Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

05/06/2019

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg
1. Questions to the Minister for Education

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni y prynhawn yma yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Addysg, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Mick Antoniw.

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Minister for Education, and the first question is from Mick Antoniw.

Gweithgareddau Allanol mewn Ysgolion
External School Activities

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru o ran sicrhau bod gweithgareddau allanol mewn ysgolion yn gynhwysol i bob disgybl? OAQ53970

1. Will the Minister make a statement on Welsh Government policy in ensuring that external school activities are inclusive to all pupils? OAQ53970

Equity of provision for all learners constitutes a major priority for this Government. I strongly encourage schools to ensure that inclusivity and equity are at the forefront of all decision making when it comes to any activities that could lead to additional costs for families.

Mae darpariaeth deg ar gyfer pob dysgwr yn un o brif flaenoriaethau'r Llywodraeth hon. Rwy'n annog ysgolion yn gryf i sicrhau bod cynwysoldeb a thegwch yn llywio pob penderfyniad a wneir ynglŷn ag unrhyw weithgareddau a allai arwain at gostau ychwanegol i deuluoedd.

Minister, thank you for that answer. I know the efforts that have been taken to ensure that there is inclusivity. But, of course, there is the growing concern, arising from the Musicians' Union report, about the accessibility of music lessons, the issues that arise now in terms of the affordability of children being able to attend external trips—arts, culture, and so on. And, of course, there's one new one, which we seem to have inherited from America, and that is the development of school proms, where the cost seems to be not only rising, but it appears to be a competition between parents—some having limousines, and so on, going to schools. And it does raise this concern more broadly, when put within the context of all the other things, that there is a growing issue with regard to those who may or may not be able to afford to participate in some of these. And I wonder if this is an area, Minister, where you could indicate whether you'd be prepared to undertake further research and analysis, to assess what the scale of this is, and how it might be tackled.

Weinidog, diolch am eich ateb. Rwy’n ymwybodol o’r ymdrechion a wnaed i sicrhau cynwysoldeb. Ond wrth gwrs, ceir pryder cynyddol, sy’n deillio o adroddiad Undeb y Cerddorion, ynglŷn â hygyrchedd gwersi cerddoriaeth, y materion sy'n codi bellach o ran fforddiadwyedd i blant allu mynychu tripiau allanol—celfyddydau, diwylliant ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, mae un newydd rydym wedi’i etifeddu o America, yn ôl pob tebyg, sef datblygiad promiau ysgol, lle ymddengys nid yn unig fod y gost yn codi, ond ymddengys ei bod yn gystadleuaeth rhwng rhieni—gyda rhai'n trefnu limwsinau, ac ati, i fynd i ysgolion. Ac mae hyn yn creu pryder mwy cyffredinol, yng nghyd-destun yr holl bethau eraill, fod problem gynyddol o ran y rhai a all neu na allant fforddio cymryd rhan mewn rhai o'r gweithgareddau hyn. A tybed a yw hwn yn faes, Weinidog, lle gallech nodi a fyddech yn barod i wneud rhagor o ymchwil a dadansoddi, er mwyn asesu beth yw maint y broblem, a sut y gellid mynd i'r afael â hi.

I am familiar with the phenomenon that is the prom, and it's a world away from the senior school discos I'm sure we all attended. The cost of the school day is an issue that I'm very interested in. I am fully aware of the significant impact it can have on some children, often from groups that would benefit most from those extra-curricular and out-of-school activities. I have asked Children in Wales to produce resources for schools, to encourage the consideration of the impact of additional costs on families, and the first series of guides will be available by September and will cover a range of specific issues. Of course, additional to that, we will be investing more than £5.1 million in the pupil development grant access fund this year, to help parents with the costs associated with the school day, including school uniform, and kit and equipment, as well as spending a record amount on PDG in itself to support the education of some of our most disadvantaged children.

Rwy'n gyfarwydd â ffenomenon y prom, ac mae'n wahanol iawn i’r disgos ysgol fawr a fynychwyd gan bawb ohonom, rwy'n siŵr. Mae cost y diwrnod ysgol yn fater y mae gennyf gryn ddiddordeb ynddo. Rwy'n ymwybodol iawn o'r effaith sylweddol y gall ei chael ar rai plant, yn aml o’r grwpiau a fyddai'n elwa fwyaf o weithgareddau allgyrsiol a'r tu allan i'r ysgol. Rwyf wedi gofyn i Plant yng Nghymru gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion, i’w hannog i ystyried effaith costau ychwanegol ar deuluoedd, a bydd y gyfres gyntaf o ganllawiau ar gael erbyn mis Medi, ac yn canolbwyntio ar ystod o faterion penodol. Wrth gwrs, yn ychwanegol at hynny, byddwn yn buddsoddi mwy na £5.1 miliwn eleni yng nghronfa mynediad y grant datblygu disgyblion, i helpu rhieni gyda'r costau sy'n gysylltiedig â'r diwrnod ysgol, gan gynnwys gwisg ysgol, a dillad ac offer addysg gorfforol, yn ogystal â gwario mwy nag erioed ar y grant datblygu disgyblion ei hun i gefnogi addysg rhai o'n plant mwyaf difreintiedig.

Can I concur with some of the points that have been made by Mick Antoniw? The issue of mental health in schools has been one that's been rising up the agenda, and I think there's growing evidence that extra-curricular activities in school are beneficial, in many cases, to pupils' mental health. But, of course, the costs that Mick Antoniw talked about—the associated costs—can also have a negative effect, so those two need to be balanced. In terms of the wider mental health issue, what are you doing in terms of making sure that pupils do have advocacy available to them at the earliest opportunity, and that they're aware of where to go if there are issues of not being able to attend extra-curricular activities and of feeling excluded?

A gaf fi gytuno â rhai o'r pwyntiau a wnaed gan Mick Antoniw? Mae mater iechyd meddwl mewn ysgolion wedi bod yn un sy'n codi'n uwch ar yr agenda, a chredaf fod tystiolaeth gynyddol fod gweithgareddau allgyrsiol yn yr ysgol yn fuddiol, mewn llawer o achosion, i iechyd meddwl disgyblion. Ond wrth gwrs, gall y costau y soniodd Mick Antoniw amdanynt—y costau cysylltiedig—gael effaith negyddol hefyd, felly mae angen cydbwyso'r ddau beth. Mewn perthynas â'r broblem iechyd meddwl ehangach, beth a wnewch i sicrhau bod eiriolaeth ar gael i ddisgyblion o’r cychwyn cyntaf, a'u bod yn gwybod ble i fynd os ydynt yn wynebu problemau o ran methu mynychu gweithgareddau allgyrsiol, a theimlo wedi'u heithrio?

Thank you for that. You're correct—the opportunity to participate in a wide range of activities can have a very positive effect on mental health and well-being for our children, and an inability, or a worry that you won't be able to do that can have the opposite effect. And that's why, as I said, we have commissioned Children in Wales to produce these resources and guides for schools, so that they can be cognisant of that when they are making decisions. With regard to general health and well-being in school, you'll be aware that both I and the Minister for Health and Social Services continue to work with a wide range of stakeholders to ensure the successful implementation of the recommendations of the Children, Young People and Education Committee's 'Mind over Matter' report. And some of these issues were, indeed, discussed at this week's meeting.

Diolch. Rydych yn llygad eich lle—gall y cyfle i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau effeithio'n gadarnhaol iawn ar iechyd meddwl a lles ein plant, a gall anallu, neu bryder na fyddwch yn gallu gwneud hynny gael effaith i’r gwrthwyneb. Ac fel y dywedais, dyna pam ein bod wedi comisiynu Plant yng Nghymru i gynhyrchu'r adnoddau a'r canllawiau hyn ar gyfer ysgolion, fel y gallant fod yn ymwybodol o hynny wrth wneud penderfyniadau. O ran iechyd a lles cyffredinol yn yr ysgol, fe fyddwch yn gwybod fy mod i a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i weithio gydag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod argymhellion adroddiad 'Cadernid Meddwl' y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cael eu rhoi ar waith yn llwyddiannus. Ac yn wir, trafodwyd rhai o'r materion hyn yn y cyfarfod yr wythnos hon.

Canlyniadau Addysgol yng Nghymoedd y De
Educational Outcomes in the South Wales Valleys

2. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella canlyniadau addysgol yng nghymoedd y de? OAQ53947

2. What action is the Welsh Government taking to improve educational outcomes in the south Wales valleys? OAQ53947

The Welsh Government, regional consortia and local authorities are collectively supporting schools in the south Wales Valleys—and, indeed, throughout the whole of Wales—to improve educational outcomes, in line with the priorities in 'Our national mission'.

Mae Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol ar y cyd yn cynorthwyo ysgolion yng Nghymoedd de Cymru—a ledled Cymru gyfan yn wir—i wella canlyniadau addysgol, yn unol â'r blaenoriaethau yn 'Cenhadaeth ein Cenedl'.

Thank you, Minister. As we know, the life opportunities of people living in areas like Merthyr Tydfil and Rhymney are determined by many factors, but especially their educational and training opportunities. The Learning and Work Institute Cymru has recently published a youth opportunity index, showing that young people in my constituency, and across the south Wales Valleys, have the least access to opportunities. For too many young people, it remains the place of their birth which determines their opportunities and outcomes in life, and not their own abilities. What further action can you take as education Minister to help end this unfairness?

Diolch, Weinidog. Fel y gwyddom, caiff cyfleoedd bywyd pobl sy'n byw mewn ardaloedd fel Merthyr Tudful a Rhymni eu pennu gan lawer o ffactorau, ond yn enwedig eu cyfleoedd addysgol a hyfforddiant. Yn ddiweddar, mae Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru wedi cyhoeddi mynegai cyfle ieuenctid, sy'n dangos mai pobl ifanc yn fy etholaeth, a ledled Cymoedd de Cymru, sydd â’r lleiaf o fynediad at gyfleoedd. I ormod o bobl ifanc, eu man geni sy'n pennu eu cyfleoedd a'u canlyniadau mewn bywyd o hyd, yn hytrach na’u galluoedd eu hunain. Pa gamau pellach y gallwch eu cymryd fel Gweinidog addysg i helpu i ddod â'r annhegwch hwn i ben?

13:35

Well, Presiding Officer, given that the question is about schools in the south Wales Valleys, can I give a warm welcome to Tredegar Comprehensive School pupils, who I think have joined us in the viewing gallery this afternoon? Tredegar comprehensive is the old school of Alun Davies AM. I'm not sure whether the children have a suitable role model in Mr Davies, but it's something to aspire to. And I do know that some of the pupils who are with us today are ex-pupils of Deighton Primary School, which, again, is Mr Davies's old primary school, whom I had the pleasure of meeting when they were in the primary school. 

But returning to Dawn's question, can I agree with you, Dawn, that it's totally unacceptable for children's success to be determined by their social or economic circumstances? And underpinning all of our work is the belief that someone's ability to benefit from education should not be determined by where they live, what their background is or what their parents' income is. As I said in my first answer, we are investing unprecedented amounts in the pupil development grant—over £190 million last year—to improve outcomes for some of our most disadvantaged learners, and we're also looking at different types of opportunities. We have committed a total of £1.5 million to fund shared apprenticeships across the Valleys taskforce area, and our junior apprenticeship programme offers year 10 and 11 pupils the opportunity to study full time for a future career in a college setting, from the age of 14, and that is specifically targeted at those children who may have low aspirations or are in danger of being not in education, employment or training. 

Wel, Lywydd, gan fod y cwestiwn yn ymwneud ag ysgolion yng Nghymoedd de Cymru, a gaf fi roi croeso cynnes i ddisgyblion Ysgol Gyfun Tredegar, sydd wedi ymuno â ni, rwy’n credu, yn yr oriel y prynhawn yma? Ysgol Gyfun Tredegar yw hen ysgol Alun Davies AC. Nid wyf yn siŵr a yw Mr Davies yn esiampl addas i’r plant, ond mae'n rhywbeth i anelu ato. A gwn fod rhai o'r disgyblion sydd gyda ni heddiw yn gyn-ddisgyblion ysgol gynradd Deighton, sef, unwaith eto, hen ysgol gynradd Mr Davies, a chefais y pleser o gyfarfod â hwy pan oeddent yn yr ysgol gynradd.

Ond i ddychwelyd at gwestiwn Dawn, a gaf fi gytuno â chi, Dawn, ei bod yn gwbl annerbyniol i lwyddiant plant gael ei bennu gan eu hamgylchiadau cymdeithasol neu economaidd? Ac yn sail i'n holl waith, mae'r gred na ddylai ble mae rhywun yn byw, beth yw eu cefndir, na beth yw incwm eu rhieni bennu gallu rhywun i elwa o addysg. Fel y dywedais yn fy ateb cyntaf, rydym yn buddsoddi mwy nag erioed yn y grant datblygu disgyblion—dros £190 miliwn y llynedd—i wella canlyniadau ar gyfer rhai o'n dysgwyr mwyaf difreintiedig, ac rydym hefyd yn edrych ar wahanol fathau o gyfleoedd. Rydym wedi ymrwymo cyfanswm o £1.5 miliwn i ariannu rhannu prentisiaethau ar draws ardal tasglu'r Cymoedd, ac mae ein rhaglen brentisiaethau iau yn cynnig cyfle i ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 astudio'n amser llawn mewn coleg ar gyfer gyrfa yn y dyfodol, o 14 oed ymlaen, ac mae'r rhaglen honno wedi'i thargedu'n benodol at blant sydd heb lawer o uchelgais o bosibl, neu blant sydd mewn perygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

Minister, you cannot improve educational outcome without providing the necessary number of teaching staff required by the schools. Recent figures show a shortfall of 40 per cent in reaching your own target for new secondary school trainee teachers. You have also missed your target for primary school trainee teachers for the third year running. Minister, what action are you taking to address the crisis in teacher recruitment in Wales, please?

Weinidog, ni allwch wella canlyniadau addysgol heb ddarparu'r nifer angenrheidiol o staff addysgu sydd eu hangen ar yr ysgolion. Mae ffigurau diweddar yn dangos diffyg o 40 y cant rhag gallu cyrraedd eich targed eich hun ar gyfer athrawon dan hyfforddiant newydd mewn ysgolion uwchradd. Rydych hefyd wedi methu cyrraedd eich targed ar gyfer athrawon dan hyfforddiant mewn ysgolion cynradd am y drydedd flwyddyn yn olynol. Weinidog, pa gamau a gymerwch i fynd i'r afael â'r argyfwng recriwtio athrawon yng Nghymru, os gwelwch yn dda?

Teacher recruitment is challenging not just within Wales, but, actually, it's an international issue. The statistics that the Member refers to relate to the academic year 2017-18, and, since then, we have undertaken a major reform across initial teacher education. And whilst we have missed our targets with regard to full-time recruits to these programmes, applications to our graduate teacher programme for a route to qualification as a teacher is oversubscribed. 

Mae recriwtio athrawon yn heriol, nid yn unig yng Nghymru, ond mewn gwirionedd, mae'n broblem ryngwladol. Mae'r ystadegau y cyfeiria’r Aelod atynt yn ymwneud â blwyddyn academaidd 2017-18, ac ers hynny, rydym wedi diwygio addysg gychwynnol i athrawon yn sylweddol. Ac er ein bod wedi methu cyrraedd ein targedau recriwtio gweithwyr amser llawn i'r rhaglenni hyn, rydym wedi cael mwy o geisiadau i'n rhaglen athrawon graddedig am lwybr i gymhwyso fel athro na'r nifer o leoedd sydd ar gael.

You are aware of my concerns about your over-reliance on supply teaching firms. These firms usually charge schools exorbitant rates for providing teacher cover and only pass a small proportion of that on to the teacher commissioned. Now, I know we've discussed this before, but the question also needs considering from the point of view of providing teacher continuity for pupils. Of course, there'll be times when supply teachers are required, but I've received anecdotal evidence that supply teacher agencies pay no mind to ensuring that the teachers that are on their books stay the course during a specific teacher absence. A supply teacher recently contacted me to say that these consultants do not care about continuity of cover at all so long as they get their commission. Minister, are you aware of this issue and the consequences, and can you please tell us what you intend to do to remedy it? 

Rydych yn gwybod am fy mhryderon ynglŷn â'ch gorddibyniaeth ar gwmnïau athrawon cyflenwi. Mae'r cwmnïau hyn fel arfer yn codi prisiau afresymol ar ysgolion am ddarparu athrawon, a chyfran fach o hynny'n unig sy’n cael ei drosglwyddo ganddynt i’r athro a gomisiynwyd. Nawr, gwn ein bod wedi trafod hyn o'r blaen, ond mae angen ystyried y cwestiwn hefyd o safbwynt darparu parhad i ddisgyblion o ran athrawon. Wrth gwrs, bydd yna adegau pan fydd angen athrawon cyflenwi, ond rwyf wedi derbyn tystiolaeth anecdotaidd nad yw’r asiantaethau athrawon cyflenwi yn ystyried sicrhau bod yr athrawon sydd ar eu llyfrau yn aros am gyfnod llawn absenoldeb athro penodol. Cysylltodd athro cyflenwi â mi yn ddiweddar i ddweud nad yw'r ymgynghorwyr hyn yn poeni am barhad yn y ddarpariaeth gyflenwi o gwbl, cyn belled â'u bod yn cael eu comisiwn. Weinidog, a ydych yn ymwybodol o'r broblem hon, a'r canlyniadau, ac a allwch ddweud wrthym beth y bwriadwch ei wneud i unioni hyn?

Well, as the Member will be aware, we have a reform programme with regard to the practices of supply teacher agencies. The new framework will be on stream before the start of the new academic year, which will provide for minimum rates of pay for those staff employed by those agencies, better employment rights, guaranteed access to training. The Member makes a very good point with regard to continuity. Continuity of supply staff in schools is beneficial not only to those individual members of staff, but, crucially, to the pupils that they teach. And this is one of the benefits that we have been able to quantify as a result of our cluster supply model that we have constituted over the last two years, and we will continue to do what we can to ensure that, when supply is needed—and the Member is right; from time to time, it is needed—those that are providing that are well trained, well qualified and supported, and are able to deliver impactful lessons to students. 

Wel, fel y gŵyr yr Aelod, mae gennym raglen ddiwygio ar gyfer ymdrin ag arferion asiantaethau athrawon cyflenwi. Bydd y fframwaith newydd ar waith cyn dechrau'r flwyddyn academaidd newydd, a bydd yn darparu ar gyfer isafswm cyfraddau cyflog ar gyfer y staff a gyflogir gan yr asiantaethau hynny, hawliau cyflogaeth gwell, mynediad gwarantedig at hyfforddiant. Mae'r Aelod yn gwneud pwynt da iawn ynglŷn â pharhad. Mae parhad staff cyflenwi mewn ysgolion yn fuddiol, nid yn unig i'r aelodau unigol o staff, ond yn hollbwysig, i'r disgyblion y maent yn eu haddysgu. A dyma un o'r manteision rydym wedi gallu ei feintioli o ganlyniad i'r model cyflenwi clystyrau rydym wedi'i ddatblygu dros y ddwy flynedd ddiwethaf, a byddwn yn parhau i wneud yr hyn a allwn i sicrhau, pan fydd angen darpariaeth gyflenwi—ac mae'r Aelod yn llygad ei lle; o bryd i'w gilydd, mae angen gwneud hynny—fod y rhai sy'n ei darparu wedi'u hyfforddi'n dda, fod ganddynt gymwysterau da a'u bod yn cael eu cefnogi, a'u bod yn gallu darparu gwersi effeithiol i fyfyrwyr.

13:40
Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Suzy Davies.

Questions now from the party spokespeople. The Conservative spokesperson, Suzy Davies. 

Diolch, Llywydd. Good afternoon, Minister. I see that you're going to be meeting your Scottish and UK Government higher education ministerial colleagues shortly—you may have already done it, I don't know—to discuss Brexit and the findings of the Augar review. The issue, of course, of funding post-16 education is devolved, but the systems in all these nations support competition between institutions across the UK, and with 40 per cent of Welsh university students already studying in England, with far less traffic coming the other way, I just wondered what your initial thoughts were on the review's findings on Welsh universities and colleges, were they to be implemented in England. 

Diolch, Lywydd. Prynhawn da, Weinidog. Rwy'n gweld y byddwch yn cyfarfod â'ch cyd-Weinidogion addysg uwch yn yr Alban a Llywodraeth y DU cyn bo hir—efallai eich bod eisoes wedi gwneud hynny, nid wyf yn gwybod—i drafod Brexit a chanfyddiadau adolygiad Augar. Mae mater ariannu addysg ôl-16 wedi'i ddatganoli, wrth gwrs, ond mae'r systemau yn yr holl wledydd hyn yn cefnogi cystadleuaeth rhwng sefydliadau ledled y DU, a chyda 40 y cant o fyfyrwyr prifysgol o Gymru eisoes yn astudio yn Lloegr, gyda llai o draffig o lawer yn dod y ffordd arall, tybed beth oedd eich meddyliau cyntaf ynglŷn â chanfyddiadau'r adolygiad ynghylch prifysgolion a cholegau Cymru, pe baent yn cael eu rhoi ar waith yn Lloegr.

Just to clarify for the Member, I meet regularly with my counterparts in Scotland and England. We have set up regular quadrilateral meetings at my request. And, despite assurances that were given to me at the last meeting by Minister Skidmore, it is disappointing that his civil servants did not feel able to properly brief my civil servants ahead of the publication of the Augar report, which is disappointing. I am, of course, aware of the contents of the report, and, in my letter to The Times earlier this week, I was very clear that any proposal for reform in England will inform but will not dictate the choices made by the Welsh Government. I am proud that Wales will continue to have the fairest, the most progressive and the most sustainable student support system in the UK, even if the Augar recommendations are implemented fully in England. But, given the chaos in the Government in England, who knows? 

Er mwyn egluro i'r Aelod, rwy'n cyfarfod yn rheolaidd â fy swyddogion cyfatebol yn yr Alban a Lloegr. Rydym wedi trefnu cyfarfodydd pedairochrog rheolaidd ar fy nghais. Ac er y sicrwydd a gefais yn y cyfarfod diwethaf gan y Gweinidog Skidmore, mae'n drueni nad oedd ei weision sifil yn teimlo y gallent friffio fy ngweision sifil yn iawn cyn cyhoeddi adroddiad Augar, sy'n siomedig. Rwy'n ymwybodol, wrth gwrs, o gynnwys yr adroddiad, ac yn fy llythyr i The Times yn gynharach yr wythnos hon, dywedais yn glir iawn y bydd unrhyw gynnig i ddiwygio yn Lloegr yn llywio'r dewisiadau a wneir gan Lywodraeth Cymru, ond nid yn eu pennu. Rwy'n falch y bydd Cymru yn parhau i fod â'r system decaf, fwyaf blaengar a mwyaf cynaliadwy i fyfyrwyr yn y DU, hyd yn oed os caiff argymhellion Augar eu rhoi ar waith llawn yn Lloegr. Ond o ystyried yr anhrefn yn y Llywodraeth yn Lloegr, pwy a ŵyr?

What a warm answer. I wasn't suggesting for a second that we should be following England's lead in this. I just wondered what the impact or what you thought the impact would be on Welsh universities of this particular review, and I don't think I've learned any more from this. One thing that Augar does say, though, in his review is that there are already differences between the nations' funding systems, so further divergence shouldn't be a problem. One of the areas where there isn't any divergence, as far as I can tell, is that the terms of repayment for student loans, even though the loans themselves are different here, especially in the way that maintenance costs are covered and subsidised—. If there is no divergence at the moment, and whether we agree or not on Augar's particular proposals, one thing he is trying to address is this question of the number of loans that are effectively written off or not paid off in full over time, and I'm just wondering what your current thinking is on this problem—how it can be addressed in a way that doesn't adversely impact upon university income or deter attendance.

Am ateb gwresog. Nid oeddwn yn awgrymu am eiliad y dylem fod yn dilyn arweiniad Lloegr yn hyn o beth. Meddwl yr oeddwn tybed beth fyddai effaith, neu beth gredwch chi fyddai effaith yr adolygiad penodol hwn ar brifysgolion Cymru, ac nid wyf yn credu fy mod wedi dysgu mwy o hyn. Un peth y mae Augar yn ei ddweud yn ei adolygiad, fodd bynnag, yw bod gwahaniaethau i'w cael eisoes rhwng systemau ariannu'r gwledydd, felly ni ddylai gwahaniaethau pellach fod yn broblem. Un o'r meysydd lle na cheir unrhyw wahaniaeth, hyd y gwelaf, yw bod telerau ad-dalu benthyciadau myfyrwyr, er bod y benthyciadau eu hunain yn wahanol yma, yn enwedig o ran y ffordd y caiff costau cynhaliaeth eu cynnwys a'u sybsideiddio—. Os nad oes gwahaniaeth ar hyn o bryd, a ph'un a ydym yn cytuno ai peidio ar gynigion penodol Augar, un peth y mae'n ceisio mynd i'r afael ag ef yw'r cwestiwn ynghylch nifer y benthyciadau sy'n cael eu dileu i bob pwrpas neu nad ydynt yn cael eu talu'n llawn dros amser, a tybed beth yw eich barn ynglŷn â'r broblem hon ar hyn o bryd—sut y gellir mynd i'r afael â hi mewn ffordd nad yw'n cael effaith andwyol ar incwm prifysgolion nac yn atal pobl rhag mynd iddynt.

Well, the Member asks me what impact the Augar report, if it was to be implemented, would have on the Welsh higher education system. I would refer her to the comments that have been made by Cardiff University, and, indeed, University Wales, as the representative body of HE in our nation, who have issued briefs outlining their concerns at the content of the report, and their concerns about the financial impact of the recommendations are not a surprise, I'm sure, to any of us. Now, given the financial implications for Wales and the other devolved administrations, we have consistently and constantly reminded the UK Government of the potential of those implications or any amendments they decide to implement, and I will continue to do so whilst they are considering their formal response to Augar. 

Wel, mae'r Aelod yn gofyn i mi pa effaith y byddai adroddiad Augar, pe bai'n cael ei roi ar waith, yn ei chael ar system addysg uwch Cymru. Buaswn yn ei chyfeirio at y sylwadau a wnaed gan Brifysgol Caerdydd, ac yn wir, Prifysgol Cymru, fel corff cynrychioliadol AU yn ein gwlad, sydd wedi cyhoeddi briffiau yn amlinellu eu pryderon ynghylch cynnwys yr adroddiad, ac rwy'n siŵr nad yw eu pryderon ynghylch effaith ariannol yr argymhellion yn syndod i unrhyw un ohonom. Nawr, o gofio'r goblygiadau ariannol i Gymru a'r gweinyddiaethau datganoledig eraill, rydym wedi atgoffa Llywodraeth y DU yn gyson ac yn barhaus o botensial y goblygiadau hynny neu unrhyw newidiadau y maent yn penderfynu eu rhoi ar waith, a byddaf yn parhau i wneud hynny tra byddant yn ystyried eu hymateb ffurfiol i Augar.

Right, well, Minister, that's two questions you haven't answered now. I have read the Cardiff University briefing, as you clearly have. I just wanted to know what you thought, and I do want to know what you think about this situation generally regarding unpaid loans, which effectively become Government grants, and what you think Wales could do to improve the situation in a way that doesn't deter attendance at university or compromise their income? And I didn't get an answer to that question. 

Higher education, of course, is a very competitive field, and exam results matter when student offers from universities can be very demanding. The WJEC is by far the biggest exam board relevant to 16-year-olds thinking about the steps they want to take after that, and I wondered if, like me, you're concerned at all to hear about the difficulties there—lack of revision guides, errors in French A-level papers, technical issues with computer science exams. What conversations have you had with the body to reassure yourself that recent problems won't compromise Welsh students' exam chances and so their chances of getting into the university of their choice?

Iawn, wel, Weinidog, dyna ddau gwestiwn nad ydych wedi'u hateb bellach. Rwyf wedi darllen briff Prifysgol Caerdydd, fel rydych chithau wedi'i wneud, yn amlwg. Roeddwn yn awyddus i wybod beth oeddech chi'n ei feddwl, ac rwy'n awyddus i wybod beth ydych chi'n ei feddwl am y sefyllfa hon yn gyffredinol ynghylch benthyciadau heb eu talu, sy'n dod yn grantiau gan y Llywodraeth i bob pwrpas, a'r hyn y credwch y gallai Cymru ei wneud i wella'r sefyllfa mewn ffordd nad yw'n atal pobl rhag mynd i brifysgolion neu'n cyfyngu ar eu hincwm? Ac ni chefais ateb i'r cwestiwn hwnnw.

Mae addysg uwch, wrth gwrs, yn faes cystadleuol iawn, ac mae canlyniadau arholiadau'n bwysig pan all cynigion i fyfyrwyr gan brifysgolion alw am raddau uchel iawn. CBAC yw'r bwrdd arholi mwyaf o bell ffordd sy'n berthnasol i bobl ifanc 16 oed sy'n meddwl am y camau y maent am eu cymryd ar ôl hynny, a tybed a ydych yn poeni o gwbl, fel fi, am yr anawsterau yno—diffyg canllawiau adolygu, camgymeriadau ar y papurau Safon Uwch Ffrangeg, problemau technegol gydag arholiadau gwyddorau cyfrifiadurol. Pa drafodaethau a gawsoch gyda'r corff i dawelu'ch meddwl na fydd y problemau diweddar yn peryglu cyfleoedd myfyrwyr Cymru mewn arholiadau, ac felly eu gobaith o gael eu derbyn i brifysgol o'u dewis?

The Member says that she is concerned about people being deterred from pursuing higher education. What we know from the work of Professor Ian Diamond is that it is the lack of support for upfront living costs that is the greatest deterrent to people pursuing a university course, especially if you are a student from a non-traditional background and do not have parents with significant incomes to support you. That's why, even if Augar was to be fully implemented in England, we would have considerably higher levels of non-repayable grants available to Welsh undergraduates.

The Member makes some very pertinent points with regard to the performance of the WJEC. My officials and Qualifications Wales continue to work with the WJEC to demonstrate what our expectations are of a national exam board for our nation.

Dywed yr Aelod ei bod yn pryderu ynglŷn â phobl yn cael eu digalonni rhag ymgymryd ag addysg uwch. Yr hyn a wyddom o waith yr Athro Ian Diamond yw mai diffyg cefnogaeth gyda chostau byw ymlaen llaw yw'r rhwystr mwyaf i bobl rhag ymgymryd â chwrs prifysgol, yn enwedig os ydych yn fyfyriwr o gefndir anhraddodiadol heb rieni ag incwm sylweddol i'ch cefnogi. Dyna pam, hyd yn oed pe bai argymhellion Augar yn cael eu rhoi ar waith yn llawn yn Lloegr, y byddai gennym lefelau sylweddol uwch o grantiau nad ydynt yn ad-daladwy ar gael i israddedigion yng Nghymru.

Mae'r Aelod yn codi rhai pwyntiau perthnasol iawn ynglŷn â pherfformiad CBAC. Mae fy swyddogion a Cymwysterau Cymru yn parhau i weithio gyda CBAC i nodi beth a ddisgwyliwn gan fwrdd arholi cenedlaethol ar gyfer ein cenedl.

13:45

Llefarydd Plaid Cymru, Siân Gwenllian.

Plaid Cymru spokesperson, Siân Gwenllian.

Tra bo'r ymgynghoriad ar y cwricwlwm drafft yn mynd rhagddo mae'n briodol i drafod rhai agweddau ohono efo chi prynhawn yma, ac, yn gyntaf, hanes Cymru. Dwi newydd ddod o seminar wnes i ei gynnal ar gais Ymgyrch Hanes Cymru, ac yn fanno fe fynegwyd pryder y bydd cyfle gwych yn cael ei golli i ddysgu hanes Cymru ymhob ysgol os na fydd hynny'n hollol eglur yn y cwricwlwm newydd ac os na fydd adnoddau a hyfforddiant priodol ar gael.

Mae pobl ifanc Cymru yn dysgu am ddigwyddiadau fel boddi Tryweryn drwy furluniau, ac mae hynny'n wych, ond mae gan y gyfundrefn addysg rôl gwbl allweddol i ddysgu stori ein gwlad, rôl sydd, ysywaeth, ddim yn cael ei chyflawni ers degawdau—ddim yn gyflawn, beth bynnag.

Mae'r cwricwlwm drafft yn sôn yn gyffredinol, yn gysyniadol, am y profiad Cymreig, ond, pan fo rhywun yn edrych ar y canllawiau o dan y pennawd 'hanes', does yna ddim sôn am Gymru, y profiad Cymreig na hanes Cymru. Felly, hoffwn i wybod sut ydych chi'n bwriadu diwygio'r cwricwlwm drafft er mwyn adlewyrchu'r dyhead bod pob disgybl yng Nghymru yn cael gwybod am hanes ein gwlad ni.

Whilst the consultation on the draft curriculum is ongoing it’s appropriate that we should discuss certain aspects of it with you today, and, first of all, the history of Wales. I’ve just come from a seminar that I staged at the request of Ymgyrch Hanes Cymru—the campaign for Welsh history—and there concerns were expressed that an excellent opportunity will be missed to teach the history of Wales in every school unless that is entirely clear in the new curriculum and unless resources and appropriate training are available.

The young people of Wales learn about events such as the drowning of Tryweryn through murals, and that’s wonderful, but the education system has a key role in teaching the story of our nation to our pupils, a role that isn’t being delivered and hasn’t been over a period of decades—not properly, at least.

The draft curriculum talks in general terms, and conceptual terms, about the Welsh experience, but, when one looks at the guidance under the heading ‘history’, there’s no mention of Wales or the Welsh experience or Welsh history. So, I’d like to know how you intend to amend the draft curriculum in order to reflect the aspiration that every pupil in Wales should know about the history of our own nation.

Well, the Member will be aware that the draft curriculum is available for feedback at this particular time and I'm sure that she, and other people, will be availing themselves of the opportunity to feed in views.

The principle of cynefin, I believe, is one that runs throughout the draft areas of learning and experience, and not confining itself just to the concept of teaching children about Welsh history. I want the story of Wales—its history, its language, its culture, its geography, its contribution to the world—to be a golden thread that runs through every aspect of the curriculum and I don't think we should be confining ourselves just to the humanities AoLE or one particular subject.

Wel, bydd yr Aelod yn ymwybodol fod y cwricwlwm drafft ar gael ar gyfer adborth ar hyn o bryd ac rwy'n siŵr y bydd hi, a phobl eraill, yn manteisio ar y cyfle i roi eu barn.

Credaf fod egwyddor cynefin yn un sydd wedi'i hymgorffori yn yr holl feysydd dysgu a phrofiad drafft, ac nid yw'n cyfyngu ei hun i'r cysyniad o addysgu plant am hanes Cymru. Rwyf am i stori Cymru—ei hanes, ei hiaith, ei diwylliant, ei daearyddiaeth, ei chyfraniad i'r byd—fod yn edefyn aur sy'n rhedeg drwy bob agwedd ar y cwricwlwm ac ni chredaf y dylem gyfyngu ein hunain i faes dysgu a phrofiad y dyniaethau neu un pwnc penodol yn unig.

Mi fyddai'n ddiddorol dod yn ôl at hwn ar ryw bwynt eto, gan, efallai, drafod beth yn union ydy'r diffiniad o 'cynefin', achos does yna ddim diffiniad yn y cwricwlwm drafft ohono fo, a mae hwnnw'n wendid, efallai. 

Agwedd arall o'r cwricwlwm newydd sydd yn cael dipyn o sylw ydy addysg rhyw a pherthnasoedd, ac—dwi'n dyfynnu o'r cwricwlwm drafft—bydd dysgu

'Cymraeg, Saesneg, addysg grefyddol, addysg cydberthynas a rhywioldeb, a’r tri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol'

i gyd yn ddyletswyddau statudol. Felly, mae'n gwbl glir y bydd addysg rhyw a pherthnasoedd yn fandadol, sydd yn newyddion da, ac felly hefyd addysg grefyddol a chymhwysedd digidol. Ond dwi'n cael dipyn o anhawster deall rhesymeg dweud bod rhai elfennau o'r cwricwlwm newydd yn fandadol, tra'n eithrio elfennau pwysig eraill. Does yna ddim sôn yn y disgrifiad cyffredinol dwi newydd ei ddyfynnu am les a iechyd meddyliol. Mae hyn yn syndod i mi o gofio'r rhybuddion yn adroddiad 'Mind over Matter' y Pwyllgor Addysg, Plant a Phobl Ifanc. Fedrwch chi egluro rhesymeg pam mae rhai materion yn fandadol a pham dyw materion eraill ddim yn y disgrifiad cyffredinol yna?

It would be interesting to return to this at some future point, perhaps discussing what the definition of 'cynefin' is, because there is no definition in the draft curriculum as it stands, and that is perhaps a weakness.

Another aspect of the new curriculum that’s been given some coverage is sex and relationships education, and I quote from the draft curriculum that teaching,

'Welsh, English, religious education, relationships and sexuality education, and the three cross-curricular responsibilities of literacy, numeracy and digital competence'

will all be statutory duties. So, it’s entirely clear that sex and relationships education will be mandatory, which is very good news, as will be religious education and digital competence. But I’m having some difficulty in understanding the rationale of making certain elements of the curriculum mandatory whilst exempting other important elements. There is no mention in the general description that I’ve just quoted of well-being and mental health. This is a surprise to me, bearing in mind the warnings in the ‘Mind over Matter’ report drawn up by the Children, Young People and Education Committee. So, can you explain the rationale as to why certain things are mandatory and others are not in that general description?

Well, can I thank the Member for her personal and, indeed, her party's support for the inclusion of RSE in the curriculum and putting it on a statutory basis? I'm very grateful for that. I think we both understand why that is really important.

You'll be aware that in the original document, 'Successful Futures', by Graham Donaldson, he made some specific recommendations on why some things should be explicit on the face of the Bill. I have added to that RSE in response to the work done by Professor Emma Renold of Cardiff University and the expert group that was created when they were very, very clear about the necessity of putting RSE on the face of the Bill and as a statutory element of the curriculum, given the importance of that subject, and also given the importance that is placed on this subject by young people themselves. We know from the work of the Youth Parliament here that life skills are an important priority for them, and they have been very positive about the inclusion of RSE on the face of the Bill.

The Member asked the question about mental health. Well, she will be very familiar that health and well-being forms one of the six areas of learning and experience within the new curriculum. The inclusion and the focus that has been placed on those topics and that area of learning again is very welcome and puts us in a very different place from other education systems nearby us. I will be reflecting, as a result of the consultation on the White Paper, on how we will, through legislation, be able to make good on my desire to have a broad and balanced curriculum and to ensure that all six AoLEs and the 'what matters' statements that lie beneath them are adequately provided for in individual local school curricula.

Wel, a gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei chefnogaeth bersonol, ac yn wir, cefnogaeth ei phlaid i gynnwys addysg cydberthynas a rhywioldeb yn y cwricwlwm ar sail statudol? Rwy'n ddiolchgar iawn am hynny. Credaf fod y ddwy ohonom yn deall pam fod hynny'n bwysig iawn.

Yn y ddogfen wreiddiol, 'Dyfodol Llwyddiannus', gan Graham Donaldson, fe fyddwch yn gwybod ei fod wedi gwneud rhai argymhellion penodol ynghylch pam y dylai rhai pethau fod yn eglur ar wyneb y Bil. Rwyf wedi ychwanegu addysg cydberthynas a rhywioldeb at hynny mewn ymateb i'r gwaith a wnaed gan yr Athro Emma Renold o Brifysgol Caerdydd a'r grŵp arbenigol a grëwyd pan ddywedasant yn glir iawn fod angen sicrhau bod addysg cydberthynas a rhywioldeb ar wyneb y Bil ac yn elfen statudol o'r cwricwlwm, o gofio pwysigrwydd y pwnc hwnnw, ac o ystyried pwysigrwydd y pwnc hwn ym marn pobl ifanc eu hunain. Gwyddom o waith y Senedd Ieuenctid yma fod sgiliau byw yn flaenoriaeth bwysig iddynt, ac maent wedi bod yn gadarnhaol iawn ynghylch cynnwys addysg cydberthynas a rhywioldeb ar wyneb y Bil.

Gofynnodd yr Aelod y cwestiwn ynglŷn ag iechyd meddwl. Wel, fe fydd hi'n gwybod bod iechyd a lles yn un o'r chwe maes dysgu a phrofiad yn y cwricwlwm newydd. Mae'r ffaith bod y pynciau hynny a'r maes dysgu hwnnw wedi eu cynnwys a'r ffocws a roddwyd arnynt eto yn galonogol iawn ac mae'n ein rhoi mewn sefyllfa wahanol iawn i systemau addysg eraill o'n cwmpas. Byddaf yn myfyrio, o ganlyniad i'r ymgynghoriad ar y Papur Gwyn, ar sut y byddwn, drwy ddeddfwriaeth, yn gallu gwireddu fy nyhead i gael cwricwlwm eang a chytbwys ac i sicrhau y darperir yn ddigonol ar gyfer pob un o'r chwe maes dysgu a phrofiad a'r datganiadau 'beth sy'n bwysig' oddi tanynt yng nghwricwla ysgolion lleol unigol.

13:50

Diolch, a dwi, wrth gwrs, yn croesawu cynnwys lles ac iechyd meddyliol yn greiddiol yn y cwricwlwm drafft, ond dwi dal yn petruso pam nad ydy o ddim yn y datganiad cyffredinol yna, sy'n greiddiol hefyd, tra bo addysg cydberthynas a rhywioldeb yno felly. Dwi'n stryglo i ddeall rhesymeg hynny rhyw ychydig, er yn croesawu bod yr addysg rhyw a pherthnasoedd yno. Dwi'n siŵr eich bod chi'n cytuno bod angen arbenigedd wrth ddysgu yn y maes penodol hwnnw, ac mae'r panel fu'n edrych ar hynny wedi cyflwyno nifer o argymhellion, a buaswn i'n licio jest diweddariad y prynhawn yma ar y mater o hyfforddi. Mae'r panel wedi galw am gynnwys hyfforddiant yn y maes addysg rhyw a pherthnasoedd fel llwybr penodol yn rhan o hyfforddiant cychwynnol athrawon a datblygiad proffesiynol, gan gynnwys cymhwyster lefel Meistr. Felly, faint o gynnydd sydd wedi bod ynglŷn â'r maes yna? Diolch.

Thank you, and of course I welcome the inclusion of well-being and mental health as a core part of the draft curriculum, but I am still slightly concerned as to why it’s not contained within that general statement, which is also at the heart of the curriculum, whilst relationships and sexuality education is there. I’m struggling to understand the rationale for that, whilst welcoming of course that RSE is there. I’m sure you would agree that we do need expertise in teaching in that particular area, and the panel that looked at that has made a number of recommendations, and I’d like an update if possible this afternoon on the issue of training. The panel has called for the inclusion of training in RSE as a particular pathway as part of initial teacher training and professional development, including a Master’s level qualification. So, how much progress has been made in that area? Thank you.

You’re absolutely right to talk about the need to ensure that our professionals in our schools have the confidence to be able to deliver really effective RSE lessons. We know from the work of Emma Renold and consultation with young people that sometimes the staff that are delivering these lessons are not those that have had particular training in these elements of the curriculum. New financial resources were made available specifically to work on training materials and training opportunities for those teachers delivering RSE. And you be will be aware that we’re investing over £21 million over two years with regard to professional learning opportunities for teachers in preparation for the implementation of the curriculum, and I would expect RSE and health and well-being to form an important part of the opportunities that are available. We continue to discuss with our initial teacher education providers the nature of the curriculum offer that they have, and I will write to the Member with regard to a Master's qualification.FootnoteLink

Rydych yn gwbl iawn i siarad am yr angen i sicrhau bod gan ein gweithwyr proffesiynol yn ein hysgolion hyder i allu darparu gwersi addysg cydberthynas a rhywioldeb effeithiol iawn. Gwyddom o waith Emma Renold ac o ymgynghori â phobl ifanc nad yw'r staff sy'n darparu'r gwersi hyn wedi cael hyfforddiant penodol bob amser ar yr elfennau hyn o'r cwricwlwm. Darparwyd adnoddau ariannol newydd yn benodol i weithio ar ddeunyddiau hyfforddi a chyfleoedd hyfforddi ar gyfer yr athrawon sy'n darparu addysg cydberthynas a rhywioldeb. Ac fe fyddwch yn ymwybodol ein bod yn buddsoddi mwy na £21 miliwn dros ddwy flynedd mewn perthynas â chyfleoedd dysgu proffesiynol i athrawon wrth baratoi i roi'r cwricwlwm ar waith, a buaswn yn disgwyl i addysg cydberthynas a rhywioldeb ac iechyd a lles ffurfio rhan o'r cyfleoedd sydd ar gael. Rydym yn parhau i drafod natur arlwy'r cwricwlwm sydd ganddynt gyda'n darparwyr addysg gychwynnol i athrawon, a byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod ynghylch cymhwyster Meistr.FootnoteLink

Dysgu Cymraeg i Oedolion
Teaching Welsh to Adults

3.  A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddysgu Cymraeg i oedolion? OAQ53969

3. Will the Minister make a statement on teaching Welsh to adults? OAQ53969

Welsh for adults is a matter for the Minister for International Relations and the Welsh Language. However, we work closely on this and in co-operation with the National Centre for Learning Welsh in order to ensure that a variety of opportunities are available to learn Welsh.

Mater i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yw Cymraeg i oedolion. Fodd bynnag, rydym yn gweithio'n agos ar hyn ac mewn cydweithrediad â'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol er mwyn sicrhau bod amrywiaeth o gyfleoedd ar gael i ddysgu Cymraeg.

Yn sicr, mae yna feysydd yn fan hyn sy'n gorgyffwrdd â chyfrifoldebau gwahanol Weinidogion. Mae twristiaeth yn bwysig i economi Cymru, ond a gaf i dynnu sylw'r Gweinidog at adroddiad gan fudiad Cylch yr Iaith ar y testun gor-dwristiaeth a'r iaith Gymraeg? Yn sicr, mae yna sgil effeithiau i dwristiaeth y mae angen mynd i'r afael â nhw, ac un peth y gallwn ni ei wneud ydy trio symud o'r droed ôl i'r droed flaen a thrio mynd â'r Gymraeg, drwy addysg, yn fwy uniongyrchol at dwristiaid a'r rheini sydd, dwi'n meddwl, yma yn fwy parhaol na hynny, o bosibl, fel perchnogion ail gartrefi.

Mi ydyn ni, ym Mhlaid Cymru, gyda llaw, yn gweld potensial clir i ddatblygu twristiaeth iaith, ond mae hynny'n fater i Weinidog gwahanol. Ond, pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog addysg yn benodol i hyrwyddo dysgu Cymraeg i oedolion yn y cyd-destun twristaidd a'r rheini sy'n setlo yng Nghymru yn barhaol neu'n rhannol, a sut mae hi'n gweld y ffordd ymlaen i yrru ymgyrch recriwtio dysgwyr sydd yn clymu efo strategaeth y Llywodraeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg?

Certainly, there are areas here that overlap with different responsibilities and different Ministers. Tourism is important to the Welsh economy but can I draw the Minister’s attention to a report by Cylch yr Iaith on the issue of tourism and the Welsh language? Certainly, there are impacts to tourism that need to be tackled, and one thing that we can do is try and move from the back foot to the front foot and to try and take the Welsh language, through education, more directly to tourists and those who are here on a more permanent basis, perhaps, as the owners of second homes.

We in Plaid Cymru, by the way, see clear potential to develop language tourism, but that’s a matter for a different Minister again. But what plans does the education Minister have specifically to promote the learning of Welsh for adults in the context of tourism and those who settle in Wales permanently or partially, and what does she see as the way forward in driving a recruitment campaign for learners that would tie into the Welsh Government's strategy of a million Welsh speakers?

13:55

Well, you're absolutely correct to say that adults learning the language, whether they are infrequent visitors to Wales or people who move to our nation, will play an important part in the Government's reaching its target of a million Welsh speakers by 2050. Following the 2021 census, the assumption is that an additional 2,000 adults will become Welsh speakers every year, and the Welsh for adults sector will be the main mechanism for achieving this. As I said, we continue to work across ministerial portfolios and with the national centre to look to see what more we can do to promote the availability of our adult learning, as well as making sure that, when people do come to Wales as tourists, we increase the opportunity for young people who work in that industry to be able to utilise their Welsh language skills. And that's one of the reasons why we have extended the role and remit of the coleg cenedlaethol, not just in higher education but also into further education, so those children who are developing technical qualifications can see a real place and a real economic as well as a social and cultural value in being able to continue to study through the medium of Welsh, or utilise Welsh medium skills they've acquired earlier in their educational journey. 

Wel, rydych yn gwbl iawn i ddweud y bydd oedolion sy'n dysgu'r iaith, boed yn ymwelwyr anfynych â Chymru neu'n bobl sy'n symud i'n gwlad, yn chwarae rhan bwysig yn uchelgais y Llywodraeth i gyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yn dilyn cyfrifiad 2021, y rhagdybiaeth yw y bydd 2,000 o oedolion ychwanegol yn dod yn siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn, a'r sector Cymraeg i oedolion fydd y prif fecanwaith ar gyfer cyflawni hyn. Fel y dywedais, rydym yn parhau i weithio ar draws portffolios gweinidogol a chyda'r ganolfan genedlaethol i edrych i weld beth arall y gallwn ei wneud i hyrwyddo argaeledd dysgu oedolion, yn ogystal â sicrhau, pan fydd pobl yn dod i Gymru fel twristiaid, ein bod yn cynyddu'r cyfle i bobl ifanc sy'n gweithio yn y diwydiant hwnnw allu defnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg. A dyna un o'r rhesymau pam ein bod wedi ymestyn rôl a chylch gwaith y coleg cenedlaethol, nid yn unig mewn addysg uwch ond hefyd i mewn i addysg bellach, er mwyn i'r plant sy'n datblygu cymwysterau technegol allu gweld lle a gwerth economaidd gwirioneddol yn ogystal â gwerth cymdeithasol a diwylliannol o ran gallu parhau i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, neu ddefnyddio sgiliau cyfrwng Cymraeg y maent wedi'u dysgu yn gynharach ar eu taith addysgol.

Well, I think that our learners of Welsh are an under-utilised resource in Wales. And, as we know, not all adults living in Wales will have been through the Wales school system. For many of them, their first approach to perhaps learning some Welsh will be through the Learn Welsh website, and I was surprised to see that the disparity between the availability of taster sessions—specifically taster sessions—for adults is surprising. There are 11 in Gwent, 10 in Nant Gwrtheyrn alone, as you might expect, but none in Swansea bay or Pembrokeshire—or at least they're not on the website. If the issue is the well-documented lack of Welsh teachers, what thought has been given to encouraging non-teachers and competent learners to play a greater role in running those courses, duly supervised by professionals, in order to increase the availability of those taster courses?

Wel, credaf fod ein dysgwyr Cymraeg yn adnodd nad oes digon o ddefnydd arno yng Nghymru. Ac fel y gwyddom, ni fydd pob oedolyn sy'n byw yng Nghymru wedi bod drwy system ysgolion Cymru. I lawer ohonynt, bydd gwefan Dysgu Cymraeg yn fan cychwyn iddynt allu dysgu rhywfaint o Gymraeg, a chefais fy synnu o weld bod y gwahaniaeth rhwng argaeledd sesiynau blas—sesiynau blas yn benodol—i oedolion yn syfrdanol. Mae 11 ohonynt yng Ngwent, 10 yn Nant Gwrtheyrn yn unig, fel y byddech yn ei ddisgwyl, ond dim un ym mae Abertawe neu Sir Benfro—neu o leiaf, nid ydynt ar y wefan. Os mai'r broblem yw'r diffyg tra hysbys o athrawon Cymraeg, pa ystyriaeth a roddwyd i annog pobl nad ydynt yn athrawon a dysgwyr cymwys i chwarae mwy o ran yn y gwaith o gynnal y cyrsiau hynny, o dan oruchwyliaeth briodol gweithwyr proffesiynol, er mwyn cynyddu argaeledd y cyrsiau blas hynny?

Well, it is concerning to learn that those taster courses do not seem to be available, or at least it's not well known and it's not well advertised, if somebody was to go looking for those courses, that there's an opportunity, and I will raise those matters with my colleague, the Minister for International Relations and the Welsh Language, who has primary responsibility for this area.

Wel, mae'n peri pryder nad yw'n ymddangos bod y cyrsiau blas hynny ar gael, neu o leiaf nad yw pobl yn gwybod amdanynt ac nad ydynt yn cael eu hysbysebu'n dda, pe bai rhywun yn mynd i chwilio am y cyrsiau hynny, fod cyfle ar gael, a byddaf yn codi'r materion hynny gyda fy nghyd-Aelod, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, sydd â'r prif gyfrifoldeb am y maes hwn.

Y Gwasanaeth SenCom yng Ngwent
The SenCom Service in Gwent

4. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaeth SenCom yng Ngwent? OAQ53957

4. Will the Minister provide an update on the SenCom service in Gwent? OAQ53957

Can I thank the Member for the question? Following a competitive tender exercise, the Welsh Local Government Association has now appointed an independent contractor to undertake a review of the SenCom service. My officials will remain in regular contact with the WLGA as this review progresses.

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei chwestiwn? Yn dilyn ymarfer tendro cystadleuol, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bellach wedi penodi contractwr annibynnol i gynnal adolygiad o wasanaeth SenCom. Bydd fy swyddogion yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â CLlLC wrth i'r adolygiad hwn fynd rhagddo.

Thank you, Minister, and I'm really relieved that there is now somebody appointed to take this forward, because I'm sure, like me, you recognise that the uncertainty hanging over SenCom has been very poor for the staff morale in the service. I'd like to thank you for your oversight and input into this, and I'm pleased to hear that that's going to continue. I wonder if you would join me today in recognising the vitally important work that the staff at SenCom do, not just at the centre, but in the work that they do in upskilling teachers and others across Gwent to work with children with sensory impairments, and will you agree to visit the centre with me, in Cwmbran, to meet with staff and some of the children and families as soon as your diary allows?

Diolch, Weinidog, ac rwy'n falch iawn fod rhywun wedi'u penodi i fwrw ymlaen â hyn bellach, gan fy mod yn siŵr eich bod chi, fel fi, yn gweld bod yr ansicrwydd ynghylch SenCom wedi effeithio'n wael iawn ar forâl staff yn y gwasanaeth. Hoffwn ddiolch i chi am eich goruchwyliaeth a'ch mewnbwn i hyn, ac rwy'n falch o glywed y bydd hynny'n parhau. Tybed a wnewch chi ymuno â mi heddiw i gydnabod y gwaith hollbwysig y mae staff SenCom yn ei wneud, nid yn unig yn y ganolfan, ond yn y gwaith a wnânt i uwchsgilio athrawon ac eraill ledled Gwent i weithio gyda phlant â nam ar y synhwyrau, ac a wnewch chi gytuno i ymweld â'r ganolfan gyda mi, yng Nghwmbrân, i gyfarfod â staff a rhai o'r plant a'r teuluoedd cyn gynted ag y bydd gennych le yn eich dyddiadur?

Well, Lynne, I would be delighted to visit the staff and to see for myself the nature of their work, which I know has been greatly valued by you, as the local Member, schools in the area and, most importantly of all, the parents and young people who are directly affected by that service. My understanding is that the review will be completed before the end of the current school term, and that the review will indeed take the opportunity to meet with political leaders and senior managers in each of the local authorities, SenCom staff themselves and parents whose children are in receipt of the service. And, as I gave my assurance to you earlier, my officials will be keeping a very close eye to ensure that that timetable is met. But I would be delighted, as I said, to visit the service for myself. And can I take this opportunity to thank you, as well as other Members who have taken a keen interest in this, and also the leader of Torfaen council, Councillor Anthony Hunt, who has shown great leadership in this regard and a great passion for this service? I'm grateful to everybody involved.

Wel, Lynne, buaswn wrth fy modd yn ymweld â'r staff ac yn gweld natur eu gwaith â fy llygaid fy hun, gan y gwn ei fod yn cael ei werthfawrogi'n fawr gennych chi, fel yr Aelod lleol, ysgolion yn yr ardal, ac yn bwysicaf oll, y rhieni a'r bobl ifanc sy'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y gwasanaeth hwnnw. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, bydd yr adolygiad wedi'i gwblhau cyn diwedd y tymor ysgol hwn, a bydd yr adolygiad, yn wir, yn manteisio ar y cyfle i gyfarfod ag arweinwyr gwleidyddol ac uwch reolwyr ym mhob un o'r awdurdodau lleol, staff SenCom eu hunain a rhieni'r plant sy'n derbyn y gwasanaeth. Ac fel y rhoddais sicrwydd i chi yn gynharach, bydd fy swyddogion yn cadw llygad barcud ar bethau i sicrhau y cedwir at yr amserlen honno. Ond buaswn wrth fy modd, fel y dywedais, yn ymweld â'r gwasanaeth fy hun. A gaf fi fachu ar y cyfle hwn i ddiolch i chi, yn ogystal ag Aelodau eraill sydd wedi dangos cryn ddiddordeb yn y mater hwn, ac arweinydd cyngor Torfaen, y Cynghorydd Anthony Hunt, sydd wedi dangos arweinyddiaeth wych yn hyn o beth a chryn frwdfrydedd ynghylch y gwasanaeth hwn? Rwy'n ddiolchgar i bawb sy'n ymwneud ag ef.

14:00

I also agree with the comments that Lynne Neagle has made. We have been asking you and, indeed, the First Minister about this issue for some time. I welcome the agreements that have been put in place by the five local authority leaders so that SenCom, a very valuable service, will continue in its current form until 2022, I think I'm right in saying. This should give greater security to the skilled staff.

It has to be said, Minister, that we ended up in this position because one of the partners—at least one of the partners—gave six months' notice, I think it was, about their decision to withdraw. I appreciate there are pressures on local authorities, but, really, we don't want this sort of situation to happen again with such short notice in future. So, I wonder whether you could tell us what steps you could take to make sure that this sort of situation doesn't arise in the future and that vulnerable children are given the security that they need to make sure that these sorts of services are going to continue to be available to them.

Rwyf innau'n cytuno â'r sylwadau a wnaed gan Lynne Neagle. Rydym wedi bod yn eich holi, ac yn wir, yn holi'r Prif Weinidog ynglŷn â'r mater hwn ers peth amser. Croesawaf y cytundebau a roddwyd ar waith gan bum arweinydd yr awdurdodau lleol er mwyn i SenCom, gwasanaeth gwerthfawr iawn, allu parhau ar ei ffurf bresennol—hyd at 2022, rwy'n credu. Dylai hyn roi mwy o sicrwydd i'r staff medrus.

Mae'n rhaid dweud, Weinidog, ein bod wedi cyrraedd y sefyllfa hon am fod un o'r partneriaid—o leiaf un o'r partneriaid—wedi rhoi chwe mis o rybudd, rwy'n credu, ynglŷn â'u penderfyniad i dynnu'n ôl. Rwy'n deall bod pwysau ar awdurdodau lleol, ond o ddifrif, nid ydym am i'r sefyllfa hon godi eto gyda chyn lleied o rybudd yn y dyfodol. Felly, tybed a allech ddweud wrthym pa gamau y gallech eu cymryd i sicrhau na cheir sefyllfa debyg i hon yn y dyfodol a bod plant agored i niwed yn cael y sicrwydd sydd ei angen arnynt i wneud yn siŵr fod y mathau hyn o wasanaethau'n parhau i fod ar gael iddynt.

Can I thank the Member for his recognition of the value of the SenCom service in his area? It is, indeed, a matter of regret to me that there has been any alarm or confusion caused in this process. It's been a difficult time, I know, for the staff and for the families.

Undoubtedly, as you said, there are pressures on councils' budgets. That means, actually, we need councils to work more closely together on more areas, rather than think that they're able to deliver a comprehensive service by working on their own. In these specialist areas, it is by working together and pooling resources to create a regional service that we can best meet the needs of children and young people who have very, very specific support needs.

A gaf fi ddiolch i'r Aelod am ei gydnabyddiaeth o werth gwasanaeth SenCom yn ei ardal? Mae'n achos pryder i mi, yn wir, fod unrhyw fraw neu ddryswch wedi'i achosi yn sgil y broses hon. Gwn ei fod wedi bod yn gyfnod anodd i'r staff ac i'r teuluoedd.

Heb os, fel y dywedoch chi, mae pwysau ar gyllidebau cynghorau. Golyga hynny, mewn gwirionedd, fod arnom angen i gynghorau weithio'n agosach gyda'i gilydd ar fwy o feysydd, yn hytrach na meddwl y gallant ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr drwy weithio ar eu pennau eu hunain. Yn y meysydd arbenigol hyn, drwy gydweithio a chronni adnoddau i greu gwasanaeth rhanbarthol, gallwn ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc sydd ag anghenion penodol iawn o ran cymorth.

Gwybodaeth Coginio erbyn Diwedd Cyfnod Allweddol 3
Cooking Knowledge by the End of Key Stage 3

5. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau bod pob disgybl yn gwybod sut i goginio erbyn diwedd cyfnod allweddol 3? OAQ53963

5. What plans does the Welsh Government have to ensure that all pupils know how to cook by the end of key stage 3? OAQ53963

Thank you, Jenny. Our current curriculum provides young people with opportunities to explore a wide range of issues related to cooking and healthy eating, and with the introduction of our new curriculum the health and well-being area of learning and experience will re-enforce this provision.

Diolch, Jenny. Mae ein cwricwlwm presennol yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc archwilio ystod eang o faterion sy'n ymwneud â choginio a bwyta'n iach, a chyda chyflwyno ein cwricwlwm newydd, bydd maes dysgu a phrofiad iechyd a lles yn atgyfnerthu'r ddarpariaeth hon.

Minister, you and I both had the privilege to see the wonderful facilities at Howardian Primary School, which is one of our new twenty-first century schools, where there was a dedicated cookery teaching area—that was wonderful—as well as some fruit trees and strawberries growing in the playground. Cookery lessons were popular with the pupils I spoke to in year 3, although some of what they were learning to cook wouldn't have been suitable for an evening meal.

But, unfortunately, we know that many school leavers leave without knowing how to cook. In some cases, that's because no cooking goes on in that household—everybody relies on pre-cooked food of one sort or another, which is far too full of sugars, fat and salt. So, how are we going to change the culture through our education system in order to achieve the 'Healthy Weight: Healthy Wales' objectives, which require us to completely rethink our relationship with food?

I wonder whether you can tell us what the uptake of the GCSE in food and nutrition is since it was launched, I believe, three years ago. Higher up the learning curve, I raised yesterday with the environment Minister the uptake of horticulture apprenticeships being as low as 30 so far this year, up to 31 July. The average age of horticulturalists is 55, and the needs of the agriculture industry are huge.

We know from the work being done in Lesley Griffiths's department that there is an upcoming skills shortage of about 6,000 people working in food if we're going to achieve the ambitions we have for this aspect of the foundational economy. So, I wondered whether you could give us some idea how the education system is working to ensure that we have the skills we need for this industry. 

Weinidog, cawsoch chithau a minnau'r fraint o weld y cyfleusterau gwych yn Ysgol Gynradd Howardian, sy'n un o'n hysgolion newydd yr unfed ganrif ar hugain, lle roedd man addysgu coginio pwrpasol—roedd hynny'n wych—yn ogystal â choed ffrwythau a mefus yn tyfu yn y maes chwarae. Roedd gwersi coginio'n boblogaidd gyda'r disgyblion blwyddyn 3 y siaradais â hwy, er na fyddai peth o'r hyn yr oeddent yn dysgu ei goginio wedi bod yn addas ar gyfer pryd gyda'r nos.

Ond yn anffodus, gwyddom fod llawer o bobl yn gadael ysgol heb wybod sut i goginio. Mewn rhai achosion, y rheswm am hynny yw nad oes unrhyw goginio'n digwydd ar yr aelwyd honno—mae pawb yn dibynnu ar fwyd wedi'i goginio ymlaen llaw o ryw fath neu'i gilydd, sy'n llawer rhy llawn o siwgr, braster a halen. Felly, sut y gallwn newid y diwylliant drwy ein system addysg er mwyn cyflawni amcanion 'Pwysau Iach: Cymru Iach', sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni ailfeddwl ein perthynas â bwyd yn llwyr?

Tybed a allwch ddweud wrthym faint sydd wedi dilyn y cwrs TGAU mewn bwyd a maeth ers ei lansio, dair blynedd yn ôl rwy'n credu. Yn uwch i fyny'r gromlin dysg, nodais wrth Weinidog yr amgylchedd ddoe fod nifer y bobl sy'n manteisio ar brentisiaethau garddwriaeth mor isel â 30 hyd yn hyn eleni, hyd at 31 Gorffennaf. Oedran cyfartalog garddwriaethwyr yw 55, ac mae anghenion y diwydiant amaeth yn enfawr.

Gwyddom o'r gwaith sy'n mynd rhagddo yn adran Lesley Griffiths ein bod yn wynebu prinder sgiliau o oddeutu 6,000 o weithwyr ym maes bwyd os ydym am gyflawni'r uchelgeisiau sydd gennym ar gyfer yr agwedd hon ar yr economi sylfaenol. Felly, tybed a allech roi unrhyw syniad inni sut y mae'r system addysg yn gweithio i sicrhau bod gennym y sgiliau sydd eu hangen arnom ar gyfer y diwydiant hwn?

It was, indeed, fabulous this morning to be at Howardian Primary School, one of our new twenty-first century schools, and to listen to the children talk so enthusiastically about how one of the best aspects of their new school building is the cookery room. They have been busy making cawl and cake and various other items, and that was very, very pleasing to see.

With regards to GCSE entries into food and nutrition, entries in 2018 stood at 1,960. Entries in this summer series stand at 2,120, so we've seen an increase this year in the number of students taking that particular qualification.

With regards to skills, regional skills partnerships are continuing to strengthen, and that gives us an opportunity to influence courses and training opportunities that are available, either in our further education colleges or in our higher education provision. We will need to continue to strengthen those RSPs and ensure that we have the training opportunities and qualifications at an even higher level available for those people, and be able to signpost them into what a rewarding career horticulture, food, nutrition and agriculture can be. 

Yn wir, roedd yn wych bod yn Ysgol Gynradd Howardian y bore yma, un o'n hysgolion newydd yr unfed ganrif ar hugain, a gwrando ar y plant yn dweud mor frwdfrydig mai'r ystafell goginio yw un o'r agweddau gorau ar eu hadeilad ysgol newydd. Maent wedi bod yn brysur yn gwneud cawl a theisennau ac eitemau amrywiol eraill, ac roedd yn braf iawn gweld hynny.

O ran y nifer sy'n gwneud TGAU mewn bwyd a maeth, cafwyd 1,960 o gofrestriadau yn 2018. Cafwyd 2,120 o gofrestriadau hyd yma yr haf hwn, felly rydym wedi gweld cynnydd eleni yn nifer y myfyrwyr sy'n ymgeisio am y cymhwyster penodol hwnnw.

O ran sgiliau, mae partneriaethau sgiliau rhanbarthol yn parhau i gryfhau, ac mae hynny'n rhoi cyfle i ni ddylanwadu ar gyrsiau a chyfleoedd hyfforddi sydd ar gael, naill ai yn ein colegau addysg bellach neu yn ein darpariaeth addysg uwch. Bydd angen i ni barhau i gryfhau'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol hynny a sicrhau bod gennym gyfleoedd hyfforddi a chymwysterau ar gael i'r bobl hyn ar lefel uwch eto, a gallu eu cyfeirio at yr hyn y gall gyrfa werth chweil mewn garddwriaeth, bwyd, maeth ac amaethyddiaeth ei gynnig.

14:05

Minister, the core food competences framework was reviewed by all the administrations in the UK in 2014, and 'Food—a fact of life' draft guidelines were published in February. I wonder when full guidance will now be issued, and how will it be introduced into the new curriculum?  

Weinidog, adolygwyd y fframwaith cymwyseddau bwyd craidd gan holl weinyddiaethau'r DU yn 2014, a chyhoeddwyd canllawiau drafft 'Bwyd—ffaith bywyd' ym mis Chwefror. Tybed pryd y bydd y canllawiau llawn yn cael eu cyhoeddi, a sut y cânt eu cyflwyno i'r cwricwlwm newydd?

David, as I said earlier, health and well-being is an important new addition to the curriculum in Wales, and you will see from the 'what matters' statement that enabling children to make healthy choices about the food that they eat and the activities that they participate in will be an important part of what we expect children to learn. I will need to write to the Member with regard to the latest update on publication of guidance.FootnoteLink   

David, fel y dywedais yn gynharach, mae iechyd a lles yn ychwanegiad newydd pwysig i'r cwricwlwm yng Nghymru, a byddwch yn gweld o'r datganiad 'beth sy'n bwysig' fod galluogi plant i wneud dewisiadau iach am y bwyd y maent yn ei fwyta a'r gweithgareddau y byddant yn cymryd rhan ynddynt yn rhan bwysig o'r hyn rydym yn disgwyl i blant ei ddysgu. Bydd angen i mi ysgrifennu at yr Aelod mewn perthynas â'r wybodaeth ddiweddaraf ar gyhoeddi canllawiau.FootnoteLink

Cefnogi Disgyblion sydd wedi eu Heithrio o'r Ysgol
Supporting Pupils Excluded from School

6. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi disgyblion sydd wedi eu heithrio o'r ysgol? OAQ53939

6. How is the Welsh Government supporting pupils excluded from school? OAQ53939

Our message is clear: exclusion should be used as a last resort. Where exclusion cannot be avoided, our exclusion guidance sets out the support schools and local authorities must put in place for all children who have been excluded from school and from pupil referral units.

Mae ein neges yn glir: dylid defnyddio gwahardd fel dewis olaf. Lle na ellir osgoi gwahardd, mae ein canllawiau gwahardd yn nodi'r cymorth y mae'n rhaid i ysgolion ac awdurdodau lleol ei roi ar waith ar gyfer pob plentyn sydd wedi'u gwahardd o'r ysgol ac o unedau cyfeirio disgyblion.

Thank you. Last August, a landmark court ruling in a school exclusion case made it clear for the first time that all schools must make sure they have made appropriate adjustments for autistic children or those with other disabilities 'before they can resort to exclusion'. I've recently in the last two weeks received a letter from a constituent, a father with whom I've been working for some months after his young autistic son was excluded from school, with a decision letter regarding their Special Educational Needs Tribunal for Wales case, which ruled that there had been no evidence of reasonable adjustments. It said the school had been forced to admit that the exclusion itself was discriminatory, and it required the school to provide a written apology, to include an apology for the disproportionate length of the exclusion, an apology for not providing sufficient support to address their son's additional learning needs, and explaining how the school will address the issues raised in this decision. It also instructed them to arrange additional training for staff and governors in relation to autistic spectrum conditions and ALN more generally at a level that is more advanced than introductory level. 

This isn't the only case I have like this; I have many. At a time when local authorities and schools should be fully aware of the ALN Act and the impending significant changes, how are you going to on the ground ensure that children like this don't continue to be punished for being who they are, and are engaging with staff who truly understand what their needs are so that they can live happy, healthy and fulfilled lives? 

Diolch. Fis Awst diwethaf, fe'i gwnaed yn glir am y tro cyntaf mewn dyfarniad llys nodedig mewn achos o wahardd o'r ysgol fod yn rhaid i bob ysgol sicrhau eu bod wedi gwneud addasiadau priodol ar gyfer plant awtistig neu blant ag anableddau eraill cyn y gallant droi at wahardd. Yn ddiweddar, yn ystod y pythefnos diwethaf, cefais lythyr gan etholwr, tad y bûm yn gweithio gydag ef ers rhai misoedd ar ôl i'w fab awtistig ifanc gael ei wahardd o'r ysgol, yn cynnwys llythyr penderfyniad ynghylch eu hachos Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru, a ddyfarnodd na chafwyd unrhyw dystiolaeth fod addasiadau rhesymol wedi'u gwneud. Dywedai fod yr ysgol wedi cael ei gorfodi i gyfaddef bod y gwaharddiad ei hun yn wahaniaethol, ac roedd yn ei gwneud yn ofynnol i'r ysgol ddarparu ymddiheuriad ysgrifenedig, i gynnwys ymddiheuriad am hyd anghymesur y gwaharddiad, ymddiheuriad am beidio â darparu digon o gefnogaeth i fynd i'r afael ag anghenion dysgu ychwanegol eu mab, ac i esbonio sut y bydd yr ysgol yn mynd i'r afael â'r materion a godwyd yn y penderfyniad hwn. Roedd hefyd yn eu cyfarwyddo i drefnu hyfforddiant ychwanegol ar gyfer staff a llywodraethwyr mewn perthynas â chyflyrau'r sbectrwm awtistig ac ADY yn fwy cyffredinol ar lefel uwch na lefel ragarweiniol.

Nid dyma'r unig achos o'r math hwn sydd gennyf; mae gennyf lawer ohonynt. Ar adeg pan ddylai awdurdodau lleol ac ysgolion fod yn gwbl ymwybodol o'r Ddeddf ADY a'r newidiadau sylweddol sydd ar y gweill, sut ar y ddaear y bwriadwch sicrhau ar lawr gwlad nad yw plant fel hyn yn parhau i gael eu cosbi am fod yn hwy eu hunain, a'u bod yn ymgysylltu â staff sy'n deall yn iawn beth yw eu hanghenion er mwyn iddynt allu byw bywydau hapus, iach a bodlon?

Thank you, Mark. A significant proportion of the £20 million ALN transformation programme funding will be used to support activity to upskill the workforce so that they can better recognise and better meet the needs of all learners with ALN and learners with autism. And that's one of the reasons why we have taken through our ALN legislation and why we are committed to reforming it. Under the new system, the learner will be placed at the heart of the process, and better collaboration between agencies will be encouraged, and that's to ensure that the needs of learners are identified early and the right support is put in place for them so that their educational opportunities can be properly met and their aspirations reached.  

Diolch, Mark. Bydd cyfran sylweddol o'r £20 miliwn o gyllid y rhaglen drawsnewid ADY yn cael ei defnyddio i gefnogi gweithgarwch i uwchsgilio'r gweithlu er mwyn iddynt allu adnabod a diwallu anghenion yr holl ddysgwyr sydd ag ADY ac awtistiaeth yn well. A dyna un o'r rhesymau pam ein bod wedi cyflwyno ein deddfwriaeth ADY a pham ein bod wedi ymrwymo i'w diwygio. O dan y system newydd, bydd y dysgwr wrth wraidd y broses, a bydd cydweithredu gwell rhwng asiantaethau yn cael ei annog, er mwyn sicrhau bod anghenion dysgwyr yn cael eu nodi'n gynnar a bod y gefnogaeth gywir yn cael ei rhoi ar waith iddynt fel y gellir cyflawni eu cyfleoedd addysgol a'u dyheadau yn briodol.

14:10

I wholly endorse what the Minister has said about exclusions needing to be an absolute last resort. Sadly they are sometimes necessary, and as well as children then perhaps being educated at home, in academic terms, for a short time, those children lose out on a whole range of social opportunities that are associated with being in school, and all kinds of other learning and access to sport. What are the Minister's expectations of local authorities with regard to how such children, who perhaps only temporarily are being taught at home, but who are being taught at home, are unable to participate in activities like sport, like art, music, drama—some of the enrichment activities that go beyond the purely academic curriculum?  

Rwy'n llwyr gefnogi'r hyn y mae'r Gweinidog wedi'i ddweud ynglŷn â'r angen i waharddiadau fod yn ddewis olaf. Yn anffodus, maent weithiau'n angenrheidiol, ac yn ogystal â phlant efallai'n cael eu haddysgu gartref wedyn, mewn termau academaidd, am gyfnod byr, mae'r plant hynny'n colli ystod eang o gyfleoedd cymdeithasol sy'n gysylltiedig â bod yn yr ysgol, a phob math o ddysgu arall a mynediad at chwaraeon. Beth y mae'r Gweinidog yn ei ddisgwyl gan awdurdodau lleol o ran sut y mae plant o'r fath, sydd efallai'n cael eu haddysgu gartref dros dro yn unig, ond sy'n cael eu haddysgu gartref, yn methu cymryd rhan mewn gweithgareddau fel chwaraeon, fel celf, cerddoriaeth, drama—rhai o'r gweithgareddau cyfoethogi sy'n mynd y tu hwnt i'r cwricwlwm academaidd pur?

Can I just take this opportunity again to say that exclusion should be an absolute last resort? I recognise that we have got more to do to ensure that schools and individual practitioners are better supported to understand why children have difficulties in school that can result in behaviour that ultimately, in some cases, leads to exclusion. Only this week in the 'Mind over matter' group, we were talking again about the need to improve support for teachers with regard to understanding the process of adolescence—literally, the neurological changes that can't be seen as a child goes through puberty, which mean that sometimes their behaviour might not be particularly good—but a better understanding of the challenges that adolescence brings. We are absolutely clear, where a child has to be excluded, that there is a responsibility for both the school and for the local authority to ensure that that child has access to a range of opportunities, both academic and social. We are currently working on the implementation of our education other than at school improvement plan, because we do know that curriculum opportunities can be severely curtailed for those children who find themselves out of school. Clearly, that is not in their best interests in many cases. 

A gaf fi gymryd y cyfle hwn i ddweud unwaith eto y dylai gwahardd fod yn ddewis olaf? Rwy'n cydnabod bod mwy gennym i'w wneud i sicrhau bod ysgolion ac addysgwyr unigol yn cael gwell cefnogaeth i ddeall pam fod plant yn cael anawsterau yn yr ysgol a all arwain at ymddygiad sydd, yn y pen draw, mewn rhai achosion, yn arwain at waharddiadau. Yr wythnos hon yn y grŵp 'Cadernid Meddwl', buom yn sôn eto am yr angen i wella cefnogaeth i athrawon mewn perthynas â deall proses y glasoed—yn llythrennol, y newidiadau niwrolegol na ellir eu gweld wrth i blentyn fynd drwy'r glasoed, sy'n golygu, weithiau, nad yw eu hymddygiad yn arbennig o dda—ond gwell dealltwriaeth o'r heriau y mae'r glasoed yn eu hachosi. Rydym yn gwbl glir, lle mae'n rhaid gwahardd plentyn, fod gan yr ysgol a'r awdurdod lleol gyfrifoldeb i sicrhau bod y plentyn hwnnw'n cael mynediad at ystod o gyfleoedd, yn academaidd ac yn gymdeithasol. Rydym yn gweithio ar hyn o bryd ar weithredu ein cynllun gwella addysg heblaw yn yr ysgol, gan y gwyddom fod cyfleoedd cwricwlwm yn gallu cael eu cyfyngu'n ddifrifol ar gyfer y plant y tu allan i'r ysgol. Yn amlwg, nid yw hynny er eu lles gorau mewn llawer o achosion.

Far fewer pupils are actually excluded in Wales than in the middle of the last decade, from over 450 in 2004-05 to just 150 in 2016-17. So, Minister, would you agree with me that this is to be warmly welcomed and that pupils are best served in nurturing and supportive education environments, and that such positive outcomes validate the progressive guidance issued by the Welsh Government formerly in 2012, setting out how exclusion should be used and to do so permanently should be, as has been stated today, a final step in the disciplinary process? So, Minister, how can Welsh Government monitor consistency of understanding of this philosophy throughout Wales so that wherever a child lives they experience the same determination for minimising exclusions, irrespective of the location and educational needs?

Mae llai o lawer o ddisgyblion yn cael eu gwahardd yng Nghymru nag yng nghanol y degawd diwethaf, o dros 450 yn 2004-05 i 150 yn unig yn 2016-17. Felly, Weinidog, a fyddech yn cytuno y dylid croesawu'r ffaith hon, a bod disgyblion yn cael eu gwasanaethu orau mewn amgylcheddau addysg meithringar a chefnogol, a bod canlyniadau cadarnhaol o'r fath yn dilysu'r canllawiau blaengar a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012, a oedd yn nodi sut y dylid defnyddio gwaharddiadau, ac y dylai gwneud hynny'n barhaol, fel y dywedwyd heddiw, fod yn gam olaf yn y broses ddisgyblu? Felly, Weinidog, sut y gall Llywodraeth Cymru fonitro pa mor gyson y mae pobl yn deall yr athroniaeth hon ledled Cymru er mwyn sicrhau, lle bynnag y mae plentyn yn byw, y cânt eu trin â'r un penderfyniad i leihau gwaharddiadau, beth bynnag fo'r lleoliad ac anghenion addysgol?

Well, what the Member is absolutely right to say is that we have seen a drop in the number of permanent exclusions and that's to be welcomed and represents hard work that is going on in schools. The Member asked for an example about what we can do to ensure a national approach to this issue. You'll be aware that we have supported, as a Government, the creation of the adverse childhood experiences support hub for Wales, which has developed a programme for ACE awareness training for all schools. The programme is currently being rolled out across Wales, so again staff have a better understanding of maybe some of the issues that lead to a child behaving in a way that might be deemed unacceptable. By March 2020, all schools in Wales will have been able to access that training.  

Wel, mae'r Aelod yn llygad ei lle yn dweud ein bod wedi gweld gostyngiad yn nifer y gwaharddiadau parhaol, a bod hynny i'w groesawu ac yn cynrychioli'r gwaith caled sy'n mynd rhagddo mewn ysgolion. Gofynnodd yr Aelod am enghraifft o'r hyn y gallwn ei wneud i sicrhau ymagwedd genedlaethol at y mater hwn. Fe wyddoch ein bod, fel Llywodraeth, wedi cefnogi'r gwaith o sefydlu canolfan gymorth profiadau niweidiol yn ystod plentyndod i Gymru, sydd wedi datblygu rhaglen ar gyfer hyfforddiant ymwybyddiaeth profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar gyfer pob ysgol. Mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno ledled Cymru ar hyn o bryd er mwyn i staff gael gwell dealltwriaeth eto o rai o'r materion sy'n arwain at blentyn yn ymddwyn mewn ffordd y gellir ei hystyried yn annerbyniol. Erbyn mis Mawrth 2020, bydd pob ysgol yng Nghymru wedi gallu cael mynediad at yr hyfforddiant hwnnw.

Addysg Gynradd yn Ogwr
Primary Education in Ogmore

7. Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i wella addysg gynradd yn Ogwr? OAQ53946

7. What support does the Welsh Government provide to improve primary education in Ogmore? OAQ53946

We are providing support and driving improvements for all learners in all schools in Bridgend through the partnership of the local authority and the regional Central South Consortium.

Rydym yn darparu cefnogaeth ac yn hybu gwelliannau i bob dysgwr ym mhob ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr drwy bartneriaeth yr awdurdod lleol a'r consortiwm rhanbarthol, Consortiwm Canolbarth y De.

I welcome that response and I have to say it's very welcome for me that I seem to be, every other month now, attending the opening of a new facility within Ogmore, either primary or secondary schools. Most recently, in fact, the former First Minister in September opened the new Betws primary—wonderful for that community where the previous school had been damaged by fire only a few years before—but also, even more recently, in the same community, on the same site, opening the new Welsh-medium primary school as well, Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd. Now, this is part of a £10.8 million investment in the south Garw area, which of course has, as part of it, match funding of £5.4 million from Welsh Government. But could I ask the Minister: how do we match that investment in buildings and facilities with also the investment in leadership—both at a school level and an executive level, but also in governorship as well—so that the standards that we want coming out of those schools, the futures of those young people, are matched by the investment in capacity to give them that support from the people around them? And I see such good examples of it, I have to say, in my own area as well as the twenty-first century facilities.

Rwy'n croesawu'r ymateb hwnnw, ac mae'n rhaid i mi ddweud ei bod yn galonogol iawn fy mod, bob yn ail fis bellach yn ôl pob golwg, yn mynychu agoriad cyfleuster newydd yn Ogwr, naill ai ysgolion cynradd neu uwchradd. Yn fwyaf diweddar, mewn gwirionedd, agorodd y cyn Brif Weinidog ysgol gynradd newydd Betws ym mis Medi—sy'n wych ar gyfer y gymuned honno lle cafodd yr ysgol flaenorol ei difrodi gan dân ychydig flynyddoedd yn ôl—ond hefyd, yn fwy diweddar, yn yr un gymuned, ar yr un safle, agorwyd yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd hefyd, Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd. Nawr, mae hyn yn rhan o fuddsoddiad o £10.8 miliwn yn ardal de Garw, sydd, wrth gwrs, wedi cael arian cyfatebol o £5.4 miliwn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o hynny. Ond a gaf fi ofyn i'r Gweinidog: sut y gallwn sicrhau buddsoddiad mewn arweinyddiaeth i gyd-fynd â'r buddsoddiad hwnnw mewn adeiladau a chyfleusterau—ar lefel ysgol ac ar lefel weithredol, ond hefyd mewn swyddi llywodraethol hefyd—fel bod y safonau rydym am eu gweld yn dod o'r ysgolion hynny, dyfodol y bobl ifanc hynny, yn cyd-fynd â'r buddsoddiad mewn capasiti i roi'r gefnogaeth honno iddynt gan y bobl o'u cwmpas? Ac rwy'n gweld enghreifftiau mor dda o hynny, mae'n rhaid i mi ddweud, yn fy ardal fy hun yn ogystal â'r cyfleusterau unfed ganrif ar hugain.

14:15

Well, I'm delighted that the Member is pleased with the results of the investment in Betws, Calon y Cymoedd, Pencoed Primary School, which is another one I'm sure the Member is very pleased to see. Hopefully the children will take pride in and thrive in those buildings. I believe it is so important that we demonstrate to our children and our educators that we believe in them and that we want to invest in them by providing them with the very best facilities for them to learn and work in.

The Member makes a good point with regard to leadership. No education system can exceed the quality of those who lead it, whether that be in individual schools, whether that be in our local authorities or, indeed, in Welsh Government. And, because of that, we have invested in the creation of the National Academy for Educational Leadership, a first for Wales, which is working with its second cohort of headteachers, which is evaluating and accrediting new leadership programmes so that there is a national standard across all of Wales for professional development opportunities for leaders. It's starting at the moment with new and aspiring heads, but we will be developing a programme for existing headteachers as well as looking at the potential to provide leadership and professional learning for governors, for local authorities and others who are involved in providing that strategic vision for education of whatever level they currently are working at.

Wel, rwyf wrth fy modd fod yr Aelod yn falch gyda chanlyniadau'r buddsoddiad yn Betws, Calon y Cymoedd, Ysgol Gynradd Pencoed, sy'n un arall y mae'r Aelod yn falch iawn o'i gweld, rwy'n siŵr. Gobeithio y bydd y plant yn ymfalchïo ac yn ffynnu yn yr adeiladau hynny. Credaf ei bod mor bwysig inni ddangos i'n plant a'n haddysgwyr ein bod yn credu ynddynt a'n bod am fuddsoddi ynddynt drwy ddarparu'r cyfleusterau gorau iddynt ddysgu a gweithio ynddynt.

Mae'r Aelod yn gwneud pwynt da o ran arweinyddiaeth. Ni all unrhyw system addysg wneud yn well nag ansawdd y rhai sy'n ei harwain, boed hynny mewn ysgolion unigol, yn ein hawdurdodau lleol, neu'n wir, yn Llywodraeth Cymru. Ac oherwydd hynny, rydym wedi buddsoddi yn y gwaith o greu'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, y gyntaf o'i bath yng Nghymru, sy'n gweithio gyda'i hail garfan o benaethiaid, ac sy'n gwerthuso ac yn achredu rhaglenni arweinyddiaeth newydd er mwyn cael safon genedlaethol drwy Gymru gyfan ar gyfer cyfleoedd datblygiad proffesiynol i arweinwyr. Mae'n dechrau ar hyn o bryd gyda phenaethiaid newydd a darpar benaethiaid, ond byddwn yn datblygu rhaglen ar gyfer y rheini sydd eisoes yn benaethiaid yn ogystal ag edrych ar y potensial i ddarparu arweinyddiaeth a dysgu proffesiynol i lywodraethwyr, i awdurdodau lleol ac i eraill sy'n ymwneud â'r gwaith o ddarparu'r weledigaeth strategol ar gyfer addysg ar ba lefel bynnag y maent yn gweithio arni ar hyn o bryd.

Finally, question 8, Janet Finch-Saunders.

Yn olaf, cwestiwn 8, Janet Finch-Saunders.

Cyfleoedd Addysgol i Bobl Ifanc
Educational Opportunities for Young People

8. Pa gamau mae'r Gweinidog yn eu cymryd i wella cyfleoedd addysgol i bobl ifanc ym mhob ardal awdurdod lleol ledled Cymru? OAQ53962

8. What action is the Minister taking to improve educational opportunities for young people in each local authority area across Wales? OAQ53962

Our national mission is to deliver an education system that is a source of national pride and which enjoys public confidence. In partnership with local authorities and the regions, we are delivering high-quality educational opportunities across the whole of our nation, ensuring every learner has their chance to reach their full potential.

Cenhadaeth ein cenedl yw darparu system addysg sy'n ennyn hyder y cyhoedd ac sy'n destun balchder cenedlaethol. Mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a'r rhanbarthau, rydym yn darparu cyfleoedd addysgol o ansawdd uchel ledled ein gwlad, gan sicrhau bod pob dysgwr yn cael cyfle i gyflawni eu potensial llawn.

Thank you. The Learning and Work Institute's youth opportunity index provides an invaluable insight into the opportunities available to our young people across Wales. Having considered the findings, however, I cannot disagree with the institute's conclusion that there are some stark inequalities across Wales. It has shown that young people are more likely to have fewer qualifications and have poorer access to higher level study in the most economically deprived areas in Wales, a good example being Conwy, which has a relatively strong higher education index score of 81; Flintshire is less than half of this. Minister, the index does seem to indicate that opportunities in education remain unevenly distributed across Wales. What measures are you taking to address this?

Diolch. Mae mynegai cyfleoedd ieuenctid y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar y cyfleoedd sydd ar gael i'n pobl ifanc ledled Cymru. Fodd bynnag, ar ôl ystyried y canfyddiadau, ni allaf anghytuno â chasgliad y sefydliad fod rhai anghydraddoldebau amlwg i'w cael ledled Cymru. Mae wedi dangos bod pobl ifanc yn fwy tebygol o fod â llai o gymwysterau a llai o fynediad at gyfleoedd astudio lefel uwch yn yr ardaloedd mwyaf economaidd ddifreintiedig yng Nghymru, ac mae Conwy yn enghraifft dda, ardal â sgôr mynegai addysg uwch cymharol gryf o 81; mae sgôr Sir y Fflint yn llai na hanner y ffigur hwn. Weinidog, ymddengys bod y mynegai'n dangos bod cyfleoedd mewn addysg yn parhau i fod wedi'u dosbarthu'n anghyson ledled Cymru. Pa fesurau rydych yn eu rhoi ar waith i fynd i'r afael â hyn?

Well, as I referred to earlier, we are providing unprecedented amounts of financial support to educate children from lower socioeconomic backgrounds via our pupil development grant. We continue to maintain education maintenance allowance for those children from a poorer background, allowing them to be able to stay on in school or in further education, and we have introduced the most generous system of maintenance grant support for those people from a poorer background who want to study at a higher education level. Of course, it should not be the case that a pupil's destiny is dictated by the size of their parents' bank balance, but I have to say to the Member who sits on those benches: the effects of poverty on a child's education are devastating, and the schools I go to say to me that it is getting worse and worse every year, and we are trying to pick up the pieces and mitigate for that in our school system, and the Member should be mindful of that when she asks such questions.

Wel, fel y soniais yn gynharach, rydym yn darparu symiau digynsail o gymorth ariannol i addysgu plant o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is drwy ein grant datblygu disgyblion. Rydym yn parhau i gynnal lwfans cynhaliaeth addysg ar gyfer plant o gefndir tlotach, i ganiatáu iddynt allu aros yn yr ysgol neu mewn addysg bellach, ac rydym wedi cyflwyno'r system fwyaf hael o gymorth grant cynhaliaeth i bobl o gefndir tlotach sy'n awyddus i astudio ar lefel addysg uwch. Wrth gwrs, ni ddylai balans banc eu rhieni bennu tynged disgybl, ond mae'n rhaid i mi ddweud wrth yr Aelod sy'n eistedd ar y meinciau hynny: mae effeithiau tlodi ar addysg plentyn yn ddinistriol, ac mae'r ysgolion rwy'n ymweld â hwy'n dweud ei fod yn gwaethygu bob blwyddyn, ac rydym yn ceisio lleddfu a lliniaru hynny yn ein system ysgolion, a dylai'r Aelod gadw hynny mewn cof pan fydd yn gofyn cwestiynau o'r fath.

2. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
2. Questions to the Minister for Health and Social Services

Yr eitem nesaf felly yw’r cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac mae’r cwestiwn cyntaf gan Jack Sargeant.

The next item is questions to the Minister for Health and Social Services, and the first question is from Jack Sargeant.

Cefnogaeth i Staff y GIG sydd â Phroblemau Iechyd Meddwl
Support for NHS Staff with Mental Health Problems

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y gefnogaeth sydd ar gael i staff y GIG sydd â phroblemau iechyd meddwl? OAQ53953

1. Will the Minister make a statement on the support available to NHS staff with mental health problems? OAQ53953

Thank you for the question. The Welsh Government is committed to working in partnership with NHS Wales employers and trade unions through the Welsh partnership forum to support staff with mental health problems. This is in line with the NHS Wales core principles and the quadruple aim of 'A Healthier Wales' for a motivated and sustainable health and social care workforce.

Diolch am eich cwestiwn. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â chyflogwyr GIG Cymru ac undebau llafur drwy fforwm partneriaeth Cymru i gefnogi staff â phroblemau iechyd meddwl. Mae hyn yn unol ag egwyddorion craidd GIG Cymru a nod pedwarplyg 'Cymru Iachach' ar gyfer gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol brwdfrydig a chynaliadwy.

Can I think the Minister for that reply? I wanted to raise this issue because we know that mental health-related issues in the NHS are obviously an issue, as they are in all workplaces, and although we have the support networks in place, I'm sure Members will agree with me that we can always do more. Llywydd, sometimes we have to draw on the most tragic circumstances to act. Shocking figures recently revealed online show that more than 300 NHS nurses have committed suicide over the border in England in just seven years. The highest on record was 54 in 2015. Minister, would you agree with me that ensuring we have the right support for NHS staff is very important, not only for patient safety, but also to ensure that we reach our ambitions as outlined in the Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016? Can I also ask the Government to redouble its efforts to support our heroic NHS staff here in Wales who every day look out for others, so it's only right that we all look after them?

A gaf fi ddiolch i'r Gweinidog am ei ateb? Roeddwn yn awyddus i godi'r mater hwn gan y gwyddom fod materion sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yn y GIG yn amlwg yn broblem, fel y maent ym mhob gweithle, ac er bod y rhwydweithiau cymorth gennym ar waith, rwy'n siŵr y bydd yr Aelodau'n cytuno â mi y gallwn wneud mwy bob amser. Lywydd, weithiau mae'n rhaid i'r amgylchiadau mwyaf trasig ein hysgogi i weithredu. Dengys ffigurau syfrdanol a ddatgelwyd ar-lein yn ddiweddar fod mwy na 300 o nyrsys y GIG wedi cyflawni hunanladdiad dros y ffin yn Lloegr mewn saith mlynedd yn unig. Y nifer uchaf erioed oedd 54 yn 2015. Weinidog, a fyddech yn cytuno â mi fod sicrhau bod gennym y gefnogaeth gywir i staff y GIG yn bwysig iawn, nid yn unig ar gyfer diogelwch cleifion, ond hefyd i sicrhau ein bod yn cyflawni ein huchelgeisiau fel yr amlinellir yn Neddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016? A gaf fi ofyn hefyd i'r Llywodraeth ddyblu ei hymdrechion i gefnogi staff arwrol ein GIG yma yng Nghymru, sy'n gofalu am bobl eraill bob dydd, felly nid yw ond yn deg ein bod ni oll yn gofalu amdanynt hwy?

14:20

Yes, I'm happy to give the commitment about the Government's approach to supporting our staff within the health service. That goes into not just wanting to recruit the right numbers of staff across the service but also the additional investment we're making in training. I'm pleased to confirm that on the nurse staffing levels Act we are taking forward our commitment to roll out the Act, as well as making sure the duties are real in the first area we've chosen. And in terms of the broader support that the NHS should provide as an employer—the largest employer within Wales—that is a particular focus of activity within the partnership forum. One of the things I'm looking at is a well-being service introduced in Swansea Bay University Health Board. That's a Bevan exemplar project and it's been taken forward to the partnership forum as part of their consideration of best practice to try and further include the support we do give to our NHS staff.

Ie, rwy'n fwy na pharod i roi'r ymrwymiad ynglŷn ag ymagwedd y Llywodraeth at gefnogi ein staff yn y gwasanaeth iechyd. Mae hynny'n ymwneud nid yn unig â recriwtio'r niferoedd cywir o staff ar draws y gwasanaeth, ond hefyd y buddsoddiad ychwanegol a wnawn mewn hyfforddiant. Rwy'n falch o gadarnhau ein bod, mewn perthynas â Deddf lefelau staff nyrsio, yn bwrw ymlaen â'n hymrwymiad i gyflwyno'r Ddeddf, yn ogystal â sicrhau bod y dyletswyddau'n real yn y maes cyntaf rydym wedi'i ddewis. Ac o ran y gefnogaeth ehangach y dylai'r GIG ei darparu fel cyflogwr—y cyflogwr mwyaf yng Nghymru—mae hynny'n ffocws gweithgarwch penodol yn y fforwm partneriaeth. Un o'r pethau rwy'n edrych arnynt yw gwasanaeth lles a ddarperir ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae hwnnw'n un o brosiectau enghreifftiol Comisiwn Bevan ac mae wedi'i gyflwyno i'r fforwm partneriaeth fel rhan o'u hystyriaeth o arferion gorau i geisio cynnwys y cymorth a roddwn i'n staff GIG ymhellach.

I'm pleased this issue has been raised. Clearly, mental health is an issue that affects all areas, but our NHS staff clearly are vulnerable to the effects of it. You mentioned there—I think it was the Swansea area that you said there's an element of good practice. It's obviously important that that good practice is rolled out across the rest of Wales as soon as possible. So, could you tell us what steps you're taking to make sure that where there is good practice in a local health board other health boards that might not be experiencing such good practice are able to benefit from the lessons that have been learned?

Rwy'n falch fod y mater hwn wedi'i godi. Yn amlwg, mae iechyd meddwl yn fater sy'n effeithio ar bob maes, ond mae'n amlwg fod staff ein GIG yn agored i'w effeithiau. Fe sonioch chi—credaf mai yn ardal Abertawe y dywedoch fod yna elfen o arferion da. Mae'n amlwg yn bwysig fod yr arferion da hynny'n cael eu cyflwyno ledled gweddill Cymru cyn gynted â phosibl. Felly, a allech ddweud wrthym pa gamau rydych yn eu cymryd i sicrhau, lle ceir arferion da mewn bwrdd iechyd lleol, y gall byrddau iechyd eraill nad ydynt o bosibl yn arddangos arferion da o'r fath elwa o'r gwersi a ddysgwyd?

Yes, I'm happy to expand further because it's a good example of how we do use our system here in Wales. The partnership forum draws together the Government, employers and trade unions. So, the partnership forum is already taking steps to look at that good practice, to draw it together, and then to try to make sure that the recently agreed policy on managing absence in the workplace that does look at prevention and supporting people to return to work earlier and to remain in work if at all possible is actually supported by practical examples of good practice, to make sure people are aware, and we then understand how the good practice is being properly rolled out across our services. So, it's a good example of looking at evidence, looking at best practice, in order to learn from it right across the system.

Ie, rwy'n fwy na pharod i ehangu ymhellach gan ei bod yn enghraifft dda o sut rydym yn defnyddio ein system yma yng Nghymru. Mae'r fforwm partneriaeth yn dod â'r Llywodraeth, cyflogwyr ac undebau llafur ynghyd. Felly, mae'r fforwm partneriaeth eisoes yn cymryd camau i edrych ar yr arferion da hynny, eu dwyn ynghyd, a cheisio sicrhau wedyn fod y polisi a gytunwyd yn ddiweddar ar reoli absenoldeb yn y gweithle sy'n edrych ar atal, a chynorthwyo pobl i ddychwelyd i'r gwaith yn gynharach ac i aros yn eu gwaith os oes modd, yn cael ei gefnogi gan enghreifftiau ymarferol o arferion da, i sicrhau bod pobl yn ymwybodol, ac yna ein bod ni'n deall sut y mae'r arferion da'n cael eu cyflwyno'n briodol ar draws ein gwasanaethau. Felly, mae'n enghraifft dda o edrych ar dystiolaeth, edrych ar arferion gorau, er mwyn dysgu o hynny ar draws y system.

I'm sure the Minister will agree with me that staff can suffer considerably from stress at times of service change, even if that service change will eventually deliver, potentially, improvements in their own working terms and conditions. The health committee this morning heard from the Velindre University NHS Trust who seem to have a very positive and proactive approach to managing their staff stress through times of necessary service change, and a good understanding, I thought, of the pressures that those staff will face even though the staff themselves acknowledge that those changes will be changes for the better. What further steps can the Minister take—potentially through the partnership forum as he's already referred to that in his answers to Nick Ramsay and to Jack Sargeant—to ensure that where there is good practice in the NHS around supporting staff through service change that that is shared, and that those inevitably stressful periods are effectively managed so we don't risk situations where what is inevitably challenging actually turns into a situation that is actually bad for somebody's mental health and well-being?

Rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog yn cytuno â mi y gall staff ddioddef yn sylweddol o straen ar adegau o newid gwasanaeth, hyd yn oed os bydd y newid hwnnw i wasanaeth yn cyflawni gwelliannau yn y pen draw, o ran eu telerau ac amodau gwaith eu hunain. Clywodd y pwyllgor iechyd y bore yma gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, gan yr ymddengys bod ganddynt ymagwedd gadarnhaol a rhagweithiol iawn at reoli straen eu staff drwy gyfnod o newid gwasanaeth angenrheidiol, a dealltwriaeth dda, yn fy marn i, o'r pwysau y bydd y staff hynny'n ei wynebu, er bod y staff eu hunain yn cydnabod y bydd y newidiadau hynny'n newidiadau er gwell. Pa gamau pellach y gall y Gweinidog eu cymryd—drwy'r fforwm partneriaeth, o bosibl, gan ei fod eisoes wedi cyfeirio at hwnnw yn ei atebion i Nick Ramsay ac i Jack Sargeant—i sicrhau, lle ceir arferion da yn y GIG o ran cefnogi staff drwy gyfnod o newid gwasanaeth, eu bod yn cael eu rhannu, a bod y cyfnodau hynny o straen anochel yn cael eu rheoli'n effeithiol fel nad ydym mewn perygl o wynebu sefyllfaoedd lle mae'r hyn sy'n anochel yn heriol yn troi'n sefyllfa sy'n ddrwg i iechyd meddwl a lles rhywun?

I fully recognise there are different points of stress within the life of staff within our national health service, and for those in particular who deal with emergency aspects or end-of-life aspects there's particular stress that goes along with that. Any element of service change is unsettling for any group of staff in any particular part of business, industry or the voluntary sector. So, we are looking to deliberately learn from that through the partnership forum, but also to learn from where that service change has already taken place and is taking place.

We're seeing significant service change taking place within Hywel Dda, and what has changed significantly from the last time service change was proposed is there's been much greater engagement with staff at the start of that process. You will recall when you were an Assembly Member previously, that, actually, lots of staff within Hywel Dda did not feel they were engaged in those discussions. And even now, when there's much greater agreement on what the future will look like, there are still challenges to work with. And Aneurin Bevan is another good example. We're changing the system in Aneurin Bevan, with the creation of the new Grange University Hospital, and assess that there's change in other parts of the whole healthcare system. So, we are learning about what is happening now as well as in the past. The partnership forum is exactly the place to make sure that learning is shared across the whole of Wales.

Rwy'n llwyr gydnabod bod gwahanol adegau o straen ym mywydau staff ein gwasanaeth iechyd gwladol, ac yn arbennig i'r rheini sy'n ymdrin ag agweddau brys neu agweddau diwedd oes, mae straen penodol ynghlwm wrth hynny. Mae unrhyw elfen o newid gwasanaeth yn annifyr i unrhyw grŵp o staff mewn unrhyw ran benodol o fusnes, diwydiant neu'r sector gwirfoddol. Felly, rydym yn awyddus i ddysgu'n fwriadol o hynny drwy'r fforwm partneriaeth, ond hefyd i ddysgu o ble mae'r newid gwasanaeth hwnnw eisoes wedi digwydd, ac yn digwydd ar hyn o bryd.

Rydym yn gweld newid sylweddol yn y gwasanaeth yn Hywel Dda, a'r hyn sydd wedi newid yn sylweddol ers y tro diwethaf i newid gwasanaeth gael ei argymell yw y cafwyd llawer mwy o ymgysylltiad â staff ar ddechrau'r broses honno. Fe fyddwch yn cofio, pan oeddech yn Aelod Cynulliad o'r blaen, fod llawer o'r staff yn Hywel Dda yn teimlo nad oeddent yn rhan o'r trafodaethau hynny mewn gwirionedd. A hyd yn oed yn awr, pan fo llawer mwy o gytuno ar sut y bydd pethau yn y dyfodol, mae yna heriau i weithio arnynt o hyd. Ac mae Aneurin Bevan yn enghraifft dda arall. Rydym yn newid y system yn Aneurin Bevan wrth greu Ysbyty Athrofaol newydd y Grange, ac yn asesu bod newid i'w gael mewn rhannau eraill o'r system gofal iechyd yn ei chyfanrwydd. Felly, rydym yn dysgu am yr hyn sy'n digwydd yn awr yn ogystal ag yn y gorffennol. Y fforwm partneriaeth yw'r union le i sicrhau bod dysgu'n cael ei rannu ledled Cymru gyfan.

14:25
Cymorth ar gyfer Pobl â Nychdod Cyhyrol
Support for People with Muscular Dystrophy

2. A wnaiff y Gweinidog amlinellu cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl â nychdod cyhyrol? OAQ53958

2. Will the Minister outline the Welsh Government's support for people with muscular dystrophy? OAQ53958

Thank you for the question. Our support for people living with all neurological conditions is set out within our neurological conditions delivery plan. The vision is for people with a neurological condition to have timely access to fully integrated primary, community, secondary and specialist care designed around the needs of the individual person.

Diolch am eich cwestiwn. Nodir ein cefnogaeth i bobl sy'n byw gyda phob cyflwr niwrolegol yn ein cynllun cyflawni ar gyfer cyflyrau niwrolegol. Y weledigaeth yw i bobl sydd â chyflwr niwrolegol gael mynediad amserol at ofal sylfaenol, cymunedol, eilaidd ac arbenigol cwbl integredig wedi'i gynllunio o amgylch anghenion yr unigolyn.

Okay. Thank you very much for that reply. As you will know, I chair the cross-party group on muscular dystrophy and we spend a lot of time talking about how clinicians deal with, or don't have the capacity to deal with, the particular condition. In one example in west Wales, one woman said a clinician tried to give her medication that was incompatible with her condition that could've led to creating very serious harm. Another gentleman from mid Wales said that he actually doesn't bother calling the local hospital or any emergency service because of the lack of understanding in that particular hospital of anything to do with his condition.

Obviously I'll write to you with those individual concerns, but I was wondering if you would agree to come and meet with the cross-party group in future to see how you can understand what is being discussed there and how we can build resilience in the system, so that there are more clinicians with an understanding of muscular dystrophy, if not a specialism, so that they can aid and help them feel more comfortable when they enter that setting.

Iawn. Diolch yn fawr iawn am eich ateb. Fel y gwyddoch, rwy'n cadeirio'r grŵp trawsbleidiol ar ddystroffi cyhyrol ac rydym yn treulio llawer o amser yn sôn ynglŷn â sut y mae clinigwyr yn ymdrin â, neu sut nad oes ganddynt allu i ymdrin â'r cyflwr penodol hwn. Mewn un enghraifft yng ngorllewin Cymru, dywedodd un ddynes fod clinigydd wedi ceisio rhoi meddyginiaeth iddi a oedd yn anghydnaws â'i chyflwr ac a allai fod wedi arwain at niwed difrifol iawn. Dywedodd gŵr arall o ganolbarth Cymru nad yw'n trafferthu ffonio'r ysbyty lleol nac unrhyw wasanaeth brys mewn gwirionedd oherwydd y diffyg dealltwriaeth yn yr ysbyty penodol hwnnw o unrhyw beth sy'n ymwneud â'i gyflwr.

Yn amlwg, byddaf yn ysgrifennu atoch gyda'r pryderon unigol hynny, ond tybed a wnewch chi gytuno i ddod i gyfarfod â'r grŵp trawsbleidiol yn y dyfodol i weld sut y gallwch ddeall yr hyn sy'n cael ei drafod yno a sut y gallwn adeiladu cydnerthedd yn y system, fel bod mwy o glinigwyr yn deall dystroffi cyhyrol, os nad yn arbenigo ar y cyflwr, fel y gallant eu cynorthwyo a'u helpu i deimlo'n fwy cyfforddus pan fyddant yn mynd i'r lleoliad hwnnw.

That is the point about what we're looking to try to deliver: a service that is genuinely designed around the needs of the person; to understand those needs will be different according to that person, not the condition. You see the person, not the condition and that is the way on all aspects of healthcare to be delivered. I recognise there's further to travel in some aspects than others. In principle, I'd be happy to attend a future meeting of the cross-party group. I already meet the alliance of neurological conditions, and I recognise that for all the excellent work that takes place across our service, there is always a need to change and to reform. Part of my frustration is that we don't change as consistently as we would like to, as, indeed, I believe that the people that we serve deserve us to.

Dyna'r pwynt ynglŷn â'r hyn rydym yn ceisio'i gyflawni: gwasanaeth sydd o ddifrif wedi'i gynllunio o amgylch anghenion yr unigolyn; bydd deall yr anghenion hynny'n wahanol yn dibynnu ar yr unigolyn, nid y cyflwr. Rydych yn gweld yr unigolyn, nid y cyflwr, a dyna sut y dylid cyflawni pob agwedd ar ofal iechyd. Rwy'n cydnabod bod mwy i'w wneud ar rai agweddau nag eraill. Mewn egwyddor, buaswn yn fwy na pharod i fynychu un o gyfarfodydd y grŵp trawsbleidiol yn y dyfodol. Rwyf eisoes yn cyfarfod â'r gynghrair cyflyrau niwrolegol, ac rwy'n cydnabod, er yr holl waith rhagorol sy'n mynd rhagddo yn ein gwasanaeth, fod angen newid a diwygio bob amser. Rhan o fy rhwystredigaeth yw nad ydym yn newid mor gyson ag yr hoffem, fel y mae'r bobl rydym yn eu gwasanaethu yn ei haeddu.

Can I add, Minister, to Bethan's point? We've all had casework in this area and time and again people with muscular dystrophy or other neuromuscular conditions emphasise the importance of specialist posts like specialist nurses who can train other medical staff, but also enable people to live with conditions that can last many years, decades sometimes. We really do need to see an improvement in the number of specialist posts.

A gaf fi ychwanegu at bwynt Bethan, Weinidog? Mae pob un ohonom wedi cael gwaith achos yn y maes hwn, a dro ar ôl tro, mae pobl â dystroffi cyhyrol neu gyflyrau niwrogyhyrol eraill yn pwysleisio pwysigrwydd swyddi arbenigol fel nyrsys arbenigol sy'n gallu hyfforddi staff meddygol arall, ond sydd hefyd yn galluogi pobl i fyw gyda chyflyrau a all bara am flynyddoedd lawer, degawdau weithiau. Mae gwir angen inni weld cynnydd yn nifer y swyddi arbenigol.

And that's part of the work that the implementation group are leading. I've actually asked my officials to meet with the implementation group to look at the progress that we are making because I do think progress has been slower than it should have been, and commitments that were made within the delivery plan on how the money that the Government has allocated should be used. I expect there to be a meeting between relevant parties, including the third sector, later this month because I do want to see real progress being made, and the promises that we are making and the expectation that people should have about the service to be met in reality and not simply in theory.

Ac mae hynny'n rhan o'r gwaith y mae'r grŵp gweithredu yn ei arwain. Mewn gwirionedd, rwyf wedi gofyn i fy swyddogion gyfarfod â'r grŵp gweithredu i edrych ar y cynnydd rydym yn ei wneud, gan fy mod yn credu bod y cynnydd wedi bod yn arafach nag y dylai fod, ac ymrwymiadau a wnaed yn y cynllun cyflawni ynglŷn â sut y dylid defnyddio'r arian a ddyrannwyd gan y Llywodraeth. Rwy'n disgwyl y bydd cyfarfod rhwng y cyrff perthnasol, gan gynnwys y trydydd sector, yn cael ei gynnal yn ddiweddarach y mis hwn gan fy mod am weld cynnydd gwirioneddol, a'r addewidion a wnawn a'r disgwyliadau a ddylai fod gan bobl ynglŷn â'r gwasanaeth yn cael eu gwireddu yn hytrach na'u cyflawni mewn egwyddor yn unig.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Janet Finch-Saunders.

Questions now from the party spokespeople. Conservative spokesperson, Janet Finch-Saunders.

Diolch, Llywydd. Care Forum Wales, and I do hope the Minister is fully aware of this, has undertaken a major survey into care homes across Wales. The results are startling. What has been revealed is that 16 per cent of care homes across Wales expect to close in the next five years. This is alarming, as is the fact that Care Forum Wales has estimated that more than 1,500 beds could be lost in Wales between now and 2024. To put this into context, the number of care homes for older adults has fallen by 4 per cent and the number of beds is already down 247 from 2014-15. Clearly, care home numbers have been and continue to decline. What action are you taking to reverse this and actually enable an increase in the number of appropriate care home beds?

Diolch, Lywydd. Mae Fforwm Gofal Cymru, a gobeithiaf fod y Gweinidog yn llwyr ymwybodol o hyn, wedi cynnal arolwg mawr o gartrefi gofal ledled Cymru. Mae'r canlyniadau'n syfrdanol. Yr hyn a ddatgelwyd yw bod 16 y cant o gartrefi gofal ledled Cymru yn disgwyl y byddant yn cau yn ystod y pum mlynedd nesaf. Mae hyn yn frawychus, ynghyd â'r ffaith bod Fforwm Gofal Cymru wedi amcangyfrif y gellid colli mwy na 1,500 o welyau yng Nghymru rhwng nawr a 2024. I roi hyn yn ei gyd-destun, mae nifer y cartrefi gofal i oedolion hŷn wedi gostwng 4 y cant ac eisoes mae 247 yn llai o welyau nag yn 2014-15. Yn amlwg, mae nifer y cartrefi gofal wedi bod yn gostwng ac mae'n parhau i wneud hynny. Pa gamau rydych yn eu cymryd i wrthdroi hyn ac i alluogi cynnydd yn y nifer o welyau cartrefi gofal priodol?

This is a matter of concern to the Government. We are concerned about the fact that the care system is stressed and we are trying to do what we can to rebalance the care sector. One of the things we're doing is to try and encourage different models of care. So, for example, we are encouraging local authorities to consider taking more care homes in-house. We also are looking to see if we can develop co-operative models. So, we are looking at the care home system in a wider way. We're also trying to encourage the status of those working in care homes. For example, we've had a big campaign to try to attract more workers into the care section, stressing the importance of qualifications, and how to develop. And also we've improved the registration system. And we think that all those issues are going to make the care system more viable.

Mae hyn yn achos pryder i'r Llywodraeth. Rydym yn pryderu am y ffaith bod y system ofal o dan bwysau ac rydym yn ceisio gwneud yr hyn a allwn i ailgydbwyso'r sector gofal. Un o'r pethau rydym yn eu gwneud yw ceisio hybu gwahanol fodelau gofal. Felly, er enghraifft, rydym yn annog awdurdodau lleol i ystyried gweithredu mwy o gartrefi gofal yn fewnol. Rydym hefyd yn edrych i weld a allwn ddatblygu modelau cydweithredol. Felly, rydym yn edrych ar y system gartrefi gofal mewn ffordd ehangach. Rydym hefyd yn ceisio hybu statws y rheini sy'n gweithio mewn cartrefi gofal. Er enghraifft, cawsom ymgyrch fawr i geisio denu mwy o weithwyr i'r sector gofal, gan bwysleisio pwysigrwydd cymwysterau, a sut i ddatblygu. Ac rydym hefyd wedi gwella'r system gofrestru. A chredwn y bydd yr holl faterion hynny'n gwneud y system ofal yn fwy hyfyw.

14:30

Thank you, Deputy Minister. A central issue that needs addressing, however, is care home funding. This is supported by Mario Kreft, who works very hard in this sector, chair of Care Forum Wales, who has commented publicly—this is what he says:

'We know that we’ve got over 80 per cent of the social care providers saying how difficult it is to attract and retain staff and the only way that be addressed is through increasing fees to realistic levels so money can be invested in the front line instead of the back office.'

The message is clear, Deputy Minister: care homes are underfunded by local authorities, and by your Welsh Government, and our health boards, to such an extent that staff—[Interruption.]—can you allow the Deputy Minister to respond to me, please—to such an extent that staff cannot be retained or paid appropriately. This is unsustainable. So, will you commit to reviewing the funding formulas used to determine fees for publicly funded individuals?

Diolch, Ddirprwy Weinidog. Fodd bynnag, mater canolog y mae angen mynd i'r afael ag ef yw cyllid cartrefi gofal. Cefnogir hyn gan Mario Kreft, cadeirydd Fforwm Gofal Cymru, sy'n gweithio'n galed iawn yn y sector hwn, ac sydd wedi gwneud sylwadau cyhoeddus—dyma a ddywedodd:

Gwyddom fod dros 80 y cant o'r darparwyr gofal cymdeithasol yn dweud pa mor anodd yw denu a chadw staff a'r unig ffordd o fynd i'r afael â hynny yw drwy gynyddu ffioedd i lefelau realistig fel y gellir buddsoddi arian yn y rheng flaen yn hytrach na'r swyddfa gefn.

Mae'r neges yn glir, Ddirprwy Weinidog: mae cartrefi gofal yn cael eu tanariannu gan awdurdodau lleol, a chan eich Llywodraeth, a'n byrddau iechyd, i'r fath raddau fel bod staff—[Torri ar draws.]—a wnewch chi ganiatáu i'r Dirprwy Weinidog ymateb i mi, os gwelwch yn dda—i'r fath raddau fel na ellir cadw staff na'u talu'n briodol. Mae hyn yn anghynaliadwy. Felly, a wnewch chi ymrwymo i adolygu'r fformiwlâu ariannu a ddefnyddir i bennu ffioedd ar gyfer unigolion a ariennir gydag arian cyhoeddus?

What we already have done is we have increased money to cover the living wage, so that that will help care homes in bringing up the payments to their staff to the living wage. And we're also doing some of those things that I mentioned in my earlier question—we're doing all we can to improve the status of care home workers, because I think that is one of the crucial things to do. Because looking after elderly people and children surely must be one of the most important jobs there is, and yet the status of those staff is not very high. And we do know that the wages are something that we are addressing, we've been addressing the zero-hours contracts, and we've been looking at the time that people take to travel for domiciliary care. So, I think that we are addressing these issues, but I don't deny that it is an issue, and it is a problem that we are addressing.

Yr hyn rydym eisoes wedi'i wneud yw cynyddu'r arian sydd ar gael i dalu am y cyflog byw, er mwyn i hynny helpu cartrefi gofal i godi cyflogau eu staff i gyfraddau'r cyflog byw. Ac rydym hefyd yn gwneud rhai o'r pethau y soniais amdanynt yn y cwestiwn cynharach—rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i wella statws gweithwyr cartrefi gofal, gan y credaf fod hynny'n un o'r pethau pwysicaf i'w gwneud. Oherwydd mae'n sicr fod gofalu am yr henoed a phlant yn un o'r swyddi pwysicaf y gellir eu gwneud, ond serch hynny, nid yw statws y staff hynny'n uchel iawn. A gwyddom fod y cyflogau yn rhywbeth rydym yn rhoi sylw iddo, rydym wedi bod yn mynd i'r afael â chontractau dim oriau, ac rydym wedi bod yn edrych ar yr amser y mae pobl yn ei dreulio'n teithio ar gyfer darparu gofal cartref. Felly, credaf ein bod yn ymdrin â'r materion hyn, ond nid wyf yn gwadu bod hyn yn broblem, ac mae'n broblem sy'n cael sylw gennym.

Thank you. Deputy Minister, you'll be aware that care homes do apply to local authorities to authorise deprivation of liberty safeguards applications. Now, according to the annual monitoring report for health and social care 2017-18, managing bodies such as care homes have been waiting an inordinate amount of time for authorisation of applications. Now, despite Welsh Government guidance stating that standard applications should have been received, and a decision made within the 28 days before it is required, the average number of days in Wales between an application being received and a decision being made by local authorities reached over 200 days in Rhondda and Flintshire, and over 300 days in Ynys Môn. Clearly, social services across Wales are struggling to process applications. What action are you, or, indeed your Government, taking to help them, so that care homes receive these very important decisions sooner?

Diolch. Ddirprwy Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol fod cartrefi gofal yn gwneud ceisiadau i awdurdodau lleol i awdurdodi ceisiadau trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid. Nawr, yn ôl yr adroddiad monitro blynyddol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol 2017-18, mae cyrff rheoli fel cartrefi gofal wedi bod yn aros am ormod o amser i gael ceisiadau wedi'u hawdurdodi. Nawr, er bod canllawiau Llywodraeth Cymru yn datgan y dylai ceisiadau safonol fod wedi eu derbyn ac y dylid gwneud penderfyniad o fewn y 28 diwrnod cyn bod ei angen, cyrhaeddodd nifer cyfartalog y dyddiau yng Nghymru rhwng cyflwyno cais a gwneud penderfyniad gan awdurdodau lleol dros 200 diwrnod yn y Rhondda a Sir y Fflint, a thros 300 diwrnod ar Ynys Môn. Yn amlwg, mae gwasanaethau cymdeithasol ledled Cymru yn ei chael hi'n anodd prosesu ceisiadau. Pa gamau rydych chi, neu eich Llywodraeth yn wir, yn eu cymryd i'w helpu, fel bod cartrefi gofal yn cael y penderfyniadau pwysig hyn yn gynt?

I thank Janet Finch-Saunders for raising that important issue. This is something that I will have to go back and have to look at, to look at the details, and come back to her with an answer.

Diolch i Janet Finch-Saunders am godi'r mater pwysig hwn. Mae hyn yn rhywbeth y bydd yn rhaid i mi fynd yn ôl i edrych arno, i edrych ar y manylion, a dod yn ôl ati gydag ateb.

Llefarydd Plaid Cymru, Dai Lloyd.

The Plaid Cymru spokesperson, Dai Lloyd.

Diolch yn fawr, Llywydd. Does the health Minister accept that the finance of the NHS and the finance of social care are interchangeable, and getting the best value for money and best outcome for patients requires investment and sensible planning of how to use that investment in both services?

Diolch yn fawr, Lywydd. A yw'r Gweinidog iechyd yn derbyn bod cyllid y GIG a chyllid gofal cymdeithasol yn gyfnewidiadwy, ac er mwyn sicrhau'r gwerth gorau am arian a'r canlyniad gorau i gleifion, mae angen buddsoddiad a chynllunio synhwyrol o ran sut i ddefnyddio'r buddsoddiad hwnnw yn y ddau wasanaeth?

Yes, we're taking an integrated approach to the future of health and social care. That's why we have, for the first time across the United Kingdom, a properly joined-up health and social care plan, 'A Healthier Wales', designed together between health, local government and the third sector. And you'll see that, in the last budget, I took a decision to put part of the moneys through the health budget, and to put it back into social care. Much of the work we're doing on delivering 'A Healthier Wales' actually looks at how we fund health and social care to work more closely together. The transformation fund and proposals that I've approved are good examples of this in practice. 

Ie, rydym yn mabwysiadu ymagwedd integredig tuag at ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol. Dyna pam fod gennym, am y tro cyntaf yn y Deyrnas Unedig, gynllun iechyd a gofal cymdeithasol cwbl gydgysylltiedig, 'Cymru Iachach', a gynlluniwyd gan y maes iechyd, llywodraeth leol a'r trydydd sector ar y cyd. Ac fe welwch, yn y gyllideb ddiwethaf, fy mod wedi penderfynu darparu rhan o'r arian drwy'r gyllideb iechyd, a'i roi yn ôl i ofal cymdeithasol. Mae llawer o'r gwaith a wnawn ar gyflawni 'Cymru Iachach' yn edrych ar sut rydym yn ariannu iechyd a gofal cymdeithasol i weithio'n agosach gyda'i gilydd. Mae'r gronfa trawsnewid a'r cynigion rwyf wedi'u cymeradwyo yn enghreifftiau da o hyn ar waith yn ymarferol.

14:35

Thank you for that response, even though it is actually contrary to your Government's decision to increase the NHS budget at the expense of local authority budgets. But I'm sure the Minister would agree with me that one of the non-negotiable hallmarks of the NHS is that it is free at the point of delivery, and, of course, that means free prescriptions, free surgery, free x-rays and so on. Now, we would all be outraged if we heard that somebody, upon receiving a cancer diagnosis, was faced with a bill of hundreds of thousands of pounds and they had to sell their home to pay for their cancer treatment. We would also react to a proposal to allow them to keep £50,000 instead of £30,000 in these circumstances with sarcasm about the generosity. So, why is there still discrimination against people with dementia?

Diolch am eich ymateb, er ei fod, mewn gwirionedd, yn groes i benderfyniad eich Llywodraeth i gynyddu cyllideb y GIG ar draul cyllidebau awdurdodau lleol. Ond rwy'n siŵr y byddai'r Gweinidog yn cytuno â mi mai un o nodweddion pwysicaf y GIG, nad yw'n agored i drafodaeth, yw ei fod am ddim yn y man darparu, ac wrth gwrs, mae hynny'n golygu presgripsiynau am ddim, llawdriniaethau am ddim, pelydr-x am ddim ac yn y blaen. Nawr, byddai pob un ohonom yn ddig iawn pe baem yn clywed bod rhywun, ar ôl cael diagnosis o ganser, yn wynebu bil o gannoedd o filoedd o bunnoedd a bod yn rhaid iddynt werthu eu cartref i dalu am eu triniaeth ganser. Byddem hefyd yn ymateb i gynnig i'w galluogi i gadw £50,000 yn lle £30,000 o dan yr amgylchiadau hyn gyda choegni am yr haelioni. Felly, pam y mae gwahaniaethu'n dal i ddigwydd yn erbyn pobl â dementia?

Because we still have a system where social care, as you know, has a means element within it. And we're actually looking at the future funding of social care, as you know as well. I'm the chair of a cross-ministerial group looking at social care funding options for now and the future, and you'll know from previous, very public comments that I'm interested in how we use the new powers of this place, as available to us, to have a new funding stream for social care purposes. And you can't get away there from your first point, which was about the budget allocations. You know, as I do, that we are on the back of the tenth year of austerity. It means there is no consequence-free choice. If we chose to put more money—significantly more money—into the local government settlement, then that would mean less money going into the health service. There's no way of avoiding that. That's why I think, for the future, we need to not hold back in our campaign against austerity, but also to think about how we use our new powers to have a new funding stream for social care in particular. 

Oherwydd bod gennym system o hyd lle mae gofal cymdeithasol, fel y gwyddoch, yn cynnwys elfen o fodd. Ac mewn gwirionedd, fel y gwyddoch hefyd, rydym yn edrych ar ariannu gofal cymdeithasol yn y dyfodol. Rwy'n cadeirio grŵp trawsweinidogol sy'n edrych ar opsiynau ariannu gofal cymdeithasol ar hyn o bryd ac ar gyfer y dyfodol, ac fe fyddwch yn gwybod o sylwadau blaenorol cyhoeddus iawn fod cryn ddiddordeb gennyf yn y ffordd rydym yn defnyddio'r pwerau newydd sydd ar gael i ni yn y lle hwn i sicrhau ffrwd gyllido newydd at ddibenion gofal cymdeithasol. Ac ni allwch ddianc rhag eich pwynt cyntaf, a oedd yn ymwneud â dyraniadau'r gyllideb. Gwyddoch cystal â minnau ein bod yn wynebu degfed blwyddyn o gyni. Golyga hynny nad oes modd gwneud unrhyw ddewis heb ganlyniadau. Pe baem yn dewis rhoi mwy o arian—mwy o arian o lawer—i mewn i'r setliad llywodraeth leol, byddai hynny'n golygu llai o arian i'r gwasanaeth iechyd. Nid oes unrhyw ffordd o osgoi hynny. Dyna pam y credaf, ar gyfer y dyfodol, fod angen inni beidio â dal yn ôl yn ein hymgyrch yn erbyn cyni, ond hefyd i feddwl ynglŷn â sut rydym yn defnyddio ein pwerau newydd i gael ffrwd gyllido newydd ar gyfer gofal cymdeithasol yn benodol.

The funding of social care, and the predicament faced by the recipients of social care, is a significant historic injustice caused by the failure to create a national care service funded by general taxation. Would you therefore not agree that the Welsh Government proposal to introduce a social care levy, without any guarantees that this would lead to the eradication of social care charges, is unfair, and a missed opportunity to put health and social care on an equal financial footing?

Mae ariannu gofal cymdeithasol, a'r cyfyng-gyngor sy'n wynebu pobl sy'n derbyn gofal cymdeithasol, yn anghyfiawnder hanesyddol sylweddol a achoswyd gan y methiant i greu gwasanaeth gofal cenedlaethol a ariennir gan drethiant cyffredinol. Oni fyddech yn cytuno felly fod cynnig Llywodraeth Cymru i gyflwyno ardoll gofal cymdeithasol, heb unrhyw sicrwydd y byddai hyn yn arwain at ddileu ffioedd am ofal cymdeithasol, yn annheg, ac yn gyfle a gollwyd i osod iechyd a gofal cymdeithasol ar sail ariannol gyfartal?

There are two points that I'd make on this one. The first is that, of course, when we're comparing opportunities to use general taxation, we're not yet in a position to do so. But I do recently note a study picked up by the BBC that noted that, in Wales, citizens have a much more generous level of support from this Government for their social care needs than citizens across the border in England. So, we are making real choices even in a time of austerity to put real money into supporting social care. 

The second point is I don't want to spike the work that I'm actually doing by peremptorily announcing before my ministerial colleagues have considered all the evidence what those options might look like. And we do need to think about maximising the level of income to come in through a levy or any other means, and what that actually means in terms of what we can then do. We need to think about what our powers allow us to do, and how then best to use them, including difficult questions around intergenerational fairness, who accesses support and at what time? There are different answers around the roles. There's a report from both the select committees in Parliament, the joint select committees—the communities committee about housing and local government and also the health select committee—that I'm sure you're aware of, which may come up with an answer that would require a rise in general taxation across the United Kingdom. They've even had Conservative backbenchers signing up to a tax rise, which is unusual. So, we need to think about what the whole taxation base is and what choices we then make. 

And the second question we can't avoid either, I think, is whether or not we're prepared to have an element of ring-fencing or hypothecation, because I think there are real issues about whether politicians should be trusted to raise taxes, or whether that money should be protected, and whether that would be acceptable to the public over a longer period of time to make different choices about how we use taxation to fund the future of social care. 

Mae dau bwynt y buaswn yn eu gwneud ynglŷn â hyn. Y cyntaf, wrth gwrs, yw pan fyddwn yn cymharu cyfleoedd i ddefnyddio trethiant cyffredinol, nid ydym mewn sefyllfa i wneud hynny eto. Ond yn ddiweddar, nodaf astudiaeth a gafodd sylw gan y BBC a nodai, yng Nghymru, fod dinasyddion yn cael lefel fwy hael o lawer o gymorth gan y Llywodraeth hon ar gyfer eu hanghenion gofal cymdeithasol na dinasyddion dros y ffin yn Lloegr. Felly, rydym yn gwneud dewisiadau go iawn hyd yn oed mewn cyfnod o gyni i roi arian go iawn tuag at gefnogi gofal cymdeithasol.

Yr ail bwynt yw nad wyf am amharu ar y gwaith a wnaf drwy gyhoeddi unrhyw beth cyn i fy nghyd-Weinidogion ystyried yr holl dystiolaeth ynglŷn â'r dewisiadau hynny. Ac mae angen i ni feddwl am sicrhau'r lefel fwyaf o incwm a fyddai'n dod i mewn drwy ardoll neu unrhyw fodd arall, a beth y mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd o ran yr hyn y gallwn ei wneud wedyn. Mae angen inni feddwl am yr hyn y mae ein pwerau yn caniatáu inni ei wneud, a'r ffordd orau o'u defnyddio, gan gynnwys cwestiynau anodd ynghylch tegwch rhwng cenedlaethau, pwy sy'n cael cymorth a phryd? Ceir gwahanol atebion mewn perthynas â'r rolau. Rwy'n siŵr eich bod yn ymwybodol o'r adroddiad gan y ddau bwyllgor dethol yn y Senedd, y cyd-bwyllgorau dethol—y pwyllgor cymunedau ar dai a llywodraeth leol a'r pwyllgor dethol ar iechyd—a allai gynnig ateb a fyddai'n galw am gynyddu trethiant cyffredinol ledled y Deyrnas Unedig. Maent hyd yn oed wedi cael Ceidwadwyr ar y meinciau cefn yn ymrwymo i godiad treth, sy'n anghyffredin. Felly, mae angen i ni feddwl beth yw'r sylfaen drethu gyfan honno a pha ddewisiadau a wnawn wedyn.

A'r ail gwestiwn na allwn ei osgoi chwaith yn fy marn i yw p'un a ydym yn barod i gael elfen o glustnodi neu neilltuo, gan y credaf fod problemau gwirioneddol yn codi ynglŷn ag a ddylid ymddiried mewn gwleidyddion i godi trethi, neu a ddylid diogelu'r arian hwnnw, ac a fyddai hynny'n dderbyniol i'r cyhoedd dros gyfnod hwy o amser i wneud gwahanol ddewisiadau ynglŷn â'r modd y defnyddiwn drethiant i ariannu gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Gwasanaethau Profedigaeth
Bereavement Services

3. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am adolygu gwasanaethau profedigaeth yng Nghymru? OAQ53956

3. Will the Minister provide an update on the review of bereavement services in Wales? OAQ53956

Yes. Thank you for the question. The bereavement scoping study that I've previously committed to is making progress. Over 200 responses have been received and the data collection period has been extended until the end of this month. An interim study report will be provided to the end-of-life care board later this month, and the final report is expected in October of this year.  

Gwnaf. Diolch am eich cwestiwn. Mae'r astudiaeth gwmpasu ar brofedigaeth rwyf eisoes wedi ymrwymo iddi yn gwneud cynnydd. Cafwyd dros 200 o ymatebion ac mae'r cyfnod casglu data wedi'i ymestyn hyd at ddiwedd y mis hwn. Bydd adroddiad astudiaeth interim yn cael ei ddarparu i'r bwrdd gofal diwedd oes yn ddiweddarach y mis hwn, a disgwylir yr adroddiad terfynol ym mis Hydref eleni.

Minister, you're well aware of my concern that there is a lack of support for people bereaved by suicide in Wales. This matters not just because suicide is a uniquely devastating loss, and that it's the right thing to do, but also because we know that those bereaved by suicide are much more likely to die by suicide. So, support for those bereaved is in itself suicide prevention. The health committee's report 'Everybody’s Business: A report on suicide prevention in Wales' made very clear recommendations about suicide bereavement. How will you ensure that the review you have commissioned will take into account the needs of those bereaved by suicide, including listening to lived experience? And what steps will you take to ensure that a proper postvention pathway for suicide, as recommended by health committee and Professor Ann John in her review of 'Talk to me 2', will be properly resourced and developed as a matter of urgency? 

Weinidog, rydych yn ymwybodol iawn o fy mhryderon fod diffyg cefnogaeth ar gael i bobl sydd wedi wynebu profedigaeth yn sgil hunanladdiad yng Nghymru. Mae hyn yn bwysig nid yn unig am fod hunanladdiad yn golled unigryw o ddinistriol, ac mai dyma'r peth iawn i'w wneud, ond hefyd am y gwyddom fod pobl sy'n galaru oherwydd hunanladdiad yn llawer mwy tebygol o farw drwy hunanladdiad. Felly, mae cymorth i'r rheini sy'n galaru yn ffordd o atal hunanladdiad ynddi'i hun. Roedd adroddiad y pwyllgor iechyd, 'Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru', yn cynnwys argymhellion clir iawn ar brofedigaeth yn sgil hunanladdiad. Sut y byddwch yn sicrhau y bydd yr adolygiad a gomisiynwyd gennych yn ystyried anghenion y rheini sydd wedi wynebu profedigaeth yn sgil hunanladdiad, gan gynnwys gwrando ar brofiadau? A pha gamau y byddwch yn eu cymryd i sicrhau y bydd llwybr ôl-ymyrraeth priodol ar gyfer hunanladdiad, fel yr argymhellwyd gan y pwyllgor iechyd a'r Athro Ann John yn ei hadolygiad o 'Siarad â fi 2', yn cael yr adnoddau priodol ac yn cael ei ddatblygu ar fyrder?

14:40

I want to reassure the Member that I do take the issue seriously, and I recognise exactly what she says about the likely risks of people dying by suicide in the future if they are bereaved by suicide in the first place, and I do take that very seriously. I want to move as quickly as we possibly can. We have choices to make about not just what the data, the evidence and submissions tell us about the support we should provide, but whether we have a national system, because that would probably mean a national organisation like Samaritans or Cruse Bereavement Care, for example, providing, potentially, a service, or whether we have, potentially, national standards where there can be local or regional delivery, because there are much smaller and more distinct groups that provide a service at present. We need to think about what sort of model we want and what sort of service we then want to be able to provide. But, for me, it is essential to listen to people who have lived experience and people who are already providing bereavement support. And I'm happy to reconfirm that Professor Ann John is absolutely part of the consideration of the comments on what we should do next. So, it is a matter of what we do, not if we do something, and I recognise that the Member will continue to ask questions until we're in a position of not just making a choice but to see a real difference having been made. 

Hoffwn roi sicrwydd i'r Aelod fy mod o ddifrif ynglŷn â'r mater, ac rwy'n cydnabod yr hyn y mae'n ei ddweud am y risgiau tebygol y bydd pobl yn marw drwy hunanladdiad yn y dyfodol os byddant wedi wynebu profedigaeth yn sgil hunanladdiad yn y lle cyntaf, ac rwyf o ddifrif ynglŷn â hynny. Rwyf am symud mor gyflym ag y gallwn. Mae gennym ddewisiadau i'w gwneud nid yn unig ynglŷn â'r hyn y mae'r data, y dystiolaeth a'r sylwadau yn ei ddweud wrthym am y cymorth y dylem ei ddarparu, ond a ddylai fod gennym system genedlaethol, gan y byddai hynny'n golygu, yn ôl pob tebyg, sefydliad cenedlaethol fel y Samariaid neu Gofal mewn Galar Cruse, er enghraifft, yn darparu gwasanaeth, o bosibl, neu a ddylai fod gennym, safonau cenedlaethol fel y gellir cael darpariaeth leol neu ranbarthol, gan fod grwpiau llawer llai a mwy penodol yn darparu gwasanaeth ar hyn o bryd. Mae angen i ni feddwl am ba fath o fodel rydym yn awyddus i'w gael a pha fath o wasanaeth rydym am ei ddarparu wedyn. Ond i mi, mae'n hanfodol gwrando ar bobl sydd wedi cael profiadau a phobl sydd eisoes yn darparu cymorth profedigaeth. Ac rwy'n hapus i ailgadarnhau bod yr Athro Ann John yn rhan annatod o'r broses o ystyried y sylwadau ynglŷn â'r hyn y dylem ei wneud nesaf. Felly, mae'n fater o beth rydym yn ei wneud, nid a ddylem wneud rhywbeth, ac rwy'n cydnabod y bydd yr Aelod yn parhau i ofyn cwestiynau hyd nes ein bod mewn sefyllfa lle rydym nid yn unig yn dewis ond yn gweld gwahaniaeth gwirioneddol wedi'i wneud.

Minister, one thing that impressed me, when I was health spokesperson for the Conservative group, around bereavement support was when I visited Nightingale House Hospice in Wrexham—a wonderful hospice, I would say, that offers great support to individuals in the last weeks and days of their life. And at that particular time, they had a specific project to support young people affected by bereavement. And very often, the youngsters, the children, that are left behind—'overlooked' is the wrong word, but the systems that are in place tend to not respond to their needs. What work has your department undertaken with the Minister for Education's department to make sure that there is the crossover from health and education in providing those bereavement services? And will the review that you have outlined be looking specifically at support that is afforded to young people who are affected by bereavement?

Weinidog, un peth a wnaeth argraff arnaf, pan roeddwn yn llefarydd iechyd ar gyfer y grŵp Ceidwadol, mewn perthynas â chymorth profedigaeth oedd pan ymwelais â Hosbis Tŷ'r Eos yn Wrecsam—hosbis hyfryd, yn fy marn i, sy'n cynnig cefnogaeth wych i unigolion yn ystod wythnosau a dyddiau olaf eu bywydau. Ac ar y pryd, roedd ganddynt brosiect penodol i gefnogi pobl ifanc a oedd wedi eu heffeithio gan brofedigaeth. Ac yn aml iawn, mae'r bobl ifanc, y plant, sy'n cael eu gadael ar ôl—mae 'anwybyddu' yn air anghywir, ond mae'r systemau sydd ar waith yn tueddu i fethu ymateb i'w hanghenion. Pa waith y mae eich adran wedi'i wneud gydag adran y Gweinidog Addysg i sicrhau y ceir pontio rhwng iechyd ac addysg i ddarparu'r gwasanaethau profedigaeth hynny? Ac a fydd yr adolygiad a amlinellwyd gennych yn edrych yn benodol ar y gefnogaeth a roddir i bobl ifanc yr effeithir arnynt gan brofedigaeth?

I'm happy to go and look properly at the issue that the Member raised. I've visited the Nightingale hospice myself, and I recognise the comments that the Member makes about their work and, indeed, other significant parts of the hospice movement here in Wales. So, I'm interested in understanding not just the work that they do, but how any strategy—and, of course, the Minister for Education is due to publish a further guidance about suicide bereavement support for schools, for children and young people—uses an understanding of the lived experience of those children and young people to further improve our service. I'm happy to write, not just to the Member, but also to make sure that the committee is kept up to date, when, of course, I and the education Minister are due to attend in a few weeks' time.FootnoteLink FootnoteLink

Rwy'n fwy na pharod i edrych yn iawn ar y mater a godwyd gan yr Aelod. Rwyf wedi ymweld â Hosbis Tŷ'r Eos fy hun, ac rwy'n cydnabod y sylwadau a wnaeth yr Aelod am eu gwaith, ac yn wir, rhannau sylweddol eraill o'r mudiad hosbisau yma yng Nghymru. Felly, rwy'n awyddus i ddeall nid yn unig y gwaith a wnânt, ond sut y mae unrhyw strategaeth—ac wrth gwrs, bydd y Gweinidog Addysg yn cyhoeddi canllawiau pellach am gymorth profedigaeth hunanladdiad i ysgolion, i blant a phobl ifanc—yn defnyddio dealltwriaeth o brofiadau'r plant a'r bobl ifanc hynny i wella ein gwasanaeth ymhellach. Rwy'n fwy na pharod i ysgrifennu, nid yn unig at yr Aelod, ond hefyd i sicrhau bod y pwyllgor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf pan fydd y Gweinidog addysg a minnau, wrth gwrs, yn ei fynychu ymhen ychydig wythnosau.FootnoteLink FootnoteLink

Cynorthwyo Pobl sydd â Nam ar y Synhwyrau
Supporting People with Sensory Loss

4. Sut y mae Llywodraeth Cymru'n cynorthwyo pobl sydd â nam ar y synhwyrau? OAQ53938

4. How is the Welsh Government supporting people with sensory loss? OAQ53938

Thank you for the question. The Welsh Government continues to support people with sensory loss through key initiatives, such as the integrated framework of action of care and support for people who are deaf or living with hearing loss and the eye health care plan for Wales.

Diolch am eich cwestiwn. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi pobl â nam ar y synhwyrau drwy fentrau allweddol, fel y fframwaith gweithredu integredig o ofal a chymorth i bobl sy'n fyddar neu'n byw â byddardod a chynllun gofal iechyd llygaid Cymru.

Diolch. Well, just like people without a sensory loss, there's no one-size-fits-all way of providing information in accessible format for people with sensory loss. Some local authorities fund local organisations to provide support services to residents, enabling British Sign Language users and, in some cases, people who identify as hard of hearing or deafened, whilst others have no provision at all. The services that do exist not only provide people with a sensory loss access to information, but also go hand in hand with an advice or advocacy service. But for local authorities and Government departments, provision of information is usually produced in BSL only or in BSL with subtitles, without access to people with a visual impairment, although videos etcetera could be produced with that provision, and provision in both Welsh and English languages also. These concerns have been raised with me by sensory loss charities in north Wales. How, therefore, will you respond to their concern that the inequality in access to information for people with sensory loss is affecting the people they work with and that we need parity of funding between the general population, access to information, and that for people with sensory loss in all local authorities and not just those that choose to do so?

Diolch. Wel, yn union fel pobl heb nam ar y synhwyrau, nid oes un ffordd sy'n addas i bawb o ddarparu gwybodaeth mewn fformat hygyrch i bobl â nam ar y synhwyrau. Mae rhai awdurdodau lleol yn ariannu sefydliadau lleol i ddarparu gwasanaethau cymorth i breswylwyr, gan alluogi defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain, ac mewn rhai achosion, pobl sy'n drwm eu clyw neu wedi colli eu clyw, tra bo eraill heb unrhyw ddarpariaeth o gwbl. Mae'r gwasanaethau sy'n bodoli nid yn unig yn darparu mynediad at wybodaeth i bobl sydd â nam ar y synhwyrau, ond maent hefyd yn dod law yn llaw â gwasanaeth eirioli neu gynghori. Ond ar gyfer awdurdodau lleol ac adrannau'r Llywodraeth, cynhyrchir gwybodaeth fel arfer yn Iaith Arwyddion Prydain yn unig neu yn Iaith Arwyddion Prydain gydag isdeitlau, heb ddarparu hygyrchedd i bobl â nam ar eu golwg, er y gellid cynhyrchu fideos ac ati gyda'r ddarpariaeth honno, a darpariaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg hefyd. Mynegwyd y pryderon hyn wrthyf gan elusennau nam ar y synhwyrau yng ngogledd Cymru. Sut felly y byddwch yn ymateb i'w pryderon fod yr anghydraddoldeb o ran mynediad at wybodaeth i bobl â nam ar y synhwyrau yn effeithio ar y bobl y maent yn gweithio gyda hwy, a bod arnom angen cyllid cyfartal i'r boblogaeth gyfan, mynediad at wybodaeth, a hynny ar gyfer pobl â nam ar y synhwyrau ym mhob awdurdod lleol ac nid dim ond y rhai sy'n dewis gwneud hynny?

14:45

Well, this is a point about whether we require local authorities to provide a service where they have national standards they must meet or whether actually it's a matter for local authorities to make choices on. We do know that, because of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014, each health board and local authority are due to undertake, or have undertaken, a joint assessment of need in their area and they are then supposed to meet those needs. I would expect that the analysis of local need would properly take account of the communication requirements of people with sensory loss. This is hardly a marginal area of activity, given the statistics on the number of us in this room who can expect in our lifetime to have hearing or sight impairment. So, I expect this to be core business in the way that local authorities run their services. 

If the Member does want to write to me and the Deputy Minister with detail of those areas where he does believe there's an inequality in provision, we'll happily look at them and undertake to look at whether there is more that we could do or whether it is a matter for local authorities to resolve issues themselves.

Wel, mae hwn yn bwynt ynglŷn ag a ydym yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwasanaeth lle mae ganddynt safonau cenedlaethol y mae'n rhaid iddynt eu bodloni, neu a yw'n fater i awdurdodau lleol wneud dewisiadau yn ei gylch. Oherwydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, gwyddom fod pob bwrdd iechyd ac awdurdod lleol ar fin cynnal, neu wedi cynnal, asesiad ar y cyd o angen yn eu hardaloedd, a bod angen iddynt ddiwallu'r anghenion hynny wedyn. Buaswn yn disgwyl i'r dadansoddiad o angen lleol ystyried gofynion cyfathrebu pobl â nam ar y synhwyrau yn briodol. Prin fod hwn yn faes ymylol o weithgarwch, o ystyried yr ystadegau ar y nifer ohonom yn yr ystafell hon a all ddisgwyl nam ar ein clyw neu ein golwg yn ystod ein hoes. Felly, rwy'n disgwyl i hyn fod yn rhan ganolog o'r ffordd y mae awdurdodau lleol yn rhedeg eu gwasanaethau.

Os yw'r Aelod yn awyddus i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog a minnau gyda manylion ynglŷn â'r meysydd hynny lle mae'n credu bod anghydraddoldeb yn y ddarpariaeth, byddem yn fwy na pharod i edrych arnynt ac i ymrwymo i ystyried a oes mwy y gallem ei wneud, neu ai mater i awdurdodau lleol yw datrys y materion eu hunain.

Minister, the First Minister, when he held the finance Secretary portfolio, announced that the Welsh Government was committing £2.9 million to fund specialist employment and training services for people with sensory loss, and Rebecca Woolley, the director of Action on Hearing Loss Cymru, said at the time that

'We are delighted to receive this funding. Not only will it ensure that people with a sensory loss are supported to achieve their full potential but employers in Wales will be empowered to confidently support them to thrive in the workplace.' 

Minister, the commitment from the Welsh Labour Government to the Job Sense project is further evidence of the ongoing priority that the Welsh Government places on improving the employment and training prospects of people with sensory loss. So, what further actions are the Welsh Government now considering to build on such good practice so that all persons with sensory loss can access improved access to employment and training?

Weinidog, cyhoeddodd y Prif Weinidog, pan oedd yn gyfrifol am bortffolio'r Ysgrifennydd cyllid, fod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo £2.9 miliwn i ariannu gwasanaethau cyflogaeth a hyfforddiant arbenigol i bobl â nam ar eu synhwyrau, ac ar y pryd, dywedodd Rebecca Woolley, cyfarwyddwr Action on Hearing Loss Cymru

'Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi cael yr arian hwn. Bydd nid yn unig yn sicrhau bod pobl â nam ar eu synhwyrau yn cael cymorth i wireddu eu potensial llawn, ond bydd cyflogwyr yng Nghymru hefyd yn cael eu grymuso i’w cefnogi i ffynnu yn y gweithle.'

Weinidog, mae'r ymrwymiad gan Lywodraeth Lafur Cymru i brosiect JobSense yn dystiolaeth bellach o'r flaenoriaeth barhaus y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i wella rhagolygon cyflogaeth a hyfforddiant pobl â nam ar y synhwyrau. Felly, pa gamau pellach y mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yn awr i adeiladu ar arferion da o'r fath fel y gall pawb sydd â nam ar y synhwyrau gael gwell mynediad at gyflogaeth a hyfforddiant?

I think this probably crosses over a number of different ministerial portfolios, but I'm happy to recognise the improvement that has taken place, and also the work that Action on Hearing Loss in particular do in their excellence awards to highlight the areas where good practice is already taking place and where further examples can be taken from. The recent awards, held in May this year, are a good example, and indeed they highlighted the work of a number of different employers. I'm happy to talk further about this with ministerial colleagues, both the employment Minister and also, I'm sure, the Minister leading on equalities, who is in the room and who will be happy to join that conversation as well.

Credaf fod hyn, mae'n debyg, yn croesi nifer o wahanol bortffolios gweinidogol, ond rwy'n hapus i gydnabod y gwelliant a wnaed, yn ogystal â'r gwaith y mae Action on Hearing Loss, yn arbennig, yn ei wneud gyda'u gwobrau rhagoriaeth i amlygu'r meysydd lle mae arferion da i'w cael eisoes a lle gellir gweld enghreifftiau pellach. Mae'r gwobrau diweddar, a gynhaliwyd ym mis Mai eleni, yn enghraifft dda, ac yn wir, fe wnaethant amlygu gwaith nifer o wahanol gyflogwyr. Rwy'n fwy na pharod i siarad ymhellach am hyn gyda fy nghyd-Weinidogion, y Gweinidog cyflogaeth yn ogystal, rwy'n siŵr, â'r Gweinidog sy'n arwain ar gydraddoldeb, sydd yn yr ystafell ac a fydd yn hapus i ymuno â'r sgwrs honno hefyd.

Dystonia
Dystonia

5. A wnaiff y Gweinidog ymrwymo i sefydlu cynllun gweithredu cenedlaethol i sicrhau bod pobl yng Nghanol De Cymru sy'n byw gyda dystonia yn cael y driniaeth iawn ar yr amser iawn? OAQ53945

5. Will the Minister commit to establish a national action plan to guarantee that people living with dystonia in South Wales Central are able to receive the right treatment at the right time? OAQ53945

Our updated neurological conditions delivery plan sets out our commitment with NHS Wales to both raising awareness of neurological conditions and ensuring those affected by any neurological condition have timely access to high-quality care, irrespective of where they live and whether these are delivered through hospitals or in a community setting.

Mae ein cynllun cyflawni wedi'i ddiweddaru ar gyfer cyflyrau niwrolegol yn nodi ein hymrwymiad gyda GIG Cymru i godi ymwybyddiaeth o gyflyrau niwrolegol ac i sicrhau bod gan bobl yr effeithir arnynt gan unrhyw gyflwr niwrolegol fynediad amserol at ofal o ansawdd uchel, ble bynnag y maent yn byw, a ph'un a yw'r rhain yn cael eu darparu drwy ysbytai neu mewn lleoliad cymunedol.

Thank you for that answer, Minister, and I thank you for your written response to me on previous questions that I've put to you.

You've indicated that, this month, June, you will be meeting the dystonia relatives support group and also other Members in this Chamber, along with the chair of Cardiff and Vale University Local Health Board. There have been recent cancellations in the botox clinic that is available to dystonia patients, and some 300 patients have had their appointments cancelled as I understand it. There are 3,500 patients across Wales who suffer with this condition. Will you be addressing these cancellation notices that have been sent out to patients and making sure that, where patients do have appointments for this very troubling condition, those appointments are honoured and that serious thought is given to a national plan of delivery for dystonia patients, because, as I said, there are 3,500 patients across Wales suffering with this condition?

Diolch am eich ateb, Weinidog, a diolch am eich ymateb ysgrifenedig i mi ar gwestiynau blaenorol a ofynnais ichi.

Rydych wedi nodi y byddwch yn cyfarfod y mis hwn, fis Mehefin, â'r grŵp cymorth i berthnasau cleifion dystonia yn ogystal ag Aelodau eraill yn y Siambr hon, ynghyd â chadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Cafodd apwyntiadau eu canslo yn ddiweddar yn y clinig botox sydd ar gael i gleifion dystonia, a chafodd apwyntiadau 300 o gleifion eu canslo yn ôl yr hyn a ddeallaf. Mae 3,500 o gleifion ledled Cymru yn dioddef o'r cyflwr hwn. A fyddwch yn rhoi sylw i'r hysbysiadau canslo hyn sydd wedi'u hanfon at gleifion ac yn sicrhau, lle mae gan gleifion apwyntiadau ar gyfer y cyflwr ofnadwy hwn, fod yr apwyntiadau hynny'n digwydd ac y rhoddir ystyriaeth briodol i gynllun cyflawni cenedlaethol ar gyfer cleifion dystonia, oherwydd, fel y dywedais, mae 3,500 o gleifion ledled Cymru yn dioddef o'r cyflwr hwn?

I thank the Member for the follow-up question. I did meet yesterday with the Dystonia Society support group and two Members who aren't in the Chamber today—Vikki Howells and Dawn Bowden—to discuss some of the challenges that the Member raises. I've committed to intervening and clarifying expectations, and to making sure that there is further movement made. It's partly about staffing within the service. It is a service that is delivered on a hub-and-spoke model, with Cardiff being at the centre of it for south-east Wales, and led by Swansea Bay University Health Board for south-west Wales. I want to see proper investment made in staff, because that's the key issue to making sure that people are seen on time, because I do recognise that not having an appointment does have a real impact on people's quality of life, whether people are in work or not. So, yes, I'm committed to seeing further action taken, and I'll happily update Members when that further action has been undertaken.

Diolch i'r Aelod am ei gwestiwn dilynol. Ddoe, cyfarfûm â grŵp cymorth y Gymdeithas Dystonia a dau Aelod nad ydynt yn y Siambr heddiw—Vikki Howells a Dawn Bowden—i drafod rhai o'r heriau a godwyd gan yr Aelod. Rwyf wedi ymrwymo i ymyrryd ac i egluro disgwyliadau, ac i sicrhau y gwneir cynnydd pellach. Mae a wnelo hyn yn rhannol â staffio o fewn y gwasanaeth. Mae'n wasanaeth sy'n cael ei ddarparu ar fodel prif ganolfan a lloerennau, gyda Chaerdydd yn ganolbwynt i dde-ddwyrain Cymru, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn arwain ar gyfer de-orllewin Cymru. Rwyf am weld buddsoddiad priodol yn cael ei wneud mewn staff, gan mai dyna'r mater allweddol i sicrhau bod pobl yn cael eu gweld ar amser, gan fy mod yn cydnabod bod methu cael apwyntiad yn effeithio'n fawr ar ansawdd bywyd pobl, p'un a ydynt mewn gwaith ai peidio. Felly, ydw, rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod camau pellach yn cael eu cymryd, ac rwy'n fwy na pharod i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau pan fydd y camau pellach hynny wedi'u cymryd.

14:50
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda
Hywel Dda University Local Health Board

6. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau gofal yn rhanbarth Bwrdd Iechyd Hywel Dda? OAQ53966

6. Will the Minister make a statement regarding the provision of care services in the Hywel Dda Health Board region? OAQ53966

Ensuring that people have access to high-quality care is a key priority for the Welsh Government. This is why we are investing £180 million this year that will be targeted across the health and social care system to support the development of seamless models of care in all regions.

Mae sicrhau bod gan bobl fynediad at ofal o ansawdd uchel yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru. Dyma pam rydym yn buddsoddi £180 miliwn eleni a fydd yn cael ei dargedu ar draws y system iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi'r gwaith o ddatblygu modelau gofal di-dor ym mhob rhanbarth.

I'm grateful to the Deputy Minister for her answer. The health Minister himself will be aware of a very distressing individual case that's been brought to me from a family in my region. The gentleman had very complex care needs and an agreed package for him to be able to released from hospital to go home under continuing healthcare. The collapse of Allied Healthcare Ltd led to a situation where the care package that was provided for him at home was unsustainable and, in fact, dangerous. He was then readmitted to hospital. There's been a whole history—and I will happily copy the correspondence to the Deputy Minister—around this, because there has been a whole catalogue of issues that have led to the gentleman being readmitted now, after six months of this, to acute hospital.

I'm wondering if the Deputy Minister will undertake today to make an assessment of how many patients have been affected across Wales by the collapse of Allied Healthcare Ltd. It is, after all, now 12 months since the financial warnings were first made and six months since the company actually collapsed. So, I'd like to know how many patients in Wales have been affected by this. I'm sure that my constituent won't be the only one, unfortunately. Can the Deputy Minister please undertake to investigate how many of these patients still lack an adequate care package and whether that's meant that they're at home and are not receiving the care package they should have, or whether that's meant that perhaps they're inappropriately being placed in residential care?

Could I ask the Deputy Minister, with the Minister, to undertake to look at the effects of this, potentially, on district nursing teams? In this particular individual case, the district nursing team did their best to step into the gap, but that simply wasn't possible. And can the Deputy Minister undertake to have discussions with the Hywel Dda health board—but there may be others across Wales—and the relevant local authorities, to look at what work they're doing to replace the specialist care packages that have been lost by the collapse of Allied Healthcare Ltd? And finally, does the Deputy Minister agree with me that this particular case highlights the risk of depending on private sector companies to provide these extremely important care packages for some of our most vulnerable citizens? Will she undertake to work with local health boards and local authorities to develop more alternative and sustainable models so that no other patient will have to put up with, and no other family will have to put up with, what this family and this gentleman have gone through?

Rwy'n ddiolchgar i'r Dirprwy Weinidog am ei hateb. Bydd y Gweinidog iechyd ei hun yn ymwybodol o achos unigol torcalonnus a godwyd gyda mi gan deulu yn fy rhanbarth. Roedd gan y gŵr anghenion gofal cymhleth iawn a phecyn wedi'i gytuno i allu ei ryddhau o'r ysbyty i fynd adref o dan ofal iechyd parhaus. Arweiniodd methiant Allied Healthcare Ltd at sefyllfa lle roedd y pecyn gofal a ddarparwyd iddo yn ei gartref yn anghynaliadwy, ac mewn gwirionedd, yn beryglus. Yna, cafodd ei aildderbyn i'r ysbyty. Mae hon wedi bod yn stori hir—ac rwy'n fwy na pharod i anfon copi o'r ohebiaeth at y Dirprwy Weinidog—gan fod cyfres gyfan o broblemau wedi arwain at aildderbyn y gŵr, ar ôl chwe mis o hyn, i ysbyty acíwt.

Tybed a wnaiff y Dirprwy Weinidog ymrwymo heddiw i gynnal asesiad o faint o gleifion sydd wedi cael eu heffeithio ledled Cymru gan fethiant Allied Healthcare Ltd. Wedi'r cyfan, mae 12 mis wedi bod bellach ers y rhybuddion ariannol cyntaf a chwech mis ers i'r cwmni fynd i'r wal. Felly, hoffwn wybod faint o gleifion yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan hyn. Rwy'n siŵr nad fy etholwr fydd yr unig un, yn anffodus. A wnaiff y Dirprwy Weinidog ymrwymo i ymchwilio i weld faint o'r cleifion hyn sydd heb becyn gofal digonol o hyd ac a yw hynny'n golygu eu bod gartref a ddim yn derbyn y pecyn gofal a ddylai fod ganddynt, neu a yw hynny'n golygu efallai eu bod yn cael eu lleoli yn amhriodol mewn gofal preswyl?

A gaf fi ofyn i'r Dirprwy Weinidog, gyda'r Gweinidog, ymrwymo i edrych ar effeithiau hyn, o bosibl, ar dimau nyrsys ardal? Yn yr achos penodol hwn, gwnaeth y tîm nyrsys ardal eu gorau i gamu i'r adwy, ond nid oedd hynny'n bosibl. Ac a all y Dirprwy Weinidog ymrwymo i gynnal trafodaethau gyda bwrdd iechyd Hywel Dda—ond efallai y bydd eraill ledled Cymru—a'r awdurdodau lleol perthnasol, i edrych ar y gwaith y maent yn ei wneud i gael darpariaeth yn lle'r pecynnau gofal arbenigol a gollwyd o ganlyniad i fethiant Allied Healthcare Ltd? Ac yn olaf, a yw'r Dirprwy Weinidog yn cytuno â mi fod yr achos penodol hwn yn tynnu sylw at y risg o ddibynnu ar gwmnïau'r sector preifat i ddarparu'r pecynnau gofal hynod bwysig hyn i rai o'n dinasyddion mwyaf agored i niwed? A wnaiff hi ymrwymo i weithio gyda byrddau iechyd lleol ac awdurdodau lleol i ddatblygu modelau mwy amgen a chynaliadwy fel na fydd yn rhaid i unrhyw glaf arall ddioddef ac fel na fydd yn rhaid i unrhyw deulu arall ddioddef yr hyn y mae'r teulu hwn a'r gŵr hwn wedi ei brofi?

I thank Helen Mary Jones for that question. I am aware of the correspondence that Helen Mary Jones had with the Minister about her constituents, and I'm aware of the distressing nature of what happened. I do believe that the financial failure of Allied Healthcare before last Christmas undoubtedly did put huge additional stress on the local health board and on the local authority. And, I think it's important to remember that the regulation put in place under the 2016 Act requires providers to listen to what matters to the individual, which is something that I think came out very strongly in the correspondence that I saw. Also, it emphasises the quality of care, and it was very regrettable when the situation developed as it did with your constituent.

We know that there are huge pressures on domiciliary care and on continuing healthcare, and I think there's no doubt that the Allied Healthcare situation did make that worse. I'm certainly prepared to look at some of the points that she made. I mean, we are already looking at trying to diversify the whole sector, because the strain of having this total dependence on private care provision is not healthy. We need the private care provision and there's some excellent provision there, but we also need, as I said in response to the questions from Janet Finch-Saunders earlier, some other models of care so that we're not dependent on one area—for example, developing social value businesses and co-operatives, and also encouraging local authorities to take more provision back in-house. So, we're already doing that because it is part of our workstream, and I think this has all highlighted that. And I think the effects that it's had on the district nursing service and the effects it's had on individuals and how many they are is something we could look at as part of the wider inquiries that we're looking into about how the social care system is going to develop.

So, again, I'm really sorry for the experience that her constituents had, and we do want to try to avoid that happening. But I think it is also important to say that when Allied Healthcare did collapse, Carmarthenshire and Pembrokeshire did move quickly to take their homes in-house, which is obviously a good move forward. But, with the continuing healthcare situations, I know that has been more difficult.

Diolch i Helen Mary Jones am ei chwestiwn. Rwy'n ymwybodol o'r ohebiaeth a gafodd Helen Mary Jones gyda'r Gweinidog am ei hetholwyr, ac rwy'n ymwybodol o natur dorcalonnus yr hyn a ddigwyddodd. Yn ddi-os, credaf fod methiant ariannol Allied Healthcare cyn y Nadolig diwethaf wedi rhoi straen ychwanegol enfawr ar y bwrdd iechyd lleol ac ar yr awdurdod lleol. A chredaf ei bod yn bwysig cofio bod y rheoliad a roddwyd ar waith o dan Ddeddf 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr wrando ar yr hyn sy'n bwysig i'r unigolyn, sy'n rhywbeth a oedd i'w deimlo'n gryf iawn yn fy marn i yn yr ohebiaeth a welais. Hefyd, mae'n pwysleisio ansawdd y gofal, ac roedd yn anffodus iawn fod y sefyllfa wedi datblygu fel y gwnaeth gyda'ch etholwr.

Gwyddom fod pwysau enfawr ar ofal cartref ac ar ofal iechyd parhaus, a chredaf nad oes amheuaeth fod sefyllfa Allied Healthcare wedi gwneud hynny'n waeth. Rwy'n sicr yn barod i edrych ar rai o'r pwyntiau a wnaed ganddi. Rydym eisoes yn ystyried ceisio arallgyfeirio'r sector cyfan, gan nad yw'r straen o gael y ddibyniaeth lwyr hon ar ddarpariaeth gofal preifat yn iach. Mae angen y ddarpariaeth gofal preifat arnom ac mae darpariaeth ardderchog i'w chael yno, ond hefyd, fel y dywedais mewn ymateb i gwestiynau Janet Finch-Saunders yn gynharach, mae angen modelau gofal eraill fel nad ydym yn ddibynnol ar un maes—er enghraifft, datblygu cwmnïau cydweithredol a busnesau gwerth cymdeithasol, yn ogystal ag annog awdurdodau lleol i gynnig mwy o ddarpariaeth yn fewnol. Felly, rydym eisoes yn gwneud hynny gan ei fod yn rhan o'n ffrwd waith, a chredaf fod hyn oll wedi tynnu sylw at hynny. A chredaf fod yr effeithiau y mae wedi'u cael ar y gwasanaeth nyrsys ardal a'r effeithiau y mae wedi'u cael ar unigolion a faint ohonynt sydd i'w cael yn rhywbeth y gallem edrych arno fel rhan o'r ymchwiliadau ehangach rydym yn eu hystyried ynghylch sut y bydd y system gofal cymdeithasol yn datblygu.

Felly, unwaith eto, mae'n wir ddrwg gennyf am y profiad a gafodd ei hetholwyr, ac rydym yn awyddus i geisio osgoi hynny rhag digwydd. Ond credaf ei bod hefyd yn bwysig dweud, pan aeth Allied Healthcare i'r wal, fod Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro wedi gweithredu'n gyflym i redeg eu cartrefi'n fewnol, sydd yn amlwg yn gam da ymlaen. Ond gyda'r sefyllfaoedd gofal iechyd parhaus, gwn fod hynny wedi bod yn anos.

14:55

Deputy Minister, I recently met with representatives from Solva Care, a registered charity currently operating in the village of Solva in my constituency. Now, the charity operates a very innovative model for delivering care, with a clear focus on keeping people in their own homes. The aim of the charity is to improve the health and well-being of the community, and it holds events to counteract loneliness and isolation, as well. If you haven't already done so, I'd encourage you and, indeed, the Minister to look at the specific model of care, given that Solva Care is doing a fantastic job in its community. Bearing in mind this model's specific success, what consideration has the Welsh Government given to these kinds of community models and what support can the Welsh Government provide to organisations such as Solva Care?

Ddirprwy Weinidog, cyfarfûm yn ddiweddar â chynrychiolwyr Gofal Solfach, elusen gofrestredig sy'n gweithredu ar hyn o bryd ym mhentref Solfach yn fy etholaeth. Nawr, mae'r elusen yn gweithredu model arloesol iawn ar gyfer darparu gofal, gyda ffocws clir ar gadw pobl yn eu cartrefi eu hunain. Nod yr elusen yw gwella iechyd a lles y gymuned, ac mae'n cynnal digwyddiadau i fynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd hefyd. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, hoffwn eich annog chi, a'r Gweinidog yn wir, i edrych ar y model gofal penodol hwn, o gofio bod Gofal Solfach yn gwneud gwaith gwych yn eu cymuned. O ystyried llwyddiant penodol y model hwn, pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i'r mathau hyn o fodelau cymunedol a pha gymorth y gall Llywodraeth Cymru ei ddarparu i sefydliadau fel Gofal Solfach?

I thank Paul Davies very much for that question, and, indeed, I'd very much like to visit, perhaps, Solva Care and see exactly what they're doing, because what they're doing is completely in line with what we want to do as a Government. Certainly, combating loneliness and isolation, keeping people in their own homes, I think those are exactly the things that we are trying to promote as a Government. As part of our survey and review of all the types of community care that are being considered, certainly care by the third sector and the voluntary sector is one of the key areas that does provide the variety of care that we're looking for. So, certainly, I think this is an example that we'd be very keen to look at and to see if we can encourage it, and others like it, to bring this variety of care that we need so that we are not put in the position where we are very heavily dependent on one sector.

Diolch yn fawr iawn i Paul Davies am ei gwestiwn, ac yn wir, hoffwn ymweld â Gofal Solfach, o bosibl, i weld beth yn union y maent yn ei wneud, gan fod yr hyn y maent ei wneud yn cyd-fynd yn llwyr â'r hyn rydym yn awyddus i'w wneud fel Llywodraeth. Yn sicr, mynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, cadw pobl yn eu cartrefi eu hunain, credaf mai dyna'r union bethau rydym yn ceisio'u hyrwyddo fel Llywodraeth. Fel rhan o'n harolwg a'n hadolygiad o'r holl fathau o ofal cymunedol sy'n cael eu hystyried, yn sicr mae gofal gan y trydydd sector a'r sector gwirfoddol yn un o'r meysydd allweddol sy'n darparu'r amrywiaeth o ofal rydym yn chwilio amdani. Felly yn sicr, credaf fod hon yn enghraifft y byddem yn awyddus iawn i edrych arni ac i weld a allwn ei hybu, ac eraill sy'n debyg iddi, i ddarparu'r amrywiaeth hon o ofal sydd ei hangen arnom fel nad ydym mewn sefyllfa lle rydym yn ddibynnol iawn ar un sector.

Gwasanaethau Ambiwlansys ym Mlaenau Gwent
Ambulance Services in Blaenau Gwent

7. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaethau ambiwlansys ym Mlaenau Gwent? OAQ53952

7. Will the Minister make a statement on ambulance services in Blaenau Gwent? OAQ53952

I thank him for the question. The Welsh ambulance service continues to deliver a safe and timely service to the people of Blaenau Gwent. In April this year, 71.2 per cent of emergency responses to red calls within Aneurin Bevan arrived within the eight-minute target, with a median response time of just five minutes and 38 seconds.

Diolch iddo am y cwestiwn. Mae gwasanaeth ambiwlans Cymru yn parhau i ddarparu gwasanaeth diogel ac amserol i bobl Blaenau Gwent. Ym mis Ebrill eleni, cyrhaeddodd 71.2 y cant o ymatebion brys i alwadau coch yn ardal Aneurin Bevan o fewn y targed wyth munud, gydag amser ymateb canolrifol o ddim ond pum munud a 38 eiliad.

Thank you very much, Minister. I think all of us recognise the hard work that goes in from paramedics to ensure that people do feel, and are, safe in their homes. We also know that some calls are delayed, particularly amber and green calls, and we also know that there are some significant issues that prevent the ambulance service operating efficiently. I'm thinking particularly of the handovers in hospitals, and you will have seen some reports about that in the press and the media earlier this week. We also know from the statistics you yourself have published that something like 21,000 hours were lost in the first quarter of this year in terms of ambulance handovers at hospitals. Now, we know we have very hard-working staff in accident and emergency, who feel under enormous pressure because of the pressures on that service, and we also know that ambulance workers are working at capacity as well. So, it appears to me that we have a system where we have two groups of people who work extraordinarily hard to keep us safe and to provide us with the services we need, but the system itself seems to be preventing them from always doing that. Minister, would you undertake to look again—and I know we've discussed this before—at the way in which ambulance handovers at A&Es are operated to ensure that ambulances are able to meet, I think, the 15-minute target that you have established for them and are able to spend more time providing this service and less time at handovers?

Diolch yn fawr iawn, Weinidog. Credaf fod pob un ohonom yn cydnabod y gwaith caled a wneir gan barafeddygon i sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi, a'u bod yn ddiogel. Gwyddom hefyd fod rhai galwadau'n cael eu gohirio, yn enwedig galwadau oren a gwyrdd, a gwyddom hefyd fod rhai materion sylweddol sy'n atal y gwasanaeth ambiwlans rhag gweithredu'n effeithlon. Rwy'n meddwl yn arbennig am drosglwyddo mewn ysbytai, a byddwch wedi gweld adroddiadau ynglŷn â hynny yn y wasg a'r cyfryngau yn gynharach yr wythnos hon. Gwyddom hefyd o'r ystadegau a gyhoeddwyd gennych chi fod oddeutu 21,000 o oriau wedi'u colli yn chwarter cyntaf eleni o ran trosglwyddo o ambiwlansys mewn ysbytai. Nawr, gwyddom fod gennym staff gweithgar iawn mewn unedau damweiniau ac achosion brys, sy'n teimlo dan bwysau enfawr oherwydd y pwysau ar y gwasanaeth hwnnw, a gwyddom hefyd fod gweithwyr ambiwlans yn gweithio hyd eithaf eu gallu. Felly, ymddengys i mi fod gennym system lle mae gennym ddau grŵp o bobl sy'n gweithio'n eithriadol o galed i'n cadw'n ddiogel ac i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen arnom, ond ymddengys fod y system ei hun yn eu hatal rhag gwneud hynny bob amser. Weinidog, a wnewch chi ymrwymo i edrych eto—a gwn ein bod wedi trafod hyn o'r blaen—ar y ffordd y caiff trosglwyddiadau o ambiwlansys mewn adrannau damweiniau ac achosion brys eu gweithredu i sicrhau bod ambiwlansys yn gallu cyflawni'r targed 15 munud a bennwyd gennych ar eu cyfer, ac yn gallu treulio mwy o amser yn darparu'r gwasanaeth hwn a llai o amser yn trosglwyddo cleifion?

Yes, I'm happy to look again. In fact, there is work already taking place. Yesterday, we had an opportunity to talk about the amber review, and in eliminating those really long waits that do take place, part of that is actually about releasing the capacity that is often held up at a hospital site. Within Aneurin Bevan recently, in the last quarter, they had the highest number of delays of over one hour. We have two particular measures: one of whether ambulances are released within 15 minutes, and the second measure of whether they're released within an hour. So, there's real pressure within the current system.

Now, in the medium term, we'll have a new facility in the Grange, which should mean that we have a better process and a better system for people to work in, but that does mean that, for the next couple of years, before the Grange comes on stream, we do need to make sure that we improve the system that we have. That is about the whole system. It is about social care. It is about the way in which we organise different parts. It is also about the practice and procedure within emergency departments as well. I'm actually meeting a group of clinicians to look at a review of emergency department measures to try and help to change the leadership and the culture within those by listening to their peers as well. This isn't about the Government centrally dictating; it is about good practice in different parts of our system, learning from each other and real leadership. I'd be more than happy to discuss some of the detail with you outside of the Chamber as well.FootnoteLink

Gwnaf, rwy'n fwy na pharod i edrych eto. Yn wir, mae gwaith yn mynd rhagddo eisoes. Ddoe, cawsom gyfle i drafod yr adolygiad oren, ac wrth gael gwared ar yr amseroedd aros hir iawn hynny sy'n digwydd, mae rhan o hynny mewn gwirionedd yn ymwneud â rhyddhau'r capasiti sy'n aml wedi'i ddal yn ôl ar safle ysbyty. Yn ardal Aneurin Bevan yn ddiweddar, yn ystod y chwarter diwethaf, cawsant y nifer uchaf o achosion o oedi am dros awr. Mae gennym ddau fesur penodol: un i weld a yw ambiwlansys yn cael eu rhyddhau o fewn 15 munud, ac ail fesur i weld a ydynt yn cael eu rhyddhau o fewn awr. Felly, mae pwysau gwirioneddol o fewn y system bresennol.

Nawr, yn y tymor canolig, bydd gennym gyfleuster newydd yn y Grange, a ddylai olygu bod gennym broses well a gwell system i bobl weithio ynddi, ond mae hynny'n golygu, am y ddwy flynedd nesaf, cyn i'r Grange ddod yn weithredol, fod angen i ni sicrhau ein bod yn gwella'r system sydd gennym. Mae hynny'n ymwneud â'r system gyfan. Mae'n ymwneud â gofal cymdeithasol. Mae'n ymwneud â'r ffordd rydym yn trefnu gwahanol rannau. Mae hefyd yn ymwneud â'r arferion a'r weithdrefn mewn adrannau brys hefyd. Byddaf yn cyfarfod â grŵp o glinigwyr i edrych ar adolygiad o fesurau adrannau brys i geisio helpu i newid yr arweinyddiaeth a'r diwylliant o'u mewn drwy wrando ar eu cymheiriaid hefyd. Nid oes a wnelo hyn â'r Llywodraeth yn gorchymyn o'r canol; mae a wnelo ag arferion da mewn gwahanol rannau o'n system, a dysgu oddi wrth ein gilydd a gwir arweinyddiaeth. Buaswn yn fwy na pharod i drafod rhai o'r manylion gyda chi y tu allan i'r Siambr hefyd.FootnoteLink

15:00

Further to Mr Alun Davies's question, Minister, figures show that ambulance crews across Wales spent more than 65,000 hours waiting to offload patients at hospitals last year—and you mentioned already the 25,000 hours since 2015, also on top of it. What action is the Minister taking to address the problem of extended handover delays to improve ambulance services in Blaenau Gwent and elsewhere in Wales? We know the ambulance people are doing a wonderful job, but what are the reasons and facts and figures that the handover time is so much outside hospital rather than people being in hospital? Thank you.

I ymhelaethu ar gwestiwn Mr Alun Davies, Weinidog, mae ffigurau'n dangos bod criwiau ambiwlans ledled Cymru wedi treulio dros 65,000 o oriau'n aros i drosglwyddo cleifion mewn ysbytai y llynedd—a soniasoch eisoes am y 25,000 awr ers 2015, ar ben hynny hefyd. Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r broblem o oedi estynedig wrth drosglwyddo cleifion i wella gwasanaethau ambiwlans ym Mlaenau Gwent ac mewn mannau eraill yng Nghymru? Gwyddom fod y gweithwyr ambiwlans yn gwneud gwaith gwych, ond beth yw'r rhesymau a'r ffeithiau a'r ffigurau y tu ôl i'r ffaith bod yr amser trosglwyddo mor hir y tu allan i ysbytai yn hytrach na bod pobl yn yr ysbyty? Diolch.

I'm not sure, Llywydd, I can detect anything different in the question the Member has asked to the supplementary asked by the Member for Blaenau Gwent. I repeat again there is a series of work already in place to look at measures within emergency departments, as I indicated in answer to Alun Davies. Overall within our system, we've had improvement within the last quarter, but there is a challenge within the Aneurin Bevan University Health Board area, and I'm looking to see what happens across the whole system to deliver the improvement. But, other than that, Llywydd, I don't think I can add to the answer I've already given on the same subject.

Nid wyf yn siŵr, Lywydd, a allaf ganfod unrhyw beth sy'n wahanol yn y cwestiwn y mae'r Aelod wedi'i ofyn i'r hyn a ofynnwyd yng nghwestiwn atodol yr Aelod dros Flaenau Gwent. Ailadroddaf eto fod cyfres o gamau ar y gweill eisoes i edrych ar fesurau mewn adrannau achosion brys, fel y dywedais yn fy ateb i Alun Davies. Yn gyffredinol o fewn ein system, rydym wedi gweld gwelliant yn ystod y chwarter diwethaf, ond mae her yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ac rwy'n edrych i weld beth sy'n digwydd ar draws y system gyfan i sicrhau'r gwelliant. Ond heblaw am hynny, Lywydd, nid wyf yn credu y gallaf ychwanegu at yr ateb rwyf eisoes wedi'i roi ar yr un pwnc.

Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Gogledd Cymru
The North Wales Speech and Language Therapy Service

8. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wasanaeth therapi iaith a lleferydd Gogledd Cymru? OAQ53968

8. Will the Minister make a statement on the north Wales speech and language therapy service? OAQ53968

Thank you for the question. It's the responsibility of Betsi Cadwaladr University Health Board to ensure it provides adequate access to therapy services, including speech and language therapy, taking account of relevant best practice. I am happy to confirm, though, that within north Wales no-one waits beyond the 14-week target for therapy services, and that of course includes access to speech and language therapy.

Diolch am y cwestiwn. Cyfrifoldeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw sicrhau ei fod yn darparu mynediad digonol at wasanaethau therapi, gan gynnwys therapi iaith a lleferydd, gan ystyried yr arferion gorau perthnasol. Fodd bynnag, mae'n bleser gennyf gadarnhau nad oes neb yng ngogledd Cymru yn aros yn hwy na'r targed o 14 wythnos am wasanaethau therapi, ac mae hynny wrth gwrs yn cynnwys mynediad at therapi iaith a lleferydd.

Diolch. I've been, since 2017, in touch with a constituent, a former therapist, who was among staff who decided to blow the whistle on concerns they had relating to Betsi Cadwaladr's speech and language therapy department. The concern is two fold: firstly, a clinical governance issue, with real concerns about workload pressures, negative workplace culture, dilution of services and a risk to both staff and service users, they believe. But there is also a deep feeling that, in their own words, the whistleblowing process in Betsi Cadwaladr University Health Board is broken.

Now, we know that children who don't get the help they need with their communication can experience lifelong impacts—education, employment, mental health, well-being and so on. I've dealt with a number of cases where children have had prolonged waits for therapy, or have experienced unsuitable therapy—one case identifying a prolonged wait for therapy in Welsh, for example. I'm pleased that we are finally at a stage where an external, independent investigation has been completed. 

Now, whilst it's clear to me that there needs to be a review of the whistleblowing process, based on my constituent's experience, will the Minister agree with me that, in the interests of transparency, the independent report, which I'm told won't include any recommendations as such, is made readily available to my constituent and others with similar concerns, and that opportunities are then given to those who have raised concerns to work with the health board to discuss their needs and how to improve services?

Diolch. Ers 2017, rwyf wedi bod mewn cysylltiad ag etholwr, cyn-therapydd, a oedd ymhlith staff a benderfynodd chwythu'r chwiban ar bryderon a oedd ganddynt yn ymwneud ag adran therapi iaith a lleferydd Betsi Cadwaladr. Mae'r pryder yn ddeublyg: yn gyntaf, mater yn ymwneud â llywodraethu clinigol, gyda phryderon gwirioneddol am bwysau llwyth gwaith, diwylliant negyddol yn y gweithle, gwanhau gwasanaethau a risg i staff a defnyddwyr y gwasanaeth, yn eu tyb hwy. Ond mae yna deimlad dwfn hefyd, yn eu geiriau hwy, fod y broses chwythu'r chwiban ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi torri.

Nawr, gwyddom fod plant nad ydynt yn cael y cymorth cyfathrebu sydd ei hangen arnynt yn gallu profi effeithiau gydol oes—addysg, cyflogaeth, iechyd meddwl, llesiant ac yn y blaen. Rwyf wedi ymdrin â nifer o achosion lle mae plant wedi gorfod aros yn hir am therapi, neu wedi profi therapi anaddas—ac roedd un achos yn nodi arhosiad hir am therapi yn y Gymraeg, er enghraifft. Rwy'n falch ein bod, o'r diwedd, ar gam lle mae ymchwiliad annibynnol, allanol wedi'i gwblhau.

Nawr, er ei bod yn amlwg i mi fod angen adolygu'r broses chwythu'r chwiban, yn seiliedig ar brofiad fy etholwr, a wnaiff y Gweinidog gytuno â mi, er mwyn tryloywder, y dylai'r adroddiad annibynnol—ac rwyf wedi cael gwybod na fydd yn cynnwys unrhyw argymhellion fel y cyfryw—fod ar gael yn hwylus i fy etholwr ac eraill sydd â phryderon tebyg, ac y dylid rhoi cyfleoedd i'r rhai sydd wedi mynegi pryderon weithio gyda'r bwrdd iechyd i drafod eu hanghenion a sut y gellid gwella gwasanaethau?

I think there are two points that I would make in response. The first is to recognise that, in making sure that the current performance of people being seen within a reasonable time continues, it is important to continue to look at how the service is organised. And there are times we underplay the efficiency or inefficiency that we build into the healthcare system by continuing to run a system in the way it always has been run. For example, the place an appointment takes place—is it easier and more convenient to see people in community settings? What do we need to do to make sure those settings are appropriate for people to have appropriate assessments made, rather than potentially asking people to travel to hospital-based services? So, there is something about the community footprint as well. Your point, really—in terms of the focus of the constituency issues that I understand you've been dealing with, I'm not aware of all of the details, so I won't claim to be, but I know you say there's been an independent investigation. I don't think I can give commitments to publish an independent investigation that I'm not sighted on—I believe it's the health board that have agreed to appoint someone to undertake an independent investigation—but I'd want it to be properly transparent and also to make sure people do want to work together to try and improve the service. So, perhaps you'll want to write to me or talk to me afterwards. I want to make sure there's a maximum amount of transparency to help further improve the service.FootnoteLink

Credaf fod dau bwynt yr hoffwn eu gwneud mewn ymateb. Y cyntaf yw cydnabod, wrth sicrhau bod y perfformiad cyfredol yn parhau mewn perthynas â nifer y bobl sy'n cael eu hasesu o fewn amser rhesymol, ei bod hi'n bwysig parhau i edrych ar sut y caiff y gwasanaeth ei drefnu. Ac nid ydym yn rhoi digon o bwyslais ar yr effeithlonrwydd neu'r aneffeithlonrwydd rydym yn ei adeiladu i mewn i'r system gofal iechyd ar adegau drwy barhau i weithredu system yn y ffordd y mae bob amser wedi cael ei gweithredu. Er enghraifft, lleoliad apwyntiad—a yw'n haws ac yn fwy cyfleus asesu pobl mewn lleoliadau cymunedol? Yr hyn y mae angen i ni ei wneud yw sicrhau bod y lleoliadau hynny'n addas i bobl gael eu hasesu'n briodol, yn hytrach na gofyn i bobl deithio i wasanaethau sydd wedi'u lleoli mewn ysbytai? Felly, mae rhywbeth am yr ôl-troed cymunedol hefyd. Eich pwynt, mewn gwirionedd—o ran ffocws y problemau y deallaf eich bod wedi bod yn ymdrin â hwy yn eich etholaeth, nid wyf yn ymwybodol o'r holl fanylion, felly nid wyf am honni hynny, ond gwn eich bod wedi dweud bod ymchwiliad annibynnol wedi'i gynnal. Nid wyf yn credu y gallaf ymrwymo i gyhoeddi ymchwiliad annibynnol o ystyried nad oes gennyf yr holl fanylion—credaf fod y bwrdd iechyd wedi cytuno i benodi rhywun i gynnal ymchwiliad annibynnol—ond buaswn eisiau iddo fod yn gwbl dryloyw a sicrhau bod pobl eisiau gweithio gyda'i gilydd i geisio gwella'r gwasanaeth. Felly, efallai y byddwch eisiau ysgrifennu ataf neu siarad â mi wedyn. Rwyf eisiau sicrhau'r lefel uchaf o dryloywder i helpu i wella'r gwasanaeth ymhellach.FootnoteLink

15:05

Finally, question 9—Hefin David.

Yn olaf, cwestiwn 9—Hefin David.

Cefnogi Dioddefwyr y Sgandal Gwaed Halogedig
Supporting Victims of the Contaminated Blood Scandal

9. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi dioddefwyr y sgandal gwaed halogedig? OAQ53972

9. Will the Minister provide an update on what the Welsh Government is doing to support victims of the contaminated blood scandal? OAQ53972

Yes, and thank you for the question. Through the Welsh infected blood support scheme the Welsh Government provides a comprehensive package of not only ex gratia payments but extensive wraparound support that includes psychological support, benefit advice and support and signposting to other public services that we provide across Wales.   

Iawn, a diolch am y cwestiwn. Drwy gynllun cymorth gwaed heintiedig Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn darparu pecyn cynhwysfawr o daliadau ex gratia ynghyd â chymorth cofleidiol helaeth sy'n cynnwys cymorth seicolegol, cyngor a chymorth ar fudd-daliadau a chyfeiriadau at wasanaethau cyhoeddus eraill a ddarparwn ledled Cymru.

The Minister will be aware that the BBC reported the case of Kirk Ellis from Caerphilly, who contracted hepatitis C when he was a toddler, and it first came to light he had that when he was 13. He receives £18,500 a year in compensation. In April, the Prime Minister announced that patients in England would receive an extra £10,000. That would not apply to patients affected in Wales. It isn't fair that the 175 people in Wales with haemophilia who were infected in the 1970s and 1980s get less financial help than in England and Scotland. Health—although it's a devolved matter, Kirk Ellis recognises that this happened before devolution, during the UK Government's watch, and that they should be responsible for making payments. But, whatever happens, this needs to be resolved, and I'd like to know what the Minister is doing to get this issue resolved and ensure that fair payments are happening across the United Kingdom.

Bydd y Gweinidog yn ymwybodol fod y BBC wedi adrodd ar achos Kirk Ellis o Gaerffili, a oedd wedi dal hepatitis C pan oedd yn blentyn bach, ond ni ddaeth yn ymwybodol o hynny nes ei fod yn 13 oed. Mae'n cael £18,500 y flwyddyn o iawndal. Ym mis Ebrill, cyhoeddodd y Prif Weinidog y byddai cleifion yn Lloegr yn cael £10,000 ychwanegol. Ni fyddai hynny'n berthnasol i gleifion sydd wedi'u heffeithio yng Nghymru. Nid yw'n deg bod y 175 o bobl â haemoffilia yng Nghymru a gafodd eu heintio yn y 1970au a'r 1980au yn cael llai o gymorth ariannol na dioddefwyr yn Lloegr a'r Alban. Iechyd—er ei fod yn fater datganoledig, mae Kirk Ellis yn cydnabod bod hyn wedi digwydd cyn datganoli, dan oruchwyliaeth Llywodraeth y DU, ac mai hwy a ddylai fod yn gyfrifol am wneud taliadau. Ond beth bynnag fydd yn digwydd, mae angen datrys y mater hwn, a hoffwn wybod beth y mae'r Gweinidog yn ei wneud i gael y mater hwn wedi'i ddatrys a sicrhau bod taliadau teg yn digwydd ar draws y Deyrnas Unedig.

Yes. I've seen the interviews that your constituent has given, and he does recognise, as you say, that this happened pre-devolution, and you would ordinarily expect the UK Government to take on continuing responsibility for what was a real scandal undertaken, over many decades, where people were innocently infected and their whole life has been affected. I was disappointed that the UK Department for Health, on the day that the inquiry finally started, announced an entirely new payment system only for English residents, without any kind of notice or discussion with Wales, Scotland or Northern Ireland, that ran contrary to previous agreements and discussions that had taken place, because there are differences in the support schemes that are available across the United Kingdom. I think it would be sensible if we could come to the point where we had a support system that was consistent across the United Kingdom. That requires the four Governments to work together. That was given to us before the inquiry started, and then a surprise announcement was made. Our officials, though, do continue to talk, and there's a meeting due to take place between officials in the next week, and we are looking to have a date when UK Ministers can discuss these matters together—from each of the three Governments, Ministers, and a representative from the Northern Ireland Government as well—before the end of summer recess, because I do want to make progress, and I certainly don't want to leave this issue to carry on with an annual competition between the four Governments, rather some sense and sensibility to recognise we need to support the people who have been affected, because there's still quite a lot of their life to be lived.

Ie. Gwelais y cyfweliadau gyda'ch etholwr, ac mae'n cydnabod, fel y dywedwch, fod hyn wedi digwydd cyn datganoli, a byddech fel arfer yn disgwyl i Lywodraeth y DU gymryd cyfrifoldeb parhaus dros yr hyn a oedd yn sgandal gwirioneddol, dros nifer o ddegawdau, lle cafodd pobl ddiniwed eu heintio a lle'r effeithiwyd ar eu bywydau cyfan. Roeddwn yn siomedig fod Adran Iechyd y DU, ar y diwrnod y cychwynnodd yr ymchwiliad o'r diwedd, wedi cyhoeddi system daliadau gwbl newydd ar gyfer trigolion Lloegr yn unig, heb unrhyw fath o rybudd na thrafodaeth gyda Chymru, yr Alban na Gogledd Iwerddon, system a aeth yn groes i gytundebau a thrafodaethau blaenorol, oherwydd mae gwahaniaethau yn y cynlluniau cymorth sydd ar gael ledled y Deyrnas Unedig. Credaf y byddai'n synhwyrol pe gallem sicrhau system gymorth a oedd yn gyson ar draws y Deyrnas Unedig. Mae hynny'n golygu bod angen i'r pedair Llywodraeth weithio gyda'i gilydd. Cafodd hynny ei roi i ni cyn i'r ymchwiliad ddechrau, ac wedyn cafwyd cyhoeddiad annisgwyl. Serch hynny, mae ein swyddogion yn parhau i siarad, ac mae cyfarfod i'w gynnal rhwng swyddogion yn ystod yr wythnos nesaf, ac rydym yn gobeithio trefnu dyddiad i Weinidogion y DU allu trafod y materion hyn gyda'i gilydd—Gweinidogion o bob un o'r tair Llywodraeth, a chynrychiolydd o Lywodraeth Gogledd Iwerddon hefyd—cyn diwedd toriad yr haf, oherwydd rwyf eisiau gwneud cynnydd, ac yn sicr nid wyf eisiau gadael i'r mater hwn barhau gyda chystadleuaeth flynyddol rhwng y pedair Llywodraeth, ond yn hytrach, mae angen rhywfaint o synnwyr ac ymwybyddiaeth i gydnabod ein bod angen cefnogi'r bobl yr effeithiwyd arnynt, oherwydd mae ganddynt lawer o'u bywydau i'w byw o hyd.

Diolch i'r Gweinidog.

Thank you, Minister.

A point of order in relation to questions, Mark Reckless.

Pwynt o drefn mewn perthynas â'r cwestiynau, Mark Reckless.

Llywydd, previously groups of four or more Members have been allowed the same number of questions as have larger groups. When the education Minister led a group of five that was embedded in the Cardiff Bay consensus, there was no question of cutting back their number of questions. Now it's the Brexit Party you want to cut us back to only a quarter of the number of questions of other groups. Presiding Officer, won't people conclude that you are biased as part of the remain establishment?

Lywydd, yn y gorffennol, mae grwpiau o bedwar neu fwy o Aelodau wedi cael caniatâd i ofyn yr un nifer o gwestiynau â grwpiau mwy o faint. Pan oedd y Gweinidog addysg yn arwain grŵp o bump a oedd yn rhan o gonsensws Bae Caerdydd, nid oedd unrhyw gwestiwn ynglŷn â chyfyngu ar nifer eu cwestiynau. Gyda Phlaid Brexit, rydych eisiau cyfyngu nifer ein cwestiynau i chwarter y cwestiynau y mae'r grwpiau eraill yn eu gofyn. Lywydd, oni fydd pobl yn dod i'r casgliad eich bod yn rhagfarnllyd fel rhan o'r sefydliad 'aros'?

I was going to thank you for giving me notice of the point of order, and for our discussions on this matter earlier this week, but I probably won't thank you after that contribution. Just to reiterate, as I did in our meeting earlier this week, that the allocation of leaders' and spokespeople questions is at the discretion of the Chair, and I've decided to give the brand new Brexit Party group the same allocation as the UKIP group had most recently. Allocations reflect the general balance and are not an exact science or a pro-rata calculation. So, it'll be my responsibility to ensure that your group has a fair, general allocation of time across questions. But to do that I need to point out to you that I can only call your Members if they make requests to ask questions, and, for the record, for Members, I received no such requests from the Brexit Party today.

Roeddwn am ddiolch i chi am roi rhybudd i mi am y pwynt o drefn, ac am ein trafodaethau ar y mater yn gynharach yr wythnos hon, ond mae'n debyg na fyddaf yn diolch i chi ar ôl y cyfraniad hwnnw. Hoffwn ailadrodd, fel y gwneuthum yn ein cyfarfod yn gynharach yr wythnos hon, fod dyraniad cwestiynau arweinwyr a llefarwyr yn cael ei bennu yn ôl disgresiwn y Cadeirydd, ac rwyf wedi penderfynu rhoi'r un dyraniad i grŵp newydd Plaid Brexit ag a oedd gan grŵp UKIP yn ddiweddar. Mae'r dyraniadau'n adlewyrchu'r cydbwysedd cyffredinol ac nid ydynt yn wyddor fanwl nac yn gyfrifiad pro-rata. Felly, fy nghyfrifoldeb i yw sicrhau bod eich grŵp yn cael dyraniad cyffredinol teg o amser ar draws y cwestiynau. Ond er mwyn gwneud hynny, mae angen i mi dynnu eich sylw at y ffaith na allaf alw ar eich Aelodau os nad ydynt yn gwneud ceisiadau i ofyn cwestiynau, ac er gwybodaeth i'r Aelodau, ni chefais unrhyw geisiadau o'r fath gan Blaid Brexit heddiw.

15:10

You told us we couldn't—only three.

Fe ddywedoch chi wrthym na chaem wneud hynny—dim ond tri.

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Felly, y cwestiwn a'r eitem nesaf yw'r cwestiynau amserol, a'r cwestiwn hwnnw gan Russell George.

Therefore, the next item is topical questions, and that question is to be asked by Russell George.

Y Comisiwn Arbenigol ynghylch Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd
The Expert Commission on the M4 Corridor around Newport

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y comisiwn arbenigol a gaiff ei benodi o ran coridor yr M4 o amgylch Casnewydd? 318

1. Will the Minister make a statement on the expert commission that will be appointed with regards to the M4 corridor around Newport? 318

Yes, of course. Earlier today I issued a statement informing Members of the expert commission, including the terms of reference.

Gwnaf, wrth gwrs. Yn gynharach heddiw, cyhoeddais ddatganiad yn rhoi gwybod i'r Aelodau am y comisiwn arbenigol, gan gynnwys y cylch gorchwyl.

Can I thank you, Presiding Officer, for accepting this topical question? And it would have been helpful, I think, if the Minister had brought an oral rather than a written statement on this matter. Of course, I read your statement today, Minister, and, as far as I'm concerned, from reading the statement we are going back to square one, with another expert commission appointed to look at alternatives to the Welsh Government’s own proposals after, as we learned from the statement today, £114 million of public money being spent or wasted on developing proposals for a two-year long independent public inquiry. I would agree with the comments in your statement today, Minister, that the Welsh Government does need to find a solution quickly, so I do have a number of questions.

What will be the timetable for the expert commission to report? What budget will you be allocating specifically for the works of the expert commission? Who will appoint the members of this commission, and how long will this recruitment process take? And will you commit to abiding by the commission’s conclusions or will there be capacity for this expert commission’s reporting to be disregarded? Minister, you’ve told this Assembly that it is essential that we plan transport holistically and that we do not see transport modes in isolation, and you went on to say that, if you were to maximise the capacity on the metro, the maximum you could remove from the M4 was only 4 per cent. Do you think that any alternative proposals you make will remove more than 4 per cent?

The First Minister pointed out yesterday that a series of fast-tracked targeted interventions to alleviate congestion on the M4 will be made in the interim period, and your statement today has alluded to that. If the Minister thinks that short-term measures are effective, why have they not previously been implemented when they could have been in place years ago?

And finally, Presiding Officer, the Minister has previously said, and I quote here, that piecemeal and useful improvements have been undertaken over time, but they’ve only postponed the issue— they’ve only postponed the issue—this piece of infrastructure needs a major long-term upgrade. So can I ask: does the Minister now believe that such a major infrastructure upgrade on the M4 will no longer be needed?

A gaf fi ddiolch i chi, Lywydd, am dderbyn y cwestiwn amserol hwn? A byddai wedi bod o gymorth, rwy'n credu, pe bai'r Gweinidog wedi cyflwyno datganiad llafar yn hytrach na datganiad ysgrifenedig ar y mater hwn. Wrth gwrs, darllenais eich datganiad heddiw, Weinidog, ac o'm safbwynt i, o ddarllen y datganiad, rydym yn mynd yn ôl i'r cychwyn, gyda chomisiwn arbenigol arall wedi'i benodi i edrych ar gynigion eraill yn lle cynigion Llywodraeth Cymru ei hun ar ôl i £114 miliwn, fel y clywsom o'r datganiad heddiw, o arian cyhoeddus gael ei wario neu ei wastraffu ar ddatblygu cynigion ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus annibynnol dros gyfnod o ddwy flynedd. Buaswn yn cytuno â'r sylwadau yn eich datganiad heddiw, Weinidog, fod angen i Lywodraeth Cymru ddod o hyd i ateb yn gyflym, felly mae gennyf nifer o gwestiynau.

Beth fydd yr amserlen i'r comisiwn arbenigol gyflwyno'u hadroddiad? Pa gyllideb y byddwch yn ei dyrannu'n benodol ar gyfer gwaith y comisiwn arbenigol? Pwy fydd yn penodi aelodau'r comisiwn hwn, a faint o amser fydd y broses recriwtio yn ei gymryd? Ac a wnewch chi ymrwymo i lynu at gasgliadau'r comisiwn neu a fydd modd diystyru adroddiadau'r comisiwn arbenigol hwn? Weinidog, rydych wedi dweud wrth y Cynulliad hwn ei bod yn hanfodol ein bod yn cynllunio trafnidiaeth yn gyfannol ac nad ydym yn edrych ar foddau trafnidiaeth ar eu pen eu hunain, ac aethoch ymlaen i ddweud, pe baech yn gwneud y mwyaf o'r capasiti ar y metro, mai'r uchafswm y gallech ei dynnu oddi ar yr M4 oedd 4 y cant yn unig. A ydych yn credu y bydd unrhyw gynigion amgen a wnewch yn tynnu mwy na 4 y cant oddi arni?

Ddoe, dywedodd y Prif Weinidog y bydd cyfres o ymyriadau cyflym wedi'u targedu yn cael eu gwneud yn y cyfamser i liniaru tagfeydd ar y M4, ac mae eich datganiad heddiw wedi cyfeirio at hynny. Os yw'r Gweinidog yn credu bod mesurau tymor byr yn effeithiol, pam nad ydynt wedi cael eu gweithredu yn y gorffennol pan ellid bod wedi eu rhoi ar waith flynyddoedd yn ôl?

Ac yn olaf, Lywydd, mae'r Gweinidog wedi dweud o'r blaen, ac rwy'n dyfynnu yma, fod gwelliannau tameidiog a defnyddiol wedi cael eu gwneud dros amser, ond nid ydynt ond wedi gohirio'r mater—nid ydynt ond wedi gohirio'r mater—mae angen gwaith uwchraddio helaeth ar y darn hwn o seilwaith yn hirdymor. Felly a gaf fi ofyn: a yw'r Gweinidog bellach yn credu na fydd angen gwaith uwchraddio mor helaeth ar seilwaith yr M4 mwyach?

Can I thank Russell George for his questions, and assure him that we are most certainly not going back to square one? And that’s why we are able to ask the commission to bring forward recommendations within a period of six months from being convened. We’re not going back to square one, because all of the traffic flow models, all of the assessment, all of the analysis of 28 plus proposals now exist. The inspector’s report is comprehensive and provides an assessment of each and every one of those 28 proposals. However, the commission will be free to consider alternative and additional proposals. The commission will be established with expertise from the transport field in which to do so. And, therefore, the money has not been wasted. Indeed, when you compare the proportion of the cost for the development of the M4 against other major road schemes, the developments cost as a proportion are actually very favourable—they amount to 6.3 per cent. In contrast, Llywydd, the A487 Caernarfon-Bontnewydd bypass was 9.4 per cent, the A465 section 3, 9.8 per cent, the A40, 11.5 per cent.

Projects cannot be developed for free, and it's only right and proper in a democratic process that a full opportunity is given to the public to scrutinise the Government's case. The Government's case was strong and compelling, as was shown by the inspector, but times have moved on quite considerably since 2016, when we pledged to construct a relief road, and it's my determination now to move forward at pace with alternatives and a combination—not just one potential intervention, but possibly a combination of interventions, many of which may be contained within the 28 that were presented to the inspector, and to move ahead with them at great speed.

I can tell Members today, regarding the timetable for putting together and inviting the commission to report, that we'll see members appointed—they will be agreed between the chair and me—before the summer recess. Their work will commence as soon as possible after that date, but I will be meeting with the chair on Monday to discuss the work and the inspector's report and the assessment and the analysis that has taken place already. As I said in the statement, I expect an interim report within 6 months, but I've been very keen and clear in saying to the chair and to the public that, if the commission is able to bring forward viable suggestions that can be delivered in the short term, immediately, within that six-month period, then it should do so without delay.

Now, Russell George asked the very important question of whether the recommendations will be binding. They will be considered by Government, but they will be conditional on them showing value for money. I do not wish to waste public money on projects that will not deliver. They will also have to be affordable, given, not least, the position of the First Minister on the M4 black route, where it was judged to be unaffordable. And then, thirdly, they must be deliverable. We saw during the course of the public inquiry some suggestions proposed, including a very, very lengthy tunnel that would not be deliverable. We wish to see deliverable solutions implemented.

Russell George is also right when he points to the 4 per cent figure concerning how many people we can take off the M4 and utilise public transport. Public transport could be part of the mix of interventions, and that's why I've said that we're not just looking at one single solution, one magic bullet; we're looking at potentially a combination, and a combination of solutions that may have to be sequenced in a certain way.

In terms of the fast-tracked interventions that I have detailed in my written statement, I'm pleased to say that we are in a position now, having tested some of those interventions on the A55, to move ahead with them immediately now on the M4. And where we have introduced them on the A55, I think they've proven to be very successful indeed in alleviating congestion quicker when incidents and accidents occur. And insofar as the question of whether a major piece of new road infrastructure would be considered, well I've said to the commission chair that his remit should be broad; he should be able to consider, with the people that will be appointed alongside him, road-based solutions, but they must meet the bar that has been set by the First Minister. They must be affordable and they must not contribute significantly to climate change. They are fundamental positions that will not shift during the process of the next six months.

A gaf fi ddiolch i Russell George am ei gwestiynau, a'i sicrhau nad ydym yn mynd yn ôl i'r cychwyn? A dyna pam ein bod yn gallu gofyn i'r comisiwn gyflwyno argymhellion o fewn cyfnod o chwe mis o gael ei gynnull. Nid ydym yn mynd yn ôl i'r cychwyn, oherwydd mae pob un o'r modelau llif traffig, yr asesiad cyfan, a'r dadansoddiad cyfan o dros 28 a mwy o gynigion yn bodoli bellach. Mae adroddiad yr arolygydd yn gynhwysfawr ac mae'n cynnwys asesiad o bob un o'r 28 cynnig hwnnw. Fodd bynnag, bydd y comisiwn yn rhydd i ystyried cynigion ychwanegol ac amgen. Bydd y comisiwn yn cael ei sefydlu gydag arbenigedd o'r maes trafnidiaeth er mwyn gwneud hynny. Ac felly, nid yw'r arian wedi'i wastraffu. Yn wir, pan fyddwch yn cymharu cyfran y gost ar gyfer datblygu'r M4 â chyfran y gost ar gyfer cynlluniau ffyrdd mawr eraill, mae'r costau datblygu fel cyfran yn ffafriol iawn mewn gwirionedd—maent yn 6.3 y cant. I gymharu â hynny, Lywydd, roedd ffordd osgoi A487 Caernarfon-Bontnewydd yn 9.4 y cant, adran 3 yr A465 yn 9.8 y cant, a'r A40 yn 11.5 y cant.

Ni ellir datblygu prosiectau am ddim, ac nid yw ond yn iawn ac yn briodol mewn proses ddemocrataidd fod cyfle llawn yn cael ei roi i'r cyhoedd graffu ar achos y Llywodraeth. Roedd achos y Llywodraeth yn gryf ac yn rymus, fel y dangosodd yr arolygydd, ond mae'r oes wedi symud ymlaen gryn dipyn ers 2016, pan wnaethom addo adeiladu ffordd liniaru, ac rwy'n benderfynol o symud ymlaen yn gyflym yn awr gyda dewisiadau amgen a chyfuniad—nid un ymyriad posibl yn unig, ond cyfuniad o ymyriadau o bosibl, a gallai llawer ohonynt fod ymhlith y 28 a gyflwynwyd i'r arolygydd, ac rwyf am fwrw ymlaen â hwy yn gyflym iawn.

Gallaf ddweud wrth yr Aelodau heddiw, ynglŷn â'r amserlen ar gyfer llunio a gwahodd y comisiwn i gyflwyno adroddiad, y byddwn yn gweld aelodau'n cael eu penodi—bydd y cadeirydd a minnau'n cytuno arnynt—cyn toriad yr haf. Bydd eu gwaith yn dechrau cyn gynted ag y bo modd ar ôl y dyddiad hwnnw, ond byddaf yn cwrdd â'r cadeirydd ddydd Llun i drafod y gwaith ac adroddiad yr arolygydd a'r asesiad a'r dadansoddiad sydd wedi'u cynnal eisoes. Fel y dywedais yn y datganiad, rwy'n disgwyl adroddiad interim o fewn 6 mis, ond rwyf wedi bod yn awyddus ac yn glir iawn wrth ddweud wrth y cadeirydd ac wrth y cyhoedd, os gall y comisiwn gyflwyno awgrymiadau ymarferol y gellir eu cyflwyno yn y tymor byr, yn syth, o fewn y cyfnod hwnnw o chwe mis, yna dylai wneud hynny heb oedi.

Nawr, gofynnodd Russell George gwestiwn pwysig iawn ynglŷn ag a fydd yr argymhellion yn rhwymol. Byddant yn cael eu hystyried gan y Llywodraeth, ond byddant yn amodol ar eu gallu i ddangos gwerth am arian neu beidio. Nid wyf am wastraffu arian cyhoeddus ar brosiectau na fyddant yn cyflawni. Bydd yn rhaid iddynt hefyd fod yn fforddiadwy, o ystyried, yn arbennig, safbwynt y Prif Weinidog ar lwybr du'r M4, lle barnwyd nad oedd yn fforddiadwy. Ac yna, yn drydydd, mae'n rhaid iddynt fod yn gyflawnadwy. Yn ystod yr ymchwiliad cyhoeddus, gwelsom fod rhai awgrymiadau wedi cael eu cynnig, gan gynnwys twnnel hir iawn na fyddai wedi bod yn gyflawnadwy. Rydym eisiau gweld atebion cyflawnadwy yn cael eu rhoi ar waith.

Mae Russell George hefyd yn iawn i dynnu sylw at y ffigur o 4 y cant o ran faint o bobl y gallwn eu tynnu oddi ar y M4 a'u cael i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Gallai trafnidiaeth gyhoeddus fod yn rhan o'r gymysgedd o ymyriadau, a dyna pam y dywedais nad ydym yn edrych ar un ateb yn unig, un fwled hud; rydym yn edrych ar gyfuniad posibl, a chyfuniad o atebion ac mae'n bosibl y bydd angen eu trefnu mewn ffordd benodol.

O ran yr ymyriadau cyflym rwyf wedi'u nodi yn fy natganiad ysgrifenedig, rwy'n falch o ddweud ein bod bellach mewn sefyllfa, ar ôl profi rhai o'r ymyriadau hynny ar yr A55, i fwrw ymlaen â hwy ar unwaith ar yr M4. A lle rydym wedi'u cyflwyno ar yr A55, rwy'n credu eu bod wedi profi'n llwyddiannus iawn yn lleihau tagfeydd yn gynt pan fo digwyddiadau a damweiniau'n digwydd. Ac mewn perthynas â'r cwestiwn ynglŷn ag a fyddai darn mawr o seilwaith ffordd newydd yn cael ei ystyried, wel, rwyf wedi dweud wrth gadeirydd y comisiwn y dylai ei gylch gwaith fod yn eang; dylai allu ystyried atebion sy'n seiliedig ar ffyrdd gyda'r bobl a gaiff eu penodi gydag ef, ond mae'n rhaid iddynt gyrraedd y safon a osodwyd gan y Prif Weinidog. Mae'n rhaid iddynt fod yn fforddiadwy ac mae'n rhaid iddynt beidio â chyfrannu'n sylweddol at newid hinsawdd. Maent yn safbwyntiau sylfaenol ac ni fyddant yn newid yn ystod proses y chwe mis nesaf.

15:15

I'm pleased to have an opportunity to pose a couple of questions. I think it was the correct decision not to press ahead with the black route. I'm not as convinced as the Minister is that things have moved on so much since the proposals were originally made. There have been plenty of people, including my party, who have been arguing—and the Minister sat behind you—for many years that this was likely to be seen, ultimately, as being unsustainable both environmentally and financially. And, for the record, I would be pleased to see a significant amount of money being spent on improving the road network in the south-east of Wales, but that has to go side by side with a real drive for modal shift in the south-east of Wales, as elsewhere. I think that was what was completely lost in the commitment to spend as much as was being proposed on the black route.

A couple of questions arise, really, from your statement this morning, the written statement. You say that a number of short-term steps will be taken—additional traffic officers, for example, not closing lanes during major events, more rescue vehicles and so on, just to keep traffic flowing. Why on earth, people will be asking, were these measures not already in place, given the serious congestion on that stretch of the M4?

On the commission, I, too, want to see and hear a bit more on a timescale for the work that you expect to be carried out by the commission. I think we should be very wary of looking for things that the commission say can be done within six months. I don't think it is that kind of short-term knee-jerk response that we need. If it isn't an oxymoron, I think we need an urgent look at long-term strategic answers for transport, not just in the south-east but a wider look at what can be achieved with the money that is available.

So, one on timescale, but secondly, surely the work that you're allocating to this commission should be work that you should be giving to the National Infrastructure Commission for Wales. That already exists. And I know you say that this is a vehicle that will be charged with delivering a specific project, but surely this could be a real test for that new infrastructure commission for Wales, in being given a task that has a long-term strategic mission. I just don't understand why you'd want to create a new commission when you already have that body in place.

Rwy'n falch o gael y cyfle i ofyn cwpl o gwestiynau. Credaf fod y penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen â'r llwybr du yn un cywir. Nid wyf mor argyhoeddedig â'r Gweinidog fod pethau wedi symud ymlaen cymaint ers i'r cynigion gael eu gwneud yn wreiddiol. Mae digonedd o bobl, gan gynnwys fy mhlaid i, wedi bod yn dadlau—a'r Gweinidog sy'n eistedd y tu ôl i chi—ers blynyddoedd lawer y byddai hyn yn debygol o gael ei ystyried, yn y pen draw, yn anghynaliadwy yn amgylcheddol ac yn ariannol. Ac mewn gwirionedd, buaswn yn falch o weld swm sylweddol o arian yn cael ei wario ar wella'r rhwydwaith ffyrdd yn ne-ddwyrain Cymru, ond mae'n rhaid i hynny ddigwydd ochr yn ochr ag ymdrech wirioneddol i sicrhau newid moddol yn ne-ddwyrain Cymru, fel mewn mannau eraill. Credaf mai dyna a gollwyd yn llwyr yn yr ymrwymiad i wario cymaint ag a gâi ei argymell ar y llwybr du.

Mae un neu ddau o gwestiynau'n codi ynglŷn â'ch datganiad y bore yma, y datganiad ysgrifenedig. Rydych yn dweud y bydd nifer o gamau tymor byr yn cael eu cymryd—swyddogion traffig ychwanegol, er enghraifft, peidio â chau lonydd yn ystod digwyddiadau mawr, mwy o gerbydau achub ac yn y blaen, er mwyn caniatáu i draffig lifo. Bydd pobl yn gofyn pam ar y ddaear nad oedd y mesurau hyn eisoes ar waith, o ystyried y tagfeydd difrifol ar y rhan honno o'r M4?

O ran y comisiwn, rwyf innau hefyd yn awyddus i weld a chlywed ychydig mwy am amserlen ar gyfer y gwaith rydych yn disgwyl i'r comisiwn ei gyflawni. Credaf y dylem fod yn wyliadwrus iawn o ran edrych am bethau y mae'r comisiwn yn dweud y gellir eu gwneud o fewn chwe mis. Nid wyf yn credu mai dyna'r math o ymateb difeddwl tymor byr sydd ei angen arnom. Os nad yw'n ocsimoron, credaf fod angen edrych ar frys ar atebion strategol hirdymor ar gyfer trafnidiaeth, nid yn y de-ddwyrain yn unig ond golwg ehangach ar yr hyn y gellir ei gyflawni gyda'r arian sydd ar gael.

Felly, un ynghylch yr amserlen, ond yn ail, oni ddylai'r gwaith rydych yn ei ddyrannu i'r comisiwn hwn fod yn cael ei roi i Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru? Mae hwnnw'n bodoli eisoes. A gwn eich bod yn dweud bod hwn yn gyfrwng a fydd yn gyfrifol am ddarparu prosiect penodol, ond oni allai hwn fod yn brawf gwirioneddol i'r comisiwn seilwaith newydd hwnnw i Gymru, o gael tasg sydd â chenhadaeth strategol hirdymor? Nid wyf yn deall pam y byddech eisiau creu comisiwn newydd pan fo gennych y corff hwnnw ar waith eisoes.

15:20

Can I thank Rhun ap Iorwerth for his questions? The latter question, I think, is particularly valid—the question of whether NICW should've been tasked with this particular piece of work. That was something that I carefully considered, and I judged that because the National Infrastructure Commission for Wales has already commenced work in various areas looking at other forms of infrastructure—for example, in digital—if we were to invite the National Infrastructure Commission for Wales to undertake this piece of work, it would swamp them and prevent them from moving ahead with other important pieces of work that must be considered in our long-term interests.

In terms of the timescale, well, my statement is very clear about this: the commission will consider short-term interventions and longer-term solutions, including the behaviours that lead people to travel in certain ways and to choose to travel by certain modes. We always showed, with our evidence, that the black route—it was recognised fully by the inspector—was designed fully in conjunction with other forms of transport, particularly with the south Wales metro, in order to design a fully integrated, modern transport network across the region. That work, as I say, was recognised by the inspector.

We do wish to see a significant modal shift take place, which is why we are investing more than ever before in active travel, and why, with my deputy leading on active travel, we are determined to see more people leave their cars for other forms of transport. I can tell Members today that one of the pilot schemes that we are rolling out on bus travel—demand-responsive travel—has been tested elsewhere in the UK, where it's found that more than half the people using that particular service were first-time users of buses. That's the sort of modal shift that we are leading on in the Welsh Government.

Rhun ap Iorwerth recognised that this was the correct decision—I am grateful to him for agreeing. I think it's important to recognise that when times change and when circumstances change, then you have to consider afresh proposals that are promoted and put forward by a Government. It's important to recognise equally, I think, that one of the alternatives that others have proposed in this Chamber—the blue route—was roundly destroyed by the inspector as a valid alternative to the black route. Therefore, the commission will have to be not just analytical but very creative in looking at alternative solutions.

A gaf fi ddiolch i Rhun ap Iorwerth am ei gwestiynau? Credaf fod y cwestiwn olaf yn arbennig o ddilys—ynglŷn ag a ddylai Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru wneud y gwaith penodol hwn. Roedd hwnnw'n rhywbeth y bûm yn ei ystyried yn ofalus, a gwneuthum y penderfyniad hwn oherwydd bod Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru eisoes wedi dechrau gweithio mewn amryw o feysydd yn edrych ar fathau eraill o seilwaith— er enghraifft, yn y maes digidol—pe baem wedi gwahodd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru i ymgymryd â'r gwaith hwn, byddai'n eu llethu ac yn eu hatal rhag symud ymlaen ar waith arall sy'n rhaid ei ystyried er ein budd hirdymor.

O ran yr amserlen, wel, mae fy natganiad yn glir iawn ar hyn: bydd y comisiwn yn ystyried ymyriadau tymor byr ac atebion mwy hirdymor, gan gynnwys yr ymddygiadau sy'n arwain pobl i deithio mewn ffyrdd penodol a dewis teithio gan ddefnyddio mathau penodol o drafnidiaeth. Roeddem bob amser yn dangos, gyda'n tystiolaeth, fod y llwybr du—fe'i cydnabuwyd yn llawn gan yr arolygydd—wedi'i gynllunio ar y cyd â mathau eraill o drafnidiaeth yn llwyr, yn enwedig gyda metro de Cymru, er mwyn cynllunio rhwydwaith trafnidiaeth modern, cwbl integredig ar draws y rhanbarth. Cafodd y gwaith hwnnw, fel y dywedais, ei gydnabod gan yr arolygydd.

Rydym eisiau gweld newid moddol sylweddol yn digwydd, a dyna pam rydym yn buddsoddi mwy nag erioed o'r blaen mewn teithio llesol, a pham ein bod, gyda fy nirprwy yn arwain ar deithio llesol, yn benderfynol o weld mwy o bobl yn gadael eu ceir ac yn dewis mathau eraill o drafnidiaeth. Gallaf ddweud wrth yr Aelodau heddiw fod un o'r cynlluniau peilot rydym yn eu cyflwyno mewn perthynas â bysiau—teithio sy'n ymateb i'r galw—wedi cael ei brofi mewn mannau eraill yn y DU, lle canfu fod mwy na hanner y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth penodol hwnnw'n defnyddio bysiau am y tro cyntaf. Dyna'r math o newid moddol rydym yn arwain arno yn Llywodraeth Cymru.

Roedd Rhun ap Iorwerth yn cydnabod mai hwn oedd y penderfyniad cywir—rwy'n ddiolchgar iddo am gytuno. Rwy'n credu ei bod yn bwysig cydnabod, pan fydd pethau'n newid a phan fydd amgylchiadau'n newid, fod yn rhaid ystyried cynigion newydd a gaiff eu hyrwyddo a'u cyflwyno gan Lywodraeth. Yn yr un modd, mae'n bwysig cydnabod, rwy'n credu, fod un o'r dewisiadau amgen a gynigiwyd gan eraill yn y Siambr—y llwybr glas—wedi cael ei ddifa'n llwyr gan yr arolygydd fel dewis amgen dilys i'r llwybr du. Felly, bydd yn rhaid i'r comisiwn fod yn ddadansoddol yn ogystal â chreadigol iawn wrth edrych ar atebion amgen.

Like others, I was grateful to you, Minister, for your statement this morning and grateful for some of the detail that it contained—I very much welcome what you've said. Can I say that one of the reactions I've seen from my own constituency has been concerns about timescales and concerns about the time that this is going to take? I'm very interested in the terms of reference that you've set out for the commission, and I should say I welcome Terry Burns's appointment as well—I think somebody of that stature is somebody who can drive this work forward.

But, what isn't clear from the terms of reference is what the objectives are for this work—what is the purpose of this? Reading through the terms of reference, you could very easily come up with the black route and start again. I'm sure that's not the intention, but the terms of reference are drawn quite widely, which, on one level, is something to be welcomed. But I think also people want to know what is it that you seek to achieve and on what timescale. I would like to see a very clear commitment to reducing congestion—but by what proportion? How do you intend to reduce congestion? What is the target for reducing congestion? What is the impact going to be for the wider economy? I'm sure others will discuss the issues around Newport itself, but this is a key part and a key driver for the economy of the whole of south-east Wales and the Gwent valleys, and so there will be people who'll be very concerned to ensure that what we do in Newport in alleviating the difficulties around the M4 also has a wider economic impact than would have been the case with the black route.

So, I hope over the coming weeks when you are able to come back to us with further statements on this matter we will see clear targets, clear objectives, we will see clear timescales. There's a great deal of cynicism, Minister; people don't believe that you as a Government are actually going to achieve something through this commission. I do believe that we do need a clear timescale, clear ambitions and also very clear targets for achieving the objectives that you will set yourself, and also doing it in such a way as to ensure that the whole economy of this region benefits from this work.    

Fel eraill, roeddwn yn ddiolchgar i chi, Weinidog, am eich datganiad y bore yma ac yn ddiolchgar am rai o'r manylion a oedd ynddo—rwy'n croesawu'r hyn rydych wedi'i ddweud yn fawr. A gaf fi ddweud bod gan rai pobl yn fy etholaeth fy hun bryderon ynghylch amserlenni a phryderon ynglŷn â'r amser y bydd hyn yn ei gymryd? Mae gennyf ddiddordeb mawr yn y cylch gorchwyl rydych wedi'i osod ar gyfer y comisiwn, a dylwn ddweud fy mod yn croesawu penodiad Terry Burns hefyd—rwy'n credu y bydd rhywun o'r statws hwnnw'n gallu gyrru'r gwaith hwn yn ei flaen.

Ond nid yw'r amcanion ar gyfer y gwaith yn glir yn y cylch gorchwyl—beth yw diben hyn? Wrth ddarllen drwy'r cylch gorchwyl, gallech yn hawdd iawn gynnig y llwybr du a dechrau eto. Rwy'n siŵr nad dyna'r bwriad, ond mae'r cylch gorchwyl yn eithaf eang, sydd, ar un lefel, yn rhywbeth i'w groesawu. Ond rwy'n credu hefyd fod pobl eisiau gwybod beth y ceisiwch ei gyflawni a beth yw'r amserlen. Hoffwn weld ymrwymiad clir iawn i leihau tagfeydd—ond i ba raddau? Sut y bwriadwch leihau tagfeydd? Beth yw'r targed ar gyfer lleihau tagfeydd? Beth fydd yr effaith ar yr economi ehangach? Rwy'n siŵr y bydd eraill yn trafod y problemau o amgylch Casnewydd ei hun, ond mae hon yn rhan allweddol ac yn sbardun allweddol i'r economi ar draws de-ddwyrain Cymru a chymoedd Gwent, ac felly bydd yna bobl a fydd yn bryderus iawn ac eisiau sicrhau bod yr hyn a wnawn yng Nghasnewydd i leddfu'r anawsterau sy'n gysylltiedig â'r M4 hefyd yn cael effaith economaidd ehangach nag a fyddai wedi bod yn wir yn achos y llwybr du.

Felly, dros yr wythnosau nesaf, pan fyddwch yn gallu dychwelyd atom gyda datganiadau pellach ar y mater hwn, rwy'n gobeithio y gwelwn dargedau clir, amcanion clir ac amserlenni clir. Mae llawer iawn o sinigiaeth, Weinidog; nid yw pobl yn credu y byddwch chi fel Llywodraeth yn cyflawni rhywbeth drwy'r comisiwn hwn mewn gwirionedd. Credaf ein bod angen amserlen glir, uchelgeisiau clir a thargedau clir hefyd er mwyn cyflawni'r amcanion y byddwch yn eu gosod i chi'ch hun, a bod angen gwneud hynny mewn ffordd sy'n sicrhau bod economi gyfan y rhanbarth yn elwa o'r gwaith hwn.    

15:25

Can I thank Alun Davies for his questions? I do recognise the frustration that many people across the region feel. This is a problem that has affected south-east Wales for decades, and it's a problem that we are determined to get to grips with and to solve. That's why we've appointed Lord Burns to chair a commission of experts. That's why I have great confidence in the commission to be able to propose solutions that will lead to reduced congestion and as near as possible to free-flow traffic. 

I've already identified the timescale for the work that will take place, and we have informed the commission chair that we would wish to see immediate interventions produced in their interim report, if not sooner, as I have said to Russell George. And the purpose of the commission's work is crystal clear: it's to identify deliverable alternatives that offer value for money to the black route scheme that will reduce congestion to a level as close as possible to enable free-flow traffic to take place.

Now, of course, each and every suggestion and proposal that are presented by the commission will be scrutinised by Ministers for the deliverability and value for money that they present, but given that we are appointing traffic experts or transport experts to the commission, I have every confidence in them proposing deliverable and affordable solutions within that six-month time period.   

A gaf fi ddiolch i Alun Davies am ei gwestiynau? Rwy'n cydnabod y rhwystredigaeth y mae llawer o bobl ar draws y rhanbarth yn ei deimlo. Mae hon yn broblem sydd wedi effeithio ar dde-ddwyrain Cymru ers degawdau, ac mae'n broblem rydym yn benderfynol o fynd i'r afael â hi a'i datrys. Dyna pam rydym wedi penodi'r Arglwydd Burns i gadeirio comisiwn o arbenigwyr. Dyna pam fy mod yn hyderus iawn y bydd y comisiwn yn gallu cynnig atebion a fydd yn arwain at lai o dagfeydd ac yn sicrhau bod traffig yn llifo mor rhydd â phosibl.

Rwyf eisoes wedi nodi'r amserlen ar gyfer y gwaith a fydd yn digwydd, ac rydym wedi hysbysu cadeirydd y comisiwn y byddem yn dymuno gweld ymyriadau brys yn cael eu cynnwys yn eu hadroddiad interim, os nad ynghynt, fel y dywedais wrth Russell George. Ac mae diben gwaith y comisiwn yn gwbl glir: ei nod yw nodi atebion amgen cyflawnadwy yn lle cynllun y llwybr du sy'n cynnig gwerth am arian ac a fydd yn lleihau tagfeydd i'r lefel isaf posibl er mwyn galluogi traffig i lifo mor rhydd â phosibl.

Nawr, wrth gwrs, bydd Gweinidogion yn craffu ar bob awgrym a chynnig a gyflwynir gan y comisiwn i weld pa mor gyflawnadwy ydynt a'u gwerth am arian, ond gan ein bod yn penodi arbenigwyr traffig neu arbenigwyr trafnidiaeth i'r comisiwn, mae gennyf bob ffydd y byddant yn cynnig atebion cyflawnadwy a fforddiadwy o fewn y cyfnod hwnnw o chwe mis.

Obviously and inevitably, many of the questions that I was posing or about to pose have been asked, but the Minister will obviously be sensitive to the general concern amongst the public about the cost implications of this new commission, given the enormous amounts of money already expended in the long-ranging and long-running inquiry. I'm sure he would agree with me that they have a right to ask how much it will cost, how long it will run for and who will constitute the commission. I know that in your statement, which I thank you for, Minister, you have given some indication on some of these questions, but would you reiterate them here this afternoon so that the general public may have some of their concerns somewhat allayed? Given that there were some 100 submissions on alternative strategies to the black route given to the inquiry, how will these be evaluated and are there closing dates for new submissions? Last but not least, when can we see actual physical work commence to alleviate the ongoing dire problems with the Brynglas tunnels? 

Yn amlwg, ac yn anochel, gofynnwyd llawer o'r cwestiynau yr oeddwn am eu gofyn neu'n bwriadu eu gofyn, ond mae'n amlwg y bydd y Gweinidog yn sensitif i'r pryder cyffredinol ymhlith y cyhoedd ynghylch goblygiadau cost y comisiwn newydd hwn, o ystyried y symiau enfawr o arian a wariwyd eisoes yn yr ymchwiliad maith a phellgyrhaeddol. Rwy'n siŵr y byddai'n cytuno â mi fod ganddynt hawl i ofyn faint y bydd yn ei gostio, pa mor hir y bydd yn para a phwy fydd yn aelodau'r comisiwn. Gwn eich bod yn eich datganiad, a diolch i chi amdano, Weinidog, wedi rhoi rhyw syniad i ni ynglŷn â rhai o'r cwestiynau hyn, ond a fyddech yn eu hailadrodd yma y prynhawn yma inni allu lleddfu rhywfaint ar bryderon y cyhoedd? O gofio bod tua 100 o gyflwyniadau ar strategaethau amgen yn lle'r llwybr du wedi'u cyflwyno i'r ymchwiliad, sut y caiff y rhain eu gwerthuso ac a oes dyddiadau cau ar gyfer cyflwyniadau newydd? Yn olaf, ond nid yn lleiaf, pryd y cawn weld gwaith ymarferol yn cychwyn i leihau'r problemau enbyd parhaus gyda thwnelau Bryn-glas?

Can I thank David Rowlands for his questions? It was remiss of me not to answer the question that I think was first put by Russell George concerning the cost of the commission. I can assure Members that the cost of the commission will be kept to an absolute minimum, because we'll be providing the secretariat services and we'll be providing the transport expertise in the form of existing officials and their time.

In terms of the composition of the commission, I am also keen to see potentially a police representative—a traffic officer who is able to offer advice and expertise and intelligence on that particular stretch of road. In terms of new submissions, this will not be a fishing exercise by the commission. The commission will consider all of those proposals that already exist, and any that those experts themselves wish to consider. That said, I'm also determined to ensure that the citizen's voice is heard, and so, as I said in my statement, I have asked the commission to come forward with proposals for how the people, not just of the area that this road affects, or the region that it affects, but the whole of Wales, can become part of a co-produced process. 

A gaf fi ddiolch i David Rowlands am ei gwestiynau? Roeddwn ar fai yn peidio ag ateb y cwestiwn a ofynnwyd i mi yn gyntaf gan Russell George ynghylch cost y comisiwn. Gallaf sicrhau'r Aelodau y bydd cost y comisiwn yn cael ei gadw i'r isafswm lleiaf posibl, oherwydd byddwn yn darparu'r gwasanaethau ysgrifenyddol a byddwn yn darparu'r arbenigedd trafnidiaeth ar ffurf swyddogion presennol a'u hamser.

O ran cyfansoddiad y comisiwn, rwyf hefyd yn awyddus i weld cynrychiolydd posibl ar ran yr heddlu—swyddog traffig sy'n gallu cynnig cyngor ac arbenigedd a gwybodaeth am y darn hwnnw o ffordd. O ran cyflwyniadau newydd, nid ymarfer pysgota gan y comisiwn fydd hwn. Bydd y comisiwn yn ystyried yr holl gynigion sy'n bodoli eisoes, ac unrhyw rai y mae'r arbenigwyr eu hunain eisiau eu hystyried. Wedi dweud hynny, rwyf hefyd yn benderfynol o sicrhau bod llais y dinesydd yn cael ei glywed, ac felly, fel y dywedais yn fy natganiad, rwyf wedi gofyn i'r comisiwn gyflwyno cynigion ar sut y gall pobl, nid yn unig yn yr ardal y mae'r ffordd hon yn effeithio arni, neu'r rhanbarth y mae'n effeithio arno, ond Cymru gyfan, ddod yn rhan o broses a gydgynhyrchir.

15:30

Minister, the problems on the M4 around Newport are urgent and pressing, and obviously they do need short-term, medium-term and long-term responses. Personally, I believe that 'predict and provide' has largely been discredited as a model for dealing with these issues, and that's why I very much welcome the decision that Welsh Government has made, because trying to predict traffic growth and then building new roads to accommodate those predictions has been seen to merely result in those new roads filling up with more and more traffic journeys, and that doesn't benefit anyone. So, I do believe we need new thinking, more imagination and that modal shift, together with better traffic management. 

So, in order to achieve that, Minister, we will need some early actions. And I wonder whether, as I raised with the First Minister yesterday, one of those early actions might be consideration of the Magor and Undy walkway proposal for a new train station under the UK Government's new stations fund. And, as you know, the local community group are seeking Welsh Government funding to match that available from Monmouthshire County Council to take forward that application into the next stage of the UK Government process. So, I wonder if you could give any positive indications on that. 

In terms of the commission, Minister, obviously Newport City Council will be required to deliver many of the actions—inevitably, I think—that will be coming forward, so it seems to me appropriate for Newport City Council to have a presence on that commission, and I wonder if you would indicate that that will be case.

Just in terms of some of the calls that I think we've already heard, Minister, we've heard calls from Members in this Chamber for spend from these available moneys right across the length and breadth of Wales, and that's understandable in a way, because, obviously, Members have their own pressing concerns in their own areas, but obviously what we're talking about here is the M4 corridor around Newport. That's where the problems are, and that's where the spend of available moneys must take place. And I wonder if you would agree with that, Minister, and give some reassurance on that front. 

Weinidog, mae'r problemau ar yr M4 o amgylch Casnewydd yn rhai dybryd sydd angen eu datrys ar frys, ac mae'n amlwg bod angen ymateb iddynt yn y tymor byr, y tymor canolig ac yn hirdymor. Yn bersonol, credaf fod 'rhagweld a darparu' wedi'i danseilio i raddau helaeth fel model ar gyfer ymdrin â'r problemau hyn, a dyna pam rwy'n croesawu'r penderfyniad a wnaeth Llywodraeth Cymru, oherwydd gwelwyd bod ceisio rhagweld twf traffig ac adeiladu ffyrdd newydd er mwyn darparu ar gyfer y rhagfynegiadau hynny wedi arwain at y ffyrdd newydd hynny'n llenwi gyda mwy a mwy o deithiau traffig, ac nid yw hynny o fudd i neb. Felly, credaf fod angen meddwl o'r newydd, mwy o ddychymyg a newid moddol, ynghyd â rheolaeth well ar draffig.  

Felly, er mwyn cyflawni hynny, Weinidog, bydd angen camau gweithredu cynnar. Ac fel y gofynnais i'r Prif Weinidog ddoe, tybed a allai un o'r camau cynnar hynny gynnwys ystyriaeth o gynnig rhodfa Magwyr a Gwndy ar gyfer gorsaf drenau newydd o dan gronfa gorsafoedd newydd Llywodraeth y DU? Ac fel y gwyddoch, mae'r grŵp cymunedol lleol yn ceisio arian gan Lywodraeth Cymru i gyfateb i'r hyn sydd ar gael gan Gyngor Sir Fynwy er mwyn symud y cais hwnnw ymlaen i'r cam nesaf o broses Llywodraeth y DU. Felly, tybed a allech roi unrhyw awgrymiadau cadarnhaol ynglŷn â hynny.  

O ran y comisiwn, Weinidog, mae'n amlwg y bydd yn ofynnol i Gyngor Dinas Casnewydd gyflawni llawer o'r camau gweithredu a gyflwynir—yn anochel, fe gredaf—felly ymddengys i mi ei bod yn briodol i Gyngor Dinas Casnewydd fod yn rhan o'r comisiwn hwnnw, a tybed a wnewch chi ddynodi y bydd hynny'n digwydd.

O ran rhai o'r galwadau y credaf inni eu clywed eisoes, Weinidog, clywsom alwadau gan Aelodau yn y Siambr hon am wario arian sydd ar gael ar hyd a lled Cymru, ac mae hynny'n ddealladwy mewn ffordd, oherwydd, yn amlwg, mae gan Aelodau achosion sy'n peri pryder dybryd yn eu hardaloedd eu hunain, ond mae'n amlwg mai'r hyn sydd dan sylw yma yw coridor yr M4 o amgylch Casnewydd. Dyna lle mae'r problemau, a dyna lle mae'n rhaid gwario'r arian sydd ar gael. A tybed a fyddech yn cytuno â hynny, Weinidog, ac yn rhoi rhywfaint o sicrwydd ynglŷn â hynny.  

Can I thank John Griffiths for his questions, and for his contribution in particular with regard to the 'predict and provide' model? This is something that the inspector considered in great depth, and I'd like to take this opportunity to put on record my thanks, not just to the inspector, who has sadly passed away, but to his team that did such a commendable job over many months. I, more than a year ago, said that I wished to ensure that every person had the ability to be able to contribute to the public local inquiry. I think that did occur, and that's why the public local inquiry took such a great length of time, but the inspector and his team did a fantastic job in ensuring that all evidence could be carefully considered and presented. 

John Griffiths is right that there is no free money attached to the announcement that the First Minister made. There is no windfall that will see vast amounts of money spread right across the length and breadth of Wales. Why? Because much of the cost would have come from other transport projects that would either have to be cancelled or delayed, would have come from school building projects, hospital and healthcare building projects, or new homes. Those projects will now, as a consequence, go ahead. So, we won't necessarily be introducing new pet projects to a list. A list that yesterday, the First Minister said, amounted to about £2.2 billion; today, it's £3 billion. And I'm sure that it will continue to rise. 

The commission are tasked with solving a very specific and definable matter—that being congestion on the M4 in and around the Brynglas tunnels. And so it will be for the commission to consider any proposals that will contribute towards the alleviation of congestion, including any work that might have to be undertaken in opening stations or enhancing stations in order to get more people to use public transport, which could then contribute towards a reduction in congestion. I do not wish to prejudge the work of the experts in this field; instead, I wish the commission to judge any proposals that might come forward.

A gaf fi ddiolch i John Griffiths am ei gwestiynau, ac am ei gyfraniad yn arbennig mewn perthynas â'r model 'rhagweld a darparu'? Mae hyn yn rhywbeth a ystyriwyd yn fanwl iawn gan yr arolygydd, a hoffwn achub ar y cyfle hwn i gofnodi fy niolch, nid yn unig i'r arolygydd, sydd bellach wedi ein gadael, yn anffodus, ond i'w dîm a wnaeth waith mor glodwiw dros fisoedd lawer. Fwy na blwyddyn yn ôl, dywedais fy mod yn dymuno sicrhau bod pob person yn gallu cyfrannu at yr ymchwiliad cyhoeddus lleol. Rwy'n credu bod hynny wedi digwydd, a dyna pam fod yr ymchwiliad cyhoeddus lleol wedi cymryd cymaint o amser, ond gwnaeth yr arolygydd a'i dîm waith gwych yn sicrhau y gellid ystyried a chyflwyno'r holl dystiolaeth yn ofalus.  

Mae John Griffiths yn gywir i ddweud nad oes arian am ddim yn gysylltiedig â'r cyhoeddiad a wnaeth y Prif Weinidog. Nid oes unrhyw arian annisgwyl a fydd yn golygu bod symiau enfawr o arian yn cael eu lledaenu ar hyd a lled Cymru. Pam? Oherwydd y byddai llawer o'r gost wedi dod o brosiectau trafnidiaeth eraill a fyddai naill ai'n gorfod cael eu canslo neu eu gohirio, byddai wedi dod o brosiectau adeiladu ysgolion, prosiectau adeiladu ysbytai a gofal iechyd, neu gartrefi newydd. Bydd y prosiectau hynny'n mynd rhagddynt yn awr o ganlyniad. Felly, ni fyddwn o reidrwydd yn cyflwyno prosiectau newydd at restr. Rhestr y dywedodd y Prif Weinidog ddoe ei bod yn costio tua £2.2 biliwn i gyd; heddiw, mae'n £3 biliwn. Ac rwy'n siŵr y bydd yn parhau i godi.  

Mae'r comisiwn yn gyfrifol am ddatrys mater penodol a diffiniadwy iawn—sef y tagfeydd ar yr M4 yn nhwnelau Bryn-glas ac o'u hamgylch. Ac felly mater i'r comisiwn fydd ystyried unrhyw gynigion a fydd yn cyfrannu tuag at liniaru tagfeydd, gan gynnwys unrhyw waith y byddai'n rhaid ei wneud i agor gorsafoedd neu wella gorsafoedd er mwyn cael mwy o bobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, a allai gyfrannu wedyn tuag at leihau tagfeydd. Nid wyf am achub y blaen ar waith yr arbenigwyr yn hyn o beth; yn lle hynny, rwyf am i'r comisiwn farnu unrhyw gynigion a allai gael eu cyflwyno.

15:35