Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

08/02/2017

Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.

The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.

I call the National Assembly to order.

1. 1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
1. 1. Questions to the Cabinet Secretary for Education

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni’r prynhawn yma yw cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, a’r cwestiwn cyntaf, Angela Burns.

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Cabinet Secretary for Education, and the first question, Angela Burns.

Gwella Presenoldeb

Improving Attendance

1. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu’r canllawiau y mae Llywodraeth Cymru yn eu darparu i ysgolion ar sut i wella presenoldeb? OAQ(5)0088(EDU)

1. Will the Cabinet Secretary outline the guidance that the Welsh Government is providing to schools on how to improve attendance? OAQ(5)0088(EDU)

Good afternoon, Angela. The ‘All Wales Attendance Framework’ provides standards and guidance for practitioners in improving school attendance across Wales.

Prynhawn da, Angela. Mae’r ‘Fframwaith Presenoldeb ar gyfer Cymru Gyfan’ yn darparu safonau a chanllawiau i addysgwyr er mwyn gwella presenoldeb mewn ysgolion ledled Cymru.

I know, Cabinet Secretary, that you and I both share the same view and priority to get as many children into school, as often as possible. But there is one small area that does concern me, and that’s the area of children who are persistently sick. I have had a number of constituents come to me, where their children have either had the bad luck to have a series of tonsillitis bouts, where they’ve been off for one or two weeks at a time, or have some kind of condition, such as irritable bowel syndrome. And, because those children’s attendance records are therefore plummeting—these are parents who are involved in their children’s care, involved in their education—they’ve been receiving letters threatening them, telling them that they will need to have strong words with their children and, basically, implying that they are bad parents, and their children are not pulling their weight. Could you please just clarify the guidance that goes out to schools, so that we target those who don’t go to school because they don’t want to go to school, as opposed to those who would like to go to school but can’t go to school, so that these children do not feel under even more pressure? The attendance book has a smiley face on it, and when that smiley face no longer smiles, those children do feel very, very hard pressed.

Rwy’n gwybod, Ysgrifennydd y Cabinet, eich bod chi a minnau’n rhannu’r un farn a blaenoriaeth i gael cymaint o blant yn yr ysgol, mor aml â phosibl. Ond mae yna un maes bach sy’n peri pryder i mi, sef plant sy’n sâl yn gyson. Rwyf wedi cael nifer o etholwyr yn dod ataf i ddweud bod eu plant naill ai wedi bod yn ddigon anffodus i gael cyfres o byliau o donsilitis, lle y maent wedi bod yn absennol am wythnos neu ddwy ar y tro, neu fod ganddynt ryw fath o gyflwr, fel syndrom coluddyn llidus. Ac oherwydd bod cofnodion presenoldeb plant felly’n plymio—dyma rieni sy’n cymryd rhan yng ngofal eu plant, yn cymryd rhan yn eu haddysg—maent wedi bod yn cael llythyrau yn eu bygwth, yn dweud wrthynt y bydd angen iddynt ddweud y drefn wrth eu plant ac yn awgrymu, yn y bôn, eu bod yn rhieni gwael, ac nad yw eu plant yn ymdrechu digon. Os gwelwch yn dda, a wnewch chi egluro’r canllawiau sy’n mynd allan i ysgolion, fel ein bod yn targedu’r rhai nad ydynt yn mynd i’r ysgol oherwydd nad ydynt eisiau mynd i’r ysgol, yn hytrach na’r rhai a fyddai’n hoffi mynd i’r ysgol ond nad ydynt yn gallu mynd i’r ysgol, fel nad yw’r plant hyn yn teimlo dan fwy byth o bwysau? Mae gan y llyfr presenoldeb wyneb hapus arno, a phan nad yw’r wyneb hwnnw’n gwenu bellach, mae’r plant hynny’n teimlo dan bwysau trwm iawn.

Thank you, Angela, for raising that point. As you said, both of us would agree that the best thing that we can do for our children’s education is ensure that they attend school on a regular basis. And there’s a direct correlation between regular attendance at schools and outcomes, although, sometimes, it is absolutely necessary for a child to stay at home if they are unwell. And we would not expect those children, or the parents of those children, to be treated in a way that made them feel alienated from school. This is an area that has not been raised with me previously, so I will commit to you this afternoon to have a look at that guidance, and to ask officials whether there is anything more that we can do to supply advice to schools about how they manage the absence of children who are genuinely unwell.

Diolch i chi am dynnu sylw at y mater hwn, Angela. Fel y dywedoch, byddai’r ddwy ohonom yn cytuno mai’r peth gorau y gallwn ei wneud dros addysg ein plant yw sicrhau eu bod yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd. Ac mae cydberthynas uniongyrchol rhwng presenoldeb rheolaidd mewn ysgolion a chanlyniadau, er ei bod yn gwbl angenrheidiol weithiau i blentyn aros gartref os yw’n sâl. Ac ni fyddem yn disgwyl i’r plant hynny, neu rieni’r plant hynny, i gael eu trin mewn ffordd sy’n gwneud iddynt deimlo wedi’u dieithrio o’r ysgol. Mae hwn yn faes nad yw wedi’i ddwyn i fy sylw o’r blaen, felly rwy’n ymrwymo i chi y prynhawn yma y byddaf yn edrych ar y canllawiau, ac yn gofyn i swyddogion a oes unrhyw beth arall y gallwn ei wneud i ddarparu cyngor i ysgolion ynglŷn â sut y maent yn rheoli absenoldeb plant sy’n sâl go iawn.

Last year, the Welsh Government published data that showed persistent school absence at its best-ever recorded level, and it’s well known the correlation between attendance and attainment, on many levels. The Cabinet Secretary’s predecessor reported that the Welsh Labour Government had introduced a series of measures in recent years to address school attendance, including for those pupils eligible for free school meals, including the increased pupil deprivation grant, and the Welsh Government’s attendance grant, which supported education consortia in their work within the authorities and in the schools to develop and embed the effective practices to secure longer term improvements in school attendance. Can the Cabinet Secretary outline how the Welsh Government intends to build on this good progress and ensure that no child is left behind because of lack of attendance at school for genuine reasons?

Y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddata a oedd yn dangos bod lefelau absenoldeb parhaus o’r ysgol ar y lefel orau a gofnodwyd erioed, ac mae’r gydberthynas rhwng presenoldeb a chyrhaeddiad, ar sawl lefel, yn wybyddus. Dywedodd rhagflaenydd Ysgrifennydd y Cabinet fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi cyflwyno cyfres o fesurau yn y blynyddoedd diwethaf i fynd i’r afael â phresenoldeb yn yr ysgol, gan gynnwys ar gyfer disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, gan gynnwys y grant amddifadedd disgyblion sydd wedi’i gynyddu, a grant presenoldeb Llywodraeth Cymru, a gefnogodd y consortia addysg yn eu gwaith yn yr awdurdodau ac yn yr ysgolion i ddatblygu ac ymgorffori arferion effeithiol i sicrhau gwelliannau hirdymor yn y lefelau presenoldeb yn yr ysgol. A all Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu adeiladu ar y cynnydd da a sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn cael ei adael ar ôl oherwydd diffyg presenoldeb yn yr ysgol am resymau dilys?

Thank you, Rhianon. As you say, I’m very pleased to acknowledge that the latest data shows that absenteeism from our primary schools remains at the lowest level since the Welsh Government started to collect these figures, and attendance at secondary school continues to improve all the time. And the biggest improvements have, indeed, been for those children who are on free school meals. Their rate of attendance is improving faster than that of the general population. And a lot of that is down to the very hard work of individual schools and the innovative ways in which they work with families to address issues of school attendance. I have asked my officials to work with key stakeholders to identify what more support and what additional guidance we can give to schools, local education authorities, and consortia so we do not lose momentum on this very important aspect of education policy.

Diolch i chi, Rhianon. Fel y dywedwch, rwy’n falch iawn o gydnabod bod y data diweddaraf yn dangos bod absenoldeb o’n hysgolion cynradd yn parhau i fod ar y lefel isaf ers i Lywodraeth Cymru ddechrau casglu’r ffigurau hyn, ac mae lefelau presenoldeb yn yr ysgolion uwchradd yn parhau i wella drwy’r amser. Ac yn wir, gwelwyd y gwelliannau mwyaf ymhlith plant sy’n cael prydau ysgol am ddim. Mae eu cyfradd presenoldeb yn gwella’n gyflymach nag yn y boblogaeth yn gyffredinol. Ac mae llawer o hynny’n deillio o waith caled iawn ysgolion unigol a’r ffyrdd arloesol y maent yn gweithio gyda theuluoedd i fynd i’r afael â materion presenoldeb yn yr ysgolion. Rwyf wedi gofyn i fy swyddogion weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i nodi pa gymorth arall a pha arweiniad ychwanegol y gallwn ei roi i ysgolion, awdurdodau addysg lleol a chonsortia fel nad ydym yn colli momentwm gyda’r agwedd bwysig hon ar bolisi addysg.

Plant ag Awtistiaeth

Children with Autism

2. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau amgylchedd dysgu corfforol hygyrch a chynhwysol i blant ag awtistiaeth? OAQ(5)0089(EDU)

2. What is the Welsh Government doing to ensure an accessible and inclusive physical learning environment for children with autism? OAQ(5)0089(EDU)

Member
Alun Davies 13:34:00
The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language

An accessible and inclusive physical learning environment is vital for all learners, including those with autism. Through the twenty-first century schools and education programme, we are investing £1.4 billion over the five-year period ending in 2019 in schools and colleges across Wales. These will include specialist facilities for children with autism.

Mae amgylchedd dysgu ffisegol hygyrch a chynhwysol yn hanfodol ar gyfer pob dysgwr, gan gynnwys dysgwyr ag awtistiaeth. Trwy’r rhaglen addysg ac ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif, rydym yn buddsoddi £1.4 biliwn dros y cyfnod o bum mlynedd a ddaw i ben yn 2019 mewn ysgolion a cholegau ledled Cymru. Bydd y rhain yn cynnwys cyfleusterau arbenigol i blant ag awtistiaeth.

I thank the Minister for that question and commend him on his work on the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Bill, which I know we all hope will lead to improved outcomes and experiences for children with autism on the school journey. I know he shares my sense of priority about making sure that the physical environment in schools is also appropriate for children with autism. The Welsh Local Government Association developed a programme, Learning with Autism, which stipulates some criteria for the school estate to make it more accessible for children with autism. To what extent is that guidance being followed by schools generally and, to the extent that it’s not, is there anything that the Welsh Government can do to mandate that?

Diolch i’r Gweinidog am y cwestiwn hwnnw a hoffwn ei ganmol am ei waith ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), y gwn y bydd pawb ohonom yn gobeithio ei weld yn arwain at ganlyniadau a phrofiadau gwell i blant ag awtistiaeth ar eu taith ysgol. Gwn ei fod yn rhannu fy synnwyr o flaenoriaeth ynglŷn â sicrhau bod yr amgylchedd ffisegol mewn ysgolion hefyd yn addas ar gyfer plant ag awtistiaeth. Datblygodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru raglen, Dysgu gydag Awtistiaeth, sy’n pennu meini prawf ar gyfer yr ystad ysgolion i’w gwneud yn fwy hygyrch i blant ag awtistiaeth. I ba raddau y mae’r canllawiau’n cael eu dilyn gan ysgolion yn gyffredinol ac i’r graddau nad ydynt yn cael eu dilyn, a oes unrhyw beth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i fynnu hynny?

Thank you very much. I know that the Member takes a very close interest in these issues and has done a considerable amount of work in the area. I think all of us are aware of the Member’s commitment to this agenda. Can I say, in terms of the twenty-first century schools programme, this is a programme that is delivered in partnership with local authorities and the technical guidance does exist with local authorities to ensure that there’s an appropriate learning environment for all schools? This takes consideration of learners and pupils and all their needs, including those with an autistic spectrum disorder.

In addition to this, Estyn will consider the school environment and whether the school is physically able to meet pupils’ needs and whether specialist resources are used well to meet pupils’ needs as well. So, I hope that, through the construction, design and building of a new estate, the technical guidelines deliver the sort of ambition that you’ve described. Then, within the school environment, whenever there is an inspection with Estyn, that school environment will be a part of that inspection and, clearly, if there are areas that need improving, this Government will take action to ensure that it is improved alongside local authorities. But I know that Members across the whole Chamber have raised concerns about these matters, and if there are particular areas of concern in particular schools, I’d be grateful for any Member to write to me and I will certainly take this forward.

Diolch yn fawr iawn. Gwn fod gan yr Aelod ddiddordeb mawr iawn yn y materion hyn ac mae wedi gwneud cryn dipyn o waith yn y maes. Rwy’n meddwl bod pob un ohonom yn ymwybodol o ymrwymiad yr Aelod i’r agenda hon. Os caf ddweud, o ran y rhaglen ysgolion 21ain ganrif, mae hon yn rhaglen sy’n cael ei chyflwyno mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac mae gan awdurdodau lleol ganllawiau technegol i sicrhau bod yna amgylchedd dysgu priodol ar gyfer pob ysgol. Mae’n ystyried dysgwyr a disgyblion a’u holl anghenion, gan gynnwys disgyblion ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig.

Yn ogystal â hyn, bydd Estyn yn ystyried amgylchedd yr ysgol ac a yw’r ysgol yn gallu diwallu angenion disgyblion yn ffisegol ac a wneir defnydd da o adnoddau arbenigol hefyd i ddiwallu anghenion y disgyblion. Felly, drwy’r modd y caiff ystad newydd ei chynllunio, ei dylunio a’i hadeiladu, rwy’n gobeithio bod y canllawiau technegol yn darparu’r math o uchelgais a ddisgrifiwyd gennych. Yna, o fewn amgylchedd yr ysgol, pan fydd Estyn yn cynnal arolwg, bydd amgylchedd yr ysgol honno’n rhan o’r arolwg ac yn amlwg, os ceir meysydd sydd angen eu gwella, bydd y Llywodraeth hon yn rhoi camau ar waith i sicrhau eu bod yn cael eu gwella ochr yn ochr â’r awdurdodau lleol. Ond gwn fod Aelodau ar draws y Siambr gyfan wedi mynegi pryderon am y materion hyn, ac os oes meysydd penodol yn peri pryder mewn ysgolion penodol, mae croeso i unrhyw Aelod ysgrifennu ataf a byddaf yn sicr yn bwrw ymlaen â hyn.

I’ve just hotfooted it over with some of your colleagues from the cross-party autism group meeting in the Pierhead. At our previous meeting, we took a presentation from the Autistic Women’s Empowerment Project, discussing the different presentations of autism in women and girls and suggesting that the ratio—the accepted ratio of five boys to one girl—should actually be a lot closer. We were told that many females are left undiagnosed, misdiagnosed or without support, and while autistic girls face many of the same challenges as autistic boys, boys explode and girls implode. How, therefore, will you and your colleagues address the very real problem, evidenced by a large body of casework that I have, of girls being denied diagnosis because of schools reporting that they cope so well in school, despite the fact that they’re then going home, melting down and, in many cases, self-harming and, in one of my own cases, even attempting suicide?

Rwyf newydd frysio draw gyda rhai o’ch cyd-Aelodau o gyfarfod y grŵp awtistiaeth trawsbleidiol yn y Pierhead. Yn ein cyfarfod diwethaf, cawsom gyflwyniad gan Brosiect Grymuso Menywod Awtistig, a oedd yn trafod y gwahanol fathau o awtistiaeth mewn menywod a merched ac yn awgrymu y dylai’r gymhareb—y gymhareb a dderbynnir o bum bachgen i un ferch—fod yn llawer agosach mewn gwirionedd. Dywedwyd wrthym fod llawer o fenywod nad ydynt yn cael diagnosis, yn cael diagnosis anghywir neu’n cael eu gadael heb gymorth, ac er bod merched awtistig yn wynebu nifer o’r un heriau â bechgyn awtistig, mae bechgyn yn ffrwydro allan a merched yn ffrwydro i mewn. Sut, felly, y byddwch chi a’ch cyd-Aelodau yn mynd i’r afael â’r broblem real iawn, fel y mae’r llwyth o waith achos sydd gennyf yn ei dystio, fod merched yn methu cael diagnosis am fod ysgolion yn nodi eu bod yn ymdopi mor dda yn yr ysgol, er gwaethaf y ffaith eu bod yn mynd adref wedyn, ac yn colli rheolaeth ac mewn llawer o achosion, yn hunan-niweidio ac yn un o fy achosion, yn ceisio cyflawni hunanladdiad hyd yn oed?

I fully appreciate, understand and accept the point made by the Member. I think many of us are aware that diagnosing girls with autism, particularly younger girls, is far more difficult than that with boys. The Member will be aware that the autism action plan—the refresh of that—which was published by my colleague Minister at the end of last year, does include a timetable for diagnosis and does include demands on the health service to ensure that diagnosis is pursued with an urgency, which, I agree, has sometimes been lacking. But, I will say that, in terms of education, we do also have the Learning with Autism programme, which is directly funded by the Welsh Government, which is part of our autistic spectrum disorder strategic action plan, and that is a comprehensive package of resources for mainly primary schools, which takes a whole-school awareness approach. I would hope that delivering that whole-school approach will ensure that children with autism have the education they need, but that that is contextualised within an environment that is supportive as well.

Rwy’n llawn werthfawrogi, yn deall ac yn derbyn y pwynt a wnaeth yr Aelod. Rwy’n meddwl bod llawer ohonom yn ymwybodol fod gwneud diagnosis o awtistiaeth mewn merched, yn enwedig merched iau, yn llawer anos nag mewn bechgyn. Bydd yr Aelod yn gwybod bod y cynllun gweithredu ar awtistiaeth—y diweddariad ohono—a gyhoeddwyd gan fy nghyd-Weinidog ddiwedd y llynedd yn cynnwys amserlen ar gyfer diagnosis ac mae’n cynnwys gofynion ar y gwasanaeth iechyd i sicrhau bod diagnosis yn cael ei wneud ar fyrder, ac mae hynny wedi bod yn ddiffygiol ar adegau, rwy’n cytuno. Ond os caf ddweud, o ran addysg, mae gennym y rhaglen Dysgu gydag Awtistiaeth hefyd, sy’n cael ei hariannu’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, ac sy’n rhan o’n cynllun gweithredu strategol ar anhwylder ar y sbectrwm awtistig, pecyn cynhwysfawr o adnoddau ar gyfer ysgolion cynradd yn bennaf, sy’n mabwysiadu dull ymwybyddiaeth ysgol gyfan. Buaswn yn gobeithio bod cyflwyno dull ysgol gyfan yn sicrhau bod plant ag awtistiaeth yn cael yr addysg sydd ei hangen arnynt, ond bod hynny’n cael ei osod yng nghyd-destun amgylchedd sy’n gefnogol hefyd.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Questions now from the party spokespeople. The Plaid Cymru spokesperson, Llyr Gruffydd.

Diolch yn fawr iawn. Mi gyhoeddodd y tasglu gweinidogol ar gyfer modelau cyflenwi adroddiad yr wythnos diwethaf ar yr opsiynau posib ar gyfer darpariaeth athrawon cyflenwi yn y dyfodol. Wrth gwrs, dyma’r ail adroddiad i ymddangos ar y pwnc yma mewn rhyw flwyddyn a hanner. A gaf fi ofyn faint o gynnydd y mae’r Ysgrifennydd Cabinet yn ystyried sydd wedi bod i fynd i’r afael â’r problemau ynghylch darpariaeth athrawon cyflenwi ers adroddiad gwreiddiol Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yma yn ôl yn 2015? A ydym ni’n unrhyw agosach at y lan, neu, fel y mae rhai o’r undebau ac eraill yn ei awgrymu, a ydy’r blynyddoedd diwethaf wedi cael eu gwastraffu i bob pwrpas a bod yr adroddiad yma yn enghraifft arall o fethu cyfle?

Thank you very much. The ministerial taskforce for supply models published a report last week on the possible options for supply teaching provision in the future. Of course, this is the second report to be published on the issue in some 18 months. So, can I ask you how much progress the Cabinet Secretary believes has been made in tackling the problems surrounding the provision of supply teachers since the original report of the Assembly’s Children, Young People and Education Committee back in 2015? Are we any nearer the shore, or, as some of the unions and other suggest, have the last few years been wasted, to all intents and purposes, and is this report another missed opportunity?

Thank you for that, Llyr. As you’ll be aware, this report has been done by people independent of Government but was commissioned by Government. If interested parties had been hoping that the task and finish group would produce a definitive answer to the issue of a single supply model, then I accept that the report does not do that. In meeting with the chair of that group, they have said that they felt it was impossible to, at this stage, be able to recommend a single model going forward. I accept that some people will be disappointed. This is an important area of education policy. We need to ensure that those who are providing supply teaching have the qualifications, the support, the continuous professional development and the terms and conditions that they deserve, and I will be looking again at how we can make progress in this area.

Diolch i chi, Llyr. Fel y byddwch yn gwybod, lluniwyd yr adroddiad hwn gan bobl sy’n annibynnol ar y Llywodraeth, er iddo gael ei gomisiynu gan y Llywodraeth. Os oedd partïon â diddordeb wedi gobeithio y byddai’r grŵp gorchwyl a gorffen yn llunio ateb pendant o ran cael un model cyflenwi, yna rwy’n derbyn nad yw’r adroddiad yn gwneud hynny. Wrth gyfarfod gyda chadeirydd y grŵp hwnnw, maent wedi dweud eu bod yn teimlo ei bod yn amhosibl argymell un model ar gyfer y dyfodol ar hyn o bryd. Rwy’n derbyn y bydd rhai pobl yn cael eu siomi. Mae hwn yn faes pwysig o bolisi addysg. Mae angen i ni sicrhau bod y rhai sy’n darparu gwaith cyflenwi yn cael y cymwysterau, y cymorth, y datblygiad proffesiynol parhaus a’r telerau ac amodau y maent yn eu haeddu, a byddaf yn edrych eto ar sut y gallwn wneud cynnydd yn y maes hwn.

Wel, rwy’n falch eich bod chi’n cydnabod, efallai, nad oedd yr adroddiad yn cyrraedd rhai o’r disgwyliadau oedd mas yna. Yn sicr, mae yna deimlad o rwystredigaeth fod yna 18 mis arall, o bosib, o waith yn mynd i ddigwydd cyn ein bod ni’n cyrraedd rhyw bwynt lle, efallai, y byddwn ni’n gweld gwahaniaeth gwirioneddol. Ac, wrth gwrs, rydych chi’n iawn hefyd i gydnabod bod yna bwysau cynyddol o safbwynt y ddarpariaeth, oherwydd rŷm ni’n ymwybodol, o gyfrifiad mwyaf diweddar y gweithlu addysg y llynedd, fod niferoedd yr athrawon yng Nghymru wedi disgyn yn flynyddol ers rhyw chwe mlynedd. Rŷm ni hefyd yn gwybod, dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, fod yna gyfnod o gryn newid yn mynd i fod o fewn y gyfundrefn addysg yng Nghymru, gyda nifer o ddiwygiadau ar y gweill, o’r cwricwlwm, fel roeddech chi’n sôn, i ddatblygu proffesiynol ac yn y blaen. Felly, mi fydd y galwadau ar ein hathrawon ni a’r angen efallai i’w tynnu nhw mas o’r dosbarth yn cynyddu ar yr union amser pan fydd niferoedd athrawon yn lleihau. Ac yn y fath sefyllfa, mae’n anochel y bydd rhan gynyddol bwysig i athrawon cyflenwi i’w chwarae wrth gefnogi ysgolion. A gaf i ofyn, felly, sut ydych chi’n bwriadu sicrhau cyflenwad digonol o athrawon cyflenwi, nid mewn dwy flynedd neu mewn tair blynedd, ond yn y cyfnod tyngedfennol nesaf yma sydd i ddod?

I am pleased that you acknowledge, perhaps, that the report didn’t meet some of the expectations out there. There is certainly a feeling of frustration that another 18 months’ work is going to take place before we get to a point where we will see a very real difference. Of course, you are also right in recognising that there is increased pressure in terms of the provision, because we are aware, from the most recent workforce census, that the number of teachers in Wales has fallen annually for a period of some six years. We also know that, over the next few months and years, there will be significant change within the education system in Wales, with a number of reforms from the curriculum, as you mentioned, to CPD, and so on. Therefore, the demands on our teachers and the need to take them out of the classroom will increase, at the very same time as the number of teachers is reducing. In such a situation, it is inevitable that there will be an increasingly important role for supply teachers in supporting our schools. Can I ask, therefore, how you intend to ensure an adequate supply of supply teachers not in two years or three years, but in the crucial interim period?

Thank you, Llyr. What the report does not show is that we have a difficulty in providing supply teachers. Interestingly, the report shows us a picture of supply teaching that perhaps some people would find unusual, where a great number of teachers that are employed on a supply basis are not for one, two or three days to cover absence or to cover the continuous professional development of a professional colleague, but are actually people providing supply on a termly basis, for an entire term or more than two terms. So, this is new data that we have got, which demonstrates to us how complex the supply teaching model is, and we will need to come up with a model that does have the flexibility to allow for those one, two days to cover sickness, or to the longer term.

Can I just say that teacher-pupil ratios have moved very slightly in the years between 2010 and now, from 18 to 18.5? So, there isn’t a crisis, but we do know that there are some specific areas where we find it difficult to recruit and retain teachers, particularly in some science, technology, engineering and mathematics subjects, and particularly in some Welsh-medium provision. Those particular pressure points will have to be factored into a solution for supply teaching.

Diolch i chi, Llyr. Yr hyn nad yw’r adroddiad yn ei ddangos yw ein bod yn cael anhawster i ddarparu athrawon cyflenwi. Yn ddiddorol, mae’r adroddiad yn dangos darlun o waith cyflenwi y byddai rhai pobl yn ei ystyried yn anarferol o bosibl, lle y mae nifer fawr o athrawon sy’n cael eu cyflogi ar sail cyflenwi yn gwneud hynny, nid am un, dau neu dri diwrnod dros absenoldeb neu dros ddatblygiad proffesiynol parhaus cydweithiwr, ond eu bod mewn gwirionedd yn bobl sy’n darparu gwaith cyflenwi ar sail dymhorol, am dymor cyfan neu fwy na dau dymor. Felly, mae hwn yn ddata newydd sydd gennym, sy’n dangos i ni pa mor gymhleth yw’r model cyflenwi athrawon, a bydd angen i ni ddod o hyd i fodel sydd â’r hyblygrwydd i ganiatáu ar gyfer y cyfnodau o ddiwrnod neu ddau dros absenoldeb salwch, neu’n fwy hirdymor.

A gaf fi ddweud mai ychydig bach iawn y mae cymarebau athro-disgybl wedi newid yn ystod y blynyddoedd rhwng 2010 a’r presennol, o 18 i 18.5? Felly, nid oes argyfwng ond gwyddom fod yna rai meysydd penodol lle’r ydym yn ei chael hi’n anodd recriwtio a chadw athrawon, yn enwedig mewn rhai pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, ac yn enwedig yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd yn rhaid cynnwys y meysydd anodd penodol hyn mewn ateb ar gyfer athrawon cyflenwi.

Nid wyf yn meddwl fy mod i wedi defnyddio’r gair ‘creisis’, ond, yn sicr, rŷm ni’n gwybod mai rhyw 68 y cant, rwy’n meddwl, o’r targed recriwtio ysgolion cynradd sydd wedi digwydd—na, 90 y cant mewn ysgolion cynradd, 68 y cant mewn ysgolion uwchradd. Felly mae yn broblem ac mae yn storio problemau i fyny ar gyfer y blynyddoedd nesaf, ac rwy’n deall eich bod chi yn cydnabod y perig yna, wrth gwrs. Mae tua 5,000 o athrawon wedi’u rhestru fel athrawon cyflenwi gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, ond, yn ddiddorol iawn, mae hefyd 5,000 o weithwyr cefnogi dysgu—‘learning support workers’—hefyd wedi’u rhestru fel staff cyflenwi gyda nhw, ac mae’n ymddangos i mi nad oes unrhyw ystyriaeth o’r grŵp yma wedi bod wrth edrych ar ddyfodol staff cyflenwi yng Nghymru—rhywbeth yn sicr wnaeth y tasglu, hyd y gwelaf i, ddim edrych arno fe. A oes yna berig felly fod y grŵp pwysig yma’n cael ei dan-werthfawrogi, ac a allwch chi ddweud wrthym ni sut a ble mae’r Llywodraeth yn ystyried sefyllfa gweithwyr cefnogi dysgu wrth ystyried dyfodol gwasanaethau cyflenwi?

Well, I don’t think I used the word ‘crisis’, but we know that some 68 per cent of the recruitment targets for primary schools have been achieved—sorry, 90 per cent in primary schools, and 68 per cent in secondary schools. So, it is a problem and it does store up problems for ensuing years, and I do understand that you have acknowledged that risk, of course. There are some 5,000 teachers registered as supply teachers with the Education Workforce Council. But, interestingly, there are also around 5,000 learning support workers who are also registered as supply staff. It appears to me that no consideration has been given to this group in looking at the future of supply staff in Wales—something that the taskforce, as far as I can see, didn’t consider. Is there a risk, therefore, that this important group of people is undervalued, and can you tell us how and where the Government sees the position of learning support workers in considering the future of supply provision?

Well, I certainly don’t undervalue the contribution that learning support workers bring to the Welsh education system. Many classroom teachers and headteachers tell me that their schools would not function as well as they do without the ability of those individuals in their schools to help, especially in the foundation phase. This Government is committed to expanding the number of higher level qualified learning support assistants because we value them. Only last week, we passed the regulations with regard to their registration with the Education Workforce Council. We regard them as important, that’s why we want them to be a registered profession, that’s why we are supporting them by lowering their fees for registration, and they will be an important part of how we plan the workforce for our schools and colleges going forward.

Wel, yn sicr nid wyf yn tanbrisio cyfraniad gweithwyr cymorth dysgu i system addysg Cymru. Mae llawer o athrawon dosbarth a phenaethiaid yn dweud wrthyf na fuasai eu hysgolion yn gweithredu cystal ag y maent yn ei wneud heb allu’r unigolion hyn i helpu yn eu hysgolion, yn enwedig yn y cyfnod sylfaen. Mae’r Llywodraeth hon wedi ymrwymo i ehangu nifer y cynorthwywyr cymorth dysgu cymwysedig lefel uwch oherwydd eu bod mor werthfawr i ni. Yr wythnos diwethaf yn unig, pasiwyd y rheoliadau ar gyfer eu cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. Rydym yn eu hystyried yn bwysig, dyna pam rydym am iddynt fod yn broffesiwn cofrestredig, dyna pam rydym yn eu cefnogi drwy ostwng eu ffioedd cofrestru, a byddant yn rhan bwysig o’r ffordd yr ydym yn cynllunio’r gweithlu ar gyfer ein hysgolion a’n colegau yn y dyfodol.

Llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig, Darren Millar.

Welsh Conservatives Spokesperson, Darren Millar.

Diolch, Lywydd. Cabinet Secretary, Estyn’s annual report, which was published recently, identified the quality and variability of the quality of teaching as being a major issue here in Wales. In fact, the chief inspector said:

‘The most important factor in how well learners develop and learn is the quality of teaching. However, teaching is one of the weakest aspects of the provision in most sectors.’

Can you tell us what you’re doing to address this particular problem, and when we can expect to see change?

Diolch, Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, roedd adroddiad blynyddol Estyn, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn nodi bod ansawdd ac amrywioldeb ansawdd addysgu yn broblem fawr yma yng Nghymru. Yn wir, dywedodd y prif arolygydd:

‘Y ffactor pwysicaf o ran pa mor dda y mae dysgwyr yn datblygu a dysgu yw ansawdd yr addysgu. Fodd bynnag, addysgu yw un o’r agweddau gwannaf ar y ddarpariaeth yn y rhan fwyaf o sectorau.’

A allwch ddweud wrthym beth rydych yn ei wneud i fynd i’r afael â’r broblem benodol hon, a phryd y gallwn ddisgwyl gweld newid?

Thank you, Darren. It is concerning to read the chief inspector’s comments regarding the consistency of excellent teaching across Wales. There are some excellent practitioners, but too often there is a level of variability that I do not think is acceptable. I want every child in Wales, regardless of where they are studying, regardless of which school they attend, regardless of which class they are in within a school, to have access to first-quality teaching.

What are we doing? You are aware that we are radically reforming our initial teacher training programmes, so that the teachers coming out of our universities are the very best that they can be. Later on this spring, I will be publishing new teaching standards, new professional standards, by which we would expect teachers and their managers—headteachers—to manage their staff by. We continue to work with our schools and our partners to improve the continuing professional development opportunities for teachers who are already in the workforce.

Diolch i chi, Darren. Roedd darllen sylwadau’r prif arolygydd ynglŷn â chysondeb addysgu rhagorol ar draws Cymru yn peri pryder. Ceir rhai addysgwyr rhagorol, ond yn rhy aml mae yna lefel o amrywioldeb nad wyf yn credu ei bod yn dderbyniol. Rwyf am i bob plentyn yng Nghymru gael mynediad at addysgu o’r safon orau ni waeth ble y maent yn astudio, ni waeth pa ysgol y maent yn ei mynychu, ni waeth ym mha ddosbarth y maent yn yr ysgol.

Beth rydym yn ei wneud? Rydych yn gwybod ein bod yn diwygio ein rhaglenni hyfforddiant cychwynnol i athrawon yn sylweddol, fel mai’r athrawon gorau posibl sy’n dod o’n prifysgolion. Yn nes ymlaen y gwanwyn hwn, byddaf yn cyhoeddi safonau addysgu newydd, safonau proffesiynol newydd, y byddwn yn disgwyl i athrawon a’u rheolwyr—penaethiaid—eu dilyn ar gyfer rheoli eu staff. Rydym yn parhau i weithio gyda’n hysgolion a’n partneriaid i wella’r cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer athrawon sydd eisoes yn y gweithlu.

Thank you for that answer, Cabinet Secretary. I’m pleased with some of those developments, but, of course, it’s not just the quality of teaching and the variability of it that the chief inspector found problems with. He also found problems in our pupil referral units. He said that the provision in pupil referral units remains particularly poor, and, of course, you and I both know that many of those individuals in pupil referral units are vulnerable learners. What specific action are you taking to raise those standards in pupil referral units?

Diolch i chi am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Rwy’n hapus gyda rhai o’r datblygiadau hynny, ond wrth gwrs, canfu’r prif arolygydd broblemau gyda mwy nag ansawdd yr addysgu a’i amrywioldeb. Canfu broblemau hefyd yn ein hunedau cyfeirio disgyblion. Dywedodd fod y ddarpariaeth mewn unedau cyfeirio disgyblion yn parhau i fod yn arbennig o wael, ac wrth gwrs, rydych chi a minnau’n gwybod bod llawer o’r unigolion mewn unedau cyfeirio disgyblion yn ddysgwyr sy’n agored i niwed. Pa gamau penodol sydd ar waith gennych i godi’r safonau mewn unedau cyfeirio disgyblion?

Thank you, Darren. It’s not just pupils who attend pupil referral units we have to be concerned about, it’s all children who receive their education other than at school. You will know that Ann Keane is chairing a group that is looking at EOTAS provision to ensure that we will see the improvements that we need in EOTAS, whether that’s in a PRU or in another particular setting, and we are working very closely with Ann to implement changes that she feels are necessary.

I am currently considering looking at the use of pupil deprivation grants with regard to pupils in PRU or EOTAS, looking at options, whether we can target additional resources to the education of those children, as well as ensuring that there is quality provision and outcome and that children do not have their life chances and their educational chances narrowed by being outside of mainstream school, because there is evidence to suggest that pupils who could go on to achieve a wide range of qualifications are not having that opportunity because the curriculum is narrowed so much for them if they find themselves outside the mainstream classroom.

Diolch i chi, Darren. Nid y disgyblion sy’n mynychu’r unedau cyfeirio disgyblion yn unig sy’n rhaid i ni boeni yn eu cylch, ond yr holl blant sy’n derbyn eu haddysg heblaw yn yr ysgol. Fe fyddwch yn gwybod bod Ann Keane yn cadeirio grŵp sy’n edrych ar y ddarpariaeth i rai sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol i sicrhau y byddwn yn gweld y gwelliannau sydd eu hangen arnom i rai sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, boed hynny mewn uned cyfeirio disgyblion neu mewn lleoliad penodol arall, ac rydym yn gweithio’n agos iawn gydag Ann i weithredu’r newidiadau y mae hi’n teimlo eu bod yn angenrheidiol.

Ar hyn o bryd rwy’n ystyried edrych ar y defnydd o grantiau amddifadedd disgyblion mewn perthynas â disgyblion mewn unedau cyfeirio disgyblion neu ddisgyblion sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, gan edrych ar opsiynau, a allwn dargedu adnoddau ychwanegol ar gyfer addysg y plant hynny, yn ogystal â sicrhau bod darpariaeth a chanlyniadau o ansawdd ac na chyfyngir ar gyfleoedd bywyd a chyfleoedd addysgol plant drwy eu bod y tu allan i ysgol brif ffrwd, gan fod yna dystiolaeth sy’n awgrymu nad yw disgyblion a allai fynd ymlaen i gyflawni ystod eang o gymwysterau yn cael y cyfle hwnnw oherwydd bod y cwricwlwm wedi’i gyfyngu cymaint ar eu cyfer os ydynt y tu allan i’r ystafell ddosbarth brif ffrwd.

It’s not just those in pupil referral units outside mainstream schools; we’ve got problems in our mainstream schools as well. Again, the chief inspector’s findings correlated very well with the Programme for International Student Assessment findings, which demonstrated that those children who are more able and talented—those high-flying kids—are not achieving their potential in our mainstream schools, and are probably not getting sufficient access to the support that they need to develop that potential. What action are you taking to support those pupils who are not receiving the attention that they deserve at the moment, in particular those high-flying kids?

Mae’n ymwneud â mwy na’r rhai sydd mewn unedau cyfeirio disgyblion y tu allan i ysgolion prif ffrwd; mae gennym broblemau yn ein hysgolion prif ffrwd yn ogystal. Unwaith eto, roedd canfyddiadau’r prif arolygydd yn cyd-fynd yn agos iawn â chanfyddiadau’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr, a oedd yn dangos nad yw plant sy’n fwy abl a thalentog—y plant mwy dawnus hynny—yn cyrraedd eu potensial yn ein hysgolion prif ffrwd, ac mae’n debyg nad ydynt yn cael digon o’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i ddatblygu’r potensial hwnnw. Pa gamau a roddir ar waith gennych i gefnogi’r disgyblion nad ydynt yn cael y sylw y maent yn ei haeddu ar hyn o bryd, yn enwedig y plant dawnus hynny?

Thank you, Darren. You’re quite right; PISA and Estyn raised concerns about what we’re doing for our more able and talented children. We need to ensure that our teachers are equipped with the ability to differentiate within the classroom so that they are able to provide lessons in a way that stretches our more able and talented.

Working closely with my colleague, the Minister for Lifelong Learning and Welsh Language, we are supporting the Seren network. Only this morning, on a visit to Merthyr College, I met a number of young people from Merthyr who were studying A-levels at the college who were part of that Seren programme, who have ambitions to go and study veterinary science and medicine later on in life and are receiving the additional support that they need to make those things happen for them.

We have also refined our accountability and our performance measures for schools. One of the unintended consequences of a heavy focus on level 2+ inclusive has been to concentrate on those pupils and, quite rightly, to move them from a D to a C grade, but that has had consequences for our A* and our A and our B performance. We have changed that. We now use capped point scores as well as level 2+, so that schools have to concentrate on ensuring that each individual pupil reaches their full potential.

Diolch i chi, Darren. Rydych yn hollol iawn; nododd y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr ac Estyn bryderon ynglŷn â’r hyn a wnawn dros ein plant mwy abl a thalentog. Mae angen i ni sicrhau bod ein hathrawon yn meddu ar y gallu i wahaniaethu yn yr ystafell ddosbarth fel eu bod yn gallu darparu gwersi mewn modd sy’n ymestyn ein disgyblion mwy abl a thalentog.

Gan weithio’n agos gyda fy nghyd-Aelod, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, rydym yn cefnogi rhwydwaith Seren. Y bore yma, ar ymweliad â Choleg Merthyr Tudful, cyfarfûm â nifer o bobl ifanc o Ferthyr Tudful a oedd yn astudio at Safon Uwch yn y coleg ac a oedd yn rhan o raglen Seren, pobl ifanc sydd ag uchelgais i fynd i astudio gwyddoniaeth filfeddygol neu feddygaeth yn nes ymlaen yn eu bywydau ac sy’n cael y cymorth ychwanegol sydd ei angen arnynt i wneud i’r pethau hynny ddigwydd.

Rydym hefyd wedi mireinio ein hatebolrwydd a’n mesurau perfformiad ar gyfer ysgolion. Un o ganlyniadau anfwriadol ffocws trwm ar drothwy cynwysedig lefel 2+ oedd canolbwyntio ar y disgyblion hynny a’u codi, yn ddigon teg, o radd D i radd C, ond mae hynny wedi arwain at ganlyniadau i’n perfformiad A* ac A a B. Rydym wedi newid hynny. Rydym bellach yn defnyddio sgoriau pwyntiau wedi’u capio yn ogystal â lefel 2+, fel bod rhaid i ysgolion ganolbwyntio ar sicrhau bod pob disgybl unigol yn cyrraedd eu potensial llawn.

Llefarydd UKIP, Michelle Brown.

UKIP spokesperson, Michelle Brown.

Thank you, Presiding Officer. Cabinet Secretary, you recently published the categorisation of schools in Wales. Classification of the schools will only be of use if that information is used promptly and effectively to help schools improve; otherwise, children will continue to languish in schools that are not performing to standard. Are you prepared to give a personal assurance to the Assembly and to parents of children in schools that are in need of support, in particular those in the red category, that you will take personal responsibility for supporting and assisting those schools to green status?

Diolch i chi, Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, cyhoeddwyd categorïau ysgolion Cymru gennych yn ddiweddar. Ni fydd categoreiddio’r ysgolion o ddefnydd oni bai bod y wybodaeth yn cael ei defnyddio’n brydlon ac yn effeithiol er mwyn helpu ysgolion i wella; fel arall, bydd plant yn parhau i ddihoeni mewn ysgolion nad ydynt yn perfformio cystal â’r safon. A ydych yn barod i roi sicrwydd personol i’r Cynulliad ac i rieni plant mewn ysgolion sydd angen cymorth, yn enwedig y rhai yn y categori coch, y byddwch yn cymryd cyfrifoldeb personol am gefnogi a chynorthwyo’r ysgolion hynny i godi i statws gwyrdd?

Thank you for that question. The good news from the publication of the schools categorisation data last week shows that the number of schools moving out of red categorisation is improving. We have fewer schools in a red categorisation than we have ever had, and that is down to the hard work and commitment of headteachers, individual classroom teachers, and governing bodies who support those schools, as well as our regional improvement services. For each school that has had a red categorisation, I have asked the regional consortia to provide me with a written plan as to what they will do to support that school. The primary purpose of our schools categorisation process is to identify schools that need the most support, and I will be personally receiving a plan for each school that has a red categorisation.

Diolch am y cwestiwn hwnnw. Mae’r newyddion da yn sgil cyhoeddi’r data categoreiddio ysgolion yr wythnos diwethaf yn dangos bod nifer yr ysgolion sy’n symud allan o’r categori coch yn gwella. Mae gennym lai o ysgolion yn y categori coch nag erioed o’r blaen, a deillia hynny o waith caled ac ymroddiad penaethiaid, athrawon dosbarth unigol, a chyrff llywodraethu sy’n cefnogi’r ysgolion hyn, yn ogystal â’n gwasanaethau gwella rhanbarthol. Ar gyfer pob ysgol a gafodd ei gosod yn y categori coch, rwyf wedi gofyn i’r consortia rhanbarthol roi cynllun ysgrifenedig i mi ynglŷn â’r hyn y byddant yn ei wneud i gynorthwyo’r ysgol honno. Prif ddiben ein proses o gategoreiddio ysgolion yw nodi pa ysgolion sydd angen fwyaf o gymorth, a bydd cynllun yn cael ei gyflwyno i mi’n bersonol gogyfer â phob ysgol a osodwyd yn y categori coch.

Thank you for that. As far as the red, amber, and green classifications are concerned, can the Cabinet Secretary tell us how many children live in catchment areas where both primary and secondary schools are deemed as either amber or red? I’m sure the Cabinet Secretary agrees with me that subjecting a child to a school that requires improvement is unacceptable and it would be a national disgrace if we were to sentence a child to failing schools throughout their educational life, so it’s vital we know the scale of any situation where both levels of schools need improvement.

Diolch i chi am hynny. O ran y categorïau coch, oren a gwyrdd, a all Ysgrifennydd y Cabinet ddweud wrthym faint o blant sy’n byw mewn dalgylchoedd lle y bernir bod yr ysgolion cynradd ac uwchradd naill ai yn y categori oren neu’r categori coch? Rwy’n siŵr fod Ysgrifennydd y Cabinet yn cytuno â mi fod gorfodi plentyn i fynd i ysgol sydd angen ei gwella yn annerbyniol a buasai’n warth cenedlaethol pe baem yn dedfrydu plentyn i ysgolion sy’n methu drwy gydol eu bywyd addysgol, felly mae’n hanfodol ein bod yn gwybod am unrhyw sefyllfa lle y mae angen gwella’r ysgolion ar y ddwy lefel.

I do not have the data to hand, but I'm happy to supply those data to the Member. As I have said in answer to a question to Darren Millar, I expect all our schools, wherever a child happens to be, to be excellent schools. The data from the schools categorisation process show that the number of schools entering into a yellow or green category is improving. There are more Welsh children going to more green schools than there have been since this system started, and I will not rest until we see progress in all of our schools. This system allows all schools to be green, should their performance be of that standard, and I’m sure that the headteachers in all of our schools would want to aspire to that for their children.

Nid oes gennyf y data wrth law, ond rwy’n hapus i ddarparu’r data hwnnw i’r Aelod. Fel y dywedais wrth ateb cwestiwn Darren Millar, rwy’n disgwyl i’n holl ysgolion fod yn ysgolion rhagorol lle bynnag y mae plentyn yn digwydd bod. Mae’r data o’r broses o gategoreiddio ysgolion yn dangos bod nifer yr ysgolion sy’n mynd i gategori melyn neu wyrdd yn gwella. Mae mwy o blant Cymru yn mynd i fwy o ysgolion gwyrdd nag ers i’r system hon ddechrau, ac ni fyddaf yn gorffwys nes ein bod yn gweld cynnydd ym mhob un o’n hysgolion. Mae’r system hon yn caniatáu i bob ysgol fod yn wyrdd os yw eu perfformiad yn cyrraedd y safon honno, ac rwy’n siŵr y buasai’r penaethiaid ym mhob un o’n hysgolion yn awyddus i anelu at hynny er mwyn eu plant.

Okay. Thank you. Having asked about the scale of the problem, it’s, of course, wrong to treat anyone, especially children, as statistics. So, I’d like to hear some reassurance from the Cabinet Secretary that any school requiring help will be treated equally compared with other schools needing help, regardless of the size of the school.

Iawn. Diolch. Ar ôl gofyn am faint y broblem, mae’n anghywir i drin unrhyw un, wrth gwrs, yn enwedig plant, fel ystadegau. Felly, hoffwn glywed peth sicrwydd gan Ysgrifennydd y Cabinet y bydd unrhyw ysgol sydd angen cymorth yn cael ei thrin yn gyfartal o gymharu ag ysgolion eraill sydd angen help, waeth beth yw maint yr ysgol.

The categorisation is an indication of how much level of support a school can expect to receive, and that will be regardless of the size of the school. My expectation is that the regional consortia, our school improvement service, work closely with the headteacher and the governing body of said school to ensure that there’s a package of support that is relevant. But the size of the school will be immaterial to the level of support that that school will get.

Mae categoreiddio yn arwydd o’r lefel o gymorth y gall ysgol ddisgwyl ei gael, a bydd hynny’n wir waeth beth yw maint yr ysgol. Rwy’n disgwyl i’r consortia rhanbarthol, ein gwasanaeth gwella ysgolion, weithio’n agos gyda’r pennaeth a chorff llywodraethu’r cyfryw ysgol i sicrhau bod yna becyn o gymorth sy’n berthnasol. Ond bydd maint yr ysgol yn amherthnasol i lefel y cymorth y bydd yr ysgol honno’n ei gael.

Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain

Twenty-first Century Schools Programme

3. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am raglen ysgolion yr 21ain ganrif yn Nwyrain Abertawe? OAQ(5)0081(EDU)

3. Will the Cabinet Secretary make a statement regarding the 21st century schools programme in Swansea East? OAQ(5)0081(EDU)

Thank you, Mike. Band A of the twenty-first century schools and education programme will see an investment of over £51 million in schools in Swansea over the five-year period ending 2019. Of this, over £34 million will have been spent in the Swansea East constituency.

Diolch i chi, Mike. Buddsoddir dros £51 miliwn ym mand A y rhaglen addysg ac ysgolion yr 21ain ganrif mewn ysgolion yn Abertawe dros y cyfnod o bum mlynedd sy’n dod i ben yn 2019. O’r swm hwn, bydd dros £34 miliwn wedi cael ei wario yn etholaeth Dwyrain Abertawe.

Firstly, can I thank the Cabinet Secretary for both her answer and visiting the newly built Burlais school, especially as Burlais school replaced two schools that needed replacing, with very serious problems with their buildings—they had internal running water every time it rained. I’ve also invited the Cabinet Secretary to visit Blaenymaes school, which is on the council’s rebuilding programme. Can the Cabinet Secretary confirm that the twenty-first century schools programme will continue?

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei hateb ac am ymweld ag ysgol Burlais sydd newydd ei hadeiladu, yn enwedig gan fod ysgol Burlais wedi’i hadeiladu yn lle dwy ysgol yr oedd angen eu hadnewyddu yn sgil problemau difrifol iawn gyda’u hadeiladau—roedd ganddynt ddŵr yn rhedeg y tu mewn i’r ysgol bob tro y byddai’n bwrw glaw. Rwyf hefyd wedi gwahodd Ysgrifennydd y Cabinet i ymweld ag ysgol Blaenymaes, sydd ar raglen ailadeiladu’r cyngor. A all Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau y bydd y rhaglen ysgolion 21ain ganrif yn parhau?

Well, Mike, I was very pleased to see the new Burlais school and the difference that that building is making to the education of children in the area. I am also very pleased to receive an invitation to visit Blaenymaes school. My late grandma, Mary Hall, was the senior cook at Blaenymaes school for very many years. She peeled a lot of spuds for those kids in her time. So, the opportunity to visit Blaenymaes is one I very much welcome indeed. I’m also pleased to confirm that work is currently being undertaken to develop band B of the twenty-first century schools and education programme, and the next wave of this investment is scheduled to begin in 2019 and run over the five-year period until 2024.

Wel, Mike, roeddwn yn falch iawn o weld ysgol newydd Burlais a’r gwahaniaeth y mae’r adeilad yn ei wneud i addysg plant yn yr ardal. Rwyf hefyd yn falch iawn o dderbyn gwahoddiad i ymweld ag ysgol Blaenymaes. Fy niweddar nain, Mary Hall, oedd yr uwch gogydd yn Ysgol Blaenymaes am flynyddoedd lawer. Fe bliciodd lawer o datws ar gyfer y plant yn ei hamser. Felly, mae’r cyfle i ymweld â Blaenymaes yn un rwy’n ei groesawu’n fawr iawn. Rwy’n falch o gadarnhau hefyd fod gwaith ar y gweill ar hyn o bryd i ddatblygu band B y rhaglen addysg ac ysgolion yr 21ain ganrif, ac mae ton nesaf y buddsoddiad hwn i fod i ddechrau yn 2019 a rhedeg dros y cyfnod o bum mlynedd nes 2024.

You mentioned the forward look plan there, but, according to officials, Swansea council’s admittedly rather controversial local development plan is likely to be delayed now, and part of the twenty-first century schools programme aims to address the issue of capacity, of course, in schools that are both overcrowded and those that have surplus places. If the local development plan is delayed, what impact do you think this might have on the planning for those school locations and capacities in Swansea? It’s a local authority, who, to me, seems still to be trying to get its head around Welsh language medium provision, let alone anything else, and that’s despite being able to use the LDP as an opportunity for promoting Welsh-medium education as well as a threat. Thank you.

Fe sonioch am y blaengynllun yno, ond yn ôl swyddogion, mae cynllun datblygu lleol cyngor Abertawe, sydd braidd yn ddadleuol, rhaid cyfaddef, yn debygol o gael ei ohirio yn awr, ac mae rhan o raglen ysgolion yr 21ain ganrif yn anelu i fynd i’r afael â chapasiti, wrth gwrs, mewn ysgolion sy’n orlawn a’r rhai sydd â lleoedd gwag. Os caiff y cynllun datblygu lleol ei ohirio, pa effaith y credwch y gallai hyn ei chael ar y cynlluniau ar gyfer y safleoedd a chapasiti ysgolion yn Abertawe? Mae’n ymddangos i mi ei fod yn awdurdod lleol sy’n dal i geisio deall y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, heb sôn am unrhyw beth arall, a hynny er y gallant ddefnyddio’r cynllun datblygu lleol fel cyfle i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yn ogystal â fel bygythiad. Diolch.

Well, it’s disappointing that the local development plan will be delayed, because one of the core principles of the twenty-first century schools programme is to ensure that we have the right number of school places in the right place. Often, the proposals to develop a particular conurbation or town or village are instrumental in the process of approving a twenty-first century school’s grant, which might have capacity bigger than is currently needed, because we know that housing is to come on stream. My officials will continue to work very closely with Swansea council to ensure that delays in their planning department will not affect our ability to do what I want to do and, I’m sure, what the Member wants to do, which is see continued investment in the Swansea schools.

Wel, mae’n siomedig y bydd oedi ar y cynllun datblygu lleol, gan mai un o egwyddorion craidd y rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif yw sicrhau bod gennym y nifer cywir o leoedd ysgol yn y lle iawn. Yn aml, mae’r cynigion i ddatblygu cytref neu dref neu bentref penodol yn allweddol yn y broses o gymeradwyo grant i ysgol 21ain ganrif, a allai fod â chapasiti mwy nag sydd ei angen ar hyn o bryd, oherwydd ein bod yn gwybod bod tai’n mynd i gael eu hadeiladu. Bydd fy swyddogion yn parhau i weithio’n agos iawn gyda chyngor Abertawe i sicrhau na fydd oedi yn eu hadran gynllunio yn effeithio ar ein gallu i wneud yr hyn yr wyf am ei wneud, a’r hyn y mae’r Aelod am ei wneud, rwy’n siŵr, sef gweld buddsoddiad parhaus yn ysgolion Abertawe.

Following on the same theme, really, what discussions have you specifically had with the City and County of Swansea to try and ensure that the current education planning requirements are not unreasonably delayed or vague as a result of these delays in the local development plan?

Yn dilyn yr un thema mewn gwirionedd, pa drafodaethau penodol a gawsoch gyda Dinas a Sir Abertawe i geisio sicrhau nad yw’r gofynion cynllunio addysg cyfredol yn cael eu gohirio’n afresymol neu’n amwys o ganlyniad i’r oedi hwn yn y cynllun datblygu lleol?

Well, as I’ve said, Dai, officials continue to speak regularly with Swansea city council. We want to ensure that the proposals that are currently in band A of the programme are delivered upon, and we want to ensure best value for the Welsh Government’s money when band B comes into operation. We do this in a partnership approach, so, therefore, we need a clear understanding of the aspiration Swansea council has, and we would not expect any delays, as I said, in the planning department to impact upon our ability to invest in the school capacity that Swansea needs, regardless of whether that capacity is in the Welsh or the English medium.

Wel, fel y dywedais, Dai, mae swyddogion yn parhau i siarad yn rheolaidd gyda chyngor dinas Abertawe. Rydym am sicrhau bod y cynigion sydd ar hyn o bryd ym mand A y rhaglen yn cael eu cyflawni, ac rydym am sicrhau gwerth gorau am arian Llywodraeth Cymru pan ddaw band B yn weithredol. Rydym yn gwneud hyn mewn dull partneriaeth, felly mae angen dealltwriaeth glir o’r hyn y mae cyngor Abertawe yn awyddus i’w wneud, ac fel y dywedais, ni fuasem yn disgwyl i unrhyw oedi yn yr adran gynllunio effeithio ar ein gallu i fuddsoddi yn y capasiti ysgolion sydd ei angen ar Abertawe, ni waeth a yw’r capasiti hwnnw’n gyfrwng Cymraeg neu Saesneg.

Cabinet Secretary, the majority of Welsh-medium primary schools in Swansea have pupil-to-teacher ratios greater than 25, and all bar one are in the yellow and amber support categories. This, coupled with recent news highlighting the difficulty in recruiting Welsh-medium teachers, and news about the severe delays in rolling out the curriculum, is a concern. Cabinet Secretary, what will you be doing to reassure parents within my region about the future of their children’s education in Welsh-medium primary schools? Thank you.

Ysgrifennydd y Cabinet, mae gan y rhan fwyaf o’r ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn Abertawe gymarebau disgybl/athro sy’n uwch na 25, ac mae pob un ond un yn y categorïau cymorth melyn ac oren. Mae hyn, ynghyd â newyddion diweddar yn tynnu sylw at yr anhawster i recriwtio athrawon cyfrwng Cymraeg, a newyddion am yr oedi difrifol o ran cyflwyno’r cwricwlwm, yn destun pryder. Ysgrifennydd y Cabinet, beth a wnewch i roi sicrwydd i rieni yn fy rhanbarth ynglŷn â dyfodol addysg eu plant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg? Diolch.

The Member will be aware that the planning of Welsh-medium provision falls to my colleague, the Minister with responsibility for the language, who is currently considering how best we can ensure that the Welsh in education plans that have come forward are adequate and are ambitious. We understand that if we’re to meet the Welsh Government’s target of an additional 1 million Welsh-speakers then education has a crucial role to play in that. I know, from my own family’s experience, where the language was lost in my generation and the generation of my husband, that the ability to attend a Welsh-medium primary school has brought the language back to my family, and I am incredibly proud to see children whose parents are English being able to speak to their parents in English and speak to their ‘mam-gu’s and their ‘tad-cu’s in Welsh in the same conversation. That’s why we are absolutely committed to ensure that local authorities are as ambitious as we are for Welsh-medium education in Wales.

Bydd yr Aelod yn ymwybodol fod y broses o gynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn rhan o gylch gwaith fy nghyd-Aelod, y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros yr iaith, ac sydd ar hyn o bryd yn ystyried y ffordd orau o sicrhau bod y cynlluniau Cymraeg mewn addysg a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn uchelgeisiol. Rydym yn deall bod gan addysg rôl allweddol i’w chwarae os ydym yn mynd i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 1 filiwn ychwanegol o siaradwyr Cymraeg. O brofiad fy nheulu fy hun, lle y cafodd yr iaith ei cholli yn fy nghenhedlaeth i a chenhedlaeth fy ngŵr, gwn fod y gallu i fynychu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg wedi dod â’r iaith yn ôl i fy nheulu, ac rwy’n hynod o falch o weld plant y mae eu rhieni’n siarad Saesneg yn gallu siarad â’u rhieni yn Saesneg a siarad â’u mam-gu a’u tad-cu yn Gymraeg yn yr un sgwrs. Dyna pam rydym wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod awdurdodau lleol yr un mor uchelgeisiol â ninnau dros addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru.

Amser Athrawon o ran Cynllunio, Paratoi ac Asesu

Teachers’ Planning, Preparation and Assessment Time

4. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y defnydd mwyaf effeithiol o amser athrawon o ran cynllunio, paratoi ac asesu mewn ysgolion? OAQ(5)0092(EDU)

4. Will the Cabinet Secretary make a statement on the most effective use of teachers’ planning, preparation and assessment time in schools? OAQ(5)0092(EDU)

Thank you, Hefin. I expect teachers to exercise their professional judgement in ensuring planning, preparation and assessment time is used effectively to support their teaching. Arrangements should be designed to allow teachers to use their judgement based on their needs and the needs of the school and their learners.

Diolch i chi, Hefin. Rwy’n disgwyl i athrawon arfer eu barn broffesiynol wrth sicrhau bod amser cynllunio, paratoi ac asesu yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol i gefnogi eu haddysgu. Dylid cynllunio trefniadau i alluogi athrawon i ddefnyddio eu crebwyll yn seiliedig ar eu hanghenion ac anghenion yr ysgol a’u dysgwyr.

It’s good to hear that the Cabinet Secretary supports that flexibility. At the Children, Young People and Education Committee last week, the NUT said that PPA is a big issue in primary schools in particular. It was Neil Foden of NUT Cymru who said that schools were freeing teachers for the required 10 per cent of their teaching time and releasing them from their workloads, which is to be welcomed and a good thing. However, he also said that many schools are achieving this by using staff without qualified teacher status, such as classroom assistants or higher-level teaching assistants. This can mean—and this is what he said—that pupils are not being taught by a qualified teacher for the equivalent of one month in an academic year. We need to find a solution to this if that is the case. So, where there is a need, perhaps, to reduce teaching capacity in some schools, wouldn’t it be more appropriate to use that teaching capacity to cover PPA, perhaps as a floating teacher with responsibility for covering PPA, or find other creative solutions to this particular problem?

Mae’n dda clywed bod Ysgrifennydd y Cabinet yn cefnogi’r hyblygrwydd hwnnw. Yn y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yr wythnos diwethaf, dywedodd Undeb Cenedlaethol yr Athrawon fod CPA yn broblem fawr mewn ysgolion cynradd yn benodol. Neil Foden o NUT Cymru a ddywedodd fod ysgolion yn rhyddhau athrawon ar gyfer y 10 y cant gofynnol o’u hamser addysgu ac yn eu rhyddhau o’u llwyth gwaith, sydd i’w groesawu ac yn beth da. Fodd bynnag, dywedodd hefyd fod llawer o ysgolion yn cyflawni hyn drwy ddefnyddio staff heb statws athro cymwysedig, megis cynorthwywyr dosbarth neu gynorthwywyr addysgu lefel uwch. Gall hyn olygu—a dyma beth a ddywedodd—nad yw disgyblion yn cael eu haddysgu gan athro cymwysedig am yr hyn sy’n cyfateb i un mis mewn blwyddyn academaidd. Mae angen i ni ddod o hyd i ateb i hyn os yw hynny’n wir. Felly, lle y bo angen lleihau capasiti addysgu mewn rhai ysgolion o bosibl, oni fuasai’n fwy priodol defnyddio’r capasiti addysgu hwnnw i gyflenwi dros CPA, fel athro fel y bo’r angen, efallai, gyda chyfrifoldeb am gyflenwi dros CPA, neu ddod o hyd i atebion creadigol eraill i’r broblem hon?

Thank you, Hefin. If I can be absolutely clear, because I believe the regulations governing who can teach in Wales are clear: only qualified teachers—those with QTS—can undertake specific work, i.e. teach. That is a very different situation that we have in Wales than you would see across the border, and a differentiation that I am very pleased about. Schools can employ a suitably qualified floating teacher. Like you, I recognise that there are benefits to continuity and quality assurance from having floating teachers who are employed either in a single school or, perhaps, in a cluster of schools to provide cover for absent teachers or to ensure that those teachers have the PPA time that they need. I would see that as good practice. Ultimately, staffing structures, however, are a matter for individual schools, governing bodies and the LEA.

Diolch i chi, Hefin. Os caf fod yn gwbl glir, oherwydd rwy’n credu bod y rheoliadau sy’n llywodraethu pwy sy’n cael addysgu yng Nghymru yn glir: athrawon cymwys yn unig—rhai sydd â statws athro cymwysedig—sy’n cael gwneud gwaith penodol, h.y. addysgu. Mae gennym sefyllfa wahanol iawn yma yng Nghymru i’r hyn a welech dros y ffin, ac mae’n wahaniaeth rwy’n falch iawn ohono. Gall ysgolion gyflogi athro fel y bo’r angen gyda chymwysterau addas. Fel chi, rwy’n cydnabod bod yna fanteision i barhad a sicrwydd ansawdd o gael athrawon fel y bo’r angen sy’n cael eu cyflogi naill ai mewn un ysgol, neu mewn clwstwr o ysgolion, efallai, i gyflenwi dros athrawon absennol neu i sicrhau bod yr athrawon hynny’n cael yr amser CPA sydd ei angen arnynt. Buaswn yn ystyried hynny’n arfer da. Yn y pen draw, fodd bynnag, mater i ysgolion unigol, cyrff llywodraethu a’r AALl yw strwythurau staffio.

Cabinet Secretary, as the chair of two governing bodies, I often think that teachers have a similar working lifestyle to us. They need to do a lot of preparation. They have to do a lot of work in the evening and in what people refer to constantly as the holidays. But, sometimes, you need to have that protected time—when we are in the office environment but when they are in the school—so that they have access to colleagues and sources of advice, and so that they can plan. It’s really important that there is that 10 per cent or so of time protected for them.

Ysgrifennydd y Cabinet, fel cadeirydd dau gorff llywodraethu, rwy’n aml yn meddwl bod gan athrawon ffordd o weithio sy’n debyg i’n ffordd ni o weithio. Mae angen iddynt wneud llawer o waith paratoi. Mae’n rhaid iddynt wneud llawer o waith gyda’r nos ac yn ystod yr hyn y mae pobl yn cyfeirio ato’n gyson fel gwyliau. Ond weithiau, mae angen i chi gael amser wedi’i neilltuo—pan fyddwn ni yn y swyddfa, ond pan fyddant hwy yn yr ysgol—er mwyn iddynt allu cael gafael ar gydweithwyr a ffynonellau cyngor, ac er mwyn iddynt allu cynllunio. Mae’n wirioneddol bwysig fod 10 y cant o’r amser yn cael ei neilltuo ar eu cyfer.

I agree with you absolutely. We have a commitment to allow that time to be made available. Members will be aware that I recently visited Finland, which is a nation that is constantly held up as the bastion of great education. One of the things that they are trying to do in Finland to improve their education is to ensure that there is PPA time in school for their teachers. They recognise that teachers currently don’t have the opportunity to sit down together to discuss individual pupils or to plan and to look to see how they can take their schools forward. So, PPA is an important aspect. We have looked at ways in which we could increase PPA. You would know that an independent report—independent of Government—recently talked about a shortened school week that would then allow a single day for PPA. It was not welcomed with much enthusiasm by members of your own benches, I must say, but we need to look at creative ways to ensure that teachers do indeed have that PPA time.

Rwy’n cytuno’n llwyr â chi. Mae gennym ymrwymiad i ganiatàu i’r amser hwnnw gael ei roi. Bydd yr Aelodau’n gwybod fy mod wedi ymweld â’r Ffindir yn ddiweddar, cenedl sy’n cael ei hystyried yn gyson yn gadarnle addysg wych. Un o’r pethau y maent yn ceisio ei wneud yn y Ffindir i wella eu haddysg yw sicrhau bod amser CPA ar gael yn yr ysgol i’w hathrawon. Maent yn cydnabod nad yw athrawon yn cael cyfle ar hyn o bryd i eistedd gyda’i gilydd i drafod disgyblion unigol neu i gynllunio ac i edrych i weld sut y gallant ddatblygu eu hysgolion. Felly, mae CPA yn elfen bwysig. Rydym wedi edrych ar ffyrdd y gallem gynyddu CPA. Fe fyddwch yn gwybod bod adroddiad annibynnol—annibynnol ar y Llywodraeth—wedi sôn yn ddiweddar am wythnos ysgol fyrrach a fyddai wedyn yn caniatáu un diwrnod ar gyfer CPA. Ni chafodd ei groesawu â llawer o frwdfrydedd gan Aelodau ar eich meinciau chi, rhaid i mi ddweud, ond mae angen inni edrych ar ffyrdd creadigol o sicrhau bod athrawon yn cael yr amser CPA hwn.

Ffiniau Rhwng Addysg Bellach ac Addysg Uwch

Boundaries between Further and Higher Education

5. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gael gwared ar y ffiniau rhwng addysg bellach ac addysg uwch? OAQ(5)0091(EDU)

5. Will the Cabinet Secretary make a statement on removing the boundaries between further and higher education? OAQ(5)0091(EDU)

Thank you, Hefin. I announced my intention last week to consult on setting up a new strategic authority to oversee post-compulsory education and training. This would promote collaboration, remove barriers to progression and create seamless learning pathways across all elements of post-compulsory education and training, including further and higher education.

Diolch i chi, Hefin. Cyhoeddais fy mwriad yr wythnos diwethaf i ymgynghori ar sefydlu awdurdod strategol newydd i oruchwylio addysg a hyfforddiant ôl-orfodol. Buasai hyn yn hybu cydweithio, yn dileu rhwystrau i gynnydd ac yn creu llwybrau dysgu di-dor ar draws pob elfen o addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, gan gynnwys addysg bellach ac uwch.

I welcome that statement and the measures that she has just identified in response to the Hazelkorn review. In her evidence to the Children, Young People and Education Committee on 10 November, she stated that, in the more immediate future—before that further consultation takes place—when she submits her annual remit letter, there'll be an expectation that, of the money that has been going to the Higher Education Funding Council for Wales, part of that is used to enhance the relationship between FE and HE. She said she’d include that in the remit letter. At the same meeting, the Minister for Lifelong Learning and Welsh Language said he doesn’t want to see a boundary between FE and HE. How, specifically, will the Cabinet Secretary ensure, in her next remit letter, which is due very soon, that that’s the case?

Rwy’n croesawu’r datganiad hwnnw a’r mesurau y mae hi newydd eu nodi mewn ymateb i adolygiad Hazelkorn. Yn ei thystiolaeth i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 10 Tachwedd, dywedodd y bydd disgwyl yn y dyfodol mwy uniongyrchol—cyn i’r ymgynghori pellach hwnnw ddigwydd—pan fydd yn cyflwyno ei llythyr cylch gwaith blynyddol, y bydd rhan o’r arian sydd wedi bod yn mynd i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn cael ei ddefnyddio i wella’r berthynas rhwng addysg bellach ac addysg uwch. Dywedodd y byddai’n cynnwys hynny yn y llythyr cylch gwaith. Yn yr un cyfarfod, dywedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes nad yw am weld ffin rhwng addysg bellach ac addysg uwch. Sut, yn benodol, y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn sicrhau, yn ei llythyr cylch gwaith nesaf, sydd i ddod yn fuan iawn, fod hynny’n mynd i ddigwydd?

Thank you for that. This desire on behalf of Welsh Ministers has already been expressed to HEFCW in an additional remit letter that went out earlier this autumn, and future remit letters would seek to build upon this.

I am struck by how important these opportunities are. Again, this morning, with Dawn Bowden, I was in Merthyr Tydfil college. We met students there this morning who were undertaking the first two years of their course at the campus in Merthyr and who will then go on to study at the University of South Wales to complete their degrees. Many of their students who study A-levels, for instance, then move on to progress to study at a higher level within the same institution, and what’s been crucial for raising aspiration levels in that community, which has had a very difficult time, is that close linkage between the FE college and the HE institution.

I will continue, as we work towards the single tertiary education authority, to express my desire, and how important I believe it is, to HEFCW in my regular meetings with both the chairman and the chief executive, and my officials will be monitoring what evidence there is from HEFCW to see that the spirit of the remit letter has indeed been fulfilled.

Diolch i chi am hynny. Mae’r awydd ar ran Gweinidogion Cymru eisoes wedi ei fynegi i CCAUC mewn llythyr cylch gwaith ychwanegol a aeth allan yn gynharach yr hydref hwn, a buasai llythyrau cylch gwaith yn y dyfodol yn ceisio adeiladu ar hyn.

Mae’n syndod i mi pa mor bwysig yw’r cyfleoedd hyn. Unwaith eto, y bore yma, gyda Dawn Bowden, roeddwn yng ngholeg Merthyr Tudful. Cyfarfuom â myfyrwyr yno y bore yma a oedd yn gwneud y ddwy flynedd gyntaf o’u cwrs ar y campws ym Merthyr Tudful ac yn mynd ymlaen wedyn i astudio ym Mhrifysgol De Cymru i gwblhau eu graddau. Mae llawer o’u myfyrwyr sy’n astudio Safon Uwch, er enghraifft, yn camu ymlaen wedyn i astudio ar lefel uwch yn yr un sefydliad, a’r hyn sydd wedi bod yn hanfodol i godi lefelau uchelgais yn y gymuned honno, sydd wedi cael amser anodd iawn, yw’r cysylltiad agos hwn rhwng y coleg addysg bellach a’r sefydliad addysg uwch.

Wrth i ni weithio tuag at un awdurdod addysg drydyddol, byddaf yn parhau i fynegi fy awydd, a pha mor bwysig ydyw yn fy marn i, i CCAUC yn fy nghyfarfodydd rheolaidd gyda’r cadeirydd a’r prif weithredwr, a bydd fy swyddogion yn monitro unrhyw dystiolaeth a geir gan CCAUC i weld bod ysbryd y llythyr cylch gwaith wedi cael ei gyflawni mewn gwirionedd.

Cabinet Secretary, the issue of student tuition fees and funding arrangements for higher education has occupied considerable attention. However, further education occupies an equally if not more important role in terms of providing skills for local economies and their learners, and deserves equal attention. Does the Cabinet Secretary agree that a continued decrease in funding for lower-level skills will place in jeopardy the ability to provide the fundamental learning that supports our communities in Wales?

Ysgrifennydd y Cabinet, mae mater ffioedd dysgu myfyrwyr a threfniadau ariannu addysg uwch wedi mynnu cryn sylw. Fodd bynnag, mae gan addysg bellach ran yr un mor bwysig os nad yn bwysicach o ran darparu sgiliau i economïau lleol a’u dysgwyr, ac yn haeddu sylw cyfartal. A yw Ysgrifennydd y Cabinet yn cytuno y bydd gostyngiad parhaus yn y cyllid ar gyfer sgiliau lefel is yn peryglu’r gallu i ddarparu’r dysgu sylfaenol sy’n cynnal ein cymunedau yng Nghymru?

Thank you for that. I don’t regard any element of the sector to be more important than any other, and I expressed that quite clearly in my statement on Hazelkorn last week. The purpose of the new tertiary education authority will be partly to ensure we can have that parity of esteem between the different forms of study, and the resources that will help drive not just the life chances of the individuals who are studying, but will drive the economy of Wales forward, will be fundamental to their work as they commission programmes of study, work-based learning and skills provision.

Diolch i chi am hynny. Nid wyf yn ystyried bod unrhyw elfen o’r sector yn bwysicach nag unrhyw un o’r lleill, a mynegais hynny’n eithaf clir yn fy natganiad ar Hazelkorn yr wythnos diwethaf. Pwrpas yr awdurdod addysg drydyddol newydd yn rhannol fydd sicrhau y gallwn gael parch cydradd rhwng y gwahanol fathau o astudio, a bydd yr adnoddau a fydd yn helpu i yrru nid yn unig cyfleoedd bywyd yr unigolion sy’n astudio, ond a fydd hefyd yn hybu economi Cymru, yn sylfaenol i’w gwaith wrth iddynt gomisiynu rhaglenni astudio, dysgu seiliedig ar waith a’r ddarpariaeth sgiliau.

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg

Welsh-medium Schools

6. Faint o blant pump oed sy'n mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghymru ar hyn o bryd? OAQ(5)0080(EDU)

6. How many five year old children are currently attending Welsh-medium schools in Wales? OAQ(5)0080(EDU)

Member
Alun Davies 14:08:00
The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language

According to the latest data for January 2016, there are 8,804 pupils aged 5 attending a Welsh-medium school. This therefore represents a quarter of all pupils aged 5.

Yn ôl y data diweddaraf ar gyfer Ionawr 2016, mae 8,804 o ddisgyblion 5 oed yn mynychu ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae hyn felly yn chwarter yr holl ddisgyblion 5 oed.

Can I thank the Minister for that response? As someone who has been learning Welsh for many years, I know how difficult it is to learn as an adult. The Minister has said there are 8,804 five-year-olds in Welsh-medium schools currently, which equates, assuming a life expectancy of 85 years, to something in the order of 850,000 or so—perhaps slightly under—Welsh speakers in 2097. That is, unless more five-year-olds commence Welsh-medium education over future years. Does the Minister recognise these numbers, and can he indicate how the Government intends to increase these numbers so that by 2097 we reach 1 million?

Hoffwn ddiolch i’r Gweinidog am yr ymateb hwnnw. Fel rhywun sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg ers blynyddoedd lawer, rwy’n gwybod pa mor anodd yw hi i ddysgu fel oedolyn. Mae’r Gweinidog wedi dweud bod yna 8,804 o blant pum mlwydd oed mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd, sy’n cyfateb, gan ragdybio disgwyliad oes o 85 mlynedd, i rywbeth tebyg i 850,000 o siaradwyr Cymraeg—ychydig bach yn llai o bosibl—o siaradwyr Cymraeg yn 2097. Hynny yw, oni bai bod mwy o blant pum mlwydd oed yn dechrau mewn addysg cyfrwng Cymraeg dros y blynyddoedd i ddod. A yw’r Gweinidog yn cydnabod y rhifau hyn, ac a all ddweud sut y mae’r Llywodraeth yn bwriadu cynyddu’r niferoedd hyn, fel ein bod yn cyrraedd 1 filiwn erbyn 2097?

Presiding Officer, I have learned to my cost never to challenge Mike Hedges on his numbers. I did so once and I’ll never do it again. I recognise both the numbers he quotes and the broader point behind that. Can I say this? I am considering at the moment the Welsh in education strategic plans. We have not received all of them yet from local authorities, and I will make a statement on the way forward when I have received all of those completed plans. However, I will say that I am disappointed by the lack of ambition that has been demonstrated by some to date. The ambition that Mike Hedges clearly describes is one that this Government is absolutely committed to, and that means that, when we do look at our strategic plans for the future of Welsh-medium education, we will do so with a view to achieving the target of 1 million speakers. That does mean a significant increase in the number of pupils attending Welsh-medium education and that means a significant increase in the provision of Welsh-medium education. When I’m in a position to do so, I will make that statement to this Chamber.

Lywydd, rwyf wedi dysgu drwy brofiad i beidio byth â herio Mike Hedges ar ei rifau. Gwneuthum hynny unwaith ac ni fyddaf yn gwneud hynny eto. Rwy’n cydnabod y rhifau y mae’n eu dyfynnu a’r pwynt ehangach wrth wraidd hynny. A gaf fi ddweud hyn? Ar hyn o bryd, rwy’n ystyried y cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg. Nid yw pob un wedi dod i law eto gan awdurdodau lleol, a byddaf yn gwneud datganiad ar y ffordd ymlaen pan fyddaf wedi cael pob un o’r cynlluniau hynny wedi’u cwblhau. Fodd bynnag, rwyf am ddweud fy mod yn siomedig gan y diffyg uchelgais a ddangoswyd hyd yma. Mae’r uchelgais y mae Mike Hedges yn ei ddisgrifio’n eglur yn un y mae’r Llywodraeth hon yn gwbl ymrwymedig iddi, ac mae hynny’n golygu, pan fyddwn yn edrych ar ein cynlluniau strategol ar gyfer dyfodol addysg cyfrwng Cymraeg, y byddwn yn gwneud hynny gyda’r bwriad o gyrraedd y targed o 1 filiwn o siaradwyr. Mae hynny’n golygu cynnydd sylweddol yn nifer y disgyblion sy’n mynychu addysg cyfrwng Cymraeg ac mae hynny’n golygu cynnydd sylweddol yn y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg. Pan fyddaf mewn sefyllfa i wneud hynny, byddaf yn gwneud y datganiad hwnnw i’r Siambr.

Minister, I’ve been pleased with the robust tone that you’ve expressed in respect of the Welsh in education strategic plans, which are being developed by local authorities across Wales. You and I both share the ambition to drive up the number of Welsh speakers here in Wales, but we will never achieve that ambition unless there are sufficient Welsh-speaking teachers in our classrooms. We have a huge problem at the moment, which is beginning to develop, and is going on developing, with a massive reduction in the number of people coming through into the teaching profession who are proficient in the Welsh language and able to teach through the medium of Welsh. What action are you taking, along with the Cabinet Secretary, to entice people into the profession who are going to be able to deliver this magnificent ambition that we all share for Wales?

Weinidog, roeddwn yn fodlon gyda’ch tôn gadarn mewn perthynas â’r cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg, sy’n cael eu datblygu gan awdurdodau lleol ledled Cymru. Rydych chi a minnau’n rhannu’r uchelgais i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yma yng Nghymru, ond ni fyddwn byth yn cyflawni’r uchelgais hwnnw oni bai bod digon o athrawon Cymraeg eu hiaith yn ein hystafelloedd dosbarth. Mae gennym broblem enfawr ar hyn o bryd, sy’n dechrau datblygu, ac yn mynd i barhau i ddatblygu, gyda gostyngiad enfawr yn nifer y bobl sy’n dod i’r proffesiwn addysgu sy’n hyfedr yn y Gymraeg ac yn gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Pa gamau sydd ar y gweill gennych, gydag Ysgrifennydd y Cabinet, i ddenu pobl i’r proffesiwn sy’n mynd i allu cyflawni’r uchelgais godidog yr ydym i gyd yn ei rannu ar gyfer Cymru?

I think one of the answers of the Cabinet Secretary earlier about the sort of education system she’s looking at developing in Wales will in itself ensure that teachers want to teach in Wales and will find that teaching in Wales is a very attractive career option. We know that about a third of all teachers in Wales do speak Welsh, so there is some headroom at the moment. But I recognise that the more fundamental point you’re making is that we do need more teachers who are able to teach through the medium of Welsh. You will see that some of the funding that we’ve agreed through our budget negotiations will help achieve that in terms of investment in the workforce, but also investment in the workforce for early years as well. The Government’s childcare offer will also contribute to that. But, let me say this: it is important that we look—and the strategic plan that I’ll be publishing later this year for the future of the Welsh language will be a comprehensive plan that will include both the ambitions in terms of the headline numbers, but also a number of different elements that will enable us to achieve that. Workforce planning is a key part of that and a key element of that. And whilst, yes, we will focus in on teachers, we will also be focusing in on teaching support and childcare workers as well.

Rwy’n credu y bydd un o’r atebion a roddodd Ysgrifennydd Cabinet yn gynharach am y math o system addysg y mae hi’n ceisio ei datblygu yng Nghymru ynddo’i hun yn sicrhau bod athrawon yn dymuno addysgu yng Nghymru ac yn canfod bod addysgu yng Nghymru yn opsiwn gyrfa deniadol iawn. Gwyddom fod oddeutu traean o holl athrawon Cymru yn siarad Cymraeg, felly mae rhywfaint o le i symud ar hyn o bryd. Ond rwy’n cydnabod mai’r pwynt mwy sylfaenol a wnewch yw bod angen i ni gael mwy o athrawon sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe welwch y bydd rhywfaint o’r arian yr ydym wedi’i gytuno drwy ein trafodaethau ar y gyllideb yn helpu i gyflawni hynny o ran buddsoddi yn y gweithlu, ond buddsoddi yn y gweithlu hefyd ar gyfer y blynyddoedd cynnar. Bydd cynnig gofal plant y Llywodraeth hefyd yn cyfrannu at hynny. Ond gadewch i mi ddweud hyn: mae’n bwysig ein bod yn edrych—a bydd y cynllun strategol y byddaf yn ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni ar ddyfodol yr iaith Gymraeg yn gynllun cynhwysfawr a fydd yn cynnwys uchelgeisiau mewn perthynas â’r prif niferoedd, a nifer o wahanol elfennau hefyd a fydd yn ein galluogi i gyflawni hynny. Mae cynllunio’r gweithlu yn rhan allweddol o hynny ac yn elfen allweddol o hynny. Ac er y byddwn, yn wir, yn canolbwyntio ar athrawon, byddwn hefyd yn canolbwyntio ar gymorth addysgu a gweithwyr gofal plant yn ogystal.

Pynciau STEM

STEM Subjects

7. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi disgyblion i astudio pynciau STEM mewn ysgolion? OAQ(5)0084(EDU)

7. How is the Welsh Government supporting the study of STEM subjects in schools? OAQ(5)0084(EDU)

Support for STEM in schools is a key priority and we are investing in capacity-building for science subjects. Our education reforms will see practitioner-led and evidence-based changes to the STEM curriculum, with networks for excellence to support our teaching workforce going forward.

Mae cymorth ar gyfer STEM mewn ysgolion yn flaenoriaeth allweddol ac rydym yn buddsoddi mewn adeiladu capasiti ar gyfer pynciau gwyddoniaeth. Bydd ein diwygiadau addysg yn sicrhau newidiadau wedi’u harwain gan addysgwyr ac yn seiliedig ar dystiolaeth i’r cwricwlwm STEM, gyda rhwydweithiau rhagoriaeth i gefnogi ein gweithlu addysgu yn y dyfodol.

Thank you, Cabinet Secretary, for your response. ‘Talented Women for a Successful Wales’ has noted that girls are under-represented in most STEM subjects at A-level, despite performing as well or better at GCSE than their male counterparts, with particular challenges, for example, in physics, where just 20 per cent of A-level students are female. How is the Welsh Government tackling this gender divide? Also, do you think, Cabinet Secretary, that there are any opportunities in the new curriculum for us to try and reverse this trend?

Diolch i chi am eich ymateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Mae ‘Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’ wedi nodi nad oes digon o ferched yn dilyn y rhan fwyaf o bynciau STEM ar gyfer Safon Uwch, er eu bod yn perfformio cystal neu’n well ar lefel TGAU na’u cymheiriaid gwrywaidd, gyda heriau penodol, er enghraifft, mewn ffiseg, lle nad oes ond 20 y cant o’r myfyrwyr Safon Uwch yn fyfyrwyr benywaidd. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â’r bwlch hwn rhwng y rhywiau? Hefyd, Ysgrifennydd y Cabinet, a ydych yn credu bod unrhyw gyfleoedd yn y cwricwlwm newydd i ni geisio gwrthdroi’r duedd hon?

Thank you for that. I’ve been taking a range of positive steps to increase girls’ engagement in the study of STEM subjects, linked to the education actions that were set out in the report that you mentioned, ‘Talented Women for a Successful Wales’. But, to make that difference, I want to see our teaching professionals—they need support to make that happen. That’s why the national networks for excellence in maths and science and technology, which I announced recently, are being tasked to consider the issues of gender equity. So, that is actually a named part of what we expect them to do. Next to parents, our teaching workforce has the greatest influence on young people’s study choices. So, it’s essential that those working in STEM in our schools, from the ages of three—because we have to have great scientific experiences early on in a child’s educational career—to 18 are supported to enhance girls’ experiences and the relevant and inclusive way in which they deliver STEM in schools.

You’re right about physics. There are many girls who study biology, a few fewer then study chemistry and then we have a drop-off in the number of girls who are studying physics, so especially with the grant to physics we are funding the Institute of Physics’s Stimulating Physics Network programme, delivering non-specialist mentoring for physics teachers: an approach which we know there is a proven track record to improve girls’ provision on to A-level study of physics.

Diolch i chi am hynny. Rwyf wedi bod yn rhoi amryw o gamau cadarnhaol ar waith i ddenu rhagor o ferched i astudio pynciau STEM, yn gysylltiedig â’r camau gweithredu addysg a nodwyd yn yr adroddiad a grybwyllwyd gennych,’Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’. Ond er mwyn gwneud y gwahaniaeth hwnnw, rwyf am weld ein haddysgwyr proffesiynol—maent angen cymorth i wneud i hynny ddigwydd. Dyna pam y mae’r rhwydweithiau cenedlaethol ar gyfer rhagoriaeth mewn mathemateg a gwyddoniaeth a thechnoleg, a gyhoeddais yn ddiweddar, yn wynebu’r dasg o ystyried materion cydraddoldeb rhwng y rhywiau. Felly, mae hynny mewn gwirionedd yn rhan benodol o’r hyn yr ydym yn disgwyl iddynt ei wneud. Ar wahân i’r rhieni, ein gweithlu addysgu sy’n dylanwadu fwyaf ar ddewisiadau astudio pobl ifanc. Felly, mae’n hanfodol fod y rhai sy’n gweithio ym maes STEM yn ein hysgolion, o dair oed—gan fod yn rhaid i ni gael profiadau gwyddonol gwych yn gynnar yn ystod gyrfa addysgol plentyn—i 18 oed yn cael eu cynorthwyo i wella profiadau merched a’r ffordd berthnasol a chynhwysol y maent yn cyflwyno STEM mewn ysgolion.

Rydych yn llygad eich lle ynglŷn â ffiseg. Mae llawer o ferched yn astudio bioleg, ychydig yn llai ohonynt yn astudio cemeg ac yna mae gennym ostyngiad sylweddol yn nifer y merched sy’n astudio ffiseg, felly yn arbennig gyda’r grant ar gyfer ffiseg, rydym yn ariannu rhaglen Rhwydwaith Ysgogi Ffiseg y Sefydliad Ffiseg, sy’n darparu mentora anarbenigol ar gyfer athrawon ffiseg: dull y gwyddom fod iddo hanes profedig yn gwella’r ddarpariaeth i ferched hyd at astudiaethau ffiseg Safon Uwch.

Her Ysgolion Cymru

Schools Challenge Cymru

8. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu sut y bydd gwaith cydweithredol llwyddiannus a ddechreuwyd gan Her Ysgolion Cymru yn parhau? OAQ(5)0082(EDU)

8. Will the Cabinet Secretary outline how the successful collaborative work instigated by Schools Challenge Cymru will be continued? OAQ(5)0082(EDU)

Thank you, Jenny. From the outset of the programme the regional consortia and the local authorities have worked closely with their Schools Challenge Cymru schools to encourage and embed appropriate collaboration. My officials will continue to work with the regions to ensure that this good practice is maintained and shared across the entire system.

Diolch i chi, Jenny. O’r cychwyn mae rhaglen y consortia rhanbarthol a’r awdurdodau lleol wedi gweithio’n agos gyda’u hysgolion Her Ysgolion Cymru i annog a sefydlu cydweithio priodol. Bydd fy swyddogion yn parhau i weithio gyda’r rhanbarthau i sicrhau bod yr arfer da hwn yn cael ei gynnal a’i rannu ar draws y system gyfan.

The very successful London Challenge, which obviously inspired our own Schools Challenge Cymru, lasted for a full eight years. Ours is being wound down after three years. Some of the achievements of Schools Challenge Cymru have been really quite outstanding: in secondary schools, for those who are on free school meals, there has been a 65 per cent increase in maths and Welsh or English attainment to the level required. I know that Professor Ainscow, the champion for Schools Challenge Cymru, has said there have been some staggering results. I wonder whether we are pulling the rug out too soon in terms of not just getting swift but also sustainable improvement. How are we going to sustain this fantastic improvement?

Parhaodd y London Challenge llwyddiannus iawn, a oedd yn amlwg wedi’i ysbrydoli gan ein Her Ysgolion Cymru, am wyth mlynedd lawn. Mae ein un ni yn cael ei dirwyn i ben ar ôl tair blynedd. Mae rhai o gyflawniadau Her Ysgolion Cymru wedi bod yn wirioneddol ragorol: mewn ysgolion uwchradd, ymhlith y rhai sydd ar brydau ysgol am ddim, bu cynnydd o 65 y cant yn y cyrhaeddiad mewn mathemateg a Chymraeg neu Saesneg i’r lefel sy’n ofynnol. Gwn fod yr Athro Ainscow, hyrwyddwr Her Ysgolion Cymru, wedi dweud bod yna ganlyniadau syfrdanol wedi bod. Tybed a ydym yn rhoi’r gorau iddi’n rhy fuan, nid yn unig o ran cael gwelliant cyflym ond gwelliant cynaliadwy hefyd. Sut yr awn ati i gynnal y gwelliant gwych hwn?

Thank you, Jenny. As you will know, the programme was initially set up as a two-year programme. The programme was extended for a third year. I have made a decision to extend the support for Schools Challenge Cymru schools until the end of this academic year rather than the financial year. We will also have funding in place to address new types of interventions in those schools that have not made progress. Whilst I absolutely acknowledge that many of the schools in the programme have made significant progress, unfortunately there is a minority of schools where the results have not seen that progress and, in some cases, they’ve even slipped further behind. I’m sure you would agree with me we need to refocus our efforts on those particular schools.

With regard to the schools that have made progress, we don’t want them to slip back. That’s why we have tasked the consortia with ensuring that all of those schools have an ongoing programme of support and mentorship agreed with the school improvement service. I was recently with a headteacher, with Alun Davies, in the Blaenau Gwent constituency talking to him about his post-Schools Challenge Cymru plan, which has already been agreed with the Education Achievement Service consortium, of which he is very pleased and very happy with, and I would expect that that example is replicated in all the schools that are affected.

Diolch i chi, Jenny. Fel y gwyddoch, cafodd y rhaglen ei sefydlu’n wreiddiol fel rhaglen dwy flynedd. Cafodd y rhaglen ei hymestyn am drydedd flwyddyn. Rwyf wedi gwneud penderfyniad i ymestyn y cymorth i ysgolion Her Ysgolion Cymru tan ddiwedd y flwyddyn academaidd hon yn hytrach na’r flwyddyn ariannol. Hefyd, bydd gennym gyllid ar gyfer mynd i’r afael â mathau newydd o ymyriadau yn yr ysgolion hynny nad ydynt wedi gwneud cynnydd. Er fy mod yn llwyr gydnabod bod llawer o’r ysgolion yn y rhaglen wedi gwneud cynnydd sylweddol, yn anffodus ceir lleiafrif o ysgolion lle nad yw’r canlyniadau wedi gweld cynnydd o’r fath ac mewn rhai achosion, maent hyd yn oed wedi llithro ymhellach ar ôl. Rwy’n siŵr y byddech yn cytuno fod angen i ni ailganolbwyntio ein hymdrechion ar yr ysgolion hynny.

O ran yr ysgolion sydd wedi gwneud cynnydd, nid ydym am iddynt lithro ar ôl. Dyna pam rydym wedi gofyn i’r consortia sicrhau bod yr holl ysgolion hynny’n cael rhaglen barhaus o gymorth a mentora wedi’i chytuno gyda’r gwasanaeth gwella ysgolion. Yn ddiweddar, roeddwn gyda phennaeth, gydag Alun Davies, yn etholaeth Blaenau Gwent yn siarad gydag ef am ei gynllun yn dilyn Her Ysgolion Cymru, sydd eisoes wedi cael ei gytuno gyda’r consortiwm Gwasanaeth Cyflawni Addysg, cynllun y mae’n hapus iawn ac yn fodlon iawn ag ef, a buaswn yn disgwyl bod yr enghraifft honno’n cael ei hailadrodd yn yr holl ysgolion yr effeithir arnynt.

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

Welsh in Education Strategic Plans

9. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg? OAQ(5)0083(EDU)[W]

9. Will the Cabinet Secretary make a statement on Welsh in Education Strategic Plans? OAQ(5)0083(EDU)[W]

Mae rhai awdurdodau lleol yn dal yn ymgynghori ar eu cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg. Unwaith rwyf wedi eu derbyn nhw i gyd, byddaf yn gwneud datganiad ar y ffordd ymlaen. Fel rwyf wedi dweud yn barod y prynhawn yma, rydw i yn siomedig gyda diffyg uchelgais rhai ohonyn nhw.

Some local authorities are still consulting on their Welsh in education strategic plans. Once I have received them all, I will make a statement on the way forward. As I have said already this afternoon, I am disappointed by the lack of ambition demonstrated by some of them.

Diolch yn fawr, ac edrychaf ymlaen at weld eich datganiad chi am y cynlluniau hynod siomedig yma. Rydych chi hefyd wedi cyhoeddi’ch awydd i ddiwygio Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yr wythnos diwethaf a’r bwriad o gyflwyno Papur Gwyn cyn yr haf er mwyn hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus ar ddarpariaeth y Bil newydd. Nid oedd yn glir i mi o’r datganiad beth yn union fydd gorchwyl y Bil newydd. Er enghraifft, a fydd y Bil yn cwmpasu addysg Gymraeg a meysydd strategol eraill, neu ai dim ond safonau’r iaith a fydd o dan sylw? Wedyn, beth yn union fydd statws y strategaeth Gymraeg yn ystod yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyn? Pryder sydd gen i yw y bydd y broses o ddeddfu, yn hytrach na gweithredu o fewn y gyfundrefn sydd gennym ni ar hyn o bryd, yn arafu yn ddirfawr yr ymdrechion i gyrraedd y targed o 1 filiwn o siaradwyr erbyn 2050.

Thank you very much, and I look forward to seeing your statement on these extremely disappointing plans. You’ve also announced your desire to reform the Welsh Language (Wales) Measure 2011 and to present a White Paper before the summer in order to promote public discussion on the provision of a new Bill. It wasn’t clear to me what exactly the remit of the new Bill will be. For example, will the Bill encompass Welsh education and other strategic areas, or will it only appertain to Welsh language standards? And what exactly will the status of the Welsh language strategy be during the consultation on the White Paper? My concern is that the process of legislating, rather than working within the system that we have already, will truly slow down the progress towards 1 million speakers by 2050.

Rwy’n gobeithio na fydd hynny’n digwydd. A gaf i jest ddweud, beth ddywedais wrth ymateb i’ch cwestiwn chi a chwestiwn Mike Hedges yn flaenorol oedd bod rhai o’r cynlluniau wedi bod yn siomedig, nid nhw i gyd, ac mae’n bwysig cydnabod hynny? Pan mae’n dod i ddeddfu yn y dyfodol, mae gyda ni gytundeb ein bod yn mynd i ystyried ac ailedrych ar Fesur y Gymraeg, Mesur presennol y Gymraeg, sy’n creu’r strwythur statudol ar gyfer y strategaeth a statws y Gymraeg. So, rydym ni’n mynd i ystyried hynny. Mae’r strategaeth a fydd yn gyrru ein gwaith ni yn strategaeth a fydd yn disgrifio ein gweledigaeth ni a sut rydym ni’n mynd i gyrraedd y weledigaeth yna. Rwy’n rhannu eich pryder chi ambell waith. Nid wyf eisiau trafodaeth ddi-stop am ddeddfu; nid wyf eisiau hynny—rwyf eisiau gweld gweithredu yn digwydd. Ond mae’n rhaid bod gyda ni y fframwaith statudol sy’n ein galluogi ni i wneud hynny.

Rwy’n mynd i fod braidd yn swil y prynhawn yma, os ydych yn maddau i mi, achos nid wyf eisiau cyhoeddi heddiw cynnwys y Papur Gwyn rwy’n mynd i’w gyhoeddi ddechrau’r haf; rwy’n dal yn ystyried ambell fater rydych chi wedi’i ddisgrifio. Ond pan fyddwn yn dod i ystyried y Papur Gwyn a chyhoeddi’r Papur Gwyn, mi fydd hynny yn ystyried sut ydym ni yn creu y math o fframwaith statudol sy’n mynd i fod yn cefnogi’r strategaeth ac yn ein galluogi ni i gyrraedd ein gweledigaeth ni.

I very much hope that that isn’t the case. May I just say that what I just said in response to your question and to Mike Hedges’s question previously was that some of the plans had been disappointing, not all of them, and it’s important that we put that on record? When it comes to future legislation, we do have an agreement that we will consider and review the Welsh language Measure, the current Measure, that creates the statutory framework for the strategy and the status of the Welsh language. So, we will consider that. The strategy that will drive our work is a strategy that will describe our vision and how we are going to achieve that vision. I share your concern on occasion. I don’t want an endless debate on legislation. I don’t want to see that. I want to see action. But we must have the statutory framework in place that enables us to do that.

I am going to be a bit reticent this afternoon, if you will forgive me, because I don’t want to announce today the content of the White Paper that I’m going to publish at the beginning of the summer; I am still considering a few of the issues that you described. But when we do come to consider the White Paper and publish it, that will take into account how we create the kind of statutory framework that will support the strategy and enable us to achieve our vision.

Diolch i’r Gweinidog a’r Ysgrifennydd Cabinet.

I thank the Minister and the Cabinet Secretary.

2. Cwestiwn Brys: Cylchffordd Cymru
2. Urgent Question: The Circuit of Wales

Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.

Yr eitem nesaf ar ein hagenda ni yw’r cwestiwn brys, ac rwyf wedi dewis un o dan Reol Sefydlog 12.66. Rwy’n galw ar Adam Price i ofyn y cwestiwn brys.

The next item on our agenda is an urgent question, and I have accepted one question under Standing Order 12.66. I call on Adam Price to ask the urgent question.

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a yw, bellach, yn bwriadu cefnogi datblygu Cylchffordd Cymru, yn dilyn adroddiadau bod yr Heads of the Valleys Development Company wedi sicrhau'r cyllid preifat sydd ei angen ar gyfer ei adeiladu? EAQ(5)0120(EI)

Will the Cabinet Secretary confirm whether he now intends to support the Circuit of Wales development following reports that the Heads of the Valleys Development Company have secured the private funding required for its construction? EAQ(5)0120(EI)

Member
Ken Skates 14:21:00
The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure

Yes, the Heads of the Valleys Development Company has submitted a fresh proposal for the Circuit of Wales. We will now consider the submission in detail and commence a rigorous process of due diligence. Members should now have received a written statement in both English and Welsh.

Ydy, mae Cwmni Datblygu Blaenau’r Cymoedd wedi cyflwyno cynnig newydd ar gyfer Cylchffordd Cymru. Byddwn yn awr yn ystyried y cyflwyniad yn fanwl ac yn cychwyn proses drwyadl o ddiwydrwydd dyladwy. Dylai’r Aelodau fod wedi derbyn datganiad ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg bellach.

I’m grateful to the Cabinet Secretary for his response, and also for the written statement that was circulated a few minutes ago. After many years of waiting, I hope that this latest development signals that we are through the last chicane in the final straight. But, if the Cabinet Secretary is able to, could he confirm that the two criteria, the two conditions that he has set, firstly in July of last year in relation to the 50 per cent level of public sector guarantee, and, more recently, the need for named investor term sheets, have now both been met? And in relation to the due diligence process, is he able to tell us who will conduct that due diligence? Will it be done externally? In relation to the criteria, will they follow the standard due diligence procedure in terms of the criteria to assess the project, or will there be project-specific criteria? And, given the fact that it’s a decision, if it is positive, will inevitably bind future administrations, will a copy of that due diligence be shared on a commercial-in-confidence basis with spokespersons of all parties represented in the Assembly? In that regard, I’m happy to place on record that my party believes that this has huge potential for the communities of Blaenau Gwent, for the wider south Wales Valleys and, indeed, Wales as a whole, and we will be very pleased to support the project moving forward, subject to those normal due diligence requirements being met.

And finally, in anticipation of a positive final decision, has he instructed his inward investment team to begin preparatory work, scoping the potential demand for inward investment in the technology park, which will be a key element within the Circuit of Wales development?

Diolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei ymateb, a hefyd am y datganiad ysgrifenedig a ddosbarthwyd ychydig funudau yn ôl. Ar ôl blynyddoedd lawer o aros, rwy’n gobeithio bod y datblygiad diweddaraf hwn yn dangos ein bod drwy’r chicane olaf ar y darn syth olaf. Ond os yw’n gallu, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau fod y ddau faen prawf, y ddwy amod a osododd, yn gyntaf ym mis Gorffennaf y llynedd mewn perthynas â’r lefel 50 y cant o warant sector cyhoeddus, ac yn fwy diweddar, yr angen am ddogfennau amodau buddsoddwr a enwir, bellach wedi’u bodloni? Ac o ran y broses diwydrwydd dyladwy, a yw’n gallu dweud wrthym pwy fydd yn cynnal y diwydrwydd dyladwy? A fydd yn cael ei wneud yn allanol? Mewn perthynas â’r meini prawf, a fyddant yn dilyn y weithdrefn diwydrwydd dyladwy safonol o ran y meini prawf i asesu’r prosiect, neu a fydd yna feini prawf penodol ar gyfer y prosiect? Ac o ystyried y ffaith ei fod yn benderfyniad, os yw’n gadarnhaol, sy’n anochel o rwymo gweinyddiaethau yn y dyfodol, a fydd copi o’r diwydrwydd dyladwy yn cael ei rannu ar sail cyfrinachedd masnachol â llefarwyr pob plaid a gynrychiolir yn y Cynulliad? Yn hynny o beth, rwy’n hapus i gofnodi bod fy mhlaid yn credu bod gan hyn botensial enfawr i gymunedau Blaenau Gwent, i Gymoedd de Cymru yn ehangach, ac yn wir, i Gymru gyfan, a byddwn yn falch iawn o gefnogi’r prosiect wrth symud ymlaen, yn amodol ar fodloni’r gofynion arferol mewn perthynas â diwydrwydd dyladwy.

Ac yn olaf, wrth ddisgwyl penderfyniad terfynol cadarnhaol, a yw wedi cyfarwyddo ei dîm mewnfuddsoddi i ddechrau gwaith paratoi, a chwmpasu’r galw posibl am fewnfuddsoddiad yn y parc technoleg a fydd yn elfen allweddol o ddatblygiad Cylchffordd Cymru?

Can I thank Adam Price for his question and say—I’ll try to avoid motoring metaphors today—that, according to my officials, it does appear that the criteria—the two points that the Member has identified—have been met, so that’s why we’re in a position today to proceed with due diligence and consideration of the proposals before us? Nobody should ever fear due diligence that is carried out on behalf of Welsh Government or by Welsh Government. It’s my anticipation that the due diligence process will be pursued externally. I’ve never come across a situation personally in this role where I’ve shared commercial-in-confidence details of due diligence with opposition spokespeople, but I will happily look into this question that the Member raised, and come back to him with an answer. It may well be that we would also require permission from the Heads of the Valleys Development Company as well.

In terms of the considerations that will form the due diligence process, this will be carried out over the forthcoming weeks once we’ve got all of the information required. It will encompass all information that is being provided to Welsh Government. All of that information will be considered. We will follow the process that is normal for a project of this scale, and I’ve outlined, in the written statement, some of the points that will be examined as part of that process.

In terms of demand from potential investors for the technology park, well, of course, this will form part of the due diligence process and assessment of the likely demand and the likelihood of automotive clustering taking place. I can’t go into any details of the latest business plan that’s been submitted, I’m afraid, so I can’t give any details at this moment about what the exact proposals are concerning a potential automotive cluster, but that will form part of the due diligence process.

A gaf fi ddiolch i Adam Price am ei gwestiwn a dweud—fe geisiaf osgoi trosiadau moduro heddiw—ei bod hi’n ymddangos, yn ôl fy swyddogion, fod y meini prawf—y ddau bwynt a nododd yr Aelod—wedi’u bodloni, felly dyna pam rydym mewn sefyllfa heddiw i fwrw ymlaen â phroses diwydrwydd dyladwy ac ystyried y cynigion sydd o’n blaenau? Ni ddylai neb ofni diwydrwydd dyladwy a wneir ar ran Llywodraeth Cymru neu gan Lywodraeth Cymru. Rwy’n rhagweld y bydd y broses diwydrwydd dyladwy yn digwydd yn allanol. Yn bersonol, yn y rôl hon, nid wyf erioed wedi dod ar draws sefyllfa lle rwyf wedi rhannu manylion cyfrinachedd masnachol ynglŷn â diwydrwydd dyladwy gyda llefarwyr y gwrthbleidiau, ond rwy’n fodlon edrych ymhellach ar gwestiwn yr Aelod, a dod yn ôl ato gydag ateb. Mae’n ddigon posibl y byddai angen i ni gael caniatâd gan Gwmni Datblygu Blaenau’r Cymoedd hefyd.

O ran yr ystyriaethau a fydd yn ffurfio’r broses diwydrwydd dyladwy, bydd hyn yn cael ei wneud dros yr wythnosau sydd i ddod pan fyddwn wedi cael yr holl wybodaeth angenrheidiol. Bydd yn cynnwys yr holl wybodaeth sy’n cael ei darparu i Lywodraeth Cymru. Bydd yr holl wybodaeth honno’n cael ei hystyried. Byddwn yn dilyn y broses sy’n arferol ar gyfer prosiect o’r maint hwn, ac yn y datganiad ysgrifenedig, rwyf wedi amlinellu rhai o’r pwyntiau a fydd yn cael eu harchwilio yn rhan o’r broses honno.

O ran y galw gan fuddsoddwyr posibl ar gyfer y parc technoleg, wel, wrth gwrs, bydd hyn yn rhan o’r broses diwydrwydd dyladwy ac asesiad o’r galw tebygol a’r tebygolrwydd y ceir clwstwr modurol. Ni allaf roi unrhyw fanylion am y cynllun busnes diweddaraf a gyflwynwyd, yn anffodus, felly ni allaf roi unrhyw fanylion ar hyn o bryd ynglŷn â’r union gynigion sy’n ymwneud â chlwstwr modurol posibl, ond bydd hynny’n rhan o’r broses diwydrwydd dyladwy.

Cabinet Secretary, I think your decision to issue the Heads of the Valleys Development Company with that two-week deadline two weeks ago—two weeks ago today, or two weeks yesterday—was exactly the right thing to do and I made that clear in the business statement yesterday. I also agree with you on the issue of due diligence. It’s clear now that that will play a vital role in the next part of this process.

Cabinet Secretary, it’s clear that the HOTV company—. Well, it now appears clear that they have the money in place to proceed at this point, and that the private finance part of this package is the majority part of the overall financial deal with the Welsh Government underfunding coming in as a minority. Can I ask you, first of all, are you fully satisfied that that private finance is in place, and if so—and I believe you are—how quickly will the Government be in a position to give the green light to this project, as long as the due diligence checks out? Because I understand that the private finance involved is of a type that can be fluid, and given that you now feel that this part of the deal has been met, it would be sad if this project was lost as a result of unnecessary delays from this moment on.

Ysgrifennydd y Cabinet, rwy’n meddwl mai eich penderfyniad i roi terfyn amser o bythefnos i Gwmni Datblygu Blaenau’r Cymoedd bythefnos yn ôl—bythefnos yn ôl i heddiw, neu bythefnos i ddoe—oedd y peth hollol gywir i’w wneud a dywedais hynny’n glir yn y datganiad busnes ddoe. Rwyf hefyd yn cytuno â chi ar fater diwydrwydd dyladwy. Mae’n amlwg erbyn hyn y bydd hynny’n chwarae rhan hanfodol yn y rhan nesaf o’r broses hon.

Ysgrifennydd y Cabinet, mae’n amlwg bod Cwmni Datblygu Blaenau’r Cymoedd—. Wel, mae’n ymddangos yn amlwg yn awr fod ganddynt yr arian yn ei le i symud ymlaen ar y pwynt hwn, ac mai’r rhan cyllid preifat o’r pecyn hwn yw’r rhan fwyaf o’r fargen ariannol lawn gyda thanariannu Llywodraeth Cymru yn dod i mewn fel rhan lai. A gaf fi ofyn i chi, yn gyntaf oll, a ydych yn gwbl fodlon fod y cyllid preifat yn ei le, ac os felly—ac rwy’n credu eich bod—pa mor gyflym y bydd y Llywodraeth mewn sefyllfa i roi’r golau gwyrdd i’r prosiect hwn, cyn belled â bod y gwiriadau diwydrwydd dyladwy yn eu lle? Oherwydd rwy’n deall bod y cyllid preifat dan sylw o fath a all fod yn hylifol, ac o ystyried eich bod yn teimlo bellach fod y rhan hon o’r fargen wedi’i bodloni, buasai’n drist pe bai’r prosiect hwn yn cael ei golli o ganlyniad i oedi diangen o hyn ymlaen.

Can I thank the Member for his question, and also welcome the fact that he recognised that the two-week deadline was significant and important? I decided to issue the two-week deadline for a number of reasons. One was that we were assured that the Heads of the Valleys Development Company, back in July, would be able to come to us within a matter of weeks with a revised proposal. So, I felt in the new year it was important to lay that deadline. But above all, I felt that the people of Ebbw Vale had shown considerable patience in waiting for the proposal to come forward. And I felt that in the new year it was necessary to give the company that deadline. It has now been met. We are examining the private finance details under a non-disclosure agreement. I can’t comment further, I’m afraid, on the examination of the private finance that’s taking place.

In terms of the due diligence process that will commence upon us receiving all of the information, it will enable us to begin that process. We expect it to take place and be completed in approximately four to six weeks, which is a normal time frame for a project of this scale, upon which Cabinet will then be able to consider it.

A gaf fi ddiolch i’r Aelod am ei gwestiwn, a chroesawu’r ffaith hefyd ei fod wedi cydnabod bod y terfyn amser o bythefnos yn arwyddocaol ac yn bwysig? Penderfynais gyhoeddi’r terfyn amser o bythefnos am nifer o resymau. Un oedd ein bod yn sicr y buasai Cwmni Datblygu Blaenau’r Cymoedd, yn ôl ym mis Gorffennaf, yn gallu dod atom o fewn mater o wythnosau gyda chynnig diwygiedig. Felly, roeddwn yn teimlo yn y flwyddyn newydd ei bod hi’n bwysig gosod terfyn amser. Ond yn anad dim, teimlwn fod pobl Glynebwy wedi dangos cryn amynedd wrth aros i’r cynnig gael ei gyflwyno. A theimlwn, yn y flwyddyn newydd, fod angen rhoi’r terfyn amser i’r cwmni. Mae bellach wedi cael ei gyflwyno mewn pryd. Rydym yn edrych ar y manylion cyllid preifat o dan gytundeb atal dadlennu. Rwy’n ofni na allaf wneud sylw pellach ar yr archwiliad sydd ar y gweill o’r cyllid preifat.

O ran y broses diwydrwydd dyladwy a fydd yn cychwyn wedi i ni gael yr holl wybodaeth, bydd yn ein galluogi i ddechrau’r broses honno. Rydym yn disgwyl iddi ddigwydd a dod i ben mewn oddeutu pedair i chwe wythnos, sy’n ffrâm amser arferol ar gyfer prosiect o’r maint hwn, a bydd y Cabinet yn gallu ei ystyried wedyn.

As the Cabinet Secretary knows, I’ve been a strong supporter of this proposal all along, and whilst I do understand the necessity for doing proper due diligence in proposals of this kind, this is a transformational project. If it succeeds, then it’s going to completely transform the economy of Wales, certainly in the south-east and mid Wales. It’s important, I think, to point out that there isn’t actually any public money going into this development, apart from the £9 million that’s already been committed for development funds, but all that’s been sought is a guarantee of less than half the private capital that is going to be invested. The Government will actually be paid £3 million a year for that guarantee, so the Government is actually getting something in exchange, and the guarantee itself will not actually become executable until the assets are actually built on the site. So, there will be solid security, as and when the guarantee might, as we hope not, ever be called. Consequently, this is a very good deal, I think, for the Welsh Government, and for the people of Wales, and so he should give it as fair a wind as he possibly can.

Fel y gŵyr Ysgrifennydd y Cabinet, rwyf wedi cefnogi’r cynnig hwn yn gryf ar hyd yr amser, ac er fy mod yn deall yr angen am wneud diwydrwydd dyladwy priodol mewn cynigion o’r fath, mae hwn yn brosiect trawsnewidiol. Os yw’n llwyddo, yna mae’n mynd i weddnewid economi Cymru yn gyfan gwbl, yn sicr yn ne-ddwyrain a chanolbarth Cymru. Rwy’n credu ei bod yn bwysig nodi nad oes unrhyw arian cyhoeddus yn mynd tuag at y datblygiad hwn mewn gwirionedd, ar wahân i’r £9 miliwn sydd eisoes wedi’i ymrwymo ar gyfer cronfeydd datblygu, ond y cyfan y gofynnwyd amdano yw gwarant o lai na hanner y cyfalaf preifat sy’n mynd i gael ei fuddsoddi. Telir £3 miliwn y flwyddyn i’r Llywodraeth am y warant honno mewn gwirionedd, felly mae’r Llywodraeth yn cael rhywbeth yn gyfnewid, ac ni ddaw’r warant ei hun yn weithredol mewn gwirionedd hyd nes yr adeiladir yr asedau ar y safle. Felly, bydd yna sicrwydd cadarn o ran sut a phryd yr hawlir ar y warant, a gobeithiwn na ddaw i hynny. O ganlyniad, rwy’n credu bod hon yn fargen dda iawn i Lywodraeth Cymru ac i bobl Cymru, ac felly dylai roi ystyriaeth mor deg â phosibl iddi.

Can I thank Neil Hamilton for his question, and for recognising that the deal that is on the table is certainly better than the one that was presented back in July? I think it justifies the position. I recognise they came under a lot of criticism back in July, but it justifies the position that was taken back then, when we were presented with a request for guarantees amounting to 83 per cent, which is more than £100 million more in guarantees than what we have been able to drive through with this deal. However, due diligence is required, as normal, as in every project of this type, to give us confidence that the investment, the potential guarantee drawdown, is something that the taxpayer is comfortable with, something that we are comfortable with. And, as I said in my answer to Adam Price, no investor should fear the due diligence process.

Hoffwn ddiolch i Neil Hamilton am ei gwestiwn, ac am gydnabod bod y fargen sydd ar y bwrdd yn sicr yn well na’r un a gyflwynwyd yn ôl ym mis Gorffennaf. Rwy’n credu bod hynny’n cyfiawnhau’r sefyllfa. Rwy’n cydnabod eu bod wedi wynebu llawer o feirniadaeth yn ôl ym mis Gorffennaf, ond mae’n cyfiawnhau’r safbwynt bryd hynny, pan gyflwynwyd cais i ni am warantau o 83 y cant i gyd, sy’n fwy na £100 miliwn yn rhagor mewn gwarantau na’r hyn yr ydym wedi gallu ei sicrhau gyda’r fargen hon. Fodd bynnag, mae angen diwydrwydd dyladwy, yn ôl yr arfer, fel ym mhob prosiect o’r math hwn, i roi hyder i ni fod y buddsoddiad, y warant y gellid hawlio arni, yn rhywbeth y mae’r trethdalwr yn gyfforddus ag ef, rhywbeth yr ydym ni’n gyfforddus ag ef. Ac fel y dywedais yn fy ateb i Adam Price, ni ddylai unrhyw fuddsoddwr ofni’r broses diwydrwydd dyladwy.

Diolch i’r Ysgrifennydd Cabinet.

I thank the Cabinet Secretary.

3. 2. Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad
3. 2. Questions to the Assembly Commission

Yr eitem nesaf yw’r cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad, ac ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau dan yr eitem yma.

The next item is questions to the Assembly Commission, and no questions have been tabled under this particular item.

4. 3. Datganiadau 90 Eiliad
4. 3. 90-second Statements

Ac felly yr eitem ganlynol yw’r datganiadau 90 eiliad. Darren Millar.

And therefore the next item is the 90-second statements. Darren Millar.

Diolch, Lywydd. This coming Saturday, 11 February, marks the three hundredth anniversary of the birth of that greatest of Welsh hymn writers, William Williams of Pantycelyn. And it’s apt that his anniversary will fall on the very same day that Wales will be playing England in the cauldron of the Millennium Stadium, because, during that six nations game, there is no doubt whatsoever that the Welsh fans will be singing what is probably his most famous work, ‘Guide Me, O thou Great Jehovah’, with great gusto.

William Williams was more than Wales’s most famous hymn writer. He was also one of the greatest religious and literary figures that this country has ever produced. Along with Daniel Rowland and Howell Harris, Williams was one of the leading figures in the dawn of the Welsh Methodist revival, which dominated Welsh religious thinking and attitudes for much of the eighteenth century.

Born in 1717, Williams is often simply known as ‘Pantycelyn’, the name of the family farm on which he lived most of his adult life. His family were non-conformists, and he was educated locally, and then at a non-conformist academy near Talgarth. He intended to become a doctor, but, having heard Howell Harris preach in the churchyard in Talgarth in 1737, he underwent an immediate conversion experience and fell in love with his new-found saviour, Jesus Christ. He became fired with religious conviction.

Despite this non-conformist upbringing, Williams felt that he was being called to the priesthood of the established Anglican Church, and, in 1740, he was appointed curate to Theophilus Evans, a minister in charge of several rural Welsh parishes. But Williams was refused ordination as a priest because of his Methodist leanings.

He was a great preacher, and a great organiser of the Welsh Calvinistic Methodist tradition. So, when Welsh rugby fans sing out ‘Bread of Heaven’ this coming Saturday, they will be paying tribute to a remarkable and fascinating man.

Diolch, Lywydd. Y dydd Sadwrn hwn, 11 Chwefror, fydd tri-chanmlwyddiant genedigaeth y mwyaf o’r emynwyr Cymraeg, William Williams Pantycelyn. Ac mae’n addas fod ei ben-blwydd ar yr un diwrnod ag y bydd Cymru yn chwarae Lloegr yng nghrochan Stadiwm y Mileniwm, oherwydd, yn ystod y gêm chwe gwlad honno, nid oes amheuaeth o gwbl y bydd y cefnogwyr Cymreig yn canu ei waith enwocaf, mae’n debyg, ‘Arglwydd, arwain trwy’r anialwch’, gydag afiaith.

Roedd William Williams yn fwy nag emynydd enwocaf Cymru. Roedd hefyd yn un o’r ffigurau crefyddol a llenyddol mwyaf a gynhyrchodd y wlad hon erioed. Gyda Daniel Rowland a Howell Harris, Williams oedd un o’r ffigurau blaenllaw yng ngwawr diwygiad Methodistaidd Cymru, a ddaeth i ddominyddu meddwl ac agweddau crefyddol Cymru am lawer o’r ddeunawfed ganrif.

Ganed Williams yn 1717, ac yn aml fe’i gelwir yn syml yn ‘Pantycelyn’, enw fferm y teulu y bu’n byw arni am y rhan fwyaf o’i fywyd fel oedolyn. Roedd ei deulu yn anghydffurfwyr, a chafodd ei addysg yn lleol, ac yna mewn academi anghydffurfiol ger Talgarth. Ei fwriad oedd bod yn feddyg, ond ar ôl clywed Howell Harris yn pregethu ym mynwent Talgarth ym 1737, cafodd droedigaeth sydyn a syrthio mewn cariad â’i waredwr newydd, Iesu Grist. Fe’i taniwyd ag argyhoeddiad crefyddol.

Er gwaethaf ei fagwraeth anghydffurfiol, teimlai Williams ei fod yn cael ei alw i offeiriadaeth yr Eglwys Anglicanaidd sefydledig, ac yn 1740, fe’i penodwyd yn gurad i Theophilus Evans, gweinidog a oedd yn gyfrifol am nifer o blwyfi gwledig yng Nghymru. Ond gwrthodwyd ordeinio Williams yn offeiriad oherwydd ei dueddiadau Methodistaidd.

Roedd yn bregethwr mawr, ac yn drefnydd mawr y traddodiad Methodistiaid Calfinaidd Cymreig. Felly, pan fydd cefnogwyr rygbi Cymru yn canu ‘Cwm Rhondda’ y dydd Sadwrn hwn, byddant yn talu teyrnged i ddyn hynod a diddorol.

Swansea City Supporters Trust. Firstly, I must declare an interest as a member of Swansea City Supporters Trust. Unfortunately in Britain, professional football clubs—especially at the top level—normally have a very large local fan base, but ownership of the club by one or more individuals, quite often from abroad. I know Cardiff City fans would recognise that situation.

Swansea City is different, because even though a foreign owner has over 50 per cent of the shares, the supporters trust owns over 20 per cent of the club. The supporters trust has one member on the club’s main board, an opportunity for the views of supporters to be raised in the club’s boardroom. The supporters trust has direct contact with supporters, and is representative of us.

With the supporters represented on the main board, Swansea City have avoided the arguments over kit colour, team name, club badge and ticket pricing that have beset other clubs. Direct supporter involvement is, I believe, crucial to keeping the football supporters and the owners working together. A club in the Premier League, owned partly by the supporters, is, as far as I am aware, unique. But, having a supporter representative on the main board is both unique and also is desired by supporters of other clubs.

This shared ownership stems from the dark days of Swansea City nearly going out of the football league. The supporters trust’s success owes much to the hard work and dedication of its officers and those who have served on the football club board. A team partly owned by its supporters, playing in the Premier League, is a huge success—one I hope continues into next season—and something that I hope will become more common in the future for other clubs.

Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Abertawe. Yn gyntaf, rhaid i mi ddatgan buddiant fel aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Abertawe. Yn anffodus, ym Mhrydain, mae gan glybiau pêl-droed proffesiynol—yn enwedig ar y lefel uchaf—sylfaen fawr iawn o gefnogwyr lleol, gydag un neu fwy o unigolion yn unig yn berchen ar y clwb, yn aml o dramor. Rwy’n gwybod y byddai cefnogwyr Dinas Caerdydd yn gyfarwydd â’r sefyllfa honno.

Mae Dinas Abertawe yn wahanol, oherwydd er bod gan berchennog o dramor dros 50 y cant o’r cyfranddaliadau, mae ymddiriedolaeth y cefnogwyr yn berchen ar dros 20 y cant o’r clwb. Mae gan ymddiriedolaeth y cefnogwyr un aelod ar brif fwrdd y clwb, sy’n gyfle i farn cefnogwyr gael ei lleisio yn ystafell fwrdd y clwb. Mae gan ymddiriedolaeth y cefnogwyr gysylltiad uniongyrchol â chefnogwyr, ac mae’n ein cynrychioli.

Gyda’r cefnogwyr wedi’u cynrychioli ar y prif fwrdd, mae Dinas Abertawe wedi osgoi’r dadleuon ynglŷn â lliw’r cit, enw’r tîm, bathodyn y clwb a phris tocynnau a ddaeth i ran clybiau eraill. Rwy’n credu bod cyfranogiad uniongyrchol cefnogwyr yn hanfodol i sicrhau bod cefnogwyr pêl-droed a’r perchnogion yn parhau i weithio gyda’i gilydd. Mae clwb yn yr Uwch Gynghrair, sy’n eiddo i’r cefnogwyr yn rhannol, yn unigryw cyn belled ag y gwn i. Ond mae cael cynrychiolydd cefnogwyr ar y prif fwrdd yn unigryw a hefyd yn rhywbeth y mae cefnogwyr clybiau eraill yn dyheu amdano.

Mae rhannu perchnogaeth fel hyn yn deillio o’r dyddiau tywyll pan oedd Dinas Abertawe bron â mynd allan o’r gynghrair pêl-droed. Mae llwyddiant ymddiriedolaeth y cefnogwyr i’w briodoli i raddau helaeth i waith caled ac ymroddiad ei swyddogion a’r rheini sydd wedi gwasanaethu ar fwrdd y clwb pêl-droed. Mae tîm sy’n eiddo i’w gefnogwyr yn rhannol, sy’n chwarae yn yr Uwch Gynghrair, yn llwyddiant enfawr—y gobeithiaf y bydd yn parhau i’r tymor nesaf—ac yn rhywbeth y gobeithiaf y daw’n fwy cyffredin yn y dyfodol ymhlith clybiau eraill.

On 6 February 1952, King George VI sadly passed away. Princess Elizabeth, next in line to the throne, returned home, stepping off the plane as our Queen. That was 65 years ago this week, and not a day has gone by that our sovereign has not put our country and its people first. She is our longest reigning monarch and the first of the United Kingdom to reach a Sapphire Jubilee—a mother, grandmother and great-grandmother to a family, many of whom have served our country valiantly during times of conflict. It’s an incredible reign that has seen her appoint 13 Prime Ministers, from Winston Churchill to Margaret Thatcher, and, of course, the Rt Hon Theresa May MP. She has undertaken state visits to 116 countries, to include those across the Commonwealth, with style, grace and elegance. She is patron to over 500 charities, having raised over £1.4 billion. Supreme Governor of the Church of England, she is loved the world over and no more so than here in the United Kingdom, and by all generations. Congratulations, Ma’am, and God save the Queen.

Ar 6 Chwefror 1952, bu farw Brenin Siôr VI. Dychwelodd y Dywysoges Elizabeth, y nesaf i etifeddu’r orsedd, adref, gan gamu oddi ar yr awyren fel ein brenhines. Roedd hynny 65 mlynedd yn ôl i’r wythnos hon, ac nid oes diwrnod wedi mynd heibio pan nad yw ein brenhines wedi rhoi ein gwlad a’i phobl yn gyntaf. Ei theyrnasiad hi yw’r hiraf a’r gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyrraedd Jiwbilî Saffir—mam, nain a hen-nain i deulu, gyda llawer ohonynt wedi gwasanaethu ein gwlad yn ddewr yn ystod adegau o wrthdaro. Mae’n deyrnasiad anhygoel sydd wedi ei gweld yn penodi 13 o Brif Weinidogion, o Winston Churchill i Margaret Thatcher, ac wrth gwrs, y Gwir Anrhydeddus Theresa May AS. Mae hi wedi ymgymryd ag ymweliadau gwladol â 116 o wledydd, gan gynnwys y rhai ar draws y Gymanwlad, gyda steil, graslonrwydd ac urddas. Hi yw noddwr dros 500 o elusennau, gan godi dros £1.4 biliwn. Hi yw Llywodraethwr Goruchaf Eglwys Loegr, ac fe’i cerir drwy’r byd yn enwedig yma yn y Deyrnas Unedig, a chan bob cenhedlaeth. Llongyfarchiadau, Ma’am, a Duw gadwo’r Frenhines.

Nid oeddwn yn mynd i ddilyn hynny, mae’n rhaid i mi ei ddweud, ond fel rhywun sydd yn pregethu ar y Sul mewn capeli anghydffurfiol, roeddwn i hefyd yn mynd i dalu teyrnged i Williams Williams Pantycelyn o Lanymddyfri, sir Gaerfyrddin. Un o’n prif emynwyr ni, ganed ef 300 mlynedd yn ôl i ddydd Sadwrn yma sydd yn dod. Un o arweinyddion y diwygiad Methodistaidd yng Nghymru, ysgrifennodd tua 820 o emynau Cymraeg, gan yr oedd y mwyafrif helaeth o’r boblogaeth ar y pryd yn uniaith Gymraeg, a rhyw 120 o emynau Saesneg: ‘Bread of Heaven’ neu ‘Cwm Rhondda’, yr un mwyaf adnabyddus. Ac, wrth gwrs, mi fydd hwnnw’n cael ei floeddio allan yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn yma.

Erys toreth o farddoniaeth fendigedig yn ei emynau Cymraeg, fel,

‘Iesu, Iesu, 'rwyt ti'n ddigon, / 'Rwyt ti'n llawer mwy na'r byd’.

Rydym i gyd wedi dysgu honno yn ein hysgolion Sul. Ac un arall:

‘Pererin wyf mewn anial dir,/ Yn crwydro yma a thraw’.

A’r geiriau bendigedig, pan rydych yn poeni am rywbeth neu’n teimlo ychydig bach yn isel:

‘Mi dafla' 'maich oddi ar fy ngwar / Wrth deimlo dwyfol loes; / Euogrwydd fel mynyddoedd byd / Dry'n ganu wrth dy groes’.

Felly, y Sadwrn yma, tra byddan nhw’n bloeddio ‘Hen Wlad fy Nhadau’, ‘Calon Lân’ ac, ie, ‘Bread of Heaven’, wrth yrru ein harwyr rygbi ymlaen i fuddugoliaeth haeddiannol dros ryw bobl dros glawdd Offa, cofiwch am ben-blwydd William Williams Pantycelyn.

I didn’t intend following that, I have to say, but as one who preaches on a Sunday in non-conformist chapels, I was also going to pay tribute to William Williams Pantycelyn from Llandovery in Carmarthenshire. One of our main hymn writers, he was born 300 years ago to this coming Saturday. One of the leaders of the Methodist revival in Wales, he wrote some 820 Welsh hymns when the vast majority of the population were monolingually Welsh speaking, and some 120 English hymns: ‘Bread of Heaven’ or ‘Cwm Rhondda’ being among the most popular. Of course, that will be cried out in the Principality Stadium on Saturday.

A whole host of wonderful poetry exists within his Welsh hymns, such as,

Iesu, Iesu, ‘rwyt ti’n ddigon, / ‘Rwyt ti’n llawer mwy na’r byd’.

We will have all learnt that in Sunday school. And another:

Pererin wyf mewn anial dir,/ Yn crwydro yma a thraw’.

And the wonderful, when you are concerned about something or feeling a little depressed:

Mi dafla’ ‘maich oddi ar fy ngwar / Wrth deimlo dwyfol loes; / Euogrwydd fel mynyddoedd byd / Dry’n ganu wrth dy groes’.

So, this Saturday, whilst we sing out ‘Hen Wlad fy Nhadau’, ‘Calon Lân’ and, yes, ‘Bread of Heaven’, as we drive our rugby heroes forward to a deserved victory over visitors from the other side of Offa’s dyke, do recall the anniversary of William Williams Pantycelyn.

5. 4. Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau
5. 4. Debate on Members' Legislative Proposals

Yr eitem nesaf ar ein hagenda ni yw’r ddadl ar gynigion deddfwriaethol Aelodau. I gynnig y cynnig cyntaf o’i fath, Suzy Davies.

The next item on our agenda is the debate on Members’ legislative proposals. To move the first such proposal, Suzy Davies.

Cynnig NDM6222 Suzy Davies

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil yn ymwneud â sgiliau achub bywyd.

2. Yn nodi mai diben y Bil fyddai:

a) creu hawl statudol i bobl gael addysg a hyfforddiant sgiliau achub bywyd sy'n briodol i'w hoedran ar amrywiol adegau yn eu bywydau

b) llunio cyfrifoldebau statudol i sicrhau:

i) bod hyfforddiant sgiliau achub bywyd yn cael ei ddarparu;

ii) bod diffibrilwyr yn cael eu darparu mewn lleoliadau priodol;

iii) bod unigolion sydd wedi cael hyfforddiant achub bywyd ar gael mewn swyddi allweddol mewn gwasanaethau cyhoeddus (yn hytrach na pherson cymorth cyntaf penodedig); a

iv) bod deunyddiau cymorth cyntaf sylfaenol ar gael i'r cyhoedd mewn adeiladau cyhoeddus, ac nid ar gyfer y staff yn unig.

c) creu ffyrdd o wella a gorfodi o ran yr uchod.

Motion NDM6222 Suzy Davies

To propose that the National Assembly for Wales:

1. Notes a proposal for a Bill on life saving skills.

2. Notes that the purpose of the Bill would be to:

a) create statutory rights for people to receive age appropriate life-saving skills education and training at various life stages

b) create statutory responsibilities to ensure:

i) that life-saving skills training is provided;

ii) provision of defibrillators in appropriate locations;

iii) provision of life-saving skills trained individuals in key positions in public services (as an upgrade to an identified first aid person); and

iv) that basic first aid materials are available to the public in public buildings not just the staff.

c) create remedies and enforcement regarding the above.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch, Lywydd. Could I also thank the Assembly for the chance to be the first Member to make use of this new piece of business? I’d also like to thank my former office manager, Mark Major, who brought the whole subject to my attention when I first became an Assembly Member.

A six-year campaign began with a statement of opinion in 2011, seeking support for the mandatory teaching of emergency life-saving skills in school and then a short debate in which the present education Secretary, as well as Plaid and Labour Members, spoke in its favour. Support came from every party in the fourth Assembly, and it seems that every party in this fifth Assembly also supports the principle. I want to thank all of those of you who have already tabled your support for the proposal today, the core of which is the right to be trained to save a life. In so doing, you’re supporting a principle that has been fought for over many years.

The introduction of mandatory life-saving skills onto the school curriculum is supported by the British Heart Foundation, St John Ambulance, the British Red Cross, but also the College of Paramedics, the Royal College of Physicians, Cardiac Risk in the Young, British Cardiovascular Society Education, the Association for Physical Education, the NT—in England, anyway—Sudden Arrhythmic Death Syndrome UK, the Royal College of Nursing, the Arrhythmia Alliance UK, the British Medical Association, the Welsh ambulance service, the Atrial Fibrillation Association, the Royal College of Emergency Medicine, the Royal Life Saving Society and many others. I’ve had e-mails of support and social media support for this for the last 48 hours. It’s been utterly amazing.

You are also supporting the wishes of parents and young people. The British Heart Foundation found that 86 per cent of UK parents want emergency and lifesaving skills taught in schools—it’s actually 88 per cent in Wales. Seventy-eight per cent of children themselves wanted to learn it in school, and 75 per cent of teachers, who already have a crowded curriculum, want this taught in our schools. You are also supporting the wishes of Labour MP Teresa Pearce. Ms Pearce had cross-party support for her Bill on a similar theme, but it was talked out—a process we don’t have here—by that infamous Conservative MP, Philip Davies. In this ongoing campaign, Cabinet Secretary, I wonder how comfortable you would find yourself to be on the same side of the argument as the infamous Conservative MP Philip Davies.

So, why legislation? Well, first of all, I want to congratulate all schools who have given their time voluntarily and used school time to give their children a chance to save lives. I want to congratulate those charities—I’ve mentioned some already—the public services, the military cadets, Heartstart and Reactive First Aid, who can provide training of all kinds, and charities like Cariad who help provide defibrillators. Hats off to Shoctober, Defibruary, Save a Life September, Staying Alive—you all remember Vinnie Jones on that one—defibrillators in old phone boxes, and all the awareness campaigns. This is excellent work and, without it, our poor survival rates for cardiac arrest outside the hospital environment would be even worse. Around 90 per cent of those victims will die—perhaps even more, according to one source—and even though most of these victims will have somebody with them when they suffer their event, they will still die. Without circulating blood, it takes only six minutes for a victim to have permanent brain damage. After 10 minutes, it’s basically too late. So, shouldn’t a child grow up with the right to know how to intervene—how to help save a life?

In 2013, only 20 per cent of children in England and Wales had had a minimum of one lifesaving skills lesson in the whole of their school life, and one lesson is nowhere near enough here. You can tell, because only 4 per cent of them had the confidence to intervene—4 per cent. Yet, 94 per cent of secondary schoolchildren said that they would be more confident if they had updated training relatively regularly. I wish nothing but the best for the Government’s cardiac plan, but if you can’t guarantee whole-population level uptake, competence and confidence, step one of that plan will fail because of the random occurrence of cardiac arrest. And on the basis that you say we still need a mapping exercise to know who provides CPR; that you still have to go to page two of Google to get anywhere near the ambulance service’s list of defibrillators; and that Donaldson’s curriculum change is some time away, I don’t think we have time for good will and good work to give us that whole-population level change.

Eight thousand people in Wales will have a heart attack outside a hospital setting this year, and most of them will die because of bystander ignorance or fear. So, who has that whole-population uptake, competence and confidence in first aid skills—and it’s not just CPR? Well, let’s have a look at the screens: Norway, 95 per cent; Germany, 80 per cent; Austria, 80 per cent; Iceland, 75 per cent. Even France is at 40 per cent. Now how did that happen? Because of a legislative obligation to receive mandatory lifesaving skills training at various periods in the lives of those citizens. In Denmark and Switzerland, you can’t even get your driving licence unless you’ve done this training. And which countries have the highest rate of survival for out-of-hospital cardiac arrest? Some of them are at well over 50 per cent—that’s compared to our 3 to 10 per cent. Well, I’m sure that you can guess.

This legislative proposal is not just about cardiac arrest, about CPR and defibrillators; I want our children growing up with the confidence to intervene when they encounter a person who is bleeding, unconscious, fitting, choking, who’s been electrocuted, or shows signs of drowning. A new scheme in the poorest part of northern Bangladesh has acted on this last point, and nine-year-olds there are having to learn CPR and how to save a life after a potential drowning. And these are just proposals, of course. They’re not fully developed, but they’re certainly not difficult or expensive to deliver. They don’t clash with Professor Donaldson’s suggestion that legislation should be used to define a broad set of duties. You could start consulting on these tomorrow. So, Members, I think this is an occasion where the Norway model definitely is appropriate for Wales, and I recommend these proposals to you and to the people of Wales.

Diolch, Lywydd. A gaf fi hefyd ddiolch i’r Cynulliad am y cyfle i fod yr Aelod cyntaf i ddefnyddio’r darn newydd hwn o fusnes? Hoffwn ddiolch hefyd i fy nghyn-reolwr swyddfa, Mark Major, a ddaeth â’r pwnc i fy sylw pan ddeuthum yn Aelod Cynulliad.

Dechreuodd ymgyrch chwe blynedd gyda datganiad barn yn 2011, yn gofyn am gefnogaeth i wneud addysgu sgiliau achub bywyd brys yn orfodol yn yr ysgol ac yna cafwyd dadl fer pan siaradodd yr Ysgrifennydd addysg presennol, yn ogystal ag aelodau o Blaid Cymru a’r Blaid Lafur, o’i blaid. Daeth cefnogaeth gan bob plaid yn y pedwerydd Cynulliad, ac mae’n ymddangos bod pob plaid yn y pumed Cynulliad hefyd yn cefnogi’r egwyddor. Hoffwn ddiolch i bawb ohonoch sydd eisoes wedi cyflwyno eich cefnogaeth i’r cynnig heddiw sy’n ymwneud yn ei hanfod â’r hawl i gael hyfforddiant i achub bywyd. Wrth wneud hynny, rydych yn cefnogi egwyddor y bu ymladd drosti ers nifer o flynyddoedd.

Mae cyflwyno sgiliau achub bywyd gorfodol ar gwricwlwm yr ysgol yn rhywbeth a gefnogir gan Sefydliad Prydeinig y Galon, Ambiwlans Sant Ioan, y Groes Goch Brydeinig, ond hefyd y Coleg Parafeddygon, Coleg Brenhinol y Meddygon, Perygl Cardiaidd ymhlith yr Ifanc, Addysg Gardiofasgwlaidd Prydain, Y Gymdeithas Addysg Gorfforol, Undeb Cenedlaethol yr Athrawon—yn Lloegr, beth bynnag—Syndrom Marwolaeth Arhythmig Sydyn y DU, Coleg Brenhinol y Nyrsys, Cynghrair Arrhythmia y DU, Cymdeithas Feddygol Prydain, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, y Gymdeithas Ffibriliad Atrïaidd, Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys, y Gymdeithas Frenhinol er Achub Bywydau a llawer o rai eraill. Rwyf wedi cael negeseuon e-bost o gefnogaeth a chefnogaeth ar y cyfryngau cymdeithasol i hyn dros y 48 awr ddiwethaf. Mae wedi bod yn gwbl anhygoel.

Rydych hefyd yn cefnogi dymuniadau rhieni a phobl ifanc. Canfu Sefydliad Prydeinig y Galon fod 86 y cant o rieni yn y DU eisiau gweld sgiliau argyfwng ac achub bywyd yn cael eu haddysgu yn yr ysgolion—mae’n 88 y cant yng Nghymru mewn gwirionedd. Roedd 78 y cant o’r plant eu hunain yn awyddus i’w ddysgu yn yr ysgol, ac mae 75 y cant o athrawon, sydd eisoes â chwricwlwm gorlawn, eisiau i hyn gael ei ddysgu yn ein hysgolion. Rydych hefyd yn cefnogi dymuniadau’r AS Llafur, Teresa Pearce. Cafodd Ms Pearce gefnogaeth drawsbleidiol i’w Bil ar thema debyg, ond cafodd y ddadl ei therfynu heb bleidlais—proses nad oes gennym mohoni yma—gan yr AS Ceidwadol drwgenwog, Philip Davies. Yn yr ymgyrch barhaus hon, Ysgrifennydd y Cabinet, tybed pa mor gyfforddus y byddech o fod ar yr un ochr i’r ddadl â’r AS Ceidwadol drwgenwog, Philip Davies.

Felly, pam deddfwriaeth? Wel, yn gyntaf oll, rwyf am longyfarch yr holl ysgolion sydd wedi rhoi o’u hamser yn wirfoddol ac wedi defnyddio amser ysgol i roi cyfle i’w plant achub bywydau. Hoffwn longyfarch yr elusennau—rwyf wedi crybwyll rhai ohonynt yn barod—y gwasanaethau cyhoeddus, y cadetiaid milwrol, Heartstart a Reactive First Aid, sy’n gallu darparu hyfforddiant o bob math, ac elusennau fel Cariad sy’n helpu i ddarparu diffibrilwyr. Pob clod i Shoctober, Defibruary, Save a Life September, Staying Alive—mae pawb ohonoch yn cofio Vinnie Jones yn hwnnw—diffibrilwyr mewn hen flychau ffôn, a’r holl ymgyrchoedd ymwybyddiaeth. Mae hwn yn waith ardderchog a hebddo, buasai ein cyfraddau goroesi gwael ar gyfer trawiad ar y galon y tu allan i amgylchedd yr ysbyty hyd yn oed yn waeth. Bydd tua 90 y cant o’r dioddefwyr hyn yn marw—a mwy o bosibl, yn ôl un ffynhonnell—ac er y bydd gan y rhan fwyaf o’r dioddefwyr hyn rywun gyda hwy pan fyddant yn dioddef, byddant yn dal i farw. Heb gylchrediad gwaed, chwe munud yn unig y mae’n ei gymryd i ddioddefwr gael niwed parhaol i’r ymennydd. Ar ôl 10 munud, mae’n rhy hwyr yn y bôn. Felly, oni ddylai plentyn dyfu i fyny gyda’r hawl i wybod sut i ymyrryd—sut i helpu i achub bywyd?

Yn 2013, 20 y cant yn unig o blant Cymru a Lloegr a oedd wedi cael o leiaf un wers sgiliau achub bywyd yn ystod eu taith ysgol ar ei hyd, ac nid yw un wers yn agos at fod yn ddigon yn hyn o beth. Gallwch ddweud hynny am mai 4 y cant ohonynt yn unig a oedd â’r hyder i ymyrryd—4 y cant. Eto i gyd, dywedodd 94 y cant o blant uwchradd y byddent yn fwy hyderus pe baent yn cael hyfforddiant wedi’i ddiweddaru yn gymharol gyson. Rwy’n dymuno’r gorau i gynllun cardiaidd y Llywodraeth, ond os na allwch warantu cyfranogiad y boblogaeth gyfan, bydd cymhwysedd a hyder, cam un y cynllun, yn methu oherwydd natur ar hap digwyddiadau o ataliad ar y galon. Ac ar y sail eich bod yn dweud ein bod yn dal i fod angen ymarfer mapio i wybod pwy sy’n darparu adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR); fod yn rhaid i chi fynd i dudalen dau ar Google i ddod yn agos at restr y gwasanaeth ambiwlans o ddiffibrilwyr; a bod newidiadau cwricwlwm Donaldson beth amser i ffwrdd, nid wyf yn meddwl bod gennym amser i ewyllys da a gwaith da roi’r newid hwnnw i ni ar lefel y boblogaeth gyfan.

Bydd 8,000 o bobl yng Nghymru yn cael trawiad ar y galon y tu allan i leoliad ysbyty eleni, a bydd y rhan fwyaf ohonynt yn marw oherwydd anwybodaeth neu ofn y rhai a fydd yno pan fydd yn digwydd. Felly, pwy sydd â’r niferoedd, y cymhwysedd a’r hyder ar lefel y boblogaeth gyfan mewn sgiliau cymorth cyntaf—ac nid yw’n golygu CPR yn unig? Wel, gadewch i ni gael golwg ar y sgriniau: Norwy, 95 y cant; Yr Almaen, 80 y cant; Awstria, 80 y cant; Gwlad yr Iâ, 75 y cant. Mae Ffrainc hyd yn oed ar 40 y cant. Nawr, sut y digwyddodd hynny? Oherwydd rhwymedigaeth ddeddfwriaethol i gael hyfforddiant sgiliau achub bywyd gorfodol ar wahanol gyfnodau ym mywydau’r dinasyddion hynny. Yn Nenmarc a’r Swistir, ni allwch gael eich trwydded yrru hyd yn oed oni bai eich bod wedi gwneud yr hyfforddiant hwn. A pha wledydd sydd â’r gyfradd uchaf o bobl yn goroesi trawiad ar y galon y tu allan i’r ysbyty? Mae rhai ohonynt ymhell dros 50 y cant—sy’n cymharu â’n 3 i 10 y cant ni. Wel, rwy’n siwr y gallwch ddyfalu.

Nid yw’r cynnig deddfwriaethol hwn yn ymwneud yn unig ag ataliad ar y galon, CPR a diffibrilwyr; rwyf am i’n plant dyfu i fyny gyda’r hyder i ymyrryd pan fyddant yn gweld person sy’n gwaedu, yn anymwybodol, yn cael ffit, yn tagu, sydd wedi cael sioc drydanol, neu’n dangos arwyddion eu bod yn boddi. Mae cynllun newydd yn y rhan dlotaf o ogledd Bangladesh wedi gweithredu ar y pwynt olaf hwn, ac mae plant naw oed yno yn gorfod dysgu CPR a sut i achub bywyd mewn achos posibl o foddi. Ac argymhellion yw’r rhain, wrth gwrs. Nid ydynt wedi cael eu datblygu’n llawn, ond yn sicr nid ydynt yn anodd na’n ddrud i’w cyflwyno. Nid ydynt yn gwrthdaro ag awgrym yr Athro Donaldson y dylid defnyddio deddfwriaeth i ddiffinio set eang o ddyletswyddau. Gallech ddechrau ymgynghori ar y rhain yfory. Felly, Aelodau, rwy’n credu bod hwn yn achlysur lle y mae model Norwy yn bendant yn briodol i Gymru, ac rwy’n argymell y cynigion hyn i chi ac i bobl Cymru.

A gaf i atgoffa Aelodau taw cyfraniad o dair munud yn unig yw’r eitem yma? Dai Lloyd.

May I remind Members that their contributions under this item should be three minutes? Dai Lloyd.

Diolch yn fawr, Lywydd. Can I commend Suzy Davies for her initiative, and I wholeheartedly support the intention of getting cardiopulmonary resuscitation on the school curriculum and to be more widely acknowledged and trained for the general population. Also, we need defibrillators everywhere and people confident and not afraid to use them. Because that’s what I find, as a general practitioner—I’ve been unfortunate enough to do CPR on a number of occasions over the years, occasionally successfully, most often not successfully, and, with the use of defibrillators, what you find is that lots of people in the out-of-hospital situation are afraid to use a defibrillator. Get away from being afraid: with modern defibrillators, you cannot do any damage. Somebody who’s collapsed in cardiac arrest in front of you has basically died—you can only do good, even if the success rate is only eight per cent. That’s eight per cent of people who would have just died. So, my message is: get with it, people, don’t be afraid and you can’t do any damage; you can only transform a life. Diolch yn fawr.

Diolch yn fawr, Lywydd. A gaf fi ganmol Suzy Davies am ei blaengarwch, ac rwy’n llwyr gefnogi’r bwriad o gael dadebru cardio-pwlmonaidd ar gwricwlwm yr ysgol ac iddo gael ei gydnabod a’i hyfforddi’n fwy eang ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol? Hefyd, mae angen diffibrilwyr ym mhob man a phobl hyderus nad oes arnynt ofn eu defnyddio. Oherwydd dyna rwy’n ei weld, fel meddyg teulu—rwyf wedi bod yn ddigon anffodus i wneud CPR ar sawl achlysur dros y blynyddoedd, yn llwyddiannus o bryd i’w gilydd, ond yn aflwyddiannus gan amlaf, a chyda’r defnydd o ddiffibrilwyr, yr hyn a welwch yw bod llawer o bobl mewn sefyllfa y tu allan i’r ysbyty yn ofni defnyddio diffibriliwr. Peidiwch ag ofni: gyda diffibrilwyr modern, ni allwch wneud unrhyw niwed. Mae rhywun sydd wedi cwympo yn sgil ataliad ar y galon o’ch blaen wedi marw i bob pwrpas—ni allwch wneud dim ond lles, hyd yn oed os yw’r gyfradd lwyddiant yn ddim ond wyth y cant. Dyna wyth y cant o bobl a fuasai newydd farw. Felly, fy neges yw: ewch amdani, bobl, peidiwch â bod ofn ac ni allwch wneud unrhyw niwed; dim ond trawsnewid bywyd y gallwch ei wneud. Diolch yn fawr.

I’m delighted to support this initiative. I’d just like to talk about the strength of the voluntary sector in this area, because there is so much to draw upon that I think makes this proposal even more viable in terms of improving policy in this area. Can I talk about St John Cymru in particular? I’m proud to be associated with that marvellous charity, and I am indeed wearing their tie, as a very observant leader of the opposition has just spotted. Just to mention a couple of their schemes: the young lifesaver scheme is aimed at children in after-school programmes, and it’s often delivered by a teacher who has been specifically trained. An estimate that’s been made by St John is that around 130,000 accidents happen in UK schools, and they offer a one-day course for teachers, so that they can help children who have suffered an accident, as another area where vital work is being done. And it’s also high-tech—there’s a free bilingual app on first aid; don’t ask me how you use it, but I’m sure those that know will be able to advise.

St John are just one of many charities and non-governmental organisations that do valuable work in this area. I think many of us are aware of the British Heart Foundation’s CPR training programme, which is available in the workplace. We’ve had it here in the Assembly. I’ve gone on it, Presiding Officer, and I’m pleased to say the dummy survived. And I think we all should undertake that training; it’s really, really important. The figures that we saw earlier on the bar graphs speak for themselves, because if you get trained for the workplace, you also have those skills if you’re at home, if you’re on public transport, whatever. It’s essential. The need to install defibrillators in main public places, again, is really, really important. And if you’re trained and you’re out shopping, you’re in a shopping mall, whatever, you will be one of the people that could use it. And, as Dai Lloyd so poignantly said, if you don’t intervene, the outcome is pretty certain. You need to have the confidence to intervene. So, I do think, Presiding Officer, this Bill, if it could be brought forward, would be of great benefit to the people of Wales.

Rwy’n falch iawn o gefnogi’r fenter hon. Hoffwn siarad am gryfder y sector gwirfoddol yn y maes hwn, oherwydd rwy’n credu bod cymaint i elwa arno sy’n gwneud y cynnig hwn hyd yn oed yn fwy hyfyw o ran gwella polisi yn y maes hwn. A gaf fi siarad am St John Cymru yn benodol? Rwy’n falch o fod yn gysylltiedig â’r elusen wych honno, ac rwy’n gwisgo eu tei yn wir, fel y mae arweinydd sylwgar iawn yr wrthblaid newydd weld. Os caf sôn am un neu ddau o’u cynlluniau: anelir y cynllun achubwyr bywyd ifanc at blant mewn rhaglenni ar ôl ysgol, ac mae’n aml yn cael ei gyflwyno gan athro sydd wedi cael hyfforddiant penodol. Amcangyfrifodd St John fod oddeutu 130,000 o ddamweiniau yn digwydd mewn ysgolion yn y DU, ac maent yn cynnig cwrs undydd ar gyfer athrawon, er mwyn iddynt allu helpu plant sydd wedi dioddef damwain, fel maes arall lle y gwneir gwaith hanfodol. Ac mae hefyd yn cynnwys uwch-dechnoleg—ceir ap dwyieithog am ddim ar gymorth cyntaf; peidiwch â gofyn i mi sut rydych yn ei ddefnyddio, ond rwy’n siŵr y bydd y rhai sy’n gwybod yn gallu rhoi cyngor.

St John yw un o’r nifer o elusennau a sefydliadau anllywodraethol sy’n gwneud gwaith gwerthfawr yn y maes hwn. Rwy’n meddwl bod llawer ohonom yn ymwybodol o raglen hyfforddiant CPR Sefydliad Prydeinig y Galon, sydd ar gael yn y gweithle. Rydym wedi ei chael yma yn y Cynulliad. Fe gefais yr hyfforddiant, Lywydd, ac rwy’n falch o ddweud bod y dymi wedi goroesi. Ac rwy’n meddwl y dylai pawb ohonom gael yr hyfforddiant; mae’n wirioneddol bwysig. Mae’r ffigurau a welsom yn gynharach ar y graffiau bar yn siarad drostynt eu hunain, oherwydd os cewch eich hyfforddi ar gyfer y gweithle, bydd gennych y sgiliau hynny hefyd os ydych chi gartref, os ydych ar drafnidiaeth gyhoeddus, beth bynnag. Mae’n hanfodol. Unwaith eto, mae’r angen i osod diffibrilwyr mewn prif fannau cyhoeddus yn wirioneddol bwysig. Ac os ydych wedi eich hyfforddi a’ch bod mewn canolfan siopa, neu ble bynnag, byddwch yn un o’r bobl a allai ei ddefnyddio. Ac fel y dywedodd Dai Lloyd mor ingol, os nad ydych yn ymyrryd, mae’r canlyniad yn eithaf pendant. Mae angen i chi fod yn ddigon hyderus i ymyrryd. Felly, rwy’n meddwl y buasai’r Bil hwn o fudd mawr i bobl Cymru, Lywydd, pe gellid ei gyflwyno.

I’d like to thank Suzy for proposing that we legislate to ensure that everyone in Wales is provided with the basic skills to save a life. Yesterday, we discussed the heart conditions delivery plan in this Chamber, during which I highlighted the fact that, each month in Wales, 720 people will go to hospital with a heart attack and, sadly, 340 of those people will die. Without CPR and defibrillation within the first 10 minutes, the chances of surviving a cardiac arrest are virtually nil. Given that over 80 per cent of cardiac arrests take place in the home and the number of red category ambulance responses that take longer than eight minutes to arrive, it is vital that we have people on hand with the skills to save a life. It takes minutes to learn CPR, and using a defibrillator can be taught in a single morning. Despite this, how many of us can honestly say that we have the skills to save a life?

I fully support Suzy’s campaign, and would like to see every child in Wales spend just one morning a year learning how to perform CPR. We could also explore other options for improving the number of people equipped with lifesaving skills. Should CPR and emergency firs aid form part of learning to drive? Should having these skills be a requirement for having a public service vehicle licence? Can we insist that all front-of-house staff in public buildings know CPR and how to use a defibrillator? These are the considerations we must make if we are serious about ensuring that as many people as possible have the skills they need to save a life. We are very lucky in this building as many of the security staff and ushers are trained in first aid, we have a number of automated external defibrillators, and our staff have responded to emergencies both on and off the estate. People aren’t so lucky in other parts of Wales.

I urge Members to support Suzy’s call to ensure that lifesavings skills training is available to all and that AEDs are made more widely available in Wales. By taking these small steps, we can ensure that chances of surviving a cardiac arrest, whether at home or in a public place, are greatly improved. I would also urge everyone in this Chamber to learn CPR if they have not done so already. Diolch yn fawr.

Hoffwn ddiolch i Suzy am gynnig ein bod yn deddfu i sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael y sgiliau sylfaenol i achub bywyd. Ddoe, buom yn trafod y cynllun cyflawni ar gyfer cyflyrau ar y galon yn y Siambr hon, a thynnu sylw yn ystod y ddadl at y ffaith y bydd 720 o bobl yn mynd i’r ysbyty bob mis yng Nghymru ar ôl cael trawiad ar y galon ac yn anffodus, bydd 340 o’r bobl hynny’n marw. Heb CPR a diffibrilio o fewn y 10 munud cyntaf, mae’r gobaith o oroesi trawiad ar y galon bron yn ddim. O ystyried bod dros 80 y cant o achosion o ataliad ar y galon yn digwydd yn y cartref a bod nifer yr ymatebion ambiwlans categori coch sy’n cymryd mwy nag wyth munud i gyrraedd, mae’n hanfodol fod gennym bobl wrth law gyda’r sgiliau i achub bywyd. Mae’n cymryd munudau i ddysgu CPR, a gellir dysgu sut i ddefnyddio diffibriliwr mewn un bore. Er gwaethaf hyn, faint ohonom sy’n gallu dweud yn onest fod gennym y sgiliau i achub bywyd?

Rwy’n llwyr gefnogi ymgyrch Suzy, a hoffwn weld pob plentyn yng Nghymru yn treulio un bore y flwyddyn yn dysgu sut i gyflawni CPR. Gallem hefyd archwilio opsiynau eraill ar gyfer gwella nifer y bobl sy’n meddu ar sgiliau achub bywyd. A ddylai CPR a chymorth cyntaf mewn argyfwng fod yn rhan o’r broses o ddysgu gyrru? A ddylai cael y sgiliau hyn fod yn ofyniad cyn cael trwydded cerbyd gwasanaeth cyhoeddus? A allwn fynnu bod pob aelod o’r staff rheng flaen mewn adeiladau cyhoeddus yn gallu gwneud CPR ac yn gwybod sut i ddefnyddio diffibriliwr? Dyma’r pethau sy’n rhaid i ni eu hystyried os ydym o ddifrif ynglŷn â sicrhau bod gan gymaint o bobl â phosibl y sgiliau sydd eu hangen arnynt i achub bywyd. Rydym yn ffodus iawn yn yr adeilad hwn gan fod llawer o’r staff diogelwch a’r tywyswyr wedi’u hyfforddi mewn cymorth cyntaf, mae gennym nifer o ddiffibrilwyr allanol awtomatig, ac mae ein staff wedi ymateb i argyfyngau ar, ac oddi ar yr ystad. Nid yw pobl mor ffodus mewn rhannau eraill o Gymru.

Rwy’n annog yr Aelodau i gefnogi galwad Suzy er mwyn sicrhau bod hyfforddiant sgiliau achub bywyd ar gael i bawb a bod diffibrilwyr allanol awtomatig ar gael yn ehangach yng Nghymru. Trwy gymryd y camau bach hyn, gallwn sicrhau bod y gobaith o oroesi trawiad ar y galon, boed yn y cartref neu mewn man cyhoeddus, yn gwella’n fawr. Buaswn hefyd yn annog pawb yn y Siambr hon i ddysgu CPR os nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes. Diolch yn fawr.

Mewn ychydig iawn o eiriau mi wnaf innau ddweud fy mod i yn cefnogi'r cynnig yma. Rydym ni yn barod wedi clywed am bwysigrwydd cymorth cyntaf mewn sefyllfaoedd brys. Rydym ni’n gwybod pa mor bwysig, wrth gwrs, ydy hi fod offer fel ‘defibrillators’ a ‘kits’ cymorth cyntaf a ballu ar gael.

Mae’r arolwg diweddar gan Sant Ioan—rydym ni wedi clywed amdanyn nhw yn barod—yn dweud stori glir wrthym ni, sef bod 69 y cant o blant ysgol yn dweud na fydden nhw ddim yn gwybod sut i drin aelod o’r teulu neu gyfaill iddyn nhw pe baen nhw’n ffeindio eu hunain mewn sefyllfa lle byddai angen hynny; mae 72 y cant o ddisgyblion yn dweud y byddent yn dymuno cael y sgiliau hynny; ac 83 y cant yn dweud y bydden nhw yn llawer fwy hyderus yn gweithredu i drio achub bywyd rhywun, neu roi gofal i rhywun, pe baen nhw wedi cael yr addysg.

A gaf i roi sylw i sylwadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru wrth y BBC, yn dweud bod disgyblion yn cael dysgu am dechnegau gofal brys yn barod fel rhan o addysg bersonol a chymdeithasol. Mae’r sylwadau hynny yn awgrymu i mi, rydw i’n meddwl, fod yna gryn wahaniaeth rhwng yr hyn mae’r Llywodraeth yn meddwl sy’n digwydd a’r hyn sy’n digwydd go iawn yn ein hysgolion ni. Mae ymchwil yn dangos bod yna anfodlonrwydd ynglŷn â’r hyn sy’n cael ei gynnig ar hyn o bryd, ac yn ogystal â bod y plant eu hunain yn cyfaddef ac yn dweud nad oes ganddyn nhw'r sgiliau a’u bod nhw’n dymuno cael y sgiliau, mae athrawon hefyd, yn ôl arolygon ac ymchwil, yn dweud bod ganddyn nhw ddiffyg hyder yn y sgiliau y maen nhw i fod i’w pasio ymlaen i’r plant.

Ond, gadwech i mi gloi efo’r cwestiwn yma i’w ofyn i unrhyw Weinidog sydd yn gwrando, ac unrhyw swyddog hefyd: pe baech chi allan yn mynd am dro rhyw ddiwrnod ac yn dioddef ‘cardiac arrest’ ac mai’r unig berson sydd gerllaw ydy person ifanc 15 oed, a fyddai’n well gennych chi bod y person 15 oed hwnnw wedi mynd drwy system anfoddhaol o ddysgu rhai sgiliau fel rhan o addysg bersonol a chymdeithasol, neu a fyddai’n well gennych chi bod y person 15 oed hwnnw wedi mynd drwy system addysg sydd wedi dysgu'r sgiliau iawn, a hynny wedi ei seilio mewn deddfwriaeth? Rydw i’n gwybod beth ydy’r ateb o fy rhan i, a dyna pam rwy’n cefnogi’r cynnig deddfwriaethol yma.

In very few words I will also say that I support this proposal. We’ve already heard about the importance of first aid in emergency situations. We know how important it is that equipment such as defibrillators and first aid kits are available.

The recent survey by St John—and we’ve heard reference to this already—tells a very clear story, in that 69 per cent of schoolchildren say that they wouldn’t know how to treat a member of the family or a friend of theirs if they found themselves in a situation where that was necessary; 72 per cent of people say that they would wish to have those skills; and 83 per cent say that they would be far more confident in trying to save a life or in caring for an individual if they had been given that education.

If I could just turn to some comments made by the Welsh Government in response to the BBC, saying that pupils do learn about emergency care techniques already as part of personal and social education. Now, those comments suggest to me that there is a deal of difference between what the Government believes is happening and what’s really happening in our schools. Research demonstrates that there is dissatisfaction in terms of what is provided at present, and in addition to the fact that the pupils themselves say that they don’t have the necessary skills and that they would like to learn the skills, teachers, too, according to research and surveys, say that they lack confidence in terms of the skills that they are expected to pass on to their pupils.

But I will conclude with this question, which I would ask of any Minister listening and any official, too: if you were going for a walk one day and suffered cardiac arrest, and the only person nearby is a 15-year-old, let’s say, would you prefer for that 15-year-old to have gone through an inadequate system of learning certain skills as part of personal and social education, or would you prefer for that 15-year-old to have gone through an education system that would have taught him or her the correct skills, with that provision based in legislation? I know what my response would be, and that’s why I support this legislative proposal.

I carefully cut the grape in half and I fed one half very carefully to my precious child. She sucked out the contents and then proceeded to choke on the skin. I was utterly terrified. My CPR training—learnt when I was a rescue diver, in the days when I was younger and fitter—completely went out of my head. Thankfully my husband was present and he saved our little girl’s life. Today she is 14. I can tell you now, she does not and has not learnt any lifesaving skills at school, but she’s learnt them from her mummy and her daddy, and she will grow up to be an adult who, perhaps, won’t panic if the same thing happens to her—if her child were to choke on a grape.

I utterly support this campaign, as a mum and as a parent. I also support it with a bit of an education hat on, because I believe really firmly that we need to build resilient children. This is a debate that Lynne Neagle will be bringing to the Chamber later on today. When they’re at school, the more little skills we can give them, the more little bits added into that jigsaw puzzle, it builds confidence, builds resilience, builds determination. I think that this is something that we can easily add into the curriculum. I’ve heard before the cries of, ‘The curriculum is already really crowded’. But it’s about putting in priorities and it’s about really cleaving to Donaldson’s new six strands, and this would fit very well into those six strands. It’s a skill that, once you have learnt it—providing the panic doesn’t set in—you can use time and time again. But I would emphasise that we also need to build in constant re-teaching. It’s been a long time since I had to do CPR on anyone and I wouldn’t mind learning again. I think this is a wonderful idea and I do hope that the Government will allow Suzy Davies the opportunity to take this forward and explore it in more detail. Thank you.

Torrais y rawnwinen yn ofalus a bwydais un hanner yn ofalus iawn i fy mhlentyn annwyl. Sugnodd y cynnwys ohoni, ac aeth ymlaen i dagu ar y croen. Roeddwn mewn arswyd pur. Aeth fy hyfforddiant CPR—a ddysgais pan oeddwn yn ddeifiwr achub, yn y dyddiau pan oeddwn yn iau ac yn fwy heini—allan o fy mhen yn llwyr. Diolch byth, roedd fy ngŵr yn bresennol ac fe achubodd fywyd ein merch fach. Heddiw, mae hi’n 14. Gallaf ddweud wrthych yn awr, nad yw yn dysgu, ac nid yw wedi dysgu unrhyw sgiliau achub bywyd yn yr ysgol, ond mae hi wedi eu dysgu gan ei mam a’i thad, ac fe fydd hi’n tyfu’n oedolyn na fydd yn mynd i banig, o bosibl, os yw’r un peth yn digwydd iddi hi—pe bai ei phlentyn yn tagu ar rawnwinen.

Rwy’n llwyr gefnogi’r ymgyrch hon, fel mam ac fel rhiant. Rwyf hefyd yn ei chefnogi o safbwynt addysgol, oherwydd credaf yn gryf iawn fod angen i ni fagu plant gwydn. Mae hon yn ddadl y bydd Lynne Neagle yn ei chyflwyno i’r Siambr yn nes ymlaen heddiw. Pan fyddant yn yr ysgol, po fwyaf o sgiliau bach y gallwn eu rhoi iddynt, y mwyaf o ddarnau bach a gaiff eu hychwanegu at y pos jig-so, mae’n adeiladu hyder, yn adeiladu gwydnwch, yn adeiladu penderfyniad. Credaf fod hyn yn rhywbeth y gallwn yn hawdd ei ychwanegu at y cwricwlwm. Rwyf wedi clywed y cwynion, ‘Mae’r cwricwlwm eisoes yn llawn iawn’. Ond mae’n ymwneud â chynnwys blaenoriaethau ac mae’n ymwneud â glynu go iawn at chwe maes newydd Donaldson, a byddai hyn yn gweddu’n dda iawn i’r chwe maes hwnnw. Mae’n sgil y gallwch ei ddefnyddio dro ar ôl tro ar ôl i chi ei ddysgu—ond i chi beidio â mynd i banig. Ond rwyf am bwysleisio bod angen i ni gynnwys ailaddysgu cyson hefyd. Mae wedi bod yn amser hir ers i mi wneud CPR ar neb ac ni fyddai ots gennyf ddysgu eto. Rwy’n credu bod hwn yn syniad gwych ac rwy’n gobeithio y bydd y Llywodraeth yn rhoi cyfle i Suzy Davies fwrw ymlaen â hyn a’i archwilio’n fwy manwl. Diolch.

Galwaf ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething.

I call on the Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport, Vaughan Gething.

Member
Vaughan Gething 14:56:00
The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport

Thank you, Presiding Officer. I am pleased to have the opportunity to set out again what we are already doing to improve survival from out-of-hospital cardiac arrests, which includes many of the aspects in Suzy Davies’s private Member’s Bill proposal. However, whilst I do support the ambitions in the proposal in principle, I can’t support the motion as I don’t believe that imposing a statutory duty is the right approach to take at this time in delivering improvements across Wales. In particular, the impact on the school curriculum is not one that the Government can support, and I’ll hopefully explain that in some helpful detail.

I set out in my written statement in December the excellent work that took place across schools last October, when approximately 17,000 children were trained with a variety of life-saving skills. That type of approach can work well in our school system using the existing platform of personal and social education. But, looking further ahead to when we do have a new curriculum following the Donaldson process, the best evidence has shown us that using legislation in the way the motion urges us to has led to an overloaded and complicated system. We should not dismiss that argument out of hand. Donaldson was very clear about this. We want to use legislation sparingly, and I do really understand the well-meant intent, that the motion is seeking to add life-saving skills as a mandatory part of the curriculum. On this, I don’t agree with Suzy Davies’s view that this would not undermine the approach we are taking that flows from the Donaldson review. I really do think that those of us who support this significant review, and the prospect of a coherent curriculum cannot then cut across that Donaldson approach by making discrete bids for mandatory additions to the new curriculum before it’s actually been completed and implemented.

Now, work has already commenced in developing an out-of-hospital cardiac arrest plan, which will look at ways to improve CPR and access to defibrillation—common themes in the debate today. We’re already starting to make progress in Wales, particularly in relation to access to defibrillators through the register, with over 2,000 registered since I launched ‘Be a defib hero’. That campaign started in February 2015. We should also make the most of the similarities between the emergency services and their shared commitment to keep people and communities safe. Almost all fire appliances now have defibrillators, and firefighters are trained in life-saving skills. I’ve agreed with the Cabinet Secretary for Communities and Children to a set of priorities to help focus fire and rescue service support for the NHS. The priorities that we’ll be working to deliver in 2017-18 include support for an emergency medical response.

It is, though, worth noting that, in Wales, following the changes that we made to our ambulance response model, the average ambulance response time to a cardiac arrest in Wales is now between four and five minutes. That’s a significant improvement because we’ve refocused our ability to get people to those really life critical calls. Now, for the out- of-hospital cardiac arrest plan to become embedded, I think that we do need to build on that momentum that we’re already making prior to taking a decision about introducing a mandatory requirement. That plan is being developed with partners across the NHS family, emergency services and the third sector. As with other Members, too, I want to recognise and welcome the work of the campaign in the third sector, with a wide range of volunteers and the training they provide. I know that every Member has the opportunity for them and their staff to receive first aid training from a number of different organisations, and I recognise the work they are already doing. They are very much part of producing our new plan and seeing it through to reality. We do recognise that life-saving skills and emergency aid procedures are clearly extremely important, and the Welsh Government fully supports the work of those organisations in raising awareness and helping people acquire those skills.

Last week, as Members have mentioned, the Welsh Ambulance Services NHS Trust launched their latest defibrillator campaign, aimed at raising awareness of what a defibrillator is, where to find the nearest one, and what support is available to obtain one. I hope Members will take the opportunity to support that campaign and, in particular, to listen to the words of Dai Lloyd that, with modern defibrillators, they talk you through what you need to do and, if someone is in cardiac arrest—you’re absolutely right—you can only help. I hope that’s a message people do take on board and take seriously.

I do accept that it’s of the utmost importance that the population of Wales is given the opportunity—every opportunity—to survive cardiac arrest and are provided with knowledge and resources, like defibrillators, that will enable the efforts being made to save lives. We are committed to working with organisations across Wales to achieve this, but, at this point, I’m not persuaded that this requires legislation. Now, if this were a Stage 1 debate, then the Government would oppose the motion. However, the Government will abstain today and backbenchers in my party have a free vote. But, in abstaining, the Government wishes to signal its support for continuing to improve life-saving skills and our view that legislation is a potential future option where it is clear that it is either the best way forward or the only way to make further progress. But we will continue to make progress with our out-of-hospital cardiac arrest plan. We want to see what comes from that and then we’ll continue to work with stakeholders, including Members in this place, regardless of what party they’re in, to try and save lives and review what our next steps should be as we move forward in trying to improve lives and, of course, to save lives.

Diolch i chi, Lywydd. Rwy’n falch o gael cyfle i nodi eto yr hyn yr ydym eisoes yn ei wneud i wella lefelau goroesi yn sgil trawiad ar y galon y tu allan i’r ysbyty, sy’n cynnwys llawer o’r agweddau yng nghynnig Bil Aelod preifat Suzy Davies. Fodd bynnag, er fy mod yn cefnogi uchelgais y cynnig mewn egwyddor, ni allaf gefnogi’r cynnig gan nad wyf yn credu mai gosod dyletswydd statudol yw’r dull cywir i’w fabwysiadu ar hyn o bryd ar gyfer cyflawni gwelliannau ledled Cymru. Yn benodol, nid yw’r effaith ar y cwricwlwm ysgol yn un y gall y Llywodraeth ei chefnogi, a gobeithiaf egluro hynny’n eithaf manwl a defnyddiol.

Nodais yn fy natganiad ysgrifenedig ym mis Rhagfyr y gwaith ardderchog a wnaed ar draws yr ysgolion fis Hydref diwethaf, pan hyfforddwyd oddeutu 17,000 mewn amrywiaeth o sgiliau achub bywyd. Gall dull o’r fath weithio’n dda yn ein system ysgol gan ddefnyddio platfform presennol addysg bersonol a chymdeithasol. Ond wrth edrych ymhellach i’r dyfodol tuag at yr adeg pan fydd gennym gwricwlwm newydd yn dilyn proses Donaldson, mae’r dystiolaeth orau wedi dangos i ni fod defnyddio deddfwriaeth yn y ffordd y mae’r cynnig yn ein hannog i wneud wedi arwain at system wedi’i gorlwytho a rhy gymhleth. Ni ddylem ddiystyru’r ddadl honno yn syth. Roedd Donaldson yn glir iawn ynglŷn â hyn. Rydym yn awyddus i ddefnyddio deddfwriaeth yn gynnil, ac rwy’n sicr yn deall y bwriad da, fod y cynnig yn ceisio ychwanegu sgiliau achub bywyd fel rhan orfodol o’r cwricwlwm. Ar hyn, nid wyf yn cytuno â barn Suzy Davies na fyddai hyn yn tanseilio ein dull o weithredu sy’n deillio o adolygiad Donaldson. Rwy’n meddwl o ddifrif na all y rhai ohonom sy’n cefnogi’r adolygiad sylweddol hwn a’r posibilrwydd o gwricwlwm cydlynol dorri ar draws dull Donaldson wedyn drwy wneud cynigion unigol ar gyfer ychwanegiadau gorfodol i’r cwricwlwm newydd cyn iddo gael ei gwblhau a’i roi ar waith.

Nawr, mae gwaith eisoes wedi dechrau ar ddatblygu cynllun trawiad ar y galon y tu allan i’r ysbyty a fydd yn edrych ar ffyrdd o wella CPR a mynediad at ddiffibrilwyr—themâu cyffredin yn y ddadl heddiw. Rydym eisoes yn dechrau gwneud cynnydd yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas â mynediad at ddiffibrilwyr drwy’r gofrestr, gyda thros 2,000 wedi’u cofrestru ers i mi lansio ‘Byddwch yn arwr diffib’. Dechreuodd yr ymgyrch honno ym mis Chwefror 2015. Dylem hefyd fanteisio i’r eithaf ar y tebygrwydd rhwng y gwasanaethau brys a’u hymrwymiad ar y cyd i gadw pobl a chymunedau’n ddiogel. Mae diffibriliwr ar bron bob injan dân bellach, ac mae diffoddwyr tân wedi cael eu hyfforddi mewn sgiliau achub bywyd. Rwyf wedi cytuno gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ar gyfres o flaenoriaethau er mwyn helpu i ganolbwyntio cefnogaeth y gwasanaeth tân ac achub i’r GIG. Mae’r blaenoriaethau y byddwn yn gweithio i’w cyflawni yn 2017-18 yn cynnwys cymorth ar gyfer ymateb meddygol brys.

Fodd bynnag, mae’n werth nodi, yng Nghymru, yn dilyn y newidiadau a wnaethom i’n model ymateb ambiwlansys, fod amser cyfartalog ymateb ambiwlans i ataliad y galon yng Nghymru bellach rhwng pedair a phum munud. Mae hwnnw’n welliant sylweddol gan ein bod wedi ailffocysu ein gallu i gael pobl at y galwadau lle y ceir perygl gwirioneddol i fywyd. Nawr, er mwyn i’r cynllun ataliad ar y galon y tu allan i’r ysbyty allu gwreiddio, rwy’n meddwl bod angen i ni adeiladu ar y momentwm sydd gennym eisoes cyn gwneud penderfyniad ynglŷn â chyflwyno gofyniad gorfodol. Mae’r cynllun yn cael ei ddatblygu gyda phartneriaid ar draws y teulu GIG, y gwasanaethau brys a’r trydydd sector. Fel yr Aelodau eraill, hefyd, rwyf am gydnabod a chroesawu gwaith yr ymgyrch yn y trydydd sector, gydag ystod eang o wirfoddolwyr a’r hyfforddiant a ddarperir ganddynt. Gwn fod pob Aelod yn cael cyfle iddynt hwy a’u staff gael hyfforddiant cymorth cyntaf gan nifer o wahanol sefydliadau, ac rwy’n cydnabod y gwaith y maent eisoes yn ei wneud. Maent yn sicr yn rhan o’r broses o gynhyrchu ein cynllun newydd a sicrhau ei fod yn cael ei wireddu. Rydym yn cydnabod bod sgiliau achub bywyd a gweithdrefnau cymorth mewn argyfwng yn amlwg yn hynod o bwysig, ac mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwaith y sefydliadau hynny yn codi ymwybyddiaeth a helpu pobl i gael y sgiliau hynny.

Yr wythnos diwethaf, fel y soniodd yr Aelodau, lansiodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru eu hymgyrch diffibrilwyr ddiweddaraf, gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o’r hyn yw diffibriliwr, ble i ddod o hyd i’r un agosaf, a pha gymorth sydd ar gael i ddod o hyd i un. Rwy’n gobeithio y bydd yr Aelodau’n manteisio ar y cyfle i gefnogi’r ymgyrch honno ac yn arbennig, i wrando ar eiriau Dai Lloyd fod diffibrilwyr modern yn eich siarad drwy’r hyn sydd angen i chi ei wneud ac os oes rhywun yn cael ataliad ar y galon—rydych yn hollol iawn—dim ond helpu y gallwch ei wneud. Rwy’n gobeithio bod honno’n neges y bydd pobl yn ei chlywed ac o ddifrif yn ei chylch.

Rwy’n derbyn ei bod yn hollbwysig fod poblogaeth Cymru yn cael cyfle—pob cyfle—i oroesi trawiad ar y galon a bod gwybodaeth ac adnoddau yn cael eu darparu ar eu cyfer, pethau fel diffibrilwyr, a fydd yn hwyluso’r ymdrechion a wneir i achub bywydau. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda sefydliadau ledled Cymru i gyflawni hyn, ond ar hyn o bryd, nid wyf yn argyhoeddedig fod gofyn cael deddfwriaeth. Nawr, pe bai hon yn ddadl Cyfnod 1, yna buasai’r Llywodraeth yn gwrthwynebu’r cynnig. Fodd bynnag, bydd y Llywodraeth yn ymatal heddiw a bydd pleidlais rydd gan aelodau’r meinciau cefn yn fy mhlaid. Ond drwy ymatal, mae’r Llywodraeth yn dymuno dangos ei chefnogaeth i barhau i wella sgiliau achub bywyd a’n safbwynt fod deddfwriaeth yn opsiwn posibl yn y dyfodol lle y mae’n amlwg naill ai mai dyna’r ffordd orau ymlaen neu mai dyna’r unig ffordd i wneud cynnydd pellach. Ond byddwn yn parhau i wneud cynnydd ar ein cynllun ataliad ar y galon y tu allan i’r ysbyty. Rydym am weld beth a ddaw o hynny ac yna byddwn yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys Aelodau yn y lle hwn, o ba blaid bynnag, i geisio achub bywydau ac adolygu’r hyn y dylai ein camau nesaf fod wrth i ni symud ymlaen i geisio gwella bywydau ac wrth gwrs, achub bywydau.

Galwaf ar Suzy Davies i ymateb i’r ddadl.

I call on Suzy Davies to reply to the debate.

First of all, can I please say thank you to everyone who’s supporting this today, and thank you also to the Cabinet Secretary, because I’m not against what he’s planning to do? What I’m saying is it’s going to take way too long. It takes two hours to train a child to save a life; it takes 10 minutes to kill a cardiac arrest victim. So, I’m disappointed that you haven’t been able to show support for this today. Dai Lloyd is quite right: nobody in Wales should be dying of ignorance or fear, and that’s what lack of population-level life-saving skills could mean for Wales. However, I’m determined to do my little bit before you all leave, and so, if you’re happy, we’re just going to do a little bit of life-saving training now. Thank you.

Yn gyntaf oll, a gaf fi ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi hyn heddiw, a diolch hefyd i Ysgrifennydd y Cabinet, gan nad wyf yn gwrthwynebu’r hyn y mae’n bwriadu ei wneud? Yr hyn rwy’n ei ddweud yw ei fod yn mynd i gymryd llawer gormod o amser. Mae’n cymryd dwy awr i hyfforddi plentyn i achub bywyd; mae’n cymryd 10 munud i ladd rhywun sy’n dioddef trawiad ar y galon. Felly, rwy’n siomedig nad ydych wedi gallu dangos cefnogaeth i hyn heddiw. Mae Dai Lloyd yn hollol iawn: ni ddylai unrhyw un yng Nghymru farw o anwybodaeth neu ofn, a dyna beth y gallai diffyg sgiliau achub bywyd ar lefel y boblogaeth ei olygu i Gymru. Fodd bynnag, rwy’n benderfynol o wneud fy rhan cyn i bawb ohonoch adael, ac felly, os ydych yn fodlon, rydym yn mynd i wneud ychydig o hyfforddiant achub bywyd yn awr. Diolch.

Dangoswyd DVD. Mae’r trawsgrifiad mewn dyfynodau isod yn drawsgrifiad o’r cyfraniadau llafar ar y DVD. Mae’r cyflwyniad ar gael drwy ddilyn y linc hon:

A DVD was shown. The transcription in quotation marks below is a transcription of the oral contributions on the DVD. The presentation can be accessed by following this link:

‘Baby CPR is crucial to know. There are a few simple steps, so here we go.’

‘Get to a phone.’

‘Don’t take a chance.’

‘First you must call an ambulance.’

‘But while you wait for the ambulance to arrive, here are some tips to help your baby survive.’

‘Place your baby on a nice flat surface and tilt their head back. Don’t be nervous—nervous, oh.’

‘Give five puffs over the mouth and nose. Not sure what we mean? Well, here’s how it goes.’

‘One puffs, two puffs, three puffs and four. Five is enough, don’t puff any more.’

‘Place two fingers upon the chest and pump 30 times, no more, no less.’

‘Puff, puff and 30 more pumps. Repeat this until the ambulance comes. Puff, puff and 30 more pumps. Repeat this until the ambulance comes.’

‘Gosh, that was fun.’

‘And full of information.’

‘Our work here is done.’

‘Oh, I need a vacation.’

Mae CPR babanod yn hanfodol i’w wybod. Mae yna rai camau syml, felly dyma ni.

Ewch at ffôn.

Peidiwch â mentro.

Yn gyntaf rhaid i chi ffonio am ambiwlans.

Ond tra byddwch yn aros i’r ambiwlans gyrraedd, dyma rai awgrymiadau i helpu eich baban i oroesi.

Rhowch eich baban ar arwyneb gwastad a gogwyddo eu pen ôl. Peidiwch â bod yn nerfus—nerfus, o.

Rhowch bum pwff dros y geg a’r trwyn. Ansicr beth a olygwn? Wel, dyma sut i wneud.

Un pwff, dau bwff, tri phwff, pedwar. Mae pump yn ddigon, peidiwch â phwffio rhagor.

Rhowch ddau fys ar y frest a phwmpiwch 30 gwaith, dim mwy, dim llai.

Pwff, pwff a 30 pwmp arall. Ailadroddwch hyn nes i’r ambiwlans ddod. Pwff, pwff a 30 pwmp arall. Ailadroddwch hyn nes i’r ambiwlans ddod.

Diar, roedd hynna’n hwyl.

Ac yn llawn gwybodaeth.

Mae ein gwaith yma wedi ei wneud.

O, mae angen gwyliau arnaf.

Y cwestiwn yw: a ddylid nodi’r cynnig? A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? [Gwrthwynebiad.] Gohiriaf y bleidlais o dan yr eitem yma tan y cyfnod pleidleisio.

The proposal is to note the motion. Does any Member object? [Objection.] I will defer voting under this item until voting time.

Gohiriwyd y pleidleisio tan y cyfnod pleidleisio.

Voting deferred until voting time.

6. 5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei Ymchwiliad i Waith Ieuenctid
6. 5. Debate on the Children, Young People and Education Committee's Report on Its Inquiry into Youth Work

Yr eitem nesaf ar ein hagenda ni yw’r ddadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ymchwiliad i waith ieuenctid ac rydw i’n galw ar Gadeirydd y pwyllgor hwnnw i wneud y cynnig—Lynne Neagle.

The next item on the agenda is the debate on the Children, Young People and Education Committee’s report on its inquiry into youth work, and I call on the committee Chair to move the motion—Lynne Neagle.

Cynnig NDM6230 Lynne Neagle

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 'Ba fath o wasanaeth ieuenctid y mae Cymru ei eisiau? Adroddiad yr ymchwiliad i Waith Ieuenctid' a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Rhagfyr 2016.

Motion NDM6230 Lynne Neagle

To propose that the National Assembly for Wales:

Notes the report of the Children, Young People and Education Committee ‘What type of youth service does Wales want? Report of the inquiry into Youth Work’ which was laid in the Table Office on 15 December 2016.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Thank you, Llywydd. I’m very pleased to open this debate on the first report of the Children, Young People and Education Committee’s inquiry into youth work in Wales. I’d like to place on record my thanks to the 1,500 young people from across Wales who gave their views to the committee. Their evidence was very clear that youth services are very important to many young people and can make a significant difference to their lives.

I was also delighted to see the positive response that this inquiry received from stakeholders across Wales. We were very grateful for their honesty in helping us, as a committee, understand what the challenges are, and for their enthusiasm in engaging with the committee’s work.

I’d particularly like to thank the Council for Wales of Voluntary Youth Services for their support in bringing so many of those people together at our excellent round table event with stakeholders. The commitment and enthusiasm of those who attended made a real impression on me, and I’m sure that the same is true of other committee members.

Youth work is genuinely life-changing, not just for the children and young people but for the countless staff and volunteers who make it happen every day across Wales. Members will be familiar with services in their own constituencies and know how they can shape young citizens of Wales and set them up with skills for life.

Through the course of our inquiry, we had evidence of young people who have benefited from youth services, and also those who have had them removed. One young person who had previously accessed services said:

‘Without youth workers I wouldn’t be the person I am today… it is a young person’s right to a safe space and somewhere to have fun, play and participate.’

Another told us that ‘I feel like they’—youth services—

‘are really good for people with fewer friends as it gives a chance to make friends.’

And another said that it has:

‘Given me so much confidence, experiences and life skills that I would not have been able to gain anywhere else.’

These were just some of the positive experiences that were shared with us. When youth services are in place, they can really change lives.

I want to thank the Minister for Lifelong Learning and Welsh Language for his consideration of our findings. It was very welcome to see the Minister broadly accept all 10 recommendations made by the committee. Our findings were very clear: when youth work disappears from a young person’s life, the impact is considerable. Whilst cuts in funding are not exclusive to youth services, in a difficult financial climate for local authorities it can often be youth services first to bear the brunt. The total amount of expenditure on youth services by local authorities, including funding through the revenue support grant, has reduced by almost 25 per cent over the last four years. Evidence from the voluntary sector suggested they had also faced severe reductions in funding, and that this has had a considerable impact, with intensified competition for scarce resource.

The committee recognised the difficult decisions faced by local authorities. However, we feel that developing youth services is an essential investment in the future of the nation’s young people. These services are often a catalyst to help young people develop skills and confidence and make better choices in their lives. Whilst their impact may not often be apparent in the short term, young people told us of the longer term impact services can have to help them achieve their potential.

Diolch i chi, Lywydd. Rwy’n falch iawn o agor y ddadl hon ar adroddiad cyntaf ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i waith ieuenctid yng Nghymru. Hoffwn gofnodi fy niolch i’r 1,500 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru a roddodd eu barn i’r pwyllgor. Roedd eu tystiolaeth yn glir iawn fod gwasanaethau ieuenctid yn bwysig iawn i lawer o bobl ifanc, a gall wneud gwahaniaeth sylweddol i’w bywydau.

Roeddwn yn falch iawn hefyd o weld yr ymateb cadarnhaol i’r ymchwiliad hwn gan randdeiliaid ledled Cymru. Roeddem yn ddiolchgar iawn am eu gonestrwydd yn ein helpu, fel pwyllgor, i ddeall beth yw’r heriau, ac am eu brwdfrydedd wrth ymwneud â gwaith y pwyllgor.

Hoffwn ddiolch yn arbennig i Gyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol am eu cefnogaeth yn dwyn cynifer o’r bobl hynny at ei gilydd yn ein digwyddiad bwrdd crwn ardderchog gyda rhanddeiliaid. Gwnaeth ymrwymiad a brwdfrydedd y rheini a fynychodd argraff fawr arnaf, ac rwy’n siŵr fod yr un peth yn wir am aelodau eraill y pwyllgor.

Mae gwaith ieuenctid yn newid bywydau go iawn, nid yn unig i’r plant a’r bobl ifanc, ond i’r staff a’r gwirfoddolwyr dirifedi sy’n gwneud i bethau ddigwydd bob dydd ledled Cymru. Bydd yr Aelodau’n gyfarwydd â gwasanaethau yn eu hetholaethau eu hunain ac yn gwybod sut y gallant ddylanwadu ar ddinasyddion ifanc Cymru a rhoi sgiliau am oes iddynt.

Trwy gydol ein hymchwiliad, cawsom dystiolaeth gan bobl ifanc sydd wedi elwa o wasanaethau ieuenctid, a hefyd y rhai sydd wedi colli’r gwasanaethau hynny. Dywedodd un person ifanc a oedd wedi bod yn defnyddio gwasanaethau yn flaenorol:

Heb weithwyr ieuenctid ni fuaswn y person wyf fi heddiw... mae gan berson ifanc hawl i ofod diogel a rhywle i gael hwyl, chwarae a chymryd rhan.

Dywedodd un arall wrthym eu bod yn teimlo eu bod—gwasanaethau ieuenctid—

yn dda iawn ar gyfer pobl sydd â llai o ffrindiau gan ei fod yn rhoi cyfle iddynt wneud ffrindiau.

A dywedodd eu bod wedi:

Rhoi cymaint o hyder, profiadau a sgiliau bywyd i mi na fuaswn wedi gallu eu cael yn unman arall.

Dim ond rhai o’r profiadau cadarnhaol a gafodd eu rhannu gyda ni yw’r rhain. Pan fydd gwasanaethau ieuenctid yn eu lle, gallant newid bywydau.

Hoffwn ddiolch i Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes am ystyried ein canfyddiadau. Roedd hi’n dda iawn gweld y Gweinidog yn derbyn yn fras pob un o’r 10 o argymhellion a wnaed gan y pwyllgor. Roedd ein canfyddiadau’n glir iawn: pan fydd gwaith ieuenctid yn diflannu o fywyd person ifanc, mae’r effaith yn sylweddol. Er nad yw toriadau ariannol wedi’u cyfyngu i wasanaethau ieuenctid, mewn hinsawdd ariannol anodd i awdurdodau lleol, gwasanaethau ieuenctid yw’r cyntaf i ddod dan bwysau yn aml. Mae cyfanswm y gwariant ar wasanaethau ieuenctid awdurdodau lleol, gan gynnwys arian drwy’r grant cynnal refeniw, wedi gostwng bron i 25 y cant dros y pedair blynedd diwethaf. Awgrymodd tystiolaeth gan y sector gwirfoddol eu bod hwy hefyd wedi wynebu gostyngiadau difrifol yn y cyllid, a bod hyn wedi cael effaith sylweddol, gyda rhagor o gystadleuaeth am adnoddau prin.

Cydnabu’r pwyllgor y penderfyniadau anodd y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu. Fodd bynnag, teimlwn fod datblygu gwasanaethau ieuenctid yn fuddsoddiad hanfodol yn nyfodol pobl ifanc y genedl. Mae’r gwasanaethau hyn yn aml yn gatalydd i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau a hyder a gwneud dewisiadau gwell yn eu bywydau. Er na fydd eu heffaith bob amser yn amlwg yn y tymor byr o bosibl, dywedodd pobl ifanc wrthym am yr effaith fwy hirdymor y gall gwasanaethau ei chael i’w helpu i gyflawni eu potensial.

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

During the course of the inquiry, the committee identified several key issues that needed urgent and radical action by the Welsh Government. These were a lack of strategic direction and leadership from the Welsh Government, the sector and young people not being sufficiently involved in developing policies, and the need for greater collaboration between the statutory and voluntary sectors to make the most of scarce resource. Deputy Presiding Officer, an area of major concern was in the balancing act that local authorities faced funding open-access services and targeted interventions for specific groups who require additional support. We were told that the diversion of funding to target young people who are not in education, employment or training has posed a serious risk to open-access services. We also heard that this shift fundamentally undermines the principle that young people’s engagement with youth services must be based on their own choice rather than a requirement that is placed upon them.

Contributors to our inquiry also expressed concern that the impact of the reduction in funding is being felt disproportionately by certain groups of young people. One example that was cited by many contributors was the impact on Welsh language provision. We felt strongly that the Minister must address the need for more strategic and joint working between the statutory and voluntary sectors. We feel this is a significant barrier to delivering a universal youth work offer. It is also preventing the best use of increasingly scarce resources.

I was pleased to see that the Minister has already committed to refreshing the statutory guidance in place and, in doing so, undertaking a review of the current strategy. It is also welcome that the Welsh Government will develop and publish a detailed action plan by March 2017. The committee was clear that an action plan is necessary to translate the high-level policy ambitions into reality. Deputy Presiding Officer, an updated youth work strategy is a step in the right direction, and I hope it will create the much-needed framework for local authorities and the third sector to work together effectively. This will be a major step towards creating the service that our young people are entitled to.

As part of developing that common purpose for youth service delivery, the committee recommended the Minister develop a national model for youth work. We heard compelling evidence making the case for a national model to drive forward youth work policy and implementation. This is something we believe would create greater collaboration, reduce duplication and enable better workforce development opportunities. The Minister has responded positively to this key recommendation, and we look forward to hearing further detail as plans develop as part of the refresh of the national guidance.

Members recognised the importance of localism in designing services around the needs of communities, and we are confident this would achievable while striving for greater consistency. In the vein of driving greater collaboration, the committee were eager to see an effective mapping exercise taking place to understand where gaps in provision occur. We hope Welsh Government will further consider the use of local sufficiency assessments taking place at local authority level and informing the national approach. Making sure that all young people in Wales are able to access well-resourced youth services is crucial to support them to reach their full potential.

I want to conclude with a striking comment from a young person, who told us:

‘There should be more of them across Wales. Need more money to grow more services—too many being cut by councils. Not all my friends can attend them as they live in the sticks. Youth workers are amazing and they really help us—they are life-savers.’

I think you will agree that this makes the need for radical change all the more real. In closing my statement today, I would just like to thank again the huge numbers of young people who took the time to respond to our survey. Members were so moved by the enormous contribution made by people who work in youth services across Wales. I very much look forward to Members’ contributions this afternoon and to revisiting this vital issue regularly with the committee in the course of this Assembly. Thank you.

Yn ystod yr ymchwiliad, nododd y pwyllgor nifer o faterion allweddol yr oedd angen i Lywodraeth Cymru weithredu arnynt ar frys. Roeddent yn cynnwys diffyg cyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth gan Lywodraeth Cymru, methiant i gynnwys y sector a phobl ifanc yn ddigonol wrth ddatblygu polisïau, a’r angen am fwy o gydweithredu rhwng y sector statudol a’r sector gwirfoddol i wneud y gorau o adnoddau prin. Ddirprwy Lywydd, un testun pryder mawr oedd y gwaith cydbwyso a wynebai awdurdodau lleol wrth ariannu gwasanaethau mynediad agored ac ymyriadau wedi’u targedu ar gyfer grwpiau penodol sydd angen cymorth ychwanegol. Dywedwyd wrthym fod dargyfeirio cyllid i dargedu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant wedi achosi risg ddifrifol i wasanaethau mynediad agored. Clywsom hefyd fod y newid hwn yn tanseilio’n sylfaenol yr egwyddor fod yn rhaid i ymgysylltiad pobl ifanc â gwasanaethau ieuenctid fod yn seiliedig ar eu dewis eu hunain yn hytrach na’i fod yn ofyniad a roddir arnynt.

Mynegwyd pryder gan gyfranwyr i’n hymchwiliad hefyd fod effaith y gostyngiad yn y cyllid yn cael ei deimlo’n anghymesur gan grwpiau penodol o bobl ifanc. Un enghraifft a nodwyd gan lawer o gyfranwyr oedd yr effaith ar y ddarpariaeth iaith Gymraeg. Teimlwn yn gryf fod yn rhaid i’r Gweinidog fynd i’r afael â’r angen i weithio’n fwy strategol ac ar y cyd rhwng y sectorau statudol a gwirfoddol. Teimlwn fod hwn yn rhwystr sylweddol i ddarparu cynnig gwaith ieuenctid cyffredinol. Mae hefyd yn atal y defnydd gorau o adnoddau cynyddol brin.

Roeddwn yn falch o weld bod y Gweinidog eisoes wedi ymrwymo i adnewyddu’r canllawiau statudol sydd ar waith ac wrth wneud hynny, i gynnal adolygiad o’r strategaeth bresennol. Mae’n dda hefyd fod Llywodraeth Cymru yn mynd i ddatblygu a chyhoeddi cynllun gweithredu manwl erbyn mis Mawrth 2017. Roedd y pwyllgor yn glir fod angen cynllun gweithredu er mwyn gwireddu’r uchelgeisiau polisi lefel uchel. Ddirprwy Lywydd, mae diweddariad o’r strategaeth gwaith ieuenctid yn gam i’r cyfeiriad cywir, ac rwy’n gobeithio y bydd yn creu’r fframwaith mawr ei angen i awdurdodau lleol a’r trydydd sector allu gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol. Bydd hwn yn gam mawr tuag at greu’r gwasanaeth y mae gan ein pobl ifanc hawl iddo.

Fel rhan o ddatblygu’r diben cyffredin hwnnw ar gyfer darparu gwasanaethau ieuenctid, argymhellodd y pwyllgor y dylai’r Gweinidog ddatblygu model cenedlaethol ar gyfer gwaith ieuenctid. Clywsom dystiolaeth rymus yn cyflwyno’r achos dros fodel cenedlaethol i ysgogi polisi a gweithrediad gwaith ieuenctid. Mae hyn yn rhywbeth y credwn y buasai’n creu mwy o gydweithio, yn lleihau dyblygu ac yn galluogi cyfleoedd gwell ar gyfer datblygu’r gweithlu. Mae’r Gweinidog wedi ymateb yn gadarnhaol i’r argymhelliad allweddol hwn, ac edrychwn ymlaen at glywed mwy o fanylion wrth i gynlluniau ddatblygu yn rhan o’r broses o ailwampio’r canllawiau cenedlaethol.

Roedd yr Aelodau’n cydnabod pwysigrwydd lleoliaeth wrth lunio gwasanaethau ar sail anghenion cymunedau, ac rydym yn hyderus y buasai hyn yn gyraeddadwy wrth ymdrechu i sicrhau mwy o gysondeb. O ran ysgogi mwy o gydweithio, roedd y pwyllgor yn awyddus i weld ymarfer mapio effeithiol ar waith i ddeall lle y ceir bylchau yn y ddarpariaeth. Rydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried ymhellach y defnydd o asesiadau digonolrwydd lleol i ddigwydd ar lefel awdurdod lleol ac i lywio’r dull gweithredu cenedlaethol. Mae gwneud yn siŵr fod holl bobl ifanc Cymru yn gallu cael mynediad at wasanaethau ieuenctid gydag adnoddau da yn hanfodol er mwyn eu cynorthwyo i gyrraedd eu potensial llawn.

Rwyf am gloi gyda sylw trawiadol gan berson ifanc, a ddywedodd wrthym:

Dylai fod mwy ohonynt ar draws Cymru. Mae angen mwy o arian i dyfu mwy o wasanaethau—mae gormod yn cael eu torri gan gynghorau. Nid yw pawb o fy ffrindiau yn gallu eu mynychu am eu bod yn byw mewn llefydd anghysbell. Mae gweithwyr ieuenctid yn anhygoel ac maent yn ein helpu’n fawr—maent yn achub bywydau.

Rwy’n credu y byddwch yn cytuno bod hyn yn gwneud yr angen am newid radical yn fwy real. Wrth gloi fy natganiad heddiw, hoffwn ddiolch unwaith eto i’r nifer fawr o bobl ifanc a roddodd amser i ymateb i’n harolwg. Gwnaeth cyfraniad enfawr y bobl sy’n gweithio yn y gwasanaethau ieuenctid ledled Cymru gymaint o argraff ar yr aelodau. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gyfraniadau’r Aelodau y prynhawn yma ac at ailedrych ar y mater hollbwysig hwn yn rheolaidd gyda’r pwyllgor yn ystod y Cynulliad hwn. Diolch.

I’m pleased to take part in this debate, and I want to commend the Chair and the committee clerks for all the work that they have done in helping to produce what I think has been a very robust report, with a list of very clear recommendations directed at the Government. I was very pleased to see the Minister’s response to the report. I think it is fair to say that we had a few tussles with the Minister during the course of the inquiry, and we were a little surprised by some of the actions that were taken while we were still receiving evidence as part of the inquiry. Notwithstanding that, there has been a positive outcome from the inquiry, and I’m very pleased that we’ve managed to establish that.

Like the Chair, I, too, was impressed at the engagement that we received from the voluntary sector, in particular, and the way in which they provided some access to the direct views of young people. I am very much hoping that the establishment of a youth parliament in Wales will help to facilitate the views of young people, not just to our committee but to other committees in the future. I think we ought to put on record our thanks to the campaign for the youth parliament, which, of course, has again been here in the Assembly today.

We know that statutory youth services have been pressure, under some financial pressure, but what has impressed me, I think, during the course of the inquiry, is to see the different ways that local authorities have been helping to meet their statutory obligations. It’s quite clear that some local authorities have focused very much on local authority directly provided youth services, whilst others have used their limited resources, and their shrinking resources, to invest in the capacity of the voluntary sector in order to aid them in the provision of youth work. Clearly, some local authorities have done a good job in helping to grow the capacity of the voluntary sector, whilst others appear to have pretty much ignored the voluntary sector to a large extent, and I think that that’s been quite disappointing. I think this issue of trying to map the services that are available was a critical issue that we identified. It was very clear from all of the evidence that we received that there was no detailed understanding of the services that were available around the country, particularly from the many voluntary organisations such as the Scouts, faith groups and even sports organisations, which may be delivering aspects of statutory youth work that we’re not always able to see. I think that the key recommendation in the report is that one that seeks to ensure that local authorities have a very clear understanding on the ground in their local areas as to the youth services that are available for young people to engage in.

The other big concern I think that I had in receiving the evidence was that it was very clear that, because of the diminished budgets, there’s an increased focus on small groups of young people with particular problems, and that that was causing the other young people to suffer, because there was no universal offer available to them in their localities. I’m very pleased that the Minister has given a very clear commitment to wanting to ensure that there is a universal offer available and that all young people can access youth services that they might be able to benefit from.

I know that we had a debate within the committee on this, but I don’t think that the level of spending on youth services necessarily reflects the quality of the youth service and the availability of the youth services within each local authority. So, whilst there were arguments around whether there should be hypothecation of the RSG in relation to youth services to local councils, I’m not sure—I think that was a bit of a red herring, to be honest, because I know that, in the two local authorities that my constituency straddles, we’ve got excellent provision, but quite low levels of spending compared to the amount allocated in the RSG. That’s because of the way those two local authorities worked in partnership with the voluntary sector and with the third sector to provide high-quality youth services.

So, in summary, Deputy Presiding Officer, I’m very pleased with the outcome of the report. I think it gets the Government onto the right page in terms of its approach to youth services, and hopefully we’ll see a universal offer across Wales and we’ll have a better understanding in future years of the services that are available from those other partners that are providing them across the country.

Rwy’n falch o gymryd rhan yn y ddadl hon, ac rwyf am ganmol y Cadeirydd a chlercod y pwyllgor am yr holl waith a wnaethant yn helpu i gynhyrchu’r hyn y credaf ei fod yn adroddiad cadarn iawn, gyda rhestr glir iawn o argymhellion ar gyfer y Llywodraeth. Roeddwn yn falch iawn o weld ymateb y Gweinidog i’r adroddiad. Credaf ei bod yn deg dweud i ni gael peth gwrthdaro gyda’r Gweinidog yn ystod yr ymchwiliad hwn, a syndod i ni braidd oedd rhai o’r camau a gymerwyd tra oeddem yn dal i dderbyn tystiolaeth fel rhan o’r ymchwiliad. Er hynny, cafwyd canlyniad cadarnhaol o’r ymchwiliad, ac rwy’n falch iawn ein bod wedi llwyddo i sefydlu hynny.

Fel y Cadeirydd, roeddwn innau hefyd yn llawn edmygedd at yr ymgysylltiad a gawsom â’r sector gwirfoddol, yn arbennig, a’r modd y gwnaethant ddarparu mynediad at safbwyntiau uniongyrchol pobl ifanc. Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd sefydlu senedd ieuenctid yng Nghymru yn helpu i gyfleu barn pobl ifanc, nid yn unig i’n pwyllgor, ond i bwyllgorau eraill yn y dyfodol. Rwy’n meddwl y dylem gofnodi ein diolch i’r ymgyrch dros y senedd ieuenctid, sydd, wrth gwrs, wedi bod yma yn y Cynulliad heddiw eto.

Fe wyddom fod gwasanaethau ieuenctid statudol wedi bod dan bwysau, dan rywfaint o bwysau ariannol, ond yr hyn sydd wedi creu argraff arnaf, rwy’n meddwl, yn ystod yr ymchwiliad, yw gweld y gwahanol ffyrdd y mae awdurdodau lleol wedi bod yn helpu i gyflawni eu rhwymedigaethau statudol. Mae’n eithaf clir fod rhai awdurdodau lleol wedi canolbwyntio i raddau helaeth ar wasanaethau ieuenctid wedi’u darparu’n uniongyrchol gan awdurdodau lleol, ac eraill wedi defnyddio eu hadnoddau cyfyngedig a’u hadnoddau sy’n crebachu, i fuddsoddi yng nghapasiti’r sector gwirfoddol i’w cynorthwyo i ddarparu gwaith ieuenctid. Yn amlwg, mae rhai awdurdodau lleol wedi gwneud gwaith da yn helpu i dyfu capasiti’r sector gwirfoddol, ond ymddengys bod eraill fwy neu lai wedi anwybyddu’r sector gwirfoddol i raddau helaeth, a chredaf fod hynny wedi bod yn eithaf siomedig. Rwy’n credu bod ceisio mapio’r gwasanaethau sydd ar gael yn fater hollbwysig a nodwyd gennym. Roedd yn amlwg iawn o’r holl dystiolaeth a gawsom nad oedd yna ddealltwriaeth fanwl o’r gwasanaethau a oedd ar gael ledled y wlad, yn enwedig gan y mudiadau gwirfoddol niferus megis y Sgowtiaid, grwpiau ffydd a hyd yn oed sefydliadau chwaraeon, a all fod yn cyflawni agweddau ar waith ieuenctid statudol nad ydym bob amser yn gallu eu gweld. Credaf mai’r argymhelliad allweddol yn yr adroddiad yw’r un sy’n ceisio sicrhau bod awdurdodau lleol yn deall yn glir iawn ar lawr gwlad yn eu hardaloedd lleol pa wasanaethau ieuenctid sydd ar gael i bobl ifanc gymryd rhan ynddynt.

Rwy’n meddwl mai’r pryder mawr arall a oedd gennyf wrth dderbyn y dystiolaeth oedd ei bod yn glir iawn, oherwydd y cyllidebau llai, fod mwy o ffocws ar grwpiau bach o bobl ifanc sydd â phroblemau penodol, a bod hynny’n achosi i’r bobl ifanc eraill ddioddef, gan nad oedd cynnig cyffredinol ar gael iddynt yn eu hardaloedd lleol. Rwy’n falch iawn fod y Gweinidog wedi rhoi ymrwymiad clir iawn i fod eisiau sicrhau bod cynnig cyffredinol ar gael a bod pob person ifanc yn gallu gwneud defnydd o wasanaethau ieuenctid y gallent elwa ohonynt.

Gwn ein bod wedi cael dadl yn y pwyllgor ar hyn, ond nid wyf yn credu bod lefel y gwariant ar wasanaethau ieuenctid o reidrwydd yn adlewyrchu ansawdd y gwasanaeth ieuenctid ac argaeledd gwasanaethau ieuenctid ym mhob awdurdod lleol. Felly, er bod yna ddadleuon ynglŷn ag a ddylid clustnodi’r grant cynnal refeniw mewn perthynas â gwasanaethau ieuenctid i gynghorau lleol, nid wyf yn siŵr—credaf fod honno’n dipyn o sgwarnog, i fod yn onest, oherwydd yn y ddau awdurdod lleol y mae fy etholaeth yn eu cynnwys, gwn fod gennym ddarpariaeth ragorol, ond lefelau eithaf isel o wario o gymharu â’r swm a ddyrannwyd yn y grant cynnal refeniw. Mae hynny oherwydd y ffordd y gweithiodd y ddau awdurdod lleol mewn partneriaeth â’r sector gwirfoddol a chyda’r trydydd sector i ddarparu gwasanaethau ieuenctid o safon uchel.

Felly, yn gryno, Ddirprwy Lywydd, rwy’n hapus iawn gyda chanlyniad yr adroddiad. Rwy’n credu ei fod yn rhoi’r Llywodraeth ar y dudalen gywir o ran ei hagwedd at wasanaethau ieuenctid, a gobeithio y byddwn yn gweld cynnig cyffredinol ar draws Cymru ac y bydd gennym well dealltwriaeth yn y blynyddoedd i ddod o ba wasanaethau sydd ar gael gan y partneriaid eraill sy’n eu darparu ar draws y wlad.

Rydw i yn meddwl ei bod hi’n hen bryd i ni fel Cynulliad fod yn trafod y sector yma a’r gwasanaeth ieuenctid oherwydd mae’r sector wedi dweud wrthym ni eu bod nhw’n teimlo yn ynysig ac wedi’u tanbrisio yn y blynyddoedd diwethaf yma. Pan rŷch chi’n gofyn i bobl, wrth gwrs, mae pawb yn cytuno bod gwaith ieuenctid yn beth da, ond efallai nad ydyn nhw’n sylweddoli pwysigrwydd gwirioneddol y sector a’r teimlad nad yw hynny yn cael ei adlewyrchu o reidrwydd yn y gwaith y mae’r Llywodraeth ac awdurdodau lleol ac eraill yn ei wneud.

Nawr, rŷm ni’n gwybod bod gwaith ieuenctid, wrth gwrs, yn ymbweru pobl ifanc, yn rhoi profiadau cyfranogol iddyn nhw, a mynegiadol hefyd—‘expressive’—a phrofiadau addysg. Ar ei orau, mae gwaith ieuenctid yn creu gwell dinasyddion mwy hyderus, wedi’u harfogi â sgiliau bywyd, ac unigolion mwy cydnerth—llawer o’r hyn sy’n cael ei drafod yng nghyd-destun Donaldson a diwygio’r cwricwlwm o fewn addysg ffurfiol. Mae gwaith ieuenctid yn gwneud llawer o hyn. Yn sicr mae’n ychwanegu gwerth i addysg ffurfiol, a hefyd yn ymgysylltu â’r rhai sy’n troi cefn ar addysg ffurfiol, sydd yn wasanaeth pwysig iawn yn ei hun.

Mae’n enghraifft ardderchog o wariant ataliol; hynny yw, buddsoddi yn gynnar i osgoi costau yn nes ymlaen o safbwynt cymdeithasol, o safbwynt iechyd, o safbwynt y gwasanaeth cyfiawnder, ac yn y blaen. Fel rŷm ni wedi clywed yng ngeiriau’r Cadeirydd, un o’r canfyddiadau mwyaf arwyddocaol hyd a gwelaf i yn yr adroddiad gan y pwyllgor yw ein bod ni wedi codi’r llen ar y dirywiad sylweddol sydd yna o ran ariannu, o ran staffio ac o ran darpariaeth yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r gwariant sydd wedi’i gyllidebu trwy’r grant cynnal refeniw, yr RSG, i awdurdodau lleol ar gyfer gwasanaethau ieuenctid wedi lleihau bron 25 y cant dros y pedair blynedd diwethaf—nid yr unig ffynhonnell i leihau, wrth gwrs, a rŷm ni’n cydnabod hynny, ond yn fy marn i, un o’r mwyaf arwyddocaol. Nid yw’n unigryw i waith ieuenctid, ond mae’r effaith yn sgil hynny ar bobl ifanc, yn anochel, yn sylweddol iawn.

Mae cwymp wedi bod o 20 y cant mewn capasiti staffio mewn dim ond un flwyddyn, a chwymp mewn aelodau cofrestredig darpariaeth gwaith ieuenctid awdurdodau lleol—o 20 y cant o bobl ifanc yn 2013 lawr i 17 y cant ymhen dwy flynedd o hynny. Mae CWYVS, wrth gwrs, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol—ac mi ddylwn i ddatgan diddordeb fel un o lywyddion anrhydeddus y corff hwnnw—yn dweud nad yw tua 30 y cant o’i aelodau ddim yn rhagweld parhau y tu hwnt i’r flwyddyn ariannol nesaf yn yr hinsawdd sydd ohoni.

Felly, gydag ystadegau fel yna, mae’n rhaid inni sylweddoli bod y gwasanaeth ieuenctid ar ymyl dibyn, mewn gwirionedd, ac mae angen gweithredu ar fyrder. Felly, mae’r adroddiad yma yn gwbl amserol. Mae gennym ni Lywodraeth gymharol newydd erbyn hyn, yn sicr Gweinidog newydd, ac mae’r pwyllgor bellach yn cynnig arweiniad ac argymhellion o ran rhai o’r diwygiadau rydym ni’n teimlo sydd eu hangen wrth ddatblygu’r sector yma. Mae angen, yn sicr, ailddatgan pwysigrwydd gwasanaethau ieuenctid, rhoi cydnabyddiaeth ddyledus i’w cyfraniad pwysig a chanolog i fywyd yng Nghymru ac adlewyrchu hynny ym mlaenoriaethau’r Llywodraeth, awdurdodau lleol a chymdeithas yn ehangach.

Mae yna ymrwymiad, wrth gwrs, gan y Gweinidog i ddarpariaeth mynediad agored dwyieithog sydd ar gael yn gyffredinol, hynny yw, ‘universal open access’. Mae’n ddatganiad o fwriad calonogol. Mae’n fan cychwyn addawol iawn ond yn eithriadol o uchelgeisiol, ac mi fydd cyflawni hynny yn heriol iawn, rwy’n siŵr. Ond, fel y mae ar hyn o bryd, ac fel rydym wedi clywed fel pwyllgor, mae yna loteri cod post o safbwynt darpariaeth. Mae’r mynediad sydd gennych chi i wasanaethau yn rhy aml o lawer yn dibynnu ar lle rydych chi yn byw. Felly, i wyrdroi hynny, mae angen, yn sicr, gweithredu ar rai o’r mesurau mae’r pwyllgor yn eu hargymell ac roedd y cadeirydd yn eu hamlinellu.

Yn sicr, mae angen dod â’r sector sydd wedi’i gynnal—y ‘maintained sector’—a’r sector wirfoddol yn nes at ei gilydd, a mwy o gydweithio, nid dim ond ar lawr gwlad ond ar lefel strategol yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Mae angen, fel rydym ni wedi clywed, adolygu’r strategaeth gwaith ieuenctid cenedlaethol, adnewyddu’r cynlluniau statudol a chreu cynllun gweithredu manwl. Mae angen gwell ymgysylltiad hefyd rhwng y Llywodraeth a’r sector, yn enwedig trwy’r grŵp cyfeirio gwaith ieuenctid, ac wrth gwrs y sôn yma sydd nawr am gael fframwaith atebolrwydd ar gyfer defnydd awdurdodau lleol o arian ar gyfer gwaith ieuenctid drwy’r grant cynnal refeniw. Ac wrth gwrs, drwy hyn oll i gyd, mae'n rhaid inni wneud yn siŵr hefyd bod llais pobl ifanc yn ganolog i’r drafodaeth yma ar bob agwedd o ddarpariaeth y gwasanaeth ieuenctid.

Mae llawer mwy yn yr adroddiad, wrth gwrs, a bydd cyfle yn y misoedd i ddod i gychwyn taclo rhai o’r heriau pwysicaf yma a chreu sylfaen i adeiladu gwasanaeth ieuenctid cenedlaethol o’r radd flaenaf a fydd yn hygyrch i bawb, ym mhob rhan o’r wlad, ym mha bynnag iaith. Mae pobl ifanc Cymru, a chymdeithas ehangach a dweud y gwir, yn mynnu hynny ac yn haeddu dim llai.

I do think that it’s about time that we as an Assembly discussed this sector of youth services, because the sector has told us that they do feel isolated and undervalued, and have done over these past few years. When you ask people, everyone agrees that youth work is a positive thing, but maybe they don’t understand the real importance of the sector and the feeling that that isn’t perhaps reflected necessarily in the work that the Government and local authorities and others do.

Now, we know that youth work is there to empower young people, to give them participative experiences and expressive experiences, and educational experiences. At its best, youth work creates better citizens, more confident citizens, who are prepared with life skills and are more resilient individuals—much of what is discussed in the context of Donaldson and curriculum reform within formal education. Youth work does much of that. Certainly, it adds value to formal education and also engages with some who have turned their back on formal education, and that is an extremely important service in and of itself.

It’s an excellent example of preventative spend; investing at an early stage to avoid costs later on, from a social perspective, a health perspective, and from the perspective of the justice system, and so on and so forth. As we heard from the Chair, one of the most significant findings in this report, as far as I can see, is that we have opened the door on the serious decline that there’s been in terms of funding and staffing provision in Wales over the past few years. The expenditure budgeted from the RSG to local authorities for youth services has reduced by almost 25 per cent over the past four years. Now, that’s not the only area where there have been reductions, but that, in my view, it’s one of the most significant. It isn’t unique to youth work, but the impact of that on young people is inevitably going to be very substantial indeed.

There’s been a decline of 20 per cent in staffing capacity in just a year, and a fall in registered members for the provision of local authority youth work—from 20 per cent of young people down to 17 per cent in the two years since 2013. And CWVYS, of course, the Council for Wales of Voluntary Youth Services—and I should declare an interest as one of the honorary presidents of that organisation—say that some 30 per cent of their members don’t anticipate continuing beyond the next financial year in the current climate.

So, given statistics of that kind, we must realise that the youth service is at a precipice, and that we need urgent action. And this report is very timely indeed. We have a relatively new Government now, certainly a new Minister, and the committee is now providing guidance and recommendations in terms of some the reforms that we believe are needed in developing the sector. We certainly need to restate the importance of youth services and give the recognition of its important and central contribution to Welsh life, and to reflect that in Government priorities, the priorities of local government and society more widely.

There is a commitment from the Minister, of course, to open-access bilingual provision that should be universally available. It’s a statement of intent that is encouraging. It’s a very promising starting point, but extremely ambitious, and delivering that will be extremely challenging. But, as we’ve heard as a committee, there is a postcode lottery in terms of provision. The access that you have to services is too often dependent upon your postcode, and in order to overturn that, we certainly need to take action on some of the recommendations made by the committee, as outlined by the committee Chair.

We certainly need to bring the maintained sector and the voluntary sector closer together. There needs to be more collaboration, not just on the ground, but also at a strategic level, regionally and nationally.As we’ve already heard, we need to review the national youth work strategy. We need to reform the statutory plans and have a detailed action plan. We need better engagement between Government and the sector, particularly through the youth work reference group, and certainly, there is talk about having an accountability framework for local authority use of funding for youth work through the revenue support grant. And through all of this, of course, we must ensure, too, that the voice of young people is central to this discussion in all aspects of the provision of youth services.

There is far more in the report, of course, and there will be opportunities over the next few months to start to tackle some of these most important challenges and create a foundation to build a national youth service of the highest quality that will be accessible to all in all parts of the country and in whatever language they choose. The young people of Wales and wider society should insist on that and deserve no less.

Thank you very much, Deputy Presiding Officer. Thank you for calling me to speak in this very important debate about the report from the Children, Young People and Education Committee into youth work.

I found it very concerning indeed to hear from people in the youth work field about how the provisions for young people have diminished so much. I personally believe, and I think it was the belief of all the committee, that youth work is absolutely vital because it does reach people outside the formal school setting. I think we all know that, particularly, the teenage years are very stressful and difficult times for young people.

I was reminded of that when we noted that this week is Children’s Mental Health Week. There have been figures from the NSPCC that show the growth of mental health problems amongst young people, which have been shown in the number of calls to Childline. It seems children and teenagers aged 12 to 15 make up a third of the calls that are received, and girls are almost seven times more likely to seek help than boys. I think we’ve all heard about the great concerns that many girls have about body image in particular. Those are just illustrative of the difficult issues that children and young people have to grapple with at this time.

So, it’s absolutely and vitally important that they have the opportunity to have contact with skilled professionals, really, because that’s what youth workers are, in an informal setting, where these issues can be raised in a non-threatening way. So, I think it’s absolutely essential that we put more impetus into the youth services.

In my own area, I can bear witness to the reduction in services. At one time, there was a full-scale, five-day-a-week youth club operating in the youth buildings in the grounds of Whitchurch High School. This has now been reduced to one evening a week, run by the YMCA in the Ararat church. I’m very grateful to the voluntary sector and to the Ararat church for providing this service, but it’s only one night a week and it’s hugely oversubscribed. There’s no doubt—you have to accept the fact that the service for our young people actually has diminished. When the proposals came to change the service, I had quite a number of meetings with the young people involved and they said they just wanted somewhere where they could go, somewhere where there was no pressure on them and somewhere where they could have fun. I am very concerned, as several Members have mentioned, about the diminishing services for open access, because I think it is the entitlement of every child and every young person to have the opportunity to go somewhere where they aren’t going because they have a particular issue or problem, but is open for everyone to go. Hopefully, in those circumstances, if they do have particular issues or problems, those can be helped to be addressed.

I wanted to mention in particular the Scouts and the Guides, because in the inquiry the Scouts and the Guides were mentioned as providing youth work. I’d like at this point, really, to use the opportunity to pay tribute to the Second Llandaff Scout group who are very strong operators in Cardiff North. They’ve been the occupants of a church hall in Llandaff North for many years. They’re actually under threat of losing their premises because the land is being sold. They’ve just had another three-month extension to try to raise the extra £100,000 to buy the premises. They’ve already—it’s a small group—raised a staggering £150,000 through the efforts of dedicated volunteers, which I think is absolutely amazing. So, I wanted to pay tribute to them during this debate today, but I can say that the work they do with the young people in the area, many of whom come from disadvantaged homes, is really absolutely tremendous.

I think it’s absolutely vital that the Welsh Government gives more direction to the youth service. Looking at the evidence that we received, I do feel that there is a danger that it is withering away in the way that we’ve always known it. I hope that the Minister, as a result of our report, will give a renewed impetus to this service. We certainly need that in this area. I think that the other very important issue is to give young people a voice in the service. Several speakers have already mentioned that. But I hope with the new shaping of the service, if that is what will happen, that young people will be consulted about how the service should turn out and that they should be a pivotal part of developing the service.

In conclusion, I think we all felt it was an absolutely vital service. We can’t let it wither away. We know that there are pressures on all the services within the local authority, but we have got a lot of goodwill in the voluntary sector and it’s absolutely essential that we get the voluntary sector and the statutory sector working together effectively.

Diolch yn fawr iawn, Ddirprwy Lywydd. Diolch i chi am alw arnaf i siarad yn y ddadl bwysig hon am yr adroddiad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar waith ieuenctid.

Roedd yn destun pryder mawr i mi glywed gan bobl yn y maes gwaith ieuenctid ynglŷn â sut y mae darpariaethau ar gyfer pobl ifanc wedi lleihau i’r fath raddau. Yn bersonol rwyf o’r farn, ac rwy’n meddwl mai dyma oedd barn y pwyllgor cyfan, fod gwaith ieuenctid yn gwbl hanfodol gan ei fod yn cyrraedd pobl y tu allan i leoliad ffurfiol yr ysgol. Rwy’n meddwl ein bod i gyd yn gwybod bod blynyddoedd yr arddegau yn arbennig yn adegau o straen ac yn anodd iawn i bobl ifanc.

Cefais fy atgoffa o hynny wrth i ni nodi ei bod yn Wythnos Iechyd Meddwl Plant yr wythnos hon. Cafwyd ffigurau gan yr NSPCC sy’n dangos cynnydd problemau iechyd meddwl ymysg pobl ifanc, a welwyd yn y nifer o alwadau i Childline. Mae’n ymddangos mai plant a phobl ifanc rhwng 12 a 15 sy’n gwneud traean o’r galwadau a wneir, ac mae merched bron saith gwaith yn fwy tebygol o ofyn am gymorth na bechgyn. Rwy’n credu bod pawb ohonom wedi clywed am y pryderon mawr sydd gan lawer o ferched ynglŷn â delwedd y corff yn arbennig. Dyna rai o’r pethau sy’n dangos y materion anodd y mae’n rhaid i blant a phobl ifanc ymdopi â hwy ar hyn o bryd.

Felly, mae’n hanfodol bwysig eu bod yn cael cyfle i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol medrus, mewn gwirionedd, oherwydd dyna yw’r gweithwyr ieuenctid hyn, mewn lleoliad anffurfiol, lle y gallant dynnu sylw at y problemau hyn mewn ffordd nad yw’n fygythiol. Felly, rwy’n credu ei bod yn gwbl hanfodol ein bod yn rhoi mwy o hwb i’r gwasanaethau ieuenctid.

Yn fy ardal fy hun, gallaf dystio i’r lleihad yn y gwasanaethau. Ar un adeg, roedd clwb ieuenctid yn gweithredu ar raddfa lawn bum diwrnod yr wythnos yn yr adeiladau ieuenctid ar dir Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd. Mae hwn bellach wedi’i gyfyngu i un noson yr wythnos, ac yn cael ei weithredu gan yr YMCA yn eglwys Ararat. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r sector gwirfoddol ac i eglwys Ararat am ddarparu’r gwasanaeth hwn, ond un noson yr wythnos yn unig ydyw ac mae dan ei sang. Nid oes amheuaeth—rhaid i chi dderbyn y ffaith fod y gwasanaeth ar gyfer ein pobl ifanc wedi lleihau mewn gwirionedd. Pan ddaeth cynigion i newid y gwasanaeth, cefais nifer o gyfarfodydd gyda’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan ac roeddent yn dweud eu bod eisiau rhywle i fynd, dyna i gyd, rhywle lle nad oedd pwysau arnynt a rhywle lle y gallent gael hwyl. Fel y mae nifer o’r Aelodau wedi sôn, rwy’n bryderus iawn am y lleihad yn y gwasanaethau mynediad agored, gan fy mod yn credu bod gan bob plentyn a phob person ifanc hawl i gael cyfle i fynd i rywle, nid oherwydd bod ganddynt fater i’w godi neu broblem benodol, ond lle sy’n agored i bawb fynd iddo. Yn yr amgylchiadau hynny, os oes ganddynt fater i’w godi neu broblem benodol, y gobaith yw y gellir eu helpu i fynd i’r afael â hynny.

Roeddwn i eisiau sôn yn arbennig am y Sgowtiaid a’r Geidiaid, oherwydd yn yr ymchwiliad soniwyd am y Sgowtiaid a’r Geidiaid fel gwasanaethau sy’n darparu gwaith ieuenctid. Yn y fan hon, mewn gwirionedd, hoffwn ddefnyddio’r cyfle i dalu teyrnged i grŵp Ail Sgowtiaid Llandaf sy’n weithredol iawn yng Ngogledd Caerdydd. Maent wedi bod yn ddeiliaid neuadd eglwys yn Ystum Taf ers blynyddoedd lawer. Mewn gwirionedd maent dan fygythiad o golli eu safle am fod y tir yn cael ei werthu. Maent newydd gael estyniad arall o dri mis i geisio codi’r £100,000 ychwanegol i brynu’r eiddo. Maent eisoes wedi codi—grŵp bach yw hwn—y swm syfrdanol o £150,000 drwy ymdrechion gwirfoddolwyr ymroddedig, a chredaf fod hynny’n hollol anhygoel. Felly, roeddwn i eisiau talu teyrnged iddynt yn ystod y ddadl hon heddiw, ond gallaf ddweud bod y gwaith y maent yn ei wneud gyda’r bobl ifanc yn yr ardal, a llawer ohonynt yn dod o gartrefi difreintiedig, yn hollol wych mewn gwirionedd.

Rwy’n credu ei bod gwbl hanfodol fod Llywodraeth Cymru yn rhoi mwy o gyfarwyddyd i’r gwasanaeth ieuenctid. O edrych ar y dystiolaeth a gawsom, rwy’n teimlo bod yna berygl ei fod yn graddol ddiflannu o ran y ffordd yr ydym bob amser wedi ei adnabod. Rwy’n gobeithio y bydd y Gweinidog, yn sgil ein hadroddiad, yn rhoi hwb o’r newydd i’r gwasanaeth hwn. Yn sicr, rydym angen hynny yn y maes hwn. Credaf mai mater pwysig iawn arall yw rhoi llais i bobl ifanc yn y gwasanaeth. Mae nifer o siaradwyr wedi sôn am hyn eisoes. Ond rwy’n gobeithio, gyda ffurfio’r gwasanaeth o’r newydd os mai dyna fydd yn digwydd, y bydd gan bobl ifanc lais o ran sut y dylai’r gwasanaeth fod, a dylent fod yn rhan ganolog o ddatblygu’r gwasanaeth.

I gloi, rwy’n meddwl ein bod i gyd yn teimlo ei fod yn wasanaeth cwbl hanfodol. Ni allwn adael iddo ddiflannu’n ddim. Gwyddom fod yna bwysau ar holl wasanaethau awdurdodau lleol, ond mae gennym lawer o ewyllys da yn y sector gwirfoddol ac mae’n gwbl hanfodol ein bod yn sicrhau bod y sector gwirfoddol a’r sector statudol yn gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol.

I would like to thank and congratulate the organisations and specialists who gave evidence to the committee during the inquiry for their willingness to say it as they see it. Stakeholders in both the statutory and voluntary sectors talk about a lack of leadership and strategic direction from the Welsh Government. The Council for Wales of Voluntary Youth Services—CWVYS—reports that 30 per cent of its members don’t think they will be able to exist beyond this next financial year. The Minister’s response to comments made by CWVYS was to attempt to undermine the credibility of CWVYS and cast their view as a minority one. Well, the organisation’s members include the British Red Cross, Mencap, NUS Wales, Race Council Cymru, Alcohol Concern, Police Youth Volunteers, the Scouts, Shelter and many other brilliant and well-respected organisations. They represent the interests of far more people in the sector than a single AM does. Well, regardless of what the Minister thinks of these organisations, they’re saying that the strategy is wrong.

Sadly, in terms of deciding the future of youth provision, the Minister cannot be dismissed as easily as he will attempt to dismiss the comments of organisations like CWVYS. He says there is a national youth work strategy and funding allocated for its implementation. Well, allocating funding and coming up with a posh document isn’t the same as co-ordinating its implementation in statutory and voluntary sectors across Wales. The views expressed by the Minister and the organisations are so different that it is tempting to assume that either the Minister doesn’t communicate with these stakeholders, hasn’t listened or is in denial. The report recommends that the Minister must harness the expertise and understanding of the principal youth officers group and CWVYS. I would urge him to work with those groups to improve youth work across Wales.

The report goes on to identify a need for Welsh Government to better understand the levels of provision across both sectors in Wales, effectively exposing that the Welsh Government may not be entirely sure as to which youth services are on offer or where. The Welsh Government has overseen a reduction in youth service funding by almost 25 per cent over the last four years, a reduction in registered members of youth work provision, from 20 per cent of young people in 2013-14 to 17 per cent of young people in 2015-16, and local authorities are reporting the loss of 148 full-time equivalent staff across the statutory sector in 2015-16.

The Welsh Government may claim in their own defence that the funds sent over from England aren’t sufficient. But it’s a question of priorities, and I would certainly question whether the Welsh Government has its priorities in the right order here. The report expresses the concern that there is a lack of accountability for the use of funds allocated to local authorities via the revenue support grant, and states that the Minister must ensure that mechanisms are in place to hold local authorities to account for the use of those funds for youth work. I would be interested to hear whether the Minister will implement this, or provide proposals regarding how he will implement it.

The Welsh Local Government Association has called into question whether Welsh Government statistics on the use of funding through the revenue support grant are reliable. This is a particular worry. If the Welsh Government doesn’t ensure that they obtain the right data, what they say about youth work strategies is potentially meaningless. There’s no way of knowing whether local authorities are spending money on other things, and no-one is accountable.

So, to recap, we have a Minister who dismisses much of what the stakeholders have to say, doesn’t seem to know where and what the current provision is, and is possibly using questionable data. We and the people of Wales simply cannot give any credibility to what he says on this important issue. Decent youth provision can transform lives and change young people’s futures. Every youngster should have access to youth services, if they wish to avail themselves of them. My big question is, therefore, whether the Minister will implement the recommendations of this report, or otherwise act upon it. Thank you.

Hoffwn longyfarch a diolch i’r sefydliadau a’r arbenigwyr a roddodd dystiolaeth i’r pwyllgor yn ystod yr ymchwiliad am eu parodrwydd i ddweud sut y maent yn gweld pethau. Mae rhanddeiliaid yn y sectorau statudol a gwirfoddol yn siarad am ddiffyg arweiniad a chyfeiriad strategol gan Lywodraeth Cymru. Mae Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol—CWVYS—yn nodi nad yw 30 y cant o’i aelodau yn meddwl y byddant yn gallu parhau y tu hwnt i’r flwyddyn ariannol nesaf. Ymateb y Gweinidog i sylwadau a wnaed gan CWVYS oedd ceisio tanseilio hygrededd CWVYS a disgrifiodd eu barn fel un leiafrifol. Wel, mae aelodau’r sefydliad yn cynnwys y Groes Goch Brydeinig, Mencap, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Cyngor Cydraddoldeb Hiliol Cymru, Alcohol Concern, Gwirfoddolwyr Ieuenctid yr Heddlu, y Sgowtiaid, Shelter a llawer o sefydliadau gwych ac uchel eu parch eraill. Maent yn cynrychioli buddiannau llawer mwy o bobl yn y sector nag y bydd un AC yn ei wneud. Wel, ni waeth beth y mae’r Gweinidog yn ei feddwl o’r sefydliadau hyn, maent yn dweud bod y strategaeth yn anghywir.

Yn anffodus, o ran penderfynu dyfodol y ddarpariaeth ieuenctid, ni ellir diystyru’r Gweinidog mor hawdd ag y bydd ef yn ceisio diystyru sylwadau sefydliadau fel CWVYS. Mae’n dweud bod strategaeth genedlaethol ar gael ar gyfer gwaith ieuenctid a chyllid wedi’i ddyrannu ar gyfer ei gweithredu. Wel, nid yw dyrannu cyllid a llunio dogfen grand yr un fath â chydlynu’r broses o’i gweithredu yn y sectorau statudol a gwirfoddol ledled Cymru. Mae’r farn a fynegwyd gan y Gweinidog a’r sefydliadau mor wahanol nes ei bod yn demtasiwn rhagdybio naill ai nad yw’r Gweinidog yn cyfathrebu â’r rhanddeiliaid hyn, nad yw wedi gwrando, neu ei fod yn gwadu’r gwirionedd. Mae’r adroddiad yn argymell y dylai’r Gweinidog harneisio arbenigedd a dealltwriaeth y prif grŵp swyddogion ieuenctid a CWVYS. Carwn ei annog i weithio gyda’r grwpiau hynny i wella gwaith ieuenctid ar draws Cymru.

Mae’r adroddiad yn mynd rhagddo i nodi’r angen i Lywodraeth Cymru ddeall yn well beth yw lefelau’r ddarpariaeth ar draws y ddau sector yng Nghymru, gan amlygu i bob pwrpas efallai nad yw Llywodraeth Cymru yn gwbl sicr pa wasanaethau ieuenctid sy’n cael eu cynnig, na ble. Mae Llywodraeth Cymru wedi goruchwylio gostyngiad o bron i 25 y cant yn y cyllid i’r gwasanaeth ieuenctid dros y pedair blynedd diwethaf, lleihad yn nifer yr aelodau sy’n gofrestredig yn y ddarpariaeth gwaith ieuenctid, o 20 y cant o bobl ifanc yn 2013-14 i 17 y cant o bobl ifanc yn 2015-16, ac mae awdurdodau lleol yn nodi bod 148 o staff cyfwerth ag amser llawn wedi cael eu colli ar draws y sector statudol yn 2015-16.

Efallai y bydd Llywodraeth Cymru yn honni i amddiffyn eu hunain nad yw’r cronfeydd a anfonwyd draw o Loegr yn ddigonol. Ond mae’n ymwneud â blaenoriaethau, a buaswn yn sicr yn cwestiynu a yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn y drefn iawn yma. Mae’r adroddiad yn mynegi pryder fod yna ddiffyg atebolrwydd am y defnydd o arian a ddyrennir i awdurdodau lleol drwy’r grant cynnal refeniw, ac yn datgan bod yn rhaid i’r Gweinidog sicrhau bod mecanweithiau yn eu lle i sicrhau bod awdurdodau lleol yn cael eu dwyn i gyfrif am y defnydd o’r cronfeydd hynny ar gyfer gwaith ieuenctid. Hoffwn glywed a fydd y Gweinidog yn gweithredu hyn, neu’n darparu cynigion ynglŷn â sut y bydd yn gweithredu.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cwestiynu a yw ystadegau Llywodraeth Cymru ar y defnydd o gyllid drwy’r grant cynnal refeniw yn ddibynadwy. Mae hwn yn destun pryder penodol. Os nad yw Llywodraeth Cymru yn sicrhau eu bod yn cael y data cywir, mae’n bosibl fod yr hyn a ddywedant am strategaethau gwaith ieuenctid yn ddiystyr. Nid oes unrhyw ffordd o wybod a yw awdurdodau lleol yn gwario arian ar bethau eraill, ac nid oes neb yn atebol.

Felly, i grynhoi, mae gennym Weinidog sy’n diystyru llawer o’r hyn sydd gan y rhanddeiliaid i’w ddweud, un nad yw’n ymddangos ei fod yn gwybod ble y mae’r ddarpariaeth gyfredol na beth yw hi, ac sydd o bosibl yn defnyddio data amheus. Yn syml iawn, ni allwn ni a phobl Cymru sicrhau bod yr hyn y mae’n ei ddweud ar y mater pwysig hwn yn gredadwy. Gall darpariaeth ieuenctid weddus drawsnewid bywydau a newid dyfodol pobl ifanc. Dylai pob person ifanc gael mynediad at wasanaethau ieuenctid, os ydynt yn dymuno gwneud hynny. Fy nghwestiwn mawr, felly, yw a fydd y Gweinidog yn gweithredu argymhellion yr adroddiad, neu’n gweithredu arno fel arall. Diolch.

Speaking as the youngest member of the committee—[Laughter.] These things are all relative, you know—I don’t claim to have any special insights, other than what we learned from the inquiry. And I agree with the Chair, with Lynne Neagle, that that stakeholder event was a great thing, a real chance to tap into the thoughts and the experiences of those people delivering those services, and it was a really important part of the whole process.

It was my first inquiry, and I’ve got a copy of the Minister’s response, and he’s accepted—or accepted in principle—all of the recommendations. And I don’t know whether that happens all the time, but it seems like a good thing. Where does it go next?

I’d like to focus on one specific recommendation, which is recommendation 8. And I’m very pleased that the Minister’s accepted that one in principle, which asks the Minister to develop an accountability framework for local authorities’ use of funds for youth work, via the revenue support grant. And it isn’t agreeing to hypothecate funding, as other Members have already noted. But what it does say is that the Government has begun the process to undertake a review of all these youth work funding streams to identify the true impact, and to support future thinking for youth work in Wales.

And my mind turned to youth work in my constituency, and Julie Morgan’s mentioned open access—well, in Senghenydd—where Julie just told me that’s where she’s originally from—the Senghenydd youth drop-in centre, was visited by the Minister, and is an open-access youth group, and it’s massively important, but also facing a very, very uncertain immediate future. And given the changes that are likely to happen with regard to Communities First—and I know there’s been criticisms of Communities First for the funds not going where they’re supposed to go; I understand that there’s been criticism in a minority of cases—I suspect a good deal of youth work, particularly there at SYDIC, has been partly funded by overspill from Communities First.

So, given that the Minister has proposed to consider the changing nature—sorry, to consider the future thinking for youth work in Wales, and the Cabinet Secretary for communities is looking at the changing nature of resilient communities, I’d like the Minister to particularly consider that impact. What will be in that review that is recommended in recommendation 8 and what will be the impact of the Welsh Government’s new resilient communities policy? I think there must be—there must be—an overlap so that youth work doesn’t suffer as a result of any changes that take place.

But what I’d say, from my experience, is that the Minister’s taken a hugely constructive approach, as seems to be expected of this Minister, which is great, and I look forward to seeing what happens next after the recommendations have been made.

Gan siarad fel yr aelod ieuengaf o’r pwyllgor—[Chwerthin.] Mae’r pethau hyn i gyd yn gymharol, wyddoch chi—nid wyf yn hawlio bod gennyf unrhyw ddealltwriaeth arbennig, ar wahân i’r hyn a ddysgasom o’r ymchwiliad. Ac rwy’n cytuno â’r Cadeirydd, gyda Lynne Neagle, fod y digwyddiad i randdeiliaid yn beth gwych, yn gyfle gwirioneddol i fanteisio ar syniadau a phrofiadau’r bobl sy’n cyflenwi’r gwasanaethau hyn, ac roedd yn rhan bwysig iawn o’r broses gyfan.

Hwn oedd fy ymchwiliad cyntaf, ac mae gennyf gopi o ymateb y Gweinidog, ac mae wedi derbyn—neu dderbyn mewn egwyddor—pob un o’r argymhellion. Ac nid wyf yn gwybod a yw hynny’n digwydd drwy’r amser, ond mae i’w weld yn beth da. I ble y mae’n mynd nesaf?

Hoffwn ganolbwyntio ar un argymhelliad penodol, sef argymhelliad 8, ac rwy’n falch iawn fod y Gweinidog wedi derbyn hwnnw mewn egwyddor. Mae’n gofyn i’r Gweinidog ddatblygu fframwaith atebolrwydd ar gyfer defnydd awdurdodau lleol o arian gwaith ieuenctid, drwy’r grant cynnal refeniw. Ac nid yw’n cytuno i neilltuo cyllid, fel y mae Aelodau eraill eisoes wedi nodi. Ond yr hyn y mae’n ei ddweud yw bod y Llywodraeth wedi dechrau ar y broses o gynnal adolygiad o bob un o’r ffrydiau ariannu gwaith ieuenctid hyn i nodi ei wir effaith, ac i gefnogi syniadau ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru yn y dyfodol.

Ac fe drodd fy meddwl at waith ieuenctid yn fy etholaeth, a soniodd Julie Morgan am fynediad agored—wel, yn Senghennydd—ac mae Julie newydd ddweud wrthyf mai o’r fan honno y mae hi’n hannu’n wreiddiol—ymwelodd y Gweinidog â’r Ganolfan Galw Heibio i Bobl Ifanc Senghennydd, sy’n grŵp ieuenctid mynediad agored, ac mae’n aruthrol o bwysig, ond mae hefyd yn wynebu ansicrwydd mawr yn y dyfodol agos iawn. Ac o ystyried y newidiadau sy’n debygol o ddigwydd mewn perthynas â Cymunedau yn Gyntaf—a gwn fod Cymunedau yn Gyntaf wedi cael ei feirniadu am nad yw’r cyllid yn mynd i ble y mae i fod i fynd; deallaf fod lleiafrif o achosion wedi cael eu beirniadu—rwy’n amau bod cryn dipyn o waith ieuenctid, yn arbennig yn y Ganolfan Galw Heibio i Bobl Ifanc Senghennydd, wedi ei ariannu’n rhannol gan arian dros ben o Cymunedau yn Gyntaf.

Felly, o ystyried bod y Gweinidog wedi cynnig ystyried natur newidiol—mae’n ddrwg gennyf, ystyried meddylfryd gwaith ieuenctid yng Nghymru yn y dyfodol, a bod Ysgrifennydd y Cabinet dros gymunedau yn edrych ar natur newidiol cymunedau cryf, hoffwn i’r Gweinidog ystyried yr effaith honno’n arbennig. Beth fydd yn yr adolygiad hwnnw sy’n cael ei argymell yn argymhelliad 8 a beth fydd effaith polisi cymunedau cryf newydd Llywodraeth Cymru? Rwy’n credu bod rhaid—mae’n rhaid bod—gorgyffwrdd fel na fydd gwaith ieuenctid yn dioddef o ganlyniad i unrhyw newidiadau sy’n digwydd.

Ond yr hyn a ddywedwn, o fy mhrofiad i, yw bod y Gweinidog wedi mabwysiadu ymagwedd hynod o adeiladol, fel y mae’n ymddangos bod disgwyl i’r Gweinidog ei wneud, sy’n wych, ac rwy’n edrych ymlaen at weld beth fydd yn digwydd nesaf ar ôl i’r argymhellion gael eu gwneud.

Can I first of all thank Lynne Neagle for presenting the report and the committee for the work that they’ve done? It was clearly a very wide-ranging inquiry and the contributions here today, I think, setting out the work that’s been done have been quite exemplary, so thanks everybody for that. In many respects, I guess the whole thrust of the report is probably neatly summed up by the opening paragraph, which you alluded to, Lynne, when you talked about one of the comments from the contributors, talking about youth workers as life-savers. I think that’s probably worth just repeating, because it’s on that particular aspect that I wanted to primary focus my contribution this afternoon.

First of all, I’d like to comment on the challenges faced by our youth services, as that has a direct impact on the areas that I want to talk about. While I don’t want to rehearse again the arguments about the impact that Tory austerity policies have had on Wales and on our public services and our communities, the continual reduction in funding to the Welsh Assembly has inevitably had an impact on the way in which these services have been funded.

At this point, can I just take a moment to commend the finance and local government Secretary, Mark Drakeford, for the work that he has done in delivering a settlement for local government this year, which sees an increase in funding for the first time since 2013-14, despite the overall pressures on Welsh Government finances? However, you know, we cannot escape the fact that the overall cuts in funding to local authorities have left them with, not just difficult decisions, but actually sometimes nigh on impossible decisions.

Yn gyntaf oll, a gaf fi ddiolch i Lynne Neagle am gyflwyno’r adroddiad ac i’r pwyllgor am y gwaith y maent wedi’i wneud? Roedd yn amlwg yn ymchwiliad eang iawn ac rwy’n credu bod y cyfraniadau yma heddiw sy’n nodi’r gwaith a wnaed wedi bod yn eithaf rhagorol, felly diolch i bawb am hynny. Mewn sawl ffordd, rwy’n dyfalu bod byrdwn yr adroddiad yn ôl pob tebyg yn cael ei grynhoi’n daclus yn y paragraff agoriadol y cyfeirioch chi ato, Lynne, pan siaradoch am un o’r sylwadau gan y cyfranwyr a oedd yn sôn am weithwyr ieuenctid fel achubwyr bywydau. Rwy’n credu bod hynny’n werth ei ailadrodd, mae’n debyg, gan mai ar yr agwedd benodol honno yr hoffwn ganolbwyntio fy nghyfraniad yn bennaf y prynhawn yma.

Yn gyntaf oll, hoffwn wneud sylwadau ar yr heriau sy’n wynebu ein gwasanaethau ieuenctid, gan fod hynny’n effeithio’n uniongyrchol ar y meysydd yr hoffwn siarad amdanynt. Er nad wyf am ailadrodd eto y dadleuon am yr effaith y mae polisïau caledi Torïaidd wedi’u cael ar Gymru ac ar ein gwasanaethau cyhoeddus a’n cymunedau, yn anochel mae’r gostyngiad parhaus yn y cyllid i Gynulliad Cymru wedi effeithio ar y ffordd y mae’r gwasanaethau hyn wedi cael eu hariannu.

Ar y pwynt hwn, a gaf fi roi eiliad i ganmol yr Ysgrifennydd dros gyllid a llywodraeth leol, Mark Drakeford, am y gwaith y mae wedi’i wneud yn sicrhau setliad ar gyfer llywodraeth leol eleni, sy’n rhoi cynnydd yn y cyllid am y tro cyntaf ers 2013-14, er gwaethaf y pwysau cyffredinol ar gyllid Llywodraeth Cymru? Fodd bynnag, wyddoch chi, ni allwn ddianc rhag y ffaith fod y toriadau cyffredinol yn y cyllid i awdurdodau lleol wedi golygu bod ganddynt benderfyniadau sydd nid yn unig yn anodd, ond bron iawn yn amhosibl weithiau mewn gwirionedd.

I’m very grateful to the Member for taking the intervention. You weren’t on the inquiry and you didn’t take part in it, but one thing that was absolutely evident was that there was no direct correlation, actually, to the quality of youth services on the ground and the amount that’s being spent on them by local authorities, as I indicated in my remarks earlier. Conwy is a local authority, for example, that has a very low rate of spending, and yet the services are actually very high-quality because they’ve embedded them within the voluntary sector and supported the capacity of that sector to provide them.

Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Aelod am dderbyn yr ymyriad. Nid oeddech yn rhan o’r ymchwiliad, ond un peth a oedd yn hollol amlwg oedd nad oedd unrhyw gydberthynas uniongyrchol, mewn gwirionedd, rhwng ansawdd y gwasanaethau ieuenctid ar lawr gwlad a’r swm sy’n cael ei wario arnynt gan awdurdodau lleol, fel y nodais yn fy sylwadau yn gynharach. Mae Conwy, er enghraifft, yn awdurdod lleol sydd â chyfradd isel iawn o wariant, ac eto mae’r gwasanaethau o ansawdd uchel iawn mewn gwirionedd am eu bod wedi mynd ati i’w hymgorffori yn y sector gwirfoddol ac wedi cefnogi gallu’r sector hwnnw i’w darparu.

And I’m sure that there are examples of that, and I don’t doubt what the Member is saying, but I think, as a general rule, if you keep starving a service of funds, then inevitably it begins to impact, and I would say that there are more examples of the opposite than the kind of examples that the Member refers to. But it is about local authorities having to prioritise, and there’s no getting away from that. Of course, it’s not just about the services that are directly provided by local authorities—as we know, many third sector providers rely heavily on the funding that they also get from local authorities and that’s also been the subject of cuts that they’ve had to face.

If I could just take a moment to talk to you about some of the organisations in my own constituency. We have some incredible originations and schemes, such as the Forsythia Youth Project and the Dowlais Engine House to name but two. As Hefin David has already mentioned, these receive significant amounts of funding through the Communities First programme. That, to a large extent, has plugged the financial gap from local authorities and the money made available to them. So, while I’m not today going to open the debate about Communities First, because I know that the Minister responsible for that is going to be making a statement in the near future, I have to say that, if Communities First funding is to go or is to be phased out, then it’s crucial that we look at ways that youth schemes, like the ones that I’ve mentioned, continue. And I ask myself why that is so crucial. Well, I’m absolutely in no doubt whatsoever that if it were not for the likes of those services, provided by some of the projects like the ones that I’ve mentioned, many of the young people served by them would end up roaming the streets. They’d then be engaging in anti-social behaviour, possibly falling into dependency on drugs and alcohol, or even becoming young offenders. In some of these areas, the closure of those facilities wouldn’t result in their parents just paying them to go and use other facilities because they are generally in areas where those families would not have the money available to do that. So, when the Minister reviews the national strategy for youth services, I hope that recognition will be given to those projects such as Forsythia Youth Project and the Dowlais Engine House that I’ve referred to, and others that provide that early intervention that is so important, particularly in the most deprived areas in our society, and that we will give consideration as to how these schemes can be maintained in the future, regardless of the decisions surrounding the future of Communities First.

So, Llywydd, in conclusion I’m just pleased to be supporting both the motion and the inquiry report, and in doing so trust that the significance of the work done by our youth services and the staff who work in them will be fully recognised going forward.

Ac rwy’n siŵr fod yna enghreifftiau o hynny, ac nid wyf yn amau’r hyn y mae’r Aelod yn ei ddweud, ond rwy’n meddwl, yn gyffredinol, os ydych yn cadw gwasanaeth yn brin o gyllid, yna yn anochel mae’n dechrau cael effaith, a buaswn yn dweud bod mwy o enghreifftiau o’r gwrthwyneb na’r math o enghreifftiau y mae’r Aelod yn cyfeirio atynt. Ond mae’n ymwneud ag awdurdodau lleol yn gorfod blaenoriaethu, ac nid oes dianc rhag hynny. Wrth gwrs, mae’n ymwneud â mwy na’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu’n uniongyrchol gan awdurdodau lleol—fel y gwyddom, mae llawer o ddarparwyr y trydydd sector yn dibynnu’n fawr ar y cyllid y maent hwy hefyd yn ei gael gan awdurdodau lleol ac mae hwnnw hefyd wedi wynebu toriadau.

Os caf roi eiliad i siarad â chi am rai o’r sefydliadau yn fy etholaeth fy hun. Mae gennym raglenni gwreiddiol a chynlluniau anhygoel, megis Prosiect Ieuenctid Forsythia a Dowlais Engine House i enwi dau yn unig. Fel y mae Hefin David wedi crybwyll eisoes, mae’r rhain yn cael symiau sylweddol o gyllid drwy’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf. Mae hynny, i raddau helaeth, wedi llenwi’r bwlch ariannol oddi wrth awdurdodau lleol a’r arian a ryddhawyd iddynt. Felly, er nad wyf yn mynd i agor y ddadl am Cymunedau yn Gyntaf heddiw, gan fy mod yn gwybod bod y Gweinidog sy’n gyfrifol am hynny yn mynd i wneud datganiad yn y dyfodol agos, mae’n rhaid i mi ddweud, os yw arian Cymunedau yn Gyntaf yn mynd i ddiflannu neu gael ei ddiddymu’n raddol, yna mae’n hanfodol ein bod yn edrych ar ffyrdd y gall cynlluniau ieuenctid fel y rhai a grybwyllais barhau. A gofynnaf i mi fy hun pam y mae hynny mor hanfodol. Wel, nid oes gennyf unrhyw amheuaeth o gwbl, oni bai am wasanaethau o’r fath, a ddarperir gan rai o’r prosiectau y soniais amdanynt, byddai llawer o’r bobl ifanc a wasanaethir ganddynt yn crwydro’r strydoedd. Yna, byddent yn cymryd rhan mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac o bosibl yn mynd yn ddibynnol ar gyffuriau ac alcohol, neu hyd yn oed yn dod yn droseddwyr ifanc. Mewn rhai o’r ardaloedd hyn, ni fyddai cau’r cyfleusterau yn arwain at eu rhieni yn talu iddynt fynd i ddefnyddio cyfleusterau eraill gan eu bod wedi’u lleoli at ei gilydd mewn ardaloedd lle na fyddai gan y teuluoedd arian i wneud hynny. Felly, pan fydd y Gweinidog yn adolygu’r strategaeth genedlaethol ar gyfer y gwasanaethau ieuenctid, rwy’n gobeithio y rhoddir cydnabyddiaeth i brosiectau megis Prosiect Ieuenctid Forsythia a Dowlais Engine House y cyfeiriais atynt, ac eraill sy’n darparu’r ymyrraeth gynnar sydd mor bwysig, yn enwedig yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yn ein cymdeithas, ac y byddwn yn ystyried sut y gellir cynnal y cynlluniau hyn yn y dyfodol, beth bynnag fydd y penderfyniadau ynglŷn â dyfodol Cymunedau yn Gyntaf.

Felly i gloi, Lywydd, rwy’n falch o gefnogi’r cynnig ac adroddiad yr ymchwiliad, ac wrth wneud hynny rwy’n ffyddiog y bydd arwyddocâd y gwaith a wnaed gan ein gwasanaethau ieuenctid a’r staff sy’n gweithio ynddynt yn cael ei gydnabod yn llawn yn y dyfodol.

Thank you very much. I call on the Minister for Lifelong Learning and Welsh Language, Alun Davies.

Diolch yn fawr iawn. Galwaf ar Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies.

Member
Alun Davies 15:40:00
The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language

Thank you very much, Deputy Presiding Officer, and I’m grateful to all the Members who’ve contributed to the inquiry and to the debate this afternoon. In many ways, Deputy Presiding Officer, I felt the inquiry was a great example of the Assembly and Government: the correct tension that needs to exist between the two institutions, as referred to—an occasional tussle between us all—but also the committee putting very firmly on the Government’s agenda some issues that are of clear national importance, and the committee reporting in a robust fashion and compelling Government and the Minister to consider the approach that has been taken. And I will say that the response of this committee—Members have generally been quite kind about the response of the Government, but the response, actually, isn’t simply what was written and published in the documentation that we’ve seen and discussed today; the response in many ways was the fact that we were compelled to actually have a debate that probably wouldn’t have taken place without the committee’s investigation, without the committee’s report, without the evidence that the committee took and without the conclusions that the committee made on the basis of that evidence. And compelling Government to actually look hard at its priorities, to look hard at its programme, the way we seek to move forward, has ensured that the words that have been described by Members this afternoon and used by witnesses to the inquiry over the last few months have actually had an impact on changing in policy and in changing the approach and direction of Government. I think it’s right to begin my contribution this afternoon by acknowledging that, and acknowledging the work that the committee’s done over the last few months.

I think there’s broad agreement that high-quality youth work has a crucial role to play in supporting many people to achieve their full potential, and makes a very real difference to the lives of young people, whether it is through different experiences that are opened up to people or the support it offers. It does underpin many of our priorities, from education, health to community regeneration. I’ll decline Dawn’s kind offer to discuss Communities First this afternoon, but we are absolutely clear in our minds that the work of community regeneration and community development is aided and supported by the wider youth work agenda. We recognise that, and we recognise the points that have been made.

I’m pleased to be able to accept or accept in principle all 10 recommendations. I approached the committee report in a way that sought to look at how we can enable these things to happen, not looking for reasons not to accept recommendations, but looking for reasons and ways of accepting those recommendations. I will say to Hefin that that’s not always been the case, I think it’s fair to say, over the years, and I hope that he’s enjoyed his first inquiry, as a member of the committee here. And I certainly hope that he’s found the experience of scrutinising Government in this way as one that’s both been enjoyable and also critical in changing the direction of policy.

Can I respond to some of the concerns that have been raised about the need for a clearer strategic direction? I was very taken by Darren Millar’s contribution in terms of describing the way that the Government does need to establish a far clearer direction of travel. I think that was clear during the evidence session that we had together, and I think I have already committed to refreshing ‘Extending Entitlement’, the statutory guidance that underpins the provision and delivery of youth support services in Wales. A detailed action plan will be developed and published by the end of March 2017. My officials are working with the subgroup of the youth work reference group to develop a plan for the refresh of ‘Extending Entitlement’ and they will meet for the first time in two weeks. This work will cross a number of different ministerial portfolios, and it also includes youth support services more broadly and not simply youth work.

We will also need to review the current national youth work strategy to inform the work of refreshing the statutory guidance. My officials have already begun discussions with members of the youth work reference group on how we will develop this piece of work. I would invite the committee to continue its work and to continue its scrutiny of this refresh, and to play a part and a role in doing so, and that’s something I’d very much welcome if committee members were to do so.

A number of Members have discussed the concerns raised about the lack of engagement with the sector and young people. I recognise the description that Julie Morgan gave in her contribution. I recognise very much the points that you made, Julie, and I think you’re absolutely right to make those points. I met with the youth work reference group on 8 December, and I and my officials will continue to work with the group to shape the future of youth work delivery in Wales. I hope that young people’s participation will always remain central to the work that we undertake, and we will certainly seek to utilise the expertise of stakeholders, including Young Wales, to ensure that we are able to reach some people who are not always a part of these processes. I will certainly be looking at how we can do that and if the committee has further contributions to make as to how we would do that, then I would very much welcome hearing those views.

I understand what is said about a national model, and I know that Llyr Gruffydd has spoken widely on this, in terms of the need to have a national model and the way that we take that forward. I want to give this some further consideration, and I do not, today, wish to pre-empt that consideration. But let me say this: I recognise the comments that have been made. I think Darren made a comment in the debate today about the Government rushing on, taking decisions and implementing decisions whilst the committee is undertaking its inquiry, and I think Llyr has made that point on other occasions as well. There are times when I feel that, as a Minister, I cannot sit back and wait, I have to take decisions and move forward, and there are other occasions—and we’ve discussed the Welsh language in education strategic plans this afternoon—when I feel that it is more important for me to sit back and wait until I am in a position to take a reasoned decision on these matters. This is another example where, at the moment, I wish to take a more reasoned approach and an approach where I would wish to give myself more time to listen to what is said and to understand what the refresh of ‘Extending Entitlement’ and the review of the national strategy tell us before taking a decision on this matter. I hope that Members and the committee will appreciate the reasoning behind that.

But I do listen to and hear the concerns raised by all Members on the closure of open-access provision. Julie Morgan gave us an example in her own constituency, but we’re all familiar with that. It is difficult for local authorities—we know that, and Dawn Bowden has given examples of that, and we’re all familiar with the difficult decisions facing local authorities.

It has a strategic role to play in offering a mechanism to identify potentially vulnerable young people and providing early intervention support. It is clear also that the youth work landscape is changing and open-access provision is also changing. I want to be able to work with local government in order to ensure that we are able to have the sort of provision that we wish to see. Llyr described it, I think, as being overly optimistic, possibly—‘ambitious’ was your word. Very ambitious, yes. I hope that we are able to achieve that, and certainly, what we want to explore is whether sufficiency assessments might be a suitable vehicle to assist local authorities to assess the needs of their local populations and then be able to meet those needs.

There will be a number of different issues regarding funding and the revenue support grant. We know that the RSG is an unhypothecated funding stream, and it is, therefore, a decision for local authorities as to how this funding is utilised. Hefin has discussed that himself and, as somebody who’s served on a local authority, he knows better than most the difficulties that local authorities face in taking these decisions.

I hope that we will be able to undertake a review of all of our youth work funding streams including the revenue support grant, to identify the true impact and to support future thinking for supporting youth work in Wales. I can see that time is against me, Deputy Presiding Officer, and I won’t test your patience any further. What I would like to say in conclusion is that this is a report that has changed the way that we’re thinking. It’s forced us to think twice, think three times about what we’re doing. We will continue to work with the committee to take these matters forward, and I hope that I’ll be in a position to come to this place to make an oral statement on these matters in the near future. Thank you.

Diolch yn fawr iawn, Ddirprwy Lywydd, ac rwy’n ddiolchgar i’r holl Aelodau sydd wedi cyfrannu at yr ymchwiliad ac at y ddadl y prynhawn yma. Mewn sawl ffordd, Ddirprwy Lywydd, rwy’n teimlo bod yr ymchwiliad yn enghraifft wych o’r Cynulliad a’r Llywodraeth: y tensiwn cywir sydd angen ei gael rhwng y ddau sefydliad, fel y cyfeiriwyd ato—y gwrthdaro achlysurol rhyngom i gyd—ond hefyd y pwyllgor yn gosod materion o bwysigrwydd cenedlaethol clir yn gadarn iawn ar agenda’r Llywodraeth, a’r pwyllgor yn adrodd mewn modd cadarn a gorfodi’r Llywodraeth a’r Gweinidog i ystyried y dull a roddwyd ar waith. Ac fe ddywedaf fod ymateb y pwyllgor hwn—mae’r Aelodau wedi bod yn eithaf caredig ar y cyfan ynglŷn ag ymateb y Llywodraeth, ond mewn gwirionedd, nid yr hyn a ysgrifennwyd ac a gyhoeddwyd yn y dogfennau a welwyd ac a drafodwyd gennym heddiw oedd yr ymateb; mewn sawl ffordd yr ymateb oedd y ffaith ein bod wedi ein gorfodi i gael dadl mewn gwirionedd na fyddai wedi digwydd yn ôl pob tebyg heb ymchwiliad y pwyllgor, heb adroddiad y pwyllgor, heb y dystiolaeth a roddwyd i’r pwyllgor a heb y casgliadau a wnaeth y pwyllgor ar sail y dystiolaeth honno. Ac mae gorfodi’r Llywodraeth mewn gwirionedd i edrych yn ofalus ar ei blaenoriaethau, i edrych yn fanwl ar ei rhaglen, y ffordd y ceisiwn symud ymlaen, wedi sicrhau bod y geiriau a ddisgrifiwyd gan yr Aelodau y prynhawn yma ac a ddefnyddiwyd gan dystion i’r ymchwiliad yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf wedi cael effaith ar newid polisi mewn gwirionedd ac ar newid dull a chyfeiriad y Llywodraeth. Rwy’n credu ei bod yn iawn i mi ddechrau fy nghyfraniad y prynhawn yma drwy gydnabod hynny, a chydnabod y gwaith y mae’r pwyllgor wedi ei wneud dros y misoedd diwethaf.

Rwy’n credu bod yna gytundeb cyffredinol fod gan waith ieuenctid o ansawdd uchel rôl hollbwysig i’w chwarae yn cynorthwyo llawer o bobl i gyflawni eu potensial llawn, ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ifanc, boed hynny drwy brofiadau gwahanol sy’n cael eu hagor i bobl neu’r gefnogaeth y mae’n ei chynnig. Mae’n sail i lawer o’n blaenoriaethau, o addysg, iechyd i adfywio cymunedol. Fe wrthodaf gynnig caredig Dawn i drafod Cymunedau yn Gyntaf y prynhawn yma, ond rydym yn gwbl glir ein meddwl bod gwaith adfywio cymunedol a datblygu cymunedol yn cael ei gynorthwyo a’i gefnogi gan yr agenda gwaith ieuenctid ehangach. Rydym yn cydnabod hynny, ac rydym yn cydnabod y pwyntiau a wnaed.

Rwy’n falch o allu derbyn neu dderbyn mewn egwyddor pob un o’r 10 argymhelliad. Deuthum at adroddiad y pwyllgor mewn modd a geisiai edrych ar sut y gallwn alluogi’r pethau hyn i ddigwydd, nid chwilio am resymau i beidio â derbyn argymhellion, ond chwilio am resymau a ffyrdd o dderbyn yr argymhellion hynny. Carwn ddweud wrth Hefin fy mod yn meddwl ei bod yn deg dweud nad yw hynny wedi bod yn wir bob tro dros y blynyddoedd, ac rwy’n gobeithio ei fod wedi mwynhau ei ymchwiliad cyntaf, fel aelod o’r pwyllgor yma. Ac rwy’n sicr yn gobeithio ei fod yn teimlo bod y profiad o graffu ar y Llywodraeth yn y ffordd hon yn un a oedd yn bleserus a hefyd yn allweddol i newid cyfeiriad polisi.

A gaf fi ymateb i rai o’r pryderon a fynegwyd ynglŷn â’r angen am gyfeiriad strategol cliriach? Gwnaeth cyfraniad Darren Millar argraff fawr arnaf o ran disgrifio’r ffordd y mae angen i’r Llywodraeth sefydlu cyfeiriad teithio llawer cliriach. Credaf fod hynny’n glir yn ystod y sesiwn dystiolaeth a gawsom gyda’n gilydd, ac rwy’n meddwl fy mod eisoes wedi ymrwymo i adnewyddu ‘Ymestyn Hawliau’, y canllawiau statudol sy’n sail i ddarparu a chyflwyno gwasanaethau cymorth ieuenctid yng Nghymru. Bydd cynllun gweithredu manwl yn cael ei ddatblygu a’i gyhoeddi erbyn diwedd mis Mawrth 2017. Mae fy swyddogion yn gweithio gydag is-grŵp y grŵp cyfeirio gwaith ieuenctid i ddatblygu cynllun ar gyfer adnewyddu ‘Ymestyn Hawliau’ a byddant yn cyfarfod am y tro cyntaf ymhen pythefnos. Bydd y gwaith hwn yn croesi nifer o bortffolios gweinidogol gwahanol, ac mae hefyd yn cynnwys gwasanaethau cymorth ieuenctid yn fwy eang ac nid gwaith ieuenctid yn unig.

Hefyd, bydd angen i ni adolygu’r strategaeth genedlaethol gyfredol ar gyfer gwaith ieuenctid er mwyn llywio’r gwaith o adnewyddu’r canllawiau statudol. Mae fy swyddogion eisoes wedi dechrau trafodaethau gydag aelodau o’r grŵp cyfeirio gwaith ieuenctid ar sut y byddwn yn datblygu’r gwaith hwn. Carwn wahodd y pwyllgor i barhau â’i waith ac i barhau â’i waith craffu ar y diweddariad hwn, ac i chwarae rhan a rôl wrth wneud hynny, ac mae hynny’n rhywbeth y buaswn yn ei groesawu’n fawr iawn pe bai aelodau’r pwyllgor yn gwneud hynny.

Mae nifer o’r Aelodau wedi trafod y pryderon a fynegwyd ynglŷn â diffyg ymgysylltiad â’r sector a phobl ifanc. Rwy’n cydnabod y disgrifiad a roddodd Julie Morgan yn ei chyfraniad. Rwy’n cydnabod yn fawr iawn y pwyntiau a wnaethoch, Julie, a chredaf eich bod yn hollol gywir i wneud y pwyntiau hynny. Cyfarfûm â’r grŵp cyfeirio gwaith ieuenctid ar 8 Rhagfyr, a bydd fy swyddogion a minnau’n parhau i weithio gyda’r grŵp i lunio dyfodol y gwaith o ddarparu gwaith ieuenctid yng Nghymru. Rwy’n gobeithio y bydd cyfranogiad pobl ifanc bob amser yn parhau’n ganolog i’r gwaith a wnawn, a byddwn yn sicr yn ceisio defnyddio arbenigedd rhanddeiliaid, gan gynnwys Young Cymru, er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cyrraedd pobl nad ydynt bob amser yn rhan o’r prosesau hyn. Byddaf yn sicr yn edrych ar sut y gallwn wneud hynny ac os oes gan y pwyllgor gyfraniadau pellach i’w gwneud ynglŷn â sut y byddem yn gwneud hynny, yna byddwn yn falch iawn o glywed y safbwyntiau hynny.

Rwy’n deall yr hyn a ddywedwyd am fodel cenedlaethol, a gwn fod Llyr Gruffydd wedi siarad yn helaeth ar hyn, o ran yr angen i gael model cenedlaethol a’r ffordd yr ydym yn bwrw ymlaen â hynny. Rwyf am roi ystyriaeth bellach i hyn, ac nid wyf am achub y blaen ar yr ystyriaeth honno. Ond gadewch i mi ddweud hyn: rwy’n cydnabod y sylwadau a wnaed. Rwy’n meddwl bod Darren wedi gwneud sylw yn y ddadl heddiw am y Llywodraeth yn rhuthro ymlaen, yn gwneud penderfyniadau a gweithredu penderfyniadau tra bo’r pwyllgor yn cynnal ei ymchwiliad, ac rwy’n meddwl bod Llyr wedi gwneud y pwynt hwnnw ar adegau eraill hefyd. Mae yna adegau pan fyddaf yn teimlo, fel Gweinidog, na allaf eistedd yn ôl ac aros, fod yn rhaid i mi wneud penderfyniadau a symud ymlaen, a cheir achlysuron eraill—ac rydym wedi trafod y cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg y prynhawn yma—pan fyddaf yn teimlo ei bod yn bwysicach i mi eistedd ac aros nes fy mod mewn sefyllfa i wneud penderfyniad rhesymedig ar y materion hyn. Dyma enghraifft arall ar hyn o bryd lle rwy’n dymuno mabwysiadu ymagwedd fwy rhesymedig ac un lle y carwn roi mwy o amser i wrando ar yr hyn sy’n cael ei ddweud ac i ddeall beth y mae’r diweddariad o ‘Ymestyn Hawliau’ a’r adolygiad o’r strategaeth genedlaethol yn ei ddweud wrthym cyn gwneud penderfyniad ar y mater hwn. Rwy’n gobeithio y bydd yr Aelodau a’r pwyllgor yn deall y rhesymeg wrth wraidd hynny.

Ond rwy’n gwrando ar, ac yn clywed y pryderon a fynegwyd gan yr holl Aelodau ynglŷn â chau darpariaeth mynediad agored. Rhoddodd Julie Morgan enghraifft i ni yn ei hetholaeth ei hun, ond rydym i gyd yn gyfarwydd â hynny. Mae’n anodd ar awdurdodau lleol—rydym yn gwybod hynny, a rhoddodd Dawn Bowden enghreifftiau o hynny, ac rydym i gyd yn gyfarwydd â’r penderfyniadau anodd sy’n wynebu awdurdodau lleol.

Mae ganddo rôl strategol i’w chwarae yn cynnig mecanwaith i adnabod pobl ifanc a allai fod yn agored i niwed a darparu cymorth ymyrraeth gynnar. Mae’n amlwg hefyd fod y dirwedd gwaith ieuenctid yn newid ac mae darpariaeth mynediad agored hefyd yn newid. Rwyf eisiau gallu gweithio gyda llywodraeth leol er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cael y math o ddarpariaeth y dymunwn ei gweld. Fe’i disgrifiwyd gan Llyr, rwy’n meddwl, fel rhywbeth sy’n rhy optimistaidd, o bosibl—’uchelgeisiol’ oedd eich gair. Uchelgeisiol iawn, ie. Gobeithio y gallwn gyflawni hynny, ac yn sicr, rydym yn awyddus i ystyried a allai asesiadau digonolrwydd fod yn gyfrwng addas i gynorthwyo awdurdodau lleol i asesu anghenion eu poblogaethau lleol ac i allu diwallu’r anghenion hynny wedyn.

Bydd yna nifer o wahanol faterion yn codi ynglŷn â’r cyllid a’r grant cynnal refeniw. Rydym yn gwybod bod y grant cynnal refeniw yn ffrwd arian heb ei neilltuo, a phenderfyniad i awdurdodau lleol felly yw sut y caiff y cyllid hwn ei ddefnyddio. Mae Hefin wedi trafod hynny ei hun ac fel rhywun sydd wedi gwasanaethu mewn awdurdod lleol, mae’n gwybod yn well na’r rhan fwyaf beth yw’r anawsterau y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu wrth wneud y penderfyniadau hyn.

Rwy’n gobeithio y gallwn gynnal adolygiad o’n holl ffrydiau ariannu gwaith ieuenctid, gan gynnwys y grant cynnal refeniw, er mwyn nodi’r effaith wirioneddol ac i gefnogi syniadau yn y dyfodol ar gyfer cefnogi gwaith ieuenctid yng Nghymru. Gallaf weld bod amser yn brin, Ddirprwy Lywydd, ac nid wyf am brofi eich amynedd ymhellach. Yr hyn yr hoffwn ei ddweud i gloi yw bod hwn yn adroddiad sydd wedi newid y ffordd y meddyliwn. Mae’n ein gorfodi i feddwl ddwywaith, i feddwl deirgwaith am yr hyn a wnawn. Byddwn yn parhau i weithio gyda’r pwyllgor i symud y materion hyn yn eu blaenau, ac rwy’n gobeithio y byddaf mewn sefyllfa i ddod i’r lle hwn i wneud datganiad llafar ar y materion hyn yn y dyfodol agos. Diolch.

Thank you very much, and I call on the Chair of the Children, Young People and Education Committee, Lynne Neagle, to reply to the debate.

Diolch yn fawr iawn, a galwaf ar Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Lynne Neagle, i ymateb i’r ddadl.

Thank you, Deputy Presiding Officer, and can I thank all the Members who’ve contributed to an excellent debate on our report this afternoon? I’d like to thank Darren Millar for his positive comments about the outcome of the inquiry, which are very much welcome. I also wholeheartedly endorse what he said about the importance of the youth parliament. I, too, was there today to receive the report from the campaign for the youth parliament. What I think is so important is that the reason these services are being deprioritised at a local level is because young people don’t have a voice, and that youth parliament will be absolutely critical in ensuring that they do have a voice. I hope that that is something that we can push outwards across Wales, so that they are reprioritised, those services.

Can I thank Llyr Gruffydd for his remarks? He’s absolutely right that this isn’t an issue that we’ve focused on before, and I’m very grateful that it was Llyr who made the suggestion to the committee that we undertake this inquiry. It was intended to be a snapshot inquiry, and it was certainly, for me, very much an eye-opener, and I do feel that we opened a bit of a Pandora’s box with it. So, I’m really pleased that we’ve done that. Now that we’ve looked at it, I would just like to assure everyone that I’ve got no intention of letting it go to the side again: we need to keep a focus on that. As you rightly say, this is a key preventative service. We talk a lot about prevention here, but in a whole range of ways, this is a key preventative service for young people and therefore is one that deserves our investment.

Can I thank Julie Morgan for her contribution and her support, as always, for universal services for young people, and also for highlighting the important role that youth work plays in mental health provision? Of course, the committee is also focusing on an ongoing basis on young people’s mental health issues, which is sometimes ironic given that these services are under pressure and these are services that can be preventative if introduced at the right time. So, thank you, Julie, for those comments too.

Michelle Brown highlighted a number of concerns, including issues around local authority funding. I hope that recommendation 8 will make a difference to that and, as Darren Millar has said, it’s not always about the amount of money, but what comes out from the expenditure of that money. And I really hope that, although that recommendation was accepted in principle, we will be able to go forward to develop a proper accountability framework, so, regardless of the amount that is being put in, we have got consistency of provision, and that that is the universal open-access measure that we want to see.

I’d like to thank Hefin David, the youngest member of the committee, for his contribution today, and also for his highlighting of the importance again of that recommendation 8. I’d also like to thank Hefin for highlighting the importance of Communities First funding in supporting youth services. I am very mindful that, should that programme end, then there will be a gap in youth service provision and we need to think very carefully about what we do about that going forward.

Dawn Bowden made very much a similar point, and I know that that’s been a particular concern in your constituency with the projects that you’ve referred to today, who are very worried about Communities First funding. Dawn also reminded us that youth services are life savers, and when I used that in the speech, it wasn’t a loose phrase to use. I genuinely do think that we need to remind ourselves that these services can be life savers, whether it’s mental health, early intervention, stopping young people going into crime—I don’t think that it’s over-egging the custard to say that they do that. I’d like to thank the Minister, again, for his response this afternoon, and also for indicating his willingness to continue to engage with the committee on this very important issue.

Just finally, to thank the members of the committee for their work on this inquiry, to thank the committee team who have also worked really hard behind the scenes to make everything happen and to produce what I think is an excellent report, and to thank, once again, the young people who have contributed, and the stakeholders, and to assure everybody that we aren’t planning on letting this issue go. We’re going to continue to monitor it, and try and drive forward some change. Thank you.

Diolch, Ddirprwy Lywydd, ac a gaf fi ddiolch i’r holl Aelodau sydd wedi cyfrannu at drafodaeth ragorol ar ein hadroddiad y prynhawn yma? Hoffwn ddiolch i Darren Millar am ei sylwadau cadarnhaol am ganlyniad yr ymchwiliad, sylwadau sydd i’w croesawu’n fawr iawn. Rwyf hefyd yn llwyr gefnogi’r hyn a ddywedodd am bwysigrwydd y senedd ieuenctid. Roeddwn innau hefyd yno heddiw i dderbyn yr adroddiad gan yr ymgyrch dros y senedd ieuenctid. Credaf mai’r hyn sydd mor bwysig yw mai’r rheswm pam y caiff y gwasanaethau hyn eu dadflaenoriaethu ar lefel leol yw am nad oes gan bobl ifanc lais, a bydd senedd ieuenctid yn hollol allweddol i sicrhau bod ganddynt lais. Gobeithiaf fod hynny’n rhywbeth y gallwn ei wthio tuag allan ar draws Cymru, fel eu bod yn cael eu hailflaenoriaethu, y gwasanaethau hynny.

Hoffwn ddiolch i Llyr Gruffydd am ei sylwadau. Mae’n hollol gywir nad yw hwn yn fater y buom yn canolbwyntio arno o’r blaen, ac rwy’n ddiolchgar iawn mai Llyr a awgrymodd i’r pwyllgor y dylem gynnal yr ymchwiliad hwn. Y bwriad oedd iddo fod yn ymchwiliad ciplun, ac i mi yn sicr, roedd yn bendant yn agoriad llygad, ac rwy’n teimlo ein bod wedi agor tipyn o flwch Pandora gydag ef. Felly, rwy’n falch iawn ein bod wedi gwneud hynny. Nawr ein bod wedi edrych arno, hoffwn sicrhau pawb nad oes gennyf unrhyw fwriad o adael iddo gael ei wthio o’r neilltu eto: mae angen i ni gadw ffocws ar hynny. Fel y dywedwch yn gywir, mae hwn yn wasanaeth ataliol allweddol. Rydym yn sôn llawer am atal yma, ond mewn amrywiaeth eang o ffyrdd, mae hwn yn wasanaeth ataliol allweddol ar gyfer pobl ifanc ac felly’n un sy’n haeddu ein buddsoddiad.

Hoffwn ddiolch i Julie Morgan am ei chyfraniad a’i chefnogaeth, fel bob amser, i wasanaethau cyffredinol ar gyfer pobl ifanc, a hefyd am dynnu sylw at y rôl bwysig y mae gwaith ieuenctid yn ei chwarae yn y ddarpariaeth iechyd meddwl? Wrth gwrs, mae’r pwyllgor hefyd yn canolbwyntio ar sail barhaus ar faterion iechyd meddwl pobl ifanc, sydd weithiau’n eironig o gofio bod y gwasanaethau hyn o dan bwysau a’u bod yn wasanaethau a all fod yn ataliol o’u cyflwyno ar yr adeg iawn. Felly, diolch i chi, Julie, am y sylwadau hynny hefyd.

Amlygodd Michelle Brown nifer o bryderon, gan gynnwys materion yn ymwneud â chyllid awdurdodau lleol. Rwy’n gobeithio y bydd argymhelliad 8 yn gwneud gwahaniaeth i hynny ac fel y mae Darren Millar wedi dweud, nid yw bob amser yn ymwneud â’r swm o arian, ond yr hyn sy’n deillio o wario’r arian hwnnw. Ac er mai mewn egwyddor y derbyniwyd yr argymhelliad hwnnw, rwy’n mawr obeithio y byddwn yn gallu bwrw ymlaen i ddatblygu fframwaith atebolrwydd priodol, fel bod gennym ddarpariaeth gyson ni waeth beth yw’r swm sy’n cael ei roi tuag ati, ac mai dyna’r mesur mynediad agored cyffredinol yr ydym am ei weld.

Hoffwn ddiolch i Hefin David, yr aelod ieuengaf o’r pwyllgor, am ei gyfraniad heddiw, a hefyd am amlygu pwysigrwydd argymhelliad 8 eto. Hoffwn ddiolch i Hefin hefyd am dynnu sylw at bwysigrwydd cyllid Cymunedau yn Gyntaf i gefnogi gwasanaethau ieuenctid. Pe bai’r rhaglen honno’n dod i ben, rwy’n ymwybodol iawn y bydd bwlch yn y ddarpariaeth o wasanaeth ieuenctid ac mae angen i ni feddwl yn ofalus iawn am yr hyn a wnawn ynglŷn â hynny yn y dyfodol.

Gwnaeth Dawn Bowden bwynt tebyg iawn, a gwn fod hynny wedi bod yn bryder penodol yn eich etholaeth gyda’r prosiectau y cyfeirioch chi atynt heddiw, sy’n bryderus iawn ynglŷn ag arian Cymunedau yn Gyntaf. Hefyd, cawsom ein hatgoffa gan Dawn fod gwasanaethau ieuenctid yn achubwyr bywyd, a phan ddefnyddiais hynny yn yr araith, nid ei ddefnyddio’n llac a wnawn. Rwy’n meddwl o ddifrif fod angen i ni atgoffa ein hunain y gall y gwasanaethau hyn fod yn achubwyr bywyd, boed yn iechyd meddwl, ymyrraeth gynnar, atal pobl ifanc rhag dechrau troseddu—nid wyf yn credu ein bod yn mynd yn rhy bell wrth ddweud eu bod yn gwneud hynny. Hoffwn ddiolch i’r Gweinidog unwaith eto am ei ymateb y prynhawn yma, a hefyd am nodi ei barodrwydd i barhau i ymgysylltu â’r pwyllgor ar y mater pwysig hwn.

I orffen, diolch i aelodau’r pwyllgor am eu gwaith ar yr ymchwiliad hwn, diolch i dîm y pwyllgor sydd hefyd wedi gweithio’n galed iawn y tu ôl i’r llenni i wneud i b