Y Cyfarfod Llawn

Plenary

26/10/2022

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

1. Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol
1. Questions to the Minister for Finance and Local Government

Prynhawn da a chroeso i'r Cyfarfod Llawn. Yr eitem gyntaf y prynhawn yma yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, ac mae'r cwestiwn cyntaf y prynhawn yma gan Peredur Owen Griffiths.

Good afternoon and welcome to this Plenary session. The first item this afternoon is questions to the Minister for Finance and Local Government, and the first question this afternoon is from Peredur Owen Griffiths.

Awdurdodau Lleol
Local Authorities

1. Pa adnoddau ariannol ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru yn eu darparu i awdurdodau lleol i'w helpu i ddelio â'r argyfwng costau byw? OQ58608

1. What additional financial resources is the Welsh Government providing to local authorities to help them deal with the cost-of-living crisis? OQ58608

At the spending review, we maximised the use of all of our available funding. I prioritised funding for local government in the Welsh budget so that every authority in Wales received an increase in funding of more than 8.4 per cent.

Yn yr adolygiad o wariant, gwnaethom y defnydd mwyaf posibl o'r holl gyllid a oedd ar gael i ni. Blaenoriaethais gyllid ar gyfer llywodraeth leol yng nghyllideb Cymru fel bod pob awdurdod yng Nghymru yn cael cynnydd o fwy nag 8.4 y cant yn eu cyllid.

Diolch am yr ateb.

Thank you for that response.

People are petrified at the prospect of being unable to afford the basics this winter and they have little faith in a super-rich Prime Minister doing anything for them. In the absence of adequate help from Westminster, reserves that local authorities hold for rainy days need to be deployed. Unfortunately, you have local authorities like the Labour-run Caerphilly County Borough Council holding an astronomical reserve of £180 million. This stack of cash, which is bigger than the reserves held by the largest local authority in Wales, increased by £16 million in the last financial year alone. This is why my Plaid Cymru colleague Councillor Greg Ead has called for the Caerphilly county council cost-of-living hardship fund to be increased from £3 million to £10 million. Should the Government mandate a limit on how big cash reserves can get to prevent Scrooge-like local authorities sitting on huge pots of cash?

Mae pobl yn ofni'r posibilrwydd o fethu fforddio'r pethau sylfaenol y gaeaf hwn, ac nid oes ganddynt lawer o ffydd y bydd Prif Weinidog hynod gyfoethog yn gwneud unrhyw beth drostynt. Yn absenoldeb cymorth digonol gan San Steffan, mae angen defnyddio'r cronfeydd sydd gan awdurdodau lleol wrth gefn ar gyfer diwrnodau glawog. Yn anffodus, mae gennych awdurdodau lleol fel Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, sy'n cael ei redeg gan Lafur, yn cadw cronfeydd enfawr gwerth £180 miliwn wrth gefn. Cynyddodd y pentwr hwn o arian, sy’n fwy na chronfeydd wrth gefn yr awdurdod lleol mwyaf yng Nghymru, £16 miliwn yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf yn unig. Dyma pam fod fy nghyd-aelod o Blaid Cymru, y cynghorydd Greg Ead, wedi galw am gynyddu cronfa galedi costau byw cyngor sir Caerffili o £3 miliwn i £10 miliwn. A ddylai’r Llywodraeth osod terfyn ar feintiau cronfeydd wrth gefn er mwyn atal awdurdodau lleol Scrooge-aidd rhag eistedd ar gronfeydd enfawr o arian?

I'm not sure that's a fair characterisation of local authorities and the way that they look towards their reserves. But, to be perfectly frank, I am glad that local authorities generally are in a much better position than they otherwise would have been, and that's partly thanks to the additional £50 million that we provided to local government at the end of the last financial year. And that was to help them manage their budget in response to the emerging inflationary and service pressures, which they were identifying and experiencing at that point.

But, I think that we do need to think about reserves in relation to the overall budget of local government. And certainly, at an all-Wales level, the widest interpretation of usable reserves—and I think that that is an important point—is 26 per cent of the total annual expenditure. So, that's just three months provision for all of the costs of local government. So, I'm pleased that local authorities are in a better place than they otherwise would have been thanks to the additional funding we were able to provide. But, at the same time, I do have to say that usable reserves are different to the general reserves position because, of course, local authorities will have earmarked funding for various things, not least our investment in the sustainable communities for learning programme and the new schools and so on.

Nid wyf yn siŵr a yw hynny'n ddisgrifiad teg o awdurdodau lleol a'r ffordd y maent yn ymdrin â'u cronfeydd wrth gefn. Ond a bod yn gwbl onest, rwy’n falch fod awdurdodau lleol, yn gyffredinol, mewn sefyllfa well o lawer nag y byddent wedi bod fel arall, ac mae hynny’n rhannol oherwydd y £50 miliwn ychwanegol a ddarparwyd gennym i lywodraeth leol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Ac roedd hynny i'w helpu i reoli eu cyllideb mewn ymateb i bwysau cynyddol chwyddiant a phwysau ar wasanaethau roeddent yn ei nodi ac yn ei deimlo bryd hynny.

Ond credaf fod angen inni feddwl am gronfeydd wrth gefn mewn perthynas â chyllideb gyffredinol llywodraeth leol. Ac yn sicr, ar lefel Cymru gyfan, y dehongliad ehangaf o gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy—a chredaf fod hwnnw'n bwynt pwysig—yw 26 y cant o gyfanswm y gwariant blynyddol. Felly, dim ond tri mis o ddarpariaeth ar gyfer holl gostau llywodraeth leol yw hynny. Felly, rwy'n falch fod awdurdodau lleol mewn lle gwell nag y byddent wedi bod fel arall diolch i'r cyllid ychwanegol y bu modd i ni ei ddarparu. Ond ar yr un pryd, mae'n rhaid imi ddweud bod cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy yn wahanol i sefyllfa cronfeydd wrth gefn cyffredinol, oherwydd, wrth gwrs, bydd awdurdodau lleol wedi clustnodi cyllid ar gyfer gwahanol bethau, yn enwedig ein buddsoddiad yn y rhaglen cymunedau dysgu cynaliadwy a'r rhaglen ysgolion newydd ac ati.

I thank Peredur Owen Griffiths for tabling this question. I just wanted to follow up as well on the point about reserves, because I think it is important, and you're right—people don't necessarily understand the definition of usable reserves, particularly those councils that call them usable reserves and then never use them. So, in my region of South Wales West, Bridgend, Neath Port Talbot and Swansea councils, in 2019-20, had a combined £288 million in reserves. In 2021, that went to £400 million. Can you explain why those three councils, two of them run by your party, have added £110 million to their usable reserves in a year and do you back it?

Diolch i Peredur Owen Griffiths am gyflwyno’r cwestiwn hwn. Roeddwn yn awyddus i sôn hefyd am y pwynt ynglŷn â chronfeydd wrth gefn, gan y credaf ei fod yn bwysig, ac rydych yn llygad eich lle—nid yw pobl o reidrwydd yn deall y diffiniad o gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy, yn enwedig y cynghorau sy’n eu galw’n gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy ac yna byth yn eu defnyddio. Felly, yn fy rhanbarth i, Gorllewin De Cymru, roedd gan gynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, yn 2019-20, gyfanswm o £288 miliwn mewn cronfeydd wrth gefn. Yn 2021, cynyddodd y ffigur hwnnw i £400 miliwn. A wnewch chi egluro pam fod y tri chyngor hynny, dau ohonynt yn cael eu rhedeg gan eich plaid, wedi ychwanegu £110 miliwn at eu cronfeydd defnyddiadwy mewn blwyddyn, ac a ydych chi'n cefnogi hynny?

Absolutely I can explain that, Llywydd, and it's called 'the pandemic', and that is one of the reasons why local government was provided with significant additional funding through the pandemic. And I have no doubt that local authorities, given the huge gap in funding that they've identified not only for this year, but into future years as well, will be looking at those reserves. But, let's remember, you can only spend those reserves once, so when I'm hearing calls, for example, for increases in pay and other pressures, you can only use those reserves once, and I know that local authorities will be looking to use those reserves very carefully. But, I make no apology whatsoever for providing significant additional funding to local authorities through the pandemic, and, frankly, I'm glad that they're in a better position than they otherwise would have been had we decided not to.

Yn sicr, gallaf egluro hynny, Lywydd, a'r rheswm yw ‘y pandemig’, a dyna un o’r rhesymau pam y darparwyd cyllid ychwanegol sylweddol i lywodraeth leol drwy’r pandemig. Ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd awdurdodau lleol, o ystyried y bwlch enfawr yn y cyllid y maent wedi'i nodi, nid yn unig ar gyfer eleni, ond ar gyfer y blynyddoedd i ddod hefyd, yn edrych ar y cronfeydd wrth gefn hynny. Ond gadewch inni gofio, dim ond unwaith y gallwch wario’r cronfeydd wrth gefn hynny, felly pan fyddaf yn clywed galwadau, er enghraifft, am gynyddu cyflogau a phwysau eraill, dim ond unwaith y gallwch ddefnyddio’r cronfeydd wrth gefn hynny, a gwn y bydd awdurdodau lleol yn awyddus i ddefnyddio'r cronfeydd hynny'n ofalus iawn. Ond nid wyf yn ymddiheuro o gwbl am ddarparu cyllid ychwanegol sylweddol i awdurdodau lleol drwy'r pandemig, ac a dweud y gwir, rwy'n falch eu bod mewn sefyllfa well nag y byddent wedi bod fel arall pe baem wedi penderfynu peidio â gwneud hynny.

Tom Giffard and I were at a briefing only in the last two weeks with Welsh local government leaders from our area, but also at a national level in Wales, having quite a frank assessment about the perilous state of local authority finances. And, of course, we also know this spreads right across the voluntary and third sector as well, at the time when the need for those public services and the reach of the third sector into communities has never been so acute. So, could I ask you, away from froth over reserves, which, frankly, if they are available and there's a bit in there, are going to be used pretty damn rapidly now—pardon my French, Presiding Officer—how can we actually target resources from Welsh Government to ensure that, right across the sectors, local authorities and local, regional and also third sector organisations are really tackling the cost-of-living crisis and collaborating together to do so, because we know we're going to have to stretch this money, reserves or not, a hell of a lot further than we've ever done before?

Yn y pythefnos diwethaf, roedd Tom Giffard a minnau mewn sesiwn friffio gydag arweinwyr llywodraeth leol o’n hardal ni, ond hefyd ar lefel genedlaethol yng Nghymru, yn cael asesiad eithaf di-flewyn ar dafod am gyflwr difrifol cyllid awdurdodau lleol. Ac wrth gwrs, gwyddom hefyd fod hyn yn wir ar draws y sector gwirfoddol a'r trydydd sector hefyd, ar adeg pan nad yw'r angen am y gwasanaethau cyhoeddus hynny a chyrhaeddiad y trydydd sector i'r cymunedau erioed wedi bod mor ddifrifol. Felly, a gaf fi ofyn i chi, gan anghofio'r sôn am y cronfeydd wrth gefn, sydd a dweud y gwir, os ydynt ar gael, a bod ychydig o arian ynddynt, yn mynd i gael eu defnyddio'n eithaf cyflym bellach, sut y gallwn dargedu adnoddau gan Lywodraeth Cymru, i sicrhau, ar draws y sectorau, fod awdurdodau lleol a sefydliadau lleol, rhanbarthol a hefyd y trydydd sector yn mynd i'r afael â'r argyfwng costau byw ac yn cydweithio er mwyn gwneud hynny, gan y gwyddom y bydd yn rhaid inni wneud i'r arian hwn, boed yn gronfeydd wrth gefn ai peidio, ymestyn yn llawer pellach nag erioed o'r blaen?

13:35

I absolutely agree that the approach has to be one of social partnership in terms of addressing the cost-of-living crisis. And this is one of the reasons why the First Minister has set up a cost-of-living Cabinet sub-committee, which I and other Ministers attend, but also we invite to those meetings representatives of the third sector, local government and other social partners to ensure that we're all pulling in the same direction and maximising our resources in ways that are complementary to one another. So, I just want to reassure colleagues that that is absolutely the approach that we're taking.

And I think that we can also look to some of the work that I've been doing in recent times in terms of our approach to grants policy. It used to be the case that we would have one-year grants, and that would be very difficult for the third sector in particular, but also others, including in local government, to be able to have that longer term and more strategic look at how they spend their money. So, now we have allowed grants to be up to five years—if they can roll over, they have to meet benchmarking and other due diligence tests as well. But I think that that has helped to give that longer term look, which also then provides better value for money.

Cytunaf yn llwyr fod yn rhaid i’r ymagwedd fod yn un o bartneriaeth gymdeithasol o ran mynd i’r afael â’r argyfwng costau byw. A dyma un o'r rhesymau pam fod y Prif Weinidog wedi sefydlu is-bwyllgor Cabinet ar gostau byw, is-bwyllgor rwyf fi a Gweinidogion eraill yn ei fynychu, ond rydym hefyd yn gwahodd cynrychiolwyr o'r trydydd sector, llywodraeth leol, a phartneriaid cymdeithasol eraill i'r cyfarfodydd hynny, i sicrhau ein bod oll yn tynnu i'r un cyfeiriad ac yn gwneud y mwyaf o'n hadnoddau mewn ffyrdd sy'n ategu ein gilydd. Felly, hoffwn roi sicrwydd i'm cyd-Aelodau mai dyna'n union yw'r dull a fabwysiadir gennym.

A chredaf y gallwn edrych hefyd ar rywfaint o’r gwaith y bûm yn ei wneud yn ddiweddar ar ein hymagwedd at bolisi grantiau. O'r blaen, byddai gennym grantiau un flwyddyn, a byddai hynny’n anodd iawn i’r trydydd sector yn enwedig, ond hefyd i eraill, gan gynnwys llywodraeth leol, o ran gallu cael golwg fwy hirdymor a strategol ar sut y maent yn gwario'u harian. Felly, rydym bellach wedi caniatáu i grantiau bara hyd at bum mlynedd—os gallant dreiglo o un flwyddyn i'r llall, ac mae'n rhaid iddynt fodloni profion meincnodi a diwydrwydd dyladwy eraill hefyd. Ond credaf fod hynny wedi helpu i roi’r olwg fwy hirdymor honno, sydd hefyd wedyn yn darparu gwell gwerth am arian.

Gaf i ddiolch hefyd i Peredur am godi'r mater yma?

May I too thank Peredur for raising this issue?

Good afternoon, Minister. Since the pandemic, many of our care workers have been struggling to make ends meet, and I'm sure many of us have heard about the situation that both those receiving care and those giving care are in. In July, the new administration of Powys County Council—a group of political parties: Liberal Democrat, Labour and Green; and we all need to work together on this as this shouldn't be about party politics in our local government finance, because we all know the people who receive those services—raised the travel expenses to 45p a mile, in line with their local authority employees. That package cost around £150,000 to implement, Minister. What consideration have you, the Government, given to support local authorities to continue with that funding for care workers, to ensure that they deliver that vital social care to vulnerable people? Thank you. Diolch yn fawr iawn.

Prynhawn da, Weinidog. Ers y pandemig, mae llawer o'n gweithwyr gofal wedi'i chael hi'n anodd cael deupen llinyn ynghyd, ac rwy'n siŵr fod llawer ohonom wedi clywed am y sefyllfa y mae'r rhai sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n rhoi gofal ynddi. Ym mis Gorffennaf, gwnaeth gweinyddiaeth newydd Cyngor Sir Powys—grŵp o bleidiau gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol, Llafur a Gwyrddion; ac mae angen inni weithio gyda'n gilydd ar hyn, ni ddylai cyllid llywodraeth leol ymwneud â gwleidyddiaeth bleidiol, gan fod pob un ohonom yn adnabod y bobl sy'n derbyn y gwasanaethau hynny—godi costau teithio i 45c y filltir, yn unol â chostau teithio gweithwyr yr awdurdod lleol. Costiodd y pecyn hwnnw oddeutu £150,000 i’w roi ar waith, Weinidog. Pa ystyriaeth a roddwyd gennych chi, y Llywodraeth, i gefnogi awdurdodau lleol i barhau â’r cyllid hwnnw ar gyfer gweithwyr gofal, i sicrhau eu bod yn darparu gofal cymdeithasol hanfodol i bobl agored i niwed? Diolch yn fawr iawn.

So, in the first instance, we're seeking to impress upon the UK Government the importance within HMRC of raising that per-mile payment in respect of travel related to work. So, that's our first way in which we're trying to address this, and I know that my colleague Vaughan Gething's officials have been active in their discussions with HMRC on this. My officials have also raised it with Treasury, and it's my intention also to raise this issue with the new Chief Secretary to the Treasury in due course as well.

Felly, yn y lle cyntaf, rydym yn ceisio cael Llywodraeth y DU i ddeall pa mor bwysig o fewn CThEM yw codi'r taliad fesul milltir mewn perthynas â theithio sy'n gysylltiedig â gwaith. Felly, dyna'r ffordd gyntaf y ceisiwn fynd i'r afael â hyn, a gwn fod swyddogion fy nghyd-Aelod, Vaughan Gething, wedi bod yn weithgar yn eu trafodaethau gyda CThEM ynglŷn â hyn. Mae fy swyddogion innau wedi codi'r mater gyda'r Trysorlys hefyd, a fy mwriad yw codi'r mater gyda Phrif Ysgrifennydd newydd y Trysorlys maes o law yn ogystal.

Cyngor Sir Fynwy
Monmouthshire County Council

2. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r arweinyddiaeth etholedig newydd yng Nghyngor Sir Fynwy? OQ58622

2. What discussions has the Minister had with the newly elected leadership at Monmouthshire County Council? OQ58622

I held an introductory meeting with the new leader in August. And I also meet all leaders regularly through our fortnightly meetings at the Welsh Local Government Association executive board and separately on issues such as taxation reform. I have also discussed local government financial challenges with Monmouthshire’s deputy leader through the finance sub-group.

Cynhaliais gyfarfod rhagarweiniol gyda'r arweinydd newydd ym mis Awst. Ac rwyf hefyd yn cyfarfod â'r holl arweinwyr yn rheolaidd drwy ein cyfarfodydd bob pythefnos gyda bwrdd gweithredol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac ar wahân ar faterion fel diwygio trethiant. Rwyf hefyd wedi trafod heriau ariannol llywodraeth leol gyda dirprwy arweinydd sir Fynwy drwy’r is-grŵp cyllid.

Minister, you'll be aware that Newport East includes the Severnside area, which comes under Monmouthshire County Council. I was very pleased in May to see Labour take control of the council there, for the first time since the mid 1990s. I know the new leader, Mary Ann Brocklesby, and her cabinet have ambitious plans to tackle the affordability gap in housing in Monmouthshire. The area has suffered from historic underinvestment in affordable housing and has had an over-reliance on private landlords. Recently, the new Labour council approved plans for 100 per cent affordable housing on the former Caldicot school site, with Monmouthshire Housing Association being the preferred bidder. This illustrates the ambition and the work of the new Monmouthshire County Council, Minister. But I just wonder how you, as finance Minister, working with the Minister for Climate Change, can work closely with the new leadership to support them in their ambitions for more affordable housing in this area.

Weinidog, fe fyddwch yn ymwybodol fod Dwyrain Casnewydd yn cynnwys ardal Glannau Hafren, sy’n rhan o ardal Cyngor Sir Fynwy. Roeddwn yn falch iawn o weld Llafur yn ennill rheolaeth ar y cyngor yno ym mis Mai, am y tro cyntaf ers canol y 1990au. Gwn fod gan yr arweinydd newydd, Mary Ann Brocklesby, a’i chabinet gynlluniau uchelgeisiol i fynd i’r afael â’r bwlch fforddiadwyedd mewn tai yn sir Fynwy. Mae’r ardal wedi dioddef yn sgil tanfuddsoddi hanesyddol mewn tai fforddiadwy, ac wedi bod yn or-ddibynnol ar landlordiaid preifat. Yn ddiweddar, cymeradwyodd y cyngor Llafur newydd gynlluniau ar gyfer tai fforddiadwy 100 y cant ar hen safle ysgol Cil-y-coed, a Chymdeithas Tai Sir Fynwy oedd y cynigydd a ffafrir. Mae hyn yn dangos uchelgais a gwaith cyngor newydd sir Fynwy, Weinidog. Ond tybed sut y gallwch chi fel Gweinidog cyllid, gan weithio gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd, weithio'n agos gyda'r arweinyddiaeth newydd, i'w cefnogi yn eu huchelgeisiau am fwy o dai fforddiadwy yn yr ardal hon?

I'm grateful to John Griffiths for raising this issue, and I do recognise what he says in terms of property prices being higher than average in Monmouthshire, and there obviously are links between job opportunities and higher house prices. But property prices can be skewed, of course, by second home ownership and also by a significant number of short-term holiday lets in an area, which is why the work that we're doing in partnership with Plaid Cymru to address the second home challenges is really important, and will have an impact, I think, in Monmouthshire.

But, of course, it's important that there is good-quality social housing and affordable private rental sector housing available in these areas, and schemes such as that which you've described, which I know has now been confirmed by Monmouthshire County Council's new administration, are exactly the sort of ambition that this Welsh Government wants to see in terms of fulfilling our citizens' needs. So, I can reassure John Griffiths that I and my colleague the Minister for Climate Change will absolutely be keen to support Monmouthshire in their ambitions. 

Rwy'n ddiolchgar i John Griffiths am godi’r mater hwn, ac rwy'n cydnabod yr hyn y mae’n ei ddweud o ran y ffaith bod prisiau eiddo'n uwch na’r cyfartaledd yn sir Fynwy, ac yn amlwg, mae cysylltiadau rhwng cyfleoedd gwaith a phrisiau tai uwch. Ond gall prisiau eiddo gael eu hystumio, wrth gwrs, gan berchnogaeth ail gartrefi, a hefyd gan nifer sylweddol o lety gwyliau tymor byr mewn ardal, a dyna pam fod y gwaith a wnawn mewn partneriaeth â Phlaid Cymru i fynd i’r afael â sefyllfa ail gartrefi yn wirioneddol bwysig, a chredaf y bydd yn cael effaith yn sir Fynwy.

Ond wrth gwrs, mae'n bwysig fod tai cymdeithasol o ansawdd da a thai fforddiadwy yn y sector rhentu preifat ar gael yn yr ardaloedd hyn, a chynlluniau fel yr hyn rydych wedi'i ddisgrifio, y gwn ei fod bellach wedi'i gadarnhau gan weinyddiaeth newydd Cyngor Sir Fynwy, yw’r union fath o uchelgais y mae’r Llywodraeth Cymru hon am ei weld er mwyn diwallu anghenion ein dinasyddion. Felly, gallaf roi sicrwydd i John Griffiths y byddaf i a’m cyd-Aelod, y Gweinidog Newid Hinsawdd, yn bendant yn awyddus i gefnogi sir Fynwy yn eu huchelgeisiau.

13:40

I thank John Griffiths for raising this, and I very much welcome the renewed focus of the Welsh Government on Monmouthshire; it was sadly lacking for 13 years when I was a leader. And I'm also very pleased that the new Labour administration is taking forward the plans we put in place, so I do thank them. 

Minister, you will know that I've consistently pushed, throughout my time in local government, and since I've been here, the importance of fair funding, and I've challenged the current funding formula several times. And I know the First Minister said only yesterday that if local government wants a change in the formula, if they ask for it, you'll do it. Now, we know turkeys won't vote for Christmas, and there are several leaders who are accruing up to £208 million of reserves while some only have £30 million of reserves. They're not going to vote for something that dismantles that. Can I ask you, Minister, if you will take the initiative to invoke an independent commission on the funding formula? We know there's only one pie and it's unlikely to get any bigger, but some people have huge slices and others have crumbs. That is not fair, and it's the responsibility of this Government, working with local authorities, to change that. Can you do that? Can you invoke that commission?

Diolch i John Griffiths am godi hyn, a chroesawaf y ffaith bod Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio o'r newydd ar sir Fynwy; yn anffodus, ni ddigwyddodd hynny am 13 mlynedd pan oeddwn yn arweinydd. Ac rwyf hefyd yn falch iawn fod y weinyddiaeth Lafur newydd yn bwrw ymlaen â'r cynlluniau a roddwyd ar waith gennym ni, felly diolch iddynt.

Weinidog, fe fyddwch yn gwybod fy mod wedi rhoi pwyslais cyson, drwy gydol fy amser mewn llywodraeth leol, ac ers imi fod yma, ar bwysigrwydd ariannu teg, ac rwyf wedi herio’r fformiwla ariannu bresennol sawl gwaith. A gwn mai dim ond ddoe y dywedodd y Prif Weinidog, os yw llywodraeth leol yn dymuno cael newid i'r fformiwla, os byddant yn gofyn amdano, y byddwch yn gwneud hynny. Nawr, gwyddom na fydd tyrcïod yn pleidleisio dros y Nadolig, ac mae gan sawl arweinydd hyd at £208 miliwn o gronfeydd wrth gefn, tra bo gan eraill £30 miliwn o gronfeydd wrth gefn yn unig. Nid ydynt yn mynd i bleidleisio dros rywbeth sy'n disodli hynny. A gaf fi ofyn i chi, Weinidog, a wnewch chi gymryd y cam cyntaf a galw comisiwn annibynnol ar y fformiwla ariannu? Gwyddom mai dim ond un gacen sydd, a'i bod yn annhebygol o fynd yn fwy, ond mae rhai pobl yn cael tafelli enfawr, ac mae eraill yn cael briwsion. Nid yw hynny’n deg, a chyfrifoldeb y Llywodraeth hon, gan weithio gydag awdurdodau lleol, yw newid hynny. A wnewch chi hynny? A wnewch chi alw'r comisiwn hwnnw?

Well, Llywydd, the core revenue funding that we provide to local authorities every year is distributed according to relative need, and that uses a formula that takes into account a wealth of information, including the demographic, physical, economic and social characteristics of authorities. And there is no evidence whatsoever that any authority, or a group of authorities, with any particular geographical or social characteristics, are being disadvantaged through that local government funding formula. It is free from political agenda, it's free from political influence and it's driven by data. And, in fact, the formula is set by 70 different indicators of the need to spend, and the majority of that, representing 72 per cent of the funding, is updated annually. And, of course, to ensure that level of independence, we do have independent members on the distribution sub-group to ensure that there's no bias in favour or against the interests of any individual authority. 

Wel, Lywydd, mae’r cyllid refeniw craidd a ddarparwn i awdurdodau lleol bob blwyddyn yn cael ei ddosbarthu yn ôl angen cymharol, gan ddefnyddio fformiwla sy'n ystyried llwyth o wybodaeth am nodweddion demograffig, ffisegol, economaidd a chymdeithasol yr awdurdodau hynny. Ac nid oes unrhyw dystiolaeth o gwbl fod unrhyw awdurdod, neu grŵp o awdurdodau, sydd ag unrhyw nodweddion daearyddol neu gymdeithasol penodol o dan anfantais yn sgil y fformiwla ariannu llywodraeth leol honno. Nid oes a wnelo hyn ag agenda wleidyddol. Nid oes a wnelo hyn â dylanwad gwleidyddol, a chaiff ei lywio gan ddata. Ac mewn gwirionedd, caiff y fformiwla ei gosod gan 70 o wahanol ddangosyddion o'r angen i wario, a chaiff y rhan fwyaf o hynny, sef 72 y cant o’r cyllid, ei ddiweddaru’n flynyddol. Ac wrth gwrs, i sicrhau lefel o annibyniaeth, mae gennym aelodau annibynnol yn yr is-grŵp dosbarthu i sicrhau nad oes tuedd o blaid nac yn erbyn buddiannau unrhyw awdurdod unigol.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Sam Rowlands. 

Questions now from the party spokespeople. The Conservative spokesperson, Sam Rowlands. 

Diolch, Llywydd, and good afternoon, Minister. As you may have seen from social media over the weekend, Minister, a 2022 council candidate from Newport received hundreds of pounds-worth of damage to his car, and that isn't the first attack on his property, with targets to his house, nails pushed into his car tyres and social media trolling during the recent council and Senedd elections. So, in light of this, Minister, what are your views on council candidates, who are willing to put their head above the parapet and represent their communities, having to deal with this abhorrent abuse?

Diolch, Lywydd, a phrynhawn da, Weinidog. Fel y gwelsoch, o bosibl, ar y cyfryngau cymdeithasol dros y penwythnos, Weinidog, gwnaed gwerth cannoedd o bunnoedd o ddifrod i gar unigolyn a fu'n ymgeisydd etholiadol i gyngor Casnewydd yn 2022, ac nid dyna’r ymosodiad cyntaf ar ei eiddo, gyda'i gartref yn cael ei dargedu, hoelion yn cael eu gwthio i mewn i deiars ei gar, a throlio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr etholiadau cyngor a Senedd diweddar. Felly, o ystyried hyn, Weinidog, beth yw eich barn ynglŷn ag ymgeiswyr cynghorau, sy’n ddigon dewr i gynrychioli eu cymunedau, sy'n gorfod ymdopi â’r gamdriniaeth ffiaidd hon?

First of all, I would just like to say—and I know that Sam Rowlands agrees with me on this—that we have to give respect to anybody who puts themselves forward as a candidate for a community council, town council or county council election, because it does take an element of bravery to do that. And the abuse of any candidate is absolutely unacceptable and we have to do everything that we can to prevent it. 

One of the things that I'm really pleased that we were able to do was to ensure that we removed the need for candidates to provide publicly their home address, which I think does provide a level of safety and security, although I know that candidates are often very well known anyway within their communities, so we have to bear that in mind. And we're also currently undertaking some work looking at a survey that we did of members of the public to gauge their understanding of councillors and the role that councillors play within their communities, to see what more we can do in terms of helping people better understand the role of councillors and, hopefully, that might bridge some of that gap between the lack of understanding that some people will have and the actual immense dedication that people put into these roles. And whether or not they are eventually elected, I think that we have to pay due respect to those people for putting themselves forward.  

Yn gyntaf oll, hoffwn ddweud—a gwn fod Sam Rowlands yn cytuno â mi ar hyn—fod yn rhaid inni barchu unrhyw un sy’n cynnig eu hunain fel ymgeisydd ar gyfer etholiad cyngor cymuned, cyngor tref neu gyngor sir, gan ei bod yn cymryd elfen o ddewrder i wneud hynny. Ac mae cam-drin unrhyw ymgeisydd yn gwbl annerbyniol, ac mae'n rhaid inni wneud popeth yn ein gallu i atal hynny.

Un o'r pethau rwy'n falch iawn inni allu eu gwneud oedd sicrhau ein bod yn cael gwared ar yr angen i ymgeiswyr ddarparu eu cyfeiriad cartref yn gyhoeddus, sydd, yn fy marn i, yn darparu lefel o ddiogelwch a sicrwydd, er y gwn fod ymgeiswyr yn aml yn adnabyddus iawn beth bynnag yn eu cymunedau, felly mae’n rhaid inni gadw hynny mewn cof. Ac rydym hefyd yn gwneud gwaith ar hyn o bryd i edrych ar arolwg a wnaethom o aelodau'r cyhoedd i fesur eu dealltwriaeth o gynghorwyr a'r rôl y mae cynghorwyr yn chwarae yn eu cymunedau, i weld beth arall y gallwn ei wneud i helpu pobl i ddeall rôl cynghorwyr yn well, a gobeithio y gallai hynny fynd i'r afael â'r bwlch rhwng diffyg dealltwriaeth rhai pobl a’r ymroddiad gwirioneddol aruthrol sydd gan bobl i'r rolau hyn. Ac ni waeth a gânt eu hethol ai peidio yn y pen draw, credaf fod yn rhaid inni roi parch dyledus i'r bobl hynny am gynnig eu hunain.

13:45

Thank you, Minister, for your response and for outlining some of the actions that are already in plan. Clearly, this is not just a recent issue as well, or a single issue for one candidate. We saw, in May's elections, that paint was thrown over cars owned by a long-serving Swansea councillor, which led to irreparable damage; we saw two councillors in Caerphilly receive abuse letters, calling them all sorts of things and the police had to get involved in that; in addition, a Cardiff councillor, who'd been a councillor here for a long time, shared some horrific stories about some of the abuse that she has had to face up to over recent years. So, you've outlined already, Minister, some of the work and the actions that you're undertaking. I'd be really keen to understand when you expect some fruit off the back of that, and when we can expect to see not just the understanding of it, but the actual real implementation of those potential actions, because it's really important, as you say, and as we all agree, that we protect our local councillors, our local candidates, from this disgusting behaviour. 

Diolch am eich ymateb, Weinidog, ac am amlinellu rhai o’r camau gweithredu sydd eisoes ar y gweill. Yn amlwg, nid mater diweddar neu fater unigol i un ymgeisydd yn unig yw hwn. Yn etholiadau mis Mai, gwelsom baent yn cael ei daflu dros geir a oedd yn eiddo i gynghorydd hirsefydlog yn Abertawe, a arweiniodd at ddifrod parhaol; gwelsom ddau gynghorydd yng Nghaerffili yn derbyn llythyrau difrïol, yn eu galw'n bob math o bethau, a bu'n rhaid i’r heddlu ymyrryd; yn ogystal, rhannodd cynghorydd o Gaerdydd, a oedd wedi bod yn gynghorydd yma ers amser maith, straeon erchyll am beth o’r gamdriniaeth y bu’n rhaid iddi ei hwynebu dros y blynyddoedd diwethaf. Felly, rydych eisoes wedi amlinellu rywfaint o'r gwaith a wnewch a'r camau a roddir ar waith gennych. Byddai'n dda gennyf ddeall pryd y disgwyliwch iddo ddwyn ffrwyth, a phryd y gallwn ddisgwyl gweld nid yn unig dealltwriaeth o'r mater, ond y camau gweithredu hynny'n cael eu rhoi ar waith, gan fod hyn yn bwysig iawn, fel y dywedwch, ac fel y mae pob un ohonom yn cytuno, ein bod yn amddiffyn ein cynghorwyr lleol, ein hymgeiswyr lleol, rhag yr ymddygiad ffiaidd hwn.

I think one of the important things that we have to do as well is to help councillors understand that this kind of behaviour isn't acceptable, because there's often an inclination on the part of elected representatives to think that abuse just comes with the job, and it absolutely shouldn't, and I know that we all appreciate that in this Chamber. And that's one of the reasons, again, why we've recently refreshed 'The good councillor's guide', and that very much is about helping those councillors understand what is and isn't acceptable in terms of the response that they receive and potentially the abuse that they receive, and it also then helps them to understand what support might be available to them. So, you would expect individual local authorities to be putting in place the appropriate plans to support the welfare and the well-being of those councillors, but also to be working in partnership locally with the police, who can also provide additional support and advice, as necessary, for the more serious kind of abuse and, in some cases, almost violence, that you've described.

Credaf mai un o'r pethau pwysig y mae'n rhaid inni eu gwneud hefyd yw helpu cynghorwyr i ddeall nad yw'r math hwn o ymddygiad yn dderbyniol, oherwydd yn aml, mae tueddiad ar ran cynrychiolwyr etholedig i feddwl bod camdriniaeth yn rhan o'r swydd, ac ni ddylai fod o gwbl, a gwn fod pob un ohonom yn deall hynny yn y Siambr hon. A dyna un o'r rhesymau, unwaith eto, pam ein bod wedi adnewyddu 'Canllaw'r cynghorydd da' yn ddiweddar, ac mae hwnnw'n ymwneud i raddau helaeth â helpu'r cynghorwyr hynny i ddeall yr hyn sy'n dderbyniol a'r hyn nad yw'n dderbyniol, o ran yr ymateb a gânt, ac o bosibl, y gamdriniaeth a gânt, ac mae hefyd felly yn eu helpu i ddeall pa gymorth a allai fod ar gael iddynt. Felly, byddech yn disgwyl i awdurdodau lleol unigol roi cynlluniau priodol ar waith i gefnogi lles a llesiant y cynghorwyr hynny, ond hefyd i weithio mewn partneriaeth yn lleol â’r heddlu, a all ddarparu cymorth a chyngor ychwanegol, fel y bo'r angen, ar gyfer mathau mwy difrifol o gamdriniaeth, a thrais, bron iawn, mewn rhai achosion, fel yr hyn a ddisgrifiwyd gennych.

Yes. Thank you, again, Minister for that, and it's pleasing to see that. I'm sure we all agree around this Chamber that more needs to be done and is being done to ensure that our candidates and elected members are being properly protected. But, again, we did see, in May's election, 74 uncontested seats, with many people suggesting that they're not willing to stand because of the fear, at times, of some of the abuse and behaviour pointed towards candidates. Of course, it's this level of democracy that is absolutely so fundamental not just to delivering services, but also as an example of elected individuals being able to make those decisions without fear or favour. We do have a new cohort of councillors elected in May's elections, so I wonder what work you may be doing with them to ensure that they, now in their elected positions, feel confident to make some of those difficult decisions without that fear of intimidation from all sorts of people who, sadly, are in our community?  

Ie. Diolch unwaith eto am hynny, Weinidog, ac mae’n braf gweld hynny. Rwy'n siŵr fod pob un ohonom o amgylch y Siambr hon yn cytuno bod angen gwneud mwy a bod mwy'n cael ei wneud i sicrhau bod ein hymgeiswyr a'n haelodau etholedig yn cael eu hamddiffyn yn briodol. Ond unwaith eto, yn etholiad mis Mai, gwelsom 74 o seddi un ymgeisydd, gyda llawer o bobl yn awgrymu nad ydynt yn fodlon sefyll gan eu bod yn ofni, ar adegau, y gamdriniaeth a'r ymddygiad tuag at ymgeiswyr. Wrth gwrs, mae'r lefel hon o ddemocratiaeth mor hanfodol nid yn unig ar gyfer darparu gwasanaethau, ond hefyd fel enghraifft o unigolion etholedig yn gallu gwneud y penderfyniadau hynny'n ddiduedd. Cawsom garfan newydd o gynghorwyr yn cael eu hethol yn etholiadau mis Mai, felly tybed pa waith y gallech fod yn ei wneud gyda hwy i sicrhau eu bod, yn eu swyddi etholedig erbyn hyn, yn teimlo'n hyderus i wneud rhai o'r penderfyniadau anodd hynny heb fygythiad gan bob math o bobl sydd, yn anffodus, yn rhan o'n cymuned?

Thank you again for that important question. Like you, I was disappointed at the level of uncontested seats. I think that having contested seats and giving local people a choice is a really positive thing, which is why the work that we're doing through our diversity and democracy programme is so important in terms of widening up access to elected office by all people in our community. We've introduced our access to elected office fund, which will, hopefully, support a wider range of people to become candidates, and we had some success with that. It was administered at the last election by Disability Wales, but we're considering now what other protected characteristics we can bring into that wider work as well. But I know that the Welsh Local Government Association and individual local authorities do work hard to support incoming councillors to understand these things, and, hopefully, to signpost them to where they can find local support, in the event that they should feel threatened or undermined in any way in their particular role, but I'm more than happy to have some further conversations, if there are good ideas as what more we or local authorities can be doing in this important space. 

Diolch unwaith eto am eich cwestiwn pwysig. Fel chithau, roeddwn yn siomedig gyda lefel y seddi un ymgeisydd. Credaf fod cael seddi a ymleddir a rhoi dewis i bobl leol yn beth cadarnhaol iawn, a dyna pam fod y gwaith a wnawn drwy ein rhaglen amrywiaeth a democratiaeth mor bwysig i ehangu mynediad at swyddi etholedig i bawb yn ein cymuned. Rydym wedi cyflwyno ein cronfa mynediad i swyddi etholedig, a fydd, gobeithio, yn cefnogi ystod ehangach o bobl i ddod yn ymgeiswyr, a chawsom rywfaint o lwyddiant gyda hynny. Fe'i gweinyddwyd yn yr etholiad diwethaf gan Anabledd Cymru, ond rydym yn ystyried bellach pa nodweddion gwarchodedig eraill y gallwn eu cynnwys yn y gwaith ehangach hwnnw hefyd. Ond gwn fod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau lleol unigol yn gweithio’n galed i gynorthwyo cynghorwyr newydd i ddeall y pethau hyn, a gobeithio, i’w cyfeirio at gymorth lleol os ydynt yn teimlo dan fygythiad neu eu bod yn cael eu tanseilio mewn unrhyw ffordd yn eu rôl benodol, ond rwy'n fwy na pharod i gael sgyrsiau pellach, os oes syniadau da ynglŷn â beth arall y gallwn ni neu awdurdodau lleol ei wneud yn y maes pwysig hwn.

Llefarydd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd. 

Plaid Cymru spokesperson, Llyr Gruffydd. 

Diolch, Llywydd. Afternoon, Minister. Cumulatively, the financial pressures building up in the local government system, of course, are beyond anything, really, that we've probably ever seen before, even though pressures in the current financial year were offset somewhat by a better than expected settlement for this year. That feels a different world away, doesn't it—only, what, eight months ago when that 9.4 per cent settlement was confirmed.

It is becoming clear that additional in-year pressures, amounting to over £0.25 billion, are potentially facing local councils in Wales this year, and there's an expected cumulative shortfall of over £800 million by the end of this three-year spending or funding cycle. Every authority is now reporting budget gaps, and other maybe than the experience of the early months of the COVID pandemic, these are unprecedented pressures that are being faced. So, the risks to all local government services, including, of course, significant statutory services, such as education and social care, can't be underestimated. So, if, as is being suggested, statutory services are facing significant cuts, what discussions have you had or what consideration are you giving to actually advising local authorities about which statutory services they should be prioritising? Because many of those councils are telling me that they need a clear steer from the Welsh Government. In a climate where they just can't deliver what they're expected to deliver, the message I'm getting is that the Welsh Government really needs to make it clear what councils are expected to prioritise when it comes to protecting key services.

Diolch, Lywydd. Prynhawn da, Weinidog. Gyda'i gilydd, mae'r pwysau ariannol sy'n cronni yn y system llywodraeth leol y tu hwnt i unrhyw beth a welsom erioed, yn ôl pob tebyg, er bod pwysau yn y flwyddyn ariannol gyfredol wedi'u gwrthbwyso i raddau gan setliad gwell na'r disgwyl ar gyfer eleni. Mae hynny'n teimlo fel byd gwahanol, onid ydyw—wyth mis yn ôl yn unig, pan gadarnhawyd y setliad hwnnw o 9.4 y cant.

Mae'n dod yn amlwg fod cynghorau lleol yng Nghymru eleni o bosibl yn wynebu pwysau ychwanegol o dros £0.25 biliwn yn ystod y flwyddyn, a disgwylir diffyg cronnol o dros £800 miliwn erbyn diwedd y cylch gwariant neu gyllido tair blynedd hwn. Mae pob awdurdod bellach yn nodi bylchau yn eu cyllideb, ac ar wahân i brofiad misoedd cynnar y pandemig COVID efallai, mae’r pwysau hyn sy’n cael ei wynebu yn ddigynsail. Felly, ni ellir gorbwysleisio’r risgiau i holl wasanaethau llywodraeth leol, gan gynnwys gwasanaethau statudol pwysig, megis addysg a gofal cymdeithasol. Felly, os yw’r gwasanaethau statudol hynny, fel sy’n cael ei awgrymu, yn wynebu toriadau sylweddol, pa drafodaethau a gawsoch, neu pa ystyriaeth a roddwch i gynghori awdurdodau lleol ynghylch pa wasanaethau statudol y dylent eu blaenoriaethu? Oherwydd mae llawer o'r cynghorau'n dweud wrthyf fod angen arweiniad clir arnynt gan Lywodraeth Cymru. Mewn hinsawdd lle na allant gyflawni'r hyn y disgwylir iddynt ei gyflawni, y neges a gaf yw bod gwir angen i Lywodraeth Cymru nodi'n glir beth y mae disgwyl i gynghorau ei flaenoriaethu er mwyn diogelu gwasanaethau allweddol.

13:50

Well, I've had the opportunity to discuss these issues in depth with the local authority leaders very recently. So, as you've heard, we have now fortnightly meetings with local authority leaders. In last week's meeting, actually, one of the substantive items was budgetary pressures, and they were able to give those figures to me at that meeting. We also had, last week or the week before, a meeting of the finance sub-group, which again delved into those figures in greater detail. Obviously, they are extremely concerning in terms of the pressures that are being faced.

So, I'm being told that key areas include pay inflation, energy costs, schools, social care, the response to the situation in Ukraine and wider migration issues, alongside housing, homelessness and, of course, capital investment and the associated investment in climate change—so, lots of important areas there. Some of them aren't statutory, but nonetheless absolutely vital. So, we are having discussions with local authorities to see what we can practically do to support them. One of those things might be to assist them in terms of the prioritisation exercise locally. We're also looking at the grants that we provide to local government. So, £1.2 billion of grants are provided to local government every year, and local government is making the case that perhaps some of those should go into the revenue support grant rather than through particular grants, so I've said that I would broker discussions with whichever relevant Ministers need to be involved in those. And also looking again to see around the capitalisation of some costs—they've asked us to look at that. So, we've returned to local government asking for some more detail on those discussions. So, we are being as helpful as we possibly can be, obviously, to local government at what is a really worrying time for them and for us.

Wel, rwyf wedi cael cyfle i drafod y materion hyn yn fanwl gydag arweinwyr awdurdodau lleol yn ddiweddar iawn. Felly, fel rydych wedi'i glywed, rydym bellach yn cael cyfarfodydd gydag arweinwyr awdurdodau lleol bob pythefnos. Yn y cyfarfod yr wythnos diwethaf, mewn gwirionedd, un o'r eitemau mwyaf oedd pwysau cyllidebol, a gwnaethant roi'r ffigurau hynny i mi yn y cyfarfod hwnnw. Cafodd yr is-grŵp cyllid gyfarfod hefyd, yr wythnos diwethaf neu’r wythnos cyn hynny, lle buom yn ymchwilio unwaith eto i’r ffigurau hynny’n fanylach. Yn amlwg, maent yn peri cryn bryder o ran y pwysau a wynebir.

Felly, dywedir wrthyf fod y meysydd allweddol yn cynnwys chwyddo cyflogau, costau ynni, ysgolion, gofal cymdeithasol, yr ymateb i’r sefyllfa yn Wcráin a materion ymfudo ehangach, ochr yn ochr â thai, digartrefedd, ac wrth gwrs, buddsoddiad cyfalaf a’r buddsoddiad cysylltiedig yn y newid yn yr hinsawdd—felly, llawer o feysydd pwysig yno. Mae rhai nad ydynt yn statudol, ond serch hynny, maent yn gwbl hanfodol. Felly, rydym yn cael trafodaethau gydag awdurdodau lleol i weld beth y gallwn ei wneud yn ymarferol i’w cefnogi. Efallai mai un o’r pethau hynny fyddai eu cynorthwyo gyda'r ymarfer blaenoriaethu yn lleol. Rydym hefyd yn edrych ar y grantiau a ddarparwn i lywodraeth leol. Felly, caiff £1.2 biliwn o grantiau eu darparu i lywodraeth leol bob blwyddyn, ac mae llywodraeth leol yn dadlau efallai y dylai rhai o’r rheini fynd i’r grant cynnal refeniw yn hytrach na thrwy grantiau penodol, felly rwyf wedi dweud y byddwn yn trefnu trafodaethau â pha bynnag Weinidogion perthnasol sydd angen eu cynnwys. A hefyd, edrych eto ar gyfalafu rhai costau—maent wedi gofyn inni edrych ar hynny. Felly, rydym wedi mynd yn ôl at lywodraeth leol i ofyn am ragor o fanylion ynghylch y trafodaethau hynny. Felly, yn amlwg, rydym yn rhoi cymaint o gymorth ag y gallwn i lywodraeth leol ar adeg sy'n peri cryn bryder iddynt hwy ac i ninnau.

Okay, well, that was very nearly everything that you're prioritising, so I'm not sure whether that's possible, but I am glad that that engagement and that discussion is happening, because the message is coming through clearly that they need to know what the Government's priorities are in terms of what you're asking them to deliver under these circumstances. 

I'm glad that you said that you're looking at what you 'can practically do'—your words—to support local councils, because they are very conscious as well that additional responsibilities and roles and duties are coming in their direction from Welsh Government through regulations, through legislation et cetera. They see things such as enforcing the single-use plastic ban, which I know all of us—very many of us—want to see implemented. That may well lead to additional costs. Dare I say it, implementing the 20 mph speed limit as well does bring with it additional work that needs to be done. So, councils are making it clear that, without additional resources, something else has to give.

So, can you confirm whether you're committed either to providing those additional resources to meet the new duties that the Government is asking local authorities to deliver, or, if you don't provide those additional resources, are you discussing what else they do not need to do in order to free up that capacity to deliver those additional duties, or, indeed, whether the Government is taking a step back, looking at the bigger picture and proactively profiling the implementation of new responsibilities in order to smooth out the workload?

Iawn, wel, rydych chi'n blaenoriaethu popeth bron iawn, felly nid wyf yn siŵr a yw hynny'n bosibl, ond rwy'n falch fod yr ymgysylltu a'r drafodaeth yn digwydd, gan fod y neges yn glir fod angen iddynt wybod beth yw blaenoriaethau'r Llywodraeth ynghylch yr hyn y gofynnwch iddynt ei gyflawni o dan yr amgylchiadau hyn.

Rwy’n falch ichi ddweud eich bod yn edrych ar yr hyn y gallwch ‘ei wneud yn ymarferol’—eich geiriau chi—i gefnogi cynghorau lleol, gan eu bod yn ymwybodol iawn hefyd fod cyfrifoldebau a rolau a dyletswyddau ychwanegol yn dod tuag atynt gan Lywodraeth Cymru drwy reoliadau, drwy ddeddfwriaeth ac ati. Maent yn gweld pethau fel gorfodi’r gwaharddiad ar blastig untro, y gwn fod pob un ohonom—llawer iawn ohonom—am ei weld yn cael ei roi ar waith. Mae'n bur debyg y gallai hynny arwain at gostau ychwanegol. Meiddiaf ddweud bod rhoi'r terfyn cyflymder 20 mya ar waith hefyd yn golygu gwaith ychwanegol y mae angen ei wneud. Felly, mae cynghorau'n dweud yn glir, heb adnoddau ychwanegol, fod yn rhaid i rywbeth arall fynd.

Felly, a wnewch chi gadarnhau eich bod wedi ymrwymo naill ai i ddarparu'r adnoddau ychwanegol i gyflawni'r dyletswyddau newydd y mae'r Llywodraeth yn gofyn i awdurdodau lleol eu cyflawni, neu os nad ydych yn darparu'r adnoddau ychwanegol hynny, a ydych yn trafod beth arall nad oes angen iddynt ei wneud er mwyn rhyddhau’r capasiti i gyflawni’r dyletswyddau ychwanegol hynny, neu'n wir, a yw’r Llywodraeth yn camu'n ôl, ac edrych ar y darlun ehangach, ac yn mynd ati'n rhagweithiol i amlinellu'r gwaith o gyflawni cyfrifoldebau newydd er mwyn ysgafnhau'r baich gwaith?

13:55

I can see that the Plaid Cymru spokesperson and I have been having the same conversations with local government leaders in recent times, and that you're hearing very much the same message as I am, which I think is a positive thing. Again, that's one of the other things that we're looking at in terms of what we can practically do to support local government around the additional expectations that we're placing on local government, the additional things that we're asking them to do, exploring with them now what specifically—. So, you've named a couple of those specific areas, but we've asked officials to explore with local government what specifically they're finding to be putting extra pressure on their resources, on their time, on their finances and so on, to see if there are things that we can practically do to help them in that space as well. So, just to reassure you that those discussions are very live at the moment. 

Gallaf weld bod llefarydd Plaid Cymru a minnau wedi bod yn cael yr un sgyrsiau ag arweinwyr llywodraeth leol yn ddiweddar, a’ch bod yn clywed yr un neges â minnau i raddau helaeth, sy’n beth cadarnhaol yn fy marn i. Unwaith eto, dyna un o'r pethau eraill rydym yn edrych arnynt o ran yr hyn y gallwn ei wneud yn ymarferol i gefnogi llywodraeth leol mewn perthynas â'r disgwyliadau ychwanegol a osodwn ar lywodraeth leol, y pethau ychwanegol y gofynnwn iddynt eu gwneud, gan archwilio gyda hwy yn awr beth yn benodol—. Felly, rydych wedi enwi un neu ddau o'r meysydd penodol hynny, ond rydym wedi gofyn i swyddogion archwilio gyda llywodraeth leol beth yn benodol sy'n rhoi pwysau ychwanegol ar eu hadnoddau, ar eu hamser, ar eu cyllid ac ati, i weld a oes rhywbeth y gallwn ei wneud yn ymarferol i'w helpu yn y cyswllt hwnnw hefyd. Felly, hoffwn roi sicrwydd i chi fod y trafodaethau hynny’n fyw iawn ar hyn o bryd.

Costau Ynni Uwch
Increased Energy Costs

3. Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i sut y gall helpu awdurdodau lleol i ddyfeisio cynlluniau wrth gefn i liniaru costau ynni uwch? OQ58616

3. What consideration has the Welsh Government given to how it can help local authorities to devise contingency plans to mitigate against increased energy costs? OQ58616

Rising energy costs are significantly worrying for local communities and we call for the UK Government to take action to stem the increases. Welsh Government delivers support across the public sector through investing in skills, energy efficiency, research, innovation, decarbonisation and a renewable energy future for Wales.

Mae costau ynni cynyddol yn peri cryn bryder i gymunedau lleol, ac rydym yn galw ar Lywodraeth y DU i roi camau ar waith i atal y cynnydd. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ar draws y sector cyhoeddus drwy fuddsoddi mewn sgiliau, effeithlonrwydd ynni, ymchwil, arloesi, datgarboneiddio a dyfodol ynni adnewyddadwy i Gymru.

Diolch, Gweinidog. Huw has already mentioned the joint meeting that us South Wales West Members attended with council leaders across our region, and I would thank Mike Hedges for setting up that meeting. The reality of the situation is dire. We are facing wholesale cuts of council services. Bridgend County Borough Council face, for example, an unprecedented financial challenge over the coming years and estimate that spending reductions of up to £20 million in the 2023-24 financial period may be required to balance the budget. Now, whilst I live in hope that the now-delayed budget will bring some relief—I like to think that I'm optimistic every now and then—what work is the Welsh Government doing with local authorities to help them manage their budgets, but also to help our third sector providers and volunteer organisations manage theirs? Times are tough, they're about to get tougher, but times like these also require co-operation across all levels to protect our constituents.

Diolch, Weinidog. Mae Huw eisoes wedi sôn am y cyfarfod ar y cyd y gwnaethom ni fel Aelodau Gorllewin De Cymru ei fynychu gydag arweinwyr cynghorau ar draws ein rhanbarth, a hoffwn ddiolch i Mike Hedges am drefnu'r cyfarfod hwnnw. Mae realiti’r sefyllfa'n enbyd. Rydym yn wynebu toriadau mawr i wasanaethau cynghorau. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn wynebu, er enghraifft, her ariannol ddigynsail dros y blynyddoedd nesaf, ac maent yn amcangyfrif y gallai fod angen gostyngiadau gwariant o hyd at £20 miliwn yng nghyfnod ariannol 2023-24 er mwyn cydbwyso'r gyllideb. Nawr, er fy mod yn byw mewn gobaith y bydd y gyllideb sydd bellach wedi'i gohirio yn darparu rhywfaint o ryddhad—rwy'n hoffi meddwl fy mod yn optimistaidd bob hyn a hyn—pa waith y mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud gydag awdurdodau lleol i'w helpu i reoli eu cyllidebau, ond hefyd i helpu ein darparwyr trydydd sector a sefydliadau gwirfoddol i reoli eu cyllidebau hwythau? Mae'n gyfnod anodd, mae pethau ar fin mynd yn anoddach, ond mae adegau fel hyn hefyd yn galw am gydweithio ar bob lefel i ddiogelu ein hetholwyr.

I join you in also thanking Mike Hedges for facilitating the discussion. I can tell that it was a very impactful discussion, based not only on the order paper for questions today; I see that those discussions that you've had with local government have really had an impact in terms of giving you a real idea of the kinds of pressures that they're under and the holes in their budgets that they are looking to deal with. I know that you're particularly concerned about the cost of energy, and we are working really closely with local authorities. Local authorities themselves this financial year are in a better position in the sense that most of them purchase their energy from the Crown Commercial Service, so they're protected in this financial year from the volatile global energy prices. But what we're doing at the moment is assessing the impact on prices and budgets for 2023-24, and our Welsh Government procurement professionals are currently working with suppliers and the Crown Commercial Service to support local authorities so that they can plan at least with a level of confidence in terms of the numbers for the next year. 

As many of the local authorities' contracts have already been agreed, I think that we're less worried, as I say, this year, but our real concerns are for next year, and this is why it's really important that the UK Government's energy review concludes rapidly, so that we can provide that confidence, but also that it really does consider the impact on local government and on the third sector, as you've referred to, as well, in terms of allowing them to keep on providing the vital services that they do. I'm sure we've all had discussions about the cost of just keeping the lights on in schools, for example, which has gone through the roof for future years. So, I know that those discussions are live, and just to reassure you that our procurement team are involved in that. 

Rwy'n ategu eich diolch i Mike Hedges am drefnu’r drafodaeth. Gallaf ddweud ei bod yn drafodaeth a gafodd lawer o effaith, a hynny nid yn unig ar sail y papur trefn ar gyfer y cwestiynau heddiw; gwelaf fod y trafodaethau a gawsoch gyda llywodraeth leol wedi cael effaith wirioneddol o ran rhoi syniad clir i chi o'r mathau o bwysau sydd arnynt a'r bylchau y maent yn ceisio mynd i'r afael â hwy yn eu cyllidebau. Gwn eich bod yn arbennig o bryderus am gost ynni, ac rydym yn gweithio'n agos iawn gydag awdurdodau lleol. Mae'r awdurdodau lleol eu hunain mewn gwell sefyllfa yn y flwyddyn ariannol hon yn yr ystyr fod y rhan fwyaf ohonynt yn prynu eu hynni gan Wasanaeth Masnachol y Goron, felly maent wedi'u hamddiffyn yn y flwyddyn ariannol hon rhag prisiau ynni byd-eang anwadal. Ond ar hyn o bryd rydym yn asesu'r effaith ar brisiau a chyllidebau ar gyfer 2023-24, ac mae ein gweithwyr caffael proffesiynol yn Llywodraeth Cymru wrthi'n gweithio gyda chyflenwyr a Gwasanaeth Masnachol y Goron i gefnogi awdurdodau lleol fel y gallant gynllunio gyda rhywfaint o hyder o leiaf o ran y ffigurau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Gan fod llawer o gontractau awdurdodau lleol eisoes wedi’u cytuno, credaf ein bod yn llai pryderus eleni, fel y dywedaf, ond mae gennym bryderon gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn nesaf, a dyma pam ei bod yn wirioneddol bwysig fod adolygiad ynni Llywodraeth y DU yn cael ei gwblhau'n gyflym, fel y gallwn roi'r hyder hwnnw, ond hefyd ei fod o ddifrif yn ystyried yr effaith ar lywodraeth leol ac ar y trydydd sector, fel y nodwyd gennych, ac yn caniatáu iddynt barhau i ddarparu’r gwasanaethau hanfodol y maent yn eu darparu. Rwy’n siŵr fod pob un ohonom wedi cael trafodaethau ynglŷn â chost dim ond cadw’r goleuadau ymlaen mewn ysgolion, er enghraifft, sydd wedi mynd drwy’r to ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Felly, gwn fod y trafodaethau hynny’n fyw, a hoffwn roi sicrwydd i chi fod ein tîm caffael yn rhan o hynny.

Minister, local authorities are responsible for agreeing school budgets, and energy is one of the big costs our schools face. In many schools we see big old boilers that are very expensive to run. What assessments have you made, together with local authorities, of the costs now facing schools as we look to the next six and 12 months? And what measures are you considering to ensure that our schools can keep warm? Thank you. 

Weinidog, awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am bennu cyllidebau ysgolion, ac ynni yw un o’r costau mawr y mae ein hysgolion yn eu hwynebu. Mewn llawer o ysgolion, gwelwn hen foeleri mawr sy'n ddrud iawn i'w rhedeg. Pa asesiadau a wnaethoch gydag awdurdodau lleol o’r costau sy’n wynebu ysgolion bellach wrth inni edrych tua'r chwe mis a’r 12 mis nesaf? A pha fesurau sydd dan ystyriaeth gennych i sicrhau y gall ein hysgolion gadw’n gynnes? Diolch.

14:00

Well, of course, the best thing that could happen to keep schools warm would be for the UK Government to step into this space. [Interruption.] I hear the Conservatives groaning out loud, but that is going to be the real answer in terms of ensuring that there is an affordable price for energy within schools. That's not the Welsh Government abdicating its responsibility. It's not the Welsh Government's responsibility to step in on energy prices. Welsh Government couldn't introduce a windfall tax, even if we wanted to, because we don't have the powers to do so. That's something that the UK Government should be stepping in to do at this point.

Fortunately, we have had discussions about reserves earlier in this question session, and reserves within schools are looking healthy. So, some schools will be able to make investments and be able to consider how they use those reserves in respect of addressing the cost-of-living crisis. That said, I am very mindful that the positive situation for reserves in schools isn't uniform across Wales, and there are schools that don't have those significant reserves that they'll be looking to rely on.  

Wel, wrth gwrs, y peth gorau a allai ddigwydd, mewn perthynas â chadw ysgolion yn gynnes, fyddai i Lywodraeth y DU gamu i'r adwy. [Torri ar draws.] Rwy'n clywed y Ceidwadwyr yn griddfan yn uchel, ond dyna fyddai'r ateb gorau i sicrhau bod yna bris fforddiadwy am ynni mewn ysgolion. Ni fyddai hynny'n golygu bod Llywodraeth Cymru'n ymwrthod â'i chyfrifoldeb. Nid cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw camu i'r adwy mewn perthynas â phrisiau ynni. Ni allai Llywodraeth Cymru gyflwyno treth ffawdelw, hyd yn oed pe bai eisiau gwneud hynny, oherwydd nid oes gennym y pwerau i wneud hynny. Mae hwnnw'n rhywbeth y dylai Llywodraeth y DU fod yn ei wneud ar hyn o bryd.

Yn ffodus, rydym wedi cael trafodaethau am gronfeydd wrth gefn yn gynharach yn y sesiwn gwestiynau hon, ac mae cronfeydd wrth gefn mewn ysgolion yn edrych yn iach. Felly, bydd rhai ysgolion yn gallu gwneud buddsoddiadau ac yn gallu ystyried sut i ddefnyddio'r cronfeydd wrth gefn hynny i fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw. Wedi dweud hynny, rwy'n ymwybodol iawn nad yw'r sefyllfa bositif mewn perthynas â chronfeydd wrth gefn mewn ysgolion yn unffurf ledled Cymru, ac mae yna ysgolion nad oes ganddynt y cronfeydd wrth gefn sylweddol hynny y byddant eisiau dibynnu arnynt.  

Mae cwestiwn 4 [OQ58605] wedi ei dynnu nôl. Cwestiwn 5, Heledd Fychan.

Question 4 [OQ58605] has been withdrawn. Question 5, Heledd Fychan.

Gwasanaethau Statudol yng Nghanol De Cymru
Statutory Services in South Wales Central

5. Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol yng Nghanol De Cymru i gynnal eu gwasanaethau statudol? OQ58625

5. How is the Welsh Government supporting local authorities in South Wales Central to maintain their statutory services? OQ58625

This year, the Welsh Government is providing unhypothecated revenue funding of over £5.1 billion, and over £1 billion in specific grant funding in support of local authority statutory and non-statutory services.

Eleni, mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid refeniw heb ei neilltuo o dros £5.1 biliwn, a thros £1 biliwn mewn cyllid grant penodol i gefnogi gwasanaethau statudol ac anstatudol awdurdodau lleol.

Thank you, Minister. I was referencing, in particular, the authorities within my region. 

Diolch. Roeddwn yn cyfeirio, yn arbennig, at yr awdurdodau o fewn fy rhanbarth. 

Un ddarpariaeth statudol hanfodol yw gwasanaethau cymdeithasol, ac, yn benodol, gofal. Gwyddom fod problemau dirfawr o ran recriwtio gofalwyr. O’r herwydd, mae mwy a mwy o unigolion yn dod yn ofalwyr di-dâl er mwyn gofalu am eu hanwyliaid, ac yn wynebu caledi ariannol o’r herwydd. A oes unrhyw drafodaethau wedi bod gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru o ran ymestyn y cymorth ariannol costau byw i bob gofalwr di-dâl, nid dim ond y 10 y cant sydd yn derbyn lwfans gofalwyr ar y funud? Yn bellach, a oes modd gwneud mwy i hyrwyddo ei bod hi’n bosibl i ofalwyr di-dâl dderbyn taliad uniongyrchol i ddarparu gofal, hyd yn oed os ydynt yn byw ar yr un aelwyd, os nad yw’n bosibl canfod gofal amgen? Mae nifer o deuluoedd o dan yr argraff nad yw hyn yn bosibl, ond y gwir amdani yw bod hawl gan awdurdodau lleol i ganiatáu hyn gyda thystiolaeth briodol. Felly, a oes trafodaethau wedi bod gyda'r gymdeithas llywodraeth leol hefyd am hyn? 

One essential statutory provision is social services, and, specifically, care. We know that there are huge problems when it comes to recruiting carers. As a result, more and more individuals are becoming unpaid carers in order to look after their loved ones, and they face financial hardship as a result. Have there been any discussions with the Welsh Local Government Association in terms of extending the financial support for living costs to all unpaid carers, not just the 10 per cent who currently receive carers allowance? Furthermore, can more be done to promote the fact that it’s possible for unpaid carers to receive direct payments for providing care, even if they are living in the same household, if it is not possible to find alternative care? Many families are under the impression that this is not possible, but the truth is that local authorities have the right to allow this with appropriate evidence. So, have there been any discussions with the WLGA about this?

I know that the Minister for social services was at the recent meeting regarding budget pressures that local authority leaders were at, and they were able to have at least some starting of the discussions in terms of the specific concerns and pressures around social care. But I think the point that you make really does speak to the 'Claim what's yours' campaign that we're undertaking at the moment, because, as you say, there are plenty of people who are not aware that they're able to claim carers allowance. There are lots of people who aren't aware that they are able to claim direct payments, so it's important that we undertake as much work as we can to ensure that people are claiming everything to which they're entitled, especially at this difficult time. So, yes, we will absolutely redouble our efforts in that space.

Gwn fod y Gweinidog gwasanaethau cymdeithasol yn bresennol yn y cyfarfod diweddar am y pwysau cyllidebol sy'n wynebu arweinwyr awdurdodau lleol, a llwyddasant i ddechrau'r trafodaethau, o leiaf, ar y pwysau a'r pryderon penodol ynghylch gofal cymdeithasol. Ond rwy'n credu bod y pwynt a wnewch yn gysylltiedig â'r ymgyrch 'Hawliwch yr hyn sy'n ddyledus i chi' sydd ar y gweill gennym ar hyn o bryd, oherwydd, fel y dywedwch, ceir digonedd o bobl nad ydynt yn ymwybodol eu bod yn gallu hawlio lwfans gofalwyr. Ceir llawer o bobl nad ydynt yn ymwybodol eu bod yn gallu hawlio taliadau uniongyrchol, felly mae'n bwysig ein bod yn ymgymryd â chymaint o waith ag y gallwn i sicrhau bod pobl yn hawlio popeth y mae ganddynt hawl iddo, yn enwedig yn ystod y cyfnod anodd hwn. Felly, byddwn, fe fyddwn yn dyblu ein hymdrechion yn hynny o beth.

Minister, as you're aware and has already been brought up by several Members in this Chamber, local authorities in Wales have vast usable reserves in their coffers. At the end of the 2020-21 financial year, this totalled over £2.1 billion, an increase of £600 million on the year before, with some local authorities, such as my own of Rhondda Cynon Taf, having just under £208 million in usable reserves. You will also be aware that the calculation for the amount that local authorities will receive from the revenue support grant assumes that there is no use of, or addition to, these financial reserves. This ultimately means, Minister, that local authorities are incentivised to keep increasing council tax rates year on year, and hoarding money without any financial impact on the RSG from the Welsh Government. This also means that council tax payers are hit hard year on year with higher and higher council tax bills, just so that councils can keep increasing their financial reserves. With this in mind, Minister, what assessment have you made of limiting the amount of usable reserves that a council can hold before the RSG is affected? And what impact assessment have you made of the detriment that households face when local authorities continue to increase their council tax rates when they have such substantial usable reserves? 

Weinidog, fel y gwyddoch ac fel sydd eisoes wedi'i godi gan sawl Aelod yn y Siambr, mae gan awdurdodau lleol yng Nghymru gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy helaeth yn eu coffrau. Ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2020-21, ffurfient gyfanswm o dros £2.1 biliwn, cynnydd o £600 miliwn ers y flwyddyn flaenorol, gyda rhai awdurdodau lleol, megis fy awdurdod lleol i yn Rhondda Cynon Taf, yn meddu ar ychydig o dan £208 miliwn mewn cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy. Fe fyddwch yn ymwybodol hefyd fod y cyfrifiad ar gyfer y swm y bydd awdurdodau lleol yn ei dderbyn o'r grant cynnal refeniw yn rhagdybio nad oes defnydd o'r cronfeydd ariannol hyn nac ychwanegiadau atynt. Mae hyn yn golygu, yn y pen draw, Weinidog, fod awdurdodau lleol yn cael eu cymell i barhau i gynyddu cyfraddau treth gyngor o flwyddyn i flwyddyn, a chadw arian heb unrhyw effaith ariannol ar y grant cynnal refeniw gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn hefyd yn golygu bod y rhai sy'n talu'r dreth gyngor yn cael eu taro'n galed flwyddyn ar ôl blwyddyn gan filiau treth gyngor uwch, er mwyn i gynghorau allu parhau i gynyddu eu cronfeydd ariannol wrth gefn. Gyda hyn mewn golwg, Weinidog, pa asesiad a wnaethoch o gyfyngu ar faint o gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy y gall cyngor eu cadw cyn i'r grant cynnal refeniw gael ei effeithio? A pha asesiad effaith a wnaethoch o'r anfantais y mae aelwydydd yn ei hwynebu pan fo awdurdodau lleol yn parhau i gynyddu eu cyfraddau treth gyngor er bod ganddynt gronfeydd defnyddiadwy mor sylweddol? 

I'm not sure whether the Minister is able to hear. Were you able to hear that?

Nid wyf yn siŵr a yw'r Gweinidog yn gallu clywed. A glywsoch chi hynny?

There was a lot of conversation going on on the same benches as the Member who was asking the question. Did you hear?

Roedd llawer o sgwrsio'n digwydd ar yr un meinciau â'r Aelod a oedd yn gofyn y cwestiwn. A glywsoch chi?

14:05

I did. I understood 90 per cent—

Do. Deallais 90 y cant—

—so I think we're okay.

—felly rwy'n credu ein bod ni'n iawn.

You can answer the question. They're now falling out over who was having the conversation. [Laughter.] Minister. Minister.

Gallwch ateb y cwestiwn. Maent bellach yn cweryla dros bwy oedd yn cael y sgwrs. [Chwerthin.] Weinidog. Weinidog.

Okay. So, to answer the question on reserves: I think it is a positive thing that local government has significant reserves when we move into a cost-of-living crisis. And let's remember, when we were discussing the budget last year, we were talking about that improved settlement in this first year of the three-year spending review, which gave local authorities over 9 per cent of an increase in their budget. But we talked, even at that time, when we had no real concept of the size of the cost-of-living crisis coming towards us, that years 2 and 3 of the spending review period were going to be difficult, so I think it's entirely right that local authorities now are looking to see how they can use their reserves in an appropriate way to help manage some of that particular pressure. I do think it is for local authorities to decide at what rate they set their council tax; it is a really important part of local democracy, and I think that we would only step in in extreme circumstances to tell local authorities what to do on council tax. I do believe it's an important tool that should be used on a local basis.

Iawn. Felly, i ateb y cwestiwn ar gronfeydd wrth gefn: rwy'n credu ei fod yn beth cadarnhaol fod gan lywodraeth leol gronfeydd sylweddol wrth gefn wrth inni nesu at argyfwng costau byw. A gadewch i ni gofio, pan oeddem yn trafod y gyllideb y llynedd, roeddem yn siarad am y setliad gwell yn y flwyddyn gyntaf o'r adolygiad o wariant tair blynedd, a ddarparodd gynnydd o dros 9 y cant yn y gyllideb i awdurdodau lleol. Ond fe wnaethom siarad, hyd yn oed bryd hynny, pan nad oedd gennym gysyniad go iawn o faint yr argyfwng costau byw a oedd yn ein hwynebu, am y ffaith bod blynyddoedd 2 a 3 o'r adolygiad o wariant am fod yn anodd, felly rwy'n credu ei bod yn hollol iawn fod awdurdodau lleol yn edrych yn awr i weld sut y gallant ddefnyddio'u cronfeydd wrth gefn mewn ffordd briodol i helpu i reoli rhywfaint o'r pwysau arbennig hwnnw. Rwy'n credu mai lle awdurdodau lleol yw penderfynu ar ba raddfa y maent yn gosod eu treth gyngor; mae'n rhan bwysig iawn o ddemocratiaeth leol, ac rwy'n credu mai mewn amgylchiadau eithafol yn unig y byddem yn camu i mewn i ddweud wrth awdurdodau lleol beth i'w wneud ar y dreth gyngor. Rwy'n credu ei fod yn offeryn pwysig y dylid ei ddefnyddio ar sail leol.

Cyllido Awdurdodau Lleol yng Ngorllewin De Cymru
The Funding of Local Authorities in South Wales West

6. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar gyllido awdurdodau lleol yng Ngorllewin De Cymru? OQ58621

6. Will the Minister make a statement on the funding of local authorities in South Wales West? OQ58621

I will continue to prioritise funding for all local authorities in Wales through a transparent, equitable and jointly produced distribution formula for the local government settlement with our local government partners.

Byddaf yn parhau i flaenoriaethu cyllid ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru drwy gynhyrchu fformiwla ddosbarthu dryloyw a theg ar gyfer y setliad llywodraeth leol ar y cyd â'n partneriaid llywodraeth leol.

Diolch, Weinidog. Minister, the leader of Neath Port Talbot Council asked me, in a recent letter, to press for sufficient additional resources to enable the council to continue to support its communities through the current crises. He compares the current cost-of-living crisis with the COVID crisis, when local government demonstrated time and time again how it is uniquely placed to respond to local needs. But NPT estimate that they are facing unfunded in-year pressures of £10 million, and £24 million during the next financial year. At the same time, of course, the continued impact of the pandemic and current economic crisis have created unprecedented demand on services. For example, presentations to NPT's housing options service are 400 per cent higher than pre pandemic, contacts with children's social services are 300 per cent higher, and I attended that same regional WLGA meeting last week, in which the same bleak situation was repeated and outlined. So, how is the Minister going to ensure that our local authorities are able to maintain core services? We know the door of No. 10 Downing Street is shut firmly in Wales's face, so what answer will council leaders of South Wales West get from Cardiff Bay? Raising council tax isn't a progressive option, so what other ways are there to raise the required revenue?

Diolch, Weinidog. Mewn llythyr diweddar, gofynnodd arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot i mi bwyso am fwy o adnoddau ychwanegol er mwyn galluogi'r cyngor i barhau i gefnogi ei gymunedau drwy'r argyfyngau presennol. Mae'n cymharu'r argyfwng costau byw presennol ag argyfwng COVID, pan ddangosodd llywodraeth leol dro ar ôl tro sut y mae mewn sefyllfa unigryw i ymateb i anghenion lleol. Ond mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn amcangyfrif eu bod yn wynebu pwysau heb eu cyllido o £10 miliwn yn ystod y flwyddyn hon, a £24 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Ar yr un pryd, wrth gwrs, mae effaith barhaus y pandemig a'r argyfwng economaidd presennol wedi arwain at gynnydd digynsail yn y galw ar wasanaethau. Er enghraifft, mae'r nifer sy'n manteisio ar wasanaeth opsiynau tai Cyngor Castell-nedd Port Talbot 400 y cant yn uwch na'r nifer cyn y pandemig, mae cysylltiadau â gwasanaethau cymdeithasol plant 300 y cant yn uwch, a mynychais yr un cyfarfod CLlLC rhanbarthol yr wythnos diwethaf, lle cafodd yr un sefyllfa ddiflas ei hailadrodd a'i hamlinellu. Felly, sut y mae'r Gweinidog yn bwriadu sicrhau bod ein hawdurdodau lleol yn gallu cynnal gwasanaethau craidd? Gwyddom fod drws Rhif 10 Stryd Downing wedi'i gau'n dynn yn wyneb Cymru, felly pa ateb y bydd arweinwyr cynghorau Gorllewin De Cymru yn ei gael o Fae Caerdydd? Nid yw codi'r dreth gyngor yn opsiwn blaengar, felly pa ffyrdd eraill sydd yna i godi'r refeniw angenrheidiol?

Thank you very much for the question, and I do recognise that similarity in terms of the crisis of the pandemic and the crisis of the cost-of-living crisis. What's different, of course, is that the pandemic attracted significant additional funding in terms of helping us to manage that, whereas the cost-of-living crisis has not provided us with significant additional funding to help us manage the crisis. And I just want to be really clear that we have allocated all of the available funding. So, you'll have seen our budget this year: we had a small contingency reserve for in-year this year. Next year, we've allocated everything, so we will be managing any additional spend through the Wales reserve and that alone, and the same for the following year.

So, we've also got an over-programme on capital, which is obviously very stretched in the first place, and at the time we set that, we didn't realise that UK Government would be taking £30 million back in respect of supporting the arms for Ukraine. So, the budget is extremely stretched; there's no additional significant funding to be allocated, so it really is going to be a case now of hoping that the UK Government does the right thing at its spending review—sorry, at its autumn budget when it appears—and does provide the additional funding that authorities are calling out for, and I have to say, the health service is also calling out for in this situation as well. So, we await that with interest. It's a shame that it's been pushed back, because that makes our own budget planning much more difficult, and it makes it more difficult then for us to provide the kind of reassurance, or at least assurance, that the leader of Neath Port Talbot, and other leaders, are seeking from us at this time.

Diolch yn fawr iawn am y cwestiwn, ac rwy'n cydnabod y tebygrwydd rhwng argyfwng y pandemig a'r argyfwng costau byw. Yr hyn sy'n wahanol, wrth gwrs, yw bod y pandemig wedi denu arian ychwanegol sylweddol i'n helpu i'w reoli, ond nid ydym wedi cael cyllid ychwanegol sylweddol i'n helpu i reoli'r argyfwng costau byw. Ac rwyf am ei gwneud yn glir iawn ein bod wedi dyrannu'r holl gyllid sydd ar gael. Felly, byddwch wedi gweld ein cyllideb eleni: roedd gennym gronfa fach wrth gefn ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Y flwyddyn nesaf, rydym wedi dyrannu popeth, felly byddwn yn rheoli unrhyw wariant ychwanegol drwy gronfa wrth gefn Cymru a honno'n unig, ac mae'r un peth yn wir am y flwyddyn ganlynol.

Felly, mae gennym orwariant ar y rhaglen cyfalaf, sy'n amlwg dan lawer o bwysau yn y lle cyntaf, a phan wnaethom osod honno, nid oeddem yn sylweddoli y byddai Llywodraeth y DU yn cymryd £30 miliwn yn ôl er mwyn cefnogi arfau ar gyfer Wcráin. Felly, mae'r gyllideb wedi'i hymestyn yn eithriadol; nid oes cyllid ychwanegol sylweddol i'w ddyrannu, felly mae'n rhaid i ni obeithio bod Llywodraeth y DU yn gwneud y peth iawn yn ei adolygiad o wariant—mae'n ddrwg gennyf, yn ei gyllideb yn yr hydref pan fydd yn ymddangos—ac yn darparu'r cyllid ychwanegol y mae awdurdodau'n galw amdano, ac mae'n rhaid imi ddweud, y mae'r gwasanaeth iechyd hefyd yn galw amdano yn y sefyllfa hon. Felly, rydym yn aros am hynny gyda diddordeb. Mae'n drueni ei fod wedi cael ei wthio'n ôl, oherwydd mae hynny wedi gwneud y gwaith o gynllunio ein cyllideb ein hunain yn llawer anos, ac mae'n ei gwneud yn anos wedyn i ni ddarparu'r math o sicrwydd y mae arweinydd Castell-nedd Port Talbot, ac arweinwyr eraill, yn ei geisio gennym ar hyn o bryd.

Polisi Treth
Tax Policy

7. Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i ddiwygio polisi treth oherwydd yr argyfwng costau byw? OQ58603

7. What consideration has the Minister given to revising tax policy due to the cost-of-living crisis? OQ58603

14:10

The Welsh Government is committed to supporting the most vulnerable through this cost-of-living crisis using our fiscal and policy levers. As part of the budget process, I will consider how we can continue to support our most vulnerable people through the cost-of-living crisis.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed drwy'r argyfwng costau byw hwn gan ddefnyddio ein hysgogiadau cyllid a pholisi. Fel rhan o broses y gyllideb, byddaf yn ystyried sut y gallwn barhau i gefnogi ein pobl fwyaf agored i niwed drwy'r argyfwng costau byw.

Diolch yn fawr, Gweinidog. Our friends in Scotland have greater levers than us to use. They have a progressive income tax system, introduced by the SNP Scottish Government, which ensures that those on lower income pay less tax than elsewhere in the United Kingdom, supporting stronger public services whilst also safeguarding those on lower incomes; a fairer tax system where those with the broadest shoulders are taking most of the weight. I hope, Minister, that you will raise this with your counterparts, with the shadow Cabinet at Westminster, so that Wales will also have the powers to vary the tax bands. Would the Minister agree with me that we shouldn't be left behind by our Scottish friends as they create a fairer nation up there?

Diolch yn fawr, Weinidog. Mae gan ein ffrindiau yn yr Alban fwy o ysgogiadau at eu defnydd na ni. Mae ganddynt system dreth incwm flaengar, a gyflwynwyd gan Lywodraeth SNP Yr Alban, sy'n sicrhau bod y rhai ar incwm is yn talu llai o dreth nag mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig, gan gefnogi gwasanaethau cyhoeddus cryfach tra'u bod yn diogelu'r rhai ar incwm is; system dreth decach lle mae'r rhai sydd â'r ysgwyddau lletaf yn ysgwyddo'r rhan fwyaf o'r pwysau. Rwy'n gobeithio, Weinidog, y byddwch yn codi hyn gyda'ch cymheiriaid, gyda Chabinet yr wrthblaid yn San Steffan, fel y bydd gan Gymru hefyd bwerau i amrywio'r bandiau treth. A fyddai'r Gweinidog yn cytuno na ddylem gael ein gadael ar ôl gan ein ffrindiau Albanaidd wrth iddynt greu cenedl decach yno?

Well, it is the case that we have a different system, and, of course, our system was only agreed in 2016. We've only been collecting Welsh rates of income tax for a couple of years, so it is important, I think, at least in this first instance, to let the system bed in, but also, I think, to understand what the implications would be of us having a more progressive, as you say, banding system. So, it's an interesting discussion that we should be having, whilst also considering what the implications would be for our overall tax take here in Wales and what options might be available to us. So, you know, there is work going on in terms of considering the future of the United Kingdom, including fiscal levers, and I think that that plays in well to those particular discussions.

Wel, mae'n wir fod gennym system wahanol, ac wrth gwrs, dim ond yn 2016 y cafodd ein system ni ei chytuno. Ers ychydig flynyddoedd yn unig y buom yn casglu cyfraddau treth incwm Cymru, felly ar y cychwyn o leiaf, rwy'n credu ei bod yn bwysig gadael i'r system ymsefydlu, ond hefyd er mwyn deall beth fyddai'r goblygiadau o gael system fandio fwy blaengar, fel y dywedwch. Felly, mae'n drafodaeth ddiddorol y dylem fod yn ei chael, gan ystyried hefyd beth fyddai'r goblygiadau i'r derbyniadau treth cyffredinol yma yng Nghymru a pha opsiynau a allai fod ar gael i ni. Felly, wyddoch chi, mae gwaith yn mynd rhagddo i ystyried dyfodol y Deyrnas Unedig, gan gynnwys ysgogiadau cyllidol, ac rwy'n credu bod hynny'n chwarae rhan dda yn y trafodaethau hynny.

Building on the tax powers that you have, finance Minister, are you in a position this afternoon to inform us, for every penny that you might seek to raise, if that was your advice to Cabinet at the budget-setting period, how much extra money would come into the Welsh Government coffers in the 45p and 40p threshold, and, conversely, every penny you might take off, what that would lose to the Treasury here in Wales? And, any behavioural concepts that you might have modelled into your advice to Cabinet, would you make that available so that Members are in possession of the full facts when considering the tax powers?

Gan adeiladu ar y pwerau treth sydd gennych, Weinidog cyllid, a ydych mewn sefyllfa y prynhawn yma i'n hysbysu, am bob ceiniog y gallech geisio ei chodi, os mai dyna oedd eich cyngor i'r Cabinet yn y cyfnod o osod cyllidebau, faint o arian ychwanegol a fyddai'n dod i goffrau Llywodraeth Cymru yn y trothwy 45c a 40c, ac fel arall, pob ceiniog y gallech ei thynnu, beth fyddai'r golled i'r Trysorlys yma yng Nghymru? Ac unrhyw gysyniadau ymddygiadol y gallech fod wedi'u modelu yn eich cyngor i'r Cabinet, a fyddech yn sicrhau eu bod ar gael fel bod yr Aelodau'n cael y ffeithiau llawn wrth ystyried y pwerau treth?

Well, Llywydd, we do have the Welsh rates of income tax ready reckoner, which was published in 2021, so it's there for all colleagues to be looking at and using. It's available on the Welsh Government's website, and that does show the effects of changes to the Welsh rates of devolved income tax revenue. So, you're able to play around with it and look at different things. But, just for clarity, the basic rate of income tax for next year, if we were to raise or lower it by 1p, that would have an impact of £220 million; for the higher rate, it would be £33 million; and the additional rate, £5 million. And, of course, there will potentially be behavioural impacts. We don't have a very clear view of what the behavioural impacts would be; those behavioural impacts, I think, would probably only come into play in the additional rate, in any case, because those people tend to be people who are potentially more mobile and who would have different options in terms of structuring their tax affairs. But, of course, I know that the former Finance Committee did an interesting piece of work that did look at the potential of people moving across borders to avoid an increase in additional rates of income tax. So, all of that information is available, and I do commend the ready reckoner to colleagues who want to find out a bit more about what the implications of different choices might be. But, I should say that any choice that we make will be announced alongside our draft budget on 13 December.

Wel, Lywydd, mae gennym ganllaw cyflym i gyfraddau treth incwm Cymru a gyhoeddwyd yn 2021, felly mae hwnnw ar gael i bob cyd-Aelod edrych arno a'i ddefnyddio. Mae ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, ac mae'n dangos effeithiau newidiadau i gyfraddau Cymreig o refeniw treth incwm datganoledig. Felly, rydych yn gallu chwarae o gwmpas ag ef ac edrych ar wahanol bethau. Ond er eglurder, pe baem yn codi neu'n gostwng cyfradd sylfaenol treth incwm 1 geiniog ar gyfer y flwyddyn nesaf, byddai'n cael effaith o £220 miliwn; ar gyfer y gyfradd uwch, byddai'n £33 miliwn; a'r gyfradd ychwanegol, £5 miliwn. Ac wrth gwrs, fe fydd effeithiau ymddygiadol o bosibl. Nid oes gennym syniad clir iawn o beth fyddai'r effeithiau ymddygiadol; mae'n debyg y byddai'r effeithiau ymddygiadol hynny ond yn berthnasol yn y gyfradd ychwanegol, beth bynnag, oherwydd mae'r bobl hynny'n tueddu i fod yn bobl fwy symudol o bosibl a chanddynt opsiynau gwahanol ar gyfer strwythuro eu materion treth. Ond wrth gwrs, gwn fod y Pwyllgor Cyllid blaenorol wedi gwneud gwaith diddorol a edrychodd ar botensial pobl yn symud ar draws ffiniau er mwyn osgoi cynnydd mewn cyfraddau ychwanegol o dreth incwm. Felly, mae'r holl wybodaeth honno ar gael, ac rwy'n argymell canllaw cyflym cyfraddau treth incwm Cymru i gyd-Aelodau sydd eisiau darganfod ychydig mwy am oblygiadau posibl  gwahanol ddewisiadau. Ond dylwn ddweud y bydd unrhyw ddewis a wnawn yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â'n cyllideb ddrafft ar 13 Rhagfyr.

Datganiad Cyllidol Llywodraeth y DU
The UK Government's Fiscal Statement

8. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith datganiad cyllidol Llywodraeth y DU ar Alun a Glannau Dyfrdwy? OQ58609

8. What assessment has the Welsh Government made of the impact of the UK Government's fiscal statement on Alyn and Deeside? OQ58609

Despite the reversals made on many elements of the mini budget, the damage has been done. Households and businesses in Alyn and Deeside and elsewhere are facing higher borrowing costs and greater economic uncertainty. We now face the prospect of more austerity in our already hard-pressed public services.

Er gwaethaf gwrthdroi sawl elfen o'r gyllideb fach, mae'r difrod wedi'i wneud. Mae cartrefi a busnesau yn Alun a Glannau Dyfrdwy a mannau eraill yn wynebu costau benthyca uwch a mwy o ansicrwydd economaidd. Rydym bellach yn wynebu'r posibilrwydd o fwy o gyni yn ein gwasanaethau cyhoeddus sydd eisoes dan bwysau.

Thank you for your response, Minister. The Tory party want us all to pretend that it was a different Tory party that crashed the economy with reckless giveaways. [Interruption.] Whether they're Conservatives or Tories, they're all under the same hat. Now, they crashed the economy with their giveaways to millionaires and billionaires just a few weeks ago. Minister, you're right; the damage from the most disastrous fiscal statement is done. They then were determined to cause more uncertainty in the budgets with their so-called Halloween statement, only for it to emerge today that they'll scare us sometime towards the end of November. But in the meantime, with all this nonsense on the corridors of Westminster, with the power struggles they have, residents in Alyn and Deeside are struggling. They require certainty, Minister. Do you agree with me that the very last thing they need is the additional dose of Tory austerity coming their way?

Diolch am eich ymateb, Weinidog. Mae'r blaid Dorïaidd eisiau i bawb ohonom esgus mai plaid Dorïaidd wahanol a chwalodd yr economi gyda rhoddion byrbwyll. [Torri ar draws.] Boed yn Geidwadwyr neu'n Dorïaid, maent i gyd o dan yr un het. Nawr, fe wnaethant chwalu'r economi gyda'u rhoddion i filiwnyddion a biliwnyddion ychydig wythnosau'n ôl yn unig. Weinidog, rydych yn iawn; mae'r difrod wedi'i wneud yn dilyn y datganiad cyllidol mwyaf trychinebus. Roeddent yn benderfynol wedyn o achosi mwy o ansicrwydd yn y cyllidebau gyda'u datganiad Calan Gaeaf fel y'i gelwid, ond daeth yn amlwg heddiw y byddant yn ein dychryn rywbryd tua diwedd mis Tachwedd. Ond yn y cyfamser, gyda'r holl nonsens ar goridorau San Steffan, gyda'r ymrafael rhyngddynt am bŵer, mae trigolion Alun a Glannau Dyfrdwy yn ei chael hi'n anodd. Maent angen sicrwydd, Weinidog. A ydych yn cytuno â mi mai'r peth olaf un sydd ei angen arnynt yw'r dos ychwanegol o gyni Torïaidd sy'n nesu tuag atynt?

14:15

Yes, I absolutely agree with Jack Sargeant, and I agree with his analysis as well, because we have a new administration in Westminster, but we absolutely don't have a clean slate, because the Prime Minister and the Chancellor's fingerprints are all over the economic crisis that we're all facing at the moment. And Jack Sargeant is right again; it's his constituents who are feeling the pain. They'll be feeling it through the increases in their mortgage payments, and they'll be feeling it if benefits don't rise in line with inflation. So, I think that absolutely the last thing that we need is further austerity at this time, but whether or not the UK Government is even hearing that is another thing entirely.

Rwy'n cytuno'n llwyr â Jack Sargeant, ac rwy'n cytuno â'i ddadansoddiad hefyd, oherwydd mae gennym weinyddiaeth newydd yn San Steffan, ond nid oes gennym lechen lân o gwbl, oherwydd mae olion bysedd y Prif Weinidog a'r Canghellor ar hyd yr argyfwng economaidd y mae pawb ohonom yn ei wynebu ar hyn o bryd. Ac mae Jack Sargeant yn iawn eto; ei etholwyr sy'n teimlo'r boen. Byddant yn ei theimlo drwy'r cynnydd yn eu taliadau morgais, a byddant yn ei theimlo os nad yw budd-daliadau'n codi yn unol â chwyddiant. Felly, rwy'n credu mai'r peth olaf sydd ei angen arnom yw rhagor o gyni ar hyn o bryd, ond mater arall yn llwyr yw i ba raddau y mae Llywodraeth y DU hyd yn oed yn clywed hynny.

Ac yn olaf, cwestiwn 9. Joyce Watson.

And finally, question 9. Joyce Watson.

Trefniadau Ariannu ar ôl yr UE
Post-EU Funding Arrangements

9. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â threfniadau ariannu ar ôl yr UE? OQ58617

9. What discussions has the Minister had with the UK Government regarding post-EU funding arrangements? OQ58617

The UK Government has bypassed the Welsh Government and this Senedd with post-EU funding. The impact of their flawed schemes and a £1.1 billion funding cut is seriously impacting on a range of sectors, and jobs and growth. I have repeatedly raised this with UK Ministers and I'll continue to do so.

Mae Llywodraeth y DU wedi anwybyddu Llywodraeth Cymru a'r Senedd hon mewn perthynas ag ariannu ar ôl yr UE. Mae eu cynlluniau diffygiol a thoriad ariannol o £1.1 biliwn yn cael effaith ddifrifol ar ystod o sectorau yn ogystal â swyddi a thwf. Rwyf wedi codi hyn dro ar ôl tro gyda Gweinidogion y DU a byddaf yn parhau i wneud hynny.

The Senedd's Finance Committee reported this month that Wales is in danger of losing out financially if the UK Government fails to co-operate with the Welsh Government on post-EU funding. That's despite repeated Tory promises that Wales would receive not a penny less as a result of Brexit. Clearly, we must have that co-operation from the UK Government and the Tories must honour their pledge. But do you agree with me, Minister, that Wales is already losing out? The former Governor of the Bank of England has pointed out that in 2016 the British economy was 90 per cent the size of Germany's. It is now less than 70 per cent. And analysis by the Economic and Social Research Institute calculates that Brexit has led to a 16 per cent drop in trade from the UK to the EU. So, as well as a fair funding settlement for Wales, do you agree with me that we need urgently to rebuild Britain's economic ties with our biggest trading partner and reduce barriers to trade?

Dywedodd Pwyllgor Cyllid y Senedd y mis hwn fod Cymru mewn perygl o fod ar ei cholled yn ariannol os yw Llywodraeth y DU yn methu cydweithio â Llywodraeth Cymru ar gyllid ar ôl yr UE. Mae hynny er gwaethaf yr addewidion Torïaidd niferus na fyddai Cymru yn derbyn yr un geiniog yn llai o ganlyniad i Brexit. Yn amlwg, mae'n rhaid inni sicrhau'r cydweithrediad hwnnw gan Lywodraeth y DU a rhaid i'r Torïaid anrhydeddu eu haddewid. Ond a ydych yn cytuno â mi, Weinidog, fod Cymru eisoes ar ei cholled? Mae cyn-Lywodraethwr Banc Lloegr wedi tynnu sylw at y ffaith bod economi Prydain yn 90 y cant o faint economi'r Almaen yn 2016. Erbyn hyn mae'n llai na 70 y cant. Ac mae dadansoddiad gan y Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd yn cyfrifo bod Brexit wedi arwain at ostyngiad o 16 y cant mewn masnach o'r DU i'r UE. Felly, yn ogystal â setliad cyllid teg i Gymru, a ydych yn cytuno bod angen ailadeiladu cysylltiadau economaidd Prydain gyda'n partner masnachu mwyaf a lleihau rhwystrau i fasnachu, a hynny ar frys?

Yes, I do agree with those points, because in my view the impact of Brexit has been very much camouflaged by the pandemic and now by the cost-of-living crisis. I think that the example that you've given, which compares our position with Germany, really does spell out the damage that has been done by Brexit and that will continue to be done unless the UK Government takes a different approach to trading with our most important trading partners.

I think the issue around replacement EU funding, as well, is an important one. We were promised that we wouldn't be a penny worse off. Well, that's true; we're £1.1 billion worse off in terms of the lack of available European funding. The shared prosperity fund has just been an abject failure in terms of being a replacement. As well as having that funding gap, no funding has reached Wales yet, whereas of course if we were still in the EU those EU programmes would have already started in January 2021. And not only that; they would have been programmes over a number of years, which would have allowed more strategic deployment of that funding, rather than funding small pet projects across Wales, decided by Ministers in Westminster. [Interruption.] I hear the Conservatives behind me, but I find it quite hilarious that anybody is still willing to defend the current situation, where we are worse off financially, and also our reputation across the world has been damaged, probably irreparably for some time, by the Conservative Party.

Ydw, rwy'n cytuno â'r pwyntiau hynny, oherwydd yn fy marn i mae effaith Brexit wedi cael ei guddio'n fawr gan y pandemig ac yn awr gan yr argyfwng costau byw. Rwy'n credu bod yr enghraifft a nodoch chi, sy'n cymharu ein sefyllfa gyda'r Almaen, yn dangos y difrod y mae Brexit wedi'i wneud ac y bydd yn parhau i'w wneud oni bai bod Llywodraeth y DU yn mabwysiadu ymagwedd wahanol tuag at fasnachu gyda'n partneriaid masnachu pwysicaf.

Rwy'n credu bod y mater ynglŷn â chyllid newydd yr UE yn un pwysig hefyd. Fe gawsom addewid na fyddem geiniog yn waeth ein byd. Wel, mae hynny'n wir; rydym £1.1 biliwn yn waeth ein byd yn sgil y diffyg cyllid Ewropeaidd sydd ar gael. Mae'r gronfa ffyniant gyffredin wedi bod yn fethiant llwyr fel cyllid newydd. Yn ogystal â chael bwlch ariannu, nid oes unrhyw gyllid wedi dod i Gymru eto, ond wrth gwrs pe baem yn dal i fod yn rhan o'r UE byddai'r rhaglenni UE hynny eisoes wedi dechrau ym mis Ionawr 2021. Ac nid yn unig hynny; byddent wedi bod yn rhaglenni dros nifer o flynyddoedd, a fyddai wedi caniatáu defnydd o'r cyllid hwnnw mewn modd mwy strategol, yn hytrach nag ariannu hoff brosiectau bach ar draws Cymru a benderfynwyd gan Weinidogion yn San Steffan. [Torri ar draws.] Rwy'n clywed y Ceidwadwyr y tu ôl i mi, ond rwy'n ei chael hi'n eithaf chwerthinllyd fod unrhyw un yn dal i fod yn fodlon amddiffyn y sefyllfa bresennol, lle rydym yn waeth ein byd yn ariannol, a'n henw da ar draws y byd wedi'i ddifrodi gan y Blaid Geidwadol, ac na fydd modd ei adfer am gryn dipyn o amser.

Diolch i'r Gweinidog cyllid.

I thank the Minister for finance.

2. Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd
2. Questions to the Minister for Rural Affairs, North Wales and Trefnydd

Yr eitem nesaf yw cwestiynau i'r Gweinidog materion gwledig a'r gogledd. Mae'r cwestiwn cyntaf gan Samuel Kurtz.

The next item is questions to the Minister for rural affairs and north Wales. The first question is from Samuel Kurtz.

Perchnogaeth Gyfrifol ar Gŵn
Responsible Dog Ownership

1. Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei darparu i annog perchnogaeth gyfrifol ar gŵn? OQ58618

1. What support is the Welsh Government providing to encourage responsible dog ownership? OQ58618

Member
Lesley Griffiths 14:19:52
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

The Welsh Government's code of practice for the welfare of dogs informs owners of their obligations relating to controlling their dogs and the governing pieces of legislation, of which there are many. We are working with the UK Government on introducing further safeguards through the Animal Welfare (Kept Animals) Bill.

Mae cod ymarfer Llywodraeth Cymru ar les cŵn yn hysbysu perchnogion am eu rhwymedigaethau'n ymwneud â rheoli eu cŵn a'r deddfwriaethau sy'n llywodraethu, ac mae llawer ohonynt. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU ar gyflwyno mesurau diogelu pellach drwy'r Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir).

14:20

Thank you, Minister. I recently had the opportunity, and the pleasure, indeed, to visit Dogs Trust Cymru at their state-of-the-art rehoming centre here in Cardiff Bay. The team do a marvellous job of rehabilitating, reassuring and rehoming the dogs, which, for a variety of reasons have been left unwanted by their previous owners. Whilst at the centre, I met several good dogs that had been, sadly, abused and suffered mistreatment. Indeed, another charity, the RSPCA, have long called for their investigation and prosecution activities to be placed on a formal basis, which would empower front-line officers to intervene sooner, reducing the reliance on local authorities and police forces. Given this, can I urge you to consider this proposal so that our much-loved family pets receive intervention before the worst-case scenario occurs? Diolch.

Diolch. Cefais gyfle yn ddiweddar, a phleser yn wir, o ymweld â Dogs Trust Cymru yn eu canolfan ailgartrefu o'r radd flaenaf yma ym Mae Caerdydd. Mae'r tîm yn gwneud gwaith rhyfeddol o adsefydlu, cysuro ac ailgartrefu'r cŵn, sydd, am amryw o resymau wedi'u gadael gan eu perchnogion blaenorol. Tra oeddwn yn y ganolfan, cyfarfûm â nifer o gŵn da a oedd, yn anffodus, wedi dioddef camdriniaeth. Yn wir, mae elusen arall, yr RSPCA, wedi galw ers tro am roi eu gweithgareddau ymchwilio ac erlyn ar sail ffurfiol a fyddai'n grymuso swyddogion rheng flaen i ymyrryd ynghynt, gan leihau'r ddibyniaeth ar awdurdodau lleol a heddluoedd. O ystyried hyn, a gaf fi eich annog i ystyried yr argymhelliad hwn fel bod ein hanifeiliaid anwes annwyl teuluol yn destun ymyrraeth cyn i'r senarios gwaethaf ddigwydd? Diolch.

Yes, absolutely, this is something that we are considering. I've had several meetings with the RSPCA and officials have also met with them. We've been looking at examples where other countries have had those powers with their third sector. Just to say I absolutely agree with you around Dogs Trust Cymru; it's one of my favourite places to visit. 

Ie, yn hollol, mae hyn yn rhywbeth rydym yn ei ystyried. Rwyf wedi cael sawl cyfarfod gyda'r RSPCA ac mae swyddogion hefyd wedi cyfarfod â hwy. Rydym wedi bod yn edrych ar enghreifftiau lle mae gwledydd eraill wedi cael y pwerau hynny gyda'u trydydd sector. Hoffwn ddweud fy mod yn cytuno'n llwyr â chi mewn perthynas â Dogs Trust Cymru; mae'n un o fy hoff lefydd i ymweld â hwy. 

Ffliw Adar
Bird Flu

2. Beth yw cynllun Llywodraeth Cymru i leihau'r risg o achosion o ffliw adar yn Sir Ddinbych? OQ58600

2. What is the Welsh Government's plan to reduce the risk of bird flu cases in Denbighshire? OQ58600

On 17 October, the Welsh Government, along with other UK administrations, introduced an avian influenza prevention zone. This applies to all of Wales and places legal obligations on bird keepers to follow strict biosecurity measures. Good biosecurity is the best form of defence for preventing AI in kept birds.

Ar 17 Hydref, cyflwynodd Llywodraeth Cymru, ynghyd â gweinyddiaethau eraill yn y DU, barth atal ffliw adar. Mae hyn yn berthnasol i Gymru gyfan ac yn gosod rhwymedigaethau cyfreithiol ar geidwaid adar i ddilyn mesurau bioddiogelwch llym. Bioddiogelwch da yw'r amddiffyniad gorau ar gyfer atal ffliw adar mewn adar a gedwir.

Thank you very much for that answer, Minister. I'm sure you're more than aware of the risks bird flu poses, and I welcome the action from the Welsh Government to stop the spread by imposing the 10 km surveillance zone around the infected premises. As we saw with COVID, immediate and tough action early on can ensure that the problem does not get worse, and I call on the Welsh Government to work closely with the UK Government to tackle this outbreak head on. Although bird flu affecting humans is rare, the damage it can do to the supply chain of poultry can add to the inflation of the prices of eggs and chicken at a time when the cost of these products is increasing due to cost-of-living pressures. Therefore, what is the Minister doing to ensure that bird flu does not spread across Wales, to ensure that the supply of poultry is not disrupted and that prices do not increase further for my constituents in Denbighshire? 

Diolch yn fawr iawn am yr ateb hwnnw, Weinidog. Rwy'n siŵr eich bod yn fwy nag ymwybodol o'r peryglon y mae ffliw adar yn eu hachosi, ac rwy'n croesawu'r camau gan Lywodraeth Cymru i atal ei ledaeniad drwy osod y parth gwyliadwriaeth 10 km o gwmpas y safle heintiedig. Fel y gwelsom gyda COVID, os cymerir camau gweithredu cadarn yn syth gellir sicrhau nad yw'r broblem yn gwaethygu, a galwaf ar Lywodraeth Cymru i weithio'n agos gyda Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â'r achosion hyn yn uniongyrchol. Er nad yw ffliw adar yn effeithio ar bobl fel arfer, gall y niwed y gallai ei wneud i'r gadwyn gyflenwi dofednod gyfrannu at chwyddo prisiau wyau a chyw iâr ar adeg pan fo cost y cynhyrchion hyn yn cynyddu oherwydd pwysau costau byw. Felly, beth y mae'r Gweinidog yn ei wneud i sicrhau nad yw ffliw adar yn lledaenu ledled Cymru, i wneud yn siŵr nad yw'n amharu ar gyflenwad dofednod ac nad yw prisiau'n codi ymhellach i fy etholwyr yn sir Ddinbych? 

I should probably just say at the outset that there have been no cases of AI in kept birds in Denbighshire during the 2021-22 period or, indeed, in the current 2022-23 outbreak period, but it has been relentless across the UK. We have not had a break at all. Normally, you do get a bit of respite in the summer months, but we have absolutely not had any break at all. I can assure you I work very closely with the UK Government in relation to this. In fact, I wrote to George Eustice, back in February or March of this year, when we saw some significant outbreaks in, I think, Lincolnshire in England, which I was particularly concerned about and wondered if there was something we could do to work together. Clearly, we've had another two DEFRA Secretaries of State since that time, but it is something that I will be raising immediately with the new Secretary of State, because I do think it is something that we need to look at across the UK.

You mentioned public health, and clearly the risk to public health from the virus is very low, but it does have an impact and it has an impact also on free range, for instance, when we've had to house birds. So, I can absolutely assure Members that this is something that daily we are looking at. 

Mae'n debyg y dylwn ddweud i gychwyn nad oes unrhyw achosion o ffliw adar wedi bod mewn adar sy'n cael eu cadw yn sir Ddinbych yn ystod y cyfnod 2021-22 neu'n wir yn ystod y cyfnod presennol o achosion yn 2022-23, ond mae wedi bod yn ddi-baid ar draws y DU. Nid ydym wedi cael seibiant o gwbl. Fel arfer, rydym yn cael peth seibiant yn ystod misoedd yr haf, ond nid ydym wedi cael unrhyw doriad o gwbl. Gallaf eich sicrhau fy mod yn gweithio'n agos iawn â Llywodraeth y DU mewn perthynas â hyn. Yn wir, ysgrifennais at George Eustice, yn ôl ym mis Chwefror neu fis Mawrth eleni, pan welsom achosion sylweddol yn swydd Lincoln yn Lloegr, rwy'n credu, ac roeddwn yn poeni'n arbennig am y rheini ac yn meddwl tybed a oedd rhywbeth y gallem ei wneud i weithio gyda'n gilydd. Yn amlwg, rydym wedi cael dau Ysgrifennydd Gwladol DEFRA arall ers hynny, ond mae'n rhywbeth y byddaf yn ei godi'n syth gyda'r Ysgrifennydd Gwladol newydd, oherwydd rwy'n credu ei fod yn rhywbeth y mae angen inni edrych arno ar draws y DU.

Fe wnaethoch chi sôn am iechyd y cyhoedd, ac yn amlwg mae risg y feirws i iechyd y cyhoedd yn isel iawn, ond mae'n cael effaith ac mae'n cael effaith hefyd ar ieir maes, er enghraifft, pan ydym wedi gorfod rhoi adar dan do. Felly, gallaf sicrhau'r Aelodau yn llwyr fod hyn yn rhywbeth rydym yn edrych arno'n ddyddiol. 

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Samuel Kurtz.

Questions now from the party spokespeople. The Conservatives' spokesperson, Samuel Kurtz.

Minister, can I firstly begin by paying tribute to Christianne Glossop, who served as Wales's chief veterinary officer for 17 years before standing down earlier this month? She has served under a number of rural affairs Ministers, and I'm sure that you will join me in putting our gratitude for her service on the record and wishing her the very best for the future. I'd also like to refer Members to my register of interests.

Two weeks ago, in debating the Economy, Trade and Rural Affairs Committee's nitrate vulnerable zones report, I asked several questions that did not receive an answer, specifically surrounding the impact of TB breakdown incidents. Given this, can I seek clarification that farmers with movement restrictions will be permitted to exceed the 170 kg per hectare nitrate limit? As you will know, farmers under TB restrictions are unable to move cattle, meaning stock numbers will inevitably increase, thus seeing the farmer contravening your water regulations. Obeying one set of rules could see them failing another. Are there any dispensations for breakdown herds, or is this something to be considered in the licensing consultation for the 250 kg per hectare derogation? And on the consultation, when are we expecting to see it open, as time is marching on?

Weinidog, a gaf fi ddechrau drwy dalu teyrnged i Christianne Glossop, a wasanaethodd fel prif swyddog milfeddygol Cymru am 17 mlynedd cyn iddi roi'r gorau iddi yn gynharach y mis hwn? Mae hi wedi gwasanaethu dan nifer o Weinidogion materion gwledig, ac rwy'n siŵr y gwnewch chi ymuno â mi i gofnodi ein diolch am ei gwasanaeth a dymuno'r gorau iddi ar gyfer y dyfodol. Hefyd, hoffwn gyfeirio'r Aelodau at fy nghofrestr buddiannau.

Bythefnos yn ôl, wrth drafod adroddiad parthau perygl nitradau'r Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig, gofynnais sawl cwestiwn na chafodd eu hateb, ynghylch effaith achosion TB yn benodol. O ystyried hyn, a gaf fi ofyn am eglurhad y bydd ffermwyr sydd â chyfyngiadau symud yn cael mynd y tu hwnt i'r terfyn nitrad o 170 kg yr hectar? Fel y gwyddoch, nid yw ffermwyr o dan gyfyngiadau TB yn cael symud gwartheg, sy'n golygu y bydd niferoedd stoc yn anochel yn cynyddu, ac felly bydd y ffermwr yn torri eich rheoliadau dŵr. Gallai ufuddhau i un set o reolau olygu eu bod yn torri set arall o reolau. A oes unrhyw eithriadau ar gyfer achosion o TB mewn buchesi, neu a yw hyn yn rhywbeth i'w ystyried yn yr ymgynghoriad trwyddedu ar gyfer y rhanddirymiad 250 kg yr hectar? A pha bryd y gallwn ni ddisgwyl gweld yr ymgynghoriad yn dechrau, gan fod amser yn mynd yn ei flaen?

14:25

Thank you. I would like to thank the Member for his kind words about Christianne Glossop leaving her post as Wales’s first chief veterinary officer after 17 years. She’ll certainly have big boots to fill. I know she will be very pleased to have heard your comments.

In relation to the question around farms that are in TB breakdown, this is something that we are considering, and will be considered in the scheme that we will be bringing forward. The consultation will be launched next month. We are still working with Plaid Cymru as part of the co-operation agreement to get that consultation together.

Diolch. Hoffwn ddiolch i'r Aelod am ei eiriau caredig am Christianne Glossop sy'n gadael ei swydd fel prif swyddog milfeddygol cyntaf Cymru ar ôl 17 mlynedd. Yn sicr fe fydd hi'n gadael esgidiau mawr i'w llenwi. Rwy'n gwybod y bydd hi'n falch iawn o glywed eich sylwadau.

Ar y cwestiwn ynglŷn â ffermydd sydd ag achosion o TB, mae hyn yn rhywbeth rydym yn ei ystyried, a bydd yn cael ei ystyried yn y cynllun y byddwn yn ei gyflwyno. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei lansio y mis nesaf. Rydym yn dal i weithio gyda Phlaid Cymru fel rhan o'r cytundeb cydweithio ar baratoi'r ymgynghoriad hwnnw.

I’m grateful for that. Secondly, in scrutinising the agriculture Bill, very same committee that I sit on have taken evidence from farming unions and environmental non-governmental organisations, where despite there being differences of opinion, there is a general consensus and agreement. But having taken evidence from the Tenant Farmers Association and the Mynydd Eglwysilan, Mynydd Meio and Craig Evan Leyshon Commoners Association, there is a deep frustration that there is limited reference to tenant farmers and common land in the agriculture Bill itself. Whilst a tenancy working group has been established, can you commit to creating a working group for common land, to ensure that those who farm and enjoy common land, which makes up nearly 10 per cent of Wales’s landmass, can contribute and shape the agriculture Bill?

Rwy'n ddiolchgar am hynny. Yn ail, wrth graffu ar y Bil amaethyddiaeth, mae'r pwyllgor rwy'n rhan ohono wedi cymryd tystiolaeth gan undebau ffermio a sefydliadau amgylcheddol anllywodraethol, ac er bod gwahaniaeth barn, ceir consensws a chytundeb cyffredinol. Ond ar ôl derbyn tystiolaeth gan Gymdeithas y Ffermwyr Tenant a Chymdeithas Cominwyr Mynydd Eglwysilan, Mynydd Meio a Chraig Evan Leyshon, mae yna rwystredigaeth ddofn ynglŷn â'r ffaith mai cyfeiriad cyfyngedig yn unig a geir at ffermwyr tenant a thir comin yn y Bil amaethyddiaeth ei hun. Er bod gweithgor tenantiaeth wedi'i sefydlu, a wnewch chi ymrwymo i greu gweithgor ar gyfer tir comin, i sicrhau bod y rhai sy'n ffermio ac yn mwynhau tir comin, sydd bron yn 10 y cant o dir Cymru, yn gallu siapio a chyfrannu at y Bil Amaethyddiaeth?

I think it’s been very good to see not just, as you referred to, the farming unions and the ENGOs, but the cross-party approval, if you like, of the way that the agriculture Bill has begun. I know there will be amendments brought forward, and again, we’re working with Plaid Cymru as part of the co-operation agreement to bring forward some Government amendments at the next stage.

Tenant farmers is a really important part; you’ll know a great number of our farmers are tenant farmers here in Wales. That was part of the reason for bringing the working group together. Because certainly, my discussions with them over the past six years as we’ve been bringing both the sustainable farming scheme forward and the agriculture Bill is that tenant farmers have very different and specific concerns around it.

In relation to common land, we haven’t thought about having a specific group, but it’s certainly something I can look at. I’m not saying I will bring forward another group, but I think, again, there are issues that are very specific to common land, and I’d be very happy to make sure my officials talk to people if they think they have anything that hasn’t been considered already by us.

Rwy'n credu ei bod yn dda iawn gweld cymeradwyaeth yr undebau amaeth a'r sefydliadau amgylcheddol anllywodraethol, fel y dywedoch chi, yn ogystal â'r gymeradwyaeth drawsbleidiol, os mynnwch chi, i'r ffordd y mae'r Bil amaethyddiaeth wedi dechrau. Rwy'n gwybod y bydd gwelliannau'n cael eu cyflwyno, ac unwaith eto, rydym yn gweithio gyda Phlaid Cymru fel rhan o'r cytundeb cydweithio i gyflwyno gwelliannau gan y Llywodraeth ar y cam nesaf.

Mae ffermwyr tenant yn rhan bwysig iawn; fe wyddoch fod nifer fawr o'n ffermwyr yn ffermwyr tenant yma yng Nghymru. Roedd hynny'n rhan o'r rheswm dros sefydlu'r gweithgor. Oherwydd yn sicr, mae fy nhrafodaethau gyda hwy dros y chwe blynedd diwethaf, wrth inni sefydlu'r cynllun ffermio cynaliadwy a'r Bil amaethyddiaeth, yn dangos bod gan ffermwyr tenant bryderon gwahanol a phenodol iawn yn hynny o beth.

O ran tir comin, nid ydym wedi meddwl am gael grŵp penodol ond mae'n sicr yn rhywbeth y gallaf edrych arno. Nid wyf yn dweud y byddaf yn cyflwyno grŵp arall, ond rwy'n credu, unwaith eto, fod yna faterion sy'n benodol iawn i dir comin, a byddwn yn hapus iawn i sicrhau bod fy swyddogion yn siarad â phobl os ydynt yn credu bod ganddynt unrhyw beth nad yw wedi cael ei ystyried yn barod gennym ni.

I would say to you and your officials that the evidence given by the Member representing common land at the committee last week was exceptional. I would really urge you and your team to look at that as a starting point as to the concerns of those linked with common land.

Finally, Minister, I’m sure that you share my joy in seeing the growth of Wales’s food and drink manufacturing sector, with a 2021 turnover that increased by 10.2 per cent, from £4.9 billion to £5.4 billion. Despite the disruption of the pandemic, the sector has ploughed on, growing and helping local economies thrive and create new jobs for local people. I also recently attended an event in Downing Street to mark the export of Welsh and British lamb, following a 30-year hiatus, to the United States of America, the first shipment coming from Dunbia in Llanybydder in Carmarthenshire—Welsh lamb back on the menu in America. The NFU’s ambition is for UK agri-food exports grow by 30 per cent by the end of the decade. Do you share this ambition, and if so, what provision exists within the agriculture Bill to ensure Welsh food and drink exports continue to grow?

Byddwn yn dweud wrthych chi a'ch swyddogion fod y dystiolaeth a roddwyd gan yr Aelod a oedd yn cynrychioli tir comin yn y pwyllgor yr wythnos diwethaf yn eithriadol. Byddwn yn eich annog chi a'ch tîm i edrych ar hynny fel man cychwyn i bryderon y rhai sy'n gysylltiedig â thir comin.

Ac yn olaf, Weinidog, rwy'n siŵr eich bod yn rhannu fy llawenydd wrth weld twf sector gweithgynhyrchu bwyd a diod Cymru, gyda chynnydd o 10.2 y cant yn nhrosiant 2021, o £4.9 biliwn i £5.4 biliwn. Er bod y pandemig wedi tarfu ar bethau, mae'r sector wedi bwrw drwyddi ac wedi tyfu a helpu economïau lleol i ffynnu a chreu swyddi newydd i bobl leol. Mynychais ddigwyddiad yn Stryd Downing yn ddiweddar hefyd i nodi allforio cig oen o Gymru a Phrydain, yn dilyn bwlch o 30 mlynedd, i Unol Daleithiau America, gyda'r cludiant cyntaf yn dod o Dunbia yn Llanybydder yn sir Gaerfyrddin—gan roi cig oen Cymru yn ôl ar y fwydlen yn America. Uchelgais Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr yw sicrhau cynnydd o 30 y cant yn allforion bwyd-amaeth y DU erbyn diwedd y degawd. A ydych yn rhannu'r uchelgais hwn, ac os felly, pa ddarpariaeth sy'n bodoli o fewn y Bil amaethyddiaeth i sicrhau bod allforion bwyd a diod Cymru'n parhau i dyfu?

I don’t think there’s any greater cheerleader than me for the Welsh food and drink producers that we have. I’ve made sure whilst I’ve been in portfolio that we’ve always put them absolutely at the fore. We’ve just been in SIAL in Paris, and last night there was an event in Qatar, ahead of the world cup, to make sure that people are aware of Welsh food and drink there also.

In relation to your specific question around the US, I was very pleased to see that we’re able now to export Welsh lamb to the US for the first time for 30 years. Unfortunately, it’s five years, probably, later than we would have wanted. We were nearly there when Donald Trump became President, so it’s great that we’ve managed to do it now. I work very closely with, as you know, and support, Hybu Cig Cymru to make sure they are working with the US to ensure that we absolutely make the maximum benefit of ensuring our Welsh lamb is everywhere in America, I think it’s fair to say. Obviously, the agriculture Bill has food absolutely at the heart of it—sustainable food production as well. So, this is all-encompassing for every meat, and for all our Welsh food and drink.

Rwy'n credu mai fi yw cefnogwr mwyaf brwd y cynhyrchwyr bwyd a diod Cymreig sydd gennym. Rwyf wedi sicrhau eu bod yn cael blaenoriaeth ers imi gael y portffolio hwn. Rydym newydd fod yn SIAL ym Mharis, a neithiwr cynhaliwyd digwyddiad yn Qatar, cyn cwpan y byd, i wneud yn siŵr fod pobl yn ymwybodol o fwyd a diod Cymreig yno hefyd.

Ar eich cwestiwn penodol mewn perthynas â'r Unol Daleithiau, roeddwn yn falch iawn o weld ein bod bellach yn gallu allforio cig oen Cymreig i'r Unol Daleithiau am y tro cyntaf ers 30 mlynedd. Yn anffodus, mae'n dal i fod bum mlynedd, mae'n debyg, yn hwyrach nag y byddem wedi'i ddymuno. Roeddem bron yno pan ddaeth Donald Trump yn Arlywydd felly mae'n wych ein bod wedi llwyddo i'w wneud yn awr. Rwy'n gweithio'n agos iawn ac yn cefnogi Hybu Cig Cymru, fel y gwyddoch, i wneud yn siŵr eu bod yn gweithio gyda'r Unol Daleithiau i sicrhau ein bod yn gwneud ein gorau i sicrhau bod ein cig oen Cymreig ym mhobman yn America, rwy'n credu ei bod yn deg dweud. Yn amlwg, mae bwyd yn gwbl ganolog i'r Bil amaethyddiaeth—a chynhyrchu bwyd cynaliadwy hefyd. Felly, mae hyn yn berthnasol i bob math o gig ac i'n holl fwyd a diod Cymreig.

14:30

Llefarydd Plaid Cymru, Mabon ap Gwynfor.

Plaid Cymru spokesperson, Mabon ap Gwynfor.

Diolch, Llywydd. The new ministerial advisory group for Welsh fisheries met for the first time in July. Among the priorities discussed was the fisheries funding scheme—the replacement for the EU fisheries fund. But there are concerns that the proposals for a Welsh fisheries funding scheme fall short of the previous European maritime fisheries fund scheme and the equivalent fisheries and shellfish scheme in England. The Welsh fisheries funding scheme in only in development and is already behind England in terms of implementation. Fisheries and aquaculture businesses are therefore at a disadvantage here and there are further concerns that the Welsh fisheries funding scheme does not reflect the targeted support and interventions required to achieve the statutory objectives of the UK Fisheries Act 2020.

The current proposals offer revenue funds thereby limiting the scope for Welsh fisher people and other producers of seafood to contribute to the requirements that effectively enable transition to meet the fisheries Act objectives and wider net-zero commitments. Does the Minister recognise these concerns, and how will she ensure that the Welsh fisheries funding scheme directs the necessary targeted support and interventions required to achieve the statutory objectives of the UK Fisheries Act 2020?

Diolch, Lywydd. Fe wnaeth grŵp cynghori newydd y Gweinidog ar bysgodfeydd Cymru gyfarfod am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf. Ymhlith y blaenoriaethau a drafodwyd oedd y cynllun ariannu pysgodfeydd—yn lle cronfa pysgodfeydd yr UE. Ond mae yna bryderon fod y cynigion ar gyfer cynllun ariannu pysgodfeydd Cymru yn syrthio'n fyr o'r cynllun cronfa pysgodfeydd arforol Ewropeaidd blaenorol a'r cynllun pysgodfeydd a physgod cregyn cyfatebol yn Lloegr. Mae cynllun ariannu pysgodfeydd Cymru wrthi'n cael ei ddatblygu ac mae eisoes y tu ôl i Loegr o ran ei weithrediad. Felly mae pysgodfeydd a busnesau dyframaethu dan anfantais yma a cheir pryderon pellach nad yw cynllun ariannu pysgodfeydd Cymru yn adlewyrchu'r gefnogaeth a'r ymyriadau wedi'u targedu sydd eu hangen i gyflawni amcanion statudol Deddf Pysgodfeydd y DU 2020.

Mae'r cynigion presennol yn cynnig cronfeydd refeniw sy'n cyfyngu felly ar allu pysgotwyr Cymru a chynhyrchwyr bwyd môr eraill i gyfrannu at y gofynion sy'n ei gwneud hi'n bosibl trosglwyddo'n effeithiol er mwyn cyflawni amcanion y Ddeddf pysgodfeydd ac ymrwymiadau sero net ehangach. A yw'r Gweinidog yn cydnabod y pryderon hyn, a sut y bydd yn sicrhau bod cynllun ariannu pysgodfeydd Cymru yn cyfeirio'r cymorth a'r ymyriadau angenrheidiol wedi'u targedu sy'n ofynnol er mwyn cyflawni amcanion statudol Deddf Pysgodfeydd y DU 2020?

Well, ensuring the replacement to the EMFF is correct, is appropriate, is pertinent—it goes where we need it to go. It's one of the reasons why I changed the format of the ministerial advisory group. I thought that was really important to make sure—. The previous one had been in being for about 10 years and obviously, the world has changed and I thought it was really important that we had a group that would advise me and officials on how we replace the EMFF. 

As you say, the group did meet on 14 July. The next meeting is next month. I will make sure that the complaints or issues that you've just raised with me are considered, if they're not being considered, although I think it's very unlikely that the replacement for the EMFF is not on the agenda, but I will ensure that it is. Because you are right: it needs to be done in the most appropriate way. But for me, what's really important—it's a bit like the sustainable farming scheme—is that we need to do it in co-production with our fishers and with the wider sector. And, absolutely, the reason to have that ministerial advisory group is to make sure that everybody can contribute.

Wel, mae sicrhau bod yr arian a ddaw yn lle cronfa'r môr a physgodfeydd Ewrop yn gywir, yn briodol, yn bwrpasol—ei fod yn mynd i ble y mae angen iddo fynd. Mae'n un o'r rhesymau pam y newidiais fformat grŵp cynghori'r Gweinidog. Roeddwn yn meddwl bod hynny'n bwysig iawn i wneud yn siŵr—. Roedd yr un blaenorol mewn bodolaeth ers tua 10 mlynedd ac yn amlwg, mae'r byd wedi newid ac roeddwn yn meddwl ei bod hi'n bwysig iawn fod gennym grŵp a fyddai'n fy nghynghori i a swyddogion ar sut i sicrhau cyllid yn lle cronfa'r môr a physgodfeydd Ewrop. 

Fel y dywedwch, fe wnaeth y grŵp gyfarfod ar 14 Gorffennaf. Mae'r cyfarfod nesaf y mis nesaf. Byddaf yn sicrhau bod y cwynion neu'r materion rydych newydd eu dwyn i fy sylw yn cael eu hystyried, os nad ydynt yn cael eu hystyried, er fy mod yn credu ei bod yn annhebygol iawn nad yw'r hyn a ddaw yn lle cronfa'r môr a physgodfeydd Ewrop ar yr agenda, ond byddaf yn sicrhau ei fod. Oherwydd rydych chi'n gywir: mae angen ei wneud yn y ffordd fwyaf priodol. Ond i mi, beth sy'n bwysig iawn—mae ychydig fel y cynllun ffermio cynaliadwy—yw bod angen inni ei wneud drwy gydgynhyrchu gyda'n pysgotwyr a chyda'r sector ehangach. Ac yn hollol, y rheswm dros gael grŵp cynghori'r Gweinidog yw er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu cyfrannu.

Thank you for the response. Well, carrying on on the theme of funding for fishing and aquaculture, the UK seafood fund has funds of £100 million under three pillars: science and innovation, infrastructure, skills and training. The Welsh fisheries funding scheme rightly highlights the need to maximise leverage of the £100 million UK seafood fund into Wales. In principle, this sounds sensible, however in practice, neither fisher people in Wales nor the fishing representative bodies are equipped to navigate or cash-flow the UK fund's processes. So, it's unlikely that the sector will benefit from it. Wales should benefit from £8 million of this UK fund, which, combined with the Welsh funds of £6.2 million, would be transformational for the Welsh seafood offer and the whole supply chain. 

The science and innovation pillar of the UK fund certainly provides an opportunity for the fishing sector, however, other pillars are limited to ports, harbours and processing facilities and training organisations, leaving little for our catching sector. It's difficult to see how the Welsh scheme would lever any funding from the UKSF pillars. The Welsh seafood industry could be seriously disadvantaged by barriers to accessing the UKSF, which could result in unspent funds reverting to the Treasury or other administrations. So, does the Minister agree with the concerns expressed by the sector and, if so, how will the Welsh Government help ensure that the Welsh fishing sector can maximise the benefits of available funding under the UKSF?

Diolch am yr ymateb. Wel, gan barhau â thema cyllid ar gyfer pysgota a dyframaethu, mae gan gronfa bwyd môr y DU gyllid o £100 miliwn o dan dair colofn: gwyddoniaeth ac arloesi, seilwaith, sgiliau a hyfforddiant. Mae cynllun ariannu pysgodfeydd Cymru yn tynnu sylw'n briodol at yr angen i sicrhau bod cymaint ag y bo modd o gronfa bwyd môr y DU sy'n werth £100 miliwn yn dod i Gymru. Mewn egwyddor, mae hyn yn swnio'n synhwyrol, ond yn ymarferol, nid oes gan bysgotwyr yng Nghymru na'r cyrff sy'n cynrychioli pysgota fodd o lywio prosesau cronfa'r DU. Felly, mae'n annhebygol y bydd y sector yn elwa ohono. Dylai Cymru elwa o £8 miliwn o gronfa'r DU, a fyddai, ynghyd ag arian Cymru o £6.2 miliwn, yn drawsnewidiol i gynnig bwyd môr Cymru a'r gadwyn gyflenwi gyfan. 

Mae colofn gwyddoniaeth ac arloesi cronfa'r DU yn sicr yn rhoi cyfle i'r sector pysgota, ond mae colofnau eraill yn gyfyngedig i borthladdoedd, harbwrs a chyfleusterau prosesu a sefydliadau hyfforddi, gan adael fawr ddim ar gyfer ein sector dal pysgod. Mae'n anodd gweld sut y byddai cynllun Cymru'n denu unrhyw gyllid o golofnau cronfa bwyd môr y DU. Gallai diwydiant bwyd môr Cymru fod dan anfantais ddifrifol oherwydd rhwystrau rhag cael mynediad at gronfa bwyd môr y DU, a allai olygu bod arian heb ei wario yn dychwelyd i'r Trysorlys neu weinyddiaethau eraill. Felly, a yw'r Gweinidog yn cytuno â'r pryderon a fynegwyd gan y sector, ac os felly, sut y bydd Llywodraeth Cymru'n helpu i sicrhau y gall sector pysgota Cymru sicrhau cymaint â phosibl o'r cyllid sydd ar gael o dan gronfa bwyd môr y DU?

Yes, I absolutely recognise that, and those concerns were raised with me very early on—probably this time last year, when the UK Government announced their seafood scheme. I think it's really confusing, because what would have been better is if they'd just given us our share of the funding that we were entitled to and we could decide what we did with that funding and how we worked with the sector to allocate that funding. So, I think it did create a lot of confusion at the outset. So, what we've done is agree an approach on how we access that UK Government funding so that our fishers don't miss out on that funding, and that work is being undertaken at the moment.

Rwy'n cydnabod hynny'n llwyr, a chodwyd y pryderon hynny'n gynnar iawn—yr adeg hon y llynedd, mae'n debyg, pan gyhoeddodd Llywodraeth y DU eu cynllun bwyd môr. Rwy'n credu ei fod yn ddryslyd iawn, oherwydd byddai wedi bod yn well pe baent wedi rhoi ein cyfran o'r cyllid roedd gennym hawl i'w gael a gallem ni benderfynu beth i'w wneud gyda'r cyllid hwnnw a sut y byddem yn gweithio gyda'r sector i ddyrannu'r cyllid hwnnw. Felly, rwy'n credu iddo greu llawer o ddryswch ar y cychwyn. Felly, rydym wedi cytuno ar ddull o gyrchu'r cyllid hwnnw gan Lywodraeth y DU fel nad yw ein pysgotwyr ni'n cael eu hamddifadu ohono, a bod gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd.

Y Cynllun Ffermio Cynaliadwy
The Sustainable Farming Scheme

3. Sut fydd y cynllun ffermio cynaliadwy newydd o fudd i ffermwyr tenant ifanc ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? OQ58614

3. How will the new sustainable farming scheme benefit young tenant farmers in Brecon and Radnorshire? OQ58614

Thank you. The sustainable farming scheme has been designed to reward all types of farmers, including tenant farmers who manage the land, to deliver environmental outcomes alongside the sustainable production of food. This will ensure that we have a sustainable and resilient agricultural sector for future generations.

Diolch. Bwriad y cynllun ffermio cynaliadwy yw gwobrwyo pob math o ffermwr, gan gynnwys ffermwyr tenant sy'n rheoli'r tir, er mwyn sicrhau canlyniadau amgylcheddol ochr yn ochr â chynhyrchu bwyd mewn modd cynaliadwy. Bydd hyn yn sicrhau bod gennym sector amaethyddol cynaliadwy a gwydn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

14:35

Thank you for that, Minister. Many young tenant farmers in my constituency believe that the proposals as currently drafted within the sustainable farming scheme are still very much leaned towards land ownership. Tenants, usually young farming families on the first rung of the farming ladder, have to deal with different types of landlords, from the local farmer who's retired, up to the big organisations, like the National Trust. Many young farmers rent land, whether that's on grazing agreements or farm business tenancies, and the tenants are the ones who carry the financial business risks on the land. So, Minister, are you content that the proposals set out in the sustainable farming scheme allow tenant farmers to enter that on the same level as land owners, and that the scheme protects young, active tenant farmers and their families from potential evictions by some landlords, so that they can offset their carbon and meet environmental targets?

Diolch am hynny, Weinidog. Mae llawer o ffermwyr tenant ifanc yn fy etholaeth yn credu bod y cynigion fel y maent wedi'u drafftio ar hyn o bryd o fewn y cynllun ffermio cynaliadwy yn dal i ogwyddo'n helaeth tuag at berchnogaeth ar dir. Mae tenantiaid, teuluoedd ffermio ifanc fel arfer sydd ar y gris cyntaf ar yr ysgol ffermio, yn gorfod ymdrin â gwahanol fathau o landlordiaid, o'r ffermwr lleol sydd wedi ymddeol, i sefydliadau mawr, fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae nifer o ffermwyr ifanc yn rhentu tir, boed hynny drwy gytundebau pori neu denantiaethau busnes fferm, a'r tenantiaid yw'r rhai sy'n ysgwyddo'r risgiau busnes ariannol ar y tir. Felly, Weinidog, a ydych chi'n fodlon fod y cynigion a nodir yn y cynllun ffermio cynaliadwy yn caniatáu i ffermwyr tenant fynd i mewn i hynny ar yr un lefel â pherchnogion tir, a bod y cynllun yn diogelu ffermwyr tenant ifanc actif a'u teuluoedd rhag y perygl o gael eu troi allan gan rai landlordiaid, fel y gallant wrthbwyso eu carbon a chyrraedd targedau amgylcheddol?

Yes, I am, but I will point out that we're still looking at designing the sustainable farming scheme. The survey is still open until 21 November, so please do encourage all of your colleagues to make sure that they complete the survey and let us hear their views. I've said all along that if it doesn't work for tenant farmers, it won't work for anybody, because they are just as important as land farmers, as you say; they make up a third of our land here in Wales, so it's really important. And I've been very, very clear the scheme must work for them.

You mentioned young farmers in particular, and the reason that we're bringing forward the support in a different way to how it was when we were in the European Union is because we know that our next generation of farmers are going to be farming in a very much tougher climates and conditions than we are now. But I do want to continue to work with tenant farmers—I want to make that very clear. And you will have heard me say in an earlier answer to one of our colleagues that we have got the tenancy working group, specifically to look at how the actions—. So, you'll be aware of the pyramid of actions that we have in the sustainable farming scheme. It's really important that all actions work for tenant farmers, just in the same way as those who own the land.

Ydw, ond hoffwn nodi ein bod yn dal i edrych ar lunio'r cynllun ffermio cynaliadwy. Mae'r arolwg yn dal ar agor tan 21 Tachwedd, felly cofiwch annog eich holl gymheiriaid i sicrhau eu bod yn cwblhau'r arolwg a gadewch inni glywed eu barn. Rwyf wedi dweud ar hyd yr amser, os nad yw'n gweithio i ffermwyr tenant, ni fydd yn gweithio i unrhyw un, oherwydd maent yr un mor bwysig â ffermwyr tir, fel y dywedwch; ffermwyr tenant sy'n ffermio traean o'n tir yma yng Nghymru, felly mae hyn yn bwysig iawn. Ac rwyf wedi bod yn glir iawn fod yn rhaid i'r cynllun weithio iddynt hwy.

Fe wnaethoch chi sôn am ffermwyr ifanc yn enwedig, a'r rheswm ein bod ni'n cyflwyno'r gefnogaeth mewn ffordd wahanol i sut oedd pethau pan oeddem yn yr Undeb Ewropeaidd yw oherwydd ein bod yn gwybod y bydd ein cenhedlaeth nesaf o ffermwyr yn ffermio mewn hinsawdd a than amodau llawer iawn caletach nag a wnawn ni yn awr. Ond rwy'n awyddus i barhau i weithio gyda ffermwyr tenant—rwyf eisiau gwneud hynny'n glir iawn. A byddwch wedi fy nghlywed yn dweud mewn ateb cynharach i un o'n cyd-Aelodau ein bod wedi cael y gweithgor tenantiaeth i edrych yn benodol ar sut y mae'r gweithredoedd—. Fe fyddwch yn ymwybodol o'r pyramid o gamau gweithredu sydd gennym yn y cynllun ffermio cynaliadwy. Mae'n bwysig iawn fod pob cam gweithredu yn gweithio i ffermwyr tenant, yn yr un ffordd â'r rhai sy'n berchen ar y tir.

Rasio Milgwn
Greyhound Racing

4. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am safbwynt y Llywodraeth ar rasio milgwn? OQ58630

4. Will the Minister provide an update on the Government's position on greyhound racing? OQ58630

5. Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud mewn perthynas â'i bwriad datganedig i ystyried rheoleiddio rasio milgwn? OQ58627

5. What progress has the Welsh Government made in relation to its stated intention to consider regulating greyhound racing? OQ58627

Llywydd, I understand that you've given permission for questions 4 and 5 to be grouped. I have made no secret about my desire to address concerns relating to the welfare of racing greyhounds in Wales. Our animal welfare plan sets out how we will consider introducing further measures. I look forward to the outcome of the recent petition, currently being considered by the Petitions Committee.

Lywydd, rwy'n deall eich bod wedi rhoi caniatâd i gwestiynau 4 a 5 gael eu grwpio. Nid wyf wedi celu fy awydd i fynd i'r afael â phryderon yn ymwneud â lles milgwn rasio yng Nghymru. Mae ein cynllun lles anifeiliaid yn nodi sut y byddwn yn ystyried cyflwyno mesurau pellach. Rwy'n edrych ymlaen at ganlyniad y ddeiseb ddiweddar, sydd dan ystyriaeth y Pwyllgor Deisebau ar hyn o bryd.

Diolch am yr ymateb, Weinidog.

Thank you for that response, Minister.

I would like to thank the Minister as well for her continued engagement on this issue. No doubt, the Minister is aware of the current plans in Caerphilly to change the independent track there to a Greyhound Board of Great Britain-regulated one. A concern I have, which is shared by other Members in the Chamber, as well as Hope Rescue, Greyhound Rescue Wales, Dogs Trust, Blue Cross and the RSPCA, is that regulation, especially if it's a copy-and-paste job from what we have in England, will not stop the injuries and deaths. We know, for example, that, between 2018 and 2021, 2,000 dogs died, and a further 18,000 were injured on licensed tracks. What I and others are looking to understand is where the Government is leaning right now—is it towards regulation, or is it to a ban?

Hoffwn ddiolch i'r Gweinidog hefyd am ei diddordeb cyson yn y mater hwn. Mae'n siŵr fod y Gweinidog yn ymwybodol o'r cynlluniau presennol yng Nghaerffili i newid y trac annibynnol yno i un a gaiff ei reoleiddio gan Fwrdd Milgwn Prydain. Un pryder sydd gennyf, pryder a rannaf gydag Aelodau eraill yn y Siambr, yn ogystal â Hope Rescue, Achub Milgwn Cymru, Dogs Trust, Blue Cross a'r RSPCA, yw na fydd y rheoliad hwnnw, yn enwedig os yw'n fater o ddim ond copïo'r hyn sydd gennym yn Lloegr, yn atal yr anafiadau a'r marwolaethau. Gwyddom, er enghraifft, fod 2,000 o gŵn wedi marw rhwng 2018 a 2021, a bod 18,000 arall wedi eu hanafu ar draciau trwyddedig. Rwyf fi ac eraill yn ceisio deall i ba gyfeiriad y mae'r Llywodraeth yn gwyro ar hyn o bryd—ai tuag at reoleiddio, neu tuag at waharddiad?

Thank you. I appreciate you also keeping the pressure on in relation to this issue, and I look forward to meeting you and Jane Dodds, I think it's the week after recess, to discuss the situation in more detail. I am aware, obviously, of the plans of the one greyhound track that we still have here in Wales. As you know, I wrote to the owner back in March, and haven't received a response. This week, I've written to the new manager, to raise some questions there, and also to ask for a meeting with him. Obviously, there is a planning application before Caerphilly County Borough Council, and that will be a matter for them to look at, and, obviously, I can't comment in relation to that.

As you know, as part of our animal welfare plan, which I published a year ago—we're coming up to the first anniversary of that—which set out what we're going to do in relation to animal health and welfare over the term of this Government, we were looking at licensing activities involving animals, and that includes racing greyhounds. As I say in my answer to you, I'm aware that there is a petition—sorry, I was looking for the Chair—in front of the Petitions Committee; I understand that it's got 35,000 signatures at the current time. So, you can see the strength of feeling amongst people in relation to that, but, obviously, as a Government, we will have a look at that. So, I think, while it's awaiting a response from the Petitions Committee, it's not really appropriate to comment any further. 

Diolch. Rwy'n deall eich bod chi hefyd yn dal ati i bwyso mewn perthynas â'r mater hwn, ac edrychaf ymlaen at gyfarfod â chi a Jane Dodds, yr wythnos ar ôl toriad, rwy'n credu, i drafod y sefyllfa'n fwy manwl. Wrth reswm, rwy'n ymwybodol o gynlluniau'r un trac milgwn sy'n dal i fod gennym yma yng Nghymru. Fel y gwyddoch, ysgrifennais at y perchennog yn ôl ym mis Mawrth, ac nid wyf wedi cael ymateb. Yr wythnos hon, ysgrifennais at y rheolwr newydd, i ofyn ambell gwestiwn, a hefyd i ofyn am gyfarfod gydag ef. Yn amlwg, mae yna gais cynllunio gerbron Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a bydd hwnnw'n fater iddynt hwy edrych arno, ac yn amlwg, ni allaf wneud sylw mewn perthynas â hynny.

Fel y gwyddoch, fel rhan o'n cynllun lles anifeiliaid a gyhoeddais flwyddyn yn ôl—rydym yn nesu at flwyddyn ers cyhoeddi'r cynllun hwnnw—a oedd yn nodi'r hyn a wnawn mewn perthynas ag iechyd a lles anifeiliaid dros dymor y Llywodraeth hon, roeddem yn edrych ar weithgareddau trwyddedu sy'n cynnwys anifeiliaid, ac mae hynny'n cynnwys milgwn rasio. Fel y dywedaf yn fy ateb i chi, rwy'n ymwybodol fod yna ddeiseb—mae'n ddrwg gennyf, roeddwn yn chwilio am y Cadeirydd—gerbron y Pwyllgor Deisebau; rwy'n deall bod honno wedi denu 35,000 o lofnodion erbyn hyn. Felly, gallwch weld cryfder teimladau pobl ynglŷn â hynny, ond yn amlwg, fel Llywodraeth, fe gawn olwg ar hynny. Felly, tra byddwn yn aros am ymateb gan y Pwyllgor Deisebau, nid wyf yn credu ei bod yn briodol imi wneud sylw pellach. 

14:40

Greyhound racing is an issue that concerns lots of my constituents. I've lost count of the number of e-mails that I've received about the plans to expand the only track in Wales in Caerphilly county. As you've said, Minister, 35,000 people—more than that—have signed a petition calling for a ban. The concerns they've raised include the fact that hundreds of greyhounds die in Britain every year due to the practice. Thousands get injuries that lead to amputations. The absence of a qualified vet at the track has the potential to cause unnecessary suffering, and thousands of dogs have to be rehomed every year, with the costs covered by charities and the public. 

You said, Minister, after your appointment, that you would prioritise this issue early in the Senedd term, and I've been listening to what you've said to my colleague, Luke Fletcher. What action are you taking to persuade the council about the need to uphold Welsh Government commitments to animal welfare as part of the planning process, and can you confirm that if you're not satisfied that the welfare of dogs is being prioritised, you will be willing to take direct action to protect them?

Mae rasio milgwn yn broblem sy'n poeni llawer o fy etholwyr. Rwyf wedi cael e-byst dirifedi ynglŷn â'r cynlluniau i ehangu'r unig drac yng Nghymru yn sir Caerffili. Fel y dywedoch chi, Weinidog, mae 35,000 o bobl—mwy na hynny—wedi llofnodi deiseb yn galw am waharddiad. Mae'r pryderon a leisiwyd ganddynt yn cynnwys y ffaith bod cannoedd o filgwn yn marw ym Mhrydain bob blwyddyn oherwydd yr arfer. Mae miloedd yn cael anafiadau sy'n arwain at golli eu coesau. Mae perygl y bydd methu cael milfeddyg cymwys ar y trac yn achosi dioddefaint diangen, ac mae'n rhaid ailgartrefu miloedd o gŵn bob blwyddyn, gyda'r costau'n cael eu talu gan elusennau a'r cyhoedd. 

Fe ddywedoch chi ar ôl i chi gael eich penodi, Weinidog, y byddech chi'n blaenoriaethu'r mater hwn yn gynnar yn nhymor y Senedd, ac rwyf wedi bod yn gwrando ar yr hyn a ddywedoch chi wrth fy nghyd-Aelod Luke Fletcher. Pa gamau rydych chi'n eu cymryd i berswadio'r cyngor ynghylch yr angen i gynnal ymrwymiadau Llywodraeth Cymru i les anifeiliaid fel rhan o'r broses gynllunio, ac a wnewch chi gadarnhau, os nad ydych yn fodlon fod lles cŵn yn cael ei flaenoriaethu, y byddwch yn barod i weithredu'n uniongyrchol i'w diogelu?

The planning application is a matter for Caerphilly County Borough Council. It would not be right for me, or any other Welsh Minister, to interfere. I think what is really important—and this is what I've sought assurance from Caerphilly council around—is that the unannounced inspections are continued. And I know, to date, in between February 2020 and August of this year, there have been eight unannounced inspections, and I think it's really important that they continue. I know that, on occasion, vets have also gone along to those unannounced inspections, and I think it is really important that the local authority continues to do that, and that any issues of concern are obviously raised and dealt with. 

But I think that you do raise a very important point, and you can see from your own postbag as a Member of the Senedd—and we said that the Petitions Committee have had 35,000 signatures—the strength of feeling about this issue. I've always had my concerns, especially for the welfare of the dogs, and the injuries and the suffering they can and do sustain. And, sometimes, there are very grave consequences. So, as I say, it is something that we're looking at very closely, and we will see what comes forward from the Petitions Committee as well. 

Mater i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw'r cais cynllunio. Ni fyddai'n iawn i mi ymyrryd, nac unrhyw Weinidog Cymreig arall. Rwy'n credu mai'r hyn sy'n bwysig iawn—a dyma'r hyn y gofynnais am sicrwydd yn ei gylch gan gyngor Caerffili—yw bod yr arolygiadau dirybudd yn parhau. A hyd yma, rhwng mis Chwefror 2020 a mis Awst eleni, rwy'n gwybod bod wyth arolygiad dirybudd wedi'u cynnal, ac rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn eu bod yn parhau. Rwy'n gwybod, ar brydiau, fod milfeddygon hefyd wedi mynychu'r arolygiadau dirybudd hynny, ac rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn fod yr awdurdod lleol yn parhau i wneud hynny, ac yn amlwg, fod unrhyw faterion sy'n peri pryder yn cael sylw. 

Ond rwy'n credu eich bod chi'n nodi pwynt pwysig iawn, a gallwch weld o'ch bag post eich hun fel Aelod o'r Senedd—ac fel y dywedasom, mae'r Pwyllgor Deisebau wedi cael 35,000 o lofnodion—pa mor gryf yw'r teimladau ynglŷn â'r mater hwn. Rwyf fi bob amser wedi bod yn bryderus, yn enwedig am les y cŵn, a'r anafiadau y gallant ac y maent yn eu dioddef. Weithiau, mae'r canlyniadau'n ddifrifol iawn. Felly, fel y dywedaf, mae'n rhywbeth rydym yn edrych arno'n ofalus iawn, a chawn weld beth a ddaw o'r Pwyllgor Deisebau hefyd. 

Minister, you don't need me to remind you that, in Great Britain, over 2,000 greyhounds died and nearly 18,000 injuries occurred between 2018 and 2021. In 2021, there were 4,422 injuries on licensed tracks, 307 deaths in Great Britain, and 39 per cent of those were at the track. We've mentioned the one independent racing track. Since April 2018, Hope Rescue and their rescue partners have taken in almost 200. You yourself have mentioned how you feel for these dogs. Now, enough is enough. I would say that there's cross-party support for this. If I was Minister, I wouldn't be having a member of the opposition asking me: why have you not done anything up until now? Thirty-five thousand on the petition—that's a large number of people across Wales. Enough of this cruelty. Will you now go forward and implement a ban? Thank you. 

Weinidog, nid oes angen imi eich atgoffa bod dros 2,000 o filgwn wedi marw a bron i 18,000 o anafiadau wedi digwydd ym Mhrydain rhwng 2018 a 2021. Yn 2021, roedd 4,422 o anafiadau ar draciau trwyddedig, 307 marwolaeth ym Mhrydain, ac roedd 39 y cant o'r rheini ar y trac hwn. Rydym wedi sôn am yr un trac rasio annibynnol. Ers mis Ebrill 2018, mae Hope Rescue a'u partneriaid achub wedi cymryd bron i 200 o gŵn. Rydych chi eich hun wedi sôn am eich teimladau ynglŷn â'r cŵn hyn. Erbyn hyn, digon yw digon. Rwy'n tybio bod cefnogaeth drawsbleidiol i hyn. Pe bawn i'n Weinidog, ni fyddwn yn cael aelod o'r wrthblaid yn gofyn i mi: pam nad ydych chi wedi gwneud unrhyw beth tan nawr? Deiseb ac arni 35,000 o lofnodion—mae hynny'n nifer fawr o bobl ar draws Cymru. Dyna ddigon ar y creulondeb hwn. A wnewch chi fwrw iddi yn awr i weithredu gwaharddiad? Diolch. 

Well, if you were Minister, you would recognise that you can't just go around banning things; you have to have evidence and you have to have consultations, and this is one of the things that we are looking at. You'll be aware of the petition. Having been Chair yourself, you'll be aware of the process that we go through with that. You will have read, I'm sure, the animal welfare plan that does include the licensing of activities, and that does include racing greyhounds. 

I do have, and certainly, my officials keep in very close contact with Caerphilly County Borough Council around inspections. I've met with the chief executive of the Greyhound Board of Great Britain. I'm trying to get a meeting with both the owner and the manager of Valley racetrack. I think I've written to the owner twice, and I haven't had the courtesy of a response. So, please be assured that I am continuing to do all that I can within the restrictions that are also placed on me. 

Wel, pe baech chi'n Weinidog, byddech chi'n cydnabod na allwch fynd o gwmpas yn gwahardd pethau; mae'n rhaid cael tystiolaeth ac mae'n rhaid ichi gael ymgynghoriadau, ac mae hwn yn un o'r pethau rydym yn edrych arnynt. Fe fyddwch yn gwybod am y ddeiseb. Ar ôl bod yn Gadeirydd eich hun, fe fyddwch yn ymwybodol o'r broses yr awn drwyddi gyda hynny. Fe fyddwch wedi darllen, rwy'n siŵr, y cynllun lles anifeiliaid sy'n cynnwys trwyddedu gweithgareddau, ac mae hynny'n cynnwys milgwn rasio. 

Rwyf fi, a fy swyddogion yn sicr, yn cadw mewn cysylltiad agos iawn â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ynglŷn ag arolygiadau. Cyfarfûm â phrif weithredwr Bwrdd Milgwn Prydain. Rwy'n ceisio cael cyfarfod gyda pherchennog a rheolwr trac rasio Valley. Rwy'n meddwl fy mod wedi ysgrifennu at y perchennog ddwywaith, ac ni chefais ymateb. Felly, gallwch fod yn sicr fy mod yn parhau i wneud popeth a allaf o fewn y cyfyngiadau arnaf innau hefyd. 

Good afternoon, Minister. I must declare an interest. As you know, I own a rescue greyhound myself—10-year-old Arthur, who we've had for just over two years now. Arthur could not be rehomed because of his high levels of anxiety. Arthur came to us with significant injuries; he has a neck injury from falling at the racetrack, and we are now seeing, sadly, his back legs giving way, which means that Arthur will not be with us for very long, and that is due, probably in a large part, to the cruelty he experienced at the racetrack.

We know that the Greyhound Board of Great Britain want to take over Valley racetrack. GBGB, last year—this year, sorry—. In July, many of us were at the Royal Welsh Show. Temperatures at the Royal Welsh Show were—what were they—25, 28 degrees C. In that week, GBGB raced on two tracks; they forced the dogs in that heat to race. GBGB are not interested in looking after their dogs; they are cruel to their dogs through this process. So, I would appeal to you, what is it that is stopping the Welsh Government from banning greyhound racing, as they have done fantastically with snares and glue traps? Let's show the world what we can do. Diolch yn fawr iawn. Thank you.  

Prynhawn da, Weinidog. Mae'n rhaid i mi ddatgan buddiant. Fel y gwyddoch, rwy'n berchen ar filgi achub fy hun—Arthur 10 oed, sydd wedi bod gyda ni ers ychydig dros ddwy flynedd bellach. Nid oedd modd ailgartrefu Arthur oherwydd ei lefelau uchel o orbryder. Daeth Arthur atom gydag anafiadau sylweddol; mae ganddo anaf i'w wddf o syrthio ar y trac rasio, ac rydym bellach yn gweld ei goesau cefn yn gwanychu, yn anffodus, sy'n golygu na fydd Arthur gyda ni am lawer iawn o amser eto, a'r rheswm am hynny i raddau helaeth, mae'n debyg, yw'r creulondeb a brofodd ar y trac rasio.

Rydym yn gwybod bod Bwrdd Milgwn Prydain am feddiannu trac rasio Valley. Y llynedd fe wnaeth Bwrdd Milgwn Prydain—eleni, mae'n ddrwg gennyf—. Ym mis Gorffennaf, roedd llawer ohonom yn y Sioe Frenhinol. Roedd y tymheredd yn y Sioe Frenhinol—beth oeddent—yn 25, 28 gradd Celsius. Yn ystod yr wythnos honno, cynhaliodd Bwrdd Milgwn Prydain rasys ar ddau drac; fe wnaethant orfodi'r cŵn i rasio yn y gwres hwnnw. Nid oes diddordeb gan Fwrdd Milgwn Prydain mewn gofalu am eu cŵn; maent yn greulon i'w cŵn drwy'r broses hon. Felly, hoffwn apelio arnoch, beth sy'n atal Llywodraeth Cymru rhag gwahardd rasio milgwn, fel y gwnaethant yn wych gyda maglau a thrapiau glud? Gadewch inni ddangos i'r byd beth y gallwn ei wneud. Diolch yn fawr iawn.   

14:45

Thank you. I certainly look forward to my photographs that you'll send me of Arthur, and I'm sorry to hear of his condition deteriorating, because, as you say, it's not just the deaths, is it, but it's the injuries that these animals sustain. I think I've answered part of your question in my answer to Janet Finch-Saunders. There is a process that we have to go through. We are committed to licensing, but, clearly, as more and more concerns come before me—. And I'm very sorry to hear—. It was actually 38 degrees C the week of the Royal Welsh Show, so you can see, if you're forcing dogs to run in that heat, it's just completely inappropriate. 

Diolch. Rwy'n sicr yn edrych ymlaen at y ffotograffau y byddwch yn anfon ataf o Arthur, ac mae'n ddrwg gennyf glywed fod ei gyflwr yn dirywio, oherwydd, fel y dywedwch, nid y marwolaethau'n unig ydyw, ond yr anafiadau y mae'r anifeiliaid hyn yn eu cael. Rwy'n meddwl fy mod wedi ateb rhan o'ch cwestiwn yn fy ateb i Janet Finch-Saunders. Mae'n rhaid inni fynd drwy broses. Rydym wedi ymrwymo i drwyddedu, ond yn amlwg, wrth imi glywed am fwy a mwy o bryderon—. Ac mae'n ddrwg iawn gennyf glywed—. Mewn gwirionedd, roedd hi'n 38 gradd Celsius yn ystod wythnos y Sioe Frenhinol, felly gallwch weld, mae gorfodi cŵn i redeg yn y gwres hwnnw'n hollol amhriodol. 

Minister, these gentle, sensitive animals deserve our best protection, which is why both the Welsh and UK Governments must work together to protect and safeguard the welfare of these loving animals. The UK Government recently introduced the Animal Welfare (Sentience) Act 2022, which will ensure that all policy decisions are to be considered regarding the impact on the welfare of animals as sentient beings. What action are you taking to ensure that the Welsh Government considers the impact its policies are having on sentient animals like greyhounds? Thank you. 

Weinidog, mae'r anifeiliaid addfwyn, sensitif hyn yn haeddu pob gwarchodaeth y gallwn ei rhoi, a dyna pam y mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU gydweithio i amddiffyn a diogelu lles yr anifeiliaid annwyl hyn. Yn ddiweddar, cyflwynodd Llywodraeth y DU Ddeddf Lles Anifeiliaid (Ymdeimladoldeb) 2022, a fydd yn sicrhau bod pob penderfyniad polisi i'w hystyried mewn perthynas â'r effaith ar les anifeiliaid fel bodau ymdeimladol. Pa gamau a roddir ar waith gennych i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn ystyried effaith ei pholisïau ar anifeiliaid ymdeimladol fel milgwn? Diolch. 

Thank you. Well, officials have been working very closely with the UK Government on this piece of legislation. We absolutely recognise that animals are sentient beings, and I don't think I can really answer in any more detail to previous answers. 

Diolch. Wel, mae swyddogion wedi bod yn gweithio'n agos iawn gyda Llywodraeth y DU ar y ddeddfwriaeth hon. Rydym yn cydnabod yn llwyr fod anifeiliaid yn fodau ymdeimladol, ac nid wyf yn credu y gallaf ateb yn fwy manwl nag y gwneuthum i atebion blaenorol. 

Mannau Gwyrdd Cymunedol
Community Green Spaces

6. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd er mwyn sicrhau bod gan ddatblygiadau tai newydd fannau gwyrdd cymunedol? OQ58602

6. What discussions has the Minister had with the Minister for Climate Change to ensure that new housing developments have community green spaces? OQ58602

Thank you. I have regular discussions with all Cabinet colleagues about matters relating to my portfolio. The Minister for Climate Change is committed to the promotion of quality places and for new housing developments to have adequate infrastructure, including green spaces.

Diolch. Rwy'n cynnal trafodaethau rheolaidd gyda fy holl gyd-aelodau o'r Cabinet ar faterion sy'n ymwneud â fy mhortffolio. Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi ymrwymo i hyrwyddo lleoedd o ansawdd ac i ddatblygiadau tai newydd gael seilwaith digonol, gan gynnwys mannau gwyrdd.

Diolch yn fawr, Weinidog. Roeddwn i'n gweld yn ddiweddar cyhoeddiad ym Madrid eu bod nhw'n mynd i gael mannau gwyrdd agored o amgylch y ddinas yna, ac mae ymgyrchydd lleol yng Nghaerdydd, Steffan Webb, yn trio gwneud rhywbeth tebyg fan hyn. Mae parciau gwych yng Nghaerdydd, ond roedd y mwyafrif llethol wedi cael eu hagor yn oes Fictoria. Mae modd creu parciau newydd yng Nghaerdydd, mewn llefydd fel Llaneirwg a Sain Ffagan. Byddai hyn yn creu ardaloedd hyfryd i bobl leol, byddai'n sicrhau llain las o amgylch y ddinas, a byddai hefyd yn amddiffyniad naturiol i lifogydd. Sut mae modd, Weinidog, i chi gydweithio ag eraill i sicrhau ein bod ni'n cael parciau newydd yn yr unfed ganrif ar hugain yng Nghaerdydd? 

Thank you, Minister. I saw recently an announcement in Madrid that they were going to have open, green spaces around that city, and a local campaigner, Steffan Webb, is trying to do something similar here. We have great parks in Cardiff, but the vast majority were opened in the Victorian era. It is possible to create new parks in Cardiff, in places like St Fagans and St Mellons, and this would create beautiful places for local people, and it would ensure a green belt around the city, and it would also provide a natural protection against floods. How, Minister, can you collaborate with others to ensure that we do have new parks in the twenty-first century in Cardiff?  

Thank you. I always think that Cardiff is a very green city. As you say, there are many beautiful parks here. I haven't had any discussions around any local authority coming to me in relation to new parks since this, obviously, came back into my portfolio, but certainly we would be very keen to look at the merits of any proposal that came forward. 

Diolch. Rwyf bob amser yn meddwl bod Caerdydd yn ddinas werdd iawn. Fel y dywedwch, mae llawer o barciau hardd yma. Nid wyf wedi cael unrhyw drafodaethau gydag unrhyw awdurdod lleol yn dod ataf mewn perthynas â pharciau newydd ers i hyn ddod yn ôl i fy mhortffolio wrth gwrs, ond yn sicr byddem yn awyddus iawn i edrych ar rinweddau unrhyw gynnig a gâi ei gyflwyno. 

Minister, as you are no doubt aware, a new sewage pumping station has been proposed on the community green space of Hailey park in Cardiff in order to service the needs of the new Plasdŵr development. Proposals have come about because the developers of the new housing estate have failed to make adequate provision, and the proposals have met with fierce opposition from local groups, such as YGC Rebel Mams, who have been forced to fundraise over £50,000 to take the local authority to judicial review, all because they want to protect the limited green spaces that they have available to them for their children and for their community, and because they feel that they shouldn't be forced to pick up the slack for Cardiff Council's inability to work with developers to plan out the needs of new housing estates. Minister, green spaces in Cardiff are at a premium, and Cardiff Council is determined with all its might to remove them whenever and wherever possible in the face of fierce resistance from residents who know that these spaces will be lost to them forever. So, I ask, Minister, will the Welsh Government commit to encouraging Cardiff Council not to lease the land at Hailey park to Welsh Water so that sewage works can be stopped, and will you offer a commitment that the Minister for Climate Change will work with local authorities to better plan developments, which in turn should stop them from removing the last of our community green spaces in our urban areas? Thank you.

Weinidog, fel y gwyddoch, cafwyd cynnig ar gyfer gorsaf bwmpio carthion newydd ar fan gwyrdd cymunedol parc Hailey yng Nghaerdydd er mwyn gwasanaethu anghenion datblygiad newydd Plasdŵr. Daeth y cynigion gerbron oherwydd bod datblygwyr yr ystad dai newydd wedi methu gwneud darpariaeth ddigonol, ac mae gwrthwynebiad ffyrnig i'r cynigion gan grwpiau lleol, fel YGC Rebel Mams, sydd wedi cael eu gorfodi i godi dros £50,000 i fynd â'r awdurdod lleol i adolygiad barnwrol, a'r cyfan am eu bod am ddiogelu'r mannau gwyrdd cyfyngedig sydd ar gael iddynt ar gyfer eu plant a'u cymuned, ac oherwydd eu bod yn teimlo na ddylent gael eu gorfodi i ysgwyddo'r baich oherwydd anallu Cyngor Caerdydd i weithio gyda datblygwyr ar gynllunio anghenion ystadau tai newydd. Weinidog, mae mannau gwyrdd yn brin iawn yng Nghaerdydd, ac mae Cyngor Caerdydd yn benderfynol o gael gwared arnynt pryd bynnag a lle bynnag y bo modd yn wyneb gwrthwynebiad ffyrnig trigolion sy'n gwybod y bydd y mannau hyn yn cael eu colli iddynt am byth. Felly, rwy'n gofyn, Weinidog, a wnaiff Llywodraeth Cymru ymrwymo i annog Cyngor Caerdydd i beidio â gosod y tir ym mharc Hailey ar brydles i Dŵr Cymru fel y gellir atal gwaith carthffosiaeth, ac a wnewch chi gynnig ymrwymiad y bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd yn gweithio gydag awdurdodau lleol i gynllunio datblygiadau'n well, gan eu hatal yn eu tro rhag cael gwared â'n mannau gwyrdd cymunedol olaf yn ein hardaloedd trefol? Diolch.

14:50

You would have to raise that directly with the Minister for Climate Change. Obviously, the issue you refer to is a matter for Cardiff Council; they are the local planning authority. It wouldn't be appropriate for any Welsh Minister to comment on the merits of any proposal, for instance, as it could come before Welsh Ministers at some point in the future.

Byddai'n rhaid i chi godi hynny'n uniongyrchol gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd. Yn amlwg, mater i Gyngor Caerdydd yw'r hyn y cyfeiriwch ato; hwy yw'r awdurdod cynllunio lleol. Ni fyddai'n briodol i unrhyw Weinidog Cymreig wneud sylw ar deilyngdod unrhyw gynnig, er enghraifft, gan y gallai ddod gerbron Gweinidogion Cymru rywbryd yn y dyfodol.

Ffliw Adar
Bird Flu

7. A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad am fesurau Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â lledaeniad ffliw adar yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OQ58624

7. Will the Minister provide an update on the Welsh Government's measures to tackle the spread of bird flu in Mid and West Wales? OQ58624

When avian influenza is confirmed at any premises in Wales, stringent disease control measures are immediately put in place to stop further spread. The Welsh Government introduced an avian influenza prevention zone on 17 October, which makes it a mandatory requirement for bird keepers to follow strict biosecurity measures.

Pan fydd achos o ffliw adar yn cael ei gadarnhau mewn unrhyw safle yng Nghymru, mae mesurau llym i reoli afiechydon yn cael eu rhoi ar waith ar unwaith i atal lledaeniad pellach. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru barth atal ffliw adar ar 17 Hydref, sy'n ei gwneud yn ofyniad gorfodol i geidwaid adar ddilyn mesurau bioddiogelwch llym.

Diolch yn fawr iawn. Mae'r mesurau yna, wrth gwrs, yn cael eu croesawu achos mae'r straen cyfredol o'r ffliw adar yn cael ei gydnabod fel y gwaethaf sydd wedi digwydd yma yn ynysoedd Prydain, gyda'r newyddion diweddar yn Norfolk bod yna rhyw 0.5 miliwn o ieir wedi cael eu difa o ganlyniad i'r haint, a phryder ymhlith y diwydiant bod hyn yn mynd i gael effaith ar nifer y twrcwn fydd ar gael ar gyfer y Nadolig. 

Ond, yn ogystal â'r sector amaeth, mae lledaeniad yr haint ac effaith hynny ar fywyd gwyllt hefyd yn ddifrifol iawn, gyda rhyw 10,000 o wyddau môr wedi cael eu lladd gan yr haint y llynedd wrth iddyn nhw fudo o'r Arctig i Brydain. Yn ddiweddar, rydyn ni wedi clywed am effaith hyn ar y mulfrain, cormorants, ar Ynys Gwales yn sir Benfro. Rydyn ni'n gwybod am bwysigrwydd arfordir gorllewin Cymru o ran adar môr a gwarchodfeydd natur pwysig. Felly, gyda phryderon am y lledaeniad yma y gaeaf hwn a'r berthynas rhwng y sector amaeth a bywyd gwyllt, ydy'r Gweinidog yn gallu ein sicrhau ni fod ymdrechion ac adnoddau i fynd i'r afael â'r ffliw yma yn y sector amaeth yn mynd law yn llaw gydag ymdrechion i ddiogelu ein bywyd gwyllt rhag yr haint?

Thank you very much. Those measures are, of course, welcome because the current strain of avian influenza is recognised as the worst to have affected the UK, with the recent news in Norfolk that some 0.5 million chickens have been destroyed a result of the inflection, and concern in the industry that this will have an effect on the number of turkeys available for Christmas. 

But, in addition to the agricultural sector, the spread of avian influenza and the impact on wildlife can be very serious, with some 10,000 sea geese having been killed by the disease last year as they migrated from the Arctic to the UK. We've recently heard about the impact of this on cormorants on Grassholm in Pembrokeshire. We know of the importance of the west Wales coast in terms of seabirds and important nature reserves. So, with concerns about the spread this winter and the relationship between the agriculture sector and wildlife, can the Minister provide an assurance that efforts and resources to tackle bird flu in the agriculture sector go hand in hand with steps to safeguard our wildlife too?

Yes, absolutely, and I work very closely with the Minister for Climate Change in relation to this issue as well. She published the mitigation strategy for avian influenza in wild birds in England and Wales back in August, I think it was, and that was to enable conservation charities and land managers— obviously, that includes the agricultural sector—to take an effective and consistent response to AI in wild birds. 

Gallaf yn sicr, ac rwy'n gweithio'n agos iawn gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r mater hwn hefyd. Cyhoeddodd y strategaeth liniaru ar gyfer ffliw adar mewn adar gwyllt yng Nghymru a Lloegr yn ôl ym mis Awst, rwy'n credu, a hynny er mwyn galluogi elusennau cadwraeth a rheolwyr tir— yn amlwg, mae hynny'n cynnwys y sector amaethyddol—i ymateb yn effeithiol a chyson i ffliw adar mewn adar gwyllt. 

As I understand it, there has been a case of avian influenza in my constituency, and it's crucial, therefore, that everything is done to stop the disease spreading further across Pembrokeshire and indeed across the rest of Wales. Of course, it's vital that the Welsh Government works collaboratively with other Governments across the UK on this matter. Therefore, can the Minister update us on the latest discussions that the Welsh Government has had with other UK Governments regarding avian influenza outbreaks in the UK, and what more can be done to monitor this specific disease across the UK because, as you're aware, diseases, of course, naturally don't recognise boundaries?

Fel rwy'n deall, mae achos o ffliw adar wedi bod yn fy etholaeth, ac mae'n hollbwysig, felly, fod popeth yn cael ei wneud i atal yr afiechyd rhag lledaenu ymhellach ar draws sir Benfro ac yn wir ar draws gweddill Cymru. Wrth gwrs, mae'n hanfodol fod Llywodraeth Cymru'n cydweithio gyda Llywodraethau eraill ledled y DU ar y mater hwn. Felly, a wnaiff y Gweinidog roi gwybod inni am y trafodaethau diweddaraf y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraethau eraill y DU ynghylch achosion o ffliw adar yn y DU, a beth arall y gellir ei wneud i fonitro'r clefyd penodol hwn ledled y DU oherwydd, fel y gwyddoch wrth gwrs, nid yw clefydau'n adnabod ffiniau?

You may have heard me say in an earlier answer to Gareth Davies that it is very important we work with other UK administrations, particularly the UK Government. As I said, we were working on this with George Eustice back at the beginning of the year. Unfortunately, the DEFRA Secretary of State who just left Government yesterday, I didn't meet with, but I will certainly be writing to Thérèse Coffey on this issue. Biosecurity is the most important defence we have in relation to avian influenza. Certainly, some of the outbreaks we've seen, and I mentioned the ones in Lincolnshire, were all in big premises at the start of the year, so we were all very concerned about that biosecurity element of it. So, if there's any message I can give, because it's clearly a massive issue where we haven't had any break at all really—we've continued to have new cases of AI throughout the summer, and the new counting season starts on 1 October, and we've just gone straight into that—. So, I think that message is really important, but it is a very serious point that we have to work together, because, as you say, birds fly; they don't see those boundaries and it's so easy for that disease to transmit, and, clearly, in wild birds as well. I mentioned the work that the Minister for Climate Change is doing around that, but I am hoping we'll have an inter-ministerial group as a matter of urgency, and it will be something that I will raise, and I'm very happy to report back to Members.

Efallai eich bod wedi fy nghlywed yn dweud mewn ateb cynharach i Gareth Davies ei bod yn bwysig iawn ein bod yn gweithio gyda gweinyddiaethau eraill y DU, yn enwedig Llywodraeth y DU. Fel y dywedais, roeddem yn gweithio ar hyn gyda George Eustice yn ôl ar ddechrau'r flwyddyn. Yn anffodus, ni chyfarfûm â'r Ysgrifennydd Gwladol DEFRA a adawodd y Llywodraeth ddoe, ond byddaf yn sicr yn ysgrifennu at Thérèse Coffey ynghylch y mater. Bioddiogelwch yw'r amddiffyniad pwysicaf sydd gennym mewn perthynas â ffliw adar. Yn sicr, roedd rhai o'r achosion a welsom, a soniais am y rhai yn swydd Lincoln, mewn safleoedd mawr ar ddechrau'r flwyddyn, felly roeddem i gyd yn bryderus iawn am yr elfen fioddiogelwch. Felly, os oes unrhyw neges y gallaf ei rhoi, oherwydd mae'n amlwg yn fater enfawr lle nad ydym wedi cael unrhyw seibiant o gwbl mewn gwirionedd—rydym wedi parhau i gael achosion newydd o ffliw adar drwy gydol yr haf, ac mae'r tymor cyfrif newydd yn dechrau ar 1 Hydref, ac rydym newydd fynd yn syth i mewn i hynny—. Felly, rwy'n credu bod y neges honno'n bwysig iawn, ond mae'n bwynt difrifol iawn fod yn rhaid inni weithio gyda'n gilydd, oherwydd, fel y dywedwch, mae adar yn hedfan; nid ydynt yn gweld ffiniau ac mae mor hawdd i'r afiechyd drosglwyddo, ac mewn adar gwyllt hefyd, yn amlwg. Soniais am y gwaith y mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd yn ei wneud ar hynny, ond rwy'n gobeithio y bydd gennym grŵp rhyngweinidogol fel mater o frys, a bydd yn rhywbeth y byddaf yn ei godi, ac rwy'n hapus iawn i adrodd yn ôl i'r Aelodau.

14:55
Cymorth Ariannol ar ôl y Polisi Amaethyddol Cyffredin
Post-common Agricultural Policy Financial Support

8. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth ariannol i ffermwyr Cymru ar ôl y polisi amaethyddol cyffredin? OQ58611

8. Will the Minister provide an update on post-common agricultural policy financial support for Welsh farmers? OQ58611

Thank you. In July, I published an outline of the proposed sustainable farming scheme. The scheme's proposals signify a major change in the way Welsh farmers will be supported. The scheme will be key in supporting Welsh farmers to play a leading role in delivering a more resilient environment and a more resilient rural economy.

Diolch. Ym mis Gorffennaf, cyhoeddais amlinelliad o'r cynllun ffermio cynaliadwy arfaethedig. Mae cynigion y cynllun yn arwydd o newid mawr yn y ffordd y bydd ffermwyr Cymru'n cael eu cefnogi. Bydd y cynllun yn allweddol i gefnogi ffermwyr Cymru i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o greu amgylchedd mwy gwydn ac economi wledig fwy gwydn.

My question arises, as some other questions have today, from the scrutiny we're doing of the Wales agriculture Bill in committee. Particularly, one of the issues that were raised last week was funding for the supply chain in addition to that directly targeted at farmers, and we know that the supply chain is diverse—it includes abattoirs, meat packers, food and drink processes right to the customer. What we were asking our witnesses about, and what, perhaps, I'd like the Minister to comment on today, is how that funding will be spread across that supply chain, and how she will ensure that, post CAP, that funding won't be spread too thinly and will be targeted in the right places.

Mae fy nghwestiwn yn codi, fel ambell gwestiwn arall heddiw, yn sgil y craffu a wnawn ar Fil amaeth Cymru yn y pwyllgorau. Yn fwyaf penodol, un o'r materion a godwyd yr wythnos diwethaf oedd cyllid ar gyfer y gadwyn gyflenwi yn ogystal â'r hyn a dargedir yn uniongyrchol at ffermwyr, ac rydym yn gwybod bod y gadwyn gyflenwi'n amrywiol—mae'n cynnwys lladd-dai, pacwyr cig, prosesau bwyd a diod yr holl ffordd i'r cwsmer. Yr hyn roeddem yn ei ofyn i'n tystion, a'r hyn yr hoffwn i'r Gweinidog wneud sylwadau arno heddiw efallai, yw sut y bydd yr arian hwnnw'n cael ei rannu ar draws y gadwyn gyflenwi, a sut y bydd hi'n sicrhau, ar ôl y PAC, na fydd cyllid yn cael ei rannu'n rhy denau ac y bydd yn cael ei dargedu yn y mannau cywir.

Thank you. I think I was certainly asked about that, I think it was Sam Kurtz who asked me about that in the committee, and it is a very important point. But you'll appreciate at the moment I don't even know what my budget is, so it's very difficult to give you any assurances. It is important that the money that we have is directed to farmers, but, of course, the ancillary activities that we refer to will be part of that supply chain, and as we look at the actions within the sustainable farming scheme. I suppose it's a bit like pillar 1 and pillar 2 now; we will look at how we allocate that funding. But, as I say, it's just too early at the moment, because we don't know what our budget is, to say how we can allocate it. For me, the person that has to ultimately benefit is the active farmer.

Diolch. Rwy'n credu imi gael fy holi am hynny yn sicr, rwy'n credu mai Sam Kurtz a ofynnodd i mi am hynny yn y pwyllgor, ac mae'n bwynt pwysig iawn. Ond fe fyddwch yn deall ar hyn o bryd nad wyf hyd yn oed yn gwybod beth yw fy nghyllideb, felly mae'n anodd iawn rhoi unrhyw sicrwydd i chi. Mae'n bwysig fod yr arian sydd gennym yn cael ei gyfeirio at ffermwyr, ond wrth gwrs, bydd y gweithgareddau atodol y cyfeiriwn atynt yn rhan o'r gadwyn gyflenwi honno, ac wrth inni edrych ar y camau gweithredu o fewn y cynllun ffermio cynaliadwy. Mae'n debyg ei fod ychydig fel colofn 1 a cholofn 2 yn awr; byddwn yn edrych ar sut y dyrannwn y cyllid hwnnw. Ond fel y dywedaf, mae'n rhy gynnar ar hyn o bryd i ddweud sut y byddwn yn ei ddyrannu am na wyddom beth yw ein cyllideb. I mi, y person y mae'n rhaid iddo elwa yn y pen draw yw'r ffermwr actif.

Sam Kurtz and James Evans have already talked about the tenant situation, and I must draw Members' attention to my interests as I am an active farmer. But Sam also mentioned common land, and I'd just like to push a little further on that, because common land is currently an eligible area for the purpose of the basic payment scheme, which is vital to many businesses across Wales. Farmers are asking, 'Will common land be included in the universal tier of the new scheme, recognising that it will not be possible for common right holders to deliver many of the proposed universal actions on common land?' Minister, I was just wondering what steps the Welsh Government is taking to ensure that the new scheme continues to promote active management of common land through grazing and other sustainable agricultural measures.

Mae Sam Kurtz a James Evans eisoes wedi siarad am sefyllfa'r tenantiaid, ac mae'n rhaid imi dynnu sylw'r Aelodau at fy muddiannau gan fy mod yn ffermwr actif. Ond soniodd Sam hefyd am dir comin, a hoffwn wthio ychydig ymhellach ar hynny, oherwydd mae tir comin ar hyn o bryd yn ardal gymwys at bwrpas cynllun y taliad sylfaenol, sy'n hanfodol i lawer o fusnesau ar draws Cymru. Mae ffermwyr yn gofyn, 'A fydd tir comin yn cael ei gynnwys yn haen gyffredinol y cynllun newydd, i gydnabod na fydd yn bosibl i ddeiliaid hawliau comin gyflawni llawer o'r camau cyffredinol arfaethedig ar dir comin?' Weinidog, roeddwn i'n meddwl tybed pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod y cynllun newydd yn parhau i hybu rheolaeth actif ar dir comin drwy bori a mesurau amaethyddol cynaliadwy eraill.

I go back to what I was saying in an earlier answer: we are still in the co-design phase of the sustainable farming scheme, so now is the time to make sure everybody puts their views forward. I mentioned the survey—that's open till 21 November. Please ask anybody who contacts you with concerns to ensure they complete the survey.

We have the three tiers, as you say, and the universal tier, I think we can all safely assume, will be the biggest tier of the three. So, it's absolutely vital that anybody who was part of the basic payment scheme—. I want as many farmers as possible to be able to access the sustainable farming scheme, and, obviously, that includes farmers on common land.

Rwy'n mynd yn ôl at yr hyn roeddwn yn ei ddweud mewn ateb cynharach: rydym yn dal ar gam cyd-gynllunio'r cynllun ffermio cynaliadwy, felly nawr yw'r amser i sicrhau bod pawb yn cyflwyno'u safbwyntiau. Soniais am yr arolwg—mae hwnnw'n agored tan 21 Tachwedd. Gofynnwch i unrhyw un sy'n cysylltu â chi gyda phryderon i sicrhau eu bod yn cwblhau'r arolwg.

Mae gennym y tair haen, fel y dywedwch, a'r haen gyffredinol y credaf y gallwn i gyd ragdybio y bydd yn haen fwyaf o'r tair. Felly, mae'n gwbl hanfodol fod unrhyw un a oedd yn rhan o gynllun y taliad sylfaenol—. Rwyf eisiau i gymaint o ffermwyr â phosibl allu manteisio ar y cynllun ffermio cynaliadwy, ac yn amlwg, mae hynny'n cynnwys ffermwyr ar dir comin.

Y Cynllun Ffermio Cynaliadwy
The Sustainable Farming Scheme

9. Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o effaith cynllun ffermio cynaliadwy Llywodraeth Cymru ar wastadeddau Gwent? OQ58623

9. What assessment has the Minister made of the impact of the Welsh Government's sustainable farming scheme on the Gwent levels? OQ58623

The proposed sustainable farming scheme will support farmers and other land managers to work together to deliver nature-based solutions at a landscape level. The Gwent levels are a great example where the adoption of sustainable land management practices can support resilient farm businesses and improve the environment for people and wildlife.

Bydd y cynllun ffermio cynaliadwy arfaethedig yn cefnogi ffermwyr a rheolwyr tir eraill i gydweithio i ddarparu atebion sy'n seiliedig ar natur ar lefel tirwedd. Mae gwastadeddau Gwent yn enghraifft wych lle gall mabwysiadu arferion rheoli tir cynaliadwy gefnogi busnesau fferm gwydn a gwella'r amgylchedd ar gyfer pobl a bywyd gwyllt.

Thank you very much, Minister, for the recognition of the value of what's been happening on the Gwent levels. Last month, I was pleased to speak at the Sustaining the Gwent Levels conference in Redwick, a small and historic village in the Newport East area. The Gwent levels, of course, was reclaimed from the sea in Roman times, and has a unique and historic watercourse system that contains a diverse range of habitats, including the water vole at Magor marsh. It also has a lot of productive farmland. It's important we work closely with farmers and other organisations on the levels to produce the food needed, restore nature, tackle climate change and improve water quality. This includes the restoration of the reens, willow pollarding, orchard restoration, but also restoring species-rich grasslands and creating herbal leys. Minister, can you say how the Welsh Government's sustainable farming scheme will help achieve these goals?

Diolch yn fawr, Weinidog, am gydnabod gwerth yr hyn a fu'n digwydd ar wastadeddau Gwent. Y mis diwethaf, roeddwn yn falch o gael siarad yng nghynhadledd Cynnal Gwastadeddau Gwent yn Redwick, pentref bach hanesyddol yn ardal Dwyrain Casnewydd. Cafodd gwastadeddau Gwent eu hadfer o'r môr adeg y Rhufeiniaid, ac mae ganddynt system cyrsiau dŵr unigryw a hanesyddol sy'n cynnwys amrywiaeth fawr o gynefinoedd, gan gynnwys llygoden y dŵr ar gors Magwyr. Maent yn cynnwys llawer o dir ffermio cynhyrchiol hefyd. Mae'n bwysig ein bod yn gweithio'n agos gyda ffermwyr a sefydliadau eraill ar y gwastadeddau i gynhyrchu'r bwyd sydd ei angen, adfer natur, gwrthsefyll newid hinsawdd a gwella ansawdd dŵr. Mae hyn yn cynnwys adfer y ffosydd, peillio helyg, adfer perllannau, ond hefyd adfer glaswelltiroedd llawn rhywogaethau a chreu gwyndynnydd llysieuol. Weinidog, a wnewch chi ddweud sut y bydd cynllun ffermio cynaliadwy Llywodraeth Cymru yn helpu i gyrraedd y nodau hyn?

15:00

Thank you. Well, I would imagine the collaborative tier—. We've just been referring to the three tiers of the sustainable farming scheme, and I would assume that the collaborative layer of the scheme will be able to offer support to projects at a landscape level at the Gwent levels, as you just referred to, or within the supply chain, so that they can deliver on those local and national priorities that you've just referred to. I know we are—well, you as chair of the Gwent levels working group are—looking at a strategic enhancement plan, which I think will be available in the new year, and then we will come out of the co-design phase. I think it's really important that we look at that plan to see how it will fit into the scheme.  

Diolch. Wel, byddwn yn dychmygu y bydd yr haen gydweithredol—. Rydym newydd fod yn cyfeirio at dair haen y cynllun ffermio cynaliadwy, a byddwn yn tybio y bydd haen gydweithredol y cynllun yn gallu cynnig cymorth i brosiectau ar lefel tirwedd ar wastadeddau Gwent, fel y nodwyd gennych yn awr, neu o fewn y gadwyn gyflenwi, fel y gallant gyflawni mewn perthynas â'r blaenoriaethau lleol a chenedlaethol hynny y cyfeirioch chi atynt. Gwn ein bod—wel, rydych chi, fel cadeirydd gweithgor gwastadeddau Gwent—yn edrych ar gynllun gwella strategol, a fydd ar gael yn y flwyddyn newydd, rwy'n credu, ac yna, byddwn yn dod allan o'r cyfnod cyd-gynllunio. Credaf ei bod yn wirioneddol bwysig inni edrych ar y cynllun hwnnw i weld sut y bydd yn cyd-fynd â’r cynllun ffermio cynaliadwy.

Ac yn olaf, cwestiwm 10, Vikki Howells.

And finally, question 10, Vikki Howells.

Safonau Lles Anifeiliaid
Animal Welfare Standards

10. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith Llywodraeth Cymru i wella safonau lles anifeiliaid? OQ58604

10. Will the Minister provide an update on the Welsh Government's work to improve animal welfare standards? OQ58604

Thank you. Our priorities for animal welfare are set out in our animal welfare plan for Wales. It includes a timetable for the delivery of key actions against our four animal welfare programme for government commitments, and actions for our other animal welfare priorities.

Diolch. Mae ein blaenoriaethau ar gyfer lles anifeiliaid wedi’u nodi yn ein cynllun lles anifeiliaid ar gyfer Cymru. Mae’n cynnwys amserlen ar gyfer cyflawni camau gweithredu allweddol yn erbyn y pedwar ymrwymiad sy'n ymwneud â lles anifeiliaid yn ein rhaglen lywodraethu, a chamau gweithredu ar gyfer ein blaenoriaethau lles anifeiliaid eraill.

Thank you, Minister. The Welsh Government's commitment to regulating animal welfare establishments is very welcome and has received support from animal welfare organisations to help ensure the adoption of best practice. The regulation of these establishments is also important, as it closes a loophole in Lucy's law that third party sellers can exploit. Given the importance of this regulation, are you able to provide any updates on its progress?

Diolch, Weinidog. Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i reoleiddio sefydliadau lles anifeiliaid i’w groesawu’n fawr ac mae wedi cael cefnogaeth gan gyrff lles anifeiliaid er mwyn helpu i sicrhau bod arferion gorau’n cael eu mabwysiadu. Mae rheoleiddio’r sefydliadau hyn hefyd yn bwysig, gan fod hynny'n cau bwlch y gall gwerthwyr trydydd parti fanteisio arno yng nghyfraith Lucy. O ystyried pwysigrwydd y rheoliad hwn, a wnewch chi roi unrhyw ddiweddariadau ar ei gynnydd?

Thank you. I can't give you any specific update, because, as you know, we are working with key stakeholders at the moment to develop a document within the animal welfare plan to look at all existing animal welfare focused licensing legislation—as you can imagine, that's quite a significant piece of work, but what that will do is gauge where the gaps are—and then set out proposals for the licensing amendments going forward. There will be public consultation as necessary and, obviously, I don't want to pre-empt the results of that exercise. 

Diolch. Ni allaf roi unrhyw ddiweddariad penodol i chi, oherwydd, fel y gwyddoch, rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol ar hyn o bryd i ddatblygu dogfen o fewn y cynllun lles anifeiliaid i edrych ar yr holl ddeddfwriaeth drwyddedu bresennol sy'n canolbwyntio ar les anifeiliaid—fel y gallwch ddychmygu, mae hwnnw’n waith go arwyddocaol, ond yr hyn y bydd y gwaith hwnnw'n ei wneud yw mesur ble mae'r bylchau—ac yna nodi cynigion ar gyfer y gwelliannau trwyddedu wrth symud ymlaen. Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus yn ôl yr angen, ac yn amlwg, nid wyf am achub y blaen ar ganlyniadau’r ymarfer hwnnw.

Diolch i'r Gweinidog.

I thank the Minister.

And as has been said already by both Samuel Kurtz and the Minister, may I also add my thanks to the chief veterinary officer as she moves on from her role? As a one-time rural affairs Minister myself, I know exactly of the 100 per cent commitment that Christianne Glossop showed to her role, but also, of course, in working across political parties and with committees and the Senedd as a whole, and I'm sure, on behalf of the Senedd, that we wish her well with whatever comes next, because I'm sure there's much to come.

Ac fel y dywedwyd eisoes gan Samuel Kurtz a’r Gweinidog, a gaf innau ddiolch i’r prif swyddog milfeddygol wrth iddi symud ymlaen o’i rôl? Fel cyn-Weinidog materion gwledig fy hun, gwn yn iawn am yr ymrwymiad 100 y cant a ddangosodd Christianne Glossop i’w rôl, ond hefyd, wrth gwrs, wrth weithio ar draws y pleidiau gwleidyddol a chyda phwyllgorau a’r Senedd yn gyffredinol, ac rwy'n siŵr, ar ran y Senedd, ein bod yn dymuno'n dda iddi gyda beth bynnag a ddaw nesaf, gan fy mod yn siŵr fod llawer i ddod.

Felly, diolch i Christianne Glossop am ei gwaith bendigedig.

So, thank you to Christianne Glossop for her excellent work.

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Cwestiynau amserol sydd nesaf, ac mae'r cwestiwn heddiw gan Sioned Williams ac i'w ateb gan y Trefnydd. Sioned Williams.

We'll move now to topical questions, and today's question is from Sioned Williams and is to be answered by the Trefnydd. Sioned Williams.

Cynlluniau Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Neath Port Talbot County Borough Council's Education Plans

1. A wnaiff y Llywodraeth ddatganiad yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys ar gynlluniau addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot? TQ670

1. Will the Government make a statement following the High Court ruling on Neath Port Talbot County Borough Council's education plans? TQ670

Member
Lesley Griffiths 15:04:16
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

Diolch. There is a constituency link for the Minister for Education and Welsh Language, so I am responding on behalf of the Welsh Government. I understand the council has noted the court's judgment in respect of the Swansea valley proposal and are considering their next steps. The council has a period of time to decide if it will appeal, so any further consideration needs to await the council's decision.

Diolch. Mae cyswllt etholaethol gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, felly rwy’n ymateb ar ran Llywodraeth Cymru. Deallaf fod y cyngor wedi nodi dyfarniad y llys mewn perthynas â chynnig cwm Tawe a'u bod yn ystyried eu camau nesaf. Mae gan y cyngor gyfnod o amser i benderfynu a fydd yn apelio, felly mae angen i unrhyw ystyriaeth bellach aros am benderfyniad y cyngor.

Diolch. Yn dilyn cais am adolygiad barnwrol gan Rhieni dros Addysg Gymraeg, fe ddyfarnodd yr Uchel Lys ddydd Llun fod penderfyniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot i agor ysgol enfawr newydd cyfrwng Saesneg ym Mhontardawe yn anghyfreithlon am iddyn nhw fod wedi methu ag asesu effaith hyn ar y Gymraeg ac yn benodol ar addysg Gymraeg. Mae'r dyfarniad wedi'i ddisgrifio fel un o bwys cenedlaethol gan Gwion Lewis, y bargyfreithiwr a gyflwynodd yr achos, gan ei fod yn golygu, meddai, y bydd nawr angen i gynlluniau sydd ddim yn ymwneud yn uniongyrchol â'r Gymraeg ac addysg Gymraeg asesu eu heffaith ar y Gymraeg. Tra bod y dyfarniad yn newyddion da i gwm Tawe, mae'n codi cwestiynau ynghylch y safbwynt a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru ar y mater.

Ymateb y Llywodraeth i'r achos oedd ei bod hi'n fater i'r awdurdod lleol, ond, cyn i wleidyddion fel fi a chyrff fel RhAG a Dyfodol i'r Iaith dynnu sylw at y mater, o gymeradwyo'r cynllun busnes amlinellol roedd y Llywodraeth yn amlwg yn ddigon bodlon ar y cychwyn gyda'r modd y gwnaed yr ymgynghoriad ac yn cytuno â'r hyn a alwyd gan y barnwr yn gamddehongliad o bolisïau’r Llywodraeth ei hun o ran trefniadaeth ysgolion a'r polisi 'Cymraeg 2050'.

Hoffwn ofyn, felly, i'r Llywodraeth ymchwilio i'r ffaith nad oedd dealltwriaeth gan yr adran addysg o'i pholisi ei hun a sicrhau bod cefnogaeth ymarferol, drawsadrannol i'r polisi 'Cymraeg 2050'. Sut bydd y Llywodraeth yn sicrhau bod holl gynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg a rhaglenni cyfalaf yn cynnwys ystyriaeth briodol o ran effaith pob datblygiad ar y Gymraeg a hefyd sicrhau dealltwriaeth a chapasiti o fewn awdurdodau lleol o ran cynllunio twf y Gymraeg ar draws pob adran?

Yn olaf, er mwyn cefnogi'r newid cyfeiriad sydd ei angen yn yr achos penodol yma, a fydd y Llywodraeth yn ymrwymo i ystyried clustnodi'r arian a addawyd i'r cynllun gwallus a niweidiol hwn i'r Gymraeg i gynllunio ad-drefnu addysg amgen na fydd yn niweidio'r Gymraeg yn y fath fodd, cyhyd â bod y cynlluniau yn cwrdd â gofynion y cynllun cyllido rhaglen cymunedau dysgu cynaliadwy?

Thank you. Following a request for a judicial review from Rhieni dros Addysg Gymraeg, the High Court ruled that the decision of Neath Port Talbot Council to open a huge English-medium school in Pontardawe was unlawful because they failed to assess its impact on the Welsh language and particularly on Welsh-medium education. The ruling has been described as being of national importance by Gwion Lewis, the barrister who brought the case forward, because it means, according to him, that plans that don't relate directly to the Welsh language and Welsh-medium education will need to assess their impact on the Welsh language. Whilst the ruling is good news for the Tawe valley, it does raise questions on the stance taken by the Welsh Government on the issue.

The Government's response to the case was that it was a matter for the local authority, but, before politicians like me and bodies like RhAG and Dyfodol i'r Iaith drew attention to the issue, in approving the outline business case the Government was clearly content, initially, with the way the consultation was carried out and agreed with what the judge called a misinterpretation of the Government's own policies in terms of school organisation and the 'Cymraeg 2050' policy.

I would, therefore, like to ask the Government to look into the fact that there wasn't an understanding in the education department of its own policies and to ensure that practical, cross-departmental support is available for the 'Cymraeg 2050' policy. How will the Government ensure that all of the Welsh in education strategic plans and the capital programmes include appropriate consideration of the impact of all developments on the Welsh language and also secure an understanding and capacity within local authorities in terms of planning the growth of the Welsh language across all departments?

Finally, in order to support the change of direction required in this particular case, will the Government commit to consider allocating the funding pledged to this flawed and damaging proposal to plan alternative provision that wouldn't damage the Welsh language in such a way, as long as those plans meet the needs of the sustainable learning communities programme?

15:05

Thank you. Well, going forward, obviously, the Minister for Education and Welsh Language's officials will work with the local authority. They will have to, obviously, consider what comes forward from Neath Port Talbot County Borough Council. As I say, the next thing is for them, obviously, to respond. My understanding is that officials did look at and consider WESP plans in the way that you suggested. In relation to funding, I think the Welsh Government have made it very clear to the local authority that, should the project change, they would, obviously, need to resubmit a business case and then the Minister's officials would again consider it.

Diolch. Wel, wrth symud ymlaen, yn amlwg, bydd swyddogion Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn gweithio gyda’r awdurdod lleol. Yn amlwg, bydd rhaid iddynt ystyried yr hyn a gyflwynir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Fel y dywedaf, y peth nesaf iddynt, yn amlwg, yw ymateb. Fy nealltwriaeth i yw bod swyddogion wedi edrych ar y cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg ac wedi'u hystyried yn y ffordd yr awgrymwyd gennych. Mewn perthynas â chyllid, credaf fod Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir iawn wrth yr awdurdod lleol, pe bai’r prosiect yn newid, y byddai angen iddynt ailgyflwyno achos busnes wrth gwrs, ac yna byddai swyddogion y Gweinidog yn ei ystyried eto.

Minister, I think it's important that we stress here that this was due to be a twenty-first century state-of-the-art school with local facilities for children with additional learning needs and a new pool as well, which is much needed in the community. But what must be made clear is the fact that local authorities perhaps need clearer guidance when consulting on issues such as these. This judgment—and it's worth noting that it was on one of the three counts—was that the council had acted unlawfully in, quote, 

'failing to consult further after receipt of the Welsh language impact assessment with its consultation.'

End quote. So, what we need now is a clearer indication from the council on its next steps, so that it can provide clarity for schools, pupils and parents currently at Alltwen, Llangiwg and Godre'r Graig schools. So, given this ruling could have further implications for other school reorganisations across Wales and twenty-first century schools programmes in other council areas, what assurances can the Welsh Government give that this judgment will not affect future plans in the pipeline elsewhere, and what lessons can be learnt from this judgment on Neath Port Talbot Council? 

Weinidog, credaf ei bod yn bwysig inni bwysleisio yma mai'r bwriad oedd i hon fod yn ysgol yr unfed ganrif ar hugain o’r radd flaenaf gyda chyfleusterau lleol ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol a phwll nofio newydd hefyd, rhywbeth y mae ei angen yn fawr yn y gymuned. Ond yr hyn y mae’n rhaid ei wneud yn glir yw’r ffaith bod angen canllawiau cliriach ar awdurdodau lleol efallai pan fyddant yn ymgynghori ar faterion fel y rhain. Y dyfarniad hwn—ac mae'n werth nodi ei fod ar un o'r tri chyhuddiad—oedd bod y cyngor wedi ymddwyn yn anghyfreithlon drwy, ac rwy'n dyfynnu,

'fethu ymgynghori ymhellach ar ôl derbyn yr asesiad o'r effaith ar y Gymraeg gyda'i ymgynghoriad.'

Cau'r dyfyniad. Felly, yr hyn sydd ei angen arnom yn awr yw arwydd cliriach gan y cyngor ynglŷn â'i gamau nesaf, fel y gall roi rhywfaint o eglurder i ysgolion, disgyblion a rhieni yn ysgolion Alltwen, Llan-giwg a Godre’r Graig ar hyn o bryd. Felly, o ystyried y gallai’r dyfarniad hwn arwain at oblygiadau pellach o ran ad-drefnu ysgolion eraill ledled Cymru a rhaglenni ysgolion yr unfed ganrif ar hugain mewn ardaloedd cynghorau eraill, pa sicrwydd y gall Llywodraeth Cymru ei roi na fydd y dyfarniad hwn yn effeithio ar gynlluniau sydd ar y gweill mewn mannau eraill, a pha wersi y gellir eu dysgu o'r dyfarniad hwn ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot?

Well, as I stated in my answer to Sioned Williams, the next step will be for the council to respond; it's a matter for them, then, to come to Welsh Government with their next steps. I'm sure the Minister—. As I mentioned at the outset of my answer, there is, obviously, a constituency link for the Minister for Education and Welsh Language, so, obviously, if it's something specific to do with the constituency, the First Minister will consider it. But, on your general point around guidance, I'm sure the Minister and his officials will have a look at the guidance to see if there is anything that could have been done to avert this. Whether it will have—. I'm sure that lessons can always be learnt, can't they, from anything like this. And again, I'm sure that officials will consider that.

Wel, fel y dywedais yn fy ateb i Sioned Williams, y cam nesaf fydd i’r cyngor ymateb; mater iddynt hwy, wedyn, yw dod at Lywodraeth Cymru gyda'u camau nesaf. Rwy’n siŵr fod y Gweinidog—. Fel y soniais ar ddechrau fy ateb, yn amlwg, mae cyswllt etholaethol gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, felly, yn amlwg, os yw’n rhywbeth penodol i’w wneud â’r etholaeth, bydd y Prif Weinidog yn ei ystyried. Ond ar eich pwynt cyffredinol ynghylch canllawiau, rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog a'i swyddogion yn edrych ar y canllawiau i weld a oes unrhyw beth y gellid bod wedi'i wneud i osgoi hyn. P'un a fydd—. Rwy'n siŵr y gellir dysgu gwersi bob amser, oni ellir, o bethau fel hyn. Ac unwaith eto, rwy'n siŵr y bydd swyddogion yn ystyried hynny.

4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 90-second Statements

Yr eitem nesaf yw'r datganiadau 90 eiliad. Un yn unig heddiw. Natasha Asghar.

The next item is the 90-second statements. There is only one today. Natasha Asghar.

Thank you, Presiding Officer. Having been a Member for a short period of time, I have no doubt that the Members here believe in the great benefits of a multicultural and multifaith society, which is why I'm pleased to be able to illuminate the Chamber on the importance of Diwali here in Wales. Better known as the festival of lights, derived from the Sanskrit Deepawali, which means 'row of lights', Diwali is known for the brightly burning clay lamps that celebrants line up outside, or, weather dependent, inside, their homes. This year, Diwali began on Monday 24 October. Widely observed amongst more than a billion people from a variety of faiths across India and its diaspora, including Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs, and, although each have their own individual beliefs for its origins, the holiday still represents the same symbolic victory of light over darkness, good over evil and knowledge over ignorance.

Day one signifies Dhanteras, which is dedicated to the goddess Lakshmi. Day two—it is believed that, on that day Kali, the goddess of Shakti, or strength, killed the demon Narakasura. Day three is the largest of the five days of Diwali. Day four of Diwali marks the first day of the new year, and day five, the final day, is called Bhai Duj, which celebrates the bond between brothers and sisters. All five days of Diwali are marked by prayer, feasts, fireworks, family gatherings and charitable giving. Whilst the different regions of India and its faiths have different legends of heroic actions of the incarnations, the celebration of Diwali represents the inner light that protects each household and individual from spiritual darkness.

It is such an important celebration for the Hindu community, who are an integral part of all the communities here in Wales, so, on behalf of all the Members of the Welsh Parliament, diwali ki dheron shubh kamnayein, which translates as 'Happy Diwali to everybody celebrating'. Thank you.

Diolch, Lywydd. Ar ôl bod yn Aelod am gyfnod byr o amser, nid oes gennyf amheuaeth nad yw’r Aelodau yma yn credu ym manteision gwych cymdeithas amlddiwylliannol ac aml-ffydd, a dyna pam fy mod yn falch o allu goleuo’r Siambr ynghylch pwysigrwydd Diwali yma yng Nghymru. Yn fwy adnabyddus fel gŵyl y goleuadau, ac yn deillio o'r gair Sansgrit, Deepawali, sy'n golygu 'rhes o oleuadau', mae Diwali'n adnabyddus am y lampau clai y mae'r rhai sy'n dathlu'r ŵyl yn eu cynnau a'u gosod y tu allan, neu'n dibynnu ar y tywydd, yn eu cartrefi. Eleni, dechreuodd Diwali ar ddydd Llun 24 Hydref. Caiff yr ŵyl ei dathlu gan fwy na biliwn o bobl o amrywiaeth o wahanol grefyddau ar draws India a'i diaspora, gan gynnwys Hindŵiaid, Jainiaid, Bwdhyddion a Sikhiaid, ac er bod gan bob un ohonynt eu credoau unigol eu hunain ynghylch gwreiddiau'r ŵyl, mae'n dal i gynrychioli'r un fuddugoliaeth symbolaidd, sef goleuni dros dywyllwch, da dros ddrwg a gwybodaeth dros anwybodaeth.

Mae'r diwrnod cyntaf yn dynodi Dhanteras, er clod i'r dduwies Lakshmi. Diwrnod dau—credir, ar y diwrnod hwnnw, fod Kali, duwies Shakti, neu gryfder, wedi lladd y demon Narakasura. Y trydydd diwrnod yw'r mwyaf o bum diwrnod Diwali. Mae pedwerydd diwrnod Diwali yn nodi diwrnod cyntaf y flwyddyn newydd, a diwrnod pump, y diwrnod olaf, yw Bhai Duj, sy'n dathlu'r cwlwm rhwng brodyr a chwiorydd. Mae pum diwrnod Diwali yn cael eu dathlu gyda gweddïau, gwleddoedd, tân gwyllt, aduniadau teuluol a rhoddion elusennol. Er bod gan wahanol ranbarthau India a'i chrefyddau wahanol chwedlau am weithredoedd arwrol yr ymgnawdoliadau, mae dathlu Diwali yn cynrychioli'r golau mewnol sy'n diogelu pob aelwyd ac unigolyn rhag tywyllwch ysbrydol.

Mae’n ddathliad mor bwysig i’r gymuned Hindŵaidd, sy’n rhan annatod o’r holl gymunedau yma yng Nghymru, felly, ar ran yr holl Aelodau o Senedd Cymru, diwali ki dheron shubh kamnayein, sy’n golygu ‘Diwali hapus i bawb sy'n dathlu'. Diolch.

15:10
5. Cynnig i ethol Cadeirydd Dros Dro y Cyfarfodydd Llawn
5. Motion to elect an Acting Chair of Plenary Meetings

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cynnig i ethol Cadeirydd dros dro i'r Cyfarfodydd Llawn, a dwi'n galw ar aelod o'r Pwyllgor Busnes i wneud y cynnig yn ffurfiol. 

The next item is the motion to elect an acting Chair of Plenary meetings, and I call on a member of the Business Committee to formally move the motion. 

Cynnig NDM8114 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 6.23A, yn ethol Paul Davies fel Cadeirydd Dros Dro y Cyfarfodydd Llawn.

Motion NDM8114 Elin Jones

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 6.23A, elects Paul Davies as Acting Chair of Plenary Meetings.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Member
Lesley Griffiths 15:11:24
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

Formally.

Yn ffurfiol.

Diolch. Y cwestiwn yw: a ddylid derbyn y cynnig? A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu?

Thank you. The proposal is to agree the motion. Does any Member object?

Was that an objection?

A oeddech yn gwrthwynebu?

Aelod o'r Senedd / Member of the Senedd 15:11:33

No, I was waving to—[Inaudible.]

Na, roeddwn yn codi llaw ar—[Anghlywadwy.]

Oh, okay. Okay. [Laughter.] Perhaps you should consider the timing of the wave for next time. So, just to confirm, there are no objections, and therefore the motion is agreed. 

O, iawn. Iawn. [Chwerthin.] Efallai y dylech ystyried eich amseru wrth godi llaw y tro nesaf. Felly, i gadarnhau, nid oes unrhyw wrthwynebiadau, ac felly, derbyniwyd y cynnig.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Motion agreed in accordance with Standing Order 12.36.

Llongyfarchiadau i Paul Davies ar gael ei ethol yn Gadeirydd dros dro. 

Congratulations to Paul Davies on his election as acting Chair. 

6. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod—Bil Addysg Awyr Agored (Cymru)
6. Motion under Standing Order 26.91 seeking the Senedd's agreement to introduce a Member Bill—Outdoor Education (Wales) Bill

Yr eitem nesaf, felly, yw'r cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod. Bil addysg awyr agored (Cymru) yw hwnnw. Dwi'n galw ar Sam Rowlands i wneud y cynnig. Sam Rowlands. 

The next item is a motion under Standing Order 26.91 seeking the Senedd's agreement to introduce a Member Bill, the outdoor education (Wales) Bill. I call on Sam Rowlands to move the motion. Sam Rowlands. 

Cynnig NDM8069 Sam Rowlands

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.91:

Yn cytuno y caiff Sam Rowlands MS gyflwyno Bil i roi effaith i'r wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn y Memorandwm Esboniadol a gyhoeddwyd ar 17 Awst 2022 o dan Reol Sefydlog 26.91A.

Motion NDM8069 Sam Rowlands

To propose that the Senedd, in accordance with Standing Order 26.91:

Agrees that Sam Rowlands MS may introduce a Bill to give effect to the information included in the Explanatory Memorandum published on 17 August 2022 under Standing Order 26.91A.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch Llywydd, and can I first say what an absolute pleasure it is today to seek the Senedd's agreement for me to introduce my Member Bill, the outdoor education (Wales) Bill? As Members will be aware, back in July I was selected from a Members ballot to bring forward a Bill. Clearly, since July not a huge amount has happened in politics in the UK, but I've certainly been very busy, working with representatives of the outdoor education and activity sector, universities, councils, Members of the Senedd, schools and pupils in bringing forward what I think is not only an extremely exciting Bill, but also one that will deliver a range of long-lasting benefits. 

Back in July I had the pleasure of publishing a 16-page explanatory memorandum, which looked into the policy objectives of this Bill and the support received for the Bill, along with the financial factors to consider. I'm sure all Members already know this, as I'm sure we've all it read it from back to front; nevertheless Members will be happy to note that I'll discuss the points from the explanatory memorandum through my contribution today, in which I will firstly outline what the Bill is, secondly, I'll outline why outdoor education is so important, I'll explain why this Bill is needed, I'll explain the financial aspects of the Bill as well, and, finally, I'll outline what I believe are the next steps in taking this proposal forward.

So, in short, the Bill will establish a statutory duty on local authorities to ensure that Wales's young people have the opportunity to participate in a week-long, four-nights residential outdoor education visit at some point during their school career. This will be put into practice by ensuring funding is put in place to enable local authorities and schools to deliver these experiences for all our youngsters, which would be, as I say, for at least one week—four nights—at some stage during their school years. 

Of course, I'm sure many Members will be thinking: out of all the policy proposals that I could have sought to introduce, why did I choose outdoor education? The main reason behind this is my basic conviction of how important outdoor education is to a child's education and overall development. It's my aspiration, and, I believe, that of many Members of the Senedd, that, regardless of a child's socioeconomic background, additional learning needs, cultural background or geographical location, they should get to enjoy the fantastic and long-lasting benefits that come from outdoor education. In addition to this, I and Members from across the Chamber have worked with the outdoor activity sector through Huw Irranca-Davies's excellent chairmanship of the outdoor activity cross-party group, which helped myself and members of the cross-party group truly understand the benefits of outdoor education. I'm sure many Members of the Senedd will remember outdoor education residential visits that they went on, creating memories, building confidence and preparing ourselves for decades to come. Sadly, I'm also sure that there are Members here who will not have had the chance to have this incredible experience themselves.

Diolch, Lywydd, ac a gaf fi ddweud yn gyntaf ei bod yn bleser ceisio cytundeb y Senedd heddiw imi gyflwyno fy Mil Aelod, Bil addysg awyr agored (Cymru)? Fel y gŵyr yr Aelodau, yn ôl ym mis Gorffennaf, cefais fy newis drwy bleidlais Aelodau i gyflwyno Bil. Yn amlwg, ers mis Gorffennaf, nid oes llawer iawn wedi digwydd ym myd gwleidyddiaeth yn y DU, ond rwyf fi yn sicr wedi bod yn brysur iawn, gan weithio gyda chynrychiolwyr o'r sector addysg a gweithgareddau awyr agored, prifysgolion, cynghorau, Aelodau o'r Senedd, ysgolion a disgyblion ar gyflwyno'r hyn sydd nid yn unig yn Fil hynod gyffrous yn fy marn i, ond un a fydd hefyd yn sicrhau ystod o fanteision hirdymor.

Yn ôl ym mis Gorffennaf, cefais y pleser o gyhoeddi memorandwm esboniadol 16 tudalen, a oedd yn archwilio amcanion polisi’r Bil hwn a’r gefnogaeth a ddaeth i law i’r Bil, ynghyd â’r ffactorau ariannol i’w hystyried. Rwy'n siŵr fod pob Aelod eisoes yn gwybod hyn, gan fy mod yn siŵr fod pob un ohonom wedi darllen pob gair ohono; serch hynny, bydd yr Aelodau'n falch o nodi y byddaf yn trafod y pwyntiau o'r memorandwm esboniadol drwy fy nghyfraniad heddiw, lle byddaf yn dechrau drwy amlinellu beth yw'r Bil, yn ail, byddaf yn amlinellu pam fod addysg awyr agored mor bwysig, byddaf yn esbonio pam fod angen y Bil hwn, byddaf yn egluro agweddau ariannol y Bil hefyd, ac yn olaf, byddaf yn amlinellu'r camau nesaf, yn fy marn i, ar gyfer bwrw ymlaen â'r cynnig hwn.

Felly, yn fyr, bydd y Bil yn sefydlu dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i sicrhau bod pobl ifanc Cymru yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ymweliad addysg awyr agored preswyl wythnos o hyd, pedair noson, ar ryw adeg yn ystod eu gyrfa ysgol. Bydd hyn yn cael ei roi ar waith drwy sicrhau bod cyllid yn cael ei ddarparu i alluogi awdurdodau lleol ac ysgolion i gynnig y profiadau hyn i’n holl bobl ifanc, a fyddai'n para, fel y dywedais, am o leiaf wythnos—pedair noson—ar ryw adeg yn ystod eu blynyddoedd yn yr ysgol.

Wrth gwrs, rwy’n siŵr y bydd llawer o'r Aelodau’n meddwl: o’r holl gynigion polisi y gallwn fod wedi ceisio'u cyflwyno, pam y dewisais addysg awyr agored? Y prif reswm y tu ôl i hyn yw fy argyhoeddiad sylfaenol ynghylch pwysigrwydd addysg awyr agored i addysg a datblygiad cyffredinol plentyn. Fy nyhead i, a dyhead llawer o Aelodau’r Senedd, rwy'n credu, yw y dylai plant, ni waeth beth fo'u cefndir economaidd-gymdeithasol, eu hanghenion dysgu ychwanegol, eu cefndir diwylliannol neu eu lleoliad daearyddol, gael mwynhau’r manteision gwych a hirhoedlog y gall addysg awyr agored eu cynnig. Yn ogystal â hyn, rwyf fi ac Aelodau o bob rhan o’r Siambr wedi gweithio gyda’r sector gweithgareddau awyr agored dan gadeiryddiaeth ragorol Huw Irranca-Davies o grŵp trawsbleidiol y sector gweithgareddau awyr agored, a fu'n gymorth i mi ac aelodau’r grŵp trawsbleidiol i ddeall gwir fanteision addysg awyr agored. Rwy’n siŵr y bydd llawer o Aelodau’r Senedd yn cofio bod ar ymweliadau preswyl addysg awyr agored, gan greu atgofion, magu hyder a pharatoi ein hunain ar gyfer degawdau i ddod. Yn anffodus, rwyf hefyd yn siŵr fod yna Aelodau yma na fyddant wedi cael cyfle i gael y profiad anhygoel hwn eu hunain.

15:15

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Rees) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (David Rees) took the Chair.

Indeed, recent Welsh Government-commissioned research, published via Hwb, has outlined that outdoor education has well-established benefits for children and young people in both their physical health and well-being, but also their mental health and well-being. In addition to this, Welsh Government-commissioned research found that outdoor education has exceptional benefits for personal and social learning, cognitive development and appreciation of our environment, and with our climate crisis, this is more important now than ever before.

Along with this, research from across the world has further outlined that if a child experiences these benefits at a young age, they will carry it through for the rest of their life, making a lasting difference. Furthermore, the Curriculum for Wales's health and well-being area of learning and experience contains statements of 'what matters', which place importance on responding to experiences, decision making and social influences. These are all fundamental within outdoor education, as fully realised through an outdoor education residential experience. 

I'd now like to move on to why the Bill is needed here in Wales, and what the published research and statistics are telling us. I'd firstly like to put on record my thanks to those schools and organisations through which we currently see outdoor education taking place, with fantastic work being carried out to enable this to happen. The main rationale behind my Bill is that all this good work that schools and organisations are currently doing simply doesn't go far enough, because it's seen as enrichment rather than an essential part of education, with many parts of our communities missing out due to financial constraints, where they live or their family background, and I'll go into that a little bit more shortly.

As Members will be aware, last week, with the help of the outdoor education sector and the Senedd's research team, I produced a statistical paper that briefly outlines what we currently see with those who participate in outdoor education, as, regretfully, there were no official statistics about the number of outdoor education residential visits or how many of our children and young people in Wales are gaining the clear range of benefits that they provide. This statistical paper has surveyed 350 schools across 18 of Wales's local authorities, and working with the Outdoor Education Advisers Panel Cymru, I collected data that shows four key findings. 

Firstly, in over a third of Welsh schools, of those children offered the opportunity to participate in outdoor education residential visits, fewer than 75 per cent of children take part. Secondly, 60 per cent of schools surveyed cited financial reasons as the main barrier to participation in outdoor education residential visits. Thirdly, over one in five Welsh schools do not offer a subsidy to those families who are financially constrained. And fourthly, initial research has also suggested that more affluent areas will see more children participate in outdoor education visits, while those in less affluent areas participate less.

Indeed, those survey results found that in Blaenau Gwent, 65 per cent of schools indicated financial constraints as an issue; in Caerphilly, 70 per cent of schools indicated financial constraints as an issue; and in Rhondda Cynon Taf, 75 per cent of schools showed that financial constraints are an issue, whilst in Monmouthshire, it was 45 per cent outlining this as an issue. In addition, during this process, a key thing that struck me is the fact that, regretfully, an outdoor education visit may, in fact, be the only time that some of your youngsters actually have the opportunity to see beyond the communities that they live in, and experience something new. 

So, along with my statistical paper, I'm sure avid followers of my Twitter and Facebook pages saw two key articles that I shared this summer in relation to outdoor education. Firstly, new research from Swansea University, published via BBC Wales, found that children in Wales were among the world's least fit, with researchers giving Wales's youngsters an F for fitness. A second BBC article, featuring research from Sport Wales, found that children are doing less sport than they were four years ago, with 36 per cent of children not doing any activities outside of their school physical education lessons, compared with 28 per cent just four years ago. I'm sure all Members from across the Chamber can agree that it's simply not right that a significant proportion of our young people across Wales don't have the chance to participate in something so beneficial, due to either where they're from or their family's financial situation. I believe that we cannot stand back and look at our children becoming unhealthier and our young people not engaging in outdoor activities, and for us to sit here and not to do anything about it is simply not acceptable.

Moving on to the financial costs, which I know Members are keen to understand further, and I think it's only fair that we address this issue as well. The initial research and understanding has shown that this would cost between £9.9 million and £13.6 million to fund, which is around 0.06 per cent of the Welsh Government's total budget. Nevertheless, following the Bill's implementation, I believe we would actually see cost benefits from this Bill, with savings to public services through improved health, well-being, mental health services and education outcomes, along with an enhanced appreciation of the environment. Furthermore, the introduction and support of this Bill would contribute to four key purposes of the Welsh Government's Curriculum for Wales: we would see even more ambitious and capable learners who are ready to learn throughout their lives; we would see enterprising and creative contributors who are ready to play a full part in life and work; we would see more ethical and informed citizens who are ready to be citizens of Wales and the world; and finally, we would see healthier and confident individuals who are ready to lead fulfilling lives as valued members of society.

I'd also like to just update Members as to how this is working in other parts of the United Kingdom. As some will be aware, there's an outdoor education Bill currently working its way through the Scottish Parliament, and it's been extremely useful to talk to colleagues there and understand that there is cross-party support there too for such a proposal. It's also important to outline the support coming from the outdoor education sector when it comes to this Bill, because despite working on this for the last three months, I can't claim at all that I'm an expert, unlike those who are in the outdoor education sector, who live, breathe and work outdoor education day in and day out. And Members will note, as I'm sure they've read the explanatory memorandum, in section 41, the sheer support from leading outdoor organisations across Wales, including Urdd Gobaith Cymru, the Institute for Outdoor Learning, the Wales Council for Outdoor Learning, the Outdoor Education Advisers Panel and Ramblers Cymru. Deputy Presiding Officer, there are a number of organisations that I could go on to list, but there's a huge amount of support out there for this Bill.

I'd also like to express my understanding and reality that a lot more work needs to be done with this Bill. Over the past few months, I and many others have found lots of significant work and data around why the Bill is needed, but there is of course more that needs to be done to understand this fully. And that's why I believe there's a crucial role for opposition and backbench Members of this Senedd to be able to work cross-party to bring forward positive and lasting changes that will complement the work being carried out by the Welsh Government. It's also crucial to note that, by supporting today's motion, it allows me to start the process of working tirelessly over the next year, hand in hand with the outdoor sector, to gain more evidence and data regarding the need for outdoor education residential stays, and consequently present this to the Senedd in a year's time. But it's important to reiterate that today's vote can be used as an opportunity for a backbench and opposition Member to seek to introduce important legislation that will deliver lasting changes and complement the work of the Welsh Government.

So, in closing, Deputy Presiding Officer, I'd like to thank all the organisations and staff who've worked tirelessly in helping me produce the Bill's explanatory memorandum, the statistical paper, along with a summary of the Bill. But I'd also like to thank Members from across the Senedd for taking the time out of their busy schedules to discuss this Bill with me, along with the Minister for education, who I look forward to hearing from later in this debate, and his positive discussions so far. I look forward to Members' contributions to today's motion and welcome discussions and questions regarding my proposals. Diolch yn fawr iawn.

Yn wir, mae ymchwil diweddar a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, ac a gyhoeddwyd drwy Hwb, wedi nodi bod addysg awyr agored yn arwain at fanteision pendant i blant a phobl ifanc o ran eu hiechyd a’u lles corfforol, ond hefyd eu hiechyd meddwl. Yn ogystal â hyn, canfu ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru fod gan addysg awyr agored fanteision eithriadol o ran dysgu personol a chymdeithasol, datblygiad gwybyddol a gwerthfawrogiad o’n hamgylchedd, a chyda’n hargyfwng hinsawdd, mae hyn yn bwysicach yn awr nag erioed.

Ynghyd â hyn, mae ymchwil o bob rhan o’r byd wedi nodi ymhellach, os yw plentyn yn profi'r manteision hyn yn ifanc, y bydd hynny'n cael effaith arnynt am weddill eu hoes, gan wneud gwahaniaeth parhaol. Ymhellach, mae maes dysgu a phrofiad iechyd a lles y Cwricwlwm i Gymru yn cynnwys datganiadau o'r 'hyn sy'n bwysig', sy'n rhoi pwys ar ymateb i brofiadau, gwneud penderfyniadau a dylanwadau cymdeithasol. Mae'r rhain oll yn elfennau sylfaenol o addysg awyr agored, fel y'u gwireddir yn llawn drwy brofiad preswyl o addysg awyr agored.

Hoffwn symud ymlaen yn awr at y rhesymau pam fod angen y Bil yma yng Nghymru, a’r hyn y mae’r ymchwil a’r ystadegau a gyhoeddwyd yn ei ddweud wrthym. Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i'r ysgolion a'r sefydliadau sy'n darparu addysg awyr agored ar hyn o bryd, gyda'r gwaith gwych sy'n mynd rhagddo i alluogi hyn i ddigwydd. Y brif resymeg y tu ôl i’m Bil yw nad yw’r holl waith da hwn y mae ysgolion a sefydliadau'n ei wneud ar hyn o bryd yn mynd yn ddigon pell, gan ei fod yn cael ei ystyried yn rhywbeth sy'n cyfoethogi yn hytrach na'n rhan hanfodol o addysg, gyda sawl rhan o’n cymunedau ar eu colled oherwydd cyfyngiadau ariannol, ble maent yn byw neu eu cefndir teuluol, a byddaf yn sôn am hynny mewn mwy o fanylder yn y man.

Fel y gŵyr yr Aelodau, yr wythnos diwethaf, gyda chymorth y sector addysg awyr agored a thîm ymchwil y Senedd, cyhoeddais bapur ystadegol sy’n amlinellu’n gryno yr hyn a welwn ar hyn o bryd gyda’r rhai sy’n cymryd rhan mewn addysg awyr agored, oherwydd, yn anffodus, nid oedd unrhyw ystadegau swyddogol ynghylch nifer yr ymweliadau preswyl addysg awyr agored neu faint o’n plant a’n pobl ifanc yng Nghymru sy’n cael yr ystod glir o fanteision y maent yn eu darparu. Mae’r papur ystadegol hwn wedi cynnal arolwg o 350 o ysgolion ar draws 18 o awdurdodau lleol Cymru, a thrwy weithio gyda Phanel Cynghorwyr Addysg Awyr Agored Cymru, cesglais ddata sy’n dangos pedwar canfyddiad allweddol.

Yn gyntaf, mewn dros draean o ysgolion Cymru, o’r plant y cynigir cyfle iddynt gymryd rhan mewn ymweliadau preswyl addysg awyr agored, mae llai na 75 y cant o blant yn cymryd rhan. Yn ail, nododd 60 y cant o'r ysgolion y gwnaed arolwg ohonynt mai rhesymau ariannol yw'r prif rwystr rhag cymryd rhan mewn ymweliadau preswyl addysg awyr agored. Yn drydydd, nid yw dros un o bob pump o ysgolion Cymru yn cynnig cymhorthdal ​​i deuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd yn ariannol. Ac yn bedwerydd, mae ymchwil cychwynnol wedi awgrymu hefyd y bydd mwy o blant o ardaloedd mwy cefnog yn cymryd rhan mewn ymweliadau addysg awyr agored, tra bo'r rheini mewn ardaloedd llai cefnog yn cymryd rhan yn llai aml.

Yn wir, canfu canlyniadau'r arolwg fod 65 y cant o ysgolion ym Mlaenau Gwent wedi nodi cyfyngiadau ariannol fel problem; yng Nghaerffili, nododd 70 y cant o ysgolion fod cyfyngiadau ariannol yn broblem; ac yn Rhondda Cynon Taf, nododd 75 y cant o'r ysgolion fod cyfyngiadau ariannol yn broblem, tra bo 45 y cant yn unig yn amlinellu hyn fel problem yn sir Fynwy. Yn ogystal, yn ystod y broses hon, un peth allweddol a nodais yw’r ffaith anffodus mai ymweliad addysg awyr agored, mewn gwirionedd, yw’r unig gyfle o bosibl y caiff rhai o’ch pobl ifanc weld y tu hwnt i’r cymunedau y maent yn byw ynddynt, ac i gael profiad o rywbeth newydd.

Felly, gyda fy mhapur ystadegol, rwy'n siŵr fod dilynwyr brwd fy nghyfrif Twitter a fy nhudalen Facebook wedi gweld dwy erthygl allweddol a rannais yr haf hwn mewn perthynas ag addysg awyr agored. Yn gyntaf, canfu ymchwil newydd gan Brifysgol Abertawe, a gyhoeddwyd drwy BBC Cymru, fod plant yng Nghymru ymhlith y plant lleiaf heini yn y byd, gydag ymchwilwyr yn rhoi F am ffitrwydd i blant a phobl ifanc Cymru. Canfu ail erthygl gan y BBC, a oedd yn cynnwys ymchwil gan Chwaraeon Cymru, fod plant yn cymryd rhan mewn llai o chwaraeon nag a wnaent bedair blynedd yn ôl, gyda 36 y cant o blant heb fod yn gwneud unrhyw weithgareddau y tu allan i’w gwersi addysg gorfforol yn yr ysgol, o gymharu â 28 y cant bedair blynedd yn ôl yn unig. Rwy'n siŵr y gall pob Aelod o bob rhan o'r Siambr gytuno nad yw'n iawn nad yw cyfran sylweddol o'n pobl ifanc ledled Cymru yn cael cyfle i gymryd rhan mewn rhywbeth sydd mor fuddiol, naill ai oherwydd o ble maent yn dod neu sefyllfa ariannol eu teulu. Credaf na allwn sefyll yn ôl a gadael i'n plant fynd yn llai iach a’n pobl ifanc i beidio â chymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, ac nid yw’n dderbyniol inni eistedd yma a pheidio â gwneud dim ynglŷn â'r peth.

Gan symud ymlaen at y costau ariannol, y gwn fod yr Aelodau’n awyddus i’w deall yn well, a chredaf ei bod ond yn deg ein bod yn rhoi sylw i'r mater hwn hefyd. Mae’r ymchwil a’r ddealltwriaeth gychwynnol wedi dangos y byddai hyn yn costio rhwng £9.9 miliwn a £13.6 miliwn i’w ariannu, sef oddeutu 0.06 y cant o gyfanswm cyllideb Llywodraeth Cymru. Serch hynny, ar ôl i'r Bil gael ei roi mewn grym, credaf y byddem yn gweld manteision ariannol o ganlyniad iddo mewn gwirionedd, gydag arbedion i wasanaethau cyhoeddus drwy welliannau i iechyd, llesiant, gwasanaethau iechyd meddwl a chanlyniadau addysg, ynghyd â gwell gwerthfawrogiad o’r amgylchedd. Yn ogystal â hynny, byddai cyflwyno a chefnogi’r Bil hwn yn cyfrannu at bedwar diben allweddol Cwricwlwm i Gymru Llywodraeth Cymru: byddem yn gweld dysgwyr hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol a galluog sy'n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes; byddem yn gweld cyfranwyr mentrus a chreadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith; byddem yn gweld dinasyddion mwy moesegol a gwybodus sy’n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd; ac yn olaf, byddem yn gweld unigolion iachach a hyderus sy’n barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Hoffwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau hefyd ynglŷn â sut y mae hyn yn gweithio mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. Fel y bydd rhai yn gwybod, mae Bil addysg awyr agored yn gweithio'i ffordd drwy Senedd yr Alban ar hyn o bryd, ac mae wedi bod yn hynod ddefnyddiol siarad â chymheiriaid yno a deall bod cefnogaeth drawsbleidiol yno hefyd i gynnig o'r fath. Mae hefyd yn bwysig amlinellu’r cymorth sy’n dod o’r sector addysg awyr agored mewn perthynas â’r Bil hwn, oherwydd er imi fod yn gweithio arno dros y tri mis diwethaf, ni allaf honni o gwbl fy mod yn arbenigwr, yn wahanol i’r rheini yn y sector addysg awyr agored, sy'n byw, yn anadlu ac yn gweithio addysg awyr agored o ddydd i ddydd. A bydd yr Aelodau’n nodi, gan fy mod yn siŵr eu bod wedi darllen y memorandwm esboniadol, yn adran 41, y gefnogaeth gref gan sefydliadau awyr agored blaenllaw ledled Cymru, gan gynnwys Urdd Gobaith Cymru, y Sefydliad Dysgu yn yr Awyr Agored, Cyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored, y Panel Cynghorwyr Addysg Awyr Agored a'r Cerddwyr. Ddirprwy Lywydd, mae yna nifer o sefydliadau y gallwn barhau i'w rhestru, ond mae llawer iawn o gefnogaeth i'r Bil hwn.

Hefyd, hoffwn fynegi fy nealltwriaeth a'r realiti fod angen gwneud llawer mwy o waith gyda’r Bil hwn. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rwyf fi a llawer o bobl eraill wedi dod o hyd i lawer o waith a data arwyddocaol yn ymwneud â pham fod angen y Bil, ond wrth gwrs, mae angen gwneud mwy i ddeall hyn yn llawn. A dyna pam y credaf fod rôl hollbwysig i Aelodau’r wrthblaid ac Aelodau meinciau cefn y Senedd hon allu gweithio’n drawsbleidiol i gyflwyno newidiadau cadarnhaol a pharhaol a fydd yn ategu’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru. Mae’n hollbwysig nodi hefyd, drwy gefnogi’r cynnig heddiw, ei fod yn caniatáu imi ddechrau’r broses o weithio’n ddiflino dros y flwyddyn nesaf, law yn llaw â’r sector awyr agored, i gasglu mwy o dystiolaeth a data ynghylch yr angen am ymweliadau preswyl addysg awyr agored, ac o ganlyniad, i gyflwyno hyn i'r Senedd ymhen blwyddyn. Ond mae'n bwysig ailadrodd y gellir defnyddio pleidlais heddiw fel cyfle i Aelod o'r meinciau cefn a'r wrthblaid geisio cyflwyno deddfwriaeth bwysig a fydd yn sicrhau newidiadau parhaol ac yn ategu gwaith Llywodraeth Cymru.

Felly, i gloi, Ddirprwy Lywydd, hoffwn ddiolch i'r holl sefydliadau a staff sydd wedi gweithio'n ddiflino i fy helpu i gynhyrchu memorandwm esboniadol y Bil, y papur ystadegol, ynghyd â chrynodeb o'r Bil. Ond hoffwn ddiolch hefyd i'r Aelodau ar draws y Senedd am roi amser o’u hamserlenni prysur i drafod y Bil hwn gyda mi, ynghyd â’r Gweinidog addysg, yr edrychaf ymlaen at glywed ganddo yn ddiweddarach yn y ddadl hon, a’i drafodaethau cadarnhaol hyd yn hyn. Edrychaf ymlaen at gyfraniadau’r Aelodau i’r cynnig heddiw, ac rwy'n croesawu trafodaethau a chwestiynau ynglŷn â fy nghynigion. Diolch yn fawr iawn.

15:20

Galwaf ar Weinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles.

 I call on the Minister for Education and Welsh Language, Jeremy Miles.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Mae dysgu yn yr awyr agored yn elfen sylfaenol o ran lles ein plant a'n pobl ifanc. Mae'n ffordd o'u helpu nhw i gadw'n iach yn gorfforol ac yn gallu helpu gyda'u lles meddyliol ac emosiynol hefyd. Mae'n caniatáu iddyn nhw ymwneud â'r byd o'u cwmpas, gan roi cyfle iddyn nhw brofi rhyfeddodau natur. Dyna pam mae ein cwricwlwm newydd yn pwysleisio rôl dysgu yn yr awyr agored ar draws y cwricwlwm, mewn meysydd fel iechyd a lles, gwyddoniaeth a thechnoleg, y dyniaethau, a'r celfyddydau mynegiannol. Mae hyn yn cael ei wneud yn gwbl glir yn y canllawiau statudol y mae'n rhaid i bob ysgol eu hystyried wrth ddatblygu eu cwricwlwm.

Mae'n hanfodol i blant a phobl ifanc gael profiadau o ddysgu yn yr awyr agored drwy gydol eu hamser yn yr ysgol, ac i'r profiadau hynny fod yn rhai difyr a chofiadwy. Mae canllawiau statudol y Cwricwlwm i Gymru'n pwysleisio pwysigrwydd yr amgylchedd dysgu fel ysgogwr allweddol yn y cwricwlwm, ac yn nodi y dylai dysgwyr o bob oed brofi cyfleoedd dysgu dilys dan do ac yn yr awyr agored. Mae'r egwyddorion addysgeg sy'n cael eu hamlinellu yn y canllawiau hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd dysgu yn yr awyr agored. Mae disgwyliad clir, felly, y dylai dysgwyr fwynhau'r awyr agored yn rheolaidd.

Mae ein canllawiau statudol ar sicrhau dull ysgol gyfan o edrych ar les emosiynol a meddyliol hefyd yn tynnu sylw at y cysylltiad rhwng lles corfforol a meddyliol, manteision dysgu yn yr awyr agored, a chael mynediad at fannau yn yr awyr agored. Felly, rwy'n awyddus iawn i gydweithio â'r Aelod a phobl eraill sydd â buddiant ar ffyrdd o gryfhau, cefnogi a pharhau i ddatblygu'r cyfraniad y mae addysg yn yr awyr agored yn ei wneud i'r hawl i ddysgu yng Nghymru, a datblygiad ein plant a'n pobl ifanc.

Thank you, Dirprwy Lywydd. Outdoor learning is a fundamental element in terms of the well-being of our children and young people. It's a way of helping them to keep physically healthy and can help with their mental and emotional well-being too. It allows them to relate to the world around them, giving them an opportunity to experience the wonders of nature. That's why our new curriculum emphasises the role of outdoor learning across the curriculum, in areas such as health and well-being, science and technology, humanities, and the expressive arts. This is all made entirely clear in the statutory guidance that every school must take account of as they develop their curriculum.

It is crucial that children and young people have the experience of outdoor learning throughout their time at school, and for those experiences to be interesting and memorable. Statutory guidance for the Curriculum for Wales does emphasise the importance of the learning environment as a key motivator in the curriculum, and notes that learners of all ages should have valid learning experience indoors and outdoors. The pedagogical principles outlined in the guidance also emphasise the importance of outdoor learning and teaching. There’s a clear expectation, therefore, that learners should enjoy the outdoor space regularly.

Our statutory guidance on ensuring a whole-school approach of looking at emotional and mental well-being also draws attention to the link between physical and mental well-being, the benefits of outdoor learning, and having access to outdoor spaces. I am therefore very eager to work with the Member and others who have an interest in this issue on ways of strengthening, supporting and continuing to develop the contribution that outdoor education makes to the right to learn in Wales, and the development of our children and young people.

It is, of course, important, Dirprwy Lywydd, to emphasise that different learners have different needs. We want to empower schools to choose the outdoor learning experiences that best support their particular learners in their particular context. That will—and rightly will—look different for different learners, with different contexts at different ages. To be successful, our efforts to promote outdoor learning, which we are all agreed are vital, must recognise this. 

We also need to ensure that learners' access to outdoor learning is something that happens throughout their time in school. We need learners to have ongoing memorable and engaging experiences of outdoor learning that will develop the behaviours and attitudes that instil a lifelong love of the outdoors.

The first concern I have with the proposed Bill is that it intends that one approach to providing outdoor learning and experience should be made a statutory duty. Our new curriculum approach in Wales is to ensure that the experiences of the learner reflect as nearly as possible the needs of that learner. That is not reflected in the approach that the Bill proposes. 

My second concern, which the Member has anticipated in his opening contribution, is that the costs are significant. The Member's explanatory memorandum estimates the bill for this to be around £10 million to £13.6 million. Our early analysis would put it closer to the £18 million mark. Either way, given the current economic climate, this creates another very significant pressure on an already highly pressurised funding pot. We all know that the outlook for public funding over the next few years is extremely bleak. The inflationary pressure on our current funding from the UK Government means that we are getting considerably less for our money now than we would have when it was allocated, and there is little to no sign that this pressure will be eased in the short to medium term. Indeed, there is a very real scenario in which we face even deeper cuts to our budget.

At a time when we are doing everything we can to reduce the financial burden on schools and parents, I cannot add more pressure to the public purse, however sympathetic I am to the broad aims of the proposed Bill. In future, when we reach a point when the funding choices aren't, perhaps, so stark, we might be able to have a different sort of discussion, but in the current climate, it is simply not possible.

However, having recently met on more than one occasion with the Member and with members of the cross-party group for the outdoor activity sector, I know that there is an enormous amount of energy, experience and expertise available to us. The proposal has brought a renewed vigour to the discussion of the merits of outdoor learning, and I would like to work with the sector, alongside my officials and our school practitioners, on ways to encourage more outdoor learning, including outdoor residential experiences, in a way that is practically deliverable.

Areas that could be explored, for example, could include improved professional learning support for practitioners, initial teacher education, resources and supporting materials, and the sharing of good practice, including to help address some of the barriers that schools face or perceive. Such an approach would make practitioners central to a conversation about what works best for outdoor learning, and how this can be done. With the best will in the world, there will of course be less capacity to do all of that good work if we are also engaged in working with the Member on the Bill, but I would hope we could make at least some progress. I know from our discussions with the Member that he would be keen to work together, and I welcome that.

In conclusion, Dirprwy Lywydd, the Government cannot support the Bill, but we are proposing an alternative approach, within the principles of our curriculum, to work instead with the Member and others on developing a package of measures that can be implemented quickly, in the here and now, aimed at strengthening the impact of and access to outdoor education for all of our learners in Wales, without putting an unwelcome pressure on its already pressured funding pot. Diolch yn fawr.

Wrth gwrs, mae'n bwysig pwysleisio, Ddirprwy Lywydd, fod gan wahanol ddysgwyr anghenion gwahanol. Rydym yn awyddus i rymuso ysgolion i ddewis y profiadau dysgu awyr agored sy'n cefnogi eu dysgwyr hwy orau yn eu cyd-destun penodol. Bydd hynny—ac yn gwbl briodol—yn edrych yn wahanol ar gyfer gwahanol ddysgwyr, gyda chyd-destunau gwahanol i wahanol oedrannau. Er mwyn bod yn llwyddiannus, mae'n rhaid i'n hymdrechion i hyrwyddo dysgu yn yr awyr agored, y mae pob un ohonom yn cytuno eu bod yn hanfodol, gydnabod hyn.

Mae angen inni sicrhau hefyd fod mynediad dysgwyr at ddysgu yn yr awyr agored yn rhywbeth sy’n digwydd drwy gydol eu hamser yn yr ysgol. Mae angen i ddysgwyr gael profiadau cofiadwy a difyr parhaus o ddysgu yn yr awyr agored a fydd yn datblygu'r ymddygiadau a'r agweddau sy'n meithrin cariad gydol oes at yr awyr agored.

Y pryder cyntaf sydd gennyf gyda’r Bil arfaethedig yw ei fod yn bwriadu gwneud un dull o ddarparu dysgu a phrofiad awyr agored yn ddyletswydd statudol. Dull y cwricwlwm newydd yng Nghymru yw sicrhau bod profiadau’r dysgwr yn adlewyrchu anghenion y dysgwr hwnnw mor agos â phosibl. Nid yw hynny’n cael ei adlewyrchu yn y dull y mae’r Bil yn ei argymell.

Fy ail bryder, un y mae’r Aelod wedi’i ragweld yn ei gyfraniad agoriadol, yw bod y costau’n sylweddol. Mae memorandwm esboniadol yr Aelod yn amcangyfrif y bydd y bil ar gyfer hyn oddeutu £10 miliwn i £13.6 miliwn. Byddai ein dadansoddiad cynnar yn ei roi'n nes at £18 miliwn. Ond y naill ffordd neu'r llall, o ystyried yr hinsawdd economaidd bresennol, mae hyn yn creu pwysau sylweddol iawn arall ar gronfa gyllid sydd eisoes dan lawer o bwysau. Gŵyr pob un ohonom fod y rhagolygon ar gyfer cyllid cyhoeddus dros yr ychydig flynyddoedd nesaf yn llwm dros ben. Mae pwysau chwyddiant ar ein cyllid presennol gan Lywodraeth y DU yn golygu ein bod yn cael cryn dipyn yn llai am ein harian yn awr nag y byddem wedi’i gael pan gafodd ei ddyrannu, ac nid oes fawr ddim arwydd y bydd y pwysau hwn yn lleddfu yn y tymor byr i’r tymor canolig. Yn wir, mae yna senario real iawn lle gallem wynebu toriadau dyfnach byth i’n cyllideb.

Ar adeg pan ydym yn gwneud popeth a allwn i leihau’r baich ariannol ar ysgolion a rhieni, ni allaf ychwanegu mwy o bwysau ar bwrs y wlad, ni waeth faint o gydymdeimlad sydd gennyf ag amcanion cyffredinol y Bil arfaethedig. Yn y dyfodol, pan fyddwn yn cyrraedd adeg pan nad yw’r dewisiadau cyllidol mor llwm, efallai y bydd modd inni gael trafodaeth wahanol, ond yn yr hinsawdd sydd ohoni, nid yw hynny’n bosibl.

Fodd bynnag, ar ôl cyfarfod ar fwy nag un achlysur yn ddiweddar â’r Aelod a chydag aelodau o’r grŵp trawsbleidiol ar gyfer y sector gweithgareddau awyr agored, gwn fod llawer iawn o egni, profiad ac arbenigedd ar gael i ni. Mae’r cynnig wedi dod ag egni o’r newydd i’r drafodaeth ar rinweddau dysgu yn yr awyr agored, a hoffwn weithio gyda’r sector, ochr yn ochr â fy swyddogion ac addysgwyr, ar ffyrdd o annog mwy o ddysgu yn yr awyr agored, gan gynnwys profiadau preswyl awyr agored, mewn ffordd y gellir ei chyflawni'n ymarferol.

Gallai meysydd y gellid eu harchwilio, er enghraifft, gynnwys gwell cymorth dysgu proffesiynol i addysgwyr, addysg gychwynnol i athrawon, adnoddau a deunyddiau ategol, a rhannu arferion da, gan gynnwys helpu i fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau y mae ysgolion yn eu hwynebu neu’n eu canfod. Byddai dull o’r fath yn gwneud addysgwyr yn ganolog i'r sgwrs ynglŷn â'r hyn sy’n gweithio orau ar gyfer dysgu yn yr awyr agored, a sut y gellir gwneud hyn. Gyda’r ewyllys gorau yn y byd, wrth gwrs, bydd llai o gapasiti i wneud yr holl waith da hwnnw os ydym hefyd yn gweithio gyda’r Aelod ar y Bil, ond byddwn yn gobeithio y gallem o leiaf wneud rhywfaint o gynnydd. Gwn o’n trafodaethau gyda’r Aelod y byddai’n awyddus i gydweithio, ac rwy'n croesawu hynny.

I gloi, Ddirprwy Lywydd, ni all y Llywodraeth gefnogi’r Bil, ond rydym yn cynnig dull amgen, o fewn egwyddorion ein cwricwlwm, i weithio yn lle hynny gyda’r Aelod ac eraill ar ddatblygu pecyn o fesurau y gellir eu rhoi ar waith yn gyflym, ar unwaith, gyda’r nod o gryfhau effaith addysg awyr agored a mynediad at addysg awyr agored i bob un o’n dysgwyr yng Nghymru, heb roi pwysau diangen ar y gronfa sy'n ei hariannu, cronfa sydd eisoes dan bwysau. Diolch yn fawr.

15:30