, llaeth a defaid yng Nghymru?

I'm sorry, Llyr, I missed the beginning of your question. There was no volume at all, so I wasn't quite sure who you were referring to. But, certainly, in relation to the red meat sector, and also poultry and eggs, the Welsh Government is doing a significant amount of work. You'll know that we've had several campaigns with Hybu Cig Cymru to promote the red meat sector specifically. Last year, we had detailed discussions around a support scheme for the sheep sector, because, as you said in your question, the figures are certainly very concerning, if we don't have that trade agreement with the EU, our closest neighbours, as a market of over half a billion people. So, those conversations have started again with the Department for Environment, Food and Rural Affairs, and with my ministerial counterparts in Scotland and Northern Ireland, about the significant support for the sheep sector. 

Mae'n ddrwg gennyf, Llyr, methais ddechrau eich cwestiwn. Nid oedd unrhyw sain o gwbl, felly nid oeddwn yn hollol siŵr at bwy roeddech yn cyfeirio. Ond yn sicr, mewn perthynas â'r sector cig coch, yn ogystal â dofednod ac wyau, mae Llywodraeth Cymru yn gwneud cryn dipyn o waith. Fe wyddoch ein bod wedi cael sawl ymgyrch gyda Hybu Cig Cymru i hyrwyddo'r sector cig coch yn benodol. Y llynedd, cawsom drafodaethau manwl ynghylch cynllun cymorth ar gyfer y sector defaid, oherwydd fel y dywedasoch yn eich cwestiwn, mae'r ffigurau’n sicr yn peri cryn bryder, os na fydd gennym gytundeb masnach gyda'r UE, ein cymdogion agosaf, a marchnad o dros hanner biliwn o bobl. Felly, mae'r sgyrsiau hynny wedi ailgychwyn gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, a Gweinidogion cyfatebol yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, ynghylch y cymorth sylweddol i'r sector defaid.

I'm glad you share my concerns. I'm not sure that that gives me the assurances I was looking for. I didn't hear any specifics, other than 'ongoing discussions'. Now, we're 12 weeks away, of course, from this potential eventuality, and your Government needs to be ready to implement actions in 12 weeks' time. I was hoping to hear, maybe, how you were looking to ramp up cold storage capacity, to handle surplus produce that will no longer be exported. I was hoping that you'd maybe tell us how public procurement would be stepping up to the plate in order to try and absorb more domestic produce. Maybe you could tell us what discussions you're having with the UK Government to ensure that the risks of 'no deal' aren't escalated by trade deals with Australia and New Zealand potentially allowing for an increase in quota for lamb exports coming into the UK from those countries. 

Also, we saw reports last week that 2 million UK lamb carcasses may go to waste under a 'no deal' Brexit. Can you tell us, Minister, whether your Government is now planning to handle thousands and thousands of tonnes of additional food waste that potentially you will have to handle as a result of a 'no deal' Brexit?

Rwy'n falch eich bod yn rhannu fy mhryderon. Nid wyf yn siŵr a yw hynny'n rhoi'r sicrwydd roeddwn yn chwilio amdano. Ni chlywais unrhyw fanylion penodol, heblaw am ‘drafodaethau parhaus’. Nawr, 12 wythnos sydd i fynd, wrth gwrs, tan y sefyllfa bosibl hon, ac mae angen i'ch Llywodraeth fod yn barod i gymryd camau gweithredu ymhen 12 wythnos. Roeddwn yn gobeithio clywed, efallai, sut roeddech yn bwriadu cynyddu capasiti storio oer, i ymdrin â chynnyrch dros ben na fydd yn cael ei allforio mwyach. Roeddwn yn gobeithio y byddech efallai'n dweud wrthym sut y byddai caffael cyhoeddus yn camu i'r adwy er mwyn ceisio amsugno mwy o gynnyrch domestig. Efallai y gallech ddweud wrthym pa drafodaethau rydych yn eu cael gyda Llywodraeth y DU i sicrhau nad yw'r risgiau sy’n deillio o ‘ddim cytundeb’ yn cael eu gwaethygu gan gytundebau masnach gydag Awstralia a Seland Newydd a fyddai’n caniatáu ar gyfer cynnydd yn y cwota, o bosibl, ar gyfer allforion cig oen a ddaw i mewn i'r DU o'r gwledydd hynny.

Hefyd, gwelsom adroddiadau yr wythnos diwethaf y gallai 2 filiwn o garcasau cig oen yn y DU fynd yn wastraff o dan Brexit ‘dim cytundeb’. A allwch ddweud wrthym, Weinidog, p’un a yw eich Llywodraeth yn awr yn cynllunio i ymdrin â’r miloedd ar filoedd o dunelli o wastraff bwyd ychwanegol y bydd yn rhaid i chi ymdrin ag ef o ganlyniad i Brexit ‘dim cytundeb’ posibl?

Well, you will appreciate that as, as you say, we're only 12 weeks away from the end of the EU transition period, these are ongoing discussions. So, I absolutely appreciate they're urgent, but you will also have to appreciate that the UK Government are leading on a great deal of these, and, of course, while we're making plans for a 'no deal' Brexit, we are reliant on a lot of information coming from the UK Government. I and my ministerial colleagues are all having increased meetings with the UK Government. I had two yesterday with the UK Government, not specifically around red meat but in relation to fisheries and energy, for instance. So, those discussions are certainly increasing. 

Obviously, trade discussions—. I don't lead on trade discussions for the Welsh Government; that was Eluned Morgan, and now Jeremy Miles. But these sorts of things will obviously be discussed by them also. We have made the UK Government very well aware that we know a 'no deal' Brexit would be absolutely catastrophic for the red meat sector, for agriculture and, indeed, I think, for the whole of Wales.

Wel, fe fyddwch yn deall, gan mai 12 wythnos yn unig sydd i fynd tan ddiwedd cyfnod pontio'r UE, fel y dywedwch, fod y rhain yn drafodaethau parhaus. Felly, rwy'n llwyr ddeall eu bod yn rhai brys, ond bydd yn rhaid i chi ddeall hefyd fod Llywodraeth y DU yn arwain ar lawer iawn o'r rhain, ac wrth gwrs, er ein bod yn cynllunio ar gyfer Brexit ‘dim cytundeb’, rydym yn ddibynnol ar lawer o wybodaeth a ddaw gan Lywodraeth y DU. Rwyf fi a fy nghyd-Weinidogion yn cael mwy o gyfarfodydd gyda Llywodraeth y DU. Cefais ddau ddoe gyda Llywodraeth y DU, nid yn benodol ynghylch cig coch, ond ynglŷn â physgodfeydd ac ynni, er enghraifft. Felly, mae'r trafodaethau hynny'n sicr yn cynyddu.

Yn amlwg, trafodaethau masnach—. Nid wyf yn arwain ar drafodaethau masnach ar ran Llywodraeth Cymru; Eluned Morgan oedd yn gwneud hynny, a Jeremy Miles bellach. Ond yn amlwg, byddant hwythau’n trafod y mathau hyn o bethau hefyd. Rydym wedi sicrhau bod Llywodraeth y DU yn ymwybodol iawn ein bod yn gwybod y byddai Brexit 'dim cytundeb' yn hollol drychinebus i'r sector cig coch, i amaethyddiaeth, ac yn wir, i Gymru gyfan yn fy marn i.

13:45

Well, you still haven't given me any specific actions, but I'll move on, because actions do speak louder than words and we saw this week how Tory Members of Parliament in Westminster removed from the UK Agriculture Bill, of course, clauses that would have protected food standards in this country in future trade deals. And in doing so, of course, they let Welsh farmers down. They exposed them to the risk of cheap imports undercutting their produce and undermining their livelihoods. Now, weeks ago, many of those very same Members of Parliament were wearing a wheatsheaf in support of the Back British Farming campaign, but their actions this week have clearly exposed that as a hollow and meaningless gesture. So, do you agree with me, Minister, that the only way now to protect Welsh farmers in future is to maximise the powers we have here in Wales to do as much of that as possible ourselves?

Wel, nid ydych wedi rhoi unrhyw gamau penodol i mi o hyd, ond rwyf am symud ymlaen, gan fod gweithredoedd yn dweud mwy na geiriau a gwelsom yr wythnos hon sut y gwnaeth Aelodau Seneddol Torïaidd yn San Steffan gael gwared ar gymalau o Fil Amaethyddiaeth y DU, wrth gwrs, cymalau a fyddai wedi diogelu safonau bwyd yn y wlad hon mewn cytundebau masnach yn y dyfodol. Ac wrth wneud hynny, wrth gwrs, maent yn gwneud tro gwael â ffermwyr Cymru. Maent wedi peri iddynt fod yn agored i beryglon mewnforion rhad, a fyddai’n cael eu gwerthu’n rhatach na’u cynnyrch hwy, ac yn tanseilio eu bywoliaeth. Nawr, wythnosau yn ôl, roedd llawer o'r un Aelodau Seneddol yn gwisgo ysgubau gwenith i gefnogi ymgyrch Back British Farming, ond mae eu gweithredoedd yr wythnos hon wedi dangos yn glir mai gweithred wag a diystyr oedd honno. Felly, a ydych yn cytuno â mi, Weinidog, mai'r unig ffordd y gellir diogelu ffermwyr Cymru yn y dyfodol yw sicrhau bod gennym gymaint o bwerau â phosibl yma yng Nghymru i wneud cymaint o hynny ag y gallwn ein hunain?

I absolutely agree with you around the disappointment expressed. It's been very interesting to see both the National Farmers Union Cymru and the Farmers Union of Wales extremely critical of the UK Government in relation to the votes that took place on Monday evening around the UK Agriculture Bill. We want to see our very high standards maintained; they had the opportunity to put it into legislation on Monday and failed to do so. I've always made it very clear that we will have our own Welsh bespoke agricultural Bill. I still intend to bring forward a White Paper before the end of this calendar year in relation to that and we want to do all we can to maintain existing high standards of food safety and animal welfare. We're working very hard on the frameworks—you'll be aware of all the frameworks that are currently being done in collaboration—in relation to this matter also.

Cytunaf yn llwyr â chi ynglŷn â'r siom a fynegwyd. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn gweld Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru ac Undeb Amaethwyr Cymru yn bod yn hynod feirniadol o Lywodraeth y DU mewn perthynas â'r pleidleisiau a gynhaliwyd nos Lun ar Fil Amaethyddiaeth y DU. Rydym am weld ein safonau uchel yn cael eu cynnal; cawsant gyfle i droi hynny’n ddeddfwriaeth nos Lun, ac ni wnaethant hynny. Rwyf wedi dweud yn glir iawn bob amser y bydd gennym ein Bil amaethyddol Cymreig pwrpasol ein hunain. Rwy’n dal yn bwriadu cyflwyno Papur Gwyn cyn diwedd y flwyddyn galendr hon mewn perthynas â hynny, ac rydym am wneud popeth a allwn i gynnal y safonau uchel presennol mewn perthynas â diogelwch bwyd a lles anifeiliaid. Rydym yn gweithio'n galed iawn ar y fframweithiau—fe fyddwch yn ymwybodol o'r holl fframweithiau sy'n cael eu llunio ar y cyd ar hyn o bryd—mewn perthynas â'r mater hwn hefyd.

Llefarydd y Ceidwadwyr, Janet Finch-Saunders.

Conservative spokesperson, Janet Finch-Saunders.

Diolch, Llywydd. Good afternoon, Minister. There are 119 intensive poultry units in Wales with 40,000 or more birds. One hundred and sixteen of these are in Powys. Natural Resources Wales's Powys poultry pilot study—an assessment of cumulative atmospheric releases—found that smaller, non-regulated, but covered-under-planning poultry units do have a greater impact on the local ammonia concentrations than the larger regulated intensive units. It is noted that 12,000 free-range laying hens have a greater environmental impact than 80,000 meat birds. That was in 2005, yet, five years later, it is NRW that remain responsible for environmental permitting for the sites and for completing the habitat risk assessments for developments of only 40,000 or more birds. Are you confident, Minister, that NRW are regulating the category correctly or should the 40,000-bird red line in section 6.9 of Schedule 1 to the Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016 be lowered in respect of the 2015 report?

Diolch, Lywydd. Prynhawn da, Weinidog. Mae 119 o unedau ffermio dofednod dwys yng Nghymru, gyda 40,000 neu fwy o adar. Mae 116 o'r rhain ym Mhowys. Canfu astudiaeth beilot Cyfoeth Naturiol Cymru o ddofednod Powys—asesiad o ollyngiadau atmosfferig cronnol—fod unedau ffermio dofednod llai o faint, nad ydynt wedi’u rheoleiddio, ond sydd wedi’u cynnwys yn y ddeddfwriaeth gynllunio yn cael mwy o effaith ar y crynodiadau amonia lleol na'r unedau dwys mwy o faint a reoleiddir. Nodir bod 12,000 o ieir dodwy maes yn cael mwy o effaith amgylcheddol nag 80,000 o adar cig. Roedd hynny yn 2005, ac eto, bum mlynedd yn ddiweddarach, CNC sy'n parhau i fod yn gyfrifol am roi trwyddedau amgylcheddol i'r safleoedd ac am gwblhau'r asesiadau risg i gynefin ar gyfer datblygiadau â 40,000 neu fwy o adar yn unig. A ydych yn hyderus, Weinidog, fod CNC yn rheoleiddio'r categori yn gywir, neu a ddylid gostwng y terfyn 40,000 o adar yn adran 6.9 o Atodlen 1 i Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016 yn sgil adroddiad 2015?

Janet Finch-Saunders quotes figures from 2005 and 2010. Certainly when I was planning Minister a few years back, this was something that I asked planning officials to look at for me, because we were seeing that cumulative effect that Janet Finch-Saunders refers to. I'm happy that NRW are monitoring in the way that they should be, but if she has, again, any specific concerns, I'd be very happy to take that up with NRW.

Mae Janet Finch-Saunders yn dyfynnu ffigurau o 2005 a 2010. Yn sicr, pan oeddwn yn Weinidog cynllunio ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd hyn yn rhywbeth y gofynnais i swyddogion cynllunio edrych arno fy rhan, gan ein bod yn gweld yr effaith gronnol honno y cyfeiriodd Janet Finch-Saunders ati. Rwy'n hapus fod CNC yn monitro fel y dylent, ond unwaith eto, os oes ganddi unrhyw bryderon penodol, rwy’n fwy na pharod i drafod hynny gyda CNC.

Thank you. Many concerns have been raised with me across Wales generally in terms of intensive poultry units—not so much about them being there, but how they're actually regulated and monitored. Now, there are around 8.5 million chickens on permitted units in Powys. Around 77,000 people have signed a change.org petition 'Save the River Wye!' and they're demanding a moratorium on all new poultry units in Powys. Their wish is for a moratorium to be in place until the full environmental and community impacts of existing units are assessed. So, I do welcome the fact that NRW is carrying out a detailed review of data to better understand the cause of the increased algal blooms in the River Wye. Now, according to the Wye and Usk Foundation, NRW stated in a public meeting last week that they expect the review to show that the upper Wye has been exceeding its permitted phosphate levels for at least the last four years. So, should what NRW advised be correct, what urgent steps will you take to tackle the level of phosphates in the river, and will those measures include a temporary moratorium?

Diolch. Mae llawer o bryderon wedi’u codi gyda mi ledled Cymru yn gyffredinol ynghylch unedau ffermio dofednod dwys—nid y ffaith eu bod yno, ond sut y cânt eu rheoleiddio a'u monitro. Nawr, mae oddeutu 8.5 miliwn o ieir ar unedau a ganiateir ym Mhowys. Mae oddeutu 77,000 o bobl wedi llofnodi deiseb ‘Save the River Wye!’ ar change.org, ac maent yn galw am foratoriwm ar bob uned ffermio dofednod newydd ym Mhowys. Maent yn dymuno cael moratoriwm ar waith hyd nes bod effeithiau amgylcheddol a chymunedol llawn yr unedau presennol yn cael eu hasesu. Felly, croesawaf y ffaith bod CNC yn cynnal adolygiad manwl o’r data er mwyn deall yn well beth sy’n achosi’r cynnydd mewn algâu ar afon Gwy. Nawr, yn ôl Sefydliad Gwy ac Wysg, nododd CNC mewn cyfarfod cyhoeddus yr wythnos diwethaf eu bod yn disgwyl i’r adolygiad ddangos bod y lefelau ffosffad ar y Gwy uchaf wedi bod yn uwch na’r lefelau a ganiateir dros y pedair blynedd diwethaf o leiaf. Felly, os yw’r hyn a ddywedodd CNC yn gywir, pa gamau brys y byddwch yn eu cymryd i fynd i'r afael â lefel y ffosffadau yn yr afon, ac a fydd y mesurau hynny'n cynnwys moratoriwm dros dro?

13:50

Well, I don't want to predict what NRW will say. I'm not aware of the comments to which you refer in a public meeting last week. I obviously wasn't there myself. I can't pre-empt any recommendations that NRW come forward with until they do.

Wel, nid wyf am geisio achub y blaen ar yr hyn y bydd CNC yn ei ddweud. Nid wyf yn ymwybodol o'r sylwadau y cyfeiriwch atynt mewn cyfarfod cyhoeddus yr wythnos diwethaf. Yn amlwg, nid oeddwn yno fy hun. Ni allaf achub y blaen ar unrhyw argymhellion y bydd CNC yn eu cyflwyno hyd nes eu bod yn gwneud hynny.

For me, the concern is that there's a real risk of our farmers being negatively portrayed. Poultry producers are highly monitored and routinely inspected, but it must also be acknowledged that when applying for IPUs, applicants have to undertake steps such as conservation plans, manure management plans, and pollution prevention plans. The River Axe catchment in Devon has used a three-year regulatory farm visit campaign to undertake advice-led regulatory audits. These visits led to infrastructure improvements. In fact, every pound spent by the Environment Agency in regulatory visits resulted in investment of £33 for infrastructure improvements. Will you look to support farmers where they wish to invest in relevant infrastructure improvements, and confirm that any future actions will not only be in relation to agriculture, but will tackle issues like warm water temperatures and sewage treatment works too?   

I mi, y pryder yw bod risg wirioneddol y caiff ein ffermwyr eu portreadu mewn ffordd negyddol. Mae cynhyrchwyr dofednod yn cael eu monitro'n agos a'u harchwilio'n rheolaidd, ond mae’n rhaid cydnabod hefyd, wrth wneud cais am unedau ffermio dofednod dwys, fod yn rhaid i ymgeiswyr gymryd camau fel cynlluniau cadwraeth, cynlluniau rheoli tail, a chynlluniau atal llygredd. Mae dalgylch afon Axe yn Nyfnaint wedi defnyddio ymgyrch ymweliadau rheoleiddiol bob tair blynedd ar ffermydd i gynnal archwiliadau rheoleiddiol ar sail cyngor. Arweiniodd yr ymweliadau hyn at welliannau i'r seilwaith. Mewn gwirionedd, arweiniodd pob punt a wariwyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd mewn ymweliadau rheoleiddiol at fuddsoddiad o £33 ar welliannau i’r seilwaith. A wnewch chi gefnogi ffermwyr os ydynt yn dymuno buddsoddi mewn gwelliannau seilwaith perthnasol, a chadarnhau y bydd unrhyw gamau yn y dyfodol nid yn unig yn ymwneud ag amaethyddiaeth, ond y byddant yn mynd i'r afael â materion fel tymheredd dŵr cynnes a gwaith trin carthion hefyd?

The Member will be aware that, earlier this year—around Easter time—I laid draft agricultural pollution regulations. At the time, and probably for the previous three years, when agricultural pollution was discussed, I made it very clear that we would look to support our farmers if they were looking for new infrastructure, for example, in order to deal with agricultural pollution and to avoid agricultural pollution, which of course the majority of farmers do. What I did say is that I would not give funding to bring them up to be compliant. I expect them to be compliant. We are seeing far too many incidents of agricultural pollution and, as I say, the draft regulations are there for people to look at. It was really important that they were laid for transparency, and I will be looking to take further steps in relation to the regulations. Poultry producers are highly monitored and routinely inspected. I have committed not to do anything while we are at the height of the pandemic, but, clearly, we are still seeing incidents of agricultural pollution that will need to be dealt with.  

Bydd yr Aelod yn ymwybodol fy mod, yn gynharach eleni—oddeutu adeg y Pasg—wedi gosod rheoliadau drafft ar lygredd amaethyddol. Ar y pryd, ac am y tair blynedd flaenorol yn ôl pob tebyg, pan oedd llygredd amaethyddol yn cael ei drafod, dywedais yn glir iawn y byddem yn ceisio cefnogi ein ffermwyr pe baent yn edrych am seilwaith newydd, er enghraifft, er mwyn ymdrin â llygredd amaethyddol ac er mwyn osgoi llygredd amaethyddol, sy’n rhywbeth y mae’r rhan fwyaf o ffermwyr yn ei wneud, wrth gwrs. Yr hyn a ddywedais yw na fyddwn yn rhoi cyllid iddynt i wella eu safonau fel eu bod yn cydymffurfio. Rwy'n disgwyl iddynt gydymffurfio. Rydym yn gweld gormod o lawer o achosion o lygredd amaethyddol, ac fel y dywedaf, mae'r rheoliadau drafft yno i bobl edrych arnynt. Roedd yn bwysig iawn eu bod yn cael eu gosod er tryloywder, ac rwy’n bwriadu cymryd camau pellach mewn perthynas â'r rheoliadau. Mae cynhyrchwyr dofednod yn cael eu monitro'n agos ac yn cael eu harchwilio fel mater o drefn. Rwyf wedi ymrwymo i beidio â gwneud unrhyw beth tra bo’r pandemig ar ei anterth, ond yn amlwg, rydym yn dal i weld achosion o lygredd amaethyddol y bydd angen mynd i’r afael â hwy.

Garddwriaeth
Horticulture

3. Beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ehangu garddwriaeth yng Nghymru? OQ55695

3. What is the Welsh Government's strategy for expanding horticulture in Wales? OQ55695

Thank you. The Welsh Government's strategy is to increase the production of fruit and vegetables in an environmentally sustainable way, in line with the objectives of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.

Diolch. Strategaeth Llywodraeth Cymru yw cynyddu cynhyrchiant ffrwythau a llysiau mewn ffordd sy'n amgylcheddol gynaliadwy, yn unol ag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Minister, you'll be aware that our food standards and our animal welfare standards, of which we are so proud, are under threat from multiple sources. I'm very concerned that a free trade agreement with the United States could lead to adulterated food from the United States flooding our shores. George Washington University has been undertaking research over the last five years on meat that is sold in United States shops. Fourteen per cent of poultry and 13 per cent of pork had traces of salmonella, and E. coli was present in 60 per cent of pork, 70 per cent of beef, 80 per cent of chicken and 90 per cent of turkey products. This is a terrifying prospect. But the most immediate threat to our food security is the disruption of fresh food supplies imported from Europe, which Llyr Gruffydd has already referred to, in the event of a worst-case scenario of a 'no deal' Brexit. We learned last week that the UK Government has suppressed this information to devolved Governments, preventing you from having all the information that you need to prepare for such an eventuality. As Wales imports most of our vegetables and fruit from Europe, what can be done now to increase our production of these important aspects of our daily lives, and to protect people from massive price rises and shortages, to which low-income families will be particularly vulnerable?

Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol fod ein safonau bwyd a'n safonau lles anifeiliaid, safonau rydym mor falch ohonynt, o dan fygythiad o sawl cyfeiriad. Rwy'n bryderus iawn y gallai cytundeb masnach rydd gyda'r Unol Daleithiau arwain at fwyd difwynedig o'r Unol Daleithiau yn llenwi ein gwlad. Mae Prifysgol George Washington wedi bod yn cynnal ymchwil dros y pum mlynedd diwethaf ar gig sy’n cael ei werthu yn siopau’r Unol Daleithiau. Roedd pedwar ar ddeg y cant o ddofednod a 13 y cant o borc yn cynnwys olion salmonela, ac roedd E. coli yn bresennol mewn 60 y cant o borc, 70 y cant o gig eidion, 80 y cant o gyw iâr a 90 y cant o gynhyrchion twrci. Mae hwn yn bosibilrwydd dychrynllyd. Ond y bygythiad mwyaf uniongyrchol i'n diogelwch bwyd yw’r tarfu ar gyflenwadau bwyd ffres a fewnforir o Ewrop, rhywbeth y mae Llyr Gruffydd eisoes wedi cyfeirio ato, pe baem yn cael y senario waethaf, sef Brexit 'dim cytundeb'. Fe wnaethom ni ddysgu’r wythnos diwethaf fod Llywodraeth y DU wedi cadw’r wybodaeth hon oddi wrth y Llywodraethau datganoledig, gan eich atal rhag cael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i baratoi ar gyfer sefyllfa o’r fath. Gan fod Cymru’n mewnforio’r rhan fwyaf o’n llysiau a’n ffrwythau o Ewrop, beth y gellir ei wneud yn awr i gynyddu ein cynhyrchiant o’r elfennau pwysig hyn yn ein bywydau bob dydd, ac i ddiogelu pobl rhag codiadau enfawr mewn prisiau a’r prinder y bydd teuluoedd incwm isel yn arbennig o agored iddynt?

Thank you. You highlight two areas of great concern, and those were around our animal welfare and food standards. Of course, you are quite right; they are under threat, and the UK Government did have the opportunity to protect them in legislation and didn't do so on Monday evening with the amendments that went through the House of Lords. Your point about information not being shared with us, as the UK Government always said they would, is clearly a matter of concern to myself and my ministerial colleagues, and I'm aware that Jeremy Miles, the Counsel General and Minister for European Transition, has written to Michael Gove on that issue also.

On your specific question around horticulture, again, I think the most effective immediate step to protect people from higher prices and reduced choice would be for the UK Government to secure a trade deal with the European Union—our closest neighbours and our biggest market. We cannot produce all the fruit and vegetables that we consume in Wales because of constraints on our climate and our geography. So, trade absolutely remains essential. But you'll be aware that the Welsh Government have supported the production of fruit and vegetables here through agricultural land mapping and through horticultural business support. We've provided grants to farm businesses, we have several schemes to encourage more fruit and veg to be grown here in Wales, and I'm pleased to see these grants being taken up. I should just say, I do want to reassure Members that our food supply system is secure, but the best way to keep it that way and to avoid unnecessary price increases is, as I say, for the UK Government to secure a trade deal with the European Union.

Diolch. Rydych yn tynnu sylw at ddau faes sy'n peri cryn bryder, sef ein safonau lles anifeiliaid a’n safonau bwyd. Wrth gwrs, rydych yn llygad eich lle; maent o dan fygythiad, a chafodd Llywodraeth y DU gyfle i'w diogelu mewn deddfwriaeth ac ni wnaethant hynny nos Lun gyda'r gwelliannau a aeth drwy Dŷ'r Arglwyddi. Mae eich pwynt ynglŷn â pheidio â rhannu gwybodaeth â ni, fel y dywedodd Llywodraeth y DU y byddent yn ei wneud bob amser, yn amlwg yn achos pryder i mi a fy nghyd-Weinidogion, ac rwy'n ymwybodol fod Jeremy Miles, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, wedi ysgrifennu at Michael Gove ynghylch y mater hwnnw hefyd.

Ar eich cwestiwn penodol ynghylch garddwriaeth, unwaith eto, credaf mai'r cam uniongyrchol mwyaf effeithiol i amddiffyn pobl rhag prisiau uwch a llai o ddewis fyddai i Lywodraeth y DU sicrhau cytundeb masnach gyda'r Undeb Ewropeaidd—ein cymdogion agosaf a'n marchnad fwyaf. Ni allwn gynhyrchu'r holl ffrwythau a llysiau rydym yn eu bwyta yng Nghymru oherwydd cyfyngiadau ar ein hinsawdd a'n daearyddiaeth. Felly, mae masnach yn parhau i fod yn gwbl hanfodol. Ond fe fyddwch yn ymwybodol fod Llywodraeth Cymru wedi cefnogi cynhyrchiant ffrwythau a llysiau yma drwy fapio tir amaethyddol a thrwy gymorth busnes garddwriaethol. Rydym wedi darparu grantiau i fusnesau fferm, mae gennym sawl cynllun i annog tyfu mwy o ffrwythau a llysiau yma yng Nghymru, ac rwy'n falch o weld y grantiau hyn yn cael eu defnyddio. Dylwn ddweud fy mod am roi sicrwydd i Aelodau fod ein system gyflenwi bwyd yn ddiogel, ond y ffordd orau o’i chadw felly ac osgoi codiadau diangen yn y prisiau, fel y dywedaf, yw i Lywodraeth y DU sicrhau cytundeb masnach â’r Undeb Ewropeaidd.

13:55

Before I call Nick Ramsay, just to say that I have noticed a growing tendency for self-promotion amongst the Zoom backgrounds of various Members. I think I can see at least three this afternoon on Zoom backgrounds. So, I will be sending out guidance on this issue to all Members, remembering, of course, that Members in the Chamber have no opportunity for self-promotion on any backgrounds that they have. I seek to treat all Members equally at all times, whether in Zoom or in the Chamber. Nick Ramsay. 

Cyn i mi alw ar Nick Ramsay, hoffwn ddweud fy mod wedi sylwi ar duedd gynyddol i hunanhyrwyddo ar gefndiroedd Zoom amryw Aelodau. Credaf y gallaf weld o leiaf dair enghraifft y prynhawn yma ar gefndiroedd Zoom. Felly, byddaf yn anfon canllawiau ar y mater hwn at yr holl Aelodau, gan gofio, wrth gwrs, nad oes gan Aelodau yn y Siambr gyfle i hunanhyrwyddo ar unrhyw gefndiroedd sydd ganddynt hwy. Rwy'n ceisio trin pob Aelod yn gyfartal bob amser, boed hynny dros Zoom neu yn y Siambr. Nick Ramsay.

Diolch, Llywydd. I've got Janet Finch-Saunders behind me, so that's all the self-promotion I need for this question. [Laughter.]

Minister, we talk a lot about building back better and building back greener in this Chamber. It strikes me that expanding horticulture is one way that we can do this. Of course, Welsh horticulture is massively supported by seasonal agricultural workers coming to the UK to pick fruit and vegetables on farms, and this has continued through the pandemic, as I believe that they've been allowed to self-isolate for 14 days on the farm where they work and live. Can you look at ways that these exemptions can be extended, or will you have discussions with the UK Government if it comes under their remit? This won't just be of benefit to horticulture; I understand that, in the run up to Christmas, there's a shortage of trained poultry processors as well, which could be plugged with an eight-week extension to the exemption for seasonal migrant workers.

Diolch, Lywydd. Mae gennyf Janet Finch-Saunders y tu ôl i mi, felly dyna'r holl hunanhyrwyddo sydd ei angen arnaf ar gyfer y cwestiwn hwn. [Chwerthin.]

Weinidog, rydym yn sôn yn aml am ailadeiladu'n well ac ailadeiladu’n wyrddach yn y Siambr hon. Ymddengys i mi fod ehangu garddwriaeth yn un ffordd y gallwn wneud hyn. Wrth gwrs, mae garddwriaeth yng Nghymru yn cael cryn dipyn o gymorth gan y gweithwyr amaethyddol tymhorol sy'n dod i'r DU i gasglu ffrwythau a llysiau ar ffermydd, ac mae hyn wedi parhau drwy'r pandemig, gan y credaf eu bod wedi cael caniatâd i hunanynysu am 14 diwrnod ar y ffermydd lle maent yn gweithio ac yn byw. A allwch edrych ar ffyrdd y gellir ymestyn yr esemptiadau hyn, neu a fyddwch yn cael trafodaethau gyda Llywodraeth y DU os yw'n rhan o’u cylch gwaith hwy? Nid er budd garddwriaeth yn unig y bydd hyn; yn y cyfnod cyn y Nadolig, deallaf fod prinder proseswyr dofednod hyfforddedig hefyd, y gellid ei liniaru gydag estyniad wyth wythnos i'r esemptiad ar gyfer gweithwyr mudol tymhorol.

Thank you. We were certainly very concerned about seasonal agricultural workers not being able to come to the UK during the COVID-19 pandemic. Right at the beginning, probably back in April, I was involved in weekly discussions with the UK Government around this issue. Certainly, as we continue to go through the year, as you say, it's not just fruit pickers or vegetable pickers; there are other seasonal workers who we rely on. They are conversations that I do have with the UK Government, and I'm sure that other ministerial colleagues do too. 

Diolch. Yn sicr, roeddem yn bryderus iawn na allai gweithwyr amaethyddol tymhorol ddod i'r DU yn ystod pandemig COVID-19. Ar y cychwyn cyntaf, ym mis Ebrill yn ôl pob tebyg, roeddwn yn rhan o drafodaethau wythnosol gyda Llywodraeth y DU ynghylch y mater hwn. Yn sicr, wrth inni barhau drwy'r flwyddyn, fel y dywedwch, nid ydym yn sôn am gasglwyr ffrwythau na chasglwyr llysiau yn unig; rydym yn dibynnu ar weithwyr tymhorol eraill hefyd. Maent yn sgyrsiau rwy'n eu cael gyda Llywodraeth y DU, ac rwy'n siŵr fod Gweinidogion eraill yn eu cael hefyd.

Bil Amaeth i Gymru
An Agriculture Bill For Wales

4. Sut y bydd papur gwyn Llywodraeth Cymru ar Fil amaeth i Gymru yn cydnabod pwysicrwydd y sector i ddyfodol yr Iaith Gymaeg? OQ55707

4. How will the Welsh Government's white paper on an agriculture Bill for Wales recognise the importance of the sector to the future of the Welsh language? OQ55707

Diolch. Agriculture plays a key role in supporting the Welsh language to thrive in our rural communities. By supporting farmers to manage their land's sustainability, our proposals balance the needs of the current generation with those of the next whilst supporting the resilience of Welsh-speaking communities.

Diolch. Mae amaethyddiaeth yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi'r Gymraeg i ffynnu yn ein cymunedau gwledig. Drwy gefnogi ffermwyr i reoli cynaliadwyedd eu tir, mae ein cynigion yn cydbwyso anghenion y genhedlaeth bresennol ag anghenion y genhedlaeth nesaf wrth gefnogi cadernid cymunedau Cymraeg eu hiaith.

Diolch am eich ateb. Byddwch chi, dwi'n gwybod, yn ymwybodol o'r adroddiad a gyhoeddwyd gan Cyswllt Ffermio, 'Iaith y Pridd', yn ddiweddar, ac rŷn ni'n gwybod am ffigurau'r cyfrifiad, sy'n dangos bod 43 y cant o weithwyr amaethyddol yn siarad Cymraeg o gymharu ag 19 y cant o'r boblogaeth yn gyffredinol. Nawr, wrth gwrs, o dan Ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, mae'r iaith Gymraeg a diwylliant yn biler sydd yn sefyll ochr yn ochr gyda phileri cynaliadwyedd economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Gyda hynny mewn golwg, allwch chi ddweud wrthym ni a ddylai taliadau am nwyddau cyhoeddus, felly, gael eu hestyn i fuddsoddi yng nghynaliadwyedd yr iaith Gymraeg mewn ardaloedd gwledig?

Thank you very much for your response. I know that you'll be aware of the report published recently by Farming Connect, 'Language of the Land', and we know about the census figures that show that 43 per cent of agricultural workers speak Welsh, as compared to 19 per cent of the general population. Now, under the well-being of future generations Act, the Welsh language and culture are a pillar that stands side by side with economic sustainability, environmental sustainability, and social sustainability pillars. So, with that in mind, can you tell us whether payments for public goods should be extended to invest in the sustainability of the Welsh language in rural areas?

I am very aware of the 'Iaith y Pridd' report, which was recently published by Farming Connect, and the views expressed by participants and published in the report will add to our evidence base as we consider and develop our future proposals for supporting the sector as we leave the common agricultural policy. I thought it was really important to fund that piece of work, through Farming Connect, because I absolutely recognise the important role of the sector. You mention 43 per cent; we know the agricultural sector, probably, is the—well, absolutely is the highest sector that uses the Welsh language, so it's very important that we do that. As we bring forward our proposals under 'Sustainable Farming and our Land', obviously that will be considered, and I have to say, the Welsh language is something that we have recognised back in 'Brexit and our land', and 'Sustainable Farming and our Land' is absolutely a core underpinning principle.

Rwy'n ymwybodol iawn o adroddiad 'Iaith y Pridd', a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Cyswllt Ffermio, a bydd y safbwyntiau a fynegwyd gan gyfranogwyr ac a gyhoeddwyd yn yr adroddiad yn ychwanegu at ein sylfaen dystiolaeth wrth inni ystyried a datblygu ein cynigion ar gyfer cefnogi'r sector yn y dyfodol wrth inni adael y polisi amaethyddol cyffredin. Roeddwn yn credu ei bod yn bwysig iawn ariannu'r gwaith hwnnw, drwy Cyswllt Ffermio, gan fy mod yn cydnabod rôl bwysig y sector yn llwyr. Rydych yn crybwyll y 43 y cant; gwyddom mai'r sector amaethyddol, mae'n debyg, yw'r—wel, yn sicr, y sector sy'n defnyddio fwyaf ar y Gymraeg, felly mae'n bwysig iawn ein bod yn gwneud hynny. Wrth inni gyflwyno ein cynigion o dan 'Ffermio Cynaliadwy a’n Tir', bydd hynny'n cael ei ystyried, yn amlwg, ac mae'n rhaid imi ddweud, mae'r Gymraeg yn rhywbeth rydym wedi cydnabod yn ôl yn 'Brexit a'n tir' a 'Ffermio Cynaliadwy a’n Tir’ ei bod yn egwyddor sylfaenol gwbl greiddiol.

14:00

O dan eich cynlluniau, bydd angen i ffermwyr wneud newidiadau i'w modelau busnes, gan gynhyrchu mwy a meddwl am gynhyrchion gwahanol gyda llai, a bydd Brexit yn dod â bygythiadau a chyfleoedd hefyd. Sut mae eich adran chi yn gweithio gyda cholegau a phrifysgolion i sicrhau bod ein hentrepreneuriaid ifanc Cymraeg eu hiaith yn gweld ffermio fel sector cyffrous, modern a moesegol i fynd iddo fel y gallant, yn eu tro, atal gweithlu sy'n siarad Cymraeg rhag llithro oddi ar y tir?

Minister, under your proposals, farmers will need to make changes to their business models, producing more and thinking about different products with less, and Brexit will bring both threats and opportunities in its wake. How is your department working with colleges and universities to ensure that our young entrepreneurs—Welsh speaking—do see agriculture as an exciting, modern and ethical sector that they can enter so that they, in turn, can prevent the Welsh-speaking workforce from slipping away from our land?

It is really important that we keep our farmers on the land, because that is one way of protecting the Welsh language. I've done a significant amount of work, while I've been in portfolio, to encourage young farmers. Aberystwyth University I visited, and Harper Adams University, which, obviously, is just outside of Wales, to ensure that the courses that they're offering are certainly attracting our young Welsh farmers. And that certainly seems to be working, because we see a significant number going particularly to those two universities, I would say.

Again, I think it's really important that our 'Sustainable Farming and our Land' and, obviously, then, when we bring forward a bespoke Welsh agricultural policy, support the language in a way that keeps those communities together. You will have heard me say on previous occasions, when I went out to New Zealand, hearing how, when they had that cliff edge, when that basic payment scheme stopped back in the 1980s, they felt that loss of community. For me, it's an additional part of our agricultural sector that we need to support in the Welsh language.

Mae'n bwysig iawn ein bod yn cadw ein ffermwyr ar y tir, gan fod honno’n un ffordd o ddiogelu'r Gymraeg. Rwyf wedi gwneud cryn dipyn o waith, ers i mi fod yn y portffolio, i annog ffermwyr ifanc. Rwyf wedi ymweld â Phrifysgol Aberystwyth, a Phrifysgol Harper Adams, sydd, yn amlwg, ychydig y tu allan i Gymru, i sicrhau bod y cyrsiau y maent yn eu cynnig yn denu ein ffermwyr ifanc o Gymru. Ac yn sicr, ymddengys bod hynny'n gweithio, gan ein bod yn gweld nifer sylweddol yn mynd i'r ddwy brifysgol hynny yn arbennig, byddwn yn dweud.

Unwaith eto, credaf ei bod yn bwysig iawn fod 'Ffermio Cynaliadwy a’n Tir', ac yn amlwg, wedyn, pan fyddwn yn cyflwyno polisi amaethyddol pwrpasol i Gymru, yn cefnogi'r iaith mewn ffordd sy'n cadw'r cymunedau hynny gyda'i gilydd. Byddwch wedi fy nghlywed yn dweud ar sawl achlysur blaenorol, pan euthum allan i Seland Newydd, a chlywed sut roeddent yn teimlo'u bod yn colli cymuned pan oedd pethau yn y fantol iddynt hwy, pan ddaeth cynllun y taliad sylfaenol hwnnw i ben yn ôl yn yr 1980au. I mi, mae'r Gymraeg yn rhan ychwanegol o'n sector amaethyddol sydd angen inni ei chefnogi.

Llygredd Aer
Air Pollution

5. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o lefelau llygredd aer yng Nghymru? OQ55688

5. What assessment has the Minister made of air pollution levels in Wales? OQ55688

We regularly assess air quality in line with statutory requirements. Recently, we commissioned a study to assess impacts of COVID-19 on air quality. This showed a mixed picture with levels of some pollutants decreasing and others increasing. We continue to assess the situation to inform and develop future actions.

Rydym yn asesu ansawdd yr aer yn rheolaidd yn unol â gofynion statudol. Yn ddiweddar, gwnaethom gomisiynu astudiaeth i asesu effeithiau COVID-19 ar ansawdd yr aer. Dangosodd honno ddarlun cymysg, gyda lefelau rhai llygryddion yn gostwng ac eraill yn codi. Rydym yn parhau i asesu'r sefyllfa i lywio ac i ddatblygu camau gweithredu yn y dyfodol.

Thank you, Minister. Last week we marked Clean Air Day, where we received updated data, highlighting that south Wales, pre lockdown, had the UK's second-worst levels of air pollution—toxic nitrogen dioxide levels were 1.6 times greater than EU legal limits. Now, during this year's lockdown, we saw air pollution in Wales dramatically improve, and the Welsh Government also introduced a clean air plan, albeit on the streets of Cardiff. Now, as chair of the cross-party group on the clean air Act for Wales, can I ask when will this plan be introduced in the Senedd and when will we get the opportunity to ask questions on the details of the plan and contents of the White Paper that will become the foundation of the legislative framework for a new clean air Act for Wales?

Diolch, Weinidog. Yr wythnos diwethaf, gwnaethom nodi Diwrnod Aer Glân, lle cawsom ddata wedi'i ddiweddaru, a oedd yn tynnu sylw at y ffaith bod gan dde Cymru, cyn y cyfyngiadau symud, y lefelau llygredd gwaethaf ond un yn y DU—roedd lefelau nitrogen deuocsid gwenwynig 1.6 gwaith yn fwy na therfynau cyfreithiol yr UE. Nawr, yn ystod y cyfyngiadau symud eleni, gwelsom lygredd aer yng Nghymru yn gwella’n ddramatig, a chyflwynodd Llywodraeth Cymru gynllun aer glân hefyd, er mai ar strydoedd Caerdydd yn unig y bu hynny. Nawr, fel cadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar Ddeddf aer glân i Gymru, a gaf fi ofyn pryd y bydd y cynllun hwn yn cael ei gyflwyno yn y Senedd, a phryd y cawn gyfle i ofyn cwestiynau ar fanylion y cynllun a chynnwys y Papur Gwyn a ddaw'n sylfaen i'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer Deddf aer glân newydd i Gymru?

Thank you. And I was very pleased to attend your cross-party group last week, or the week before—I can't quite remember now—and I think it was very important that we recognise Clean Air Day, not in the way that we were able to last year, but I was really proud to be able to support that key initiative. As you say, I did launch the clean air plan in August, and it is does set out the key action that we will be taking to reduce air pollution and its effect on public health and biodiversity, and also the natural environment in Wales. The plan also sets out measures to achieve compliance with both European and domestic legislative requirements.

As you say, we will be producing a White Paper on clean air, and we're developing that to enhance the existing legislation that we have. I do intend to publish a White Paper on a clean air Bill for Wales by the end of this Senedd term for Members to scrutinise.

Diolch. Ac roeddwn yn falch iawn o fynychu eich grŵp trawsbleidiol yr wythnos diwethaf, neu'r wythnos flaenorol—ni allaf gofio'n iawn nawr—a chredaf ei bod yn bwysig iawn ein bod yn cydnabod Diwrnod Aer Glân, nid yn y ffordd y bu modd inni wneud y llynedd, ond roeddwn yn wirioneddol falch o allu cefnogi'r fenter allweddol honno. Fel y dywedwch, lansiais y cynllun aer glân ym mis Awst, ac mae'n nodi'r camau allweddol y byddwn yn eu cymryd i leihau llygredd aer a'i effaith ar iechyd y cyhoedd a bioamrywiaeth, a hefyd yr amgylchedd naturiol yng Nghymru. Mae'r cynllun hefyd yn nodi mesurau i sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion deddfwriaethol Ewropeaidd a domestig.

Fel y dywedwch, byddwn yn cynhyrchu Papur Gwyn ar aer glân, ac rydym yn datblygu hwnnw er mwyn gwella'r ddeddfwriaeth sydd gennym ar hyn o bryd. Rwy'n bwriadu cyhoeddi Papur Gwyn ar Fil aer glân i Gymru erbyn diwedd tymor y Senedd hon fel y gall Aelodau graffu arno.

14:05

Minister, one of the consequences of COVID is that we've seen a lot of our urban spaces being reshaped at a greater pace than any time in the last 25 years: one-way systems for pedestrians, no-traffic zones, suppressed traffic anyway. We've also seen greater calls for certain areas to have much more regulation of traffic, and other cities around the world, such as Paris, are beginning to exclude traffic other than for residents from large areas so there are more open spaces for children, for instance, to play in. All this has a great benefit for air quality. Will you be co-operating with your colleagues to ensure that this sort of approach is going to go forward as part of the clean air plan, because planning our environment, our urban areas, our traffic flows is essential to this?

Weinidog, un o ganlyniadau COVID yw ein bod wedi gweld llawer o'n mannau trefol yn cael eu hail-lunio yn gyflymach nag ar unrhyw adeg yn ystod y 25 mlynedd diwethaf: systemau unffordd ar gyfer cerddwyr, parthau di-draffig, neu draffig yn cael ei gyfyngu beth bynnag. Rydym hefyd wedi gweld mwy o alw am lawer mwy o reoleiddio traffig mewn rhai mannau, ac mae dinasoedd eraill ledled y byd, fel Paris, yn dechrau gwahardd traffig, ac eithrio ar gyfer trigolion, o ardaloedd mawr felly mae mwy o fannau agored i blant chwarae ynddynt, er enghraifft. Mae hyn oll yn cael effaith fuddiol iawn ar ansawdd yr aer. A fyddwch yn cydweithredu â'ch cyd-Aelodau i sicrhau ymagwedd o'r fath fel rhan o'r cynllun aer glân yn y dyfodol, gan fod cynllunio ein hamgylchedd, ein mannau trefol, a llif ein traffig yn hanfodol i hyn?

Yes, I agree with the points that David Melding has made. Dai Lloyd referred to the fact that I launched the plan on Cardiff streets, but I launched it on Castle Street, which, obviously, has been closed to traffic, and it was a very sunny day, and it was good to see families out enjoying, using that street in a different way. I think you're quite right that one of the benefits—I suppose we have to look for benefits of COVID-19—is that we have seen local authorities reshaping their areas in a way that we haven't done before.

I'm certainly very happy to have those conversations with local authorities. I'm sure they're all coming forward with plans. If we're going to achieve a carbon neutral public sector by 2030, this is just the sort of thing that local authorities need to be looking at.

Ie, rwy'n cytuno â'r pwyntiau a wnaeth David Melding. Cyfeiriodd Dai Lloyd at y ffaith imi lansio’r cynllun ar strydoedd Caerdydd, ond fe’i lansiais ar Stryd y Castell, sydd yn amlwg wedi bod ar gau i draffig, ac roedd yn ddiwrnod braf iawn, ac roedd yn wych gweld teuluoedd allan yn mwynhau, yn defnyddio'r stryd honno mewn ffordd wahanol. Credaf eich bod yn llygad eich lle yn dweud mai un o’r manteision—mae'n debyg fod yn rhaid inni chwilio am fanteision i COVID-19—yw ein bod wedi gweld awdurdodau lleol yn ail-lunio eu hardaloedd mewn ffordd nad ydym wedi'i wneud o'r blaen.

Rwy'n sicr yn fwy na pharod i gael y sgyrsiau hynny gydag awdurdodau lleol. Rwy'n siŵr fod pob un ohonynt yn cyflwyno cynlluniau. Os ydym am gyflawni sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030, dyma'r math o beth y mae'n rhaid i awdurdodau lleol edrych arno.

Minister, I spoke last week at the launch of the Living Streets Cymru manifesto for walking in Wales. They want all people in Wales to be able to breathe clean air and they want the next Government to prioritise the climate emergency, introduce a clean air Act for Wales and clean air zones all around Welsh schools, create more urban green spaces and green corridors where people can walk and cycle, and work towards a goal of net-zero carbon emissions in towns and cities, tackle pavement parking, put more investment behind targets for children walking to school and adults choosing active travel. So, Minister, will you read their manifesto in detail and ensure that as many measures as possible are taken forward by the next Labour Government?

Weinidog, siaradais yr wythnos diwethaf yn lansiad maniffesto Living Streets Cymru ar gyfer cerdded yng Nghymru. Maent am i bawb yng Nghymru allu anadlu aer glân, ac maent am i'r Llywodraeth nesaf flaenoriaethu'r argyfwng hinsawdd, cyflwyno Deddf aer glân i Gymru a pharthau aer glân o amgylch holl ysgolion Cymru, creu mwy o fannau gwyrdd trefol a choridorau gwyrdd lle gall pobl gerdded a beicio, a gweithio tuag at nod sero-net o ran allyriadau carbon mewn trefi a dinasoedd, mynd i'r afael â pharcio ar balmentydd, buddsoddi mwy mewn targedau i blant gerdded i'r ysgol ac i oedolion ddewis teithio llesol. Felly, Weinidog, a wnewch chi ddarllen eu maniffesto’n fanwl a sicrhau bod cymaint o fesurau â phosibl yn cael eu cyflwyno gan y Llywodraeth Lafur nesaf?

Thank you, Huw, for raising those points, and I'll certainly be very happy to have a look at the manifesto. Some of the things you refer to—you'll be aware my colleague Lee Waters made a statement yesterday around tackling pavement parking, the Welsh Government's put significant funding into active travel over this term of Government, but we increased that funding during the COVID-19 pandemic. So, there are things that we're doing. The First Minister, when he brought forward his manifesto two years ago, was committed to a clean air Act, and, as I said in an earlier answer, we're currently developing the White Paper on a clean air Bill, subsequently a clean air Act, so that we can enhance the legislation we currently have here in Wales.

Diolch am godi'r pwyntiau hynny, Huw, ac yn sicr, rwy’n fwy na pharod i fwrw golwg ar y maniffesto. Mae rhai o'r pethau y cyfeiriwch atynt—fe fyddwch yn ymwybodol fod fy nghyd-Aelod Lee Waters wedi gwneud datganiad ddoe ynglŷn â mynd i'r afael â pharcio ar balmentydd, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyllid sylweddol tuag at deithio llesol dros dymor y Llywodraeth hon, ond fe wnaethom gynyddu'r cyllid hwnnw yn ystod pandemig COVID-19. Felly, mae yna bethau rydym yn eu gwneud. Pan gyflwynodd ei faniffesto ddwy flynedd yn ôl, gwnaeth y Prif Weinidog ymrwymiad i Ddeddf aer glân, ac fel y dywedais mewn ateb cynharach, rydym wrthi’n datblygu'r Papur Gwyn ar Fil aer glân, a Deddf aer glân wedi hynny, fel y gallwn wella'r ddeddfwriaeth sydd gennym yma yng Nghymru ar hyn o bryd.

Y Diwydiant Ffermio ar ôl Brexit
The Farming Industry Post Brexit

6. Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru yn eu rhoi ar waith i sicrhau y gall ffermwyr wneud y gorau o'r cyfleoedd a ddarperir i'r diwydiant ffermio ar ôl Brexit? OQ55682

6. What measures is the Welsh Government putting in place to ensure that farmers can make the best of the opportunities provided to the farming industry post-Brexit? OQ55682

Thank you. Welsh Government remain fully committed to supporting farmers after exiting the EU. I have confirmed the level of basic subsidy will be unchanged in 2021 and recently announced over £106 million of investment in a range of schemes over the next three years to support farming and our rural economy.

Diolch. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i gefnogi ffermwyr ar ôl gadael yr UE. Rwyf wedi cadarnhau na fydd lefel y cymhorthdal ​​sylfaenol yn newid yn 2021, ac yn ddiweddar, cyhoeddais dros £106 miliwn o fuddsoddiad mewn ystod o gynlluniau dros y tair blynedd nesaf i gefnogi ffermio a'n heconomi wledig.

Well, I thank the Minister for that answer and I must say that it's very encouraging—the interventions that you mentioned. Minister, I mentioned last week in my question to the Counsel General, and I make no apologies for mentioning it again, that British farmers are amongst the most efficient and innovative farmers in the world and are capable, given the right resources and incentives, of vastly increasing the food they produce for the British public. There is much outcry from some sources against so-called 'chlorinated' washed chicken and other products from the USA, but we heard no such outcry against imports of pork products from the continent, where pigs were kept in appalling conditions, often in cages stacked three high. Does the Minister not agree with me that husbandry standards in the UK are amongst the best in the world, and far above those practised in many parts of Europe, especially in the new acquisition states? Therefore, is it not the case that the more home-grown foods we can produce, the better? We will not only see the benefit in the quality of the food we eat, but also gain huge environmental advantages in that our food will no longer be transported to our tables from thousands of miles across Europe.

Touching on the comments earlier by colleague Llyr Gruffydd, if we cannot export to the EU, then ipso facto they cannot export to us. This would leave a huge void in the UK market for all UK meat products and all UK food products. Does the Minister not agree the consequences of a 'no deal' scenario cut both ways?

Wel, diolch i'r Gweinidog am ei hateb, ac mae’n rhaid imi ddweud eu bod yn galonogol iawn—yr ymyriadau y sonioch chi amdanynt. Weinidog, soniais yr wythnos diwethaf yn fy nghwestiwn i’r Cwnsler Cyffredinol, ac nid wyf yn ymddiheuro am grybwyll hyn eto, fod ffermwyr Prydain ymhlith y ffermwyr mwyaf effeithlon ac arloesol yn y byd, ac y gallent, gyda’r adnoddau a’r cymhellion cywir, gynyddu faint o fwyd y maent yn ei gynhyrchu ar gyfer y cyhoedd ym Mhrydain yn sylweddol. Mae rhai wedi cwyno am gyw iâr wedi'i olchi ‘clorinedig’ fel y’i gelwir, a ​​chynhyrchion eraill o'r UDA, ond ni chlywsom unrhyw gwynion o'r fath am fewnforio cynhyrchion porc o'r cyfandir, lle roedd moch yn cael eu cadw mewn amodau gwarthus, yn aml mewn cewyll wedi'u gosod un ar ben y llall hyd at dair cawell o uchder. Onid yw'r Gweinidog yn cytuno â mi fod safonau hwsmonaeth yn y DU ymhlith y gorau yn y byd, ac ymhell uwchlaw'r rheini a geir mewn sawl rhan o Ewrop, yn enwedig yn y gwladwriaethau mwyaf newydd? Felly, onid yw'n wir mai gorau po fwyaf o fwydydd y gallwn eu cynhyrchu gartref? Byddwn yn gweld y budd o ran ansawdd y bwyd rydym yn ei fwyta, ond hefyd yn gweld budd amgylcheddol enfawr yn yr ystyr na fydd ein bwyd bellach yn cael ei gludo at ein byrddau dros filoedd o filltiroedd o bob rhan o Ewrop.

Gan gyfeirio at y sylwadau yn gynharach gan ein cyd-Aelod Llyr Gruffydd, os na allwn allforio i'r UE, mae hynny ynddo'i hun yn golygu na allant allforio i ni. Byddai hyn yn gadael gwagle enfawr ym marchnad y DU i holl gynhyrchion cig y DU a holl gynhyrchion bwyd y DU. Onid yw'r Gweinidog yn cytuno bod canlyniadau senario 'dim cytundeb' yn gweithio'r ddwy ffordd?

14:10

No, I don't. I have to say, my focus is not on British farming, it's on Welsh farming. We've done a great deal of work to support the agricultural sector, particularly since 2016, following the referendum to leave the European Union. So, we want to make our agricultural sector and our farmers and their businesses as competitive and as sustainable as possible. We've put significant funding—ironically, from the EU—into making sure we focus on the red meat sector and on the dairy sector, to ensure that farmers were able to make their businesses as resilient as possible.

I am very proud of the animal health and welfare standards we have here in Wales, and our food standards, and I want to ensure that that continues. I'm sure we can find pockets of bad practice all across the world, but my focus is on Wales and Welsh farmers. 

Nac ydw. Mae’n rhaid imi ddweud, nid ar ffermio ym Mhrydain y mae fy ffocws, ond ar ffermio yng Nghymru. Rydym wedi gwneud llawer iawn o waith i gefnogi'r sector amaethyddol, yn enwedig ers 2016, yn dilyn y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd. Felly, rydym am sicrhau bod ein sector amaethyddol a'n ffermwyr a'u busnesau mor gystadleuol ac mor gynaliadwy â phosibl. Rydym wedi rhoi cryn dipyn o gyllid—yn eironig, gan yr UE—i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y sector cig coch ac ar y sector llaeth, er mwyn gwneud yn siŵr y gall ffermwyr sicrhau bod eu busnesau mor gadarn â phosibl.

Rwy’n falch iawn o’r safonau iechyd a lles anifeiliaid sydd gennym yma yng Nghymru, a’n safonau bwyd, ac rwyf am sicrhau bod hynny’n parhau. Rwy'n siŵr y gallwn ddod o hyd i enghreifftiau o arferion gwael ledled y byd, ond mae fy ffocws i ar Gymru a ffermwyr Cymru.

Andrew R.T. Davies. Are you able to unmute yourself, Andrew R.T. Davies? It's not looking possible, is it? No. I think that's a 'no'. I'm going to have to move on.

Andrew R.T. Davies. A allwch agor eich meic, Andrew R.T. Davies? A yw hi'n edrych yn debyg fod modd gwneud hynny? Na. Credaf mai ‘na' oedd hynny. Bydd yn rhaid i mi symud ymlaen.

Cwestiwn 7—Michelle Brown.

Question 7—Michelle Brown.

Economi Wyrddach
A Greener Economy

7. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r cyfleoedd sydd ganddi i adeiladu economi wyrddach? OQ55704

7. What assessment has the Welsh Government made of the opportunities it has to build a greener economy? OQ55704

Our overarching ambition is to create a more prosperous, equal and greener Wales. In planning recovery from the pandemic, we are determined to take forward a green recovery that will improve outcomes for Wales, generate a more sustainable and resilient future economy, tackle the climate emergency and address declines in biodiversity.

Ein huchelgais cyffredinol yw creu Cymru fwy ffyniannus, cyfartal a gwyrdd. Wrth gynllunio i adfer wedi’r pandemig, rydym yn benderfynol o fwrw ymlaen ag adferiad gwyrdd a fydd yn gwella canlyniadau i Gymru, yn cynhyrchu economi fwy cynaliadwy a chadarn yn y dyfodol, yn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a cholledion o ran bioamrywiaeth.

Thank you for that answer, Minister. One opportunity you announced with great pride last month is the sustainable food packaging hub that you have invested £2 million in at the Advanced Manufacturing Research Centre in Flintshire. On the face of it, it sounds impressive, with the laudable aim of making food packaging more sustainable. But all that glisters is not gold, and the hub isn't good news, as it seems, is it? In fact, for some people it's very bad news indeed. In the press release you put out, the stated aims of the hub include increasing automation, and in your quote you talk about your desire to reduce reliance on manual labour. Increasing automation requires increased use of electricity, so although the packaging produced may be recyclable, its production process will have an increased carbon footprint, and reducing manual labour means shedding jobs. Far fewer employees will needed to run an automated production facility compared to one that relies on manual labour. You're spending £2 million of taxpayers' money in an effort to find out how you can make as many of those taxpayers redundant as possible. The packaging industry employs 85,000 in the UK, which represents 3 per cent of UK manufacturing output. You're supposed to be the Labour Party, not the 'less labour party'. So, Minister, I'd like to ask you how many low-skilled packaging workers will be sacked as a result of Labour's £2 million investment?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Un cyfle a gyhoeddwyd â chryn falchder gennych y mis diwethaf yw'r hyb deunydd pecynnu bwyd cynaliadwy rydych wedi buddsoddi £2 filiwn ynddo yn y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch yn Sir y Fflint. Ar yr olwg gyntaf, mae'n swnio'n drawiadol, gyda'r nod canmoladwy o wneud deunydd pecynnu bwyd yn fwy cynaliadwy. Ond nid aur yw popeth melyn, ac nid yw'r hyb yn newyddion mor dda ag y mae'n ymddangos, nag ydy? Mewn gwirionedd, i rai pobl, mae'n newyddion drwg iawn yn wir. Yn y datganiad a ryddhawyd gennych i'r wasg, mae nodau datganedig yr hyb yn cynnwys cynyddu awtomeiddio, ac yn eich dyfyniad, rydych yn sôn am eich awydd i leihau dibyniaeth ar waith llaw. Mae cynyddu awtomeiddio yn gofyn am fwy o ddefnydd o drydan, felly er bod y deunydd pecynnu a gynhyrchir yn ailgylchadwy, bydd gan y broses o’i gynhyrchu ôl troed carbon mwy, ac mae lleihau gwaith llaw yn golygu colli swyddi. Bydd angen llawer llai o weithwyr i redeg cyfleuster cynhyrchu awtomataidd o gymharu ag un sy'n dibynnu ar waith llaw. Rydych yn gwario £2 filiwn o arian trethdalwyr mewn ymdrech i ddarganfod sut y gallwch ddiswyddo cymaint o'r trethdalwyr hynny â phosibl. Mae'r diwydiant pecynnu yn cyflogi 85,000 o bobl yn y DU, sy'n cynrychioli 3 y cant o allbwn gweithgynhyrchu'r DU. Chi yw'r Blaid Lafur i fod, nid y 'blaid llai o lafur'. Felly, Weinidog, hoffwn ofyn i chi faint o weithwyr pecynnu sgiliau isel fydd yn cael eu diswyddo o ganlyniad i fuddsoddiad £2 filiwn Llafur?

I think the Member completely misses the point about the facility that's been brought forward in the Advanced Manufacturing Research Centre in Flintshire. The idea was to support more sustainable packaging. People are far more keen to have a look at what ingredients, for instance, are in their food and what we need to bring forward is a really good packaging centre, and I'm afraid I don't recognise the comments that the Member made. 

Credaf fod yr Aelod yn methu’r pwynt ynglŷn â’r cyfleuster a agorwyd yn y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch yn Sir y Fflint. Y syniad oedd cefnogi deunydd pecynnu mwy cynaliadwy. Mae pobl yn llawer mwy awyddus i edrych ar ba gynhwysion, er enghraifft, sydd yn eu bwyd a'r hyn sydd angen inni ei sicrhau yw canolfan ddeunydd pecynnu dda iawn, ac mae arnaf ofn nad wyf yn cydnabod y sylwadau a wnaeth yr Aelod.

14:15
Prosiectau Ynni yn Ynys Môn
Energy Projects in Ynys Môn

8. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau ynni yn Ynys Môn? OQ55697

8. Will the Minister provide an update on energy projects in Ynys Môn? OQ55697

Ynys Mȏn is leading the way in innovation for flexible and smart electricity networks. It is a hub for tidal stream development and, together with opportunities in offshore and floating wind, nuclear and hydrogen, Ynys Môn has the potential to be a global leader in established and innovative energy technologies. 

Mae Ynys Mȏn yn arwain y ffordd ym maes arloesi ar gyfer rhwydweithiau trydan hyblyg a chlyfar. Mae'n ganolbwynt ar gyfer datblygu ffrydiau llanw, ac ynghyd â chyfleoedd mewn ynni gwynt ar y môr ac arnofiol, niwclear a hydrogen, mae gan Ynys Môn botensial i fod yn arweinydd byd-eang mewn technolegau ynni sefydledig ac arloesol.

Diolch, Weinidog. Does gen i ddim amheuaeth ynglŷn â photensial Môn yn y maes ynni carbon isel. Mae cynllun Morlais yn gyffrous iawn, a dwi'n edrych ymlaen at weld hwnnw'n cael caniatâd yn fuan, ac mae angen gyrru prosiect Minesto yn ei flaen. Mae'r arbenigedd i gefnogi'r prosiectau yna gennym ni yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor ym Mhorthaethwy. Mae lle i feithrin arloesedd gennym ni yn M-SParc. Mae yna gyfleoedd mawr ar gyfer datblygiadau hydrogen yn Môn, a dwi'n annog y Llywodraeth i fuddsoddi yn hynny. Ond mae yna botensial mawr, fel gwnaeth y Gweinidog grybwyll yn fanna, efo datblygiadau nesaf ynni gwynt môr Cymru—y math traddodiadol, a thyrbinau sy'n arnofio. Ond i gael y budd go iawn i Ynys Môn o'r rheini, mae angen inni sicrhau bod Caergybi yn dod yn hyb i wasanaethu'r rheini ar y tir. Rŵan, dydy record Llywodraeth Prydain ar brosiectau ynni yng Nghymru ddim yn dda iawn—dwi'n meddwl am Wylfa a dwi'n meddwl am forlun bae Abertawe—ond o ystyried addewid y Prif Weinidog, Prif Weinidog Prydain, yr wythnos diwethaf i fuddsoddi mewn porthladdoedd ar gyfer ehangu ynni gwynt môr, wnaiff y Gweinidog roi ymrwymiad y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth i uchafu'r potensial i Gaergybi ac i Fôn yn y maes penodol hwnnw?

Thank you. I have no doubt about the potential of Môn in the low-carbon field. The Morlais scheme is very exciting, and I'm looking forward to that receiving permission very soon. We need to drive the Minesto project ahead. The expertise to support these projects is available within Bangor University in Menai Bridge. We have the ability to develop innovation in M-SParc. There are possibilities in terms of hydrogen development in Môn, and I encourage the Government to invest in those. But there is very great potential, as the Minister mentioned, with regard to the next developments with regard to marine wind—offshore wind and particularly in terms of floating turbines. But to derive the most benefit possible, we need to ensure that Holyhead becomes a hub to service those on the land. Now, the British Government's record on energy projects in Wales isn't great—I'm thinking about Wylfa and the Swansea bay tidal lagoon—but we heard the announcement from the UK Prime Minister on investing in ports for wind energy, so will the Minister give a commitment that the Welsh Government will do all it can to maximise the potential for Môn and Holyhead in this area? 

Yes, absolutely, I'll give that commitment and, certainly, as part of the offshore wind sector deal, we're working with industry and partners to capture the economic benefits from investments in new projects. The Member might be aware that Welsh Government is a member of the offshore energy alliance, which is a north Wales-north-west England group of industry players and stakeholders. That was set up to look at regional benefits. We've also been working with the Crown Estate, who have identified north Wales's waters as one of four priority locations in relation to this. I attended a marine renewable energy conference in Dublin last year, where I spoke with several floating wind developers who are very interested, obviously, in the area off Anglesey, which, as you say, has been identified as a possible location for floating offshore wind demonstration projects of less than 100 MW under the current Crown Estate guidelines. So, absolutely, encouraging developers and organisations to provide an expression of interest to the latest Department for Business, Energy and Industrial Strategy call, following the Prime Minister's announcement of a £160 million upgrade to ports and factories to support the offshore wind industry. 

Yn sicr, rwy'n rhoi'r ymrwymiad hwnnw, ac yn bendant, fel rhan o gytundeb y sector ynni gwynt ar y môr, rydym yn gweithio gyda’r diwydiant a phartneriaid i sicrhau’r manteision economaidd yn sgil buddsoddiadau mewn prosiectau newydd. Efallai y bydd yr Aelod yn ymwybodol fod Llywodraeth Cymru yn aelod o'r gynghrair ynni ar y môr, sef grŵp o randdeiliaid a chwaraewyr yn y diwydiant yng ngogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr. Fe’i sefydlwyd i edrych ar fanteision rhanbarthol. Rydym wedi bod yn gweithio hefyd gydag Ystad y Goron, sydd wedi clustnodi dyfroedd gogledd Cymru fel un o bedwar lleoliad blaenoriaethol mewn perthynas â hyn. Mynychais gynhadledd ynni morol adnewyddadwy yn Nulyn y llynedd, lle siaradais â sawl datblygwr ynni gwynt arnofiol a chanddynt gryn ddiddordeb, yn amlwg, yn yr ardal oddi ar Ynys Môn, sydd, fel y dywedwch, wedi'i chlustnodi fel lleoliad posibl ar gyfer prosiectau arddangos ynni gwynt arnofiol o lai na 100 MW o dan ganllawiau cyfredol Ystad y Goron. Felly, yn sicr, annog datblygwyr a sefydliadau i fynegi diddordeb yng ngalwad ddiweddaraf yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog am uwchraddiad gwerth £160 miliwn i borthladdoedd a ffatrïoedd i gefnogi'r diwydiant ynni gwynt ar y môr.

Ac yn olaf, cwestiwn 9—Helen Mary Jones.

And finally, question 9—Helen Mary Jones.

Gollyngiadau Diesel yn Llangennech
Diesel Spillage at Llangennech

9. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith y trên a ddaeth oddi ar y cledrau a'r gollyngiadau diesel yn Llangennech ar y diwydiant casglu cocos lleol? OQ55701

9. What assessment has the Minister made of the impact of the train derailment and diesel spillage at Llangennech on the local cockle picking industry? OQ55701

Unfortunately, the diesel spillage affected the Burry inlet cockle fishery, which is managed by Natural Resources Wales. Recent samples of shellfish were found to be safe for human consumption and therefore the cockle beds have reopened. A stakeholder group has been established to assess the impact on the local cockle picking industry.

Yn anffodus, effeithiodd y diesel a gollwyd ar bysgodfa gocos cilfach Tywyn, a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Canfuwyd bod samplau diweddar o bysgod cregyn yn ddiogel i'w bwyta gan bobl, ac felly mae'r gwelyau cocos wedi’u hailagor. Mae grŵp rhanddeiliaid wedi'i sefydlu i asesu'r effaith ar y diwydiant casglu cocos lleol.

Thank you, Minister. I'm very glad to hear that very positive news, but you will be aware that people are concerned that deposits of diesel further up the estuary may work their way down towards the cockle beds. Can you give us assurance today that you will continue to monitor what is happening with regard to the ongoing pollution risk there to ensure that this small but very important local industry, which I know you know is unique—the hand-picked cockles, not dredged in the environmentally damaging way—to ensure that this really important industry remains sustainable into the future?

Diolch, Weinidog. Rwy'n falch iawn o glywed y newyddion cadarnhaol hwnnw, ond fe fyddwch yn ymwybodol fod pobl yn poeni y gallai dyddodion diesel ymhellach i fyny'r aber weithio eu ffordd i lawr tuag at y gwelyau cocos. A allwch roi sicrwydd inni heddiw y byddwch yn parhau i fonitro'r hyn sy'n digwydd o ran y risg barhaus o lygredd yno i sicrhau bod y diwydiant lleol bach ond pwysig hwn y gwn eich bod yn gwybod ei fod yn unigryw—y cocos sy’n cael eu casglu â llaw, yn hytrach na’u llusgrwydo yn y ffordd sy'n niweidiol i'r amgylchedd—er mwyn sicrhau bod y diwydiant pwysig hwn yn parhau i fod yn gynaliadwy yn y dyfodol?

Yes, absolutely. That monitoring will continue. NRW did close the bed on evidence and advice, but, as I said in my opening answer to you, that's now been reopened. But it is really important that that extensive monitoring and surveillance and modelling continues, and you have my assurance it will. 

Gallaf, yn sicr. Bydd y gwaith monitro hwnnw'n parhau. Caeodd CNC y gwely yn unol â thystiolaeth a chyngor, ond fel y dywedais yn fy ateb agoriadol ichi, mae’r gwely hwnnw bellach wedi'i ailagor. Ond mae'n bwysig iawn fod y gwaith monitro a goruchwylio a modelu helaeth yn parhau, ac rwy'n eich sicrhau y bydd hynny’n digwydd.

2. Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
2. Questions to the Minister for Housing and Local Government

Yr eitem nesaf felly yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Vikki Howells. 

The next item is questions to the Minister for Housing and Local Government, and the first question is from Vikki Howells. 

14:20
Digartrefedd
Homelessness

1. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymyriadau Llywodraeth Cymru i ddileu digartrefedd yng Nghymru? OQ55676

1. Will the Minister provide an update on Welsh Government interventions to eliminate homelessness in Wales? OQ55676

Thank you, Vikki. This crisis has highlighted the fundamental importance of a home, and our response has accelerated our work to end homelessness. Over 2,200 people have been brought into temporary accommodation, together with the support they need. We are investing £50 million to transform provision, focused on prevention and rapid rehousing.

Diolch, Vikki. Mae'r argyfwng hwn wedi tynnu sylw at bwysigrwydd sylfaenol cartref, ac mae ein hymateb wedi cyflymu ein gwaith i ddod â digartrefedd i ben. Mae dros 2,200 o bobl wedi cael llety dros dro, ynghyd â'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. Rydym yn buddsoddi £50 miliwn i drawsnewid y ddarpariaeth, gan ganolbwyntio ar atal ac ailgartrefu’n gyflym.

Thank you, Minister, and it was good to see the announcement of the additional funding to tackle homelessness that you made in August. I want to flag up one initiative today from Rhondda Cynon Taf, and that's the authority's creation of a social letting agency to manage private rental properties that would be subdivided into single person accommodation for people otherwise at risk of homelessness. I know that the project is funded by Welsh Government, but how more generally do you see social letting schemes fitting into your work to eliminate homelessness in Wales and the vision for the future of housing? 

Diolch, Weinidog, ac roedd yn dda gweld y cyhoeddiad a wnaethoch ym mis Awst ynglŷn â chyllid ychwanegol i fynd i'r afael â digartrefedd. Hoffwn dynnu sylw at un fenter heddiw gan Rhondda Cynon Taf, sef yr asiantaeth gosod tai cymdeithasol a grëwyd gan yr awdurdod i reoli eiddo rhent preifat a fyddai’n cael eu hisrannu yn llety un person i bobl a fyddai fel arall mewn perygl o fod yn ddigartref. Gwn fod y prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ond yn fwy cyffredinol, sut rydych yn gweld cynlluniau gosod tai cymdeithasol yn rhan o'ch gwaith i ddileu digartrefedd yng Nghymru a'r weledigaeth ar gyfer dyfodol tai?

Thank you, Vikki. I'm very aware of the project in RCT, which we're very pleased to be able to support alongside other new initiatives of that sort. Working with local authorities, we've agreed to extend the private rented sector leasing scheme pathfinder to a further three local authority areas—Rhondda Cynon Taf, Ceredigion and Newport—to ensure more stock in the private sector to house homeless individuals over a period of five years on a lease basis. As a requirement of this and other schemes, local authorities are also able to provide tenancy support services that will help tenants to address any support needs and should help them to maintain their tenancy.

As I've frequently said in the Chamber, we aren't the repository of all good ideas, and many local authorities and partner organisations have helped us with a range of excellent ideas that we've been very pleased to support in order to further our goal of ending homelessness in Wales. 

Diolch, Vikki. Rwy'n ymwybodol iawn o'r prosiect yn RhCT, ac rydym yn falch iawn o allu ei gefnogi ochr yn ochr â mentrau newydd eraill o'r fath. Gan weithio gydag awdurdodau lleol, rydym wedi cytuno i ymestyn cynllun braenaru lesio yn y sector rhentu preifat i dair ardal awdurdod lleol arall—Rhondda Cynon Taf, Ceredigion a Chasnewydd—i sicrhau mwy o stoc yn y sector preifat i roi cartref i unigolion digartref dros gyfnod o bum mlynedd ar sail les. Fel un o ofynion y cynllun hwn a chynlluniau eraill, mae awdurdodau lleol hefyd yn gallu darparu gwasanaethau cymorth tenantiaeth a fydd yn helpu tenantiaid i fynd i'r afael ag unrhyw anghenion cymorth, ac a ddylai eu helpu i gynnal eu tenantiaeth.

Fel rwyf wedi’i ddweud yn aml yn y Siambr, nid oes gennym fonopoli ar syniadau da, ac mae llawer o awdurdodau lleol a sefydliadau partner wedi rhoi cymorth i ni gydag ystod o syniadau rhagorol rydym wedi bod yn falch iawn o'u cefnogi er mwyn hyrwyddo ein nod o ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru.

Laura Anne Jones. You need to be unmuted, Laura Jones. Yes. Carry on.

Laura Anne Jones. Mae angen agor eich meic, Laura Jones. Ie. Parhewch.

Yesterday, the UK Government announced an additional £2 million for faith and community groups to help them get rough-sleepers into accommodation. I'm just wondering, with the money that you've already provided, whether you're looking at doing something similar to that, and do you have any announcements coming forth to make sure that we're completely covered over the winter months, obviously, with the nights getting colder? Thank you.

Ddoe, cyhoeddodd Llywodraeth y DU £2 filiwn ychwanegol ar gyfer grwpiau ffydd a chymunedol i'w helpu i roi llety i bobl sy'n cysgu allan. Gyda'r arian rydych wedi'i ddarparu eisoes, tybed a ydych yn ystyried gwneud rhywbeth tebyg i hynny, ac a oes gennych unrhyw gyhoeddiadau ar y gweill i sicrhau ein bod yn hollol barod dros fisoedd y gaeaf, yn amlwg, wrth i’r nosweithiau oeri? Diolch.

So, we've already invested a large sum of money in our homelessness provision, and it's very differently structured to that in England. So, we've already worked with faith groups, community groups, voluntary sector groups, charities in the—. You know, everyone has worked to pull together in a collaborative fashion in Wales so that we've been able to house a very, very large number of people over the course of the pandemic, and those include people who are presenting every day as homelessness as their circumstances change and so on. So, we've absolutely worked with faith groups, alongside a very large range of others, in that collaboration. I'm very proud of the collaborative way that Wales has worked, and we are absolutely determined that not only will people not be forced back on to the streets if they've already been housed, but that we continue to support people who are becoming homeless as a result of the circumstances that they face in this awful crisis. 

Rydym eisoes wedi buddsoddi cryn dipyn o arian yn ein darpariaeth digartrefedd, ac mae hynny wedi'i strwythuro'n wahanol iawn i'r hyn a geir yn Lloegr. Felly, rydym eisoes wedi gweithio gyda grwpiau ffydd, grwpiau cymunedol, grwpiau’r sector gwirfoddol, elusennau yn y—. Wyddoch chi, mae pawb wedi gweithio i ddod at ei gilydd mewn dull cydweithredol yng Nghymru fel ein bod wedi gallu rhoi to uwch eu pennau i nifer fawr iawn o bobl yn ystod y pandemig, ac mae hynny’n cynnwys pobl sy'n dod yn ddigartref bob dydd wrth i'w hamgylchiadau newid ac ati. Felly, yn sicr, rydym wedi gweithio'n gydweithredol gyda grwpiau ffydd, ac ochr yn ochr ag ystod fawr iawn o bobl eraill. Rwy'n falch iawn o'r ffordd gydweithredol y mae Cymru wedi gweithio, ac rydym yn gwbl benderfynol nid yn unig na fydd pobl yn cael eu gorfodi yn ôl ar y strydoedd os ydynt eisoes wedi cael to uwch eu pennau, ond ein bod yn parhau i gefnogi pobl sy'n dod yn ddigartref o ganlyniad i'r amgylchiadau y maent yn eu hwynebu yn yr argyfwng ofnadwy hwn.

Adnoddau Llywodraeth Leol
Local Government Resources

2. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y mae pandemig COVID-19 yn ei chael ar adnoddau llywodraeth leol? OQ55709

2. What assessment has the Welsh Government made of the impact of the COVID-19 pandemic on local government resources? OQ55709

The pandemic has placed additional financial pressure on local authorities arising from new responsibilities, additional costs and loss of income. We are providing up to £0.5 billion of funding to support local authorities, and are continuing to work closely with the WLGA and local government to assess and respond to the impact.

Mae'r pandemig wedi rhoi pwysau ariannol ychwanegol ar awdurdodau lleol yn sgil cyfrifoldebau newydd, costau ychwanegol a cholli incwm. Rydym yn darparu hyd at £0.5 biliwn o gyllid i gefnogi awdurdodau lleol, ac rydym yn parhau i weithio'n agos gyda CLlLC a llywodraeth leol i asesu ac ymateb i'r effaith.

Thank you, Minister. As Audit Wales point out in their recent report, Wales's councils will struggle financially, despite nearly £0.5 billion in additional funding from the Welsh Government, and, while everyone looks to central Governments for action on tackling the pandemic, it's local government that are implementing the measures and keeping our schools open. Minister, what discussions has the Welsh Government held with the UK Government regarding additional resources to tackle the pandemic, so that we don't see cuts to vital local services, such as day care or library services, next year? Thank you.

Diolch, Weinidog. Fel y nododd Archwilio Cymru yn eu hadroddiad diweddar, bydd cynghorau Cymru yn ei chael hi'n anodd yn ariannol, er gwaethaf bron i £0.5 biliwn mewn cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, ac er bod pawb yn disgwyl camau gan Lywodraethau canolog i fynd i'r afael â'r pandemig, llywodraeth leol sy'n rhoi’r mesurau ar waith ac yn cadw ein hysgolion ar agor. Weinidog, pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch adnoddau ychwanegol i fynd i’r afael â’r pandemig, fel nad ydym yn gweld toriadau i wasanaethau lleol hanfodol, megis gofal dydd neu wasanaethau llyfrgell, y flwyddyn nesaf? Diolch.

My colleague Rebecca Evans has had a series of discussions with Treasury and other officials at UK Government level, obviously emphasising the need for as much certainty as is humanly possible in the budgets going forward. This has not been helped by various announcements from the UK Government about changing the normal rota, if you like, of budget announcements and so on. But she's been working very hard on that. In the meantime, we have worked very closely with local government across the piece to ensure that we understand exactly where they are in terms of both cash flow and additional demands on their resource, and I'm very pleased to say that, through the local government hardship fund, which has been made available through our COVID-19 fund more generally in the Government, we've been able to meet all of those demands and work in harmony with local authorities to understand the pressures going forward.

Mae fy nghyd-Aelod Rebecca Evans wedi cael cyfres o drafodaethau gyda’r Trysorlys a swyddogion eraill ar lefel Llywodraeth y DU, gan bwysleisio’r angen wrth gwrs am gymaint o sicrwydd â phosibl yn y cyllidebau yn y dyfodol. Nid yw’r sefyllfa wedi'i gwella o ganlyniad i’r amryw gyhoeddiadau gan Lywodraeth y DU ynghylch newid rota arferol, fel petai, y cyhoeddiadau cyllidebol ac ati. Ond mae hi wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar hynny. Yn y cyfamser, rydym wedi gweithio'n agos iawn gyda llywodraeth leol yn gyffredinol i sicrhau ein bod yn deall beth yn union yw eu sefyllfa o ran llif arian a galwadau ychwanegol ar eu hadnoddau, ac rwy'n falch iawn o ddweud, drwy gronfa galedi llywodraeth leol, sydd ar gael drwy ein cronfa COVID-19 yn fwy cyffredinol yn y Llywodraeth, rydym wedi gallu ateb yr holl alwadau a gweithio ynghyd ag awdurdodau lleol i ddeall y pwysau wrth symud ymlaen.

14:25

Minister, I recently spoke with Monmouthshire County Council leader Peter Fox, who told me that the pandemic has understandably had a massive impact on local government resources and they are worried about the medium-term sustainability of statutory services, let alone non-statutory services. Monmouthshire County Council has seen a huge fall-off in funding this year, including business rates, but also from usually dependable sources such as parking charges. As the COVID-19 situation continues to deteriorate, what discussions have you had with Monmouthshire County Council and other local authority leaders regarding resilience over the winter months to reassure them that funding support will be available to them as swiftly as possible so that they in turn are able to support local businesses and local services?

Weinidog, siaradais yn ddiweddar ag arweinydd Cyngor Sir Fynwy, Peter Fox, a ddywedodd wrthyf fod y pandemig, yn gwbl ddealladwy, wedi cael effaith enfawr ar adnoddau llywodraeth leol a’u bod yn poeni am gynaliadwyedd gwasanaethau statudol yn y tymor canolig, heb sôn am wasanaethau anstatudol. Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gweld cwymp enfawr mewn cyllid eleni, gan gynnwys ardrethi busnes, ond hefyd o ffynonellau sydd fel arfer yn ddibynadwy, fel taliadau parcio. Wrth i sefyllfa COVID-19 barhau i ddirywio, pa drafodaethau rydych wedi’u cael gyda Chyngor Sir Fynwy ac arweinwyr awdurdodau lleol eraill ynghylch cydnerthedd dros fisoedd y gaeaf i dawelu eu meddwl y bydd cymorth ariannol ar gael iddynt cyn gynted â phosibl, fel y gallant hwythau yn eu tro gefnogi busnesau lleol a gwasanaethau lleol?

Thank you for that. We have a very large range of liaison meetings with local authorities. I meet with the leaders extremely regularly; my officials and Rebecca Evans's officials meet with treasurer and other officials in the Welsh Local Government Association and individual local authorities so that we have as good a shared picture going forward as we possibly can between us of what the pressures look like in each individual local authority.

The local authority hardship fund has been set up on an actuals basis, paid quarterly in arrears, in order to be able to cover off the individual circumstances of each local authority, and, as you've just rightly pointed out, Monmouth, for example, is heavily reliant—more reliant than other authorities in Wales—on council tax revenues, because of the structure of the revenue support grant distribution formula and other support networks. So, we're working very hard with them to understand on an individual basis the effect of their particular circumstances and to work with them in terms of putting claims into the hardship fund, as I say, on an actuals basis in order to get the money out to them.

We also upfronted the revenue support grant payments at the beginning of the year in order to ensure that they didn't have cash-flow problems. So, it isn't a problem for them to claim the actual expenditure back in arrears. So, I'm as confident as I can be that we're on top of that situation. Much will, of course, depend on what the UK Government does in terms of a rollover budget or a comprehensive spending review or whatever it is we're looking at. In the meantime, we work very closely with local government to understand what the various scenarios might look like for them.

Diolch. Rydym yn cael ystod eang iawn o gyfarfodydd cyswllt ag awdurdodau lleol. Rwy'n cyfarfod â'r arweinwyr yn rheolaidd iawn; mae fy swyddogion a swyddogion Rebecca Evans yn cyfarfod â’r trysorydd a swyddogion eraill yng Nghymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau lleol unigol fel ein bod yn rhannu’r darlun gorau posibl yn y dyfodol o'r pwysau ym mhob awdurdod lleol unigol.

Mae’r gronfa galedi llywodraeth leol wedi'i sefydlu ar sail ffigurau gwirioneddol, a'i thalu fel ôl-daliadau chwarterol, er mwyn gallu ymdrin ag amgylchiadau unigol pob awdurdod lleol, ac fel rydych newydd ei nodi'n gwbl gywir, mae Sir Fynwy, er enghraifft, yn ddibynnol iawn—yn fwy dibynnol nag awdurdodau eraill yng Nghymru—ar refeniw’r dreth gyngor, oherwydd strwythur fformiwla ddosbarthu’r grantiau cynnal refeniw a rhwydweithiau cymorth eraill. Felly, rydym yn gweithio'n galed iawn gyda hwy i ddeall eu hamgylchiadau penodol ar sail unigol, ac i weithio gyda hwy ar wneud ceisiadau i’r gronfa galedi, fel y dywedaf, ar sail ffigurau gwirioneddol er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr arian.

Gwnaethom hefyd ddarparu taliadau’r grant cynnal refeniw rhag blaen ar ddechrau'r flwyddyn er mwyn sicrhau nad oedd ganddynt broblemau llif arian. Felly, nid yw'n broblem iddynt hawlio'r gwariant gwirioneddol yn ôl. Felly, rwyf mor hyderus ag y gallaf fod fod y sefyllfa honno dan reolaeth gennym. Bydd llawer, wrth gwrs, yn dibynnu ar yr hyn y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud o ran cyllideb dreigl neu adolygiad cynhwysfawr o wariant neu beth bynnag fydd gennym dan sylw. Yn y cyfamser, rydym yn gweithio'n agos iawn gyda llywodraeth leol i ddeall y gwahanol senarios y gallent eu hwynebu.

Minister, you've answered basically the very important questions, and I'm very much appreciative of the extra funding the Welsh Government has given to local authorities to ensure they can face the difficult times, because there's a large amount of loss of income as well as the challenging costs that they're incurring. As we see this COVID-19 epidemic continuing into the winter, we're now seeing a situation where previously councils were able to reallocate staff to different jobs, but those staff are going back to their jobs and therefore there's now going to be a demand upon them as they need to deliver those services, plus additional services for COVID-19. Are you confident that the funding from the UK Government will be sufficient to ensure that local authorities are able to ensure that they can deliver all their services and the additional services that the COVID-19 epidemic, which is re-raising its head, will require?

Weinidog, rydych wedi ateb y cwestiynau pwysig yn y bôn, ac rwy'n ddiolchgar iawn am y cyllid ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i awdurdodau lleol er mwyn sicrhau y gallant wynebu'r dyddiau anodd hyn, gan y byddant yn wynebu colled fawr o ran incwm yn ogystal â chostau heriol. Wrth i ni weld epidemig COVID-19 yn parhau i mewn i'r gaeaf, rydym bellach yn gweld sefyllfa lle roedd cynghorau'n arfer gallu ailddyrannu staff i wahanol swyddi, ond mae'r staff hynny'n mynd yn ôl i'w swyddi, ac felly bydd yna alwadau arnynt yn awr gan fod angen iddynt ddarparu'r gwasanaethau hynny ynghyd â gwasanaethau ychwanegol ar gyfer COVID-19. A ydych yn hyderus y bydd y cyllid gan Lywodraeth y DU yn ddigonol i sicrhau bod awdurdodau lleol yn gallu sicrhau y gallant ddarparu eu holl wasanaethau a'r gwasanaethau ychwanegol y bydd eu hangen yn sgil epidemig COVID-19, sy'n codi ei ben unwaith eto?

Thank you, David. That gives me the opportunity, which I'm very grateful for, to really appreciate the effort and work that local authority staff at all levels have put in, and I would actually just like to take this opportunity to encourage them, where at all possible, to make sure they take some leave and recharge their batteries as we go into, as you rightly say, what might be a very difficult autumn and winter indeed.

The local government hardship fund makes available £0.5 billion, as I said, to support local authorities to the end of the financial year, and, as you rightly said, local authorities were able to redeploy staff to areas of greatest need at the beginning of the pandemic, when other services were shut or not operating to full capacity. And as the range of services has reopened, of course that's much more difficult for them to do. And as a result of that, we've made it clear that authorities are able to claim for both overtime costs and for additional staffing costs from the hardship fund, and we've already paid for additional staff, for example, to run the community hubs over school holidays and to administer the business grants for us. Other key areas going forward are supply cover for teachers having to self isolate, cover for waste operatives that are self-isolating and costs for cover for extra care staff, to name just a few. There is a long, long list of staff that might be in that particular area. It's those areas particularly where people can't work from home that are the most pressured and that we're particularly supporting.

We've also put extra funding in place where we're asking local authorities to deliver extra services for us as a result of the pandemic, so one example is the track and trace teams. We've asked health boards and local authorities to use redeployed staff where possible, but we have put in place a budget of £45 million, for example, to cover the excess costs of additional staff. So we are working very hard with them to understand the staffing and other pressures and to make sure that we can cover that off.

Diolch, David. Mae hynny'n rhoi cyfle i mi, ac rwy’n ddiolchgar iawn amdano, i werthfawrogi'r ymdrech a'r gwaith gan staff awdurdodau lleol ar bob lefel, a hoffwn achub ar y cyfle hwn i'w hannog, lle bo hynny'n bosibl, i sicrhau eu bod yn cymryd rhywfaint o wyliau ac yn ailwefru eu batris wrth inni fynd i’r afael, fel y dywedwch yn gwbl gywir, â’r hyn a allai fod yn hydref a gaeaf anodd iawn yn wir.

Mae’r gronfa galedi llywodraeth leol yn darparu £0.5 biliwn, fel y dywedais, i gefnogi awdurdodau lleol hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol, ac fel y dywedasoch yn gwbl gywir, roedd awdurdodau lleol yn gallu adleoli staff i'r meysydd â'r angen mwyaf ar ddechrau’r pandemig, pan oedd gwasanaethau eraill ar gau neu heb fod yn gweithredu ar gapasiti llawn. Ac wrth i'r ystod o wasanaethau ailagor wrth gwrs, mae gwneud hynny'n llawer anoddach iddynt. Ac o ganlyniad i hynny, rydym wedi dweud yn glir y gall awdurdodau wneud cais am gostau goramser ac am gostau staffio ychwanegol o'r gronfa galedi, ac rydym eisoes wedi talu am staff ychwanegol, er enghraifft, i redeg yr hybiau cymunedol dros wyliau ysgol ac i weinyddu'r grantiau busnes ar ein rhan. Mae meysydd allweddol eraill yn y dyfodol yn cynnwys darparu athrawon cyflenwi yn lle athrawon sy'n gorfod hunanynysu, staff cyflenwi yn lle gweithwyr gwastraff sy'n hunanynysu a chostau cyflenwi ar gyfer staff gofal ychwanegol, i enwi ond ychydig. Ceir rhestr hirfaith o staff a allai fod yn y maes penodol hwnnw. Y meysydd lle na all pobl weithio gartref sydd o dan y pwysau mwyaf ac rydym yn rhoi cymorth ar eu cyfer hwy yn arbennig.

Rydym hefyd wedi rhoi cyllid ychwanegol ar waith lle rydym yn gofyn i awdurdodau lleol ddarparu gwasanaethau ychwanegol i ni o ganlyniad i'r pandemig, felly un enghraifft yw'r timau tracio ac olrhain. Rydym wedi gofyn i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol ddefnyddio staff wedi'u hadleoli lle bo modd, ond rydym wedi sefydlu cyllideb o £45 miliwn, er enghraifft, ar gyfer costau cyflogi staff ychwanegol. Felly rydym yn gweithio'n galed iawn gyda hwy i ddeall y pwysau staffio a phwysau eraill ac i sicrhau ein bod yn gallu talu am hynny.

14:30
Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Mark Isherwood. 

Questions now from the party spokespeople. Conservatives spokesperson, Mark Isherwood. 

Diolch, Llywydd. Last week, Audit Wales published two reports regarding local government in Wales. The report on 'Financial Sustainability of Local Government as a Result of the COVID-19 Pandemic' said that, in the first six months of this year, councils in Wales recorded financial costs of £325 million due to the pandemic and, whilst this has been largely offset by the Welsh Government's local government hardship fund, the report cites figures from the Welsh Local Government Association estimating that, by 2022-23, councils will be facing budget pressures of approximately £600 million. The Auditor General for Wales suggested that some councils were better placed than others to deal with the financial impacts of the crisis, where, overall, they hold usable reserves of around £1.1 billion, as in March this year, but this varies widely: Rhondda Cynon Taf, over £119 million in useable reserves, to Conwy, around £14 million, and Blaenau Gwent, around £12 million. How, therefore, do you respond to the report's statement that, whilst the financial support provided by the Welsh Government has largely offset the immediate financial concerns, it may be the case that councils have to increasingly use their reserves should the financial impact continue over future years? And how will you address the inequality in the ability across councils to do this?

Diolch, Lywydd. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru ddau adroddiad ar lywodraeth leol yng Nghymru. Dywedodd yr adroddiad 'Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o ganlyniad i'r Pandemig COVID-19' fod cynghorau yng Nghymru, yn ystod chwe mis cyntaf eleni, wedi cofnodi costau ariannol o £325 miliwn oherwydd y pandemig ac er bod cronfa galedi llywodraeth leol Llywodraeth Cymru wedi gwrthbwyso hyn i raddau helaeth, mae'r adroddiad yn nodi ffigurau gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sy'n amcangyfrif y bydd cynghorau'n wynebu pwysau cyllidebol o tua £600 miliwn erbyn 2022-23. Awgrymodd Archwilydd Cyffredinol Cymru fod rhai cynghorau mewn sefyllfa well nag eraill i ymdopi ag effeithiau ariannol yr argyfwng, lle roedd cyfanswm eu cronfeydd wrth gefn y gellid eu defnyddio oddeutu £1.1 biliwn ym mis Mawrth eleni, ond mae hyn yn amrywio'n fawr: Rhondda Cynon Taf, dros £119 miliwn mewn cronfeydd wrth gefn y gellid eu defnyddio, i Gonwy, tua £14 miliwn, a Blaenau Gwent, tua £12 miliwn. Sut, felly, rydych chi'n ymateb i ddatganiad yr adroddiad sy'n dweud, er bod y cymorth ariannol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru wedi gwrthbwyso'r pryderon ariannol uniongyrchol i raddau helaeth, efallai y bydd yn rhaid i gynghorau ddefnyddio mwy a mwy ar eu cronfeydd wrth gefn pe bai'r effaith ariannol yn parhau dros y blynyddoedd i ddod? A sut y byddwch yn mynd i'r afael â'r anghydraddoldeb yn y gallu ar draws y cynghorau i wneud hyn?

Thank you, Mark. We did rehearse a little bit of this during my recent appearance at the local government committee, during which I was answering some scrutiny questions on the response to COVID-19. So the answer to that is contained in the answer I've just given to a number of Members earlier, which is that we are working with each individual local authority to enable us to understand their very specific circumstances: what their reserve position is; what they would have expected to receive in fees and charges and council tax and national non-domestic rates; what their reduction in income looks like; what their additional costs are; what their particular circumstances in that particular local authority are, in order to be able to assist them in making claims for the hardship fund, which, as I've emphasised on a number of occasions, is paid out on actuals, rather than any kind of formula-driven approach, so that we can understand where each local authority is and understand its resilience plans and so on. 

There are a large number of reasons why different levels of reserve are held in different authorities: as a result of locally determined policies; as a result of earmarked reserves for particular capital projects; and a large number of other reasons too numerous to mention here. So I'm confident, at the moment, that we are on top of that and that we are not in a position where any local authority in Wales faces any particular financial crisis, but, of course, much depends on the UK Government's attitude to budgets going forward. I'd very much hoped that we would have a comprehensive spending review that would have allowed us to give some certainty over a three-year, at least, budget, but that doesn't look like it's going to be so now, and obviously if you have to plan on a year-on-year basis for local authorities that's much more difficult to do in terms of long-term planning and leads to some undesirable short-term effects.

But we've worked very well with local authorities; we've co-operated very well. I'm very grateful indeed to the officers of the local authorities and the WLGA and to all my officials who've worked extremely hard through this period to make sure that we have resilient local government in Wales. 

Diolch, Mark. Buom yn trafod rhywfaint ar hyn yn ystod fy ymddangosiad diweddar yn y pwyllgor llywodraeth leol, lle roeddwn yn ateb cwestiynau craffu ar yr ymateb i COVID-19. Felly mae'r ateb i hynny wedi'i gynnwys yn yr ateb rwyf newydd ei roi i nifer o'r Aelodau yn gynharach, sef ein bod yn gweithio gyda phob awdurdod lleol unigol i'n galluogi i ddeall eu hamgylchiadau penodol iawn: beth yw eu sefyllfa o ran cronfeydd wrth gefn; yr hyn y byddent wedi disgwyl ei gael mewn ffioedd a thaliadau a'r dreth gyngor ac ardrethi annomestig cenedlaethol; beth yw eu sefyllfa o ran gostyngiad mewn incwm; beth yw eu costau ychwanegol; beth yw eu hamgylchiadau penodol yn yr awdurdod lleol penodol hwnnw, er mwyn gallu eu cynorthwyo i wneud hawliadau am y gronfa galedi, sydd, fel rwyf wedi'i bwysleisio droeon, yn cael ei dalu ar sail costau gwirioneddol, yn hytrach nag unrhyw fath o ddull wedi'i lywio gan fformiwla, fel y gallwn ddeall beth yw sefyllfa pob awdurdod lleol a deall eu cynlluniau cydnerthedd ac yn y blaen.

Mae nifer fawr o resymau pam y cedwir gwahanol lefelau o gronfeydd wrth gefn mewn gwahanol awdurdodau: o ganlyniad i bolisïau a bennir yn lleol; o ganlyniad i gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd ar gyfer prosiectau cyfalaf penodol; a nifer fawr o resymau eraill sy'n rhy niferus i'w crybwyll yma. Felly rwy'n hyderus ar hyn o bryd fod gennym reolaeth ar hynny ac nad ydym mewn sefyllfa lle mae unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru yn wynebu unrhyw argyfwng ariannol penodol, ond wrth gwrs, mae llawer yn dibynnu ar agwedd Llywodraeth y DU at gyllidebau yn y dyfodol. Byddwn wedi gobeithio'n fawr y byddem wedi cael adolygiad cynhwysfawr o wariant a fyddai wedi ein galluogi i roi rhywfaint o sicrwydd dros gyllideb dair blynedd, fan lleiaf, ond nid yw'n ymddangos y bydd hynny'n digwydd yn awr, ac yn amlwg os oes rhaid i chi gynllunio ar sail flynyddol ar gyfer awdurdodau lleol, mae'n llawer anos i'w wneud o ran cynllunio hirdymor ac mae'n arwain at rai effeithiau tymor byr annymunol.

Ond rydym wedi gweithio'n dda iawn gydag awdurdodau lleol; rydym wedi cydweithredu'n dda iawn. Rwy'n ddiolchgar iawn i swyddogion yr awdurdodau lleol a CLlLC ac i fy holl swyddogion sydd wedi gweithio'n eithriadol o galed drwy'r cyfnod hwn i sicrhau bod gennym lywodraeth leol gadarn yng Nghymru.

Thank you. Well, I hope that means that there will be consideration in future years over how to help those with the least reserves specifically who may have less flexibility in all the areas you mention.

But, in their second report, 'Commercialisation in Local Government', Audit Wales argued that

'With future funding at best unpredictable, new thinking is needed to transform the way councils operate to protect and improve services for their communities. The result is that there has never been a more pressing need to innovate and transform local government, to think big and think radically about what councils do and how they do it, and the relationship they have with their residents.'

They found that there is public support for councils to act more commercially, citing a citizens' survey carried out by themselves that found that nine in 10 respondents broadly supported their council pursuing commercial activities that ultimately support the local area through economic growth and investment in the most disadvantaged communities. How, therefore, do you respond to the report's arguments that councils need to define and agree what commercialisation means for themselves, their communities and citizens, and that changing the culture of organisations was the topic flagged most consistently as the key challenge facing councils becoming more entrepreneurial?

Diolch. Wel, gobeithio y bydd hynny'n golygu y bydd ystyriaeth yn y dyfodol ynghylch sut i helpu'r rheini sydd â leiaf o gronfeydd wrth gefn yn benodol a allai fod â llai o hyblygrwydd yn yr holl feysydd rydych yn sôn amdanynt.

Ond yn eu hail adroddiad, 'Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol', dadleuodd Swyddfa Archwilio Cymru

'O edrych ar yr ochr orau, nid oes modd rhagweld y cyllid fydd ar gael at y dyfodol, felly mae angen syniadau newydd er mwyn trawsnewid y ffordd y mae cynghorau’n gweithredu i ddiogelu gwasanaethau, a’u gwella, ar gyfer eu cymunedau. O ganlyniad, ni fu cymaint o angen erioed am arloesi a thrawsnewid llywodraeth leol, i fod yn uchelgeisiol a meddwl yn hanfodol wahanol ynghylch yr hyn y mae cynghorau’n ei wneud, a sut, a’r cydberthnasau sydd ganddynt â’u trigolion.'

Canfuwyd bod cefnogaeth gyhoeddus i gynghorau weithredu'n fwy masnachol, gan ddyfynnu arolwg dinasyddion a gynhaliwyd ganddynt hwy eu hunain a ganfu fod naw o bob 10 ymatebydd yn cefnogi eu cyngor yn gyffredinol i ddilyn gweithgareddau masnachol sydd, yn y pen draw, yn cefnogi'r ardal leol drwy dwf economaidd a buddsoddiad yn y cymunedau mwyaf difreintiedig. Sut, felly, rydych yn ymateb i ddadleuon yr adroddiad fod angen i gynghorau ddiffinio a chytuno ar yr hyn y mae masnacheiddio'n ei olygu iddynt hwy eu hunain, eu cymunedau a'u dinasyddion, ac mai newid diwylliant sefydliadau oedd y pwnc a amlygwyd yn fwyaf cyson fel yr her allweddol sy'n wynebu cynghorau rhag dod yn fwy entrepreneuraidd?

14:35

I think it's really obvious from the way that local authorities have reacted to the pandemic that they are indeed very flexible and resilient organisations that have been able to turn around the way that they respond to both the public and to service delivery, in what can only be regarded as a miraculous period of time, and have pulled together in order to be able to do that in a way that I think most people would recognise as highly entrepreneurial in any sense. Because some of the innovative ways that they've been able to respond to the pandemic are really very inspirational indeed.

In the Local Government and Elections (Wales) Bill, which has just gone through Stage 2 of the committee just very recently of course, we're also giving councils the power of general competence. You'll be aware, as a member of the committee, that one of the things we are seeking to do is put regulations in place that ensure that, in acting in a commercial way, the power of general competence is used in specific ways, with specific provisions for business planning, company structures, and so on, which will encourage the kinds of thinking that we are expecting to see and also discourage the kinds of speculative commercial ventures that led in the past to some authorities, particularly in England, over-stretching themselves in terms of ventures that went very badly wrong. I know myself, having lived through it, back at the end of the 1980s, that some commercial ventures for local authorities can be spectacularly backfiring on occasion.

So we're very careful to work with our local authorities to ensure that we understand the commercialisations that they want to put in place, that we encourage them as appropriate, that we have the right kinds of guidance and the right kinds of governance structures in place to enable them to do exactly as you suggest, to maximise income for spending on their local services whilst at the same time protecting the public from any over-commercialisation or unduly risky operation that might put those services in jeopardy.

Rwy'n credu ei bod yn amlwg iawn o'r ffordd y mae awdurdodau lleol wedi ymateb i'r pandemig eu bod yn wir yn sefydliadau hyblyg a gwydn iawn sydd wedi gallu newid y ffordd y maent yn ymateb i'r cyhoedd a'r ffordd y maent yn darparu gwasanaethau, yn yr hyn na ellir ond ei ystyried yn gyfnod o amser gwyrthiol, ac maent wedi cydweithio er mwyn gallu gwneud hynny mewn ffordd y credaf y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn ei chydnabod fel un entrepreneuraidd iawn mewn unrhyw ystyr. Oherwydd mae rhai o'r ffyrdd arloesol y maent wedi gallu ymateb i'r pandemig yn ysbrydoledig iawn yn wir.

Ym Mil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), sydd newydd fynd drwy Gyfnod 2 y pwyllgor yn ddiweddar iawn wrth gwrs, rydym hefyd yn rhoi pŵer cymhwysedd cyffredinol i gynghorau. Fe fyddwch yn ymwybodol, fel aelod o'r pwyllgor, mai un o'r pethau rydym yn ceisio'i wneud yw rhoi rheoliadau ar waith sy'n sicrhau, drwy weithredu mewn ffordd fasnachol, fod pŵer cymhwysedd cyffredinol yn cael ei ddefnyddio mewn ffyrdd penodol, gyda darpariaethau penodol ar gyfer cynlluniau busnes, strwythurau cwmnïau, ac yn y blaen, a fydd yn annog y ffyrdd o feddwl rydym yn disgwyl eu gweld a hefyd yn annog pobl i beidio â defnyddio'r mathau o fentrau masnachol hapfasnachol a arweiniodd at rai awdurdodau yn y gorffennol, yn enwedig yn Lloegr, yn gorymestyn eu hunain mewn mentrau a aeth o chwith yn ddrwg iawn. Gwn fy hun, a minnau wedi byw drwyddo yn ôl ar ddiwedd yr 1980au, y gall rhai mentrau masnachol gan awdurdodau lleol fethu'n syfrdanol ar brydiau.

Felly rydym yn ofalus iawn i weithio gyda'n hawdurdodau lleol i sicrhau ein bod yn deall y cynlluniau masnacheiddio y maent eisiau eu rhoi ar waith, ein bod yn eu hannog fel y bo'n briodol, fod gennym y mathau cywir o ganllawiau a'r mathau cywir o strwythurau llywodraethu ar waith i'w galluogi i wneud yn union fel yr awgrymwch, i sicrhau'r incwm mwyaf posibl i'w wario ar eu gwasanaethau lleol gan ddiogelu'r cyhoedd ar yr un pryd rhag unrhyw orfasnacheiddio neu weithgarwch sy'n cynnwys risg ormodol a allai beryglu'r gwasanaethau hynny.

In reference to the early part of your response—and I acknowledge what you say—nonetheless, Audit Wales highlighted the need to change the culture of organisations and the key challenge for them to become more entrepreneurial. And they found that the skills of elected members themselves was a barrier to councils taking advantage of commercial opportunities and greater entrepreneurship, with almost two thirds of elected members themselves who'd responded to their survey saying that elected members' ability to effectively decide on options was a barrier to their council pursuing commercial ventures. And these responses were echoed by corporate management teams, who said that only 19 per cent believed that elected members are sufficiently trained and skilled to be able to consider and approve new commercial ventures. How, therefore, do you respond to the report's argument that the best approaches involve elected members early, and have specific, well-defined and regularly updated policies appropriate to local circumstances and which support councillors to discharge their governance, decision-making and oversight responsibilities?

Gan gyfeirio at ddechrau eich ymateb—ac rwy'n cydnabod yr hyn a ddywedwch—serch hynny, tynnodd Swyddfa Archwilio Cymru sylw at yr angen i newid diwylliant sefydliadau a'r her allweddol iddynt ddod yn fwy entrepreneuraidd. A chanfuwyd bod sgiliau'r aelodau etholedig eu hunain yn rhwystr i gynghorau fanteisio ar gyfleoedd masnachol a mwy o entrepreneuriaeth, gyda bron i ddwy ran o dair o'r aelodau etholedig eu hunain a oedd wedi ymateb i'w harolwg yn dweud bod gallu aelodau etholedig i benderfynu'n effeithiol ar opsiynau yn rhwystro'u cyngor rhag mynd ar drywydd mentrau masnachol. Ac adleisiwyd yr ymatebion hyn gan dimau rheoli corfforaethol, a ddywedodd mai 19 y cant yn unig oedd yn credu bod aelodau etholedig wedi'u hyfforddi'n ddigonol ac yn ddigon medrus i allu ystyried a chymeradwyo mentrau masnachol newydd. Sut rydych chi'n ymateb felly i ddadl yr adroddiad fod y dulliau gorau o weithredu yn cynnwys aelodau etholedig yn gynnar, a bod ganddynt bolisïau penodol wedi'u diffinio'n dda a'u diweddaru'n rheolaidd sy'n briodol i amgylchiadau lleol ac sy'n cynorthwyo cynghorwyr i gyflawni eu cyfrifoldebau llywodraethu, gwneud penderfyniadau a goruchwylio?

Of course, we largely agree with that, which is why we're putting the provisions into the Act that allow us to put the regulations in place to do exactly that.

There is also a big issue about diversity in democracy. You cite the skills of particular councillors, and so on, but we know that there's a real lack of diversity in our democracy across local government. And so, together with my colleague the Deputy Minister and Chief Whip, we have been working very hard on a programme of diversity in local democracy, hoping to encourage a much wider range of people to come forward, particularly younger aged people with more commercial skills, perhaps, who are still working, to enable us to ensure that the diversity in the decision making of local authorities, going forward, has a much wider range of voices around its table than we currently see in some local authorities.

And whilst we do that, we will also, as I say, be putting the regulations in place to encourage local authorities to use the general power of competence, but to do so in a fiduciary resilient fashion, both taking the risks that we think are acceptable and protecting the public from undue commercial risks, which, as we have seen in the past, have led to some circumstances in which local authorities have got themselves very close to being not able to carry on. So, we're very keen, Mark, to walk the tightrope between both of those things and to work very closely with Audit Wales in order to do so.

Wrth gwrs, rydym yn cytuno i raddau helaeth â hynny, a dyna pam rydym yn rhoi'r darpariaethau yn y Ddeddf sy'n ein galluogi i roi'r rheoliadau ar waith i wneud yn union hynny.

Mae problem fawr hefyd ynghylch amrywiaeth mewn democratiaeth. Rydych yn cyfeirio at sgiliau cynghorwyr penodol ac yn y blaen, ond gwyddom fod diffyg amrywiaeth gwirioneddol yn ein democratiaeth ar draws llywodraeth leol. Ac felly, gyda fy nghyd-Weinidog, y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, rydym wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar raglen sy'n hybu amrywiaeth mewn democratiaeth leol, gan obeithio annog ystod lawer ehangach o bobl i gymryd rhan, yn enwedig pobl iau sydd â sgiliau mwy masnachol efallai, ac sy'n dal i weithio, i'n galluogi i sicrhau bod amrywiaeth ym mhrosesau penderfynu awdurdodau lleol wrth symud ymlaen yn dod ag ystod lawer ehangach o leisiau o amgylch y bwrdd nag a welwn ar hyn o bryd mewn rhai awdurdodau lleol.

Ac wrth inni wneud hynny, byddwn hefyd, fel y dywedais, yn rhoi'r rheoliadau ar waith i annog awdurdodau lleol i ddefnyddio'r pŵer cymhwysedd cyffredinol, ond i wneud hynny mewn modd cadarn, gan gymryd y risgiau rydym yn credu eu bod yn dderbyniol a diogelu'r cyhoedd rhag risgiau masnachol gormodol, sydd, fel y gwelsom yn y gorffennol, wedi arwain at rai amgylchiadau lle mae awdurdodau lleol wedi dod yn agos iawn at beidio â gallu parhau. Felly, rydym yn awyddus iawn, Mark, i geisio sicrhau cydbwysedd rhwng y ddau beth ac i weithio'n agos iawn gyda Swyddfa Archwilio Cymru er mwyn gwneud hynny.

14:40

Llefarydd Plaid Cymru, Delyth Jewell.

Plaid Cymru spokesperson, Delyth Jewell.

Diolch, Llywydd. Minister, I want to ask about some of the remarks made by the First Minister yesterday about unsafe buildings. I'm sure you'll be aware of the buildings I'm referring to; I'm referring, of course, for example, to flats with unsafe cladding. The First Minister said that developers should pay to make good the deficit in those buildings and that leaseholders should not be footing the bill. The Government has been aware of this issue for a while now, so my question is: why hasn't the Government forced the developers to foot the bill yet?

Diolch, Lywydd. Weinidog, hoffwn ofyn ynglŷn â rhai o'r sylwadau a wnaed gan y Prif Weinidog ddoe am adeiladau anniogel. Rwy'n siŵr y byddwch yn ymwybodol o'r adeiladau rwy'n cyfeirio atynt; rwy'n cyfeirio, wrth gwrs, at fflatiau â chladin anniogel, er enghraifft. Dywedodd y Prif Weinidog y dylai datblygwyr dalu i unioni'r diffyg yn yr adeiladau hynny ac na ddylai lesddeiliaid fod yn talu'r bil. Mae'r Llywodraeth wedi bod yn ymwybodol o'r mater hwn ers tro bellach, felly fy nghwestiwn i yw: pam nad yw'r Llywodraeth wedi gorfodi'r datblygwyr i dalu'r bil eto?

Well, unfortunately, Delyth, we don't have all the powers necessary to change the basic law in order to be able to do that. Would that we could; I would very much like to be able to do that. There are some things we can do going forward that will protect people from being in that situation with new buildings, but that won't help the people who are currently in very difficult situations in buildings around the place—a large number of them have been mentioned previously in Plenary. 

We are currently investigating ways of being able to assist people to do the works without them losing all of their equity, but if I was—. It's a really difficult thing to do, let's just be clear. The relationship between the leaseholder, the freeholder, and the contractual obligations between the leaseholder, the freeholder and the original builder, the management company and so on are different in every single building. So, it's actually extremely difficult to unpick on a global basis the particular circumstances of each building. And I have a range of meetings coming forward to meet with the residents of particular blocks who've asked to meet with me. And I should say at this point, Llywydd, that I have one of these in my own constituency, in the middle, so colleagues in the Government are dealing with that particular issue for me, because I wish to represent them as their constituency representative.

And what we would like to be able to do—. So, there is a way for the local council to do the works necessary to make the building fire safe. And we're very keen—. We've been working with the fire services—my colleague Hannah Blythyn has been working hard with the fire services as well—to ensure that we've had all the right inspections done and that people are as safe as is humanly possible for them to be without the works that are required to be done to make it 100 per cent. But, of course, if the local council does do works in default for those buildings, then what they do is they land charge the properties in the building to recover the cost of those works, and those poor people lose the whole of their investment in their property. Now, if it was a life and death scenario, of course we would do that because we don't want anybody to be in that situation. But it is a balance between trying to make sure that people do maintain some equity in their leases and that we get the fire safety arrangements in place that we want. And I'm afraid that's just really complicated, and it does require the UK Government to do some things. We're currently working with the UK Government to try and put some of those provisions in place, but it's just not possible to put a blanket kind of court arrangement in place that allows them to sue the builders in the first place. If it was, we would have been able to do so.

I'm not often charitable to the UK Government, but, in this instance, I will say that it's quite a complicated thing to try and unpick. So, we are working very hard to try and put in place a scheme that would allow leaseholders to come forward and claim money off us without losing all of their equity, but it's going to be impossible to do without them losing some of their equity, and it's just a question of how we get that very complicated set of circumstances sorted out. So, it's not possible to talk about it on a global basis. Each individual building, the way the lease is arranged, the way the obligations are arranged, who owns it, where the management company is, and so on, all make a huge difference to what's possible. So, I'm afraid it's just hugely complicated.

Wel, yn anffodus, Delyth, nid oes gennym yr holl bwerau angenrheidiol i newid y gyfraith sylfaenol er mwyn gallu gwneud hynny. Byddem yn gwneud hynny pe gallem; hoffwn allu gwneud hynny'n fawr iawn. Mae rhai pethau y gallwn eu gwneud wrth symud ymlaen a fydd yn diogelu pobl rhag bod yn y sefyllfa honno gydag adeiladau newydd, ond ni fydd hynny'n helpu'r bobl sydd mewn sefyllfaoedd anodd iawn ar hyn o bryd mewn adeiladau ar hyd a lled y wlad—mae nifer fawr ohonynt wedi cael eu crybwyll o'r blaen yn y Cyfarfod Llawn. 

Ar hyn o bryd rydym yn ymchwilio i ffyrdd o allu cynorthwyo pobl i wneud y gwaith heb iddynt golli eu hecwiti i gyd, ond pe bawn—. Mae'n beth anodd iawn i'w wneud, gadewch i ni fod yn glir. Mae'r berthynas rhwng y lesddeiliad, y rhydd-ddeiliad, a'r rhwymedigaethau cytundebol rhwng y lesddeiliad, y rhydd-ddeiliad a'r adeiladwr gwreiddiol, y cwmni rheoli ac yn y blaen yn wahanol ym mhob un adeilad. Felly, mae'n anodd iawn trin amgylchiadau penodol pob adeilad ar sail gyffredinol. Ac mae gennyf amryw o gyfarfodydd i ddod lle byddaf yn cyfarfod â phreswylwyr blociau penodol sydd wedi gofyn am gael cyfarfod â mi. A dylwn ddweud ar hyn o bryd, Lywydd, fod gennyf un o'r rhain yn fy etholaeth fy hun, yn y canol, felly mae cyd-Aelodau yn y Llywodraeth yn ymdrin â'r mater penodol hwnnw ar fy rhan, am fy mod yn awyddus i'w cynrychioli fel eu cynrychiolydd etholedig.

A'r hyn yr hoffem allu ei wneud—. Felly, mae ffordd i'r cyngor lleol wneud y gwaith angenrheidiol i ddiogelu'r adeilad rhag tân. Ac rydym yn awyddus iawn—. Rydym wedi bod yn gweithio gyda'r gwasanaethau tân—mae fy nghyd-Aelod Hannah Blythyn wedi bod yn gweithio'n galed gyda'r gwasanaethau tân hefyd—i sicrhau ein bod wedi cael yr holl archwiliadau cywir a bod pobl mor ddiogel ag sy'n bosibl iddynt fod heb y gwaith sydd ei angen i'w wneud yn 100 y cant. Ond wrth gwrs, os yw'r cyngor lleol yn gwneud gwaith diofyn ar yr adeiladau hynny, yr hyn a wnânt yw codi pridiant tir ar yr eiddo yn yr adeilad i adennill cost y gwaith, ac mae'r bobl hynny, druan, yn colli eu holl fuddsoddiad yn eu heiddo. Nawr, pe bai'n sefyllfa bywyd a marwolaeth, wrth gwrs y byddem yn gwneud hynny gan nad ydym eisiau i neb fod yn y sefyllfa honno. Ond mae'n gydbwysedd rhwng ceisio sicrhau bod pobl yn cadw rhywfaint o ecwiti yn eu lesddaliadau a'n bod yn rhoi'r trefniadau diogelwch tân rydym eu heisiau ar waith. Ac mae arnaf ofn fod hynny'n gymhleth iawn, ac mae'n golygu bod angen i Lywodraeth y DU wneud rhai pethau. Rydym wrthi'n gweithio gyda Llywodraeth y DU ar hyn o bryd i geisio rhoi rhai o'r darpariaethau hynny ar waith, ond nid yw'n bosibl rhoi trefniant llys cyffredinol ar waith sy'n caniatáu iddynt erlyn yr adeiladwyr yn y lle cyntaf. Pe bai hynny'n bosibl, byddem wedi gallu gwneud hynny.

Nid wyf yn aml yn garedig wrth Lywodraeth y DU, ond yn yr achos hwn, dywedaf ei fod yn beth eithaf cymhleth i geisio'i ddatrys. Felly, rydym yn gweithio'n galed iawn i geisio sefydlu cynllun a fyddai'n caniatáu i lesddeiliaid hawlio arian gennym heb golli eu hecwiti i gyd, ond bydd yn amhosibl ei wneud heb iddynt golli rhywfaint o'u hecwiti, ac mae'n fater o sut y gallwn ddatrys y set gymhleth honno o amgylchiadau. Felly, nid yw'n bosibl siarad amdano ar sail gyffredinol. Mae pob adeilad unigol, y ffordd y trefnir y les, y ffordd y trefnir y rhwymedigaethau, pwy sy'n berchen arno, lle mae'r cwmni rheoli ac yn y blaen, i gyd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r hyn sy'n bosibl. Felly, mae arnaf ofn ei fod yn gymhleth iawn.

Minister, I appreciate your candour with that in setting out the difficulties. I do think it's helpful that you've confirmed that Wales does need further powers in order to give greater protection, and, obviously, Plaid Cymru would support the Government in seeking those extra powers. 

You've set out some of the provisions that you're looking to introduce within the Government's powers as they stand. Some of the things that we would like to see the Government doing, and that we would certainly support, would include some of what you've set out: a change in planning law to allow previous performance by a developer to become a material consideration as well; ensuring planning departments have the resources that they need to ensure that planning conditions for large developers are adhered to, so that we don't see the same developers making the same mistakes or cutting the same corners; and bringing plans forward for regulatory change, as you've just been referring to, and introducing them now because—in the candour of your answer, you did obviously refer to this—the earlier we solve this albeit very complicated situation, it is going to be the better for the mental health of people who live in these housing blocks. Would you consider these other measures, Minister, and would you say so on the record? Because I think the publicity about reputation becoming a material consideration may be enough to make these developers put the situation right without us having to force it.

Weinidog, rwy'n gwerthfawrogi eich gonestrwydd yn nodi'r anawsterau. Rwy'n credu ei bod yn ddefnyddiol eich bod wedi cadarnhau bod angen pwerau pellach ar Gymru er mwyn rhoi mwy o amddiffyniad, ac yn amlwg, byddai Plaid Cymru yn cefnogi'r Llywodraeth i geisio sicrhau'r pwerau ychwanegol hynny.

Rydych wedi nodi rhai o'r darpariaethau rydych yn bwriadu eu cyflwyno o fewn pwerau'r Llywodraeth fel ag y maent. Byddai rhai o'r pethau yr hoffem weld y Llywodraeth yn eu gwneud, ac y byddem yn sicr yn eu cefnogi, yn cynnwys rhywfaint o'r hyn rydych wedi'i nodi: newid cyfraith cynllunio i ganiatáu i berfformiad blaenorol datblygwr fod yn ystyriaeth berthnasol hefyd; sicrhau bod gan adrannau cynllunio yr adnoddau y maent eu hangen i sicrhau bod datblygwyr mawr yn cydymffurfio ag amodau cynllunio, fel nad ydym yn gweld yr un datblygwyr yn gwneud yr un camgymeriadau neu'n torri'r un corneli eto; a chyflwyno cynlluniau ar gyfer newid rheoleiddiol, fel rydych newydd nodi, a'u cyflwyno yn awr oherwydd—yn eich ateb gonest, yn amlwg fe wnaethoch gyfeirio at hyn—gorau po gynharaf y gallwn ddatrys y sefyllfa gymhleth hon er lles iechyd meddwl y bobl sy'n byw yn y blociau tai hyn. A fyddech yn ystyried y mesurau eraill hyn, Weinidog, ac a fyddech yn dweud hynny ar y cofnod? Oherwydd rwy'n credu y gallai'r cyhoeddusrwydd ynghylch enw da yn dod yn ystyriaeth berthnasol fod yn ddigon i wneud i'r datblygwyr hyn unioni'r sefyllfa heb inni orfod gorfodi'r peth.

14:45

Yes, of course, we're prepared to look at all possibilities for that. I will say, again, that some of those things sound attractive, but they're actually much more difficult to do in practice. So, I'm going to use my own name as an example: so, I could be Julie James Building Inc. and I could sell Julie James Building Inc. and I could go away and start up Julie Jones Building Inc. and Julie James Building Inc. would be banned from planning because of the poor things I'd done, but actually the person who was behind that could have gone off and started up something else. So, there are a lot of complex issues. This is not just about a headline name. So, again, some of these things sound as if they're easy to implement, but actually in practice are very difficult to pin down so that you're actually making sure that the individuals responsible—because in the end, it is individual policies that are responsible—are there. A lot of these buildings are built by specialist joint-venture vehicles between a variety of different companies, finances and so on. So, it's attractive, and I understand the attraction of saying that we would do it, but it's much more complicated in terms of actual—. In terms of actually writing the regulations, it's much more complicated than that. But we are looking to see what can be done.

And, again, Delyth, I just want to emphasise that, of course, we're very keen to put it right going forward, but that doesn't solve the problem of the people who've got the problem now—I can't retrospectively do that. And so, what we're also looking to do is just to see what can be done to assist the people who find themselves in that terrible position at the moment. So, I have an enormous amount of sympathy for them, but it is very difficult, because in the end, buying a house, buying a home, is where you live, but it's also an investment and it's the dichotomy between those two things that's so very difficult to get right in these circumstances.

But I would like to assure the Senedd that, where it was a life and death risk, there are powers in place for a local authority to do that, but it would mean losing the equity for the people inside the building and that is not generally something that they are prepared to contemplate.

Wrth gwrs, rydym yn barod i edrych ar bob posibilrwydd ar gyfer hynny. Dywedaf unwaith eto fod rhai o'r pethau hynny'n swnio'n ddeniadol, ond maent yn llawer anos i'w gwneud yn ymarferol mewn gwirionedd. Felly, rwyf am ddefnyddio fy enw fy hun fel enghraifft: gallwn fod yn Gwmni Adeiladu Julie James Cyf. a gallwn werthu Cwmni Adeiladu Julie James Cyf. a gallwn ddechrau Cwmni Adeiladu Julie Jones Cyf. a byddai Cwmni Adeiladu Julie James Cyf. yn cael ei wahardd rhag cynllunio oherwydd y pethau gwael y byddwn wedi'u gwneud, ond mewn gwirionedd gallai'r sawl a oedd yn euog o wneud y pethau hynny fod wedi mynd a dechrau rhywbeth arall. Felly, mae yna lawer o gymhlethdodau. Nid yw hyn yn ymwneud ag enw cwmni'n unig. Felly, unwaith eto, mae rhai o'r pethau hyn yn swnio fel pe baent yn hawdd i'w gweithredu, ond mewn gwirionedd, yn ymarferol, mae'n anodd iawn sicrhau bod yr unigolion sy'n gyfrifol—oherwydd yn y pen draw, polisïau unigol sy'n gyfrifol—yno. Mae llawer o'r adeiladau hyn yn cael eu hadeiladu gan fentrau arbenigol ar y cyd rhwng amryw o wahanol gwmnïau, cyllid ac yn y blaen. Felly, mae'n ddeniadol, ac rwy'n deall yr atyniad o ddweud y byddem yn gwneud hynny, ond mae'n llawer mwy cymhleth o ran—. O ran ysgrifennu'r rheoliadau mewn gwirionedd, mae'n llawer mwy cymhleth na hynny. Ond rydym yn edrych i weld beth y gellir ei wneud.

Ac unwaith eto, Delyth, hoffwn bwysleisio ein bod, wrth gwrs, yn awyddus iawn i'w unioni wrth symud ymlaen, ond nid yw hynny'n datrys problem y bobl sydd â'r broblem yn awr—ni allaf wneud hynny'n ôl-weithredol. Ac felly, yr hyn rydym hefyd yn ceisio'i wneud yw gweld beth y gellir ei wneud i gynorthwyo'r bobl sydd yn y sefyllfa ofnadwy honno ar hyn o bryd. Felly, mae gennyf lawer iawn o gydymdeimlad â hwy, ond mae'n anodd iawn, oherwydd yn y pen draw, prynu tŷ, prynu cartref, dyna lle rydych yn byw, ond mae hefyd yn fuddsoddiad a'r ddeuoliaeth rhwng y ddau beth hynny sydd mor anodd i'w chael yn iawn o dan yr amgylchiadau hyn.

Ond hoffwn sicrhau'r Senedd, mewn sefyllfa bywyd a marwolaeth, fod pwerau yn eu lle i awdurdod lleol wneud hynny, ond byddai'n golygu bod y bobl y tu mewn i'r adeilad yn colli'r ecwiti ac yn gyffredinol, nid yw hynny'n rhywbeth y maent yn barod i'w ystyried.

Well, again, thank you for your response to that, Minister.

Wel, unwaith eto, diolch am eich ymateb i'r cwestiwn hwnnw, Weinidog.

I should say, Delyth, for understandable reasons, I wasn't blaming them for that. I just want to make that very clear—I'm not putting any onus on them; I understand where they are coming from, but it is very complicated.

Dylwn ddweud, Delyth, am resymau dealladwy, nad oeddwn yn eu beio am hynny. Hoffwn wneud hynny'n glir iawn—nid wyf yn rhoi unrhyw bwysau arnynt; rwy'n deall eu rhesymau, ond mae'n gymhleth iawn.

No, thank you for clarifying that, Minister. I don't think it did come across in that way, but it's obviously good to have that on the record. I don't doubt for a moment the complicated nature of this. I would urge you not to wait to take action on it because obviously we want to be able to give residents hope. But I am glad to hear that you are considering a range of these different options, and, as you say, not just options that will help future residents, but also trying to put the situation right for residents who are caught in this awful situation already.

Finally, Minister, I wanted to reflect on some of the remarks made by David Melding yesterday, where he blamed a lax regulatory regime in both England and Wales for allowing these scandals to happen in the first place. Again, this touches on some of what we've already covered, but it's not just the fire safety issues here—unfinished estates, the miss-selling of leaseholds, as we've touched on, and broken promises by developers, as we've spoken about, have become a hallmark of development over the past decade. The case for a windfall tax on the profit of large developers is very strong. Would you support that call?

Na, diolch am egluro hynny, Weinidog. Nid wyf yn credu i chi roi'r argraff honno, ond mae'n amlwg yn dda cofnodi hynny. Nid wyf yn amau natur gymhleth hyn am eiliad. Byddwn yn eich annog i beidio ag aros i weithredu ar y mater oherwydd mae'n amlwg ein bod eisiau gallu rhoi gobaith i breswylwyr. Ond rwy'n falch o glywed eich bod yn ystyried amrywiaeth o'r gwahanol opsiynau hyn, ac fel y dywedwch, maent yn opsiynau a fydd yn helpu preswylwyr y dyfodol, ond maent hefyd yn ceisio unioni'r sefyllfa i breswylwyr sydd wedi'u dal yn y sefyllfa ofnadwy hon yn barod.

Yn olaf, Weinidog, roeddwn eisiau ystyried rhai o'r sylwadau a wnaed gan David Melding ddoe, lle roedd yn beio cyfundrefn reoleiddio lac yng Nghymru a Lloegr am ganiatáu i'r sgandalau hyn ddigwydd yn y lle cyntaf. Unwaith eto, mae hyn yn cyffwrdd ar rywfaint o'r hyn rydym eisoes wedi sôn amdano, ond nid materion diogelwch tân yn unig rydym yn ei drafod yma—mae ystadau heb eu gorffen, lesddaliadau'n cael eu camwerthu, fel rydym wedi'i grybwyll, a datblygwyr yn torri addewidion, fel rydym wedi sôn, wedi dod yn nodwedd o ddatblygiad dros y degawd diwethaf. Mae'r achos dros ordreth ar elw datblygwyr mawr yn gryf iawn. A fyddech yn cefnogi'r alwad honno?

Yes, I think there are calls for all kinds of reactions to this. The UK Government—and we're co-operating with this—has put, of course, a New Homes Ombudsman in place as a result of some of the other issues that are not to do with high-rise buildings. A large number of our scale house builders got themselves into serious difficulties in some of the building practices that they had, and I think those are well known. And that's why the UK Government has put the New Homes Ombudsman in place in order to protect people against, frankly, scandals of that sort. And that's why, here in Wales, we're determined to put our planning system in place robustly so that people have a robust planning system to go through and then, on top of that, a robust building safety inspection regime to go with that, to make sure that we learn those lessons and make sure that we have a robust system. Now, unfortunately, because of the pandemic, our building safety regulations are now delayed. We are about to put out a White Paper on that and we are working very hard with the leasehold reform provisions that the Law Commission has looked at. They recently reported, and we're looking to see what can be done in conjunction with some UK legislation, if at all possible, just due to the lack of time we've now got in Senedd provisions to be able to do this.

It's one of the real sorrows about the pandemic, alongside all of the other things that we know of, that we've lost the chance to put some of those building safety reforms in place. But there is, I think, consensus across the Chamber, so whoever forms the next Government will have a ready plan to go, and I'm sure that, very early in the new term, whoever the Government is will be able to implement those reforms. I don't think they're in any way controversial, and I'm sure we'll be able to that very rapidly.

Credaf fod angen pob math o ymatebion i hyn. Mae Llywodraeth y DU—ac rydym yn cydweithredu â hyn—wedi penodi Ombwdsmon Cartrefi Newydd, wrth gwrs, o ganlyniad i rai o'r materion eraill nad ydynt yn ymwneud ag adeiladau uchel iawn. Mae nifer fawr o'n cwmnïau adeiladu mawr wedi mynd i drafferthion difrifol o ganlyniad i rai o'r arferion adeiladu a oedd ganddynt, a chredaf fod y rheini'n hysbys iawn. A dyna pam fod Llywodraeth y DU wedi penodi Ombwdsmon Cartrefi Newydd er mwyn diogelu pobl rhag y math hwnnw o sgandal. A dyna pam ein bod ni yma yng Nghymru yn benderfynol o roi ein system gynllunio ar waith mewn ffordd gadarn fel bod gan bobl system gynllunio gadarn i'w dilyn a chyfundrefn gadarn ar ben hynny i arolygu diogelwch adeiladau er mwyn sicrhau ein bod yn dysgu'r gwersi ac yn gwneud yn siŵr fod gennym system gadarn. Nawr, yn anffodus, oherwydd y pandemig, mae gwaith ar ein rheoliadau diogelwch adeiladu bellach wedi'i oedi. Rydym ar fin cyflwyno Papur Gwyn ar hynny ac rydym yn gweithio'n galed iawn gyda'r darpariaethau diwygio lesddaliadau y bu Comisiwn y Gyfraith yn eu hystyried. Maent wedi cyflwyno adroddiad yn ddiweddar, ac rydym yn edrych i weld beth y gellir ei wneud ar y cyd â rhywfaint o ddeddfwriaeth y DU, os yn bosibl, oherwydd y diffyg amser sydd gennym bellach yn narpariaethau’r Senedd i allu gwneud hyn.

Un o'r pethau gwirioneddol drist am y pandemig, yn ogystal â'r holl bethau eraill y gwyddom amdanynt, yw ein bod wedi colli cyfle i roi rhai o'r diwygiadau diogelwch adeiladu ar waith. Ond rwy'n credu bod consensws ar draws y Siambr, felly bydd gan bwy bynnag sy'n ffurfio'r Llywodraeth nesaf gynllun parod, ac rwy'n siŵr, yn gynnar iawn yn y tymor newydd, y bydd pwy bynnag yw'r Llywodraeth yn gallu gweithredu'r diwygiadau hynny. Nid wyf yn credu eu bod nhw'n ddadleuol mewn unrhyw ffordd, ac rwy'n siŵr y byddwn yn gallu gwneud hynny'n gyflym iawn.

14:50

Tynnwyd cwestiwn 3 [OQ55673] yn ôl, felly cwestiwn 4, Adam Price.

Question 3 is withdrawn [OQ55673]. Question 4, Adam Price.

Polisi Datblygiadau Un Blaned
One Planet Development Policy

4. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith y polisi datblygiadau Un Blaned? OQ55693

4. What assessment has the Minister made of the impact of the One Planet development policy? OQ55693

Thank you for the question. One Planet developments are exemplar forms of sustainable and low-impact development that are strictly controlled in terms of the evidence needing to be supplied before they receive planning permission. Monitoring of the policy shows that, between April 2013 and March 2019, 20 One Planet development applications were approved and seven were refused.

Diolch i chi am y cwestiwn. Mae datblygiadau Un Blaned yn enghreifftiau o ddatblygiad cynaliadwy effaith isel sy'n cael ei reoli'n llym o ran y dystiolaeth sydd angen ei darparu cyn iddynt gael caniatâd cynllunio. Mae monitro'r polisi yn dangos, rhwng mis Ebrill 2013 a mis Mawrth 2019, fod 20 o geisiadau datblygu Un Blaned wedi'u cymeradwyo a bod saith wedi'u gwrthod.

A yw'r Gweinidog yn ymwybodol bod agweddau o'r polisi Un Blaned wedi creu peth drwgdeimlad mewn ardaloedd gwledig, ac yw hi'n agored i ystyried galwadau gan gynghorau fel Cyngor Sir Gâr i adolygu'r polisi? Yn benodol, a yw'r Gweinidog yn credu ei bod hi'n deg bod rhaid i ymgeiswyr ar gyfer anheddau menter gwledig—rural enterprise dwellings—brofi dilysrwydd o ran bod y datblygiadau yn gynaliadwy ar sail tystiolaeth dros y tair blynedd diwethaf, pan mai'r gofyn ar ymgeiswyr dan y polisi Un Blaned, yn hytrach, yw cyflwyno rhagamcanion i ddangos y gallai'r datblygiad fod yn gynaliadwy ar ddiwedd cyfnod pum mlynedd?

Is the Minister aware that certain aspects of this policy have caused some ill feeling in rural areas, and would she be willing to consider calls from a council such as Carmarthenshire County Council to review the policy? Specifically, does the Minister believe that it's fair that applicants for rural enterprise dwellings have to prove validity that the developments are sustainable on the basis of evidence over the past three years, whilst the requirements under the One Planet developments are to submit forecasts to demonstrate that the developments can be sustainable at the end of the five-year period?

Well, no, I think that's a slight mischaracterisation of where the policy is. The number of One Planet developments approved each year is very small compared with other forms of housing. So, between 2013 and 2019-20, only 20 One Planet developments have been approved, compared with 251 rural enterprise dwellings over the same period. Last year, only 10 One Planet developments were approved. In Carmarthenshire itself, 13 rural enterprise dwellings were approved while five One Planet developments were approved and six were refused. We get an annual monitoring report to the planning authority to evidence compliance with the management plan by identifying activities carried out during the previous 12 months. At the moment, we haven't asked for that data due to ongoing COVID-19 pandemic relaxations of the rules, but we are going to request the data in April 2021 for a two-year period, and just to emphasise that failure to meet the terms of the management plan could result in enforcement proceedings in respect of breaches of conditions, subject to which the planning permission was granted. So, I'm afraid, no, I don't have any current plans to update the overarching policy of guidance on One Planet developments.

Wel, na, nid wyf yn credu bod hwnnw'n ddisgrifiad cywir o'r polisi. Mae nifer y datblygiadau Un Blaned a gymeradwyir bob blwyddyn yn fach iawn o gymharu â mathau eraill o dai. Felly, rhwng 2013 a 2019-20, 20 yn unig o ddatblygiadau Un Blaned sydd wedi'u cymeradwyo, o gymharu â 251 o anheddau mentrau gwledig dros yr un cyfnod. Y llynedd, 10 datblygiad Un Blaned yn unig a gymeradwywyd. Yn Sir Gaerfyrddin ei hun, cymeradwywyd 13 o anheddau mentrau gwledig tra cymeradwywyd pum datblygiad Un Blaned a gwrthodwyd chwech. Rydym yn cael adroddiad monitro blynyddol i'r awdurdod cynllunio i ddangos tystiolaeth o gydymffurfiaeth â'r cynllun rheoli drwy nodi gweithgareddau a gynhaliwyd yn ystod y 12 mis blaenorol. Ar hyn o bryd, nid ydym wedi gofyn am y data hwnnw oherwydd bod pandemig COVID-19 parhaus wedi arwain at lacio'r rheolau, ond byddwn yn gofyn am y data ym mis Ebrill 2021 am gyfnod o ddwy flynedd, ac rwy'n pwysleisio y gallai methiant i fodloni amodau'r cynllun rheoli arwain at weithdrefnau gorfodi am dorri amodau'r caniatâd cynllunio. Felly, mae arnaf ofn, na, nid oes gennyf unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i ddiweddaru'r polisi canllawiau trosfwaol ar ddatblygiadau Un Blaned.

Minister, I suspect you know the impact of these applications on the view of farming families in Gower, as one has been turned down very recently not so very far away from you. Locals are not best pleased that they have to jump through various hoops in order to keep their young people living in the area, where some of these One Planet development applications do tend to come from people living outside the area. If you're talking about sustainable communities, rather than these experiments, we really do have to think about ways of keeping young people in their localities rather than them feeling obliged to move out of them. You're right that there are no current plans to update the overarching policy of guidance on this. Considering that that is, at least, coming up to being 10 years old now, I want to know why, as it predates the well-being of future generations Act by at least three years.

Weinidog, rwy'n tybio eich bod yn gwybod am effaith y ceisiadau hyn ar farn teuluoedd sy'n ffermio yng Ngŵyr, gan fod un wedi'i wrthod yn ddiweddar iawn heb fod mor bell oddi wrthych. Nid yw pobl leol yn falch iawn fod yn rhaid iddynt neidio drwy gylchoedd amrywiol er mwyn cadw eu pobl ifanc yn yr ardal, lle mae rhai o'r ceisiadau datblygu Un Blaned hyn yn tueddu i ddod gan bobl sy'n byw y tu allan i'r ardal. Os ydych yn sôn am gymunedau cynaliadwy, yn hytrach na'r arbrofion hyn, mae'n rhaid i ni feddwl am ffyrdd o gadw pobl ifanc yn eu hardaloedd yn hytrach na'u bod yn teimlo rheidrwydd i symud ohonynt. Rydych yn iawn nad oes unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i ddiweddaru'r polisi canllawiau trosfwaol ar hyn. Rwyf eisiau gwybod pam, o gofio'i fod bron yn 10 oed bellach ac wedi'i lunio o leiaf dair blynedd cyn Deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

So, it's very much part of 'Planning Policy Wales', however, which has only very recently been reviewed, and, as I said in response to Adam Price, One Planet development planning applications are determined in accordance with the approved or adopted development plan for the area, unless there are material considerations that indicate otherwise. And, as you've just said, they're routinely turned down where they don't conform. The planning system isn't there to prevent people from making planning applications; local authorities are responsible for determining those planning applications in accordance with the rules. And I'm not sure whether Suzy Davies was implying that only people from outside an area can make a One Planet development application, but, of course, that's not so; anyone can make one if they want to bring one forward. So, I'm not quite sure what the implication of that was.

Obviously, we have a large number of other planning policies in place, including policies that allow individual houses to be built where there's a need for an agricultural family to be able to expand its dwelling. So, typically, where a farmer wants to retire and a son or daughter of that farmer wants to take over, we have applications for dwellings on the farmhouse to enable us to accommodate that, and the policy is perfectly capable of looking at that. So, I'm not entirely certain why One Planet developments attract the kind of criticism that Suzy Davies has just outlined, but there are, of course, a large number of other ways of making sure that our young people stay in our rural communities and our communities in general, and one of those, of course, is this Government's plan to build a range of social and shared equity housing across Wales at some scale and pace. 

Mae'n rhan bwysig iawn o 'Bolisi Cynllunio Cymru', fodd bynnag, sydd wedi cael ei adolygu'n ddiweddar iawn, ac fel y dywedais mewn ymateb i Adam Price, penderfynir ar geisiadau cynllunio datblygu Un Blaned yn unol â'r cynllun datblygu a gymeradwywyd neu a fabwysiadwyd ar gyfer yr ardal, oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn dynodi fel arall. Ac, fel rydych newydd ei ddweud, maent yn cael eu gwrthod fel mater o drefn lle nad ydynt yn cydymffurfio. Nid yw'r system gynllunio yno i atal pobl rhag gwneud ceisiadau cynllunio; awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am benderfynu ar y ceisiadau cynllunio hynny yn unol â'r rheolau. Ac nid wyf yn siŵr a oedd Suzy Davies yn awgrymu mai dim ond pobl o'r tu allan i ardal all wneud cais datblygu Un Blaned, ond wrth gwrs, nid yw hynny'n wir; gall unrhyw un wneud cais os ydynt eisiau cyflwyno un. Felly, nid wyf yn hollol siŵr beth oedd hynny'n ei olygu.

Yn amlwg, mae gennym nifer fawr o bolisïau cynllunio eraill ar waith, gan gynnwys polisïau sy'n caniatáu i dai unigol gael eu hadeiladu lle mae angen i deulu amaethyddol allu ehangu ei annedd. Felly, fel arfer, lle mae ffermwr eisiau ymddeol a mab neu ferch i'r ffermwr hwnnw eisiau cymryd yr awenau, mae gennym geisiadau am anheddau ar y ffermdy i'n galluogi i ddarparu ar gyfer hynny, ac mae'r polisi'n gwbl abl i edrych ar hynny. Felly, nid wyf yn gwbl sicr pam fod datblygiadau Un Blaned yn denu'r math o feirniadaeth y mae Suzy Davies newydd ei hamlinellu, ond wrth gwrs, mae nifer fawr o ffyrdd eraill o sicrhau bod ein pobl ifanc yn aros yn ein cymunedau gwledig a'n cymunedau yn gyffredinol, ac un o'r rheini, wrth gwrs, yw cynllun y Llywodraeth hon i adeiladu amrywiaeth o dai cymdeithasol a thai rhannu ecwiti ledled Cymru yn gyflym ac ar raddfa fawr. 

14:55
Datgarboneiddio'r Stoc Tai
Decarbonising the Housing Stock

5. Beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer datgarboneiddio stoc tai Cymru? OQ55702

5. What is the Welsh Government's strategy for decarbonising Wales's housing stock? OQ55702

Thank you, Jenny. Building on the long-standing success of the Welsh housing quality standard and the Warm Homes programme, our new reconstruction plan identifies the upgrading of Welsh homes, particularly social homes, as an early priority. This will drive green, economic recovery and innovation in our SMEs and communities.  

Diolch, Jenny. Gan adeiladu ar lwyddiant hirsefydlog safon ansawdd tai Cymru a'r rhaglen Cartrefi Clyd, mae ein cynllun ailadeiladu newydd yn nodi bod uwchraddio cartrefi Cymru, yn enwedig cartrefi cymdeithasol, yn flaenoriaeth gynnar. Bydd hyn yn sbarduno adferiad economaidd gwyrdd ac arloesedd yn ein busnesau bach a chanolig a'n cymunedau.

Well, excellent work going on in social housing. Retrofitting existing homes is obviously a major challenge for us, as I see that 1,000 homes are to be retrofitted as part of the COVID recovery programme, but there must be hundreds of thousands of existing homes that need retrofitting to meet our zero carbon targets, as we have probably the oldest housing stock in Europe. So, I hope that our COVID recovery strategy will embrace that challenge. On a more urgent note, before the internal market Bill prevents devolved administrations from ever taking the action needed, what is being done to fast forward change in the new building regulations so that all new homes meet those zero-carbon standards?

Wel, mae gwaith rhagorol yn mynd rhagddo ym maes tai cymdeithasol. Mae ôl-osod cartrefi presennol yn amlwg yn her fawr inni, gan fy mod yn gweld y bydd 1,000 o gartrefi'n cael eu ôl-osod fel rhan o raglen adfer COVID, ond mae angen ôl-osod cannoedd o filoedd o gartrefi presennol i gyrraedd ein targedau di-garbon, gan fod gennym, mae'n debyg, y stoc dai hynaf yn Ewrop. Felly, rwy'n gobeithio y bydd ein strategaeth adfer COVID yn croesawu'r her honno. Ar nodyn mwy uniongyrchol, cyn i'r Bil marchnad fewnol atal gweinyddiaethau datganoledig rhag gallu cymryd y camau angenrheidiol, beth sy'n cael ei wneud i gyflymu newid yn y rheoliadau adeiladu newydd fel bod pob cartref newydd yn bodloni'r safonau di-garbon hynny?

Thanks, Jenny. I know it does seem like a small amount of work, but it's a part of a very important journey to decarbonise all homes in Wales, and I am delighted to say that, actually, we've just put an additional £10 million into the optimised refit programme this financial year, so that does bring the total amount available to £19.5 million. The whole point of the optimised retrofit programme is to establish the pathway for how we decarbonise the whole of the housing stock. So, I'm sure you've heard me say before, but it's quite clear that a one-size-fits-all approach simply does not work, and so if you're decarbonising stone-built terraced housing in a steep valley, you would want to have one set of techs and systems in place, and if you're decarbonising 1970s cavity wall ranch style housing in my constituency for example, you would clearly want something completely different.

So, the whole point of the optimised retrofit programme builds on the recommendations in the Jofeh report to trial and test the way forward to decarbonise homes in Wales, to establish the new processes based on a common-sense approach, and create opportunities to ensure that we have the right tech, the right measures and materials, we have the right supply chains, we have the right foundational economy for this, we have the right skills, we work with our FE colleges to make sure that we skill up the workforce as we learn from our innovative housing programme, which this is very much a part of, so that we can roll it out across the piece outside of the social sector and into the private sector. But, we're in a good place to start that piece of work, and I very much hope that we'll be able to do that with some speed and dispatch so that we can trial that and then roll it out accordingly.

Diolch, Jenny. Rwy'n gwybod nad yw'n ymddangos yn llawer o waith, ond mae'n rhan o daith bwysig iawn i ddatgarboneiddio pob cartref yng Nghymru, ac mae'n bleser gennyf ddweud ein bod newydd roi £10 miliwn ychwanegol i'r rhaglen ôl-osod er mwyn optimeiddio yn ystod y flwyddyn ariannol hon, felly mae hynny'n golygu bod cyfanswm yr hyn sydd ar gael yn £19.5 miliwn. Holl bwynt y rhaglen ôl-osod er mwyn optimeiddio yw sefydlu'r llwybr ar gyfer sut rydym yn datgarboneiddio'r stoc dai gyfan. Felly, rwy'n siŵr eich bod wedi fy nghlywed yn dweud hyn o'r blaen, ond mae'n eithaf clir nad oes yna un dull a all weithio i bawb, ac felly os ydych yn datgarboneiddio tai teras carreg mewn cwm serth, byddech eisiau un set o dechnolegau a systemau ar waith, ac os ydych yn datgarboneiddio tai arddull ransh o'r 1970au gyda waliau ceudod yn fy etholaeth er enghraifft, mae'n amlwg y byddech eisiau rhywbeth hollol wahanol.

Felly, mae holl bwynt y rhaglen ôl-osod er mwyn optimeiddio yn adeiladu ar yr argymhellion yn adroddiad Jofeh i dreialu a phrofi'r ffordd ymlaen i ddatgarboneiddio cartrefi yng Nghymru, sefydlu'r prosesau newydd sy'n seiliedig ar ddull synnwyr cyffredin, a chreu cyfleoedd i sicrhau bod gennym y dechnoleg gywir, y mesurau a'r deunyddiau cywir, y cadwyni cyflenwi cywir, fod gennym yr economi sylfaenol gywir ar gyfer hyn, fod gennym y sgiliau cywir, ein bod yn gweithio gyda'n colegau addysg bellach i sicrhau ein bod yn uwchsgilio'r gweithlu wrth inni ddysgu o'n rhaglen dai arloesol, rhaglen y mae hyn yn rhan fawr ohoni i raddau helaeth, fel y gallwn ei chyflwyno'n gyffredinol y tu allan i'r sector cymdeithasol ac i mewn i'r sector preifat. Ond rydym mewn lle da i ddechrau ar y gwaith hwnnw, ac rwy'n gobeithio'n fawr y gallwn wneud hynny'n gyflym er mwyn ei dreialu a'i gyflwyno'n unol â hynny.

Minister, this is probably one of the most important areas of public policy, and will be in the 2020s, and even in the private sector we'll require a lot of grant aid so that home owners can install new boilers and insulation schemes, and so forth. So, all this retrofitting, particularly in the old housing stock—a good proportion of it before the first world war—will require great skill in fitting and installation. We've heard about the leasehold scandal just now, and some of that was caused by, actually, good materials being so badly fitted that they were a fire risk. So, how will you ensure that the regulatory system does not fail again, as it has in the last 20 years for our poor leaseholders?

Weinidog, mae'n debyg bod hwn yn un o feysydd pwysicaf polisi cyhoeddus, a bydd hynny'n wir yn y 2020au, a hyd yn oed yn y sector preifat bydd angen llawer o gymorth grant arnom fel y gall perchnogion cartrefi osod boeleri newydd a chynlluniau inswleiddio ac yn y blaen. Felly, bydd angen sgiliau helaeth i wneud yr holl waith ôl-osod hwn, yn enwedig yn yr hen stoc dai, gyda chyfran dda ohoni wedi'i hadeiladu cyn y rhyfel byd cyntaf. Clywsom am y sgandal lesddaliadau yn awr, ac achoswyd rhywfaint o hynny gan ddeunyddiau da, mewn gwirionedd, yn cael eu gosod mor wael fel eu bod yn creu perygl tân. Felly, sut y byddwch yn sicrhau nad yw'r system reoleiddio'n methu eto, fel y mae wedi'i wneud yn yr 20 mlynedd diwethaf i'n lesddeiliaid, druan?

15:00

I think that David Melding, as always, makes a very, very good point. One of the reasons that we want to do this in the way that we are is to understand what the build requirements look like for retrofit, to make sure that we can work alongside our skills providers to ensure that we have that right set of skills, and that we understand what the new technology looks like, and how to fit it, and what the consequences of not doing it properly are, and that we can build that into the new system for building quality control, which I was just discussing with Delyth Jewell in an earlier answer.

I know that the Member has taken a great deal of interest in the building safety programme that we put forward, and the pathways, and I think that he concurs with me that there isn't much that is controversial in that. It's just a question of making sure that we get those regulations right, and we get the skills programmes right that go with it. In addition, of course, we have a number of tried-and-tested programmes that the Welsh Government supports: Nest, Arbed. There are a range of schemes available to tenants in the private rented sector, for example. Just very recently—he may not be aware—landlords in the private rented sector with an EPC rating of F and G have been contacted by Rent Smart Wales and offered grants that are available from the Warm Homes fund, ECO and ECO Flex to bring their properties up to a better standard.   

Credaf fod David Melding, fel arfer, yn gwneud pwynt da iawn. Un o'r rhesymau pam ein bod am wneud hyn yn y ffordd rydym yn ei wneud yw er mwyn deall sut bethau yw'r gofynion adeiladu ar gyfer ôl-osod, i sicrhau y gallwn weithio ochr yn ochr â'n darparwyr sgiliau er mwyn sicrhau bod gennym set gywir o sgiliau, a'n bod yn deall sut beth yw'r dechnoleg newydd, a sut i'w gosod, a beth yw canlyniadau peidio â'i wneud yn iawn, ac y gallwn gynnwys hynny yn y system newydd ar gyfer rheoli ansawdd adeiladu, fel roeddwn yn ei drafod gyda Delyth Jewell mewn ateb cynharach.

Gwn fod yr Aelod wedi ymddiddori'n fawr yn y rhaglen diogelwch adeiladau a gyflwynwyd gennym, a'r llwybrau, a chredaf ei fod yn cytuno â mi nad oes llawer sy'n ddadleuol yn hynny. Mae'n fater o sicrhau ein bod yn cael y rheoliadau hynny'n iawn, a'n bod yn cael y rhaglenni sgiliau sy'n cyd-fynd â hwy'n iawn. Hefyd wrth gwrs, mae gennym nifer o raglenni profedig y mae Llywodraeth Cymru yn eu cefnogi: Nyth, Arbed. Mae amrywiaeth o gynlluniau ar gael i denantiaid yn y sector rhentu preifat, er enghraifft. Yn ddiweddar iawn—efallai nad yw'n ymwybodol o hynny—mae Rhentu Doeth Cymru wedi cysylltu â landlordiaid yn y sector rhentu preifat sydd â sgôr tystysgrif perfformiad ynni o F a G i gynnig grantiau sydd ar gael o'r gronfa Cartrefi Cynnes, rhwymedigaeth cwmni ynni (ECO) ac ECO Flex i sicrhau bod eu heiddo'n cyrraedd safon uwch.

Diogelwch Tân
Fire Safety

6. Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i flociau o fflatiau ar draws Canol De Cymru y nodwyd bod ganddynt drafferthion o ran diogelwch tân? OQ55671

6. What support is the Welsh Government making available to apartment complexes that have been identified as having fire safety issues across South Wales Central? OQ55671

Thank you, Andrew. We continue to work with local authorities and fire and rescue services to ensure residents are kept safe, with all possible measures in place to mitigate risks. We are exploring the scope for financial support to help fund remediation in a way that is fair to taxpayers and leaseholders.

Diolch, Andrew. Rydym yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol a gwasanaethau tân ac achub i sicrhau bod preswylwyr yn cael eu cadw'n ddiogel, gyda phob mesur posibl ar waith i liniaru risgiau. Rydym yn archwilio'r posibilrwydd o gymorth ariannol i helpu i ariannu gwaith adfer mewn ffordd sy'n deg i drethdalwyr a lesddeiliaid.

Thank you, Minister, for that answer. In the 13 years that I've been an Assembly Member, I cannot think that I've had such heartbreaking stories brought to my regional office, and meetings with residents on this particular issue, where no fault at all is attributed to the residents, and a clear line of fault lies with the original builders of the sites and the implementation of the building regulations. The First Minister yesterday, in response to questioning on this, touched on the moral obligation that builders who erected these structures should have in putting the works right. What help can you afford residents, and offer to residents, when it comes to turning those words of moral obligations to real actions on the ground, so that residents aren't left in this state of limbo and, ultimately, end up picking up the tab themselves?

Diolch am yr ateb hwnnw, Weinidog. Yn y 13 mlynedd rwyf wedi bod yn Aelod Cynulliad, ni allaf feddwl fy mod wedi cael straeon mor dorcalonnus yn cyrraedd fy swyddfa ranbarthol, a chyfarfodydd â phreswylwyr ar y mater hwn, lle nad oes unrhyw fai o gwbl ar y preswylwyr, ac adeiladwyr gwreiddiol y safleoedd a gweithrediad y rheoliadau adeiladu sy'n amlwg ar fai. Ddoe, mewn ymateb i gwestiynau am hyn, crybwyllodd y Prif Weinidog y rhwymedigaeth foesol a ddylai fod gan yr adeiladwyr a gododd yr adeiladau hyn i unioni'r gwaith. Pa gymorth y gallwch ei roi i breswylwyr, a'i gynnig i breswylwyr, pan ddaw'n fater o droi'r geiriau hynny ynglŷn â rhwymedigaethau moesol yn weithredoedd go iawn ar lawr gwlad, fel nad yw preswylwyr yn cael eu gadael mewn limbo ac yn y pen draw, yn talu'r bil eu hunain?

Andrew, I absolutely agree with you. There have been a range of stories that are just heartbreaking. The First Minister was absolutely right in saying that we need to re-emphasise on a continual basis the moral obligation on the people who build these buildings to such a poor standard. The directors of those companies really should be looking to themselves to put right those defects. But, as I was explaining in an earlier answer, we don't, unfortunately, have the means to compel them. Unfortunately, the contractual arrangements in each particular building are totally different. So, the way that the building was built, the management company that supports it, the often single-purpose vehicle that was put in place to do the development, the way that the management structures for the leaseholders work, and so on, are all very different in each of the buildings.

I would very much like to find a way to enable a fund to allow the leaseholders to be able to start those works. It's very difficult to do that without seeing how we can protect what, after all, is their investment in the property. I know that it is their home as well; I'm not trying to sound heartless about it. But, it's very difficult to see how a taxpayer can put right an investment that's gone wrong in that way—you know, to the financial improvement of the individual investor. So, we are trying to find a way that would balance out allowing people to keep some equity in their homes and allowing them to access a fund that would improve the structure of the building. As I said in my earlier answer, it's easy to say and very much more difficult to organise.

We are also keeping a weather eye on the UK Government fund, which is to remove the cladding but, as I understand it, not any of the other structural defects. Once you've taken the cladding off, there's often a range of other issues that need to be replaced. So, we're keeping a weather eye on that, and Andrew, if you have any more information that you can share with us on how that fund is working, I'm very happy to talk to you about it.

Andrew, rwy'n cytuno'n llwyr â chi. Cafwyd amryw o straeon torcalonnus. Roedd y Prif Weinidog yn llygad ei le pan ddywedodd fod angen inni ailbwysleisio'n barhaus y rhwymedigaeth foesol ar y bobl sy'n adeiladu'r adeiladau hyn i safon mor wael. Dylai cyfarwyddwyr y cwmnïau hynny fod yn mynd ati eu hunain i gywiro'r diffygion. Ond fel roeddwn yn esbonio mewn ateb cynharach, yn anffodus nid oes gennym fodd o'u gorfodi. Yn anffodus, mae'r trefniadau cytundebol ym mhob adeilad penodol yn gwbl wahanol. Felly, mae'r ffordd yr adeiladwyd yr adeilad, y cwmni rheoli sy'n ei gefnogi, y cerbyd un pwrpas yn aml a roddwyd ar waith i wneud y datblygiad, y ffordd y mae'r strwythurau rheoli ar gyfer y lesddeiliaid yn gweithio ac yn y blaen, i gyd yn wahanol iawn ym mhob un o'r adeiladau.

Hoffwn ddod o hyd i ffordd o alluogi cronfa i ganiatáu i'r lesddeiliaid allu dechrau'r gwaith hwnnw. Mae'n anodd iawn gwneud hynny heb weld sut y gallwn ddiogelu'r hyn sydd, wedi'r cyfan, yn fuddsoddiad ganddynt yn yr eiddo. Gwn ei fod yn gartref iddynt hefyd; nid wyf yn ceisio swnio'n oeraidd am y peth. Ond mae'n anodd iawn gweld sut y gall trethdalwyr gywiro buddsoddiad sydd wedi mynd o'i le yn y ffordd honno—wyddoch chi, rhywbeth sy'n gwella'r buddsoddwr unigol yn ariannol. Felly, rydym yn ceisio dod o hyd i ffordd a fyddai'n cydbwyso rhwng caniatáu i bobl gadw rhywfaint o ecwiti yn eu cartrefi a chaniatáu iddynt fanteisio ar gronfa a fyddai'n gwella strwythur yr adeilad. Fel y dywedais yn fy ateb cynharach, mae'n hawdd dweud ac yn llawer anos i'w drefnu.

Rydym hefyd yn cadw llygad ar gronfa Llywodraeth y DU sydd ar gyfer tynnu'r cladin, ond nid unrhyw ddiffygion strwythurol eraill yn ôl yr hyn a ddeallaf. Ar ôl i chi dynnu'r cladin, yn aml bydd amryw o bethau eraill angen eu gosod o'r newydd. Felly, rydym yn cadw llygad ar hynny, ac Andrew, os oes gennych ragor o wybodaeth y gallwch ei rhannu gyda ni ynglŷn â sut y mae'r gronfa honno'n gweithio, rwy'n hapus iawn i siarad gyda chi am y peth.

15:05
Costau Ynni
Energy Costs

7. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymorth i drigolion er mwyn lleihau costau ynni yn eu cartrefi? OQ55690

7. Will the Minister make a statement on support for residents to reduce energy costs in their homes? OQ55690

Thank you, Darren. Since 2011, support to people in Wales to improve their home energy efficiency has been available through our Warm Homes programme, which has helped more than 61,400 households reduce their energy bills. Improvements to home energy efficiency in the social housing sector is supported through the Welsh housing quality standard.

Diolch, Darren. Ers 2011, mae cymorth i bobl yng Nghymru i wella eu heffeithlonrwydd ynni cartref wedi bod ar gael drwy ein rhaglen Cartrefi Cynnes, sydd wedi helpu dros 61,400 o aelwydydd i leihau eu biliau ynni. Cefnogir gwelliannau i effeithlonrwydd ynni cartref yn y sector tai cymdeithasol drwy safon ansawdd tai Cymru.

Thank you for that answer, Minister. I recently held a meeting with residents in Llysfaen, which is just outside Colwyn Bay in my Clwyd West constituency. I've corresponded with you on behalf of residents in Llysfaen in the past because there was the potential prospect of a gas mains connection scheme for that community. It's quite an elevated community and very exposed to the elements, so heating costs are very high. Unfortunately, the proposed gas scheme didn't stack up because of the financial costs of getting those mains connections in place. What assurances can you provide to my constituents that, should an alternative scheme that is non-gas related come forward, you'll be able to sign it off prior to the end of this financial year, if that package is presented to you by Arbed am Byth?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Yn ddiweddar, cynhaliais gyfarfod â thrigolion Llysfaen, ychydig y tu allan i Fae Colwyn yn fy etholaeth yng Ngorllewin Clwyd. Rwyf wedi gohebu â chi ar ran trigolion Llysfaen yn y gorffennol oherwydd bod potensial ar gyfer cynllun cysylltu â'r prif gyflenwad nwy yn y gymuned honno. Mae'n gymuned eithaf mynyddig ac yn agored iawn i'r elfennau, felly mae costau gwresogi'n uchel iawn. Yn anffodus, nid oedd y cynllun nwy arfaethedig yn addas oherwydd costau ariannol cysylltu â'r prif gyflenwad. Pa sicrwydd y gallwch ei roi i fy etholwyr, pe bai cynllun amgen nad yw'n gysylltiedig â nwy yn cael ei gyflwyno, y gallwch ei gymeradwyo cyn diwedd y flwyddyn ariannol hon, os cyflwynir y pecyn hwnnw i chi gan Arbed am Byth?

Well, Darren, obviously, I can't comment on an individual scheme of that sort or give such an assurance, as I don't know enough about the individual detail. I'm more than happy, though, to talk with you about the detail of that and to try my very best to see what we can do for residents who find themselves in that situation. As you rightly said, Arbed, which is actually in the portfolio of my colleague the Minister Lesley Griffiths, provides schemes of that sort to assist people who find themselves off gas grid, with oil and various other more expensive alternatives for heating a home, and insulation and so on.  So, I can't give that very specific promise that you ask from me, but I'm very happy to talk with you and my colleague Lesley Griffiths in terms of what schemes might be available for that particular instance.

Wel, Darren, yn amlwg ni allaf wneud sylwadau ar gynllun unigol o'r math hwnnw na rhoi sicrwydd o'r fath, gan nad wyf yn gwybod digon am y manylion penodol. Serch hynny, rwy'n fwy na bodlon siarad gyda chi am y manylion a gwneud fy ngorau glas i weld beth y gallwn ei wneud i breswylwyr yn y sefyllfa honno. Fel y dywedoch chi'n gywir, mae Arbed, sydd ym mhortffolio fy nghyd-Weinidog, y Gweinidog Lesley Griffiths mewn gwirionedd, yn darparu cynlluniau o'r math hwnnw i gynorthwyo pobl sydd oddi ar y grid nwy, gydag olew ac amrywiol ddewisiadau eraill drutach ar gyfer gwresogi cartref, ac inswleiddio ac yn y blaen.  Felly, ni allaf roi'r addewid penodol rydych chi'n gofyn amdano, ond rwy'n hapus iawn i siarad gyda chi a fy nghyd-Aelod Lesley Griffiths ynglŷn â pha gynlluniau a allai fod ar gael yn yr achos unigol hwnnw.

Polisi Cynllunio
Planning Policy

8. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y gall partïon a chanddynt fuddiant lywio polisi cynllunio Llywodraeth Cymru? OQ55691

8. Will the Minister make a statement on how interested parties can inform Welsh Government planning policy? OQ55691

Thank you for the question, Jack. We keep our national planning policies under review at all times and update them when necessary. Interested parties can inform future reviews of policies through correspondence and discussions with myself and with officials, as well as contributing to official Welsh Government planning policy consultations.

Diolch am y cwestiwn, Jack. Rydym yn parhau i adolygu ein polisïau cynllunio cenedlaethol yn barhaus ac yn eu diweddaru pan fo angen. Gall partïon â diddordeb lywio adolygiadau o bolisïau yn y dyfodol drwy ohebiaeth a thrafodaethau gyda swyddogion a minnau, yn ogystal â chyfrannu at ymgynghoriadau polisi cynllunio swyddogol Llywodraeth Cymru.

Thank you for that answer, Minister, and thank you for also agreeing to meet with Pen-y-ffordd Community Council in my constituency, alongside the Deputy Minister as well. The council of Pen-y-ffordd are truly passionate about their area and are very knowledgeable when it comes to issues of planning. I know that you want communities, Minister, to have more of a role in shaping their own environments; how do we ensure that expertise and experiences like that of Pen-y-ffordd Community Council is listened to when changes to planning rules are being considered?

Diolch am eich ateb, Weinidog, a diolch hefyd am gytuno i gyfarfod â Chyngor Cymuned Pen-y-ffordd yn fy etholaeth gyda'r Dirprwy Weinidog. Mae cyngor Pen-y-ffordd yn teimlo'n wirioneddol angerddol am eu hardal ac maent yn wybodus iawn ynglŷn â materion cynllunio. Weinidog, gwn eich bod chi'n awyddus i gymunedau gael mwy o rôl yn y broses o lunio eu hamgylchedd eu hunain; sut y mae sicrhau y gwrandewir ar arbenigedd a phrofiadau Cyngor Cymuned Pen-y-ffordd pan fydd newidiadau i reolau cynllunio dan ystyriaeth?

I'm very happy to come along to that meeting, which I think is very shortly now. One of the things we do, of course, is go out and talk to the community councils in this particular instance about their experiences of contributing to the planning regime and how they can contribute more fruitfully in future. The particular community that you're talking about is in a local authority area where the local development plan is yet to be finalised and that does make things slightly more difficult. But, of course, during the finalisation of the LDP, there are a large number of opportunities for individuals and community councils and other organisations to make their feelings known as that plan goes through the inspection process and other processes designed for democratic engagement in the planning process.

People often ask me whether anybody actually responds to any of these rather dry planning policy consultations, but just by way of example, the latest version of 'Planning Policy Wales' was published in December 2018, and over 210 individual responses were received to the last consultation, which is the highest number we've received on a Welsh Government planning policy document, and that's in addition to organisations, and so on. We're always really interested in encouraging people to come forward and make their views known to me and to the officials, and in fact, the future generations commissioner has recently praised our approach to developing 'Planning Policy Wales', including incorporating the ways of working into the document itself.

During the various consultations that we've undertaken more recently, I've taken great pleasure in engaging with, for example, groups of young people in terms of what they would like to see in their local area and so on. So, we're always very keen to engage in that way. I think that my colleague Hannah Blythyn, in responding to an earlier question from you on a similar point, echoed this in saying that all voices are welcome in the development of Welsh Government planning policy. In fact, we know that Pen-y-ffordd Community Council did in fact comment on the last revision to 'Planning Policy Wales', so, as you rightly say, they are obviously an engaged and knowledgeable community council. So, I'm looking forward to our visit, Jack.

Rwy'n hapus iawn i ddod i'r cyfarfod hwnnw, a fydd yn cael ei gynnal yn fuan iawn rwy'n credu. Un o'r pethau a wnawn, wrth gwrs, yw mynd allan i siarad gyda'r cynghorau cymuned yn yr achos penodol hwn am eu profiadau o gyfrannu at y gyfundrefn gynllunio a sut y gallant gyfrannu'n fwy ffrwythlon yn y dyfodol. Mae'r gymuned benodol rydych chi'n sôn amdani mewn ardal awdurdod lleol lle nad yw'r cynllun datblygu lleol wedi'i gwblhau eto ac mae hynny'n gwneud pethau ychydig yn anos. Ond wrth gwrs, wrth gwblhau'r CDLl, mae nifer fawr o gyfleoedd i unigolion a chynghorau cymuned a sefydliadau eraill wneud eu teimladau'n hysbys wrth i'r cynllun hwnnw fynd drwy'r broses arolygu a phrosesau eraill a luniwyd ar gyfer ymgysylltu'n ddemocrataidd yn y broses gynllunio.

Mae pobl yn aml yn gofyn i mi a oes unrhyw un mewn gwirionedd yn ymateb i unrhyw un o'r ymgynghoriadau polisi cynllunio eithaf sych hyn, ond er enghraifft, cyhoeddwyd y fersiwn ddiweddaraf o 'Polisi Cynllunio Cymru' ym mis Rhagfyr 2018, a chafwyd dros 210 o ymatebion gan unigolion i'r ymgynghoriad diwethaf, sef y nifer uchaf a ddaeth i law ar ddogfen polisi cynllunio Llywodraeth Cymru, ac mae hynny'n ychwanegol at sefydliadau ac yn y blaen. Mae gennym ddiddordeb gwirioneddol bob amser mewn annog pobl i fynegi eu barn wrth fy swyddogion a minnau, ac mewn gwirionedd, mae comisiynydd cenedlaethau'r dyfodol wedi canmol ein dull o ddatblygu 'Polisi Cynllunio Cymru' yn ddiweddar, gan gynnwys ymgorffori'r ffyrdd o weithio yn y ddogfen ei hun.

Yn ystod yr ymgynghoriadau amrywiol rydym wedi'u cynnal yn fwy diweddar, cefais bleser mawr yn ymgysylltu, er enghraifft, â grwpiau o bobl ifanc ynglŷn â'r hyn yr hoffent ei weld yn eu hardal leol ac yn y blaen. Felly, rydym bob amser yn awyddus iawn i ymgysylltu yn y ffordd honno. Credaf fod fy nghyd-Aelod Hannah Blythyn, wrth ymateb i gwestiwn cynharach gennych ar bwynt tebyg, wedi adleisio hyn drwy ddweud bod croeso i bob llais wrth ddatblygu polisi cynllunio Llywodraeth Cymru. Yn wir, gwyddom fod Cyngor Cymuned Pen-y-ffordd wedi gwneud sylwadau am yr adolygiad diwethaf o 'Polisi Cynllunio Cymru', felly, fel y dywedwch yn gywir, maent yn amlwg yn gyngor cymuned gweithgar a gwybodus. Felly, rwy'n edrych ymlaen at ein hymweliad, Jack.

15:10
3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cwestiwn amserol. Mae'r cwestiwn i'w ofyn i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiwn i'w ofyn gan Adam Price.

The next item is the topical question. The question is to be asked to the First Minister and will be asked by Adam Price.

Cyfyngiadau Teithio
Travel Restrictions

1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn dilyn y newyddion diweddaraf fod Prif Weinidog Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwrthod cais pellach a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ar 13 Hydref mewn perthynas â chyfyngiadau teithio? TQ494

1. Will the First Minister make a statement following the latest news that the UK Prime Minister has rejected a further request made by the Welsh Government on 13 October relating to travel restrictions? TQ494

Llywydd, no letter from the Prime Minister has been received in reply to my request. I have therefore asked for the necessary work to be brought forward that would allow for devolved powers to be used to prevent people from travelling into Wales from high-prevalence areas of the United Kingdom.

Lywydd, ni chafwyd llythyr gan y Prif Weinidog mewn ymateb i fy nghais. Felly, rwyf wedi gofyn am gyflwyno'r gwaith angenrheidiol a fyddai'n caniatáu inni ddefnyddio pwerau datganoledig i atal pobl rhag teithio i Gymru o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig lle ceir cyfradd uchel o achosion.

Gaf i, wrth ddechrau, gywiro un peth a awgrymwyd ddoe, Brif Weinidog, sef bod yna unrhyw gymhelliant gwrth-Seisnig mewn codi'r mater yma? Gallaf ddweud hynny gyda chryn sicrwydd, gan fy mod i yn fab i Saesnes. Mae e nid yn unig yn sarhaus i fi, fy nheulu ac i'm plaid i i awgrymu bod yna agweddau gwrth-Seisnig ynghlwm yn fan hyn, ond mae hefyd yn celu'r gwir reswm, wrth gwrs, dros ei godi fe, sef diogelu'r cyhoedd a hefyd cynnig tegwch, er enghraifft, i'r ferch ifanc oedd wedi cysylltu â fi neithiwr o ardal Bangor, oedd yn gofyn y cwestiwn yn syml iawn: 'Pam na allaf i fynd i weld fy mam-gu tra bod pobl o ardaloedd clo mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Gyfunol yn gallu dod fan hyn i gael gwyliau?' Oes modd inni gael—gan dderbyn, dwi'n credu, ei bod hi'n glir bod llythyru hyd syrffed yn ddi-nod—allwn ni gael amserlen gennych chi, Brif Weinidog? Ydy'r ddeddfwriaeth ddrafft yn barod? Ydych chi'n barod i gyhoeddi'r ddeddfwriaeth hynny? Beth yw'r amserlen nawr o ran deddfu? Beth yw'r cynlluniau o ran gweithrediad o ran y ddeddfwriaeth? A hefyd, sut ŷch chi'n mynd i gyfathrebu hyn ar draws y Deyrnas Gyfunol, ac a oes modd gwneud hynny nawr fel ei fod e'n cael effaith, er enghraifft, o ran teithio o ardaloedd clo yn ystod y cyfnod hanner tymor, sydd yn dechrau, wrth gwrs, yn Lloegr yr wythnos nesaf?

May I start by correcting one thing that was suggested yesterday, First Minister, which is that there is any anti-English motivation in raising this issue? I can say that with some assurance, because I am the son of an Englishwoman. It's not only insulting to me, to my family and my party to suggest that there are anti-English attitudes involved here, but it also hides the real reason for raising the issue, namely safeguarding the public and providing equity and fairness to people, for example the young woman from the Bangor area who simply asked the question: 'Why can't I visit my grandmother when people from lockdown areas in other parts of the UK can come here on holiday?' Now, could we have—whilst accepting that it's clear that continuous correspondence is pointless—can we have a timetable from you, First Minister? Is the draft legislation ready? Are you ready to publish that legislation? What is the timetable now in terms of legislation? What are the plans in terms of the implementation of that legislation? And, also, how are you going to communicate this across the UK, and is it possible to do that now so that it does have an impact in terms of travelling from lockdown areas during the half-term period, which will start in England next week?

Wel, Llywydd, mae e'n bwysig pwysleisio unwaith eto taw nid rhywbeth am y border rhwng Cymru a Lloegr yw'r pwynt fan hyn. Fel roedd Adam Price nawr wedi'i ddweud, mater o degwch yw e rhwng beth rŷm ni wedi ei wneud yma yng Nghymru a beth rŷm ni wedi gofyn i'r Prif Weinidog wneud yn Lloegr. So, dyna pam dwi wedi ysgrifennu unwaith eto ato fe. Yr amserlen i wneud pethau gyda phwerau sydd gyda ni yma yng Nghymru yw i'w wneud e cyn diwedd yr wythnos. Mae hwnna yn rhoi mwy o amser i Brif Weinidog Llywodraeth y Deyrnas Unedig ddod lan ac i wneud y pethau rŷm ni wedi gofyn iddo fe wneud; i wneud yr un peth i bobl sy'n byw yn Lloegr â dŷn ni wedi'i wneud yma i bobl sy'n byw yng Nghymru. Dŷn ni wedi clywed yn barod gan Brif Weinidog yr Alban, ac mae hi yn awyddus i gefnogi beth rŷm ni'n trio ei wneud yn fan hyn. Nawr yw'r amser i'r Prif Weinidog wneud yr un peth. Os dyw e ddim yn fodlon, yr amserlen yw i ddefnyddio'r pwerau sydd gyda ni yma yng Nghymru cyn diwedd yr wythnos.

Well, Llywydd, it is important to emphasise once again that this isn't an issue with regard to the border between Wales and England; that's not the point here. As Adam Price said now, it's a matter of fairness in terms of what we've done here in Wales and what we've asked the Prime Minister to do in England. So, that's why I've written, once again, to the Prime Minister. The timetable for the powers that we have in Wales is to do it by the end of the week. That gives more time for the Prime Minister to do the things that we have asked him to do; to do the same thing for people who live in England as we have done for people who live in Wales. We've already heard from the First Minister in Scotland, and she is eager to support what we're trying to do here. Now is the time for the Prime Minister to do the same thing. If he isn't willing to do so, the timetable for us is to use the powers in Wales by the end of the week.

Paul Davies. Can Paul Davies be unmuted?

Paul Davies. Allwch chi agor y meic i Paul Davies?

Dyna ni. Paul Davies.

There we go. Paul Davies.

Diolch, Llywydd. First Minister, if the Welsh Government introduces a travel ban on English people entering Wales, then it's absolutely essential that it publishes the data it has to prove that transmission rates are accelerating due to travel. Now, as I said in my questions to you yesterday afternoon, the people of Wales deserve to have sight of the data that underpins the Welsh Government's position on this matter so that they can be confident that the Government's actions are proportionate to the threat of the virus in their area. Therefore, will you now publish the data outlining the causes of virus transmission so that we can see for ourselves whether a travel ban is necessary?

Now, I've read the paper that accompanied your letter to the Prime Minister yesterday, and that paper confirms that the data does not constitute definitive proof in favour of a travel ban. In fact, that paper goes one step further and suggests that it should be considered alongside a range of other factors before a conclusion is reached. And it also shows that transmission rates in relation to travel have already peaked in August into September. So, do you believe that this paper constitutes enough evidence when, by its own words, it implores you to consider it alongside other data to justify a travel ban?

Finally, on 23 September, First Minister, you said that the Welsh Government wasn't seeing any spikes at all in infection due to travel and tourism, so perhaps you can tell Members when exactly did the Welsh Government start seeing spikes in transmission as a direct result of travel and tourism?

Diolch, Lywydd. Brif Weinidog, os bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno gwaharddiad teithio ar bobl o Loegr sy'n dod i mewn i Gymru, mae'n gwbl hanfodol ei bod yn cyhoeddi'r data sydd ganddi i brofi bod cyfraddau trosglwyddo'n cyflymu oherwydd teithio. Nawr, fel y dywedais yn fy nghwestiynau i chi brynhawn ddoe, mae pobl Cymru yn haeddu gweld y data sy'n sail i safbwynt Llywodraeth Cymru ar y mater hwn fel y gallant fod yn hyderus fod gweithredoedd y Llywodraeth yn gymesur â bygythiad y feirws yn eu hardal. Felly, a wnewch chi gyhoeddi'r data sy'n nodi beth sy'n achosi trosglwyddiad y feirws fel y gallwn weld drosom ein hunain a oes angen gwahardd teithio?

Nawr, rwyf wedi darllen y papur a aeth gyda'ch llythyr at y Prif Weinidog ddoe, ac mae'r papur hwnnw'n cadarnhau nad yw'r data'n brawf pendant o blaid gwahardd teithio. Yn wir, mae'r papur hwnnw'n mynd gam ymhellach ac yn awgrymu y dylid ei ystyried ochr yn ochr ag ystod o ffactorau eraill cyn dod i gasgliad. Ac mae hefyd yn dangos bod cyfraddau trosglwyddo mewn perthynas â theithio eisoes wedi cyrraedd uchafbwynt ym mis Awst ac i mewn i fis Medi. Felly, a ydych yn credu bod y papur hwn yn ddigon o dystiolaeth pan fo'n eich annog, yn ei eiriau ei hun, i'w ystyried ochr yn ochr â data arall i gyfiawnhau gwaharddiad ar deithio?

Yn olaf, ar 23 Medi, Brif Weinidog, fe ddywedoch chi nad oedd Llywodraeth Cymru yn gweld unrhyw gynnydd sydyn o gwbl mewn achosion oherwydd teithio a thwristiaeth, felly efallai y gallwch ddweud wrth yr Aelodau pryd yn union y dechreuodd Llywodraeth Cymru weld cynnydd sydyn yn y trosglwyddiad o ganlyniad uniongyrchol i deithio a thwristiaeth?

15:15

Llywydd, let me assure the Member that the people of Wales do not need the sort of explanation that he is offering. The people in Wales are clamouring for us to take the action that would protect them from people travelling into Wales from high infection areas elsewhere, and nowhere is that more true than in the Member's own constituency, where people are anxious and fearful of the effects on their area of people from very high transmission areas elsewhere—not being able to travel there from Wales, but, absurdly, still being able to travel from England to those areas. So, he is entirely out of step with the views and the preferences of people in Wales.

I was glad to publish that paper yesterday. It certainly does not implore me to do anything, and I'm more likely to rely on the advice of those who are experts in genomics, rather than amateur readers of their advice. If he wants two other bits of evidence—as I say, not that people in Wales need his evidence, because they are well convinced already—the evidence is, Llywydd, that up to 80 per cent of new infections are spread by superspreaders. So, it doesn't take many people to come in from an outside area who are a superspreader to have a very large effect. Secondly, using the novel techniques developed by specialists in Bangor University, we're now monitoring the waste water from points along the coast of north Wales and north-west England, and we're seeing significant loads of genomic copies of COVID-19 that show an increase in the likely prevalence of that virus in catchment areas. It demonstrates that visitors from beyond Wales bring the virus with them. That's what people are anxious to avoid, that's why we took action here in Wales. Wouldn't it be good if his party was willing to do the same?

Lywydd, gadewch imi sicrhau'r Aelod nad yw pobl Cymru angen y math o esboniad y mae'n ei gynnig. Mae pobl Cymru'n galw'n groch am inni gymryd y camau a fyddai'n eu diogelu rhag pobl sy'n teithio i Gymru o ardaloedd eraill lle mae'r gyfradd achosion yn uchel, ac mae hynny'n arbennig o wir yn etholaeth yr Aelod ei hun, lle mae pobl yn bryderus ac yn ofni effeithiau pobl o ardaloedd eraill lle mae'r gyfradd drosglwyddo'n uchel iawn ar eu ardal hwy—ac er na chânt hwy deithio yno o Gymru, mae'n hurt eu bod yn dal i allu teithio o Loegr i'r ardaloedd hynny. Felly, nid yw'r Aelod yn adlewyrchu barn a dyheadau pobl Cymru.

Roeddwn yn falch o gyhoeddi'r papur hwnnw ddoe. Yn sicr, nid yw'n pwyso arnaf i wneud dim, ac rwy'n fwy tebygol o ddibynnu ar gyngor y rhai sy'n arbenigwyr mewn genomeg, yn hytrach nag amaturiaid sy'n darllen eu cyngor. Os yw am gael dau ddarn arall o dystiolaeth—fel y dywedais, nid bod pobl Cymru angen ei dystiolaeth, oherwydd maent wedi'u hargyhoeddi'n barod—y dystiolaeth, Lywydd, yw bod hyd at 80 y cant o achosion newydd o'r haint yn cael eu hachosi gan archledaenwyr. Felly, nid yw'n cymryd llawer o bobl sy'n archledaenwyr i ddod i mewn o ardal allanol i gael effaith fawr iawn. Yn ail, gan ddefnyddio'r technegau newydd a ddatblygwyd gan arbenigwyr ym Mhrifysgol Bangor, rydym bellach yn monitro'r dŵr gwastraff o fannau ar hyd arfordir gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr, ac rydym yn gweld llwythi sylweddol o gopïau genomig o COVID-19 sy'n dangos cynnydd yn y nifer debygol o'r achosion o'r feirws mewn dalgylchoedd. Mae'n dangos bod ymwelwyr o'r tu hwnt i Gymru yn dod â'r feirws gyda hwy. Dyna beth y mae pobl yn awyddus i'w osgoi, dyna pam y gwnaethom weithredu yma yng Nghymru. Oni fyddai'n dda pe bai ei blaid yn fodlon gwneud yr un peth?

4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 90-second Statements

Yr eitem nesaf, felly, yw'r datganiadau 90 eiliad, ac mae'r datganiad cyntaf gan Lynne Neagle.

The next item is the 90-second statements, and the first statement is from Lynne Neagle.

Thank you, Llywydd. This week sees the celebration of Erasmus Days, designed to mark the life-changing opportunities the international scheme provides for vocational learners to gain work experience and training in European countries. As someone who was benefited from the Erasmus scheme, I'm pleased to report the Erasmus+ spirit is alive and well in Gwent. Over the past year, more than 200 learners from Coleg Gwent have taken part in ColegauCymru's 2020 project that has seen European work placements enjoyed by students in public services, sport, photography, animal management and travel and tourism. Coleg Gwent's health and social care department has been particularly active in Erasmus+, building strong relationships with organisations in Finland, Poland and Sweden. One Coleg Gwent childcare student has worked in a special school in Poland for two weeks and has benefited from seeing the difference and similarities compared to special schools in Wales and said the experience would improve their future practice.

I know from personal experience how life-changing an international learning experience, particularly for young people from our most deprived communities, can be. As a young person from a Valleys community who'd never even had a foreign holiday abroad, I was able, through the Erasmus+ scheme, to study at the University of Paris. It is vital our young people, particularly from low-income families, get such opportunities. I would like to thank Coleg Gwent and ColegauCymru for working hard to provide these transformational opportunities, and thank you, too, to Erasmus+.

Diolch, Lywydd. Yr wythnos hon, rydym yn dathlu Diwrnodau Erasmus, a gynlluniwyd i nodi'r cyfleoedd sy'n newid bywydau y mae'r cynllun rhyngwladol yn eu darparu i ddysgwyr galwedigaethol gael profiad gwaith a hyfforddiant yng ngwledydd Ewrop. Fel rhywun a gafodd fudd o gynllun Erasmus, rwy'n falch o adrodd bod ysbryd Erasmus+ yn fyw ac yn iach yng Ngwent. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae dros 200 o ddysgwyr o Goleg Gwent wedi cymryd rhan ym mhrosiect 2020 ColegauCymru sydd wedi golygu bod myfyrwyr gwasanaethau cyhoeddus, chwaraeon, ffotograffiaeth, trin anifeiliaid a theithio a thwristiaeth wedi gallu mwynhau lleoliadau gwaith yn Ewrop. Mae adran iechyd a gofal cymdeithasol Coleg Gwent wedi bod yn arbennig o weithgar yn Erasmus+, yn meithrin perthynas gref â sefydliadau yn y Ffindir, Gwlad Pwyl a Sweden. Bu un myfyriwr gofal plant yng Ngholeg Gwent yn gweithio mewn ysgol arbennig yng Ngwlad Pwyl am bythefnos ac elwodd o weld y gwahaniaeth a'r tebygrwydd o gymharu ag ysgolion arbennig yng Nghymru a dywedodd y byddai'r profiad yn gwella eu hymarfer yn y dyfodol.

Gwn o brofiad personol sut y gall profiad dysgu rhyngwladol newid bywydau, yn enwedig i bobl ifanc o'n cymunedau mwyaf difreintiedig. Fel person ifanc o gymuned yn y Cymoedd nad oedd erioed wedi cael gwyliau tramor hyd yn oed, drwy gynllun Erasmus+ llwyddais i fynd i astudio ym Mhrifysgol Paris. Mae'n hanfodol fod ein pobl ifanc, yn enwedig o deuluoedd incwm isel, yn cael cyfleoedd o'r fath. Hoffwn ddiolch i Goleg Gwent a ColegauCymru am weithio'n galed i ddarparu'r cyfleoedd trawsnewidiol hyn, a diolch hefyd i Erasmus+.

15:20

Llywydd, 5 to 18 October marks Wool Week 2020. The aim is to promote the virtues of and foster greater use of this exceptional natural material. In fact, if there was a material category in the Royal Welsh Show, I tell you, wool would always win the red rosette. It is natural, renewable, biodegradable, an insulator, hygroscopic, breathable, resilient, elastic, trans-seasonal, easy-care, odour-resistant, flame-retardant, and has a high level of ultraviolet protection. Compare that to any man-made items of clothing, carpet, building insulation, mattresses, bedding and the negative impact they have on the environment. 

Despite Welsh wool being a gold-standard product, our farmers are receiving as little as 28p a fleece, much less than the cost of what is essential shearing. I have written to His Royal Highness the Prince of Wales, and I am in talks with British Wool, the Campaign for Wool, carpet and bed retailers and the Welsh Government, asking them to stand with our farmers. So, I ask you, as Members of this Senedd, to sign the Welsh wool pledge circulating, and by doing this put on record your commitment to do everything possible to promote and indeed buy Welsh wool. Diolch yn fawr. 

Lywydd, 5 i 18 Hydref yw Wythnos Wlân 2020. Y nod yw hyrwyddo rhinweddau'r deunydd naturiol eithriadol hwn ac annog mwy o ddefnydd ohono. Yn wir, pe bai categori deunyddiau yn Sioe Frenhinol Cymru, rwy'n dweud wrthych y byddai gwlân bob amser yn ennill y rhuban coch. Mae'n naturiol, yn adnewyddadwy, yn fioddiraddiadwy, yn ddeunydd inswleiddio, yn hygrosgopig, yn gadael aer drwodd, yn wydn, yn elastig, yn addas ar gyfer pob tymor, yn hawdd gofalu amdano, yn gwrthsefyll arogleuon, yn wrth-fflam, ac mae iddo lefel uchel o amddiffyniad uwchfioled. Cymharwch hynny ag unrhyw eitemau o ddillad, carped, deunydd inswleiddio adeiladau, matresi, dillad gwely a wnaed gan bobl a'r effaith negyddol y maent yn eu cael ar yr amgylchedd.

Er bod gwlân Cymru yn gynnyrch o'r safon orau, mae ein ffermwyr yn cael cyn lleied â 28c y cnu, sy'n llawer llai na chost yr hyn sy'n gneifio hanfodol. Ysgrifennais at Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, ac rwy'n cael trafodaethau gyda Gwlân Prydain, yr Ymgyrch Wlân, manwerthwyr carpedi a gwelyau a Llywodraeth Cymru, yn gofyn iddynt sefyll gyda'n ffermwyr. Felly, gofynnaf i chi, fel Aelodau o'r Senedd hon, lofnodi addewid gwlân Cymru sy'n mynd o gwmpas, a chofnodi drwy wneud hynny eich ymrwymiad i wneud popeth posibl i hyrwyddo gwlân o Gymru, a'i brynu yn wir. Diolch yn fawr.

I've got my Prince of Wales check wool suit on. [Laughter.]

Rwy'n gwisgo fy siwt wlân o frethyn Tywysog Cymru. [Chwerthin.]

Diolch yn fawr, Janet Finch-Saunders. Nawr fe awn ni am gyfnod byr o egwyl.

Thank you very much, Janet Finch-Saunders. We will now suspend proceedings for a short break.

Ataliwyd y Cyfarfod Llawn am 15:22.

Ailymgynullodd y Senedd am 15:30, gyda David Melding yn y Gadair.

Plenary was suspended at 15:22.

The Senedd reconvened at 15:30, with David Melding in the Chair.

15:30

Order. Order. The Senedd is back in session. 

Trefn. Trefn. Mae'r Senedd yn ôl yn eistedd.

5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Endometriosis
5. Member Debate under Standing Order 11.21(iv): Endometriosis

We move to item 5, which is a Member's debate under Standing Order 11.21, endometriosis—I hope I've pronounced that correctly—and I call on Jenny Rathbone to move the motion. 

Symudwn at eitem 5, sef dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21, endometriosis—gobeithio fy mod wedi ynganu hynny'n gywir—a galwaf ar Jenny Rathbone i wneud y cynnig.

Cynnig NDM7304 Jenny Rathbone, Angela Burns, Suzy Davies, Vikki Howells

Cefnogwyd gan Jack Sargeant

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn cydnabod effaith ddinistriol endometriosis sy'n effeithio ar un o bob 10 menyw yng Nghymru.

2. Yn nodi ei bod yn cymryd, ar gyfartaledd, wyth mlynedd a 26 o apwyntiadau meddyg teulu i gael atgyfeiriad at arbenigwr endometriosis.

3. Yn galw am fwy o ymchwil i achosion endometriosis a thriniaethau posibl.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod ysgolion yn gwneud pob disgybl yn ymwybodol o'r hyn sy'n gyfnod mislif arferol a phryd i ofyn am gyngor meddygol.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod mwy o arbenigwyr endometriosis yn cael eu hyfforddi fel y gall pob menyw gael triniaeth arbenigol yng Nghymru.

Motion NDM7304 Jenny Rathbone, Angela Burns, Suzy Davies, Vikki Howells

Supported by Jack Sargeant

To propose that the Senedd:

1. Recognises the devastating impact of endometriosis which affects one in 10 women in Wales.

2. Notes that it takes on average eight years and 26 GP appointments to get a referral to an endometriosis specialist.

3. Calls for more research into the causes and possible cures for endometriosis.

4. Calls on the Welsh Government to ensure that schools make all pupils aware of what is a normal menstrual period and when to seek medical advice.

5. Calls on the Welsh Government to ensure that more endometriosis specialists are trained so that all women can have access to specialist treatment in Wales.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Thank you, acting Presiding Officer. If men suffered from prostate in the way women suffer from endometriosis, we would not have waited this long to get this profoundly debilitating and invasive condition recognised and addressed. Now women have stopped suffering in silence, considerably more attention has been paid to endometriosis.

There are now three 'endowalls' in Cardiff. I'm unable to show you the one created by Jaimee Rae McCormack in Cathays, which was the first, but I invite you to go to my website to see that and other pictures of the EndoMarch by women and their families in Cardiff on the last Saturday in March last year, which helped educate the general public about what endo does to women. These public awareness campaigns are needed, because half the country has never even heard of endometriosis, even though it is more common in women than asthma or diabetes.

This debate is timely, because it is while we are scrutinising the new curriculum Bill. Listen to one girl's experience: 'When I was 13, I fainted in school from horrendous stomach pains. I was taken to A&E where they did blood tests and ultrasound. A doctor told me that everything looked fine on the scans so it was nothing to do with gynae. This happened regularly for four years. I would be rushed to A&E with the same pain, would get told it was nothing and I just needed to learn to deal with period pain.'

One morning it was so bad her mother took her to the GP and from there they did get a referral to a gynaecologist, and they finally, five years after that story started, got that diagnosis. There are thousands more people like this young woman, unaware that it is not normal to have constant pain in your lower abdomen, pain when you go to the toilet or have sex. 

So listen up, members of the Children, Young People and Education Committee scrutinising the curriculum Bill: menstrual well-being education must become an integral part of young people's journey to become healthy and active informed citizens. Girls and young women, boys and young men too, need to know what a normal period is, and, if it's not normal, where they can get help. The school nurse, the teacher, the attendance officer all need to know this too, as well as the GP and the gynaecologist.

This is not a new condition, nor is it particular to Wales, but it is unacceptable that it takes eight GP appointments to get referred to a specialist. It is unsatisfactory that some gynaecologists miss endometriosis simply because it does not show up on ultrasound.

Debbie Shaffer, a founder member of Fair Treatment for the Women of Wales, spent 26 years trying to get an accurate diagnosis, at which point specialist care was beyond her reach. Their research revealed that most GPs and local gynaecologists are not even aware that specialist centres for treating endo even exist.

The Welsh Government has grasped the nettle. In 2017, a task and finish group was set up involving all stakeholders, and its thorough report was delivered to Welsh Government in April 2018. In line with National Institute for Health and Care Excellence guidance, Welsh Government is providing funds for all local health boards to have at least one endometriosis specialist nurse, and one of their first tasks must be to provide endo awareness training for GPs. This is all good stuff, but at least one third of women with endo need complex surgery that only specialists can provide. As with most conditions, the longer they wait, the more difficult and expensive it is to treat. 

South Wales has the one and only Welsh endometriosis centre, in Cardiff. North Wales women are referred to Arrowe Park in Birkenhead. The Cardiff team has three brilliant consultant gynaecologists and Wales's only endo specialist nurse for the last several years, and is widely recognised as a centre of excellence. Gynaecologists come from across the UK to acquire the skills to run these specialist centres, which are now springing up across England, but not in Wales. In England, the money follows the patients. Tariffs per patient range from £5,500 to £12,000. In Wales, health boards still operate a historic one in, one out local agreement, which is absurd for operations that last six to nine hours. Last year, four in 10 of the Cardiff patients were from outside Cardiff and Vale University Health Board. In England, that would have generated between £300,000 and £600,000 to pay for complex, minimal access pelvic surgery. Instead, the tab was picked up by Cardiff and Vale health board. This is financially unsustainable. It's impossible to expand the service to meet the huge unmet demand unless it's funded differently.

And we have to guarantee dedicated theatre time to the three existing endo consultants. Being on the Heath hospital site, they are constantly losing their precious theatre slots so medical emergencies can be dealt with. And COVID has aggravated the very long waiting lists already well beyond the 36-week referral-to-treatment target. To tackle this, the task and finish group recommended the immediate establishment of a virtual south Wales endometriosis centre, across Newport, Swansea, Bridgend and Cardiff. That's over two years ago. To support this, the Cardiff endo consultants are keen to do theatre sessions at the Royal Glamorgan Hospital and elsewhere to increase the number of people with their complex surgical skills. At least three more specialist endo-gynaecologists are needed for a tertiary service that does not need to be on the Heath site.

These are complex issues, difficult to resolve in the middle of a pandemic. But to honour all the grass-roots campaigners who have raised the profile of endometriosis in Wales, we must ensure that all women in Wales who need it have access to an endo specialist centre.

Diolch, Lywydd dros dro. Pe bai dynion yn dioddef problemau'r prostad yn y ffordd y mae menywod yn dioddef o endometriosis, ni fyddem wedi aros cyhyd i sicrhau bod y cyflwr hynod wanychol a llethol hwn yn cael ei gydnabod a'i drin. Gan fod menywod wedi rhoi'r gorau bellach i ddioddef yn dawel, mae llawer mwy o sylw wedi'i roi i endometriosis.

Erbyn hyn mae tair 'endowall' yng Nghaerdydd. Ni allaf ddangos yr un a grëwyd gan Jaimee Rae McCormack yn Cathays, sef y gyntaf, ond fe'ch gwahoddaf i droi at fy ngwefan i weld honno a lluniau eraill o'r EndoMarch gan fenywod a'u teuluoedd yng Nghaerdydd ar y dydd Sadwrn olaf ym mis Mawrth y llynedd, a helpodd i addysgu'r cyhoedd am yr hyn y mae endo yn ei wneud i fenywod. Mae angen yr ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus hyn, oherwydd nid yw hanner y wlad erioed wedi clywed am endometriosis, er ei fod yn fwy cyffredin mewn menywod nag asthma neu ddiabetes.

Mae'r ddadl hon yn amserol, oherwydd mae'n digwydd wrth inni graffu ar y Bil cwricwlwm newydd. Gwrandewch ar brofiad un ferch: 'Pan oeddwn yn 13 oed, llewygais yn yr ysgol yn sgil poenau erchyll yn fy stumog. Cefais fy nghludo i adran ddamweiniau ac achosion brys lle gwnaethant brofion gwaed ac uwchsain. Dywedodd meddyg wrthyf fod popeth yn edrych yn iawn ar y sganiau felly nid oedd yn broblem gynaecolegol. Digwyddodd hyn yn rheolaidd dros gyfnod o bedair blynedd. Byddwn yn cael fy rhuthro i adran ddamweiniau ac achosion brys gyda'r un boen, cawn wybod nad oedd yn ddim byd a bod angen i mi ddysgu ymdopi â phoen mislif.'

Un bore roedd mor ddrwg nes i'w mam fynd â hi at y meddyg teulu ac oddi yno cawsant atgyfeiriad at gynaecolegydd, ac o'r diwedd, bum mlynedd ar ôl i'r stori ddechrau, cawsant y diagnosis hwnnw. Ceir miloedd o rai tebyg i'r fenyw ifanc hon, miloedd nad ydynt yn gwybod nad yw'n arferol i chi gael poen parhaus ar waelod eich bol, poen pan fyddwch yn mynd i'r toiled neu'n cael rhyw. 

Felly gwrandewch, aelodau o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg sy'n craffu ar y Bil cwricwlwm: rhaid i addysg lles mislif ddod yn rhan annatod o daith pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion iach a gwybodus. Mae angen i ferched a menywod ifanc, bechgyn a dynion ifanc hefyd, wybod beth sy'n fislif normal, ac os nad yw'n normal, ble y gallant gael help. Mae angen i nyrsys ysgol, athrawon, swyddogion presenoldeb i gyd wybod hyn hefyd, yn ogystal â'r meddyg teulu a'r gynaecolegydd.

Nid yw'n gyflwr newydd, ac nid yw'n benodol i Gymru ychwaith, ond mae'n annerbyniol ei bod yn cymryd wyth apwyntiad meddyg teulu i gael eich atgyfeirio at arbenigwr. Mae'n anfoddhaol fod rhai gynaecolegwyr yn methu canfod endometriosis a hynny'n unig am nad yw'n ymddangos ar uwchsain.

Treuliodd Debbie Shaffer, un o sylfaenwyr Triniaeth Deg i Fenywod Cymru, 26 mlynedd yn ceisio cael diagnosis cywir, ac ar y pwynt hwnnw roedd gofal arbenigol y tu hwnt i gyrraedd. Datgelodd eu hymchwil nad yw'r rhan fwyaf o feddygon teulu a gynaecolegwyr lleol hyd yn oed yn ymwybodol fod canolfannau arbenigol ar gyfer trin endo'n bodoli.

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynd i'r afael â'r broblem. Yn 2017, sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen yn cynnwys yr holl randdeiliaid, a chyflwynodd ei adroddiad trylwyr i Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2018. Yn unol â chanllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal, mae Llywodraeth Cymru'n darparu cyllid i bob bwrdd iechyd lleol gael o leiaf un nyrs endometriosis arbenigol, a rhaid mai un o'u tasgau cyntaf yw darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth endo i feddygon teulu. Mae hyn i gyd yn dda, ond mae angen llawdriniaeth gymhleth ar o leiaf draean o'r menywod sydd ag endo a dim ond arbenigwyr all ddarparu hynny. Fel gyda'r rhan fwyaf o gyflyrau, po hwyaf y byddant yn aros, y mwyaf anodd a drud yw hi i'w drin. 

Yn ne Cymru, yng Nghaerdydd, y mae'r unig ganolfan endometriosis sydd gan Gymru. Cyfeirir menywod yng ngogledd Cymru at Arrowe Park ym Mhenbedw. Mae gan dîm Caerdydd dri gynaecolegydd ymgynghorol gwych a'r unig nyrs endometriosis arbenigol yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae'n cael ei chydnabod yn eang fel canolfan ragoriaeth. Daw gynaecolegwyr o bob rhan o'r DU i feithrin sgiliau i redeg y canolfannau arbenigol, sydd bellach yn ymddangos ledled Lloegr, ond nid yng Nghymru. Yn Lloegr, mae'r arian yn dilyn y cleifion. Mae tariffau fesul claf yn amrywio o £5,500 i £12,000. Yng Nghymru, mae byrddau iechyd yn dal i weithredu cytundeb hanesyddol lleol un i mewn, un allan, sy'n hurt ar gyfer llawdriniaethau sy'n para chwech i naw awr. Y llynedd, roedd pedair o bob 10 claf yng Nghaerdydd o'r tu allan i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Yn Lloegr, byddai hynny wedi cynhyrchu rhwng £300,000 a £600,000 i dalu am lawdriniaeth gymhleth, leiaf ymyrrol i'r pelfis. Yn hytrach, talwyd amdanynt gan fwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro. Mae hyn yn anghynaliadwy yn ariannol. Mae'n amhosibl ehangu'r gwasanaeth i ateb y galw enfawr nas diwallwyd oni bai ei fod yn cael ei ariannu'n wahanol.

Ac mae'n rhaid i ni warantu amser theatr wedi'i neilltuo i'r tri meddyg ymgynghorol endometriosis presennol. Gan eu bod ar safle ysbyty'r Mynydd Bychan, maent yn colli eu slotiau theatr gwerthfawr yn gyson er mwyn gallu trin argyfyngau meddygol. Ac mae COVID wedi gwaethygu'r rhestrau aros hir iawn sydd eisoes ymhell y tu hwnt i'r targed rhwng atgyfeirio a thriniaeth o 36 wythnos. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, argymhellodd y grŵp gorchwyl a gorffen y dylid sefydlu canolfan endometriosis rithwir yn ne Cymru ar unwaith, ar draws Casnewydd, Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd. Roedd hynny dros ddwy flynedd yn ôl. I gefnogi hyn, mae meddygon ymgynghorol endometriosis Caerdydd yn awyddus i wneud sesiynau theatr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac mewn mannau eraill i gynyddu nifer y bobl â sgiliau llawfeddygol cymhleth. Mae angen o leiaf dri gynaecolegydd endometriosis arbenigol arall ar gyfer gwasanaeth trydyddol nad oes angen iddo fod ar safle'r Mynydd Bychan.

Mae'r rhain yn faterion cymhleth, sy'n anodd eu datrys ynghanol pandemig. Ond er mwyn parchu'r holl ymgyrchwyr ar lawr gwlad sydd wedi codi proffil endometriosis yng Nghymru, rhaid inni sicrhau bod gan bob menyw yng Nghymru sydd ei angen fynediad at ganolfan endometriosis arbenigol.

15:35

I'd like to thank Jenny Rathbone for suggesting that we should hold this debate, because this is an incredibly important issue that does affect so many people. One of the points that Jenny made at the very beginning is that this is not simply a woman's issue, but actually it is very much something that affects the men who are in the lives of the women who have this chronic and debilitating illness.

I just thought I'd very quickly read out the definition for endometriosis, because not everyone's completely clear what it is or what it does to people. It is a condition where tissue that is similar to the lining of the womb starts to grow in other places, such as in your ovaries or your fallopian tubes, and it can affect women of any age. Now, the constituents and friends of mine who I know who have got and had this awful condition report the most excruciating pain throughout their lives. They often have to go and have multiple operations to try to get rid of this excess tissue that's growing everywhere. And it doesn't just grow; it actually knits together and fuses with other parts of your organs—so organs fuse together, particularly your bowel to your stomach, your ovaries. And it can have an extraordinary effect on your life going forward.

I'm just going to read an excerpt from one of my constituents, before I actually talk about a particular piece I want to cover. This young lady had an urgent laparoscopy; she had to lose an ovary, part of her bladder and part of her bowel. She has chronic pain in her pelvis and throughout the whole of her body. She has daily migraines. Getting out of bed is an achievement. She has to take painkillers every four hours. And she says, when her periods come around each month, it is a living hell, that endo is a disabling disease that's ruined her life, and, from what she's read online, it's ruined many other lives, and that her hopes and her aspirations have been ruined by this illness. And she goes on to talk about the effect it's had on her relationships. It's ruining her chances of being able to have a family.

And so one of the points I thought that Jenny made that was so absolutely crystal clear is that we need to look at this in the round, because this does affect more than just the individual who has it. People with endometriosis very often get post-traumatic stress disorder, and can often suffer from sepsis, which, as we all know, is an absolute killer. Not only does it ruin people's chances of being able to have children, but, of course, it makes things like IVF even more difficult to have success with, because those tubes are blocked, they are pretty much ruined. And IVF is a dodgy business anyway—you don't have guaranteed success—and so people with endometriosis really do have the cards stacked against them.

I touched earlier on multiple surgeries, and let's really think about that. You're having to go in maybe once a year, maybe a couple of times a year, to basically have parts of your insides cut away in order for you to be able to stand up straight, to sit down without pain, to be able to wee, to be able to poo, to be able to have a period without being in excruciating agony. Wow—that's a future that must strike most people as a fairly grim one going forward.

And, of course, then we come to sex. Sex and intimacy—what we all crave for in good, healthy relationships. That becomes very, very difficult to have, and it affects the men in the relationship as well, because they don't want to think that they might be hurting the person they love. They don't know how to approach them, when is a good time, because of this awful, awful pain. And from what the women who've talked to me about this have said, just taking a couple of paracetamol doesn't cut it. 

So, I've taken part in this debate because what I'm asking for is for there to be more of a drive to help to find some kind of really sustainable pain relief, and, above all, a way of being to cut the incredibly long waiting list to be able to be diagnosed. Jenny said— and she's absolutely right—too many people are written off as having fatigue: 'Yes, you're having a bit of a heavy bleed this month; don't worry dear, you'll be all right.' These women are not all right, and they actually need to have sympathetic doctors who really understand that this is a major issue that has long-term effects and can in fact lead to people having to lose all or part of their bowel function as well. So, it leads to irritable bowel; it leads to all sorts of other issues that are related to the soft organs in the lower part of our abdomens. 

So, Minister, if I was going to ask for a couple of take aways from this debate, it would be to have a long, hard look at how we can actually have shorter waiting lists throughout Wales, and that there might be more guidance given to specialists and to GPs that this is a real issue, that it affects not just the person who has it, but the families around them, and that it should be treated with the respect that we accord many other conditions. We just feel that endometriosis is 'just one of those women's things', and has been left slightly to one side. Thank you for your time. 

Hoffwn ddiolch i Jenny Rathbone am awgrymu y dylem gynnal y ddadl hon, oherwydd mae hwn yn fater eithriadol o bwysig sy'n effeithio ar gynifer o bobl. Un o'r pwyntiau a wnaeth Jenny ar y dechrau un yw nad mater menywod yn unig yw hwn, ond mewn gwirionedd mae'n rhywbeth sy'n effeithio'n fawr ar y dynion ym mywydau'r menywod sydd â'r salwch cronig a gwanychol hwn.

Roeddwn am ddarllen y diffiniad o endometriosis yn gyflym iawn, oherwydd nid yw pawb yn gwbl glir beth ydyw na beth y mae'n ei wneud i bobl. Mae'n gyflwr lle mae meinwe sy'n debyg i leinin y groth yn dechrau tyfu mewn mannau eraill, megis yn eich ofarïau neu eich tiwbiau ffalopaidd, a gall effeithio ar fenywod o unrhyw oed. Nawr, mae etholwyr a chyfeillion i mi y gwn eu bod yn dioddef, ac wedi dioddef o'r cyflwr ofnadwy hwn yn sôn am boen eithafol o erchyll drwy gydol eu bywydau. Yn aml, mae'n rhaid iddynt gael llawdriniaethau lluosog i geisio cael gwared ar y feinwe ormodol hon sy'n tyfu ym mhobman. Ac nid dim ond tyfu y mae; mae'n clymu yn ei gilydd ac yn glynu wrth rannau eraill o'ch organau—felly mae organau'n glynu yn ei gilydd, yn enwedig eich coluddyn â'ch stumog, eich ofarïau. A gall effeithio'n enbyd ar eich bywyd.

Rwy'n mynd i ddarllen dyfyniad gan un o fy etholwyr, cyn i mi siarad am un peth rwyf am roi sylw iddo. Cafodd un fenyw ifanc laparosgopi brys; bu'n rhaid iddi golli ofari, rhan o'r bledren a rhan o'i choluddyn. Mae ganddi boen cronig yn ei phelfis a thrwy ei chorff i gyd. Mae'n cael meigryn yn ddyddiol. Mae codi o'i gwely'n gyflawniad. Rhaid iddi gymryd poenladdwyr bob pedair awr. Ac mae'n dweud, pan ddaw ei mislif bob mis, mae'n uffern, fod endo yn gyflwr sy'n anablu ac mae wedi difetha ei bywyd, ac o'r hyn y mae wedi'i ddarllen ar-lein, mae wedi difetha llawer o fywydau eraill, a bod ei gobeithion a'i dyheadau wedi cael eu difetha gan y salwch hwn. Ac mae'n mynd rhagddi i siarad am yr effaith y mae wedi'i chael ar ei pherthynas ag eraill. Mae'n chwalu ei gobaith o allu cael teulu.

Ac felly un o'r pwyntiau a wnaeth Jenny yn glir iawn yn fy marn i oedd y ffordd y mae angen inni edrych ar hyn yn ei gyfanrwydd, oherwydd mae'n effeithio ar fwy na dim ond yr unigolyn sy'n dioddef ohono. Mae pobl ag endometriosis yn aml iawn yn cael anhwylder straen wedi trawma, ac yn aml gallant ddioddef o sepsis, sydd, fel y gwyddom i gyd, yn gallu lladd. Nid yn unig ei fod yn chwalu gobaith pobl o allu cael plant, mae hefyd yn gwneud pethau fel IVF yn anos oherwydd bod y tiwbiau wedi blocio, ac wedi'u difetha i bob pwrpas. Ac mae IVF yn anodd beth bynnag—nid oes sicrwydd o lwyddiant—ac felly mae llai o obaith byth y gall pobl ag endometriosis feichiogi.

Cyfeiriais yn gynharach at nifer o lawdriniaethau, a gadewch inni feddwl am hynny o ddifrif. Mae'n rhaid i chi fynd i mewn unwaith y flwyddyn efallai, ddwywaith neu dair y flwyddyn efallai, i gael rhannau o'ch tu mewn wedi'u torri allan er mwyn i chi allu sefyll yn syth, eistedd heb boen, gallu bwyta, pî-pî, cael eich gweithio, gallu cael cyfnod heb fod mewn poen arteithiol. Waw—ni all neb wadu bod hwnnw'n ddyfodol llwm ar y naw.

Ac wrth gwrs, down at ryw wedyn. Rhyw a chyfathrach—yr hyn rydym i gyd yn ei ddeisyfu mewn perthynas dda ac iach. Mae hynny'n anodd iawn i'w gael, ac mae'n effeithio ar y dynion yn y berthynas hefyd, oherwydd nid ydynt am feddwl y gallent frifo'r un y maent yn ei charu. Nid ydynt yn gwybod sut i fynd atynt, pa bryd sy'n amser da, oherwydd y boen ofnadwy. Ac o'r hyn y mae'r menywod sydd wedi siarad â mi am hyn wedi'i ddweud, nid yw'n fater o gymryd dwy dabled paracetamol. 

Felly, rwyf wedi cymryd rhan yn y ddadl hon oherwydd mai'r hyn rwy'n gofyn amdano yw mwy o ymdrech i helpu i ddod o hyd i ryw fath o ryddhad rhag poen sy'n wirioneddol gynaliadwy, ac yn anad dim, ffordd o leihau'r rhestr aros anhygoel o hir i allu cael diagnosis. Dywedodd Jenny—ac mae hi'n llygad ei lle—dywedir wrth ormod o bobl nad yw'n ddim ond blinder: 'Ydych, rydych chi'n gwaedu'n eithaf trwm y mis hwn; peidiwch â phoeni, fe fyddwch chi'n iawn.' Nid yw'r menywod hyn yn iawn, ac mae gwir angen iddynt gael meddygon cydymdeimladol sy'n deall go iawn fod hwn yn fater pwysig ag iddo effeithiau hirdymor ac y gall arwain at bobl yn gorfod colli'r cyfan neu ran o weithrediad y coluddyn hefyd. Felly, mae'n arwain at goluddyn llidus; mae'n arwain at bob math o broblemau eraill sy'n gysylltiedig â'r organau meddal yn rhan isaf ein habdomen. 

Felly, Weinidog, pe bawn yn gofyn am ychydig o bethau i ddeillio o'r ddadl hon, byddai'n cynnwys edrych yn hir ac yn ofalus ar sut y gallwn gael rhestrau aros byrrach ledled Cymru, a rhoi mwy o gyfarwyddyd i arbenigwyr ac i feddygon teulu fod hon yn broblem wirioneddol, ei bod yn effeithio nid yn unig ar y sawl sy'n dioddef ohoni, ond y teuluoedd o'u cwmpas, ac y dylid ei thrin â'r parch a roddwn i lawer o gyflyrau eraill. Teimlwn fod endimetriosis wedi'i drin fel 'dim ond un arall o'r pethau menywod hynny', a'i fod wedi'i wthio i'r cyrion braidd. Diolch am eich amser. 

15:40