Y Cyfarfod Llawn

Plenary

17/05/2022

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd yn y Siambr a thrwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.

The Senedd met in the Chamber and by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma. Cyn i ni ddechrau, dwi angen nodi ychydig o bwyntiau. Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn y Siambr ac eraill yn ymuno trwy gyswllt fideo. Bydd yr holl Aelodau, ble bynnag y bônt, yn cael eu trin yn gyfartal. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y cyfarfod yma heddiw, ac mae'r rheini wedi'u nodi ar eich agenda.

Welcome, all, to this Plenary session this afternoon. Before we begin, I want to set out a few points. This meeting will be held in hybrid format, with some Members in the Senedd Chamber and others joining by video-conference. All Members, wherever they may be, will be treated equally. A Plenary meeting held using video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary meeting, and these are noted on your agenda.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister

Yr eitem gyntaf yw'r cwestiynau i'r Prif Weinidog, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Russell George.

The first item is questions to the First Minister, and the first question is from Russell George.

Costau Ynni
Energy Costs

1. Sut mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi aelwydydd sy'n wynebu costau ynni cynyddol? OQ58038

1. How is the Welsh Government supporting households who are facing increasing energy costs? OQ58038

Llywydd, our Warm Homes programme for lower income households saves an average of £300 a year by improving energy efficiency. Eligible households have also benefited from the £200 winter fuel support payment. And additionally, a £150 cost-of-living payment is being made to properties in council tax bands A to D.

Llywydd, mae ein rhaglen Cartrefi Clyd ar gyfer aelwydydd incwm is yn arbed £300 y flwyddyn ar gyfartaledd drwy wella effeithlonrwydd ynni. Mae aelwydydd cymwys wedi elwa hefyd ar y taliad cymorth tanwydd gaeaf o £200. Ac yn ogystal, mae taliad costau byw o £150 yn cael ei wneud i eiddo ym mandiau A i D y dreth gyngor.

Thank you, First Minister. One of the issues I wanted to raise with you is the eligibility criteria for the winter fuel support scheme. Now, a constituent has, unfortunately, not been able to claim through the scheme, despite her being the carer of her dependent daughter, who has a disability, in receipt of means-tested benefits. Now, I understand, had the daughter been the bill payer, the daughter would have been eligible for the scheme, or should have my constituent or her partner, rather than her daughter, then they would also have been eligible for the scheme. So, it does seem, First Minister, that there is some degree of irregularity within this programme as it stands at the moment. So, from what I can understand, First Minister—I've taken this up with the Minister—the Welsh Government are exploring the potential for adapting the scheme for the next round later in the year. So, can I ask that this anomaly is considered, and the example that I've outlined is considered, so that my constituent, and others across Wales who find themselves in this position, could be accommodated in the next round of this scheme?

Diolch, Prif Weinidog. Un o'r materion yr oeddwn i eisiau eu codi gyda chi yw'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer cynllun cymorth tanwydd y gaeaf. Nawr, yn anffodus, nid yw etholwr wedi gallu hawlio drwy'r cynllun, er ei bod yn ofalwr am ei merch ddibynnol, sydd ag anabledd, sy'n cael budd-daliadau sy'n dibynnu ar brawf modd. Nawr, rwyf ar ddeall, pe bai'r ferch yn talu'r biliau, byddai'r ferch wedi bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, neu pe bai fy etholwr neu ei phartner, yn hytrach na'i merch, bydden nhw hefyd wedi bod yn gymwys ar gyfer y cynllun. Felly, mae'n ymddangos, Prif Weinidog, fod rhywfaint o afreoleidd-dra yn y rhaglen hon fel y mae ar hyn o bryd. Felly, o'r hyn y gallaf ei ddeall, Prif Weinidog—rwyf i wedi codi'r mater hwn gyda'r Gweinidog—mae Llywodraeth Cymru yn archwilio'r posibilrwydd o addasu'r cynllun ar gyfer y rownd nesaf yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Felly, a gaf i ofyn i'r anghysondeb hwn gael ei ystyried, ac i'r enghraifft yr wyf i wedi ei hamlinellu gael ei hystyried, fel y gellid cynnwys fy etholwr, a phobl eraill ledled Cymru sy'n cael eu hunain yn y sefyllfa hon, yn rownd nesaf y cynllun hwn?

I thank Russell George for drawing my attention to that issue. He will know that the winter fuel support scheme was put together very rapidly in order to make sure that we got as much help as possible into the hands of households who very badly needed that help. We are now looking at ways in which to deliver our commitment to have a second round of that fund for the coming winter. We're looking at ways to extend its eligibility and to deal with any anomalies that may have arisen in the original scheme. So, I give him an assurance that we will certainly take into account the example that he's offered us this afternoon, because we want our help to get to as many households as possible within the parameters of the scheme and the funding available for it.

Diolch i Russell George am dynnu fy sylw at y mater yna. Bydd yn gwybod y cafodd y cynllun cymorth tanwydd y gaeaf ei lunio yn gyflym iawn er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni'n cael cymaint o gymorth â phosibl i ddwylo aelwydydd yr oedd angen y cymorth hwnnw arnyn nhw yn ddirfawr. Rydym ni bellach yn edrych ar ffyrdd o gyflawni ein hymrwymiad i gael ail rownd o'r gronfa honno ar gyfer y gaeaf sydd i ddod. Rydym ni'n edrych ar ffyrdd o ymestyn ei gymhwysedd ac i fynd i'r afael ag unrhyw anghysondebau a allai fod wedi codi yn y cynllun gwreiddiol. Felly, rhoddaf sicrwydd iddo y byddwn ni'n sicr yn ystyried yr enghraifft y mae wedi ei chynnig i ni y prynhawn yma, gan ein bod ni'n dymuno cael ein cymorth i gynifer o aelwydydd â phosibl o fewn paramedrau'r cynllun a'r cyllid sydd ar gael ar ei gyfer.

Households in Wales are facing the biggest fall in disposable income in close to 50 years, with the poorest households hit the hardest, spending over a quarter of their income on energy and food. Considering this is a Tory cost-of-living crisis, the solutions and comments we've heard from the Tory Westminster Government are a joke. We've been told to get better jobs, we've been told that we can't cook properly, and now we have a Prime Minister who's happy to see pensioners ride buses all day just to keep warm. In contrast, the Welsh Government are providing real solutions: the cost-of-living support scheme and the discretionary cost-of-living support scheme, the discretionary assistance fund, the pupil development grant access scheme, and the winter fuel support scheme. I know that charities and the third sector are also providing essential support, and it's so important that residents are aware of this. Will the First Minister explore the idea of creating a cost-of-living helpline, or writing to households in Wales, signposting residents to the third sector organisations and charities that are providing support to ease the cost-of-living pressures?

Mae aelwydydd yng Nghymru yn wynebu'r gostyngiad mwyaf i incwm gwario mewn bron i 50 mlynedd, a'r aelwydydd tlotaf sy'n cael eu taro galetaf, gan wario dros chwarter eu hincwm ar ynni a bwyd. O gofio mai argyfwng costau byw y Torïaid yw hwn, mae'r atebion a'r sylwadau yr ydym ni wedi eu clywed gan Lywodraeth Dorïaidd San Steffan yn jôc. Dywedwyd wrthym ni am gael gwell swyddi, dywedwyd wrthym ni nad ydym ni'n gallu coginio yn iawn, a nawr mae gennym ni Brif Weinidog y DU sy'n hapus i weld pensiynwyr yn teithio ar fysiau drwy'r dydd dim ond i gadw'n gynnes. I'r gwrthwyneb, mae Llywodraeth Cymru yn darparu atebion gwirioneddol: y cynllun cymorth costau byw a'r cynllun cymorth costau byw dewisol, y gronfa cymorth dewisol, y cynllun mynediad at grant datblygu disgyblion, a chynllun cymorth tanwydd y gaeaf. Rwy'n gwybod bod elusennau a'r trydydd sector hefyd yn darparu cymorth hanfodol, ac mae mor bwysig bod trigolion yn ymwybodol o hyn. A wnaiff y Prif Weinidog archwilio'r syniad o greu llinell gymorth costau byw, neu ysgrifennu at aelwydydd yng Nghymru, gan gyfeirio trigolion i sefydliadau trydydd sector ac elusennau sy'n darparu cymorth i liniaru'r pwysau costau byw?

Llywydd, can I thank Buffy Williams for those points? And she's right, of course, that we need to make sure that households in Wales are as aware of the help as possible. And we're doing that in a number of ways, working closely with our local authority colleagues, making sure that, through third sector organisations, there's readily accessible information for people, and that, when somebody appears in one part of the system looking for help, we make sure that, at that point of entry, they're given good advice about any other forms of help that are available here in Wales. Now, we do that within the limits of the powers and the funding that we have available to us, and independent commentators have recognised that the degree of help available through the Welsh Government is greater than is available in any other part of the United Kingdom.

But, the point that Buffy Williams started with, Llywydd, is surely the most important one—the UK Government needs to do more to make sure that people are helped, and the single most obvious source of assistance is so readily to hand. Only last week, the chair of Tesco said that he thought there was an overwhelming case for a windfall tax. The chief executive of BP gave an assurance that, if there were a windfall tax, it would not affect that company's intention to invest £18 billion over the next eight years in energy measures in the UK. The Prime Minister tells us that he doesn't like a windfall tax and he doesn't think it's the right way forward on the same day that the Chancellor of the Exchequer was saying that no options were off the table and that he was open-minded about a windfall tax. Well, which is it? It really is time that the UK Government sorted out their own position on this matter, and did so in a way that takes money from firms that are making enormous excess profits because of the rise in energy costs and provides that money to exactly the sorts of households that Buffy Williams has highlighted this afternoon.

Llywydd, a gaf i ddiolch i Buffy Williams am y pwyntiau yna? Ac mae hi'n iawn, wrth gwrs, bod angen i ni wneud yn siŵr bod aelwydydd yng Nghymru mor ymwybodol o'r cymorth â phosibl. Ac rydym ni'n gwneud hynny mewn nifer o ffyrdd, gan weithio'n agos gyda'n cydweithwyr yn yr awdurdodau lleol, gan wneud yn siŵr, drwy sefydliadau trydydd sector, fod gwybodaeth ar gael i bobl yn rhwydd, a phan fydd rhywun yn ymddangos mewn un rhan o'r system yn chwilio am gymorth, ein bod ni'n gwneud yn siŵr, ar y pwynt mynediad hwnnw, y rhoddir cyngor da iddyn nhw ar unrhyw fathau eraill o gymorth sydd ar gael yma yng Nghymru. Nawr, rydym ni'n gwneud hynny o fewn terfynau'r pwerau a'r cyllid sydd ar gael i ni, ac mae sylwebyddion annibynnol wedi cydnabod bod graddau'r cymorth sydd ar gael drwy Lywodraeth Cymru yn fwy na'r hyn sydd ar gael mewn unrhyw ran arall o'r Deyrnas Unedig.

Ond, yn sicr, y pwynt y dechreuodd Buffy Williams gydag ef, Llywydd, yw'r un pwysicaf—mae angen i Lywodraeth y DU wneud mwy i wneud yn siŵr bod pobl yn cael eu helpu, ac mae'r un ffynhonnell fwyaf amlwg o gymorth wrth law mor rhwydd. Dim ond yr wythnos diwethaf, dywedodd cadeirydd Tesco ei fod yn credu bod achos anorchfygol dros dreth ffawdelw. Rhoddodd prif weithredwr BP sicrwydd, pe byddai treth ffawdelw, na fyddai'n effeithio ar fwriad y cwmni hwnnw i fuddsoddi £18 biliwn dros yr wyth mlynedd nesaf mewn mesurau ynni yn y DU. Mae Prif Weinidog y DU yn dweud wrthym nad yw'n hoffi treth ffawdelw ac nad yw'n credu mai dyma'r ffordd gywir ymlaen ar yr un diwrnod ag yr oedd Canghellor y Trysorlys yn dweud nad oedd unrhyw opsiynau oddi ar y bwrdd a'i fod yn agored ei feddwl am dreth ffawdelw. Wel, pa un ydyw? Mae wir yn amser i Lywodraeth y DU roi trefn ar eu safbwynt eu hunain ar y mater hwn, a gwneud hynny mewn ffordd sy'n cymryd arian oddi wrth gwmnïau sy'n gwneud elw gormodol enfawr oherwydd y cynnydd i gostau ynni ac yn darparu'r arian hwnnw i'r union fathau o aelwydydd y mae Buffy Williams wedi tynnu sylw atyn nhw y prynhawn yma.

13:35
Gwasanaethau Iechyd
Health Services

2. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith y mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i wella gwasanaethau iechyd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? OQ58044

2. Will the First Minister provide an update on the work the Welsh Government is doing to improve health services in Brecon and Radnorshire? OQ58044

Health services in Brecon and Radnor are the responsibility of Powys Teaching Local Health Board. The board continues to invest in capital improvements that produce advances in service efficiency as it restores essential and key services alongside the continuing need to care for patients affected by COVID-19.

Bwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys sy'n gyfrifol am wasanaethau iechyd ym Mrycheiniog a Maesyfed. Mae'r bwrdd yn parhau i fuddsoddi mewn gwelliannau cyfalaf sy'n arwain at ddatblygiadau o ran effeithlonrwydd gwasanaethau wrth iddo adfer gwasanaethau hanfodol ac allweddol ochr yn ochr â'r angen parhaus i ofalu am gleifion y mae COVID-19 yn effeithio arnyn nhw.

I'd like to thank the First Minister for that answer. Many people across my constituency have contacted me in recent days and weeks who are very concerned about the long and lengthy waiting times in all the district general hospitals that serve the residents of my consistency. Many of them would like to see a district general hospital built within my constituency, or at least more services being delivered closer to home so they don't face that agonising wait in A&E departments due to staff shortages. First Minister, do you agree with me and many of my constituents who have contacted me in the recent days that, rather than squandering £16 million on more politicians in this place to discuss problems, that money would be far better spent on employing 642 entry level nurses across Wales? With many wards in my constituency closing—[Interruption.]

Hoffwn ddiolch i'r Prif Weinidog am yr ateb yna. Mae llawer o bobl ym mhob rhan o fy etholaeth i wedi cysylltu â mi yn ystod y dyddiau a'r wythnosau diwethaf yn pryderu'n fawr am yr amseroedd aros hir a hirfaith yn yr holl ysbytai cyffredinol dosbarth sy'n gwasanaethu trigolion fy etholaeth i. Hoffai llawer ohonyn nhw weld ysbyty cyffredinol dosbarth yn cael ei adeiladu yn fy etholaeth i, neu o leiaf fwy o wasanaethau yn cael eu darparu yn agosach i'w cartrefi fel nad ydyn nhw'n wynebu'r amser aros torcalonnus hwnnw mewn adrannau damweiniau ac achosion brys oherwydd prinder staff. Prif Weinidog, a ydych chi'n cytuno â mi a llawer o fy etholwyr sydd wedi cysylltu â mi yn y dyddiau diwethaf, yn hytrach na gwastraffu £16 miliwn ar fwy o wleidyddion yn y lle hwn i drafod problemau, y byddai'n llawer gwell gwario'r arian hwnnw ar gyflogi 642 o nyrsys lefel mynediad ledled Cymru? Wrth i lawer o wardiau yn fy etholaeth i gau—[Torri ar draws.]

I really do need to hear the Member, and I'm sure the First Minister does also, so if the question can be heard in some degree of silence.

Mae gwirioneddol angen i mi glywed yr Aelod, ac rwy'n siŵr bod angen i'r Prif Weinidog ei glywed hefyd, felly a gawn ni glywed y cwestiwn mewn rhywfaint o ddistawrwydd.

It's nice to hear so many Members agree with me, Llywydd. 

With many wards in my constituency closing due to staff shortages, surely that £16 million would be better spent addressing our workforce problems and not putting more bums on seats in here?

Mae'n braf clywed cynifer o Aelodau yn cytuno â mi, Llywydd. 

Gyda llawer o wardiau yn fy etholaeth i yn cau oherwydd prinder staff, siawns na fyddai'n well gwario'r £16 miliwn hwnnw i fynd i'r afael â'n problemau gweithlu ac nid rhoi mwy o benolau ar seddi yma?

Well, Llywydd—[Interruption.]

Wel, Llywydd—[Torri ar draws.]

Equally, I also want to hear the First Minister's response to that question, so if we can hear that in some silence, please.

Yn yr un modd, rwyf i hefyd eisiau clywed ymateb y Prif Weinidog i'r cwestiwn yna, felly a gawn ni glywed hwnnw mewn rhywfaint o dawelwch, os gwelwch yn dda.

Llywydd, thank you. The Member made a number of important points before he went off the rails into cheap-shot politics, which is of course far too often the distinguishing characteristic of his party. When he was making sensible points, he referred to the pressure that services are under in Powys, and that is absolutely true. He referred to the need to repatriate services to Powys. I imagine that he has welcomed, therefore, the repatriation of wet age-related macular degeneration services, previously provided by the Wye valley trust, now available in Brecon hospital and in Llandrindod Wells hospital. He'll have welcomed the fact that endoscopy day cases, as which, again, people used to have to travel outside Powys to get those services, are now available at both of those sites.

He referred to the need to invest in our staff, and I don't disagree with him there. So, I'm sure that he will have welcomed the fact that, since 2016, under a Labour Government here in Wales, there has been a 30 per cent increase in the staff of the Powys local health board. And he refers to waiting times, and we want to see waiting times improve right across Wales, but Powys's performance for people waiting 26 weeks for treatment from the point of referral was 93.6 per cent against a 95 per cent target. How much we wish that everywhere in Wales was served in that way. There were 174 people waiting more than 36 weeks for treatment in Powys in February this year, the month for which figures were last available, and that was 702 lower than February a year ago. So, on the substantive points the Member makes, I'm sure he will recognise that the board is working very hard and successfully to reduce waiting times for patients, to bring more services into the county and to be directly provided by the LHB, and that we go on as a Government investing considerable sums of capital investment to allow buildings such as the Llandrindod Wells County War Memorial Hospital to be further adapted so that more services can be provided close to people's homes.  

Llywydd, diolch. Gwnaeth yr Aelod nifer o bwyntiau pwysig cyn iddo golli ei ffordd a throi at wleidyddiaeth isel, sef, wrth gwrs, y nodwedd sy'n nodweddiadol o'i blaid yn rhy aml o lawer. Pan oedd yn gwneud pwyntiau synhwyrol, cyfeiriodd at y pwysau sydd ar wasanaethau ym Mhowys, ac mae hynny yn gwbl wir. Cyfeiriodd at yr angen i ddychwelyd gwasanaethau i Bowys. Rwy'n tybio ei fod wedi croesawu, felly, dychwelyd gwasanaethau dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig ag oedran, a ddarparwyd yn flaenorol gan ymddiriedolaeth Dyffryn Gwy, sydd ar gael bellach yn ysbyty Aberhonddu ac yn ysbyty Llandrindod. Bydd wedi croesawu'r ffaith bod achosion dydd endosgopi, y bu'n rhaid, unwaith eto, i bobl deithio y tu allan i Bowys i gael y gwasanaethau hynny yn flaenorol, bellach ar gael yn y ddau safle hynny.

Cyfeiriodd at yr angen i fuddsoddi yn ein staff, ac nid wyf i'n anghytuno ag ef yn hynny o beth. Felly, rwy'n siŵr y bydd wedi croesawu'r ffaith y bu cynnydd o 30 y cant i staff bwrdd iechyd lleol Powys ers 2016, o dan Lywodraeth Lafur yma yng Nghymru. Ac mae'n cyfeirio at amseroedd aros, ac rydym ni eisiau gweld amseroedd aros yn gwella ledled Cymru gyfan, ond 93.6 y cant oedd perfformiad Powys ar gyfer pobl sy'n aros 26 wythnos am driniaeth o'r pwynt atgyfeirio o'i gymharu â tharged o 95 y cant. Cymaint yr hoffem ni i bob man yng Nghymru gael ei wasanaethu yn y ffordd honno. Roedd 174 o bobl yn aros mwy na 36 wythnos am driniaeth ym Mhowys ym mis Chwefror eleni, y mis yr oedd y ffigurau ar gael ddiwethaf ar ei gyfer, ac roedd hynny 702 yn is na mis Chwefror flwyddyn yn ôl. Felly, o ran y prif bwyntiau y mae'r Aelod yn eu gwneud, rwy'n siŵr y bydd yn cydnabod bod y bwrdd yn gweithio'n galed iawn ac yn llwyddiannus wrth leihau amseroedd aros i gleifion, wrth ddod â mwy o wasanaethau i'r sir ac wrth gael eu darparu yn uniongyrchol gan y BILl, a'n bod ni'n parhau fel Llywodraeth i fuddsoddi symiau sylweddol o fuddsoddiad cyfalaf i ganiatáu i adeiladau fel Ysbyty Coffa Rhyfel Sirol Llandrindod gael eu haddasu ymhellach fel y gellir darparu mwy o wasanaethau yn agos i gartrefi pobl.

13:40
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders

Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew R.T. Davies. 

Questions now from party leaders. The leader of the Welsh Conservatives, Andrew R.T. Davies.

Thank you, Presiding Officer. First Minister, three weeks ago, you said to me that there is no crisis in the food sector, after I raised with you the pressures on the agricultural supply chains. Yesterday, the governor of the Bank of England said families were facing an apocalyptic food price rise thanks to supply-chain problems caused by the conflict in Ukraine. Who is right, you or the governor of the Bank of England?

Diolch, Llywydd. Prif Weinidog, dair wythnos yn ôl, fe wnaethoch chi ddweud wrthyf i nad oes argyfwng yn y sector bwyd, ar ôl i mi godi'r pwysau ar y cadwyni cyflenwi amaethyddol gyda chi. Ddoe, dywedodd llywodraethwr Banc Lloegr fod teuluoedd yn wynebu cynnydd apocalyptaidd i brisiau bwyd o ganlyniad i broblemau yn y gadwyn gyflenwi wedi eu hachosi gan y gwrthdaro yn Wcráin. Pwy sy'n iawn, chi neu lywodraethwr Banc Lloegr?

Well, I think the leader of the opposition misunderstands what the Bank of England governor had to say. What he was referring to was the rise in the cost of food because of events in Ukraine and, as he said very clearly to the committee, because of Brexit. Now, there's a difference between the crisis caused by rising food costs and a lack of supply of food in supermarkets. We continue to be assured by his UK Government that there is no crisis in supply. That's different to the point that the Bank of England was making yesterday, which is the effect of supply-chain strains on food prices. That's the difficulty where the governor of the Bank of England was focusing his remarks. 

Wel, rwy'n credu bod arweinydd yr wrthblaid yn camddeall yr hyn yr oedd gan lywodraethwr Banc Lloegr i'w ddweud. Yr hyn yr oedd yn cyfeirio ato oedd y cynnydd i gost bwyd oherwydd digwyddiadau yn Wcráin ac, fel y dywedodd yn eglur iawn wrth y pwyllgor, oherwydd Brexit. Nawr, mae gwahaniaeth rhwng yr argyfwng a achoswyd gan gostau bwyd cynyddol a diffyg cyflenwad bwyd mewn archfarchnadoedd. Rydym ni'n dal i gael sicrwydd gan ei Lywodraeth ef yn y DU nad oes argyfwng yn y cyflenwad. Mae hynny'n wahanol i'r pwynt yr oedd Banc Lloegr yn ei wneud ddoe, sef effaith straen y gadwyn gyflenwi ar brisiau bwyd. Dyna'r anhawster yr oedd llywodraethwr Banc Lloegr yn canolbwyntio ei sylwadau arno.

I was making the point to you three weeks ago and six weeks ago that, because of the conflict in Ukraine, there is huge pressure on the inflation picture, that farms are having to buy seeds, fertilisers and other products that directly feed through into the food chain with the finished products that end up on the shelf. You did say to me, First Minister, that there is no crisis in the food sector. I put it to you that there is a crisis in the food sector, as the governor of the Bank of England referred to yesterday, but your Government dismissed the idea that I put to you about calling a food summit, to bring farmers, processors and retailers together so that we could discuss exactly what was required from Government and all sectors in the food chain to respond to the unique pressures that have emerged over the last three months. So, in the absence of us agreeing on the terms that the governor was referring to in his Treasury select committee meeting yesterday, can you outline to me what direct action the Welsh Government has undertaken to support the agricultural sector in facing the incredible price pressures on inputs that jeopardise the food supply, going forward, in the next six, 12 and 18 months?

Roeddwn i'n gwneud y pwynt i chi dair wythnos yn ôl a chwe wythnos yn ôl, oherwydd y gwrthdaro yn Wcráin, fod pwysau enfawr ar y darlun chwyddiant, bod ffermydd yn gorfod prynu hadau, gwrteithiau a chynhyrchion eraill sy'n cyfrannu yn uniongyrchol at y gadwyn fwyd wrth i'r cynhyrchion terfynol gyrraedd y silffoedd. Fe wnaethoch chi ddweud wrthyf i, Prif Weinidog, nad oes argyfwng yn y sector bwyd. Rwyf i'n awgrymu i chi fod argyfwng yn y sector bwyd, fel y cyfeiriodd llywodraethwr Banc Lloegr ato ddoe, ond fe wnaeth eich Llywodraeth chi ddiystyru y syniad a gyflwynais i chi ynghylch trefnu uwchgynhadledd fwyd, i ddod â ffermwyr, proseswyr a manwerthwyr at ei gilydd er mwyn i ni allu trafod yn union yr hyn a oedd ei angen gan y Llywodraeth a phob sector yn y gadwyn fwyd i ymateb i'r pwysau unigryw sydd wedi dod i'r amlwg dros y tri mis diwethaf. Felly, yn absenoldeb cytundeb rhyngom ni ynghylch y termau yr oedd y llywodraethwr yn cyfeirio atyn nhw yn ei gyfarfod pwyllgor dethol yn y Trysorlys ddoe, a allwch chi amlinellu i mi ba gamau uniongyrchol y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cymryd i gefnogi'r sector amaethyddol wrth wynebu'r pwysau anhygoel o ran prisiau ar fewnbynnau sy'n peryglu'r cyflenwad bwyd, wrth symud ymlaen, yn y chwech, 12 a 18 mis nesaf?

Well, just to reiterate what I said, Llywydd, because I don't want to have what I said last time either misunderstood or misrepresented, the point that was being put to me before was about a shortage of food being supplied through the shops to Welsh citizens, and we continue to have assurances from the UK Government that that is not the case, and that there are no imminent shortages of essential supplies. That is a different point to the point that the Member makes, which I think is a fair one about the inflationary pressures both at the shop end of the supply chain, but also in the costs that are falling to farmers.

Now, we had a food summit only last week, which he may not have noticed; it was chaired by my colleague Jane Hutt. It brought together a whole range of interests to talk about inflation in the food supply chain, and how we in Wales can work together to support that. The wider picture can only be addressed on a UK-wide basis, and there are weekly meetings between the four nations where George Eustice, the lead Minister for the UK Government, takes part alongside Lesley Griffiths and Ministers from Scotland and representatives from Northern Ireland. And we are, therefore, working together to see how those pressures on seed prices, on fertiliser prices—. Those are all very fair points that the leader of the opposition makes and we'll tackle those on a four-nation basis, and Wales is always around the table when those discussions take place.

Wel, i ailadrodd yr hyn a ddywedais i, Llywydd, oherwydd nid wyf i eisiau i'r hyn a ddywedais i'r tro diwethaf gael ei gamddeall na'i gamliwio, roedd y pwynt a oedd yn cael ei wneud i mi yn flaenorol yn ymwneud â phrinder bwyd yn cael ei gyflenwi drwy'r siopau i ddinasyddion Cymru, ac rydym ni'n parhau i gael sicrwydd gan Lywodraeth y DU nad yw hynny'n wir, ac nad oes unrhyw brinder cyflenwadau hanfodol ar y gorwel. Mae hwnnw yn bwynt gwahanol i'r pwynt y mae'r Aelod yn ei wneud, sydd, yn fy marn i, yn un teg am bwysau chwyddiant ym mhen siop y gadwyn gyflenwi, ond hefyd yn y costau y mae'n rhaid i ffermwyr eu hysgwyddo.

Nawr, cawsom uwchgynhadledd fwyd dim ond yr wythnos diwethaf, efallai na wnaeth ei sylwi; cafodd ei chadeirio gan fy nghyd-Weinidog Jane Hutt. Daeth ag ystod eang o fuddiannau ynghyd i siarad am chwyddiant yn y gadwyn cyflenwi bwyd, a sut y gallwn ni yng Nghymru weithio gyda'n gilydd i gefnogi hynny. Dim ond ar sail y DU gyfan y gellir mynd i'r afael â'r darlun ehangach, a chynhelir cyfarfodydd wythnosol rhwng y pedair gwlad lle mae George Eustice, Gweinidog arweiniol Llywodraeth y DU, yn cymryd rhan ochr yn ochr â Lesley Griffiths a Gweinidogion o'r Alban a chynrychiolwyr o Ogledd Iwerddon. Ac rydym ni, felly, yn gweithio gyda'n gilydd i weld sut y mae'r pwysau hynny ar brisiau hadau, ar brisiau gwrtaith—. Maen nhw i gyd yn bwyntiau teg iawn y mae arweinydd yr wrthblaid yn eu gwneud a byddwn yn mynd i'r afael â nhw gyda'r pedair gwlad, ac mae Cymru bob amser o gwmpas y bwrdd pan gynhelir y trafodaethau hynny.

13:45

Cash flow is a critical component of any business, First Minister, and as we go into the critical summer/autumn planting season, farmers need the confidence that they have the cash flow to buy the stock, breeding stock or seeds, to plan for the next growing season so that there's a harvest to be had next year. The UK Government in England have brought forward the window for paying the basic payment scheme to July so that that cash flow pressure can be alleviated. Will the Welsh Government take similar action here in Wales so that that BPS money can be paid into farmers' bank accounts, so that they can have the confidence to place the orders for the fertiliser, the seeds and the stock that they need, going into that critical autumn window? That's a direct action that the Welsh Government can undertake because you have the responsibility over it.

Mae llif arian parod yn elfen hanfodol o unrhyw fusnes, Prif Weinidog, ac wrth i ni gyrraedd tymor plannu tyngedfennol yr haf/hydref, mae angen yr hyder ar ffermwyr fod ganddyn nhw'r llif arian parod i brynu'r stoc, y stoc bridio neu'r hadau, i gynllunio ar gyfer y tymor tyfu nesaf fel bod cynhaeaf i'w gael y flwyddyn nesaf. Mae Llywodraeth y DU yn Lloegr wedi symud y ffenestr ar gyfer talu'r cynllun taliadau sylfaenol ymlaen i fis Gorffennaf er mwyn gallu lleddfu'r pwysau llif arian parod hwnnw. A wnaiff Llywodraeth Cymru gymryd camau tebyg yma yng Nghymru er mwyn gallu talu arian cynllun taliadau sylfaenol i gyfrifon banc ffermwyr, er mwyn iddyn nhw allu bod yn hyderus i wneud yr archebion am y gwrtaith, yr hadau a'r stoc sydd eu hangen arnyn nhw, wrth ddechrau'r ffenestr hollbwysig honno yn yr hydref? Mae hwnnw yn gam uniongyrchol y gall Llywodraeth Cymru ei gymryd gan fod gennych chi gyfrifoldeb drosto.

Well, Llywydd, the Welsh Government's record of payment of BPS is, as the leader of the opposition will know, the best in the United Kingdom and has been for many years, and certainly a great deal better than it is across our border. We continue to have discussions every week with the farming unions here in Wales, and with other farming interests. My colleague Lesley Griffiths will, of course, be looking to see whether there are actions that we can take that respond to the pressures that the sector is under, and I will make sure that the specific suggestion that the leader of the opposition has made is part of those discussions.

Wel, Llywydd, record Llywodraeth Cymru o dalu'r cynllun taliadau sylfaenol, fel y mae arweinydd yr wrthblaid yn ei wybod, yw'r gorau yn y Deyrnas Unedig ac mae wedi bod y gorau ers blynyddoedd lawer, ac yn sicr yn llawer iawn gwell nag y mae dros ein ffin. Rydym ni'n parhau i gael trafodaethau bob wythnos gydag undebau'r ffermwyr yma yng Nghymru, a gyda buddiannau ffermio eraill. Bydd fy nghyd-Weinidog Lesley Griffiths, wrth gwrs, yn edrych i weld a oes camau y gallwn ni eu cymryd sy'n ymateb i'r pwysau sydd ar y sector, a byddaf yn gwneud yn siŵr bod yr awgrym penodol y mae arweinydd yr wrthblaid wedi ei wneud yn rhan o'r trafodaethau hynny.

Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price.

Leader of Plaid Cymru, Adam Price.

Diolch, Llywydd. Last week, the Prime Minister signalled his intention to sack 91,000 workers, more than one in five of the total UK civil service, over the next three years. This would amount to over 6,000 job losses here in Wales. Has the UK Government shared the detail of their proposals with you as to where their axe is going to be wielded here in Wales, or was the first you heard about this, like the employees in question, via the Daily Mail? Has there been any communication from the UK Government in relation to the possible privatisation of the Driver and Vehicle Licensing Agency in Swansea, Her Majesty's Passport Office or other agencies based in Wales? If these proposals are implemented, could the eventual total jobs lost in Wales be even higher than the 20 per cent figure suggested by the Prime Minister? And is it any wonder that the Westminster Government pulled its Bill on workers' rights from the Queen's Speech last week when it is behaving little better than P&O Ferries?

Diolch, Llywydd. Yr wythnos diwethaf, nododd Prif Weinidog y DU ei fwriad i ddiswyddo 91,000 o weithwyr, mwy nag un o bob pump o gyfanswm gwasanaeth sifil y DU, dros y tair blynedd nesaf. Byddai hyn yn golygu colli dros 6,000 o swyddi yma yng Nghymru. A yw Llywodraeth y DU wedi rhannu manylion eu cynigion â chi ynglŷn â ble y bydd eu bwyell yn disgyn yma yng Nghymru, neu ai'r cyntaf y gwnaethoch chi ei glywed am hyn, fel y gweithwyr dan sylw, oedd drwy'r Daily Mail? A fu unrhyw ohebiaeth gan Lywodraeth y DU ynglŷn â'r posibilrwydd o breifateiddio'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau yn Abertawe, Swyddfa Basport Ei Mawrhydi neu asiantaethau eraill sydd wedi eu lleoli yng Nghymru? Os caiff y cynigion hyn eu rhoi ar waith, a allai cyfanswm y swyddi sy'n cael eu colli yng Nghymru yn y pen draw fod hyd yn oed yn uwch na'r ffigur o 20 y cant yr awgrymodd Brif Weinidog y DU? Ac a yw'n syndod bod Llywodraeth San Steffan wedi tynnu ei Fil ar hawliau gweithwyr o Araith y Frenhines yr wythnos diwethaf pan nad yw'n ymddwyn fawr gwell na P&O Ferries?

Well, Llywydd, the last time I had a discussion with any UK Minister about civil service jobs, it was to hear that Minister trumpet the intentions of the UK Government to disperse civil service jobs around the country, and to bring more employment to Wales and other places outside London. What a different story this turns out to be in reality. Eighty per cent of civil service jobs in Wales are jobs that lie outside the Welsh Government. Adam Price is absolutely right, Llywydd, that if we were to take even a proportionate cut of the Prime Minister's 91,000, we would have 6,000 fewer jobs here in Wales. The fear is, as the leader of Plaid Cymru says, that we would take a disproportionately high number of job cuts here in Wales. Faced with difficulties of their own making, the UK Conservative Government reaches immediately, in a knee-jerk way, for the sorts of solutions that it has tried elsewhere and that have failed so badly, and threatens some of those agencies full of very hard-working people, who did so much during the pandemic to continue to provide a public service, and threatens them with privatisation.

You can be sure that we will be communicating directly to Ministers that, if they go ahead with their scheme—and I see many Tory MPs saying that they don't believe that this will ever happen—and if they decide that Wales is to be the test bed for it, then they will find a strong opponent here, in the Welsh Government, and certainly if they think that we will take a disproportionate share of job cuts, how much that will fly in the face of any claims this Government makes to levelling up big parts of the country outside the south-east of England.

Wel, Llywydd, y tro diwethaf i mi gael trafodaeth gydag unrhyw Weinidog y DU am swyddi gwasanaeth sifil, i glywed y Gweinidog hwnnw yn clodfori bwriadau Llywodraeth y DU i wasgaru swyddi gwasanaeth sifil o gwmpas y wlad, ac i ddod â mwy o gyflogaeth i Gymru a lleoedd eraill y tu allan i Lundain oedd hynny. Am stori wahanol yw hon mewn gwirionedd. Mae 80 y cant o'r swyddi gwasanaeth sifil yng Nghymru yn swyddi sydd y tu allan i Lywodraeth Cymru. Mae Adam Price yn llygad ei le, Llywydd, pe baem ni hyd yn oed yn cymryd toriad cymesur o 91,000 Prif Weinidog y DU, y byddai gennym ni 6,000 yn llai o swyddi yma yng Nghymru. Y pryder, fel y mae arweinydd Plaid Cymru yn ei ddweud, yw y byddem ni'n ysgwyddo nifer anghymesur o uchel o doriadau swyddi yma yng Nghymru. Yn wyneb anawsterau a achoswyd ganddyn nhw eu hunain, mae Llywodraeth Geidwadol y DU yn troi ar unwaith, mewn ffordd ddifeddwl, at y mathau o atebion y mae wedi rhoi cynnig arnyn nhw mewn mannau eraill ac sydd wedi methu mor ofnadwy, ac sy'n bygwth rhai o'r asiantaethau hynny sy'n llawn pobl sy'n gweithio'n galed iawn, a wnaeth gymaint yn ystod y pandemig i barhau i ddarparu gwasanaeth cyhoeddus, ac yn eu bygwth â phreifateiddio.

Gallwch fod yn siŵr y byddwn ni'n cyfathrebu yn uniongyrchol â Gweinidogion a fydd, os byddan nhw'n bwrw ymlaen â'u cynllun—ac rwy'n gweld llawer o ASau Torïaidd yn dweud nad ydyn nhw'n credu y bydd hyn byth yn digwydd—ac os byddan nhw'n penderfynu mai Cymru fydd y gwely prawf ar ei gyfer, yna byddan nhw'n wynebu gwrthwynebiad cryf yma, yn Llywodraeth Cymru, ac yn sicr os ydyn nhw'n meddwl y byddwn ni'n derbyn cyfran anghymesur o doriadau swyddi, faint y bydd hynny yn mynd yn groes i unrhyw honiadau y mae'r Llywodraeth hon yn eu gwneud ynghylch ffyniant bro mewn rhannau helaeth o'r wlad y tu allan i dde-ddwyrain Lloegr.

13:50

Far from being the cause of the cost of living crisis, public sector workers are its victims, like every other worker. It's not cutting their jobs, but raising their real wages—especially for the lowest paid—that surely should be the urgent focus now. So, what can we in Wales do to help make this happen?

The Senedd and the Welsh Government are both committed to paying the real living wage to every staff member. Last year, the Dyfed-Powys Police force became Wales's first police force to become an accredited real living wage employer, yet not every public sector employer in Wales has done so yet. Why not, First Minister, invite them all to the next cost of living summit, and ask them what it would take to make Wales a real living wage nation, starting with the entire public sector, or at least that part of it that we in Wales, not Westminster, have control over?

Yn hytrach nag un o achosion yr argyfwng costau byw, gweithwyr y sector cyhoeddus yw ei ddioddefwyr, fel pob gweithiwr arall. Siawns nad torri eu swyddi, ond codi eu cyflogau gwirioneddol—yn enwedig i'r rhai ar y cyflogau isaf—ddylai fod y pwyslais brys yn awr. Felly, beth allwn ni yng Nghymru ei wneud i helpu i sicrhau bod hyn  yn digwydd?

Mae'r Senedd a Llywodraeth Cymru ill dau wedi ymrwymo i dalu'r cyflog byw gwirioneddol i bob aelod o staff. Y llynedd, Heddlu Dyfed-Powys oedd heddlu cyntaf Cymru i fod yn gyflogwr cyflog byw gwirioneddol achrededig, ond nid yw pob cyflogwr sector cyhoeddus yng Nghymru wedi gwneud hynny eto. Beth am, Prif Weinidog, eu gwahodd nhw i gyd i'r uwchgynhadledd costau byw nesaf, a gofyn iddyn nhw beth y byddai'n ei gymryd i wneud Cymru yn genedl cyflog byw gwirioneddol, gan ddechrau gyda'r sector cyhoeddus cyfan, neu o leiaf y rhan honno ohono y mae gennym ni yng Nghymru, nid San Steffan, reolaeth drosti?

Well, Llywydd, following the annual event in which the real living wage calculation is announced for the following financial year, I wrote to the leaders of all public sector bodies in Wales, urging them to come forward as real living wage employers. Now, the point that I made in my letter was that I am prepared to recognise that different bodies—different local authorities, for example—are on different parts of the spectrum as far as the journey to real living wage accreditation is concerned. Cardiff Council is an outstanding early example of success in that field, but I recognise that not everybody starts from the same place. What I'm not prepared to recognise is a reply that says that there is no plan to get to real living wage accreditation. So, that was the burden of my letter to not just local authority leaders, but leaders of public sector organisations of all sorts in Wales. This is a journey that we all have to be on, albeit that some will be better placed to get to the end of that journey than others.

Wel, Llywydd, yn dilyn y digwyddiad blynyddol lle cyhoeddir y cyfrifiad cyflog byw gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol, ysgrifennais at arweinwyr pob corff sector cyhoeddus yng Nghymru, yn eu hannog i ddod ymlaen fel cyflogwyr cyflog byw gwirioneddol. Nawr, y pwynt a wnes i yn fy llythyr oedd fy mod i'n barod i gydnabod bod gwahanol gyrff—gwahanol awdurdodau lleol, er enghraifft—ar wahanol rannau o'r sbectrwm o ran y daith tuag at achrediad cyflog byw gwirioneddol. Mae Cyngor Caerdydd yn enghraifft gynnar eithriadol o lwyddiant yn y maes hwnnw, ond rwy'n cydnabod nad yw pawb yn dechrau o'r un lle. Yr hyn nad wyf i'n barod i'w gydnabod yw ateb sy'n dweud nad oes cynllun i gael achrediad cyflog byw gwirioneddol. Felly, dyna oedd pwyslais fy llythyr nid yn unig i arweinwyr awdurdodau lleol, ond i arweinwyr sefydliadau sector cyhoeddus o bob math yng Nghymru. Mae hon yn daith y mae'n rhaid i bob un ohonom ni fod arni, er y bydd rhai mewn gwell sefyllfa i gyrraedd pen y daith honno nag eraill.

We look forward to working with him positively to ensure that vision for Wales as soon as possible.

Today is the International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia, and on this day it's a real pleasure to pay tribute to Jake Daniels, in becoming the UK's only openly gay currently active male professional footballer. I feel sure that his courage will give confidence to others to follow in his footsteps.

On a less positive note, the Wales International Convention Centre is, this month, hosting the televangelist Franklin Graham, who has called gay men and women the enemy who are here to devour our nation, and who has even praised Vladimir Putin for his homophobic policies. Now, Mr Graham may be entitled to his homophobic beliefs, but he's surely not entitled to be provided with a stage to air them at a convention centre that is 50 per cent owned by the Welsh Government. Does that not send out the wrong message from Wales—not of peace and goodwill, as we will do through the Urdd in Oslo tomorrow, but one that says that homophobia and hate are somehow still acceptable?

Edrychwn ymlaen at weithio gydag ef yn gadarnhaol i sicrhau'r weledigaeth honno ar gyfer Cymru cyn gynted â phosibl.

Heddiw yw'r Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia, Rhyngffobia a Thrawsffobia, ac ar y diwrnod hwn mae'n bleser gwirioneddol dalu teyrnged i Jake Daniels, am fod yr unig ddyn i chwarae pêl-droed yn broffesiynol ar hyn o bryd sy'n agored am fod yn hoyw. Rwy'n teimlo'n siŵr y bydd ei ddewrder yn rhoi hyder i eraill ddilyn yn ei ôl troed.

Ar nodyn llai cadarnhaol, mae Canolfan Confensiwn Rhyngwladol Cymru, y mis hwn, yn rhoi llwyfan i'r telefangelydd Franklin Graham, sydd wedi galw dynion a menywod hoyw yn elyn sydd yma i ddifa ein cenedl, ac sydd hyd yn oed wedi canmol Vladimir Putin am ei bolisïau homoffobig. Nawr, efallai fod gan Mr Graham hawl i'w gredoau homoffobig, ond siawns nad oes ganddo hawl i gael llwyfan i'w mynegi mewn canolfan gynadledda sydd 50 y cant yn eiddo Llywodraeth Cymru. Onid yw hynny'n cyfleu'r neges anghywir gan Gymru—nid o heddwch ac ewyllys da, fel y byddwn ni'n ei wneud drwy'r Urdd yn Oslo yfory, ond un sy'n dweud bod homoffobia a chasineb rywsut yn dal i fod yn dderbyniol?

13:55

Well, Llywydd, can I begin by agreeing with what Adam Price has said about Jake Daniels? It's taken a 17-year-old to come forward in that way, and what a lesson that is for others who are older than that very courageous young man, and let's hope that his example will be heard by others.

I regret the fact that the event to which Adam Price referred is going ahead, but the decision is not one for the Welsh Government. We do not run that centre, and it's for those who are responsible for it to make those decisions. I'm sorry to see a person of those views being given a platform to express them here in Wales, and they absolutely do not reflect anything that the Welsh Government would be prepared to endorse or sanction. Instead, our plan, our LGBTQ+ plan for Wales, which we continue to work on and have had a very engaged set of discussions with members of that community and others on, aims to make us a genuinely LGBTQ+ friendly nation. That certainly extends to young people, and I thank the leader of Plaid Cymru for what he said about the Urdd and the message of peace and goodwill, which they will publish tomorrow in Oslo in their centenary year. It's a remarkable record, a record of expressing views and sentiments a million miles away from those that we regret being heard here in Wales, and giving us, alongside what we've seen of Jake Daniels today, genuine hope for the future.

Wel, Llywydd, a gaf i ddechrau drwy gytuno â'r hyn y mae Adam Price wedi ei ddweud am Jake Daniels? Mae wedi cymryd dyn ifanc 17 mlwydd oed i ddod ymlaen yn y ffordd honno, ac am wers yw honno i bobl eraill sy'n hŷn na'r dyn ifanc dewr iawn hwnnw, a gadewch i ni obeithio y bydd ei esiampl yn cael ei chlywed gan bobl eraill.

Rwy'n gresynu at y ffaith bod y digwyddiad y cyfeiriodd Adam Price ato yn mynd rhagddo, ond nid yw hynny yn benderfyniad i Lywodraeth Cymru. Nid ni sy'n rhedeg y ganolfan honno, a mater i'r rhai sy'n gyfrifol amdani yw gwneud y penderfyniadau hynny. Mae'n ddrwg gen i weld rhywun â'r safbwyntiau hynny yn cael llwyfan i'w mynegi yma yng Nghymru, ac yn sicr dydyn nhw ddim yn adlewyrchu unrhyw beth y byddai Llywodraeth Cymru yn barod i'w gefnogi na'i gymeradwyo. Yn hytrach, nod ein cynllun, ein cynllun LGBTQ+ ar gyfer Cymru, yr ydym ni'n parhau i weithio arno ac wedi cael cyfres o drafodaethau ymgysylltiedig iawn gydag aelodau o'r gymuned honno ac eraill arno, yw ein gwneud yn genedl wirioneddol ystyriol o bobl LGBTQ+. Mae hynny yn sicr yn ymestyn i bobl ifanc, ac rwy'n diolch i arweinydd Plaid Cymru am yr hyn a ddywedodd am yr Urdd a'r neges o heddwch ac ewyllys da, y byddan nhw'n ei chyhoeddi yfory yn Oslo yn ystod eu canmlwyddiant. Mae'n record ryfeddol, record o fynegi barn a theimladau sydd yn aruthrol o wahanol i'r rhai yr ydym ni'n gresynu eu bod nhw'n cael eu clywed yma yng Nghymru, ac yn rhoi i ni, ochr yn ochr â'r hyn yr ydym ni wedi ei weld gan Jake Daniels heddiw, obaith gwirioneddol ar gyfer y dyfodol.

Trafnidiaeth Gyhoeddus yng Nghaerffili
Public Transport in Caerphilly

3. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yn etholaeth Caerffili? OQ58067

3. Will the First Minister provide an update on Welsh Government support for public transport in the Caerphilly constituency? OQ58067

I thank Hefin David for that, Llywydd. On Friday last week, the Welsh Government announced a further £50 million investment in active travel measures across Wales. All local authorities, including Caerphilly, will receive a minimum allocation of £500,000, and this funding will assist in developing alternatives to reliance on the car, including, of course, access to public transport services.

Diolch i Hefin David am hynna, Llywydd. Ddydd Gwener yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fuddsoddiad ychwanegol o £50 miliwn mewn mesurau teithio llesol ledled Cymru. Bydd pob awdurdod lleol, gan gynnwys Caerffili, yn cael isafswm o £500,000 o ddyraniad, a bydd yr arian hwn yn helpu i ddatblygu dewisiadau amgen i ddibyniaeth ar y car, gan gynnwys, wrth gwrs, mynediad at wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

Just before I ask my question, I'd like to welcome Mr Sean Donovan and his mother Sarah into the public gallery. He will have taken a great deal of interest in the question that was asked by Adam Price and the response from the First Minister. I have also discussed this issue with them today.

And one of the key issues that I've raised previously with the First Minister is connection to the Grange hospital by public transport, by bus. I've spoken to Transport for Wales—I've had many meetings with them—and one of the things they are pioneering is a new east-to-west high-quality strategic bus corridor that would connect Llantrisant, Pontypridd, Abercynon, Nelson, Ystrad Mynach, Newbridge, Pontypool and Cwmbran to the Grange hospital, and I know my colleague from Blaenau Gwent is interested to see connections there too. It's going to be done in a three-stage process, and the first stage can be enacted quickly with the support of the Welsh Government, which is extending the route 21 service direct from Blackwood to the Grange, with an extension to Cwmbran. That can be done very, very soon. And stage 2, then, can follow fairly soon afterwards. What I'd like from the First Minister today is a timescale for that and some advice on how quickly that can be achieved—both stage 1 and stage 2, connecting our communities east and west, and particularly to the Grange hospital.

Cyn i mi ofyn fy nghwestiwn, hoffwn i groesawu Mr Sean Donovan a'i fam Sarah i'r oriel gyhoeddus. Bydd wedi ymddiddori yn fawr iawn yn y cwestiwn y gofynnodd Adam Price a'r ymateb gan y Prif Weinidog. Rwyf i hefyd wedi trafod y mater hwn gyda nhw heddiw.

Ac un o'r materion allweddol yr wyf i wedi eu codi o'r blaen gyda'r Prif Weinidog yw cysylltiad ag ysbyty'r Faenor ar drafnidiaeth gyhoeddus, ar fws. Rwyf i wedi siarad â Trafnidiaeth Cymru—rwyf i wedi cael llawer o gyfarfodydd gyda nhw—ac un o'r pethau y maen nhw'n eu harloesi yw coridor bysiau strategol ansawdd uchel newydd o'r dwyrain i'r gorllewin a fyddai'n cysylltu Llantrisant, Pontypridd, Abercynon, Nelson, Ystrad Mynach, Trecelyn, Pont-y-pŵl a Chwmbrân ag ysbyty'r Faenor, ac rwy'n gwybod bod gan fy nghyd-Aelod o Flaenau Gwent ddiddordeb mewn gweld cysylltiadau yno hefyd. Bydd yn cael ei wneud mewn proses tri cham, a gellir gweithredu'r cam cyntaf yn gyflym gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, sy'n ymestyn gwasanaeth llwybr 21 yn uniongyrchol o'r Coed-duon i'r Faenor, gydag estyniad i Gwmbrân. Gellir gwneud hynny yn fuan dros ben. Ac yna gall cam 2 ddilyn yn weddol fuan wedyn. Yr hyn yr hoffwn ei gael gan y Prif Weinidog heddiw yw amserlen ar gyfer hynny a rhywfaint o gyngor ar ba mor gyflym y gellir cyflawni hynny—cam 1 a cham 2, gan gysylltu ein cymunedau i'r dwyrain a'r gorllewin, ac yn enwedig ag ysbyty'r Faenor.

Llywydd, I thank Hefin David for that and acknowledge the consistent interest that he's taken in making sure that public transport links to the Grange hospital are as good as they can be, and I'm very pleased to say to him that we're in the final stages of finalising arrangements to introduce that new direct bus link to the hospital from Blackwood, Newbridge and Pontypool, and that that service will begin within a few weeks, in July. It will be a direct contract between the Welsh Government and the bus operator here in south Wales in order to get that service to happen. The service will operate on an hourly basis throughout the day, and we will carefully monitor its effectiveness over the first six months. That direct service will also connect with other bus and rail services at key hubs and interchanges. My colleague Lee Waters will make an announcement shortly to confirm the exact start date. It will be a significant advance in making sure that people who rely on public transport to get to and from the Grange hospital from the Member's constituency and from others along that route will now have that new service at their disposal.

Llywydd, diolch i Hefin David am hynna ac rwy'n cydnabod y diddordeb cyson y mae wedi ei ddangos i wneud yn siŵr bod cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus ag ysbyty'r Faenor gystal ag y gallan nhw fod, ac rwy'n falch iawn o ddweud wrtho ein bod ni ar y camau olaf o gwblhau trefniadau i gyflwyno'r cyswllt bysiau uniongyrchol newydd hwnnw â'r ysbyty o'r Coed Duon, Trecelyn a Phont-y-pŵl, ac y bydd y gwasanaeth hwnnw yn dechrau o fewn ychydig wythnosau, ym mis Gorffennaf. Bydd yn gontract uniongyrchol rhwng Llywodraeth Cymru a'r gweithredwr bysiau yma yn ne Cymru er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth hwnnw yn digwydd. Bydd y gwasanaeth yn gweithredu bob awr drwy gydol y dydd, a byddwn yn monitro ei effeithiolrwydd yn ofalus dros y chwe mis cyntaf. Bydd y gwasanaeth uniongyrchol hwnnw hefyd yn cysylltu â gwasanaethau bysiau a threnau eraill mewn canolfannau a chyfnewidfeydd allweddol. Bydd fy nghyd-Weinidog Lee Waters yn gwneud cyhoeddiad yn fuan i gadarnhau'r union ddyddiad cychwyn. Bydd yn gam sylweddol ymlaen o ran gwneud yn siŵr y bydd y gwasanaeth newydd hwnnw ar gael bellach i'r bobl sy'n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i fynd i ysbyty'r Faenor ac yn ôl o etholaeth yr Aelod ac o etholaethau eraill ar hyd y llwybr hwnnw.

14:00
Diogelu Plant
Child Safeguarding

4. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i wella gwasanaethau diogelu plant yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro? OQ58036

4. What action has the Welsh Government taken to improve child safeguarding in Carmarthen West and South Pembrokeshire? OQ58036

I thank the Member for that question. The Welsh Government works closely with all regional safeguarding boards and local authorities to strengthen and improve safeguarding practice across Wales. New all-Wales safeguarding procedures have been developed with those boards, to ensure services better identify and implement learning.

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn yna. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda'r holl fyrddau diogelu rhanbarthol ac awdurdodau lleol i gryfhau a gwella arferion diogelu ledled Cymru. Mae gweithdrefnau diogelu newydd i Gymru gyfan wedi eu datblygu gyda'r byrddau hynny, i sicrhau bod gwasanaethau yn nodi ac yn gweithredu gwersi yn well.

First Minister, 20 years have now passed since the tragic murder of eight-year-old Victoria Climbié at the hands of her great aunt and partner in London. The case highlighted the failings of different Government agencies that failed to address the persistent abuse that she was suffering at the hands of her family. Whilst this murder did not take place in Wales, the report undertaken by Lord Laming in 2001 set out a number of recommendations as to how best reduce the chances of such horrific incidents happening again. Only last year, we saw the appalling murder of five-year-old Logan Mwangi at the hands of his mother and stepfather in Bridgend. Recently, I spoke to constituents who expressed their concerns that social services were not being transparent or accountable in the way that they were dealing with safeguarding matters. Indeed, Lord Laming's review highlighted that there was too much, and I quote, 

'organisational confusion and "buck passing"...to believe that the safety of a child can be achieved simply through issuing more guidance.'

First Minister, what measures are in place to ensure that these comments are listened to, and, a generation on, that cultures have changed? Diolch.

Prif Weinidog, mae 20 mlynedd wedi mynd heibio bellach ers llofruddiaeth drasig y plentyn wyth oed Victoria Climbié, yn nwylo ei hen fodryb a'i phartner yn Llundain. Amlygodd yr achos fethiannau gwahanol asiantaethau Llywodraeth a fethodd â mynd i'r afael â'r cam-drin parhaus yr oedd yn ei ddioddef gan ei theulu. Er na ddigwyddodd y llofruddiaeth hon yng Nghymru, nododd yr adroddiad a luniwyd gan yr Arglwydd Laming yn 2001 nifer o argymhellion ynghylch y ffordd orau o leihau'r siawns y bydd digwyddiadau erchyll o'r fath yn digwydd eto. Dim ond y llynedd, gwelsom lofruddiaeth ofnadwy y plentyn pump oed Logan Mwangi gan ei fam a'i lystad ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn ddiweddar, siaradais ag etholwyr a fynegodd eu pryderon nad oedd y gwasanaethau cymdeithasol yn bod yn dryloyw nac yn atebol yn y ffordd yr oedden nhw'n ymdrin â materion diogelu. Yn wir, amlygodd adolygiad yr Arglwydd Laming fod gormod, a dyfynnaf, 

'o ddryswch sefydliadol a "bwrw'r cyfrifoldeb"...i gredu y gellir sicrhau diogelwch plentyn dim ond drwy gyhoeddi mwy o ganllawiau.'

Prif Weinidog, pa fesurau sydd ar waith i sicrhau y gwrandewir ar y sylwadau hyn, a chenhedlaeth yn ddiweddarach, fod diwylliannau wedi newid? Diolch.

I thank Sam Kurtz for that important supplementary question. Victoria Climbié was just itself one more in a long line of significant child protection investigations. The foundational one in modern times was into the death of Maria Colwell back in 1974, and there's a very strong contrast between what the Colwell inquiry found and what the Climbié inquiry found. In the Colwell case, the inquiry found that that child's death was partly caused because every agency with whom she came into contact regarded itself as responsible for her welfare and didn't share information with other bodies; Climbié found almost exactly the opposite. In that case, any organisation onto whose desk the Victoria Climbié case arrived acted, Lord Laming said, as fast as it could to get that case off its desk and into the hands of another organisation. Our own Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 was very much designed to try to counteract that way of providing services for children, to make sure that children's services worked with others to help ensure the safety of children wherever they were in Wales.

The Member's original question asked me about Carmarthen West. When I visited Carmarthenshire social services some time ago, I was genuinely impressed by the way in which those services were organised to ensure that, for example, education and social services were part of a single directorate and worked together to make sure that children's interests were promoted and their safety promoted as well by those services working together. So, I think there are good examples of that happening across Wales. We need to make sure that that is consistently delivered. We have a series of reports that have helped us with that in more recent times, including the public law working group report. I was able to meet with the president of the family division only a couple of weeks ago, together with Judge Francis, the leading family court judge for Wales, to discuss a series of these matters. We will go on taking action at that Welsh Government level, but also working with our partners at the local authority level and at the regional partnership boards as well, all of whom have a part to play in making sure that the important points made by Mr Kurtz are addressed in the delivery of services in Wales.

Diolch i Sam Kurtz am y cwestiwn atodol pwysig yna. Roedd achos Victoria Climbié ei hun yn un arall mewn cyfres faith o ymchwiliadau amddiffyn plant arwyddocaol. Yr un sylfaenol yn yr oes fodern oedd yr un i farwolaeth Maria Colwell yn ôl ym 1974, a cheir gwrthgyferbyniad cryf iawn rhwng yr hyn a ganfu ymchwiliad Colwell a'r hyn a ganfu ymchwiliad Climbié. Yn achos Colwell, canfu'r ymchwiliad fod marwolaeth y plentyn hwnnw wedi ei achosi yn rhannol oherwydd bod pob asiantaeth y daeth i gysylltiad â hi yn ystyried ei hun yn gyfrifol am ei lles ac ni wnaethon nhw rannu gwybodaeth â chyrff eraill; canfu Climbié bron yn union i'r gwrthwyneb. Yn yr achos hwnnw, gweithredodd unrhyw sefydliad y cyrhaeddodd achos Victoria Climbié ar ei ddesg, meddai'r Arglwydd Laming, cyn gynted ag y gallai i gael yr achos hwnnw oddi ar ei ddesg ac i ddwylo sefydliad arall. Cynlluniwyd ein Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ein hunain i raddau helaeth i geisio gwrthweithio'r ffordd honno o ddarparu gwasanaethau i blant, i wneud yn siŵr bod gwasanaethau plant yn gweithio gydag eraill i helpu i sicrhau diogelwch plant lle bynnag yr oedden nhw yng Nghymru.

Roedd cwestiwn gwreiddiol yr Aelod yn fy holi am orllewin Caerfyrddin. Pan ymwelais â gwasanaethau cymdeithasol sir Gaerfyrddin gryn amser yn ôl, gwnaeth y ffordd yr oedd y gwasanaethau hynny wedi eu trefnu i sicrhau, er enghraifft, fod addysg a gwasanaethau cymdeithasol yn rhan o un gyfarwyddiaeth ac yn gweithio gyda'i gilydd i wneud yn siŵr bod buddiannau plant yn cael eu hybu a bod eu diogelwch yn cael ei hybu hefyd wrth i'r gwasanaethau hynny weithio gyda'i gilydd, argraff wirioneddol arnaf i. Felly, rwy'n credu bod enghreifftiau da o hynny yn digwydd ledled Cymru. Mae angen i ni wneud yn siŵr bod hynny yn cael ei wneud yn gyson. Mae gennym ni gyfres o adroddiadau sydd wedi ein helpu gyda hynny yn fwy diweddar, gan gynnwys adroddiad y gweithgor cyfraith gyhoeddus. Llwyddais i gyfarfod â llywydd yr is-adran deuluol wythnos neu ddwy yn unig yn ôl, ynghyd â'r Barnwr Francis, prif farnwr llys teulu Cymru, i drafod cyfres o'r materion hyn. Byddwn yn parhau i weithredu ar y lefel Llywodraeth Cymru honno, ond hefyd yn gweithio gyda'n partneriaid ar lefel awdurdod lleol ac ar y byrddau partneriaeth rhanbarthol hefyd, y mae gan bob un ohonyn nhw ran i'w chwarae o ran gwneud yn siŵr bod y pwyntiau pwysig a wnaed gan Mr Kurtz yn cael sylw wrth ddarparu gwasanaethau yng Nghymru.

14:05

Prynhawn da, Brif Weinidog. Diolch i Sam am godi'r mater yma. Dwi'n falch o weld materion gofal cymdeithasol plant yn cael eu trafod yma. Dwi'n pryderu'n fawr, Brif Weinidog, am y sefyllfa yng ngwasanaethau plant ein hawdurdodau lleol. Pa gymorth mae'r Llywodraeth yn ei gynnig i awdurdodau lleol, fel sir Benfro, i sicrhau bod gwasanaethau ar seilwaith cadarn, a beth sydd ar gael i gynnig cefnogaeth i'r bobl sy'n gweithio mor galed ar gyfer ein plant? Diolch yn fawr iawn.

Good afternoon, First Minister. Thank you to Sam for raising this issue. I'm very pleased to see the issues of social care for children being discussed here. I am very concerned, First Minister, about the situation in children's services in our local authorities. What support is the Government providing to local authorities, such as Pembrokeshire, to ensure that services are on a robust footing, and what is available to provide support for those people who work so hard on behalf of our children? Thank you very much.

Diolch yn fawr i Jane Dodds. Rŷn ni'n rhoi cymorth i'r awdurdodau lleol mewn nifer o ffyrdd. Rŷn ni wedi rhoi mwy o arian iddyn nhw yn ystod y pandemig i'w helpu nhw i ymdopi â'r sefyllfa yna. Cyfeiriais yn yr ateb gwreiddiol i Sam Kurtz at y cyngor newydd rŷn ni wedi'i greu gyda'r byrddau i helpu pobl yn y rheng flaen yn y gwaith caled maen nhw'n ei wneud. Rŷn ni'n gweithio ar y foment gyda'n prifysgolion i weld a oes yna fwy rŷn ni'n gallu'i wneud i dynnu mwy o bobl i mewn i'r cyrsiau hyfforddiant sydd gyda ni yma yng Nghymru i greu'r gweithlu am y dyfodol. So, dwi'n cytuno gyda beth ddywedodd Jane Dodds. Mae'n faes anodd, ac mae pobl ar y rheng flaen yn gweithio mor galed i gydweithio gyda phobl eraill i roi help a chymorth iddyn nhw. Mae nifer o bosibiliadau ble rŷn ni'n gallu cydweithio gyda'n gilydd i wella'r sefyllfa sy'n ei hwynebu nhw'n bresennol.

Thank you very much to Jane Dodds. We provide support to local authorities in a number of ways. We have provided more funding to them during the pandemic to help them to cope with that situation. I referred in my original answer to Sam Kurtz to the new guidance we have drawn up to help people in front-line services with the hard work that they're undertaking. We're working currently with our universities to see if there's more that we can do to draw in more people to the training courses that we have here in Wales to create a workforce for the future. So, I agree with what Jane Dodds said. It is a difficult area, and people on the front line are working so hard to work with other people to provide support and help to them. There are a number of possibilities where we can work together to improve the situation that's facing them currently.

Unigrwydd
Loneliness

5. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu'r camau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael ag unigrwydd yng Nghymru? OQ58032

5. Will the First Minister outline Welsh Government action to combat loneliness in Wales? OQ58032

Our strategy for tackling loneliness and social isolation, published in September last year, has been implemented through a £1.5 million fund delivering a wide range of local and innovative support. We will publish the first review of the strategy later this year, assessing progress and setting out next steps.

Mae ein strategaeth ar gyfer mynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol, a gyhoeddwyd ym mis Medi y llynedd, wedi ei gweithredu drwy gronfa gwerth £1.5 miliwn sy'n darparu amrywiaeth eang o gymorth lleol ac arloesol. Byddwn yn cyhoeddi'r adolygiad cyntaf o'r strategaeth yn ddiweddarach eleni, gan asesu cynnydd a chyflwyno'r camau nesaf.

Can I thank the First Minister for that response? Since the second world war, society has changed, which has led to an increase in loneliness and isolation for some. Families are smaller and more spread out, chapels and pubs have closed and the numbers attending have fallen significantly, work has become more fragmented, with work in the local factory becoming much rarer. Some choirs and other social groups have closed. One positive that we've seen in recent years has been the growth of Men's Sheds across Wales, including in Swansea East. Will the First Minister join me in welcoming the growth of Men's Sheds and outline Welsh Government's support for them? And just to add, women are allowed in Men's Sheds. 

A gaf i ddiolch i'r Prif Weinidog am yr ateb yna? Ers yr ail ryfel byd, mae cymdeithas wedi newid, sydd wedi arwain at gynnydd mewn unigrwydd ac ynysigrwydd i rai. Mae teuluoedd yn llai ac yn fwy gwasgaredig, mae capeli a thafarndai wedi cau ac mae'r niferoedd sy'n mynd iddyn nhw wedi gostwng yn sylweddol, mae gwaith wedi mynd yn fwy tameidiog, gyda gwaith yn y ffatri leol yn mynd yn llawer mwy prin. Mae rhai corau a grwpiau cymdeithasol eraill wedi cau. Un peth cadarnhaol yr ydym ni wedi ei weld yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw twf Siediau Dynion ledled Cymru, gan gynnwys yn nwyrain Abertawe. A wnaiff y Prif Weinidog ymuno â mi i groesawu twf Siediau Dynion ac amlinellu cefnogaeth Llywodraeth Cymru iddyn nhw? A dim ond i ychwanegu, mae menywod yn cael bod croeso yn Siediau Dynion.

I thank Mike Hedges very much. The picture, I think, is a mixed one, isn't it? Many things have changed over the period since the second world war. Some of those things make loneliness and isolation more difficult, some things have eroded those factors as well. I think I remember telling the story on the floor of the Senedd once of my mother telling me that, in 1946, her friend had gone from St Clears to work in Carmarthen, 9 miles away, and she had a board in Carmarthen, because, in 1946, you couldn't travel those 9 miles on a daily basis. Now, you can speak to your relations in Australia on a Zoom call without it being difficult for anybody. So, while some things have got more difficult, other forms of communication have eroded the difficulties of loneliness and isolation, and there are important lessons for us to learn. 

The Men's Sheds initiative is one of those examples, originated, of course, in Australia. I know that Mike Hedges will be aware of the support that Swansea council, for example, has given to seven different Men's Sheds initiatives, using funds provided to the council by the Welsh Government, two of those in Clydach and Ynystawe in the Member's own constituency. They are only two examples of that initiative, which is to be found in all parts of Wales. Mike Hedges is right, of course, Llywydd; in Denbighshire, for example, funds from the Welsh Government have been used directly for Women's Sheds organisations, as well as Men's Sheds. Making sure that those possibilities are equally available to all our citizens is an important part of eroding loneliness and isolation across the whole of the population.

Diolch yn fawr iawn i Mike Hedges. Mae'r darlun, rwy'n meddwl, yn un cymysg, onid yw? Mae llawer o bethau wedi newid dros y cyfnod ers yr ail ryfel byd. Mae rhai o'r pethau hynny yn gwneud unigrwydd ac ynysigrwydd yn anoddach, mae rhai pethau wedi erydu'r ffactorau hynny hefyd. Rwy'n credu fy mod i'n cofio adrodd y stori ar lawr y Senedd ar ôl i fy mam ddweud wrthyf i fod ei ffrind, ym 1946, wedi mynd o Sanclêr i weithio yng Nghaerfyrddin, 9 milltir i ffwrdd, ac roedd yn rhaid iddi aros mewn llety yng Nghaerfyrddin, oherwydd, ym 1946, allech chi ddim teithio'r 9 milltir hynny bob dydd. Nawr, fe allwch chi siarad â'ch perthnasau yn Awstralia ar alwad Zoom heb iddo fod yn anodd i neb. Felly, er bod rhai pethau wedi mynd yn anoddach, mae mathau eraill o gyfathrebu wedi erydu anawsterau unigrwydd ac ynysigrwydd, ac mae gwersi pwysig i ni eu dysgu.

Mae'r fenter Siediau Dynion yn un o'r enghreifftiau hynny, a ddeilliodd, wrth gwrs, o Awstralia. Rwy'n gwybod y bydd Mike Hedges yn ymwybodol o'r gefnogaeth y mae cyngor Abertawe, er enghraifft, wedi ei rhoi i saith gwahanol fenter Siediau Dynion, gan ddefnyddio arian a roddwyd i'r cyngor gan Lywodraeth Cymru, dau ohonyn nhw yng Nghlydach ac Ynystawe yn etholaeth yr Aelod ei hun. Dim ond dwy enghraifft ydyn nhw o'r fenter honno, sydd i'w chael ym mhob rhan o Gymru. Mae Mike Hedges yn iawn, wrth gwrs, Llywydd; yn sir Ddinbych, er enghraifft, defnyddiwyd cyllid gan Lywodraeth Cymru yn uniongyrchol ar gyfer sefydliadau Siediau Menywod, yn ogystal â Siediau Dynion. Mae gwneud yn siŵr bod y posibiliadau hynny ar gael i'n holl ddinasyddion yn rhan bwysig o erydu unigrwydd ac ynysigrwydd ar draws y boblogaeth gyfan.

14:10
Gwasanaethau Ysbytai
Hospital Services

6. Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effeithiolrwydd cyfluniad presennol gwasanaethau ysbytai yn Nwyrain De Cymru? OQ58066

6. What analysis has the Welsh Government made of the effectiveness of the current configuration of hospital services in South Wales East? OQ58066

I thank the Member for that. The Grange University Hospital opened in 2020, on budget and ahead of schedule. As we emerge from the pandemic, the Aneurin Bevan University Health Board has reviewed its clinical model to ensure optimum delivery of care across all hospitals in the region.

Diolch i'r Aelod am hynna. Agorodd Ysbyty Athrofaol y Faenor yn 2020, yn unol â'r gyllideb ac yn gynt na'r disgwyl. Wrth i ni ddod allan o'r pandemig, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi adolygu ei fodel clinigol i sicrhau'r ddarpariaeth orau bosibl o ofal ar draws pob ysbyty yn y rhanbarth.

Diolch. First Minister, access to hospital services in the south-east of Wales is a significant problem. I've raised this in the Senedd before, particularly the fact that, when Caerphilly miners hospital closed, the Rhymney valley was left without an A&E. We were told that Ysbyty Ystrad Fawr would have one; the road signs originally said that it would, but the signs were changed and the hospital plans were downgraded. I'm not aware that any public explanation was given about why that has happened. Patients also have to travel long distances now, as we've heard already this afternoon, across the Valleys to get to routine appointments. I've heard from one woman living in Caerphilly who told me that she had to make a 56-mile round trip to get to a gynaecology appointment in Nevill Hall. This overcentralisation of services is impacting on workforce planning and morale. Junior doctors are limited in what learning opportunities they can access under a fragmented system, and medical training is suffering. I've called for a review of how hospital services in the area are configured because of this stress on hospitals, the disarray for staff and disruption to patient care. First Minister, do you agree that such a review is now overdue?

Diolch. Prif Weinidog, mae mynediad at wasanaethau ysbyty yn y de-ddwyrain yn broblem sylweddol. Rwyf i wedi codi hyn yn y Senedd o'r blaen, yn enwedig y ffaith, pan gaeodd ysbyty glowyr Caerffili, fod cwm Rhymni wedi ei adael heb adran damweiniau ac achosion brys. Dywedwyd wrthym ni y byddai un yn Ysbyty Ystrad Fawr; dywedodd yr arwyddion ffyrdd wrthym ni yn wreiddiol y byddai, ond cafodd yr arwyddion eu newid a chynlluniau'r ysbyty eu hisraddio. Nid wyf i'n ymwybodol o unrhyw esboniad cyhoeddus a gafodd ei roi ynghylch pam mae hynny wedi digwydd. Mae'n rhaid i gleifion hefyd deithio yn bell erbyn hyn, fel yr ydym ni wedi clywed eisoes y prynhawn yma, ar draws y Cymoedd i gyrraedd apwyntiadau mater o drefn. Rwyf i wedi clywed gan un fenyw sy'n byw yng Nghaerffili a ddywedodd wrthyf i y bu'n rhaid iddi wneud taith dwy ffordd 56 milltir o hyd i gyrraedd apwyntiad gynaecoleg yn Nevill Hall. Mae'r drefn hon o or-ganoli gwasanaethau yn effeithio ar gynllunio'r gweithlu ac ysbryd. Mae meddygon iau yn gyfyngedig o ran pa gyfleoedd dysgu y gallan nhw fanteisio arnyn nhw o dan system ddarniog, ac mae hyfforddiant meddygol yn dioddef. Rwyf i wedi galw am adolygiad o'r ffordd y mae gwasanaethau ysbytai yn yr ardal wedi eu trefnu oherwydd y straen hwn ar ysbytai, yr anhrefn i staff a'r amharu ar ofal cleifion. Prif Weinidog, a ydych chi'n cytuno ei bod hi'n hen bryd cynnal adolygiad o'r fath?

I referred in my original answer to the fact that Aneurin Bevan University Health Board has been reviewing the way in which its structure of hospital services, and not just hospital services, is currently configured. I don't agree with the point the Member made about downgrading and fragmentation; I think the Clinical Futures programme was a model of how a planned system can be developed to provide services in a part of Wales. I'm sure that the Member is right that the model always needs to be kept under review; we've always got to be making sure that it's working as it is intended.

The model is a genuinely thoroughgoing one. It has the Grange hospital providing specialist services and critical care, it has three enhanced local general hospitals—the Royal Gwent, Nevill Hall and Ysbyty Ystrad Fawr—and it then has three further community hospitals—Ysbyty Aneurin Bevan, the Chepstow hospital and the county hospital. And it has urgent primary care centres—so, two new urgent primary care centres, one at the Royal Gwent and one at Nevill Hall, established with additional funding from the Welsh Government. Eighty-two thousand patients have now been seen at those new urgent primary care centres to make sure that people can receive those services as close to home as possible. And then you have, beyond that, the network of primary care services itself.

I'm sure that Delyth Jewell will welcome the ambition in the planned care programme, published by my colleague Eluned Morgan only a couple of weeks ago—[Inaudible.]—people would have had to travel to a hospital to receive can be now provided online with people in their own homes, and that 50 per cent of all follow-up appointments can clinically effectively be delivered in that way. We need to think about how the lessons we have learned over the last couple of years can be put to work to avoid some of those unnecessary and difficult journeys for people who are unwell in the first place and that previously would've been the routine way in which services would be provided. We can do better than that, and in been doing better than that, we can make sure that some of those access issues to which Delyth Jewell has referred can be significantly improved.

Cyfeiriais yn fy ateb gwreiddiol at y ffaith bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi bod yn adolygu'r ffordd y mae ei strwythur o wasanaethau ysbytai, ac nid gwasanaethau ysbyty yn unig, wedi eu trefnu ar hyn o bryd. Nid wyf i'n cytuno â'r pwynt a wnaeth yr Aelod am israddio a darnio; rwy'n credu bod y rhaglen Dyfodol Clinigol yn fodel o sut y gellir datblygu system wedi ei chynllunio i ddarparu gwasanaethau mewn rhan o Gymru. Rwy'n siŵr bod yr Aelod yn iawn bod angen adolygu'r model yn barhaus; mae'n rhaid i ni fod yn gwneud yn siŵr bob amser ei fod yn gweithio yn unol â'i fwriad.

Mae'r model yn un sy'n wirioneddol drylwyr. Mae ganddo ysbyty'r Faenor yn darparu gwasanaethau arbenigol a gofal critigol, mae ganddo dri ysbyty cyffredinol lleol estynedig—Ysbyty Brenhinol Gwent, Nevill Hall ac Ysbyty Ystrad Fawr—ac yna mae ganddo dri ysbyty cymunedol arall—Ysbyty Aneurin Bevan, ysbyty Cas-gwent a'r ysbyty sirol. Ac mae ganddo ganolfannau gofal sylfaenol brys—felly, dwy ganolfan gofal sylfaenol frys newydd, un yn Ysbyty Brenhinol Gwent ac un yn Nevill Hall, a sefydlwyd gydag arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Mae 82,000 o gleifion bellach wedi eu gweld yn y canolfannau gofal sylfaenol brys newydd hynny i wneud yn siŵr y gall pobl gael y gwasanaethau hynny mor agos i'w cartrefi â phosibl. Ac yna mae gennych chi, y tu hwnt i hynny, y rhwydwaith o wasanaethau gofal sylfaenol ei hun.

Rwy'n siŵr y bydd Delyth Jewell yn croesawu'r uchelgais yn y rhaglen gofal wedi'i gynllunio, a gyhoeddwyd gan fy nghyd-Weinidog Eluned Morgan dim ond wythnos neu ddwy yn ôl—[Anghlywadwy.]—byddai pobl wedi gorfod teithio i ysbyty i dderbyn gofal a all gael ei ddarparu ar-lein bellach gyda phobl yn eu cartrefi eu hunain, ac y gellir darparu 50 y cant o'r holl apwyntiadau dilynol yn glinigol effeithiol yn y ffordd honno. Mae angen i ni feddwl am sut y gellir rhoi'r gwersi yr ydym ni wedi eu dysgu dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf ar waith i osgoi rhai o'r teithiau diangen ac anodd hynny i bobl sy'n sâl yn y lle cyntaf ac a fyddai'r ffordd arferol o ddarparu gwasanaethau yn y gorffennol. Gallwn ni wneud yn well na hynny, a thrwy wneud yn well na hynny, gallwn wneud yn siŵr y gellir gwella'n sylweddol rai o'r materion mynediad hynny y mae Delyth Jewell wedi cyfeirio atyn nhw.

14:15
2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement

Yr eitem nesaf, felly, yw'r datganiad a chyhoeddiad busnes, a dwi'n galw ar y Trefnydd i wneud y datganiad hynny. Lesley Griffiths.

The next item, therefore, is the business statement and announcement, and I call on the Trefnydd to make that statement. Lesley Griffiths.

Member
Lesley Griffiths 14:15:28
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd

Diolch, Llywydd. There is one change to this week's business. The Business Committee has agreed tomorrow's Conservative and Plaid Cymru debates should be swapped. Draft business for the next three weeks is set out on the business statement and announcement, which can be found amongst the meeting papers available to Members electronically.

Diolch, Llywydd. Mae un newid i fusnes yr wythnos hon. Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cytuno y dylai dadleuon y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru gael eu cyfnewid yfory. Mae'r busnes drafft ar gyfer y tair wythnos nesaf wedi'i nodi ar y datganiad a chyhoeddiad busnes, sydd i'w weld ymhlith y papurau cyfarfod sydd ar gael i'r Aelodau yn electronig.

Diolch, Trefnydd. The phosphate regulations imposed by Natural Resources Wales in the river special areas of conservation are still having major issues right across Wales, and we are very near to crisis point in many of our industries, with our building profession almost coming to a halt in certain parts of Wales. So, can we have a statement from the Minister for Climate Change around the findings of the working group that was set up to find a solution to this problem? Because the sooner we get this problem solved, the sooner we can get our planning system and our buildings moving again. Diolch, Llywydd.

Diolch, Trefnydd. Mae gan reoliadau ffosffad sydd wedi'u gosod gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn ardaloedd cadwraeth arbennig afonydd broblemau mawr ledled Cymru o hyd, ac rydym ni'n agos iawn at argyfwng mewn llawer o'n diwydiannau, gyda'n proffesiwn adeiladu bron â phallu'n gyfan gwbl mewn rhai rhannau o Gymru. Felly, a gawn ni ddatganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch canfyddiadau'r gweithgor a gafodd ei sefydlu i ddod o hyd i ateb i'r broblem hon? Oherwydd cyntaf i gyd y gwnawn ni ddatrys y broblem hon, cyntaf i gyd y gallwn ni gael ein system gynllunio a'n hadeiladau i symud eto. Diolch, Llywydd.

Thank you. So, you refer to a piece of work that is currently being undertaken, and I know the Minister is having a look at what has come from the group, and she certainly will be bringing Members up to date when she's considered all the recommendations.

Diolch. Felly, rydych chi'n cyfeirio at ddarn o waith sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd, a gwn i fod y Gweinidog yn ystyried yr hyn sydd wedi dod o'r grŵp, ac yn sicr bydd hi'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau pan fydd hi wedi ystyried yr holl argymhellion.

Gaf i ofyn am ddau ddatganiad, os gwelwch yn dda, yn ymwneud â ffyrdd gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd? Yn gyntaf, gawn ni ddiweddariad ganddo ynghylch Llanbedr a beth ydy'r diweddaraf, os gwelwch yn dda? Yn anffodus, bu yna ddamwain ffordd ofnadwy yn y pentref ar fore Sul, yr wythfed o'r mis yma, ac fe ddioddefodd gŵr anafiadau difrifol. Dwi'n siŵr ein bod ni oll yn dymuno gwellhad llawn a buan iddo fo. Yn sgil hyn, caewyd y ffordd am y rhan fwyaf o'r diwrnod, gan orfodi pobl y pentref i wneud taith o 40 milltir o amgylch mynyddoedd y Rhinogydd er mwyn cyrraedd Harlech, sydd ond 3 milltir i ffwrdd. Dyna'r peryg o gael un lôn yn unig, ac yn enghraifft bellach o pam fod angen ffordd osgoi. Felly, mae angen datrysiad buan arnom, os gwelwch yn dda.

Yn ail, gawn ni ddiweddariad hefyd gan y Dirprwy Weinidog ynghylch cynlluniau i wella diogelwch ffyrdd cefn gwlad yn y gogledd? Dŷn ni wedi gweld nifer o ddamweiniau yn ddiweddar—dwy ddamwain ddifrifol, er enghraifft, ddwy wythnos yn olynol ar yr A494 ger Glan-yr-Afon ar bwys y Bala. Dywed trigolion lleol wrthyf fi eu bod nhw ofn gweld yr haul yn tywynnu gan fod hyn yn anochel yn golygu bod damweiniau am fod ar y ffordd. Flwyddyn ddiwethaf, cafwyd chwe damwain angheuol ar ffyrdd Meirionnydd yn unig, a 36 anaf difrifol hefyd. Roedd hanner y damweiniau angheuol yn yrwyr beiciau modur. Yn wir, ers 2016, mae yna 24 damwain angheuol a 162 damwain difrifol ar ffyrdd Meirionnydd. Felly, gawn ni ddiweddariad gan y Gweinidog ynghylch pa gamau mae o'n eu cymryd er mwyn sicrhau diogelwch ffyrdd yn y gogledd? Diolch.

May I ask for two statements on roads from the Deputy Minister for Climate Change? First of all, may we have an update on Llanbedr and what's the latest, please? Unfortunately, there was a terrible road traffic accident on Sunday morning, the eighth of this month, and a gentleman had serious injuries. I'm sure we all wish him a good recovery. As a result of this, the road was closed for most of the day, which meant that villagers had to make a 40-mile journey around the area to get to Harlech, which is only 3 miles away. This is the danger of having one lane only, and another example of why there is a need for a bypass. So, there is a need for a swift solution.

Secondly, may we have an update also from the Deputy Minister regarding plans to improve safety on rural roads in north Wales? We've seen a number of recent accidents—two serious accidents, for example, on two following weeks, on the A494 near Glan-yr-Afon near Bala. Local residents tell me that they are afraid of seeing the sun shining, because this inevitably means that accidents are going to happen on the road. Last year, there were six fatal accidents on Meirionnydd roads only, and 36 serious injuries as well. Half of the fatal accidents were motorbike riders. Since 2006, 24 fatal accidents and 162 serious accidents have occurred on Meirionnydd roads. So, can we have an update from the Minister regarding what steps he's taking to ensure road safety in north Wales? Thank you.

Thank you. I will certainly ask the Deputy Minister for Climate Change if there is anything he can update Members on in relation to road safety. I'm not sure if you said on rural roads or north Wales.

In relation to the Llanbedr bypass—and I certainly join you in sending best wishes to the gentleman who was injured—the report, as you're aware, by the chair of the roads review panel, concluded that the scheme did not align well with new Welsh Government transport and climate policy. The Deputy Minister for Climate Change has committed to providing funding for the development and implementation of an alternative package of measures to address the negative impact of traffic in Llanbedr and will update Members in due course.

Diolch. Byddaf i'n sicr yn gofyn i'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a oes unrhyw wybodaeth ddiweddar y gall ei rhoi i'r Aelodau yng nghyswllt diogelwch ar y ffyrdd. Nid wyf i'n siŵr a wnaethoch chi sôn am ffyrdd gwledig neu'r gogledd.

O ran ffordd osgoi Llanbedr—ac rwy'n sicr yn ategu eich dymuniadau gorau i'r dyn a gafodd ei anafu—daeth yr adroddiad, fel y gwyddoch chi, gan gadeirydd y panel adolygu ffyrdd, i'r casgliad nad oedd y cynllun yn cyd-fynd yn dda â pholisi trafnidiaeth a hinsawdd newydd Llywodraeth Cymru. Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi ymrwymo i ddarparu cyllid ar gyfer datblygu a gweithredu pecyn arall o fesurau i ymdrin ag effaith negyddol traffig yn Llanbedr a bydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau maes o law.

We heard earlier from the leader of Plaid Cymru of the risk of cuts to public services that are controlled by the UK Government, including the Driver and Vehicle Licensing Agency. One of my constituents, who's waiting to renew her short-term licence, which, because of her medical condition, she has to renew every three years, but unlike certain conditions like epilepsy and diabetes, she's unable to do an online application; she has to wait for the DVLA to send out her invitation to renew. And at the moment, (a) that arrived late, and (b) her GP is currently saying they're still not doing any DVLA referrals, without which she's unable to renew her driving licence, and this is actually trapping her in her own home, as opposed to holding down a full-time job, having a full social life, being able to visit people, do all her own shopping, et cetera. So, there must be many other people affected in this way by a DVLA that is simply not able to keep pace with the requirements that are required for people who need short-term licences. So, I wondered if we could have a statement from the Minister for Social Justice on how people with these disabilities are affected by this failure of the DVLA to process these applications in the short term, because her licence has now run out and she, as I said, is trapped in her own home.

Gwnaethom ni glywed yn gynharach gan arweinydd Plaid Cymru am y risg o doriadau i wasanaethau cyhoeddus sy'n cael eu rheoli gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau. Mae un o fy etholwyr, sy'n aros i adnewyddu ei thrwydded tymor byr, sydd, oherwydd ei chyflwr meddygol, yn gorfod cael ei hadnewyddu bob tair blynedd, ond yn wahanol i rai cyflyrau fel epilepsi a diabetes, nid yw hi'n gallu gwneud cais ar-lein; mae'n rhaid iddi aros i'r DVLA anfon ei gwahoddiad i adnewyddu. Ac ar hyn o bryd, (a) cyrhaeddodd hwnnw'n hwyr, a (b) mae ei meddyg teulu ar hyn o bryd yn dweud nad ydyn nhw'n gwneud unrhyw atgyfeiriadau DVLA o hyd, heb atgyfeiriad nid yw hi'n gallu adnewyddu ei thrwydded yrru, ac mae hyn mewn gwirionedd yn golygu ei bod hi'n gaeth yn ei chartref ei hun, yn hytrach nag yn gallu bod mewn swydd amser llawn, cael bywyd cymdeithasol llawn, gallu ymweld â phobl, gwneud ei holl siopa ei hun, ac ati. Felly, mae'n rhaid bod hyn yn effeithio ar lawer o bobl eraill oherwydd nad yw'r DVLA yn gallu ymdopi â'r gofynion sy'n ofynnol ar gyfer pobl y mae angen trwyddedau tymor byr arnyn nhw. Felly, tybed a gawn ni ddatganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch sut y mae methiant y DVLA yn prosesu'r ceisiadau hyn yn effeithio ar bobl â'r anableddau hyn yn y tymor byr, oherwydd mae ei thrwydded nawr wedi dod i ben ac mae hi, fel y dywedais i, yn gaeth yn ei chartref ei hun.

14:20

Thank you, and I think you raise a very important point. As you say, it's not an issue for Welsh Government around the issuing of licences, it's a reserved matter, and this is held by the UK Government. We're not responsible for that. However, you're making a point around the fact that your constituent's GP is unable to assist her in the way that really is necessary. I would urge you to inform her that I really do think she should speak to her practice manager in the GP surgery to see if anything can be done, because, to me, that seems a very simple and easy thing to be able to do to assist her.

Diolch, ac rwy'n credu eich bod chi'n codi pwynt pwysig iawn. Fel yr ydych chi'n ei ddweud, nid yw'n fater i Lywodraeth Cymru o ran rhoi trwyddedau, mae'n fater a gedwir yn ôl, ac mae hyn yn cael ei gadw gan Lywodraeth y DU. Nid ydym ni'n gyfrifol am hynny. Fodd bynnag, yr ydych chi'n gwneud pwynt ynglŷn â'r ffaith nad yw meddyg teulu eich etholwr yn gallu ei chynorthwyo yn y ffordd sydd wir ei hangen. Byddwn i'n eich annog chi i roi gwybod iddi hi fy mod i o'r farn y dylai hi siarad â'i rheolwr practis yn y feddygfa i weld a oes modd gwneud unrhyw beth, oherwydd, i mi, mae hwn yn ymddangos yn beth syml a hawdd iawn ei wneud i'w chynorthwyo hi.

Trefnydd, can I ask for an urgent statement from the Minister for local government after a number of constituents in the county of Bridgend have contacted me about their concerns about the appointments process within Bridgend County Borough Council? This comes after a Labour cabinet member in Bridgend County Borough Council was employed to work in a high-level salaried officer role in the very department for which he was responsible. Media sources have reported that the Labour cabinet member for communities in the council at the time he applied for the role was later then appointed as the new climate change response manager in that same communities directorate. It raises considerable questions for the council to answer about whether he was interviewed by officers in his own department, whether he held all the necessary qualifications for the role and the appropriateness of the process. I've written to the Labour leader of Bridgend County Borough Council with these questions in the hope that it will clear up the whole debacle, but at present I haven't had a reply, and they're also ignoring requests for an internal review into the situation too. The same council has also recently been forced to apologise after the Arbed scheme in Caerau, which went disastrously wrong, discovered the contract for the work carried out was awarded to a company with links to a sitting Labour cabinet member at that time. It's clear to me that there's a significant loophole in the legislation from Welsh Government that has allowed this situation in Bridgend County Borough Council to develop, where the public are raising serious concerns about the way the council handles the interests of its cabinet members. So, can I please ask for an urgent statement to clear up the matter and find out what action the Minister will take to clear it up?

Trefnydd, a gaf i ofyn am ddatganiad brys gan y Gweinidog llywodraeth leol ar ôl i nifer o etholwyr yn sir Pen-y-bont ar Ogwr gysylltu â mi ynglŷn â'u pryderon am y broses benodi yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr? Daw hyn ar ôl i aelod cabinet Llafur yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gael ei gyflogi i weithio mewn swydd swyddog cyflogedig lefel uchel yn yr union adran yr oedd ef yn gyfrifol amdani. Mae ffynonellau'r cyfryngau wedi adrodd bod yr aelod cabinet Llafur yn y cyngor dros gymunedau ar yr adeg y gwnaeth gais am y swydd, wedi'i benodi'n ddiweddarach wedyn fel y rheolwr newydd ymateb i newid hinsawdd yn yr un gyfarwyddiaeth gymunedau. Mae'n codi cwestiynau sylweddol i'r cyngor eu hateb ynghylch a gafodd ei gyfweld gan swyddogion yn ei adran ei hun, a oedd ganddo'r holl gymwysterau angenrheidiol ar gyfer y swydd a phriodoldeb y broses. Rwyf i wedi ysgrifennu at arweinydd Llafur Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda'r cwestiynau hyn yn y gobaith y bydd yn egluro'r llanastr cyfan, ond ar hyn o bryd nid wyf i wedi cael ateb, ac maen nhw hefyd yn anwybyddu ceisiadau am adolygiad mewnol i'r sefyllfa hefyd. Mae'r un cyngor hefyd wedi cael ei orfodi i ymddiheuro'n ddiweddar ar ôl i'r cynllun Arbed yng Nghaerau, a aeth o'i le'n drychinebus, ddarganfod bod y contract ar gyfer y gwaith a gafodd ei gyflawni wedi'i ddyfarnu i gwmni gyda chysylltiadau ag aelod Llafur y cabinet a oedd yn eistedd bryd hynny. Mae'n amlwg i mi fod bwlch sylweddol yn neddfwriaeth Llywodraeth Cymru sydd wedi caniatáu i'r sefyllfa hon yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddatblygu, pan fo'r cyhoedd yn codi pryderon difrifol am y ffordd y mae'r cyngor yn ymdrin â buddiannau ei aelodau cabinet. Felly, a gaf i ofyn am ddatganiad brys i ddatrys y mater a darganfod pa gamau y bydd y Gweinidog yn eu cymryd i'w ddatrys?

I would advise the Member to await a response to his letter—I think he said to the leader of Bridgend council. And then once you've had the response, perhaps after you've considered it, if you feel you need to, write to the Minister for Finance and Local Government.

Byddwn i'n cynghori'r Aelod i aros am ymateb i'w lythyr—at arweinydd cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, rwy'n credu iddo ddweud. Ac yna ar ôl i chi gael yr ymateb, efallai ar ôl i chi ei ystyried, os ydych chi'n teimlo bod angen i chi wneud hynny, ysgrifennwch at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

Good afternoon, Minister. I'm sure you know what I'm going to be asking you, but it's in relation to those greyhounds. Could I request a statement from yourself in your capacity as Minister for Rural Affairs and North Wales on progress towards a ban on greyhound racing? I do want to thank you for your promise to attend our Hope Rescue walk tomorrow, and I do welcome any other Members of the Senedd. I would have brought my own greyhound rescue, Arthur, there, but I'm afraid he has problems with his legs that have come about, sadly, through greyhound racing, which is why we need to ban this cruel activity. Thank you. Diolch yn fawr iawn.

Prynhawn da, Gweinidog. Rwy'n siŵr eich bod chi'n gwybod beth yr wyf am ofyn i chi, ond mae'n ymwneud â'r milgwn hynny. A gaf i ofyn am ddatganiad gennych chi eich hun yn rhinwedd eich swydd fel y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru ar y cynnydd tuag at wahardd rasio milgwn? Hoffwn i ddiolch i chi am eich addewid i fynd ar ein taith gerdded Hope Rescue yfory, ac rwy'n croesawu unrhyw Aelodau eraill o'r Senedd. Byddwn i wedi dod ag Arthur, fy milgi a achubwyd, fy hun yno, ond mae arnaf i ofn fod ganddo broblemau â'i goesau sydd wedi digwydd, yn anffodus, drwy rasys milgwn, a dyna pam y mae angen i ni wahardd y gweithgaredd creulon hwn. Diolch. Diolch yn fawr iawn.

Thank you very much, and I'm very much looking forward to a walk round the Senedd tomorrow with some greyhounds, and like you, I would encourage all Members or as many Members as possible to join this. I think it's being hosted by Luke Fletcher and yourself. I'm aware, obviously, of the petition that had a significant number of names added to it, and I know it's being considered by the Petitions Committee at the current time. I also met, I think it was at your suggestion, with Hope Rescue to see what further we could do. As you know, it is absolutely my intention to consider greyhound racing in Wales as part of a future licensing scheme in the first interim, and that's set out in our animal welfare plan for Wales. As you know, it's a five-year plan, so I'm unable to give a specific date as to when we will be doing that, but I am absolutely committed to doing all we can to support greyhounds like your Arthur.

Diolch yn fawr iawn, ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at fynd am dro o amgylch y Senedd yfory gydag ychydig o filgwn, ac fel chi, byddwn i'n annog pob Aelod neu gymaint o Aelodau â phosibl i ymuno. Rwy'n credu ei fod yn cael ei gynnal gan Luke Fletcher a chithau. Rwy'n ymwybodol, yn amlwg, o'r ddeiseb a oedd â nifer sylweddol o enwau wedi'u hychwanegu ati, a gwn i ei bod yn cael ei hystyried gan y Pwyllgor Deisebau ar hyn o bryd. Gwnes i gyfarfod hefyd, ac rwy'n credu yr oedd hynny ar sail eich awgrym chi, gyda Hope Rescue i weld beth arall y byddai modd i ni ei wneud. Fel y gwyddoch chi, fy mwriad yn bendant yw ystyried rasio milgwn yng Nghymru fel rhan o gynllun trwyddedu yn y dyfodol i ddechrau, ac mae hynny wedi'i nodi yn ein cynllun lles anifeiliaid i Gymru. Fel y gwyddoch chi, mae'n gynllun pum mlynedd, felly ni allaf i roi dyddiad penodol o ran pryd y byddwn ni'n gwneud hynny, ond rwyf i wedi ymrwymo'n llwyr i wneud popeth o fewn ein gallu ni i gefnogi milgwn fel eich Arthur chi.

Minister, I'm asking for a business statement today regarding the UK Government's Online Safety Bill, as it was raised in the Senedd, in the Chamber, last week. In February of this year, the UK Government announced two regressive and unworkable additions to the Online Safety Bill. Many human rights and digital rights camp groups have said that with each new announcement the Bill demonstrates itself to make the online world less safe for the people that it claims to protect, particularly LGBTQ+ people, survivors of abuse and ethnic minorities.

Firstly, by cracking down on anonymity

'The government claims that abuse is "thought" to be linked to anonymity but in practice, most online abuse is done by very identifiable people',

but for victims of abuse and prejudice, anonymity is necessary and the only way that they can access the online world while staying safe. Secondly, claiming to crack down on 'legal but harmful' content, the UK Government states that adult users will be able to opt out of this. However, errors in filters and content moderating algorithms have a tendency to discriminate against the people that these proposals are designed to protect. It is well known that LGBTQ+ content is routinely identified by machines as potentially sexual in nature and blocked.

So, my question is: could I therefore ask for a statement on how the Welsh Government is engaging with the UK Government on the Online Safety Bill and what Ministers are doing to ensure that internet safety is achieved through more rights to citizens as opposed to the dismantling of free speech that we are seeing in this Bill?

Gweinidog, rwyf i'n gofyn am ddatganiad busnes heddiw ynghylch Bil Diogelwch Ar-lein Llywodraeth y DU, oherwydd iddo gael ei godi yn y Senedd, yn y Siambr, yr wythnos diwethaf. Ym mis Chwefror eleni, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ddau ychwanegiad i'r Bil Diogelwch Ar-lein a oedd yn anymarferol ac yn cymryd cam yn ôl. Mae llawer o grwpiau ymgyrchu hawliau dynol a hawliau digidol wedi dweud bod y Bil, gyda phob cyhoeddiad newydd, yn dangos ei fod yn gwneud y byd ar-lein yn llai diogel i'r bobl y mae'n honni ei fod yn eu hamddiffyn, yn enwedig pobl LHDTC+, goroeswyr camdriniaeth a lleiafrifoedd ethnig.

Yn gyntaf, drwy fod yn fwy llawdrwm ynghylch anhysbysrwydd

'Mae'r llywodraeth yn honni ei fod yn "dybiedig" bod camdriniaeth yn gysylltiedig ag anhysbysrwydd ond yn ymarferol, mae'r rhan fwyaf o gamdriniaeth ar-lein yn cael ei wneud gan bobl adnabyddadwy iawn',

ond i ddioddefwyr camdriniaeth a rhagfarn, mae anhysbysrwydd yn angenrheidiol a'r unig ffordd y gallan nhw gael mynediad i'r byd ar-lein gan aros yn ddiogel. Yn ail, wrth honni ei bod yn ymdrin â chynnwys 'cyfreithiol ond niweidiol', mae Llywodraeth y DU yn dweud y bydd defnyddwyr sy'n oedolion yn gallu optio allan o hyn. Fodd bynnag, mae gwallau mewn hidlyddion ac algorithmau cymedroli cynnwys yn dueddol o wahaniaethu yn erbyn y bobl y mae'r cynigion hyn wedi'u cynllunio i'w diogelu. Mae'n hysbys bod cynnwys LHDTC+ yn cael ei nodi a'u rhwystro, fel mater o drefn gan beiriannau fel rhywbeth a allai fod yn rhywiol eu natur

Felly, fy nghwestiwn i yw: a gaf i ofyn felly am ddatganiad ar sut y mae Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â Llywodraeth y DU ar y Bil Diogelwch Ar-lein a'r hyn y mae Gweinidogion yn ei wneud i sicrhau bod diogelwch ar y rhyngrwyd yn cael ei gyflawni drwy fwy o hawliau i ddinasyddion yn hytrach na datgymalu rhyddid barn yr ydym ni'n ei weld yn y Bil hwn?

14:25

Thank you very much. Obviously, we are very aware of the UK Government's Online Safety Bill that has been introduced into Parliament. Digital tools and technologies are a part of everyday life for us and it's a very important area that you've raised. I know the Chief Whip and Deputy Minister for culture and sport has been liaising with the UK Government, and certainly her officials have very regular engagement regarding the draft Bill. They've also been in dialogue with Ofcom Wales about how they're going to use their expanded role as a regulator in relation to this. It's a very complex Bill. It passes through Parliament in line with common practice, so there's likely to be a number of amendments, I think it's fair to say, and we'll obviously continue as a Government to monitor the Bill as it does progress.

There is a really delicate balance between freedom of speech and ensuring people's safety online and the legislation will apply to internet services that host user-generated content such as images, videos and comments or which allow users to communicate with others online, and the legislation will not apply to e-mail services, text messaging, multimedia messaging services or one-to-one live voice call services. Online safety is a reserved matter, but this Bill will have an impact on Wales and it is really important we do keep a very close eye on it. 

Diolch yn fawr iawn. Yn amlwg, rydym ni'n ymwybodol iawn o Fesur Diogelwch Ar-lein Llywodraeth y DU sydd wedi'i gyflwyno i'r Senedd San Steffan. Mae offer a thechnolegau digidol yn rhan o fywyd bob dydd i ni ac mae'n faes pwysig iawn yr ydych chi wedi'i godi. Rwy'n gwybod bod y Prif Chwip a'r Dirprwy Weinidog diwylliant a chwaraeon wedi bod yn cysylltu â Llywodraeth y DU, ac yn sicr mae ei swyddogion yn ymgysylltu'n rheolaidd iawn ynghylch y Bil drafft. Maen nhw hefyd wedi bod yn trafod gydag Ofcom Cymru sut y byddan nhw'n defnyddio eu swyddogaeth ehangach fel rheoleiddiwr o ran hyn. Mae'n Fil cymhleth iawn. Mae'n mynd drwy'r Senedd yn unol ag arfer cyffredin, felly mae'n debygol y bydd nifer o welliannau, rwy'n credu ei bod yn deg dweud, a byddwn ni'n amlwg yn parhau fel Llywodraeth i fonitro'r Bil wrth iddo fynd ar ei hynt.

Mae cydbwysedd sensitif iawn rhwng rhyddid barn a sicrhau diogelwch pobl ar-lein a bydd y ddeddfwriaeth yn berthnasol i wasanaethau rhyngrwyd sy'n cynnal cynnwys sydd wedi'i gynhyrchu gan ddefnyddwyr fel delweddau, fideos a sylwadau neu sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu ag eraill ar-lein, ac ni fydd y ddeddfwriaeth yn berthnasol i wasanaethau e-bost, negeseuon testun, gwasanaethau negeseuon amlgyfrwng na gwasanaethau galwadau llais byw un i un. Mae diogelwch ar-lein yn fater a gedwir yn ôl, ond bydd y Bil hwn yn cael effaith ar Gymru ac mae'n bwysig iawn ein bod ni'n cadw llygad barcud arno. 

Trefnydd, I'd like to call for a statement from the Deputy Minister for Social Services on the support for unpaid carers in Wales, which you might have seen as a headline on BBC Wales news today. A recent report from the Carers Trust Wales highlights the challenges faced by Wales's 370,000 unpaid carers, and it's worth remembering that figure—370,000. Carers Trust Wales recommends that health and social care workers do more to recognise and identify unpaid carers so that they can access bespoke support services.

They've also pointed out that almost half of carers of people living with dementia reported that their own health had suffered during the pandemic. There is concern that a lack of recognition of carers of people living with dementia, as well as the lack of regular formal review of their needs by health and social care workers can lead them to missing out on much-needed support before they reach crisis point. Therefore, Trefnydd, can we have a statement from the Deputy Minister for Social Services on the actions she is taking to identify these hidden carers and what further steps the Welsh Government will take to support Wales's army of unpaid carers who save the NHS around £8 billion each and every year?

Trefnydd, hoffwn i alw am ddatganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol am y gefnogaeth i ofalwyr di-dâl yng Nghymru, y gallech chi fod wedi'i gweld fel pennawd ar newyddion BBC Cymru heddiw. Mae adroddiad diweddar gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn tynnu sylw at yr heriau sy'n wynebu'r 370,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru, ac mae'n werth cofio'r ffigur hwnnw—370,000. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn argymell bod gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn gwneud mwy i gydnabod a nodi gofalwyr di-dâl fel y gallan nhw gael y cyfle i fanteisio ar wasanaethau cymorth pwrpasol.

Maen nhw hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith bod bron i hanner o ofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia wedi dweud bod eu hiechyd eu hunain wedi dioddef yn ystod y pandemig. Mae pryder y gall peidio cydnabod gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia, yn ogystal â pheidio cael adolygiadau o'u hanghenion yn ffurfiol a rheolaidd gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, arwain at sefyllfa pan fyddan nhw ar eu colled o ran cymorth y mae mawr ei angen arnyn nhw cyn iddyn nhw wynebu argyfwng. Felly, Trefnydd, a gawn ni ddatganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol am y camau y mae hi'n eu cymryd i nodi'r gofalwyr cudd hyn a pha gamau eraill y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi byddin Cymru o ofalwyr di-dâl sy'n arbed tua £8 biliwn i'r GIG bob blwyddyn?

Daeth y Dirprwy Lywydd (David Rees) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (David Rees) took the Chair.

Well, we are obviously very aware of the very important role carers play and I think it's really important that we value them and they feel valued. You'll be aware that in recognition of the financial impact of the COVID-19 pandemic, for instance, and the cost-of-living crisis on unpaid carers, Welsh Government is awarding a one-off payment of £500 to more than 57,000 unpaid carers in Wales who are in receipt of carers allowance. That payment targets individuals who care for at least 35 hours per week and have low incomes, and anyone receiving carers allowance up until 31 March this year can now register with their local authority and claim the payment. 

Wel, rydym ni'n amlwg yn ymwybodol iawn o'r rhan bwysig iawn y mae gofalwyr yn ei chwarae ac rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn ein bod ni'n eu gwerthfawrogi a bod nhw yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Byddwch chi'n ymwybodol, er mwyn cydnabod effaith ariannol pandemig COVID-19, er enghraifft, a'r argyfwng costau byw ar ofalwyr di-dâl, fod Llywodraeth Cymru yn dyfarnu taliad untro o £500 i fwy na 57,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru sy'n derbyn lwfans gofalwyr. Mae'r taliad hwnnw'n targedu unigolion sy'n gwneud gwaith gofalu am o leiaf 35 awr yr wythnos ac sydd ag incwm isel, a gall unrhyw un sy'n cael lwfans gofalwr hyd at 31 Mawrth eleni gofrestru gyda'u hawdurdod lleol a hawlio'r taliad. 

3. Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Y Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol: Cyflawni’r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gerddoriaeth
3. Statement by the Minister for Education and Welsh Language: The National Music Service: Delivering the National Plan for Music Education

Yr eitem nesaf yw'r datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: y Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol, cyflawni'r cynllun cenedlaethol ar gyfer addysg gerddoriaeth. Galwaf ar y Gweinidog i wneud y datganiad—Jeremy Miles.

The next item is a statement by the Minister for Education and the Welsh Language on the National Music Service: delivering the national plan for music education. I call on the Minister to make his statement—Jeremy Miles.

14:30

Diolch, Dirprwy Lywydd. Fe ddylai’r llawenydd sy’n dod o gerddoriaeth o bob math fod yn elfen ganolog ym mhob ysgol a lleoliad addysgol. Ond ers yn rhy hir, rŷn ni’n gwybod mai dim ond y rheini sy’n gallu fforddio’r gwersi sy’n cael dysgu chwarae offeryn cerdd, a dyw hynny ddim yn dderbyniol. Ni ddylai’r un plentyn fod ar ei golled o achos diffyg arian. Fe ddylai pob plentyn, beth bynnag ei gefndir ac incwm ei deulu, gael manteisio ar addysg gerddoriaeth.

Mae’n bleser imi, felly, gael lansio ein cynllun cenedlaethol newydd ar gyfer addysg gerddorol. Mae’r cynllun yn nodi bod gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol i gael ei sefydlu, sef un o brif ymrwymiadau’r rhaglen lywodraethu. Bydd £13.5 miliwn yn cael ei roi i awdurdodau lleol a’u gwasanaethau cerdd dros y tair blynedd nesaf i sicrhau dyfodol cynaliadwy i addysg gerddoriaeth yng Nghymru. Mae’r cynllun yn nodi sut y bydd pob plentyn a pherson ifanc, o dair i 16 oed, yn cael y cyfle i ddysgu chwarae offeryn. Mae’n gwneud yn siŵr bod ein plant a’n pobl ifanc o bob cefndir yn cael gwneud y mwyaf o’n diwylliant cyfoethog, ein treftadaeth ni, a’n cymunedau ni, ledled Cymru a thu hwnt.

Mae ein seiliau ni ar gyfer y Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol wedi dechrau cael eu gosod yn barod. Y llynedd, fe gafodd swm sylweddol ei wario—£6.82 miliwn—ar brynu offerynnau cerdd ac offerynnau cerdd wedi eu haddasu er mwyn cefnogi ein plant a’n pobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Fel rhan o’r pecyn cymorth hwn, fe gafodd trwyddedau cerddoriaeth digidol eu trefnu ar gyfer gwasanaethau cerdd awdurdodau lleol, a sesiynau dysgu proffesiynol i hyfforddi ein hymarferwyr cerdd ac i sicrhau bod yr addysgu a’r profiadau sy’n cael eu darparu yn gydnaws â Chwricwlwm Cymru.

Dros y misoedd diwethaf, rŷn ni wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid ar draws byd cerdd ac addysg, ysgolion a lleoliadau, a’r diwydiant creadigol. Rŷn ni wedi gwrando arnyn nhw ynghylch beth y gallwn ni ei wneud i helpu ein plant a’n pobl ifanc i ddysgu am y llawenydd sydd yna mewn cerddoriaeth ac i roi profiad iddyn nhw o’r llawenydd hwnnw. Mae eu brwdfrydedd nhw ynghylch yr hyn y gallwn ni ei wneud i helpu dysgwyr a’u lles, a’r trafodaethau buddiol a gonest am yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu wrth ddod dros y pandemig, wedi ein helpu ni i fod yn glir ynghylch beth ddylai fod yn greiddiol i wasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol.

Gyda cherddoriaeth yn un o ddisgyblaethau maes celfyddydau mynegiannol y cwricwlwm a datganiadau o'r hyn sy’n bwysig y mae'n rhaid i’n hysgolion a’n lleoliadau eu dilyn yn y maes hwn i ddatblygu sgiliau, profiad a gwybodaeth ein dysgwyr, bydd y cysylltiad agos ag ysgolion a lleoliadau a fydd yn cyflawni amcanion y maes hwn yn cryfhau’r gwasanaeth. Bydd ei gysylltiad agos ag ysgolion a lleoliadau yn gwneud hyn wrth gyflawni maes celfyddydau mynegiannol y cwricwlwm, gyda cherddoriaeth yn un o ddisgyblaethau’r maes hwn. Er mwyn i’n holl blant a phobl ifanc allu cael gwersi a phrofiadau cerdd o fewn ysgolion a’r tu allan iddyn nhw, bydd y Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol yn meithrin cysylltiadau cryfach â sefydliadau ac yn gweithio mewn partneriaeth â’n cymuned gerdd ehangach. Dirprwy Lywydd, drwy weithio gyda’n gilydd, fe wnawn ni’n siŵr bod yna amrywiol gyfleoedd i’n dysgwyr gael creu cerddoriaeth a’i mwynhau ar hyd eu bywyd ym mhob cwr o Gymru, ble bynnag y mae eu hysgol neu eu lleoliad.

Thank you, Deputy Presiding Officer. Experiencing he joy of music, in all its forms, should be at the heart of every school and education setting. But we know that, for too long, learning to play an instrument has been for the few who can afford the tuition costs, and that is not acceptable. No child should ever miss out through a lack of means. Every child, regardless of their background and family income, should be able to benefit from music education.

I am pleased, therefore, to launch our new national plan for music education. The plan states that a national music service will be established, which is one of the main commitments in the programme for government. Some £13.5 million of funding will be provided to local authorities and their music services over the next three years to provide a sustainable future for music education in Wales. The plan sets out how all children and young people, from the ages of three to 16, will have the chance to learn to play an instrument. It ensures that our children and young people from all backgrounds make the most of what our rich culture, heritage and our communities, all over Wales and beyond, have to offer.

Our foundations of the National Music Service have already begun to be laid. Last year, a significant sum was spent—£6.82 million—to purchase musical instruments and adapted musical instruments to support our children and young people with additional learning needs. As part of this package of support, digital music licences were arranged for local authority music services and professional learning to help train our music practitioners and to ensure teaching and experiences are in line with the Curriculum for Wales.

Over recent months, we’ve worked with a wide range of stakeholders across music and education, schools and settings and the creative industry. We've listened to them on what we can do to help our children and young people to learn and experience the joy of music, and to provide them with experiences of that joy. Their enthusiasm on what we can do to help learners and their well-being, and the helpful and honest discussions about the challenges they face in recovering from the pandemic, have all helped shape what should be at the core of a national music service.

With music being one of the disciplines in the expressive arts part of the curriculum and 'what matters' statements that our schools and settings have to follow to develop the skills, experience and knowledge of our learners, the close links with schools and settings that will be delivering in this area will strengthen the service. Its close links with schools and settings will do this by delivering the expressive arts part of the curriculum, an essential part of the curriculum. In order that all children and young people can have lessons and experiences in music within schools and beyond, the National Music Service will nurture stronger links with organisations and work in partnership with our wider music community. Deputy Llywydd, working together, we will ensure that there is a diverse range of opportunities for music making and for enjoying music for life across Wales, no matter where the school or setting is based.

The National Music Service will be made up of key partners and organisations working together as a hub, with the Welsh Local Government Association, as the lead body, responsible for co-ordinating the activities of the service and its work programmes. They will ensure that the work programmes are diverse and accessible to all children and young people, and allocate funding to local authorities to provide the necessary resources and staff to deliver the work.

The plan sets out our work programmes for the service, which will ensure that access to music education is fairer and more consistent right across Wales. The main focus of our work programmes will, from September, help our children and young people in schools and settings, with support for our learners from disadvantaged backgrounds, low-income households and those with additional learning needs to be able to access and progress with music tuition. Children and young people from under-represented groups and disadvantaged backgrounds will also be supported to join music ensembles as part of the plans.

For example, our First Experiences programme will give children in primary schools and settings a minimum of half a term of musical instrument taster sessions, delivered by trained and skilled music practitioners, to take part and enjoy making music. Our secondary schools and settings will receive funding for experiences that will support young people's health and well-being and their progression to GCSE music, providing them with opportunities to develop in playing an instrument or singing, and so nurturing their talents and ambitions. There'll also be a Making Music with Others initiative, which includes an ensemble recovery programme to support the recovery from the COVID pandemic in this area, and opportunities for our young people to gain industry experience through working alongside musicians and creative industries. A new national instrument and equipment library will also be created to support local authorities in establishing access to a resource bank of instruments and equipment to be shared across Wales.

Crucial to the service's success is the ability to assess how well these programmes are doing. The WLGA will develop an evaluation strategy, looking at the benefits to our children and young people and, more importantly, its success. They will have the flexibility to develop new work programmes if a programme is not going well, and adapt accordingly. The WLGA will also look at the challenges facing the music education workforce across Wales. To ensure our local authority hosted music tutors are treated equitably and that their contribution to music education is recognised properly, the WLGA will carry out a review of the terms and conditions, which will begin in autumn 2023 and is expected to complete by summer 2024.

Dirprwy Lywydd, I know how important it was to me, when I was in school, to have the opportunity to learn the baritone, in my case, and to be able to play in brass ensembles. I'm not alone in this. Music, I know, is something that many of us here today hold close to our hearts. I'd like to acknowledge the hard work of many Members of the Senedd who've campaigned in this area over recent years, none more so than Rhianon Passmore, whose passion in this area is clear for all to see. I'd also like to recognise the work of the Culture, Welsh Language and Communications committee, whose inquiry and recommendations in the last Senedd have played an important role in today’s announcement.

Dirprwy Lywydd, the National Music Service and the national plan represent a bold step forward in supporting music education in Wales. Nerth gwlad, ei gwybodaeth—the strength of a nation is its knowledge. Our new National Music Service delivers on our manifesto, our programme for government commitment, and is vital to make that difference for our children and young people to nurture their musical skills in schools and our communities and for their well-being, so that we continue to produce new talent from our land of song for the next generation to come. 

Bydd y Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol yn cynnwys partneriaid a sefydliadau allweddol sy'n cydweithio fel hyb, gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn gorff arweiniol, yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau'r gwasanaeth a'i raglenni gwaith. Byddan nhw'n sicrhau bod y rhaglenni gwaith yn amrywiol ac yn hygyrch i bob plentyn a pherson ifanc, ac yn dyrannu cyllid i awdurdodau lleol i ddarparu'r adnoddau a'r staff angenrheidiol i gyflawni'r gwaith.

Mae'r cynllun yn nodi ein rhaglenni gwaith ar gyfer y gwasanaeth, a fydd yn sicrhau bod mynediad i addysg gerddoriaeth yn decach ac yn fwy cyson ledled Cymru. Bydd prif ganolbwynt ein rhaglenni gwaith, o fis Medi ymlaen, yn helpu'n plant a'n pobl ifanc mewn ysgolion a lleoliadau, gyda chymorth i'n dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig, aelwydydd incwm isel a'r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol i allu manteisio ar hyfforddiant cerddoriaeth a symud ymlaen ag ef. Bydd plant a phobl ifanc o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a chefndiroedd difreintiedig hefyd yn cael eu cefnogi i ymuno ag ensembles cerddoriaeth fel rhan o'r cynlluniau.

Er enghraifft, bydd ein rhaglen Profiadau Cyntaf yn rhoi o leiaf hanner tymor o sesiynau blasu offerynnau cerdd i blant mewn ysgolion a lleoliadau cynradd, wedi'u cyflwyno gan ymarferwyr cerddoriaeth hyfforddedig a medrus, i gymryd rhan a mwynhau creu cerddoriaeth. Bydd ein hysgolion a'n lleoliadau uwchradd yn cael cyllid ar gyfer profiadau a fydd yn cefnogi iechyd a llesiant pobl ifanc a'u dilyniant i TGAU cerddoriaeth, gan roi cyfleoedd iddyn nhw ddatblygu wrth chwarae offeryn neu ganu, ac felly meithrin eu doniau a'u huchelgeisiau. Bydd menter Creu Cerddoriaeth gydag Eraill hefyd, sy'n cynnwys rhaglen adfer ensemble i gefnogi'r adferiad o bandemig COVID yn y maes hwn, a chyfleoedd i'n pobl ifanc ennill profiad o'r diwydiant drwy weithio ochr yn ochr â cherddorion a diwydiannau creadigol. Bydd llyfrgell offer a chyfarpar cenedlaethol newydd hefyd yn cael ei chreu i gynorthwyo awdurdodau lleol i sefydlu banc adnoddau o offerynnau a chyfarpar i'w rhannu ledled Cymru.

Mae'r gallu i asesu pa mor dda y mae'r rhaglenni hyn yn gwneud yn hanfodol i lwyddiant y gwasanaeth. Bydd CLlLC yn datblygu strategaeth werthuso, gan edrych ar y manteision i'n plant a'n pobl ifanc ac, yn bwysicach, ei llwyddiant. Bydd ganddyn nhw'r hyblygrwydd i ddatblygu rhaglenni gwaith newydd os nad yw rhaglen yn mynd yn dda, ac addasu yn unol â hynny. Bydd CLlLC hefyd yn ystyried yr heriau sy'n wynebu'r gweithlu addysg cerddoriaeth ledled Cymru. Er mwyn sicrhau bod ein tiwtoriaid cerddoriaeth sy'n cael eu cynnal gan awdurdodau lleol yn cael eu trin yn deg a bod eu cyfraniad i addysg gerddoriaeth yn cael ei gydnabod yn briodol, bydd CLlLC yn cynnal adolygiad o'r telerau ac amodau, a fydd yn dechrau yn hydref 2023 ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau erbyn haf 2024.

Dirprwy Lywydd, gwn i pa mor bwysig oedd hi i mi, pan oeddwn i yn yr ysgol, i gael y cyfle i ddysgu'r bariton, yn fy achos i, ac i allu chwarae mewn ensembles pres. Nid wyf i ar fy mhen fy hun yn hyn o beth. Mae cerddoriaeth, rwy'n gwybod, yn rhywbeth sy'n agos at galonnau llawer ohonom ni yma heddiw. Hoffwn i gydnabod gwaith caled llawer o Aelodau'r Senedd sydd wedi ymgyrchu yn y maes hwn dros y blynyddoedd diwethaf, neb yn fwy na Rhianon Passmore, y mae ei hangerdd yn y maes hwn yn amlwg i bawb ei weld. Hoffwn i hefyd gydnabod gwaith y pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, y mae ei ymchwiliad a'i argymhellion yn y Senedd ddiwethaf wedi chwarae rhan bwysig yn y cyhoeddiad heddiw.

Dirprwy Lywydd, mae'r Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol a'r cynllun cenedlaethol yn gam beiddgar ymlaen o ran cefnogi addysg cerddoriaeth yng Nghymru. Nerth gwlad, ei gwybodaeth—cryfder cenedl yw ei gwybodaeth. Mae ein Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol newydd yn cyflawni ein maniffesto, ein hymrwymiad yn y rhaglen lywodraethu, ac mae'n hanfodol er mwyn gwneud y gwahaniaeth hwnnw i'n plant a'n pobl ifanc feithrin eu sgiliau cerddorol mewn ysgolion a'n cymunedau ac er eu llesiant, fel ein bod ni'n parhau i gynhyrchu talent newydd o'n gwlad y gân ar gyfer y genhedlaeth nesaf i ddod. 

14:35

Llefarydd y Ceidwadwyr, Laura Anne Jones.

Conservative spokesperson, Laura Anne Jones.

Thank you, Deputy Presiding Officer. I'd like to thank the Minister for his statement today. We welcome this statement, as we feel Government financial input into music for young people is long overdue. I'd also like to extend my thanks to Rhianon Passmore for the work that she's done in the last Senedd. But we also—. It still remains that we have some practical concerns about your announcement today, Minister. 

There has always been a postcode lottery in regard to access to music facilities and music learning opportunities across our council borders. This inequality of opportunity has to end, but is your proposal the right way to go about it, or is this another sticking plaster from this Government, as this really does need to be a long-term, sustainable plan? Music provision currently differs radically between all 22 Welsh local authorities, and the postcode lottery at the moment is very real.

For too long, this has been left to cash-strapped councils trying to rescue these services by themselves, and individuals—an example of this being the late Peter Clarke, former Monmouthshire County Council councillor, who was a huge advocate of Gwent Music, which helped secure that musical opportunity to a degree in Gwent. But it really has taken individuals on a crusade until now across our councils in Wales to save these musical opportunities for our children, which is clearly wrong. 

It is clear that music education in Wales needs rejuvenation, and this National Music Service has the potential to be the catalyst for that, accessibility, of course, being a key factor in order to ensure success—to instruments and lessons. So, I hope that transport costs for those living in rural areas will be taken into account to ensure that equality of opportunity and access to those services and instruments—or will there be delivery costs for the instruments? I'm just wondering about those practical concerns that we have. The chance to use a free instrument could provide an invaluable experience to young people across Wales, and set them on that musical pathway, but there are still big questions as to how this would work in practice.

We welcome, obviously, the six months of lessons for children, but could you please clarify where they're coming from? Is that bodies like Gwent Music that the musicians are coming from? I just wanted some clarity on that for myself. If, after six months, a child or young person wants to carry on those lessons, how will they be financially supported to do so, so they don't just get that snippet of six months if they do want to take it further? Will they have vouchers? Will they have discounted services? Because, obviously, after that six months, those same financial concerns will remain for many of our families.

Also, prompted by speaking to my own child this morning about this, in terms of in school, when will they be delivered? Will they be delivered in lunch times, in break times, or as part of the new curriculum? Because I'm very aware of many children that would be put off by having them in their break times, which they value, obviously, greatly for their outdoor exercise and fresh air. So, that's the last thing that we want to happen. But if it is part of the curriculum, how will that fit into the school day, because this is three to 16? I'm just particularly concerned about, in secondary schools, how would that fit into the school day.

And finally, Deputy Presiding Officer, Minister, your Government has said that children from low-income families and those with additional learning needs will be given priority, but I'm just wondering how you're going to identify those children now, obviously, with free school meals going to be available for all.

So, I just wanted to ask if you could answer those practical concerns that we have today, and I look forward to your answers, because we all want this National Music Service to succeed. Thank you.

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Hoffwn i ddiolch i'r Gweinidog am ei ddatganiad heddiw. Rydym ni'n croesawu'r datganiad hwn, gan ein bod ni'n teimlo ei bod yn hen bryd cael mewnbwn ariannol gan y Llywodraeth i gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc. Hoffwn i ddiolch hefyd i Rhianon Passmore am y gwaith y mae wedi'i wneud yn y Senedd ddiwethaf. Ond yr ydym ni hefyd—. Mae gennym ni rai pryderon ymarferol o hyd am eich cyhoeddiad heddiw, Gweinidog. 

Mae loteri cod post wedi bodoli erioed o ran cyfle i fanteisio ar gyfleusterau cerddoriaeth a chyfleoedd dysgu cerddoriaeth ar draws ffiniau ein cynghorau. Rhaid i'r anghydraddoldeb cyfle hwn ddod i ben, ond ai eich cynnig chi yw'r ffordd iawn o fynd ati, ynteu ymateb annigonol arall yw hwn gan y Llywodraeth hon, gan fod gwir angen i hwn fod yn gynllun cynaliadwy, hirdymor? Ar hyn o bryd, mae'r ddarpariaeth gerddoriaeth yn wahanol iawn rhwng pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, ac mae'r loteri cod post ar hyn o bryd yn wirioneddol real.

Dros gyfnod rhy hir, mae'r baich wedi ei roi ar gynghorau sy'n brin o arian i geisio achub y gwasanaethau hyn ar eu pen eu hunain, ac unigolion—enghraifft o hyn oedd y diweddar Peter Clarke, cyn gynghorydd Cyngor Sir Mynwy, a oedd yn eiriolwr enfawr dros Gerdd Gwent, a helpodd i sicrhau'r cyfle cerddorol hwnnw i raddau yng Ngwent. Ond tan nawr, mae hi wir wedi cymryd unigolion yn ymgyrchu ledled ein cynghorau yng Nghymru i achub y cyfleoedd cerddorol hyn i'n plant, nad yw'n iawn, yn amlwg.

Mae'n amlwg bod angen adfywio addysg gerddoriaeth yng Nghymru, ac mae gan y Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol hwn y potensial i fod yn gatalydd ar gyfer hynny, mae hygyrchedd, wrth gwrs, yn ffactor allweddol er mwyn sicrhau llwyddiant—i offerynnau a gwersi. Felly, rwy'n gobeithio y bydd costau trafnidiaeth i'r rhai sy'n byw mewn ardaloedd gwledig yn cael eu hystyried er mwyn sicrhau cyfle cyfartal a chyfle i fanteisio ar y gwasanaethau a'r offerynnau hynny—neu a fydd costau cyflenwi ar gyfer yr offerynnau? Rwy'n meddwl am y pryderon ymarferol hynny sydd gennym ni. Gallai'r cyfle i ddefnyddio offeryn am ddim fod yn brofiad amhrisiadwy i bobl ifanc ledled Cymru, a'u gosod ar y llwybr cerddorol hwnnw, ond mae cwestiynau mawr yn parhau ynghylch sut y byddai hyn yn gweithio'n ymarferol.

Yn amlwg, rydym ni'n croesawu'r chwe mis o wersi i blant, ond a allech chi egluro o ble y maen nhw'n dod? Ydy'r cerddorion yn dod o gyrff fel Cerdd Gwent? Roeddwn i eisiau cael rhywfaint o eglurder ynglŷn â hynny i mi fy hun. Os bydd plant neu bobl ifanc, ar ôl chwe mis, eisiau parhau â'r gwersi hynny, sut y byddan nhw'n cael cymorth ariannol i wneud hynny, fel nad ydyn nhw dim ond yn cael y chwe mis cryno hynny os byddan nhw eisiau mynd ag ef ymhellach? A fydd ganddyn nhw dalebau? A fydd ganddyn nhw wasanaethau am bris gostyngedig? Oherwydd, yn amlwg, ar ôl y chwe mis hynny, bydd yr un pryderon ariannol yn parhau i lawer o'n teuluoedd.

Hefyd, wedi fy ysgogi wrth siarad am hyn â fy mhlentyn fy hun y bore yma, o ran yn yr ysgol, pryd y byddan nhw'n cael eu cyflwyno? A fyddan nhw'n cael eu cyflwyno amser cinio, yn ystod amser egwyl, neu fel rhan o'r cwricwlwm newydd? Oherwydd rwy'n ymwybodol iawn o lawer o blant a fyddai'n colli diddordeb pe baen nhw'n gorfod eu cael yn ystod eu hamseroedd egwyl, y maen nhw'n eu gwerthfawrogi, yn amlwg, yn fawr ar gyfer eu hymarfer awyr agored a'u hawyr iach.

Felly, dyna'r peth olaf yr ydym ni eisiau'i weld yn digwydd. Ond os yw'n rhan o'r cwricwlwm, sut y bydd hynny'n cyd-fynd â'r diwrnod ysgol, oherwydd mae hwn ar gyfer tair i 16 oed? Rwy'n pryderu'n benodol, mewn ysgolion uwchradd, sut y byddai hynny'n cyd-fynd â'r diwrnod ysgol. Ac yn olaf, Dirprwy Lywydd, Gweinidog, mae eich Llywodraeth chi wedi dweud y bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i blant o deuluoedd incwm isel a'r rheini sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, ond tybed sut y byddwch chi'n nodi'r plant hynny nawr, yn amlwg, gan y bydd prydau ysgol am ddim ar gael i bawb.

Felly, roeddwn i eisiau gofyn a wnewch chi ateb y pryderon ymarferol hynny sydd gennym ni heddiw, ac rwy'n edrych ymlaen at eich atebion, oherwydd yr ydym ni i gyd eisiau i'r Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol hwn lwyddo. Diolch.

14:40

I thank Laura Anne Jones for the constructive questions that she has raised today and for the support that she's given to the proposals that I've announced in my statement. She asked whether the proposals were the right way of going about ensuring consistency of provision across Wales, and I can confirm to her that they are. The model that we've adopted to deliver the National Music Service is essentially a hub-based model, so the WLGA will be the national body on a Wales-wide basis, but working with the music services in all parts of Wales together, and other agencies as well, to deliver the service, and I think there are twin objectives, really. One is to ensure, as she says in her question, a greater consistency in all parts of Wales of the offer available and also, by working together, to increase the range of options available to pupils in schools in Wales. The First Minister and I were at St Joseph's school in Swansea yesterday, and we were able ourselves to experience a range of instruments, which the pupils were having a fantastic time playing. And our ambition is to see that happening in all parts of Wales.

The other point that she made in her question relates to the variability of the experience of the teaching workforce in different parts of Wales. A component of the plan, which is to undertake a review of terms and conditions of local authority hosted music tutors to ensure a greater consistency across Wales, is also an important dimension in that picture.

In relation to the point that she made about accessibility and instruments, she will remember the announcement that we made at the end of last year of almost £7 million-worth of investment to purchase instruments, and what we will be developing as part of this plan is a Wales-wide library of instruments so that we know what is where and what's available to support the ambitions of our young people, but also, importantly, to provide access to the ensemble experience, which is important outside the world of the school as well.

In terms of the progression question that she raised, there'll be, in the primary stage, at least half a term of free music taster sessions, so that young people can explore their tastes and preferences, if you like, in terms of instruments. But it's an important focus for this plan to make sure that music tuition remains accessible throughout a child's and young person's journey through school. So, for example, we will also be looking at agreeing a maximum charge for music tuition across the system. And also, if anyone is undertaking music tuition as part of their GCSE or, in fact, an A-level, that that will also be free. And for those learners who would not otherwise be able to afford tuition or an instrument because of the circumstances of their family, those will be prioritised for support as part of the plan.

The point that she makes about FSM eligibility as being a criterion that is relevant here is actually a common question across a number of areas of Government policy. Of course, FSM eligibility will still be a relevant criterion for secondary, and we are working on a set of metrics that will apply across the range of eligibility that we are responsible for.

Lastly, on the point in relation to the curriculum, the role of the music services in relation to the curriculum as part of this plan is essentially to support teachers to deliver the curriculum. Obviously, the design of the curriculum remains in the hands of the teachers themselves, but the tutors under the plan, under the service, will be able to support and signpost and advise the range of experiences that are available to young people as part of their service. So, they'll be working very much hand in hand with classroom teachers, and there'll be a range of professional learning resources that will be provided in order to support that work that the WLGA, the consortia and local authorities will be feeding into to make sure that it's consistent with the needs of the curriculum. 

Diolch i Laura Anne Jones am y cwestiynau adeiladol y mae wedi'u codi heddiw ac am y gefnogaeth y mae wedi'i rhoi i'r cynigion yr wyf i wedi'u cyhoeddi yn fy natganiad. Gofynnodd ai'r cynigion oedd y ffordd iawn o fynd ati i sicrhau cysondeb yn y ddarpariaeth ledled Cymru, a gallaf i gadarnhau wrthi mai'r cynigion yw'r ffordd iawn. Mae'r model yr ydym ni wedi'i fabwysiadu i ddarparu'r Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol yn fodel sy'n seiliedig ar hybiau, felly CLlLC fydd y corff cenedlaethol ledled Cymru, ond yn gweithio ar y cyd gyda'r gwasanaethau cerddoriaeth ym mhob rhan o Gymru, ac asiantaethau eraill hefyd, i ddarparu'r gwasanaeth, ac rwy'n credu bod dau amcan, mewn gwirionedd. Un yw sicrhau, fel y dywedodd hi yn ei chwestiwn, fod mwy o gysondeb ym mhob rhan o Gymru o ran y cynnig sydd ar gael a hefyd, drwy gydweithio, i gynyddu'r amrywiaeth o ddewisiadau sydd ar gael i ddisgyblion mewn ysgolion yng Nghymru. Roedd y Prif Weinidog a minnau yn ysgol San Joseff yn Abertawe ddoe, ac roeddem ni'n gallu profi amrywiaeth o offerynnau, yr oedd y disgyblion yn cael amser gwych yn eu chwarae. A'n huchelgais ni yw gweld hynny'n digwydd ym mhob rhan o Gymru.

Mae'r pwynt arall y gwnaeth hi yn ei chwestiwn yn ymwneud ag amrywioldeb profiad y gweithlu addysgu mewn gwahanol rannau o Gymru. Mae elfen o'r cynllun, sef cynnal adolygiad o delerau ac amodau tiwtoriaid cerddoriaeth a gynhelir gan awdurdodau lleol er mwyn sicrhau mwy o gysondeb ledled Cymru, hefyd yn agwedd bwysig yn y darlun hwnnw.

O ran y pwynt y gwnaeth hi am hygyrchedd ac offerynnau, bydd hi'n cofio'r cyhoeddiad y gwnaethom ni ddiwedd y llynedd ynghylch bron i £7 miliwn o fuddsoddiad i brynu offerynnau, a'r hyn y byddwn ni'n ei ddatblygu fel rhan o'r cynllun hwn yw llyfrgell o offerynnau i Gymru gyfan fel ein bod ni'n gwybod beth sydd ar gael i gefnogi uchelgeisiau ein pobl ifanc, a lle y maen nhw, ond hefyd, yn bwysig, i ddarparu cyfle i fanteisio ar brofiad ensemble, sy'n bwysig y tu allan i fyd yr ysgol hefyd.

O ran y cwestiwn dilyniant a gafodd ei godi ganddi, bydd o leiaf hanner tymor o sesiynau blasu cerddoriaeth am ddim yn y cyfnod cynradd, fel y gall pobl ifanc archwilio eu chwaeth a'u dewisiadau, os mynnwch chi, o ran offerynnau. Ond mae'n ganolbwynt pwysig i'r cynllun hwn sicrhau bod hyfforddiant cerddoriaeth yn parhau i fod ar gael drwy gydol taith plentyn a pherson ifanc drwy'r ysgol. Felly, er enghraifft, byddwn ni hefyd yn ystyried cytuno ar uchafswm tâl am hyfforddiant cerddoriaeth ledled y system. A hefyd, os oes unrhyw un yn ymgymryd â hyfforddiant cerddoriaeth fel rhan o'u TGAU neu, mewn gwirionedd, Safon Uwch, bydd hynny am ddim hefyd. Ac i'r dysgwyr hynny na fydden nhw fel arall yn gallu fforddio hyfforddiant neu offeryn oherwydd amgylchiadau eu teulu, bydd y rheini'n cael eu blaenoriaethu ar gyfer cymorth fel rhan o'r cynllun.

Mae'r pwynt y mae'n ei wneud ynghylch cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim fel maen prawf sy'n berthnasol yma mewn gwirionedd yn gwestiwn cyffredin ledled nifer o feysydd polisi'r Llywodraeth. Wrth gwrs, bydd cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim yn dal i fod yn faen prawf perthnasol ar gyfer ysgolion uwchradd, ac rydym ni'n gweithio ar gyfres o fetrigau a fydd yn berthnasol i'r amrywiaeth o gymhwysedd yr ydym ni'n gyfrifol amdano.

Yn olaf, o ran y pwynt ynglŷn â'r cwricwlwm, yn y bôn swyddogaeth y gwasanaethau cerddoriaeth o ran y cwricwlwm fel rhan o'r cynllun hwn yw cefnogi athrawon i gyflwyno'r cwricwlwm. Yn amlwg, mae cynllun y cwricwlwm yn parhau yn nwylo'r athrawon eu hunain, ond bydd y tiwtoriaid o dan y cynllun, o dan y gwasanaeth, yn gallu cefnogi a chyfeirio a chynghori ynghylch yr amrywiaeth o brofiadau sydd ar gael i bobl ifanc fel rhan o'u gwasanaeth. Felly, byddan nhw'n gweithio law yn llaw ag athrawon dosbarth, a bydd amrywiaeth o adnoddau dysgu proffesiynol a fydd yn cael eu darparu er mwyn cefnogi'r gwaith hwnnw y bydd CLlLC, y consortia ac awdurdodau lleol yn cyfrannu iddo er mwyn sicrhau ei fod yn gyson ag anghenion y cwricwlwm. 

14:45

Diolch, Dirprwy Lywydd. Hoffwn groesawu'n fawr y cyhoeddiad heddiw a nodi'n benodol pa mor falch oeddwn i o glywed un gair yn benodol yn cael ei ailadrodd gan y Gweinidog, sef 'llawenydd'. Mae'r pwyslais, felly, ar bwysigrwydd cerddoriaeth o ran iechyd a lles pawb ohonom yn rhywbeth y dylem ni i gyd ei groesawu, ac yn arbennig, felly, yng nghyd-destun argyfwng costau byw dybryd a hefyd argyfwng tlodi plant, dwi'n croesawu'n benodol pa mor bwysig yw'r pwyslais ar fynediad cydradd i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru i addysg gerddoriaeth, ynghyd â'r pwyslais ar fynediad cydradd i blant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol. Yr unig beth roeddwn i'n gresynu o ran eich datganiad chi, o glywed am eich llais bariton hyfryd, ac mae'n biti, oedd eich bod chi heb ganu rhan o'r datganiad, ond, yn sicr, mae'r ffaith bod y pwyslais ar lawenydd yng nghyd-destun mor llwyd i gynifer o deuluoedd yn cael ei groesawu'n fawr.

Oherwydd y gwir amdani ydy bod yna argyfwng o ran cerddoriaeth mewn ysgolion. Mae Estyn wedi canfod mai cerddoriaeth oedd un o'r pynciau a effeithiwyd fwyaf gan y pandemig, ond mae'n rhaid i ni gydnabod bod yr argyfwng wedi bodoli cyn hynny. Ers 2014, mae nifer y disgyblion sy'n cymryd TGAU mewn cerddoriaeth wedi disgyn bron 20 y cant, ac, o ran lefel A, bron 40 y cant, gan greu risg o ran dyfodol y sector cerddoriaeth yng Nghymru. Ymhellach, dengys ymchwil fod 50 y cant o ddisgyblion mewn ysgolion preifat yn derbyn gwersi cerddoriaeth cyson o gymharu â 15 y cant o ddisgyblion mewn ysgolion gwladol. Mae hynna wedyn yn cael ei adlewyrchu o ran y niferoedd sydd yn mynd ymlaen i gael gyrfa lwyddiannus yn y byd cerddoriaeth. Mae'r buddsoddiad yma, felly, i'w groesawu'n fawr o ran gwneud iawn am ddegawdau o dan-gyllido gwasanaeth a oedd yn cael ei weld tan heddiw fel rhywbeth neis i'w gynnig yn hytrach na rhywbeth hanfodol o ran datblygiad pob plentyn a pherson ifanc. 

Hoffwn holi rhai pethau ymarferol, felly, i'r Gweinidog, o ran pethau fel rôl Estyn i'w chwarae, o ran sicrhau bod pob ysgol yn manteisio'n llawn ar hyn trwy gymryd i ystyriaeth ddarpariaeth cerddoriaeth ysgolion fel rhan o'i adolygiadau. Dwi'n cymryd, oherwydd y cysylltiad gyda'r cwricwlwm newydd, y bydd hynny, ac mi fyddai'n dda cael cadarnhad. Hefyd, dwi'n croesawu bod yna sôn o ran gwerthuso ac ati, ond mae hi'n allweddol bwysig ein bod ni'n deall effaith hyn, oherwydd, os nad oes mynediad wedi bod am gyn gymaint o amser, mae'n mynd i gymryd amser i ddisgyblion fod eisiau, ac mae'n rhaid i ni gydnabod hefyd y bydd yna fwlch o ran rhai disgyblion, ac ati. 

Dwi hefyd yn croesawu eich bod chi'n rhoi pwyslais ar yr ystod o offerynnau, oherwydd dydy pob offeryn ddim yn siwtio pawb. Dwi'n meddwl bod hynny'n beth pwysig. Rydyn ni'n gweld yn aml, hyd yn oed pan fydd yna ddarpariaeth gerddoriaeth mewn ysgolion rŵan, efallai fod un offeryn penodol, ac os nad ydych chi'n caru'r offeryn hwnnw, yna dydych chi ddim yn mynd i garu cerddoriaeth. Mae'r ystod yna yn eithriadol o bwysig, hefyd. 

Gaf i hefyd holi, o ran y cynllun, a oes yna fwriad o ran sicrhau mynediad cydradd i bawb o ran y gofodau i ymarfer? Oherwydd un o'r heriau hefyd, wrth gwrs, ydy cael y gofod adre. Os ydych chi'n byw mewn fflat neu rywle efo waliau tenau, ac ati, mae cael rhywun yn cwyno—. Oherwydd rydyn ni i gyd yn gwybod, pan fyddwch chi'n dechrau dysgu offeryn, dydy e ddim, efallai, y sŵn mwyaf pleserus yn y byd, ond mae'n bwysig iawn ichi allu gwneud y camgymeriadau hynny rhag chwaith gael eich herio i beidio ymarfer. Felly, oes yna fwriad o ran y gofodau ymarfer, ac ydy hynna'n rhan o ymestyn y diwrnod ysgol ac ati, a'r cyfle efo cerddoriaeth? Ydy hynna'n rhan o'r bwriad hefyd?

Fel chi, Weinidog, roeddwn i'n rhywun yn bersonol a wnaeth fanteisio ar wasanaeth gwersi cerddoriaeth yn yr ysgol, gan gael cyfle i gael gwersi sielo, clarinét a thelyn drwy'r ysgol, a benthyg offerynnau am y cyfnod hwnnw, oherwydd mae offerynnau yn gallu bod yn ddrud ofnadwy hefyd. Dwi'n cofio gallu benthyg telyn am £30 am flwyddyn, oedd yn golygu eich bod yn gallu cael y cyfle. A dwi'n meddwl bod y rhan yna i'w groesawu'n fawr yn y cynllun hefyd.

Mi oedd pwyntiau Laura Anne Jones yn deg iawn o ran yr hirdymor, felly. Mae hwn yn dair blynedd, a byddwn i'n croesawu'n fawr meddwl sut ydyn ni'n sicrhau wedyn barhad buddsoddiad o'r fath, oherwydd mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol a chyffrous, yn fy marn i. Dwi'n meddwl mai un o'r heriau fydd gweld wedyn sut ydyn ni'n gallu cynnal y gwasanaeth a'r cyfleoedd, a hefyd o ran pethau fel bod mewn cerddorfeydd. Yn aml, mae yna dripiau yn yr haf yn gysylltiedig â hynny, sydd yn gallu bod yn gostus iawn. Dwi'n meddwl y bydd yna lot o bethau y byddwn ni'n dysgu wrth i hyn fynd rhagddo, sydd yn rhywbeth i ni ei groesawu a gwerthuso.

Hoffwn innau dalu teyrnged i Rhianon Passmore a gwaith y pwyllgor diwylliant, ac mae'n rhaid i fi, wrth gwrs, sôn am Bethan Sayed yn benodol. Dwi'n gweld o 'trydar' heddiw ei bod hi'n croesawu hyn yn fawr, a phe bai hi yma heddiw, buasai hithau ar ei thraed yn ei groesawu. Felly, dwi'n edrych ymlaen at weld sut bydd hyn yn mynd, ond mae'n bwysig ein bod ni'n cadw golwg a gwerthuso a hefyd sicrhau parhad fel bod y mynediad cydradd yna'n parhau. Diolch.  

Thank you. I'd like to welcome this announcement today and note specifically how pleased I was to hear one word being repeated by the Minister, namely the 'joy' of music. The emphasis on the importance of music in terms of the health and well-being of all of us is something that all of us should welcome, and, particularly in the context of the cost-of-living crisis and the child poverty crisis, I welcome how important the emphasis is on equal access for every child and young person in Wales to music education, as well as the emphasis on equal access for children and young people with additional learning needs. The only thing that was a cause of regret in terms of your statement was hearing about your baritone voice and, therefore, that you didn't sing in your statement. But certainly, the fact that the emphasis is on joy in such a difficult context for many families is to be welcomed.

Because the truth is that there is a crisis in terms of music in schools. Estyn has found that music was one of the subjects most impacted by the pandemic, but we do have to acknowledge that the crisis existed before the pandemic. Since 2014, the number of pupils taking GCSE in music has fallen almost 20 per cent, and almost 40 per cent at A-level, creating a risk in terms of the future of the music sector in Wales. Further, research shows that 50 per cent of pupils in private schools receive music lessons frequently, as compared to 15 per cent in state schools, and this is reflected in terms of the numbers who go on to have a successful music career. This investment, therefore, is to be welcomed in terms of providing redress for the underfunding of services that were seen, until today, as something that was nice to have rather than something vital for the development of every child and young person.

I'd like to ask about a few practical points in terms of Estyn's role, and the role it will play in ensuring, by making school music provision a part of its inspections, that every school does take full advantage of this provision. Given that this is part of the new curriculum, I take it that this will included, but it would be good if we could have that confirmed. I would also like to have more information on evaluation, because it's important that we understand the impact of this, because if there hasn't been access to music education for so long, it is going to take time for pupils to want to take up this provision, and there will be a gap in terms of some students, too.

I also welcome the emphasis on the range of instruments, because not every instrument suits every person. I think that is important. Even where there is provision of music education in schools, sometimes only one specific instrument is provided, and if you don't love that instrument, then you're not going to love music in general. So, the range of instruments is very important, too. 

May I also ask, with regard to the plan, whether there's an intention to ensure equal access to practice space? Because one of the challenges, of course, is to have that space at home. If you live in a flat, or somewhere with thin walls, and so on, you could face complaints, perhaps. We all know that when you start to learn an instrument, you might not produce the most pleasant noise in the world, but it is important that you are able to make those mistakes, so that you don't then feel put off when it comes to the need to practise. So, there is a requirement for practice space, and is that related to extending the school day, and the opportunity with regard to music there? Is that part of your intention?

Like you, Minister, I personally benefited from music education classes in school, as I learned the cello, clarinet and harp, and I borrowed instruments during that period, because instruments can be very, very expensive, too. I remember being able to have a harp on loan for £30 per year, and so I had the opportunity to learn. And I think that's to be welcomed in this plan, too. 

Laura Anne Jones's points were very fair in terms of the long-term view. This is a three-year plan, and I very much welcome that question about the continuity of the investment, because this is an exciting and significant investment, in my view. I think one of the challenges is how we can sustain those opportunities in future and also the opportunities to take part in orchestras. There are often summer trips associated with that, which can be very costly. I think there will be many things that we will learn as this plan proceeds, which is to be welcomed, but this will also need to be evaluated. 

I'd also like to pay tribute to Rhianon Passmore and the work of the culture committee. And, of course, I have to talk about Bethan Sayed. I see from Twitter today that she welcomes this very much, and if she were here today, she would be on her feet to welcome this plan. So, I look forward to seeing how this will all go, but it is important that we keep a close eye on this and ensure that there is that continuity so that equal access is maintained. Thank you. 

14:50

Diolch i Heledd Fychan am y cwestiynau hynny. Mae hi'n iawn i ddweud bod y sefyllfa wedi bod, ers cyfnod, yn rhywbeth roedden ni eisiau mynd i'r afael ag e. Rwy'n cofio, pan oeddwn i yn yr ysgol, cael manteisio ar wersi cerddoriaeth am ddim ac, fel yr Aelod, yn gallu benthyg offeryn pres, heb orfod prynu un ein hunain fel teulu. Mae'r tirwedd wedi newid yn sylweddol, yn anffodus, ers hynny wrth gwrs. Ac mae'r pwyllgorau, yn cynnwys pwyllgor Bethan, fel y gwnaeth yr Aelod sôn, wedi gwneud gwaith yn y Senedd ddiwethaf i'n helpu ni i siapo hyn. Mae wedi bod yn werthfawr iawn. Hoffwn i hefyd sôn am y gwaith a wnaeth fy rhagflaenydd i, Kirsty Williams, o ran buddsoddi mewn offerynnau a hefyd sefydlu Anthem, sydd wedi bod yn gyfraniad i'r tirwedd pwysig hwn. 

O ran y gwaith y byddwn ni'n gwneud gyda chyrff eraill, tu hwnt i ffiniau'r gwasanaeth, bydd rôl gan awdurdodau lleol, gan Estyn, gan y consortia i helpu siapo sut y mae gwaith y gwasanaeth yn cyffwrdd ag anghenion y cwricwlwm ac ati. O ran creu adnoddau, byddwn ni'n gweithio gydag Estyn ar y rheini er mwyn creu adnoddau hyfforddiant proffesiynol, er enghraifft, i'r tiwtoriaid allu darganfod y ffyrdd gorau o sicrhau bod hynny'n digwydd. Mae'r elfen o werthuso, rwy'n credu, yn bwysig iawn yn hyn o beth, oherwydd mae'n fuddsoddiad sylweddol, ac mae'r strwythur sydd gyda ni yn un sy'n tyfu o'r llawr i fyny, yn hytrach nag o'r top i lawr. Felly, mae hynny'n gyffrous. Mae'n caniatáu arbrofi, mae'n caniatáu approaches lleol, a byddwn ni'n dysgu o'r rheini beth sydd yn gweithio orau ac, efallai, beth sydd ddim mor llwyddiannus. Mae hynny'n anorfod, buaswn i'n dweud. Felly, mae'r broses yma o werthuso wrth i ni fynd yn bwysig, rwy'n credu, fel ein bod ni'n gallu gwneud newidiadau er mwyn ymateb i'r arfer orau fydd yn cael ei dangos. Ac rwy'n credu bod yr Aelod yn iawn i ddweud bod yn rhaid gwneud hynny mewn cyd-destun o edrych ar beth sydd wedi digwydd dros y ddwy flynedd diwethaf hefyd. Mae hynny wedi cael impact. 

Mae'r pwynt o ran gofodau ymarfer yn bwysig. Rwy'n credu bod hyn yn rhan o'r agenda ehangach sydd gyda ni fel Llywodraeth o ran ysgolion sydd â ffocws cymunedol ac sy'n agored tu hwnt i oriau cyfyng y diwrnod ysgol i ganiatáu i'w hadnoddau gael eu defnyddio yn y ffyrdd y mae hi'n sôn amdanyn nhw yn ei chwestiwn. 

Jest yn bwynt olaf, mae'r ymrwymiad yma yn ymrwymiad tair blynedd. Dim ond cyllideb tair blynedd sydd gennym ni i unrhyw beth ar hyn o bryd, felly dyna'r rheswm am hynny. Wrth gwrs, buaswn i eisiau gweld parhad o'r math yma o wasanaeth y tu hwnt i hynny. Rwy'n gobeithio ac yn disgwyl y bydd hwn yn gyfnod lle byddwn ni ar drywydd newydd nawr. Felly, rwy'n siŵr y gwelwn ni lwyddiant dros y tair blynedd nesaf ac y byddwn ni'n moyn adeiladu ar hynny. 

Thank you, Heledd Fychan, for those questions. She's right to say that the situation has been something that we've wanted to address for years. I remember when I was in school taking advantage of free music lessons and, as the Member was able to, I was able to borrow a brass instrument, without our having to buy one as a family. Unfortunately, the landscape has changed significantly since then, of course. And the committees, including Bethan's committee, as the Member referred to, undertook work in the last Senedd to shape this, and it has been very valuable. And I would also like to talk about the work that Kirsty Williams, my predecessor, did in terms of investment in instruments and establishing Anthem, which has been a contribution to this important landscape. 

In terms of the work that we will be doing with other bodies beyond the borders of the service, there will be a role for local authorities, Estyn and the consortia to help shape how the work of the service touches with the needs of the curriculum and so forth. In creating resources, we'll be working with Estyn on that in order to create professional training resources, for example, so that tutors have access to the best means of ensuring that this happens. And the element of evaluation, I think, is an important one in this sense, because this is a significant investment, and the structure we have is one that's growing from the grass roots up, rather than the other way around. That's exciting, and it enables experimentation and local approaches, and we'll learn from those in terms of what works best and what doesn't work. That is inevitable, I would say. So, this process of evaluation, as we go on, is important so that we can make changes in order to respond to the best practice that will be demonstrated. And I think the Member is right to say that we have to do that in the context of looking at what's happened during the last two years, as that has had an impact. 

The point about practice space is important. I think this is part of the wider agenda that we have as a Government in terms of schools that have a community focus and are therefore open beyond the restricted hours of the school day in order to allow their resources to be used in the way that she mentioned in her question. 

Just as a final point, this commitment is a three-year commitment. We've only got a three-year funding commitment currently for everything, so that's the reason for that. Of course, we'd want to see the continuation of this sort of service beyond that. I hope, and I expect, that this will be a period where we'll be on a new path. I'm sure we'll see success in this area over the next three years and that we'll want to build on that. 

This is music to my ears, this announcement. [Laughter.] I'd also like to pay tribute to Rhianon Passmore, who has been instrumental in championing this. I learned music through a recorder at school, and then stuck notes on my grandmother's piano so that I could learn on her piano as well. And people learned through the colliery brass bands, didn't they, at one time. My son learned through the Flintshire music service 10 years ago. Then, though, there were 2,500 young people taking part through one council's music service, because it was free, and it was a marvellous community. But it was austerity and cuts to public service funding that impacted over the years, as it could no longer be subsidised by the council, and charges started increasing, increasing, bit by bit each year. There was free transport then as well, which was amazing—it was a real community—but it was the cuts then that impacted so much that now there are only a few hundred that take part. 

Mae'n gân i godi fy ysbryd, y cyhoeddiad hwn. [Chwerthin.] Hoffwn i hefyd dalu teyrnged i Rhianon Passmore, sydd wedi bod yn allweddol wrth hyrwyddo hyn. Dysgais i gerddoriaeth drwy'r recorder yn yr ysgol, ac yna gwnes i roi nodau ar biano fy mam-gu fel y gallwn i ddysgu ar ei phiano hi hefyd. Ac roedd pobl yn dysgu drwy fandiau pres y pyllau glo ar un adeg onid oedden nhw? Dysgodd fy mab drwy wasanaeth cerdd sir y Fflint 10 mlynedd yn ôl. Yr adeg hynny, fodd bynnag, yr oedd 2,500 o bobl ifanc yn cymryd rhan drwy wasanaeth cerdd un cyngor, oherwydd ei fod am ddim, ac roedd yn gymuned wych. Ond cafodd cyni a thoriadau i gyllid gwasanaethau cyhoeddus effaith dros y blynyddoedd, ni allai'r cyngor roi cymhorthdal iddo mwyach, a dechreuodd y taliadau gynyddu, a chynyddu, fesul tipyn bob blwyddyn. Roedd trafnidiaeth am ddim bryd hynny hefyd, a oedd yn anhygoel—roedd yn gymuned go iawn—ond cafodd y toriadau bryd hynny gymaint o effaith fel mai dim ond ychydig gannoedd sy'n cymryd rhan nawr. 

14:55

You need to ask your question now, please.

Mae angen i chi ofyn eich cwestiwn nawr, os gwelwch yn dda.

Okay. So, I encouraged my son to learn when it was free. We would not have had access otherwise to that music service, and he would never have had the chance to learn because we couldn't have afforded it. So, will it really be free for people to try? And also, he learnt the trombone because it was the only instrument left for him to try, but he stuck with it and managed to do it to grade 8. But, we need to make sure there's a variety of instruments for people to learn—and it was great that that was the only instrument left—so that young people don't just want to learn drums and guitar, because those seem to be the really popular ones, because we need to have a variety, don't we, for ensembles for brass bands, for all these great things? 

And there was just one more thing. It was mentioned previously—

Iawn. Felly, gwnes i annog fy mab i ddysgu pan oedd am ddim. Ni fyddem wedi cael y cyfle i fanteisio ar y gwasanaeth cerddoriaeth hwnnw fel arall, ac ni fyddai ef erioed wedi cael y cyfle i ddysgu oherwydd na allem ni ei fforddio. Felly, a fydd wir am ddim i bobl roi cynnig arni? A hefyd, dysgodd y trombôn oherwydd mai dyma'r unig offeryn a oedd ar ôl iddo roi cynnig arno, ond daliodd ati a llwyddodd i'w wneud hyd at radd 8. Ond, mae angen i ni sicrhau bod amrywiaeth o offerynnau i bobl eu dysgu—ac roedd yn beth da mai dyna'r unig offeryn a oedd ar ôl—fel nad yw pobl ifanc yn dymuno dysgu drymiau a gitâr yn unig, oherwydd mae'n ymddangos mai'r rheini yw'r rhai poblogaidd iawn, oherwydd mae angen i ni gael amrywiaeth, onid oes, ar gyfer ensembles, ar gyfer bandiau pres, ar gyfer yr holl bethau gwych hyn? 

Ac roedd un peth arall. Crybwyllwyd yn gynharach—

No, you're over your time. There are no more things. 

Na, rydych chi dros eich amser. Nid oes mwy o bethau. 

Okay, fine. I will write to the Minister with the other one. [Laughter.]

Iawn. Ysgrifennaf i at y Gweinidog ynghylch y llall. [Chwerthin.]

Can I commend Members generally for having been restrained in their use of musical puns in their contributions today? But, I'll just say, Carolyn Thomas, that your contribution hit the right note. I hope Members won't feel this is too orchestrated. [Laughter.] But, just to say, I think the point that she makes about the variety of experience is absolutely at the heart of this. I started off playing cornet and then became a euphonium and baritone player, partly because of the availability of instruments. So, I think we want to do everything we can to make sure that there's a range of instruments available and, certainly, if the experience that the First Minister and I had yesterday in the school in Swansea is anything to go by, there was definitely a menu of options for young people to choose from. And actually, the investment that we made at the end of last year has been invested with that very much in mind. 

In relation to the costs, yes, for those who need the most support, tuition will be free, and for those for whom it's an important part of their GCSE or A-level examinations, it'll be free. But, for everybody, the ambition in the plan is to agree a maximum charge for the tuition that is delivered during school time. So, that'll be an important part of the work that the WLGA, together with the music services, will be delivering as part of this.  

A gaf i gymeradwyo'r Aelodau'n gyffredinol am atal eu hunain rhag defnyddio mwyseiriau cerddorol yn eu cyfraniadau heddiw? Ond, dywedaf, Carolyn Thomas, fod eich cyfraniad yn taro'r nodyn cywir. Gobeithio na fydd yr Aelodau'n teimlo bod hwn wedi ei offerynnu gormod. [Chwerthin.] Dim ond i ddweud, rwy'n credu bod y pwynt y mae hi'n ei wneud am yr amrywiaeth o brofiad yn gwbl ganolog i hyn. Dechreuais i chwarae cornet ac yna dod yn chwaraewr ewffoniwm a bariton, yn rhannol oherwydd bod yr offerynnau hynny ar gael. Felly, rwy'n credu ein bod eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod amrywiaeth o offerynnau ar gael ac, yn sicr, os yw'r profiad a gafodd y Prif Weinidog a minnau ddoe yn yr ysgol yn Abertawe yn adlewyrchiad cywir o hynny, yn bendant roedd amrywiaeth o ddewisiadau ar gyfer pobl ifanc. Ac mewn gwirionedd, mae'r buddsoddiad a wnaethom ni ddiwedd y llynedd wedi'i fuddsoddi gyda hynny mewn golwg. 

O ran y costau, bydd, i'r rhai sydd angen y cymorth mwyaf, bydd hyfforddiant am ddim, ac i'r rhai y mae'n rhan bwysig o'u harholiadau TGAU neu Safon Uwch, bydd am ddim. Ond, i bawb, yr uchelgais yn y cynllun yw cytuno ar uchafswm tâl am yr hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu yn ystod amser ysgol. Felly, bydd hynny'n rhan bwysig o'r gwaith y bydd CLlLC, ynghyd â'r gwasanaethau cerddoriaeth, yn ei gyflawni fel rhan o hyn.  

Can I join Members in welcoming today's statement on the launch of the Welsh Government's National Music Service? I declare that my sister-in-law is a peripatetic music teacher in north Wales. But, Minister, you referred a couple of times to your visits yesterday, and I did enjoy the video of yourself and the First Minister, but it did highlight to me the importance of a national plan for music tuition being developed, because it was certainly inspiring. But, last year, I had the pleasure of visiting a Wrexham and Denbighshire music co-operative to watch one of their live streamed performances to local schools, showing children a range of musical instruments and encouraging them to take up music themselves. This is just one example of many fantastic organisations out there that provide this service for our young people. So, in light of this, Minister, what assessment have you made of the role of organisations such as Wrexham and Denbighshire music co-operative in helping to deliver and making a success of the National Music Service? Diolch yn fawr iawn. 

A gaf i ymuno ag Aelodau i groesawu'r datganiad heddiw am lansio Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol Llywodraeth Cymru? Rwy'n datgan bod fy chwaer-yng-nghyfraith yn athro cerdd peripatetig yn y gogledd. Ond, Gweinidog, gwnaethoch chi gyfeirio ychydig o weithiau at eich ymweliadau ddoe, a mwynheais i'r fideo ohonoch chi a'r Prif Weinidog, ond tynnodd sylw at y ffaith ei bod yn bwysig datblygu cynllun cenedlaethol ar gyfer dysgu cerddoriaeth, oherwydd yr oedd yn sicr yn ysbrydoledig. Ond, y llynedd, cefais i'r pleser o ymweld â chwmni cydweithredol cerddoriaeth yn Wrecsam a sir Ddinbych i wylio un o'u perfformiadau byw wedi'i ffrydio i ysgolion lleol, gan ddangos amrywiaeth o offerynnau cerdd i blant a'u hannog i ymgymryd â cherddoriaeth eu hunain. Dim ond un enghraifft yw hon o lawer o sefydliadau gwych sy'n darparu'r gwasanaeth hwn i'n pobl ifanc. Felly, yng ngoleuni hyn, Gweinidog, pa asesiad ydych chi wedi'i wneud o ran sefydliadau megis cerdd gydweithredol Wrecsam a sir Ddinbych o ran helpu i gyflawni a sicrhau llwyddiant y Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol? Diolch yn fawr iawn. 

I thank the Member for that. When I was on the committee that looked into this in the last Senedd, we took evidence from a range of music services. So, the ambition of the plan isn't to stipulate the form of the service delivery; that will remain a function for the local authority, but all music services will be able to work together with the WLGA to deliver the plan overall. But, one of the challenges that we faced for some time in Wales is actually the variability of the experience of music teachers in different parts of Wales, whatever the form that the service itself takes. And I think a really important advantage of the plan that we have here is, over the course of the next, 2023-24, academic year, an important and quite complex, actually, piece of work to look at the different terms and conditions that apply to music tuition right across Wales, and to seek to bring greater consistency and fairness to that, because I think, ultimately, to deliver a long-term, sustainable step change, which is exactly what all music services want to see as part of this plan that I'm confident will be delivered, it will be important to make sure that the workforce have that consistency across Wales, insofar as we can do that.

Diolch i'r Aelod am hynna. Pan oeddwn i ar y pwyllgor a ystyriodd hyn yn y Senedd ddiwethaf, cawsom ni dystiolaeth gan amrywiaeth o wasanaethau cerdd. Felly, nid uchelgais y cynllun yw pennu ffurf y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu; bydd hynny'n parhau i fod yn swyddogaeth i'r awdurdod lleol, ond bydd yr holl wasanaethau cerdd yn gallu cydweithio â CLlLC i gyflawni'r cynllun yn gyffredinol. Ond, un o'r heriau yr ydym ni wedi'i hwynebu ers peth amser yng Nghymru mewn gwirionedd yw natur amrywiol profiad athrawon cerddoriaeth mewn gwahanol rannau o Gymru, beth bynnag yw ffurf y gwasanaeth ei hun. Ac rwy'n credu mai un o fanteision pwysig iawn y cynllun sydd gennym ni yma yw, yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, 2023-24, darn pwysig ac eithaf cymhleth, mewn gwirionedd, o waith i ystyried y gwahanol delerau ac amodau sy'n berthnasol i hyfforddiant cerddoriaeth ledled Cymru, ac i geisio dod â mwy o gysondeb a thegwch i hynny, oherwydd rwy'n credu, yn y pen draw, er mwyn sicrhau newid sylweddol hirdymor a chynaliadwy, sef yr union beth y mae'r holl wasanaethau cerddoriaeth eisiau'i weld fel rhan o'r cynllun hwn yr wyf i'n ffyddiog y caiff ei ddarparu, fe fydd yn bwysig sicrhau bod y gweithlu'n cael y cysondeb hwnnw ledled Cymru, i'r graddau y gallwn ni wneud hynny.

15:00

I find myself this week amazed to be following contributions from Laura Anne Jones and not shouting 'object', which is a surprise to me, but it's clear, Minister, that this statement today has cross-party support, and I commend this statement to this Senedd.

But as Members have said from across the Chamber, including yourself, I couldn't contribute to today's statement without paying tribute to my good friend Rhianon Passmore, because it is due to her drive and determination that we are here today—her drive and determination to get it into the Welsh Labour manifesto, which we stood on and won. I do hope that this music strategy inspires the next generation of musicians, and I'm sure that it will, because those are the real winners. The children of Wales are the real winners, because they will be given that gift of music. 

Minister, I have already had excited constituents asking me: how can they get involved, how can they sign up, how can they take part in this programme? I would be grateful for a response to that question, because this is a really important announcement today. I very much welcome this. I welcome it from a Welsh Labour Government bringing forward a great strategy. 

Rwy'n rhyfeddu yr wythnos hon fy mod yn dilyn cyfraniadau gan Laura Anne Jones ac nad wyf yn gweiddi 'gwrthwynebu', sy'n syndod i mi, ond mae'n amlwg, Gweinidog, fod yna gefnogaeth drawsbleidiol i'r datganiad hwn heddiw, ac rwy'n cymeradwyo'r datganiad hwn i'r Senedd hon.

Ond fel mae Aelodau wedi dweud o bob rhan o'r Siambr, gan eich cynnwys chi, ni allwn i gyfrannu at y datganiad heddiw heb roi teyrnged i fy ffrind da Rhianon Passmore, oherwydd yn sgil ei hymgyrch a'i phenderfyniad hi yr ydym ni yn y sefyllfa hon heddiw—ei hymgyrch a'i phenderfyniad i'w gynnwys ym maniffesto Llafur Cymru, y gwnaethom ni sefyll arno ac ennill. Rwy'n gobeithio y bydd y strategaeth gerddoriaeth hon yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o gerddorion, ac rwy'n siŵr y bydd hi, oherwydd dyna pwy fydd ar eu hennill mewn gwirionedd. Plant Cymru fydd ar eu hennill mewn gwirionedd, oherwydd fe fyddan nhw'n cael y rhodd honno o gerddoriaeth. 

Gweinidog, rwyf i eisoes wedi cael etholwyr yn gofyn i mi'n gyffrous: sut y cawn nhw gymryd rhan, sut mae cofrestru, sut mae cymryd rhan yn y rhaglen hon? Fe fyddwn i'n ddiolchgar am ateb i'r cwestiwn hwnnw, oherwydd mae hwn yn gyhoeddiad pwysig iawn heddiw. Rwy'n ei groesawu yn fawr. Rwy'n ei groesawu gan Lywodraeth Lafur Cymru sy'n cyflwyno strategaeth wych. 

I thank the Member for that, and I think that his point about inspiring the next generation is really at the heart of this. Whether your experience of music is just to have a go at an instrument at primary school, or whether it becomes a lifelong passion, or whether it becomes your career, I think that part of the offer here is to make sure that we connect young people who have a particular passion, who might want to make a livelihood out of music, helping them along that journey, connecting them with the support that they need, and the career options that are there for them. But even if you don't want to do that, even if you just want to have music as a passion and a pastime, the service will support you in doing that.

So, the plan is for this to be rolled out from September of this year. So, one of the, I would imagine, first tasks that the lead body, the WLGA, will be setting itself is to make sure that the information is cascaded out into schools, through the music services already embedded in those schools, so that our young people know what the opportunity is and how they can access it and make the most of this exciting opportunity.

Diolch i'r Aelod am hynna, ac rwy'n credu bod ei bwynt ynglŷn ag ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf wrth wraidd hyn mewn gwirionedd. P'un ai eich profiad chi o gerddoriaeth yw dim ond rhoi cynnig ar ganu offeryn yn yr ysgol gynradd, neu ei bod yn dod yn angerdd ar hyd eich oes, neu ei bod yn yrfa i chi, rwy'n credu mai rhan o'r hyn a gynigir yma yw sicrhau ein bod ni'n cysylltu pobl ifanc sydd ag angerdd penodol, a allai fod yn awyddus i gerddoriaeth fod yn fywoliaeth iddyn nhw, eu helpu nhw ar y daith honno, gan eu cysylltu nhw â'r cymorth sydd ei angen arnyn nhw, a'r dewisiadau sydd ar gael iddyn nhw o ran gyrfaoedd. Ond hyd yn oed os nad ydych chi'n dymuno gwneud hynny, hyd yn oed os ydych chi eisiau bod â cherddoriaeth yn fwynhad neu'n diddordeb, fe fydd y gwasanaeth yn eich cefnogi chi i wneud hynny.

Felly, y bwriad yw cyflwyno hyn o fis Medi eleni. Felly, un o'r tasgau cyntaf, yn fy meddwl i, y bydd y corff arweiniol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn ei roi i'w hun fydd sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei rhaeadru i ysgolion, drwy'r gwasanaethau cerddoriaeth sydd wedi'u hymwreiddio eisoes yn yr ysgolion hynny, fel y bydd ein pobl ifanc ni'n gwybod beth yw'r cyfle sydd ar gael a sut y gallan nhw elwa arno a manteisio i'r eithaf ar y cyfle cyffrous hwn.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Minister, thanks so much for this very welcome statement today—a statement that you would not be making had it not been for the contribution that Rhianon Passmore has made in regard to this particular issue over many years. Just a small number of questions from me.

First of all, how do you envisage using or utilising the Welsh diaspora, and in particular some of the most successful modern-day musicians that we have representing Wales around the globe, including people like Jonny Buckland, who went to Mold Alun High School, and is one of the world's most successful modern-day musicians as a member of Coldplay, and who regularly reflects on the fact that it was his music teacher, Mrs Parr, who gave so much in his development? Secondly, Dirprwy Lywydd, I would like to ask the Minister whether any thought or consideration is being given to similar initiatives for drama and dance. Diolch.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Gweinidog, diolch yn fawr am y datganiad hwn heddiw sydd i'w groesawu yn fawr—datganiad na fyddech chi'n ei wneud oni bai am y cyfraniad a wnaeth Rhianon Passmore ynglŷn â'r mater penodol hwn dros lawer o flynyddoedd. Dim ond nifer fach o gwestiynau sydd gen' i.

Yn gyntaf i gyd, sut ydych chi'n rhagweld defnyddio neu wneud defnydd o'r diaspora Cymreig, ac yn arbennig rai o'r cerddorion cyfoes mwyaf llwyddiannus sydd gennym ni'n cynrychioli Cymru ledled y byd, gan gynnwys pobl fel Jonny Buckland, a aeth i Ysgol Uwchradd Alun y Wyddgrug, ac sy'n un o gerddorion cyfoes mwyaf llwyddiannus y byd ac yn aelod o Coldplay, ac sy'n dwyn y ffaith i gof yn rheolaidd mai ei athrawes gerdd ef, Mrs Parr, a wnaeth gyfraniad mor fawr at ei ddatblygiad? Yn ail, Dirprwy Lywydd, fe hoffwn i ofyn i'r Gweinidog a oes unrhyw bwyso a mesur neu ystyriaeth yn digwydd o ran cyflwyno mentrau o'r fath ar gyfer drama a dawns. Diolch.

I thank Ken Skates for those two really important questions. On the first of the two questions, actually, we have already had contact from a number of high-profile Welsh musicians—some in Wales, but some beyond our borders—who have been terribly excited by this announcement and have been getting in touch to say, 'How can we help?' So, referring back to the question that Jack Sargeant asked earlier, we will want to look over the coming weeks at how we can harness the commitment and enthusiasm of those who have made a real success of music in Wales, to help us promote the availability of the service from September onwards. So, I think that there is a really important task for us to undertake there.

And I hope that the kind of approach that we are taking in relation to music education here can have benefits in other parts of the creative and expressive arts. It's an integral part of learning in the new curriculum, but beyond that, we absolutely know the value that artistic expression and creative expression of all forms can have in terms of well-being and, in particular, I think, in the course of the experience that young people have had over the last two years. The more that we can do in this space, the more that we should, and I'm sure that young people right across Wales will benefit from that.

Diolch i Ken Skates am y ddau gwestiwn pwysig iawn yna. O ran y cyntaf o'r ddau gwestiwn, mewn gwirionedd, rydym ni eisoes wedi cael cyswllt â nifer o gerddorion o Gymru sydd â phroffil uchel—rhai yng Nghymru, ond rhai y tu hwnt i'n ffiniau ni—y mae'r cyhoeddiad hwn wedi eu cyffroi nhw'n fawr ac sydd wedi bod yn cysylltu i ddweud, 'Sut allwn ni helpu?' Felly, gan gyfeirio yn ôl at y cwestiwn a ofynnodd Jack Sargeant yn gynharach, fe fyddwn ni'n awyddus i ystyried dros yr wythnosau nesaf sut y gallwn ni weithredu ymrwymiad a brwdfrydedd y rhai sydd wedi bod yn wirioneddol lwyddiannus o ran cerddoriaeth yng Nghymru, i'n helpu ni i hyrwyddo y bydd y gwasanaeth ar gael o fis Medi ymlaen. Felly, rwy'n credu bod tasg wirioneddol bwysig i ni ymgymryd â hi yn hynny o beth.

Ac rwy'n gobeithio y gall y math o ymagwedd yr ydym ni'n ei mabwysiadu o ran addysg cerddoriaeth yma fod o fudd mewn rhannau eraill o'r celfyddydau creadigol a mynegiannol. Mae honno'n rhan annatod o addysg yn y cwricwlwm newydd, ond y tu hwnt i hynny, rydym ni'n gwybod yn iawn faint o werth a all ddod o fynegiant artistig a mynegiant creadigol o bob ffurf o ran lles ac, yn arbennig felly, rwy'n credu, yn ystod profiad fel yr un a gafodd pobl ifanc dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Po fwyaf y gallwn ni ei wneud yn y gofod hwn, y mwyaf y dylem ni ei wneud, ac rwy'n siŵr y bydd pobl ifanc ledled Cymru yn elwa ar hynny.

4. Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Gronfa Tai â Gofal
4. Statement by the Minister for Climate Change: The Housing-with-Care Fund

Eitem 4 ar yr agenda y prynhawn yma yw datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ar y gronfa tai â gofal. Galwaf ar y Gweinidog i wneud y datganiad. Julie James.

Item 4 this afternoon is a statement by the Minister for Climate Change on the housing-with-care fund. I call on the Minister to make the statement. Julie James.

15:05

Diolch, Dirprwy Lywydd. Sorry, there was a small thing about sharing pens there, so apologies.

Decent, affordable housing is fundamental to the health and well-being of everyone in Wales. Healthy homes provide individuals and families with a stable and secure base that meets the household's needs. They give us a place where we can feel safe and comfortable, and where we are connected to the community, to work and to services. 

Investing in healthy homes is an investment that works hard for us. A quarter of our carbon emissions come from the housing sector. Building new homes to low-carbon and zero-carbon standards makes a significant contribution to tackling climate change. Building new homes creates jobs and apprenticeships, and stimulates economic growth.

And as a preventative service, healthy homes reduce pressures on health and social care services by helping people to maintain their independence. Healthy homes reduce chronic diseases, improve mental health, reduce falls and accidents, and provide a safe environment for early hospital discharge.

Since 2018, we have invested £145 million in the integrated care fund capital programme, providing specialist housing for older people, people with dementia, people with a learning disability, children with complex needs, and unpaid carers. We also invested in intermediate care accommodation in the community, and essential social care infrastructure.

This morning, I visited Tŷ Glas y Dorlan in Cwmbran. With a £1.7 million Welsh Government grant from the ICF, Torfaen County Borough Council, Aneurin Bevan University Health Board and Bron Afon housing association have worked in partnership to deliver a remarkable development that can have a profound impact on health and well-being in Torfaen. The development includes six extra-care flats for older people on the third floor, and 13 short-term reablement and rehabilitation flats with their own front doors. These reablement flats offer a home-like setting for people stepping down from hospital, and an environment where people who may be considering residential care can be supported to learn new skills so that they can continue to live independently in their own home. Tŷ Glas y Dorlan is a hub for care and therapeutic services for the whole community. Developments like Tŷ Glas y Dorlan are the reason why we are significantly increasing our investment in specialist housing and accommodation in this Senedd term, in support of our programme for government commitment to provide innovative housing to meet care needs.

Today, I am announcing the housing-with-care fund, a four-year fund that builds on the ICF capital programme. In this year's budget we allocated £182 million over the next three years to regional partnership boards to provide housing with care. We aim to increase the total stock of extra-care housing in Wales by up to a third over the next four years, as a direct response to the ageing population. It enables us to accelerate our long-standing policy of helping people with a learning disability, autism spectrum disorder, and other neurological conditions, to live independently, where possible, in their own home.

We will also invest in intermediate care accommodation, such as that provided at Tŷ Glas y Dorlan, as well as accommodation for people who are not yet ready for full independence, and who can sometimes find it difficult to maintain a home, such as a tenancy in the private or social rented sectors. This makes them vulnerable to harm and to experiencing homelessness. This includes care leavers, young adults with learning disabilities, and people with emotional health or mental well-being needs. Investment in transitional accommodation for these groups can contribute to preventing homelessness and all the harm that that can cause.

We will also invest to support our programme for government commitment to fund regional residential services for children with complex needs, ensuring their needs are met as close to home as possible and in Wales wherever practicable. Too often, vulnerable young people with higher needs and challenging behaviours are placed in out-of-county or out-of-country, even, placements. These are staggeringly expensive, with over £200,000 a year per child not being uncommon, and detrimental to their well-being, cutting them off from family and friends, and severing links with local health and care services. Regional partnership boards must address the need for local accommodation as a matter of urgency.

The housing-with-care fund is part of a package of cross-government funding for regional partnership boards, which includes the health and social care regional integration fund and the integration and rebalancing capital fund. In total, this package is worth £255 million in 2022-23.

With this funding comes key leadership challenges for regional partnership boards. The first is to maximise the value of these combined funding streams, using revenue and capital to drive fundamental change. And the second is to build stronger partnerships with local authority housing teams and housing associations, so that social housing providers are an integral part of how health and care services are delivered. And the third is to make smart investment decisions that support our cross-cutting priorities and set us on the road to a healthier, more resilient and low-carbon Wales. Diolch.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Mae'n ddrwg gen i, roedd yna achos bychan o rannu pennau ysgrifennu yn y fan yna, felly ymddiheuriadau.

Mae tai fforddiadwy, clyd a chynnes yn hanfodol i iechyd a lles pawb yng Nghymru. Mae cartrefi iach yn gosod sylfaen sefydlog a diogel i unigolion a theuluoedd ac yn diwallu anghenion yr aelwyd. Maen nhw'n rhoi llecyn i ni deimlo yn ddiogel a chysurus, a'n cysylltu ni â'r gymuned, â gwaith a gwasanaethau.

Mae buddsoddi mewn cartrefi iach yn fuddsoddiad sy'n gweithio yn galed i ni. Fe ddaw chwarter ein hallyriadau carbon ni oherwydd y sector tai. Mae adeiladu cartrefi newydd hyd at safonau carbon isel a di-garbon yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at fynd i'r afael â newid hinsawdd. Mae adeiladu cartrefi newydd yn creu swyddi a phrentisiaethau, ac yn ysgogi twf economaidd.

Ac fel gwasanaeth ataliol, mae cartrefi iach yn lleihau'r pwysau sydd ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol drwy helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth. Mae cartrefi iach yn lleihau clefydau cronig, yn gwella iechyd meddwl, yn lleihau cwympiadau a damweiniau, ac yn darparu amgylchedd diogel ar gyfer rhyddhau cleifion o'r ysbyty yn gynnar.

Ers 2018, rydym ni wedi buddsoddi £145 miliwn yn rhaglen gyfalaf y gronfa gofal integredig, gan ddarparu tai arbenigol i bobl hŷn, pobl â dementia, pobl ag anabledd dysgu, plant ag anghenion cymhleth, a gofalwyr di-dâl. Fe wnaethom ni fuddsoddi hefyd mewn llety gofal canolraddol yn y gymuned, a seilwaith gofal cymdeithasol hanfodol.

Bore yma, fe ymwelais i â Thŷ Glas y Dorlan yng Nghwmbrân. Gyda grant o £1.7 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru o'r Gronfa, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a chymdeithas tai Bron Afon wedi gweithio mewn partneriaeth i ddarparu datblygiad hynod a all gael effaith ddofn ar iechyd a lles yn Nhorfaen. Mae'r datblygiad yn cynnwys chwe fflat gofal ychwanegol i bobl hŷn ar y trydydd llawr, a 13 o fflatiau ailalluogi ac adsefydlu tymor byr gyda drws ffrynt i bob un. Mae'r fflatiau ailalluogi hyn yn cynnig lleoliad tebyg i gartref i bobl sy'n camu i lawr o ysbyty, ac yn amgylchedd lle gellir cefnogi pobl a allai fod yn ystyried gofal preswyl i ddysgu sgiliau newydd ar gyfer parhau i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae Tŷ Glas y Dorlan yn ganolfan ar gyfer gofal a gwasanaethau therapiwtig i'r gymuned gyfan. Datblygiadau fel Tŷ Glas y Dorlan yw'r rheswm pam ein bod ni'n cynyddu ein buddsoddiad mewn tai a llety arbenigol yn sylweddol yn ystod y tymor Seneddol hwn, i gefnogi ein hymrwymiad yn y rhaglen lywodraethu i ddarparu tai arloesol i ddiwallu anghenion gofal.

Rwy'n cyhoeddi heddiw'r gronfa tai â gofal, cronfa bedair blynedd sy'n adeiladu ar raglen gyfalaf y gronfa. Yng nghyllideb eleni, dyrannwyd £182 miliwn gennym dros y tair blynedd nesaf i fyrddau partneriaethau rhanbarthol i ddarparu tai â gofal. Ein nod ni yw cynyddu cyfanswm y stoc o dai gofal ychwanegol yng Nghymru hyd at draean dros y pedair blynedd nesaf, i ymateb yn uniongyrchol i boblogaeth sy'n heneiddio. Fe fydd hynny'n ein galluogi ni i gyflymu ein polisi hirsefydlog o helpu pobl ag anabledd dysgu, sydd ag anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth, a chyflyrau niwrolegol eraill, i fyw yn annibynnol, pan fo hynny'n bosibl, yn eu cartref eu hunain.

Fe fyddwn ni'n buddsoddi hefyd mewn llety gofal canolraddol, fel yr hyn a ddarperir yn Nhŷ Glas y Dorlan, yn ogystal â llety i bobl nad ydyn nhw'n barod am annibyniaeth lawn eto, ac sy'n ei chael hi'n anodd cynnal cartref weithiau, fel tenantiaeth yn y sectorau rhentu preifat neu gymdeithasol. Mae hyn yn eu gwneud nhw'n agored i niwed a phrofi digartrefedd. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n gadael gofal, oedolion ifanc ag anableddau dysgu, a phobl ag anghenion iechyd emosiynol neu les meddyliol. Fe all buddsoddi mewn llety dros dro i'r grwpiau hyn gynorthwyo o ran atal digartrefedd a'r holl niwed y gall hynny ei achosi.

Fe fyddwn ni'n buddsoddi hefyd i gefnogi ein hymrwymiad yn y rhaglen lywodraethu i ariannu gwasanaethau preswyl rhanbarthol i blant ag anghenion cymhleth, gan sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu cyn agosed i'w cartrefi â phosibl ac yng Nghymru pan fyddo hynny'n ymarferol. Yn rhy aml, mae pobl ifanc sy'n agored i niwed sydd ag anghenion uwch ac ymddygiadau heriol yn cael eu dynodi mewn lleoliadau sydd y tu allan i'r sir neu mewn gwlad arall, hyd yn oed. Mae'r rhain yn ddrud echrydus, ac nid yw dros £200,000 y flwyddyn i bob plentyn yn rhywbeth anghyffredin, ac mae'n niweidiol i'w lles nhw, gan eu torri i ffwrdd oddi wrth deulu a ffrindiau, a thorri cysylltiadau â gwasanaethau iechyd a gofal lleol. Mae'n rhaid i fyrddau partneriaethau rhanbarthol fynd i'r afael â'r angen am lety lleol fel mater o frys.

Mae'r gronfa tai â gofal yn rhan o becyn o gyllid trawslywodraethol ar gyfer byrddau partneriaeth rhanbarthol, sy'n cynnwys y gronfa integreiddio rhanbarthol iechyd a gofal cymdeithasol a'r gronfa gyfalaf integreiddio ac ailgydbwyso. Mae'r pecyn hwn yn werth cyfanswm o £255 miliwn yn 2022-23.

Gyda'r cyllid hwn fe ddaw heriau o ran arweinyddiaeth allweddol i fyrddau partneriaethau rhanbarthol. Y cyntaf yw cynyddu gwerth y ffrydiau ariannu cyfunol hyn i'r eithaf, gan ddefnyddio refeniw a chyfalaf i ysgogi newid sylfaenol. A'r ail yw meithrin partneriaethau cryfach gyda thimau tai awdurdodau lleol a chymdeithasau tai, fel bydd darparwyr tai cymdeithasol yn rhan annatod o'r dull o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal. A'r trydydd yw gwneud penderfyniadau craff o ran buddsoddi i gefnogi ein blaenoriaethau trawsbynciol ac sy'n ein rhoi ni ar ben ffordd i Gymru iachach, fwy cydnerth a charbon isel. Diolch.

Thank you, Minister, for your statement. In 2017, local authorities warned at that time that they expected an increase in demand for housing with care over the next five years. In fact, your own Welsh Labour Government published a report on the evaluation of extra-care housing in Wales which noted, and I quote:

'The vast majority of local authorities'

—and that was 18 out of 22—

'expect an increase in demand for general needs housing for older people and the majority (16) expect demand for extra care housing to increase over the next five years.'

A similar profile of responses was forthcoming from housing associations, and the majority of local authorities, housing associations and extra-care scheme managers agreed that demand for extra care was outstripping supply. So, I suppose one has to ask, as we are the official opposition: why has the Welsh Government waited five years since the publication of the report to make the statement on this funding today?

I acknowledge that social housing grant funding previously made available by the Welsh Government has been important in driving some growth. In fact, as of 2017, three quarters of all schemes have been developed since the Welsh Government published guidelines and made ring-fenced funding available to support the development of extra-care schemes in 2006. So, do you think that it was a mistake to end housing with care's dedicated funding, and has this negatively impacted the number of such homes we have in Wales today? At present, according to an independent report prepared for the Welsh Government, there will be a shortfall of approximately 5,000 units in Wales by 2035.

Housing-with-care schemes are typically located in cities and towns, rather than rural areas, and this is despite 25.4 per cent of residents in rural counties in 2019 being the age of 65 or over, which is an increase from 16.6 per cent in the year 2000. The national survey for Wales has reported that three quarters of people aged over 65 report feeling lonely sometimes. A report published by the Associated Retirement Community Operators states that housing-with-care residents experienced lower levels of loneliness, with only 1 per cent of residents feeling isolated often. So, isn't that a model we should all be looking to work towards?

So, bearing in mind that loneliness and isolation can be at its worst in rural communities and that rural counties are seeing more ageing populations, what steps can you take, Minister, to see funding prioritised to support some development of schemes in our more rural areas? Such schemes in rural Wales could free up homes for the younger generation. It would also give a boost to the Welsh NHS.

A report has found that residents living in housing-with-care schemes see a reduction in frailty and falls within two years of living at their home, with improved exercise and fitness, and additionally, for those living in integrated retirement communities, costs for GP, nurse and hospital visits reduced by some 38 per cent. In Llanrwst, ClwydAlyn have Hafan Gwydir, an extra-care scheme with fantastic facilities, and that one actually has an adjoining health centre and an on-site GP surgery. So, do you agree with me, Minister, that planning authorities should now be encouraged to allocate land in our local development plans for housing-with-care developments, on fields next to or near GP practices, if they're unable to actually afford to be able to put that new service in place where it's more all singing, all dancing, and people can access medical needs as well?

And you'll be aware that tenants do have varying needs. For example, some require care support. In light of the ongoing care crisis with lack of staff, especially amongst the domiciliary home care providers, it is easier for them to have clients in one location instead of spreading out miles apart from each other. So, would you acknowledge that by providing funding to develop housing-with-care schemes, we could also alleviate some of the significant pressures on our overstaffed—no, not 'overstaffed' at all—our overstretched domiciliary care workers? And let's work together; it's having a more integrated housing-with-care system here in Wales. Thank you, Deputy Presiding Officer, and Minister. Thank you.

Diolch i chi, Gweinidog, am eich datganiad. Yn 2017, fe rybuddiodd awdurdodau lleol eu bod nhw'n disgwyl cynnydd bryd hynny yn y galw am dai â gofal dros y pum mlynedd nesaf. Yn wir, fe gyhoeddodd eich Llywodraeth Lafur Cymru chi adroddiad ar werthuso tai â gofal ychwanegol yng Nghymru ac roedd hwnnw'n nodi, ac rwy'n dyfynnu:

'Mae'r rhan helaeth o awdurdodau lleol'

—a 18 o 22 oedd hynny—

'yn disgwyl cynnydd mewn galw am dai anghenion cyffredinol i bobl hŷn ac mae'r rhan fwyaf (16) yn disgwyl i'r galw am dai gofal ychwanegol gynyddu dros y pum mlynedd nesaf.'

Ymddangosodd proffil o'r fath drwy'r ymatebion gan gymdeithasau tai, ac roedd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a rheolwyr cynlluniau gofal ychwanegol yn cytuno bod y galw am ofal ychwanegol yn fwy na'r cyflenwad ohono. Felly, mae hi'n debyg ei bod yn rhaid gofyn, gan mai ni yw'r wrthblaid swyddogol: pam mae Llywodraeth Cymru wedi aros pum mlynedd ers cyhoeddiad yr adroddiad i wneud datganiad heddiw am y cyllid hwn?

Rwy'n cydnabod bod cyllid grant tai cymdeithasol a ddarparwyd ynghynt gan Lywodraeth Cymru wedi bod yn bwysig o ran ysgogi rhyw gymaint o dwf. Yn wir, o 2017 ymlaen, mae tri chwarter y cynlluniau i gyd wedi cael eu datblygu ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi canllawiau a sicrhau bod cyllid wedi cael ei neilltuo yn barod ar gyfer cefnogi'r gwaith o ddatblygu cynlluniau gofal ychwanegol yn 2006. Felly, a ydych chi o'r farn mai camgymeriad oedd rhoi terfyn ar dai â gofal gyda chyllid penodol, ac a yw hynny wedi cael effaith negyddol ar nifer y cartrefi o'r fath sydd gennym ni yng Nghymru heddiw? Ar hyn o bryd, yn ôl adroddiad annibynnol a baratowyd ar gyfer Llywodraeth Cymru, fe fydd yna brinder o tua 5,000 o unedau yng Nghymru erbyn 2035.

Mae cynlluniau tai â gofal yn cael eu lleoli fel arfer mewn dinasoedd a threfi, yn hytrach nag mewn ardaloedd gwledig, a hynny er bod 25.4 y cant y trigolion sy'n byw mewn siroedd gwledig yn 2019 yn 65 oed neu'n hŷn, sef cynnydd o 16.6 y cant yn y flwyddyn 2000. Mae arolwg cenedlaethol Cymru wedi adrodd bod tri chwarter y bobl dros 65 oed yn dweud eu bod nhw'n teimlo unigrwydd ar adegau. Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan yr Associated Retirement Community Operators yn nodi bod preswylwyr tai â gofal yn profi lefelau is o unigrwydd, gyda dim ond 1 y cant o drigolion yn teimlo'n ynysig yn aml. Felly, onid yw hwnnw'n batrwm y dylem ni i gyd fod yn ystyried gweithio tuag ato?

Felly, o gofio y gall unigrwydd ac arwahanrwydd fod ar ei waethaf mewn cymunedau gwledig a bod siroedd gwledig yn gweld mwy o heneiddio poblogaethau, pa gamau y gallwch chi eu cymryd, Gweinidog, i weld cyllid yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer cefnogi rhywfaint o ddatblygu cynlluniau yn ein hardaloedd mwy gwledig? Fe allai cynlluniau o'r fath yng nghefn gwlad Cymru ryddhau cartrefi i'r genhedlaeth iau. Fe fyddai hynny hefyd yn rhoi hwb i GIG Cymru.

Mae adroddiad wedi canfod bod preswylwyr sy'n byw mewn cynlluniau tai â gofal yn gweld lleihad o ran eiddiledd a chodymau o fewn dwy flynedd i fyw yn eu cartref, gyda gwell ymarfer corff a ffitrwydd, ac yn ogystal â hynny, i'r rhai sy'n byw mewn cymunedau ymddeol integredig, fe ostyngodd costau ymweliadau meddygon teulu, nyrsys ac ysbytai gan o gwmpas 38 y cant. Yn Llanrwst, mae gan ClwydAlyn Hafan Gwydir, cynllun gofal ychwanegol gyda chyfleusterau gwych, ac mae gan un ganolfan iechyd gyfagos a meddygfa meddygon teulu ar y safle. Felly, a ydych chi'n cytuno â mi, Gweinidog, y dylid annog awdurdodau cynllunio nawr i ddyrannu tir yn ein cynlluniau datblygu lleol ni ar gyfer datblygiadau tai â gofal, ar gaeau wrth ymyl practisau meddygon teulu neu'n gyfagos, os na allan nhw fforddio rhoi'r gwasanaeth newydd hwnnw ar waith sy'n fwy o syrcas, ac fe allai pobl gael gafael ar eu hanghenion meddygol nhw hefyd?

Ac rydych chi'n ymwybodol mae'n debyg fod gan denantiaid anghenion amrywiol. Er enghraifft, mae angen cymorth gofal ar rai ohonyn nhw. Yng ngoleuni'r argyfwng gofal parhaus o ran prinder staff, yn arbennig ymysg rhai sy'n darparu gofal cartref ar aelwydydd, mae hi'n haws iddyn nhw fod â chleientiaid mewn un lleoliad yn hytrach na bod filltiroedd lawer ar wasgar. Felly, a fyddech chi'n cydnabod, drwy ddarparu cyllid i ddatblygu cynlluniau tai â gofal, y gallem ni ysgafnu peth ar y pwysau sylweddol sydd o ran gormodedd staff i ni—na, nid 'gormodedd' o gwbl—prinder ein gweithwyr gofal cartref sydd dan ormod o bwysau? A gadewch i ni weithio gyda'n gilydd; ystyr hyn yw bod â system tai â gofal fwy integredig yma yng Nghymru. Diolch i chi, Dirprwy Lywydd, a Gweinidog. Diolch.

15:10

Thank you, Janet. I think I discerned somewhere in there an enthusiasm for housing with care, which I certainly am really pleased to see. So, just to set your mind at rest: we obviously haven't waited five years. In response to the report that you mentioned, the ICF capital programme was started in 2018-19, and it was established to provide housing and accommodation to support models of care that enable vulnerable people to live independently or regain independence via intermediate care settings.

As I said in my statement, the £182 million builds on the initial ICF capital programme. That programme had £145 million-worth of capital, which was allocated out to 198 projects right across Wales to the total value of £363 million when you factored in other funding streams. They included 50 housing projects, including extra-care and supported living, 66 intermediate care projects like children's residential and step-up, step-down accommodation, 82 services and infrastructure projects like community hubs, feasibility studies and equipment. The beneficiaries did indeed, as she asked me to ensure, include older people, people with dementia, adults with learning disabilities or autism, children with complex needs and unpaid carers. Janet's also aware, because she mentioned it with ClwydAlyn, that I've actually opened one of these in her own constituency, so we definitely do have them in rural areas as well, and that's exactly the point.

A couple of other things you said, though, Janet, I must say I have to take a little bit of exception to. So, absolutely, this is a programme for all of Wales. We have an ageing population across large parts of Wales, and part of this is in response to that. In the project I went to see this morning, which made my heart sing, to be honest, everybody there was amazing. The people living there were really happy to be there—the people going through the reablement services. One young woman in particular really did bring tears to my eyes in her enthusiasm for the difference that it made to her life. She had had problems that had really meant her life was pretty much over, as she saw it, and staff at the reablement centre had got her from that point to the point where, at the end of this month, she's actually moving back into a normal house in the community with the support that she needed to be able to take her life forward, having had it emphasised to her what she can do rather than have it emphasised to her what she can't do, which is a really important part of it.

The project also allows a hub method of getting services out into people's homes in the community. I don't think that we need to corral people into a central place where they don't necessarily want to be, although for some people they will want to do that. What we want to do is enable a model that helps people have the living that they want. So, if they want to stay in their own home, or they want to go into residential, or they want to do something in the intermediate care space, we need to be able to enable that. And so, the occupational therapists I met this morning, who are an incredible bunch of people, and very enthusiastic for all of the gadgets and gizmos that they had there to help people live independently, are able bring people into the suite there, to show them how to use things and what's available, and then facilitate, through, of course, our increased disabled facilities grant, which, as you know, is no longer means tested for low and medium-sized projects, putting that equipment back out into people's houses so they can stay in their own home and not come in centrally.

So, I think, Janet, we were sort of agreeing with each other, but I think there's a bit more to this model than meets the eye, which I think you would agree with once you've had a chance to look at it in more detail, and perhaps visit Tŷ Glas y Dorlan, which was fantastic.

Diolch i chi, Janet. Rwy'n credu i mi synhwyro rhyw elfen o frwdfrydedd am dai â gofal o'ch rhan chi, ac rwy'n sicr yn falch iawn o weld hynny. Felly, dim ond i dawelu eich meddwl: yn amlwg, nid ydym ni wedi aros am bum mlynedd. Mewn ymateb i'r adroddiad yr oeddech chi'n sôn amdano, fe gychwynnwyd rhaglen gyfalaf y gronfa gofal integredig yn 2018-19, ac fe'i sefydlwyd i ddarparu tai a llety i gefnogi patrymau o ofal sy'n galluogi pobl sy'n agored i niwed i fyw yn annibynnol neu adennill eu hannibyniaeth drwy gyfrwng lleoliadau gofal canolraddol.

Fel dywedais i yn fy natganiad, mae'r £182 miliwn yn adeiladu ar raglen gyfalaf gychwynnol y gronfa gofal integredig. Roedd gan y rhaglen honno werth £145 miliwn o gyfalaf, a ddyrannwyd i 198 o brosiectau ledled Cymru hyd at gyfanswm gwerth £363 miliwn wrth i chi ystyried ffrydiau ariannu eraill. Roedden nhw'n cynnwys 50 o brosiectau tai, gan gynnwys gofal ychwanegol a byw â chymorth, 66 o brosiectau gofal canolraddol fel llety preswyl i blant a llety cam-i-fyny, cam-i-lawr, 82 o wasanaethau a phrosiectau seilwaith fel canolfannau cymunedol, astudiaethau dichonoldeb ac offer. Roedd y rhai a oedd yn manteisio, fel roedd hi'n gofyn i mi gadarnhau, yn wir yn cynnwys pobl hŷn, pobl â dementia, oedolion ag anableddau dysgu neu awtistiaeth, plant ag anghenion cymhleth a gofalwyr di-dâl. Mae Janet hefyd yn ymwybodol, oherwydd fe soniodd hi am hyn gyda ClwydAlyn, fy mod, mewn gwirionedd, wedi agor un o'r rhain yn ei hetholaeth hi, felly mae'r rhain yn bendant i'w cael mewn ardaloedd gwledig hefyd, a dyna'r union bwynt.

Un neu ddau o bethau eraill y gwnaethoch chi eu dweud, serch hynny, Janet, mae'n rhaid i mi ddweud y bydd yn rhaid i mi eu gwrthod. Felly, yn sicr, mae hon yn rhaglen ar gyfer Cymru gyfan. Mae gennym boblogaeth sy'n heneiddio mewn rhannau helaeth o Gymru, ac mae rhan o hyn yn ymateb i hynny. Yn y prosiect a ymwelais ag ef y bore yma, a wnaeth i'm calon lamu, a bod yn onest, roedd pawb yno'n anhygoel. Roedd y bobl a oedd yn byw yno'n hapus iawn i fod yno—y bobl a oedd yn mynd drwy'r gwasanaethau ailalluogi. Tynnodd un fenyw ifanc yn arbennig ddagrau i fy llygaid oherwydd ei brwdfrydedd o ran y gwahaniaeth a wnaeth hyn i'w bywyd hi. Roedd hi wedi cael problemau a oedd wedi golygu bod ei bywyd ar ben i raddau helaeth, fel roedd hi'n ei gweld hi, ac roedd staff yn y ganolfan ailalluogi wedi gallu ei chodi hi o'r cyflwr hwnnw i hyd at fod yn gallu, ar ddiwedd y mis hwn, symud yn ôl i dŷ arferol yn y gymuned gyda'r gefnogaeth yr oedd ei hangen arni hi i allu symud ei bywyd yn ei flaen, wedi pwysleisio wrthi yr hyn yr oedd hi'n gallu ei wneud yn hytrach na phwysleisio'r hyn nad oedd hi'n gallu ei wneud, sy'n rhan bwysig iawn o'r darlun.

Mae'r prosiect hefyd yn caniatáu dull gweithredu o gael gwasanaethau allan i gartrefi pobl yn y gymuned. Nid wyf i'n credu bod angen i ni gorlannu pobl i le canolog lle nad ydyn nhw o reidrwydd yn dymuno bod, er y bydd hynny'n briodol i rai pobl. Yr hyn yr ydym ni'n awyddus i'w wneud yw galluogi model sy'n helpu pobl i gael y bywyd sy'n ddymunol iddyn nhw. Felly, os ydyn nhw'n dymuno aros yn eu cartrefi eu hunain, neu os ydyn nhw'n awyddus i fynd i ofal preswyl, neu os ydyn nhw'n dymuno gwneud rhywbeth yn y gofod gofal canolraddol, mae angen i ni allu gwneud hynny'n bosibl. Ac felly, mae'r therapyddion galwedigaethol y gwnes i gyfarfod â nhw fore heddiw, sy'n griw anhygoel o bobl, ac yn frwdfrydig iawn dros yr holl declynnau ac offer a oedd ganddyn nhw yn y fan honno i helpu pobl i fyw bywyd annibynnol, yn gallu dod â phobl i'r ystafell yno, i ddangos iddyn nhw sut i ddefnyddio'r offer a'r pethau eraill sydd ar gael, ac yna hwyluso, drwy, wrth gwrs, ein grant cyfleusterau i'r anabl cynyddol, nad yw, fel y gwyddoch chi, yn dibynnu mwyach ar brawf modd ar gyfer prosiectau isel a chanolig eu maint, gan gynnig yr offer hwnnw'n ei ôl allan i dai pobl fel y gallan nhw aros yn eu cartrefi eu hunain a pheidio â dod i mewn yn ganolog.

Felly, rwy'n credu, Janet, ein bod ni'n cytuno â'n gilydd i ryw raddau, ond rwyf i o'r farn fod yna ychydig mwy i'r model hwn na'r hyn sy'n amlwg, ac rwy'n credu y byddech chi'n cytuno â hynny pan fyddwch chi wedi cael cyfle i edrych arno gyda rhagor o fanylder, a mynd i ymweld, efallai, â Thŷ Glas y Dorlan, a oedd yn wych.

15:15

Thank you to the Minister for the statement. According to the Welsh Government guidance on the fund, the main purpose of the housing-with-care fund is to increase the stock of housing to meet the needs of people with care and support needs, to support independent living in the community for people with care and support needs, and to provide intermediate care settings in the community, so that people who need care, support and rehabilitation can return to living independently or maintain their existing independence. This is to be welcomed as it plays an important part in ensuring that the people of Wales have a right to housing, and housing appropriate and suitable to their needs. This is a crucial principle, as we move forward, to answer the housing crisis.

As your guidance notes, we are facing a number of growing challenges with regard to healthcare, social care and housing in Wales. We have an ageing population. The 2018-based population projections estimate that the total population age 65 and over will increase by over a quarter over the next 20 years, with the number of those age 75 and over rising by almost 50 per cent to a little under 0.5 million people by 2041. Alongside age-related poor health and disability, other growing challenges include greater numbers of people with existing conditions living longer into older age, with cumulative health impacts, such as people with a learning disability or dementia. For these populations to live independently with dignity and care, the housing-with-care fund must be effective in responding to the challenges ahead.

We also need to ensure that the accommodation and care needs of particularly vulnerable groups, who are not able to live fully independently, are met as close to home as possible. As it stands, many children and young people are placed each year in out-of-county or out-of country placements, as you mentioned yourself, Minister, which is costly, reduces local control over the person's health and care management, impacts on family contact and relationships and the well-being and outcomes of the individual. So, as a more overarching question, I'd like to ask the Minister what lessons she has learned from the previous integrated care fund with regard to how it helped respond to the aforementioned challenges and what bearing these lessons have had on the new fund. Can the Minister also explain how much input health providers, social care providers and occupational therapy are having in developing housing plans, from spatial plans, such as our LDPs, to individual sites, to ensure that people's needs are answered?

Another stated key driver of this fund is the need for intermediate health and care services in the community and adequate facilities to provide step-up or step-down reablement and rehabilitation at a local level through the provision of appropriate bedded facilities, as well as community facilities that reflect home environments, supported by appropriate care and rehabilitation services. With regard to the need for these facilities, how successful was the last fund in terms of delivering these requirements? And with regard to this four-year capital programme, with a confirmed £181.5 million over the first three years, what targets do you have for the delivery and the construction of facilities by 2025-26? In terms of projects funded by the ICF, an evaluation found that key barriers to funded projects included the COVID-19 pandemic, the impact of annual funding arrangements and the implications that this has had upon staff recruitment and retention. On the point regarding staff recruitment and retention, I'm keen to hear from the Minister how the new fund will respond to this challenge. Diolch.

Diolch i'r Gweinidog am y datganiad. Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru ar y gronfa, prif ddiben y gronfa tai â gofal yw cynyddu'r stoc o dai ar gyfer diwallu anghenion pobl sydd ag anghenion o ran gofal a chymorth, i gefnogi bywyd annibynnol yn y gymuned i bobl sydd ag anghenion gofal a chymorth, a darparu lleoliadau gofal canolraddol yn y gymuned, er mwyn i bobl sydd angen gofal, cymorth ac adsefydlu ddychwelyd i fywyd annibynnol neu gynnal eu hannibyniaeth bresennol nhw. Mae hyn i'w groesawu gan fod rhan bwysig iddo wrth sicrhau bod gan bobl Cymru hawl i dai, a thai sy'n glyd a chynnes ac yn addas i'w hanghenion. Mae hon yn egwyddor hollbwysig, wrth inni symud ymlaen, i ymateb i'r argyfwng tai.

Fel y mae eich canllawiau yn e nodi, rydym ni'n wynebu nifer o heriau cynyddol yng Nghymru o ran gofal iechyd, gofal cymdeithasol a thai. Mae gennym ni boblogaeth sy'n heneiddio. Mae amcanestyniadau poblogaeth sydd ar sail 2018 yn amcangyfrif y bydd cyfanswm y boblogaeth 65 oed neu hŷn yn cynyddu gan fwy na'r chwarter dros yr 20 mlynedd nesaf, a nifer y bobl 75 oed neu hŷn yn codi bron 50 y cant i ychydig o dan 0.5 miliwn o unigolion erbyn 2041. Ynghyd â gwaeledd ac anabledd sy'n gysylltiedig ag oedran, mae heriau cynyddol eraill yn cynnwys mwy o bobl â chyflyrau presennol sy'n byw yn hŷn, gydag effeithiau iechyd cronnol, fel pobl ag anabledd dysgu neu ddementia. Er mwyn i'r poblogaethau hyn fod â bywydau annibynnol gydag urddas a gofal, mae'n rhaid i'r gronfa tai â gofal fod yn effeithiol wrth ymateb i'r heriau sydd o'n blaenau.

Mae angen i ni sicrhau hefyd bod anghenion llety a gofal grwpiau sy'n arbennig o agored i niwed, nad ydyn nhw'n gallu byw yn gwbl annibynnol, yn cael eu diwallu mor agos i'w cartrefi â phosibl. Fel mae hi ar hyn o bryd, bob blwyddyn, mae llawer o blant a phobl ifanc yn cael eu lleoli mewn lleoliadau sydd y tu allan i'r sir neu y tu allan i'r wlad, fel roeddech chi'n sôn eich hunan, Gweinidog, sy'n rhywbeth costus, yn lleihau rheolaeth leol o ran rheoli iechyd a gofal unigolyn, yn effeithio ar gyswllt teuluol a pherthnasoedd a lles a'r canlyniadau i unigolion. Felly, fel cwestiwn mwy cyffredinol, fe hoffwn i ofyn i'r Gweinidog pa wersi a ddysgwyd ganddi hi yn sgil y gronfa gofal integredig flaenorol o ran sut y bu honno o gymorth wrth ymateb i'r heriau a nodwyd uchod a sut mae'r gwersi hynny wedi effeithio ar ddatblygiad y gronfa newydd. A wnaiff y Gweinidog egluro hefyd faint o fewnbwn y caiff darparwyr iechyd, darparwyr gofal cymdeithasol a therapi galwedigaethol ei roi wrth ddatblygu cynlluniau tai, o gynlluniau gofodol, fel ein cynlluniau datblygu lleol, i safleoedd unigol, ar gyfer sicrhau bod anghenion pobl yn cael eu hateb?

Un o'r ffactorau allweddol arall a nodwyd ar gyfer y gronfa hon yw'r angen am wasanaethau iechyd a gofal canolraddol yn y gymuned a chyfleusterau digonol i ddarparu gwasanaethau ailalluogi ac adsefydlu cam-i-fyny, cam-i-lawr ar lefel leol drwy ddarparu cyfleusterau gwely priodol, yn ogystal â chyfleusterau cymunedol sy'n adlewyrchu amgylcheddau'r aelwydydd, gyda chymorth gwasanaethau gofal ac adsefydlu priodol. O ran yr angen am y cyfleusterau hyn, pa mor llwyddiannus oedd y gronfa ddiwethaf o ran cyflawni'r gofynion hyn? Ac o ran y rhaglen gyfalaf bedair blynedd hon, gyda chadarnhad o £181.5 miliwn dros y tair blynedd gyntaf, pa nodau sydd gennych chi ar gyfer darparu ac adeiladu cyfleusterau erbyn 2025-26? O ran prosiectau a ariannwyd gan yr ICF, roedd gwerthusiad yn canfod bod rhwystrau allweddol i brosiectau a ariannwyd yn cynnwys pandemig COVID-19, effaith trefniadau ariannu blynyddol a goblygiadau'r rhain o ran recriwtio a chadw staff. Ynglŷn â'r pwynt ynghylch recriwtio a chadw staff, rwy'n awyddus i glywed gan y Gweinidog sut y bydd y gronfa newydd yn ymateb i'r her honno. Diolch.

15:20

Diolch, Mabon. You make a series of really good points there. We absolutely have learnt lessons from the ICF; we always look to evaluate our programmes as they run through and hope to adapt them as we go. Amongst the lessons learned, we've been looking at how the structure of the funds can be improved. In particular, we want regional partnership boards to focus on strategic functions, ensuring that they have the expertise to identify the capital investment opportunities appropriate to their population, and we are supporting them directly with the resources to do just that. At the same time, we want to see much greater involvement of social housing providers, local authorities and housing associations in delivery, hence the change in the emphasis of the fund. It was the integrated capital fund, this time it's housing with care, so putting housing front and centre to make sure that those providers are much more integrated into the planning than they were for the first iteration of the fund. They were there, but not quite as integrated as we would like them to have been.

We're also looking to encourage a mix of social housing grant and HCF, or the housing-with-care fund, to increase the number of schemes that can be funded, and that will ensure that regional partnership boards have pipelines of schemes that are more resilient to slippage, with things like the pandemic. We're currently experiencing, as everyone in this Chamber knows, real issues with supply chains and increased costs of supplies. So, we're making sure that the pipeline is there. We have a series of different funds that can be brought to bear. Also, I want—and everybody in this Chamber will have heard me say this—these sustainable communities that we talk about. We don't want retirement villages, we want people spread into their communities so that we have a mix of tenures. So, allowing our social housing grant to be used alongside it means that we can get social homes into the mix as well. I'm really keen to do that.

We're also using the same assessment criteria as our main social housing programme while making allowances for the additional requirements of specialised housing. The evaluation model will look the same, so we'll be able to compare them in a way that we weren't able to do with the first fund, and that's one of the lessons learnt, as well. There is a real call for strong leadership from the regional partnership boards to use the resources at their disposal to forge stronger partnership relationships with housing partners and to ensure the investment of support across Government portfolios for a healthy and more resilient low-carbon Wales. So, to that end, we're also insisting on low-carbon passive house-type standards for these buildings, so they have low energy requirements and they don't contribute more carbon than they need to to the climate problem, both in the construction phase and in the living phase. So, we're ticking a lot of different priorities here with the same thing. 

And then, just lastly, I actually opened a children's home, as it happened, in Torfaen, under the old programme, and it was one of the most—well, I don't know how to describe it, really—emotional things I've ever done as a Minister, because it brought two young people back from out of country, back into their community. Their parents were there to greet them, they had supported housing in the middle of their community, and the joy on their faces was just worth every single penny. But, even better, it was actually saving money as well, so what's not to like about this model? So, I really hope to see this rolled out across Wales ASAP.

Diolch, Mabon. Roeddech chi'n gwneud cyfres o bwyntiau da iawn yn y fan yna. Rydym ni wedi dysgu gwersi hanfodol o'r gronfa gofal integredig; rydym ni bob amser yn ceisio gwerthuso ein rhaglenni wrth iddynt fynd rhagddynt ac yn gobeithio eu haddasu wrth fynd. Ymhlith y gwersi a ddysgwyd, rydym ni wedi bod yn ystyried sut y gellir gwella strwythur yr arian. Yn benodol, rydym ni'n awyddus i fyrddau partneriaethau rhanbarthol ganolbwyntio ar swyddogaethau strategol, gan sicrhau bod yr arbenigedd ganddyn nhw i nodi'r cyfleoedd buddsoddi cyfalaf sy'n briodol i'w poblogaethau nhw, ac rydym ni'n eu cefnogi nhw'n uniongyrchol gyda'r adnoddau i wneud hynny. Ar yr un pryd, rydym ni'n dymuno gweld llawer mwy o gyfranogiad oddi wrth ddarparwyr tai cymdeithasol, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai yn y gwaith o gyflawni, a dyna pam y newidiwyd pwyslais y gronfa. Honno oedd y gronfa gyfalaf integredig, cronfa tai â gofal yw hi'r tro hwn, felly mae hi'n rhoi tai yn y canol i sicrhau bod y darparwyr hynny'n llawer mwy integredig o ran y gwaith cynllunio nag yr oedden nhw'n arfer bod yn y fersiwn gyntaf o'r gronfa. Roedden nhw yno, ond nid mor integredig ag yr hoffem ni iddyn nhw fod.

Rydym ni hefyd yn ceisio annog cymysgedd o grant tai cymdeithasol a'r gronfa tai â gofal i gynyddu nifer y cynlluniau y gellir eu hariannu, ac fe fydd hynny'n sicrhau bod gan fyrddau partneriaeth rhanbarthol bibellau o gynlluniau sy'n llai tebygol o fynd ar chwâl, oherwydd phethau fel y pandemig. Rydym ni, ar hyn o bryd, fel gŵyr pawb yn y Siambr hon, yn gweld problemau gwirioneddol gyda chadwyni cyflenwi a chostau cynyddol cyflenwadau. Felly, rydym ni'n gwneud yn siŵr fod y biblinell yn gweithio. Mae gennym ni gyfres o wahanol gronfeydd y gellir dod â nhw i'r amlwg. Hefyd, rwy'n awyddus i gael—ac mae pawb yn y Siambr hon wedi fy nghlywed i'n dweud hyn, mae'n debyg—y cymunedau cynaliadwy hyn yr ydym ni'n sôn amdanyn nhw. Nid ydym ni'n dymuno gweld pentrefi ymddeol, rydym ni'n awyddus i bobl fynd ar led yn eu cymunedau fel y bydd cymysgedd o ddeiliadaethau gennym ni. Felly, mae caniatáu i'n grant tai cymdeithasol gael ei ddefnyddio ochr yn ochr ag ef yn golygu y byddwn ni'n rhoi cartrefi cymdeithasol yn y gymysgedd hefyd. Rwy'n awyddus iawn i wneud hynny.

Rydym ni hefyd yn defnyddio'r un meini prawf asesu â'n prif raglen tai cymdeithasol wrth ganiatáu am y gofynion ychwanegol sydd o ran tai arbenigol. Yr un olwg fydd ar y model gwerthuso, felly fe fyddwn ni'n gallu cymharu pethau mewn ffordd nad oeddem ni'n gallu gwneud hynny gyda'r gronfa gyntaf, a dyna un o'r gwersi a ddysgwyd hefyd. Fe geir galw gwirioneddol am arweiniad cryf gan y byrddau partneriaeth rhanbarthol i ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael iddyn nhw ar gyfer meithrin perthynas bartneriaeth sy'n fwy cadarn gyda phartneriaid tai a sicrhau bod cymorth yn cael ei fuddsoddi ar draws portffolios y Llywodraeth ar gyfer Cymru carbon isel iach a mwy cydnerth. Felly, i'r perwyl hwnnw, rydym ni hefyd yn mynnu safonau rhywbeth tebyg i rai carbon isel ynni goddefol ar gyfer yr adeiladau hyn, felly gofynion isel sydd ganddyn nhw o ran ynni ac nid ydyn nhw'n golygu mwy o garbon diangen i'r broblem yn yr hinsawdd, yn y cyfnod adeiladu ac yn y cyfnod byw. Felly, rydym yn gwireddu llawer o wahanol flaenoriaethau yma gyda'r un peth.

Ac yna, yn olaf, fe agorais i gartref plant, fel digwyddodd hi, yn Nhorfaen, o dan yr hen raglen, ac roedd hwnnw'n un o'r pethau mwyaf—wel, nid wyf i'n gwybod sut i ddisgrifio hynny, mewn gwirionedd—pethau emosiynol a welais i erioed fel Gweinidog, oherwydd fe ddaethpwyd â dau unigolyn ifanc yn ôl o wlad arall, yn ôl i'w gwlad eu hunain. Roedd eu rhieni yno i'w cyfarch nhw, roedden nhw wedi cefnogi tai yng nghanol eu cymuned, ac roedd dim ond gweld y llawenydd yn eu hwynebau yn werth pob dimai goch. Ond, hyd yn oed yn well na hynny, roedd yn arbed arian hefyd, felly beth sydd yna nad yw i'w hoffi am y model hwn? Felly, rwy'n gobeithio yn fawr y bydd hyn yn cael ei gyflwyno ledled Cymru cyn gynted ag y bo modd.

15:25

I very much welcome the Minister's statement on housing with care. Members probably remember my continual and regular call that decent, affordable housing is fundamental to the health and well-being of everyone in Wales. It's been really nice to have that echoed by the Minister today.

The Attlee Government in 1945 realised the relationship between health and housing. That seems to have got lost since then, and I hope this is us moving in that direction to actually work along those two and the link between the two. I welcome the development of reablement and extra-care flats, especially reablement flats. Too often, people get discharged from hospital into a home and then that's it, the end, and they stay there until they die, which is probably going to be premature, because they lose the will to live. So, reablement is really important. We don't do enough about reablement, and I wish the health Minister was here, because I could be saying that to her as well—that we don't do enough about reablement.

I have two questions: does the Minister agree that we need to build council housing at the scale of the 1950s, 1960s and 1970s to deal with housing need? And how many units of housing will the £182 million achieve?

Rwy'n croesawu datganiad y Gweinidog ar dai gyda gofal yn fawr iawn. Mae hi'n debyg bod yr Aelodau yn cofio fy ngalwad barhaus a rheolaidd i o ran bod tai clyd a chynnes, fforddiadwy yn hanfodol i iechyd a lles pawb yng Nghymru. Mae hi wedi bod yn braf iawn bod y Gweinidog wedi ategu hynny heddiw.

Sylweddolodd Llywodraeth Attlee yn 1945 beth oedd y berthynas rhwng iechyd a thai. Mae hi'n ymddangos bod y pwnc hwnnw wedi mynd yn angof ers hynny, ac rwy'n gobeithio ein bod ni'n symud i'r cyfeiriad hwnnw o weithio ar y ddau beth a'r cysylltiad rhwng y ddau. Rwy'n croesawu'r gwaith o ddatblygu fflatiau ailalluogi a gofal ychwanegol, yn arbennig fflatiau ailalluogi. Yn rhy aml, mae pobl yn cael eu rhyddhau o'r ysbyty i gartref a dyna hi wedyn, dyna ddiwedd y stori, ac yno y byddan nhw'n aros hyd nes iddyn nhw farw, sy'n debygol o fod yn gynamserol, oherwydd maen nhw'n colli'r awydd i fyw. Felly, mae ailalluogi yn bwysig iawn. Nid ydym ni'n gwneud digon ynghylch ailalluogi, ac fe fyddai hi'n dda gennyf i pe byddai'r Gweinidog iechyd yn y fan hon, oherwydd fe allwn i fod yn dweud hynny wrthi hithau hefyd—nad ydym ni'n gwneud digon o ran ailalluogi.

Mae gennyf i ddau gwestiwn: a yw'r Gweinidog yn cytuno bod angen i ni adeiladu tai cyngor ar raddfa'r 1950au, y 1960au a'r 1970au i ymdrin â'r angen am dai? A faint o unedau tai y bydd y £182 miliwn yn eu cwblhau?

Thanks, Mike. Yes, I do absolutely agree with that; you've always been a champion for this kind of housing, I absolutely acknowledge that, and it's been really good to work alongside you on these agendas. We are absolutely going to scale and pace. One of the big, big frustrations for me, because of the global supply chain problem and the climate crisis, is in trying to get the availability of the supply chain, so that we can actually build those houses. It has been a real frustration. So, we're working really hard across Wales with all kinds of partners in both the public and private sector to try and get those supply chains running as fast as possible. And with that in mind, we're also allowing the integration and rebalancing capital fund programme to come alongside this one, to put different funding streams in place, so that we can get that pipeline I just talked about when I was responding to Mabon, so that we have complementary funds, and they're all supported by the regional integrated funding to provide new models of care to go alongside this. So, I could not agree with you more; the idea that somebody coming out of hospital just gets put into residential care and has their basic, physical needs looked after, but that's it—that is not a model that we want to have. And going to Tŷ Glas y Dorlan this morning, I spoke to a number of people whose lives have been absolutely transformed by the concentration on what they could do rather than the concentration on what they couldn't do, and the hope and optimism that had given them was just a joy. So, we need to get more of that out there into our communities, and we need to build—you're absolutely right—those houses at scale and pace.

Diolch, Mike. Ydw, rwy'n cytuno yn llwyr â hynny; rydych chi bob amser wedi hyrwyddo tai o'r fath, rwy'n llwyr gydnabod hynny, ac mae hi wedi bod yn braf iawn cael gweithio ochr yn ochr â chi ar yr agendâu hyn. Fe fyddwn ni, yn sicr, yn cynyddu ac yn cyflymu. Un o'r rhwystredigaethau mwyaf yn fy marn i, oherwydd problem y gadwyn gyflenwi fyd-eang a'r argyfwng hinsawdd, yw ceisio sicrhau bod y gadwyn gyflenwi ar gael, er mwyn i ni allu adeiladu'r tai hynny mewn gwirionedd. Mae honno wedi bod yn rhwystredigaeth wirioneddol. Felly, rydym ni'n gweithio yn galed iawn ledled Cymru gyda phob math o bartneriaid yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat i geisio sicrhau bod y cadwyni cyflenwi hyn yn rhedeg mor gyflym â phosibl. A gyda hynny mewn golwg, rydym ni hefyd yn caniatáu i'r rhaglen integreiddio ac ailgydbwyso'r gronfa gyfalaf ddod ochr yn ochr â hyn, i roi gwahanol ffrydiau ariannu ar waith, i ni allu bod â'r biblinell honno yr wyf i newydd sôn amdani wrth ymateb i Mabon, fel bydd gennym ni gronfeydd ategol, ac maen nhw i gyd yn cael eu cefnogi gan y cyllid integredig rhanbarthol i ddarparu modelau gofal newydd i gyd-fynd â hyn. Felly, ni allwn i gytuno mwy â chi; y syniad bod rhywun sy'n dod o'r ysbyty yn cael ei roi mewn gofal preswyl yn unig a bod ei anghenion sylfaenol, corfforol yn cael gofal, ond dim mwy na hynny—nid yw hwnnw'n fodel dymunol yn ein barn ni. Ac wrth fynd i Dŷ Glas y Dorlan y bore yma, fe siaradais i gyda nifer o bobl y cafodd eu bywydau nhw eu trawsnewid yn llwyr oherwydd y pwyslais ar yr hyn y maen nhw'n gallu ei wneud yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn na allen nhw ei wneud, a boddhad pur i mi oedd y gobaith a'r optimistiaeth yr oedd hynny'n ei roi iddyn nhw. Felly, mae angen i ni fod â mwy o hynny ar waith yn ein cymunedau, ac mae angen i ni adeiladu—rydych chi yn llygad eich lle—y tai hynny ar raddfa fwy ac yn gyflymach.

Minister, very often with these announcements, you can't put them into reality until you actually visit a facility, I think, and I visited Marleyfield House in Buckley last year. The capacity has doubled and been designed with reablement in mind, so patients can leave hospital, build up strength before moving on to their own home. It's fantastic. Each room has balconies overlooking Hope mountain, there are dementia-friendly walks, and the mature trees have also been incorporated into the landscape. It's got 54 solar panels, a part-natural green roof, and surface water drains into a pond, creating an area of biodiversity as well, which is absolutely fantastic to see. Minister, would you visit this facility with me so you can actually see the difference Welsh Government funding, working with the council funding—it's a council care home, by the way, as well—and Betsi Cadwaladr, who have actually funded the revenue funding of running it in the future, is having, so you can see that package working collaboratively and what it can achieve, and how it actually relieves pressure on the NHS, which we were debating last week? Thank you.

Gweinidog, yn aml iawn gyda'r cyhoeddiadau hyn, nid ydyn nhw'n bethau diriaethol nes eich bod chi'n mynd i ymweld â chyfleuster, rwy'n credu, ac fe wnes i ymweld â Marleyfield House ym Mwcle y llynedd. Mae'r capasiti wedi dyblu ac fe gafodd ei gynllunio gydag ailalluogi mewn golwg, fel gall cleifion adael yr ysbyty, a chryfhau cyn symud ymlaen i'w cartrefi eu hunain. Dyna beth ardderchog. Mae gan bob ystafell falconi sy'n edrych dros fynydd Yr Hob, mae teithiau cerdded sy'n addas ar gyfer pobl â dementia, ac mae'r goedwig hynafol yn rhan annatod o'r dirwedd hefyd. Mae yno 54 o baneli solar, to gwyrdd rhannol naturiol, ac mae dŵr wyneb yn cael ei draenio i bwll, gan greu ardal o fioamrywiaeth hefyd, sy'n gwbl wych i'w gweld. Gweinidog, a fyddech chi'n ymweld â'r cyfleuster hwn gyda mi er mwyn i chi allu gweld y gwahaniaeth a wnaeth ariannu gan Lywodraeth Cymru, gan weithio gyda chyllid y cyngor—cartref gofal cyngor yw hwn, gyda llaw, hefyd—ac mae Betsi Cadwaladr, sydd wedi ariannu'r cyllid refeniw ar gyfer ei redeg yn y dyfodol, yn ei gael, fel gallwch chi weld y pecyn hwnnw'n cydweithio a'r hyn y gall ei gyflawni, a sut mae'n ysgafnu'r pwysau ar y GIG, roeddem ni'n ei drafod yr wythnos diwethaf? Diolch i chi.

Yes, I'd be delighted, Carolyn, to come and visit. I'm planning a trip up to north Wales very soon, so perhaps we can incorporate it then. That would be lovely. That's a project that absolutely evidences what we've just been talking about. That is bringing a number of revenue streams together, all available from the Welsh Government in different guises, to make these projects work. Preventative care budgets, housing budgets, capital fund budgets all coming together to make a really good model of care, both for the residents in intermediate care and for the community, on a hub model, really works well. And also, what I really love about the projects you're talking about there are the use of brownfield sites, the preservation of the good parts of those sites, and the ability to bring those sites back into use. So, we don't have to be expanding out into greenfield, we can be using sites that are available for adaptation or replacement, and we can get that care right into the heart of the communities where it's most needed.

Byddwn, fe fyddwn i wrth fy modd, Carolyn, i ddod i ymweld yno. Rwy'n cynllunio taith i fyny i'r gogledd yn fuan iawn, felly efallai y gallwn ni gynnwys yr ymweliad bryd hynny. Fe fyddai hynny'n hyfryd iawn. Mae hwnnw'n brosiect sy'n llwyr amlygu'r hyn yr ydym ni newydd fod yn sôn amdano. Mae hynny'n dod â nifer o ffrydiau refeniw at ei gilydd, sydd i gyd ar gael gan Lywodraeth Cymru mewn gwahanol ffurfiau, i roi'r prosiectau hyn ar waith. Mae cyllidebau gofal ataliol, cyllidebau tai, cyllidebau cronfeydd cyfalaf i gyd yn dod at ei gilydd i wneud model gofal gwirioneddol dda, i'r preswylwyr mewn gofal canolraddol ac i'r gymuned, ar fodel canolbwynt, yn gweithio yn dda iawn. A hefyd, yr hyn yr wyf i'n ei hynod hoff ohono ynglŷn â'r prosiectau yr ydych chi'n sôn amdanyn nhw yw'r defnydd o safleoedd tir llwyd, gan gadw rhannau da'r safleoedd hynny, a'r gallu i ddefnyddio'r safleoedd hynny unwaith eto. Felly, nid oes raid i ni fod yn ehangu i faes glas, fe allwn ni fod yn defnyddio safleoedd sydd ar gael i'w haddasu neu eu hadnewyddu, ac fe allwn ni gyflawni'r gofal hwnnw'n iawn yng nghalon y cymunedau lle mae'r angen mwyaf amdano.

15:30

Thank you very much. I very much welcome your mention of regional residential services for children with complex needs, because this is a really good example of invest-to-save, because, at the moment, as you say, we spend over £200,000 per place, and if they're far away from home, then who is actually monitoring the quality of that provision? So, I wondered if you could give us a bit more detail on how many places we are outsourcing away from Wales, and therefore are very difficult for families or the corporate parent to monitor, and what progress you expect to see regional boards make on this one.

Secondly, I'd just like to pick up on what was mentioned by Mabon ap Gwynfor, which is around dementia. It's a broad-spectrum description of a condition, which can range from just brief memory loss to complete inability to manage your own life. But the telemedical possibilities enable people to live as safely as possible in their own homes, without having people absolutely on top of them the whole time. So, I just wondered if you could say a little bit more about whether the market is about to provide for these sorts of needs, whether it's in people's existing homes or in specialist accommodation, or whether this is something you think the Welsh Government's going to need to lead on.

Diolch yn fawr iawn i chi. Rwy'n croesawu yn fawr iawn eich bod chi wedi crybwyll gwasanaethau preswyl rhanbarthol i blant ag anghenion cymhleth, oherwydd mae hon yn enghraifft dda iawn o fuddsoddi ar gyfer arbed, oherwydd, ar hyn o bryd, fel yr ydych chi'n dweud, rydym ni'n gwario dros £200,000 am bob lle, ac os ydyn nhw ymhell o gartref, pwy mewn gwirionedd sy'n monitro ansawdd y ddarpariaeth honno wedyn? Felly, roeddwn i'n meddwl tybed a wnewch chi roi ychydig mwy o fanylion i ni ynglŷn â niferoedd y lleoedd yr ydym ni'n eu rhoi ar gontract allanol y tu allan i Gymru, ac mae hi'n anodd iawn wedyn i deuluoedd neu'r rhiant corfforaethol i'w monitro, a pha gynnydd yr ydych chi'n disgwyl gweld byrddau rhanbarthol yn ei wneud yn hyn o beth.

Yn ail, fe hoffwn i sôn am yr hyn a gododd Mabon ap Gwynfor, sef ynglŷn â dementia. Disgrifiad sbectrwm eang o gyflyrau yw hwn, sy'n gallu amrywio o golli cof am amser byr yn unig hyd at anallu llwyr i reoli bywyd yr unigolyn. Ond mae'r posibiliadau telefeddygol yn galluogi pobl i fyw mor ddiogel â phosibl yn eu cartrefi eu hunain, heb fod â phobl yn ymyrryd byth a hefyd. Felly, meddwl oeddwn i tybed a fyddech chi'n dweud ychydig mwy wrthym ni ynghylch parodrwydd y farchnad i ddarparu ar gyfer anghenion o'r fath, boed hynny ar aelwydydd pobl neu mewn llety arbenigol, neu a yw hyn yn rhywbeth yr ydych chi o'r farn y bydd angen i Lywodraeth Cymru roi arweiniad yn ei gylch.

So, going backwards with your questions then, Jenny, on that last one, we're looking at a mixed economy, really. So, we haven't got very many of these yet in Wales, but we're accelerating the pace of building them. I want to encourage the regional partnership boards to go as fast as possible with that, alongside other care models. And one of the reasons I'm not putting hard-and-fast targets for how many of these to build and so on is because each regional board will have a different view about what's required because of the current mix of services in their area. So, what we want is not duplication but an integration of those sets of services around what, in this particular instance I went to visit this morning, has become the hub for those services, in a really great way, because people can be brought in to a space designed for the use of various equipment, to help them rehabilitate or re-enable, make the best use of their abilities. And then that equipment can be translated, once they've understood what's possible, using a disabled facilities grant, into their own home, in order to be able to keep them in that home, which is what most people want, as long as possible. And then there's also the chance of intermediate care or, indeed, even if you move into residential or nursing care, which some people do choose to do. And I met a lady this morning who was choosing to do that, but in a much more positive way, because she had a much better understanding of what she would be able to do for herself, and so did the home, and so she was likely to have a much more productive life, and her daughter was absolutely delighted with what had been done. So, it's a mixed picture; I wouldn't be able to say it would be the same everywhere in Wales, but we do expect that integrated service.

In terms of the numbers, I don't know the answer to that—that's Julie Morgan's portfolio—but we can get the answer for you. What I do know is that it absolutely is an invest-to-save, and that everywhere where we've worked together across the portfolios to do this, the families have been delighted, in human terms, but the local authority and the health board have been delighted in financial terms, because it is a very serious saving to the budgets of both of those organisations. And that's why, looking at the Gwent regional partnership board, and how integrated they've been in planning for this, it's a model we'd like the other boards to have a look at and spread out as fast as possible, with a view to getting as many people who are both out of county and out of country back into their own communities as fast as possible.

Felly, gan weithio tua nôl gyda'ch cwestiynau chi, Jenny, ynglŷn â'r un diwethaf hwn, rydym ni'n edrych ar economi gymysg, a dweud y gwir. Felly, nid oes gennym ni lawer iawn o'r rhain yng Nghymru hyd yn hyn, ond rydym ni'n cyflymu'r broses o'u meithrin. Fe hoffwn i annog y byrddau partneriaeth rhanbarthol i ymlwybro mor gyflym â phosibl yn hynny o beth, yn gyfochrog â modelau eraill o ofal. Ac un o'r rhesymau pam nad wyf i'n gosod nodau pendant o ran y niferoedd o'r rhain i'w hadeiladu ac yn y blaen yw am y bydd gan bob bwrdd rhanbarthol farn wahanol am yr hyn sy'n ofynnol oherwydd y gymysgedd o wasanaethau sydd yn eu hardaloedd nhw ar hyn o bryd. Felly, nid dyblygu yw'r hyn yr ydym ni'n dymuno ei wneud ond integreiddio'r setiau hynny o wasanaethau o amgylch yr hyn yr es i i ymweld ag ef y bore yma, yn yr achos penodol hwn, sydd wedi dod yn ganolbwynt i'r gwasanaethau hynny, mewn ffordd wirioneddol wych, oherwydd fe ellir dod â phobl i mewn i le a gynlluniwyd ar gyfer defnyddio offer amrywiol, i'w helpu nhw i adsefydlu neu ailalluogi, a gwneud y defnydd gorau o'u galluoedd nhw. Ac yna fe ellir trosi'r offer hwnnw, pan fyddan nhw wedi deall yr hyn sy'n bosibl, gan ddefnyddio grant cyfleusterau i'r anabl, i'w cartrefi eu hunain, ar gyfer gallu eu cadw nhw yn y cartref hwnnw, sef yr hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei ddymuno, cyhyd ag y bo modd gwneud hynny. Ac yna mae yna siawns hefyd o ofal canolraddol neu, yn wir, hyd yn oed os byddwch chi'n symud i ofal preswyl neu ofal nyrsio, fel mae rhai pobl yn dewis gwneud. Ac fe wnes i gyfarfod â gwraig y bore yma a oedd yn dewis gwneud hynny, ond mewn ffordd lawer mwy cadarnhaol, oherwydd yr oedd ganddi hi ddealltwriaeth well o lawer o'r hyn y byddai hi'n gallu ei wneud drosti hi ei hun, a'r cartref hefyd, ac felly roedd hi'n debygol o gael bywyd llawer mwy cynhyrchiol, ac roedd ei merch hi wrth ei bodd â'r hyn a oedd yn cael ei wneud. Felly, darlun cymysg yw hwn; ni fyddwn i'n gallu dweud y byddai hi'r un fath ym mhobman yng Nghymru, ond rydym ni'n disgwyl gwasanaeth sy'n integredig fel hyn.

O ran y niferoedd, nid wyf i'n gwybod yr ateb i hynna—portffolio Julie Morgan yw hwnnw—ond fe allwn ni gael yr ateb i chi. Yr hyn yr wyf i'n ei wybod yw ei fod yn gyfan gwbl yn fuddsoddiad ar gyfer arbed, ac ym mhobman lle'r ydym ni wedi gweithio gyda'n gilydd ar draws y portffolios i wneud hyn, mae'r teuluoedd wedi bod wrth eu boddau, mewn termau dynol, ond mae'r awdurdod lleol a'r bwrdd iechyd wedi bod wrth eu boddau yn ariannol, oherwydd mae hwnnw'n arbediad sylweddol iawn i gyllidebau'r ddau sefydliad hynny. A dyna pam, wrth edrych ar fwrdd partneriaeth rhanbarthol Gwent, a pha mor integredig y maen nhw wedi bod wrth gynllunio ar gyfer hyn, mae hwn yn batrwm yr hoffem ni i'r byrddau eraill edrych arno a'i ledaenu cyn gynted â phosibl, gyda'r bwriad o gael cynifer o bobl sydd y tu allan i'r sir a'r tu allan i'r wlad yn ôl i'w cymunedau nhw eu hunain cyn gynted â phosibl.

5. Datganiad gan Weinidog yr Economi: Cynhyrchu Ynni ar y Môr
5. Statement by the Minister for Economy: Offshore Marine Energy

Eitem 5 sydd nesaf—datganiad gan Weinidog yr Economi: ynni morol alltraeth. Galwaf ar y Gweinidog, Vaughan Gething.

Item 5 is next, and it's a statement by the Minister for Economy on offshore marine energy. And I call on the Minister, Vaughan Gething.

Thank you, Deputy Presiding Officer. I want to take this opportunity to update Members on current activity within the emerging offshore marine sector in Wales and to outline the Welsh Government's ambition to deliver real economic benefits from this new and exciting sector. My focus today will be on the sector's potential impact on regional economies in providing sustainable and high-quality jobs here in Wales.

Our support for emerging technologies like offshore marine energy sit at the heart of our programme for government. It allows us to integrate our activity across departments to deliver for the people of Wales. In the short term, offshore wind is likely to provide the most economic opportunity. As an example, we are already home to RWE's three windfarms off the coast of north Wales, which sustain 240 high-quality operations and maintenance jobs at the port of Mostyn. These jobs, near to where windfarms are deployed, are to be expected from these developments. However, we're seeking to aim higher in seeking to attract a wider range of employment opportunities in high-value manufacturing, wind-turbine integration and deployment activities. In south Wales we have four test-and-demonstration projects under review in the Celtic sea. In addition, Blue Gem Wind has received a sea bed licence from the Crown Estate to develop a floating offshore windfarm off the south coast of Pembrokeshire.

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Fe hoffwn i fanteisio ar y cyfle hwn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y gweithgarwch ar hyn o bryd yn y sector morol alltraeth sy'n datblygu yng Nghymru ac amlinellu uchelgais Llywodraeth Cymru o ran sicrhau manteision economaidd gwirioneddol o'r sector newydd a chyffrous hwn. Fe fyddaf i'n canolbwyntio heddiw ar effaith bosibl y sector ar economïau rhanbarthol o ran darparu swyddi cynaliadwy o ansawdd uchel yma yng Nghymru.

Mae ein cefnogaeth i dechnolegau sy'n datblygu fel ynni morol alltraeth wrth hanfod ein rhaglen lywodraethu. Mae hynny'n caniatáu i ni integreiddio ein gweithgarwch ar draws adrannau i gyflawni er mwyn pobl Cymru. Yn y tymor byr, gwynt ar y môr sy'n debygol o estyn y cyfle economaidd mwyaf. Er enghraifft, rydym ni eisoes yn rhoi cartref i dair fferm wynt RWE oddi ar arfordir y gogledd, sy'n cynnal 240 o swyddi gweithrediadau a chynnal a chadw o ansawdd uchel ym mhorthladd Mostyn. Mae'r swyddi hyn, yn agos at y man lle defnyddir ffermydd gwynt, i'w disgwyl oherwydd y datblygiadau hyn. Er hynny, rydym ni'n ceisio anelu yn uwch at geisio denu ystod ehangach o gyfleoedd cyflogaeth mewn gweithgynhyrchu gwerth uchel, integreiddio tyrbinau gwynt a gweithgareddau lleoli. Yn y de mae gennym ni bedwar prosiect profi ac arddangos yn cael eu hadolygu yn y môr Celtaidd. Yn ogystal â hynny, mae Blue Gem Wind wedi cael trwydded gwely môr gan Ystâd y Goron i ddatblygu fferm wynt alltraeth arnofiol oddi ar arfordir deheuol sir Benfro.

To put all of this activity into perspective, we currently generate 726 MW from offshore wind in Wales. We also have a credible pipeline to generate over 2.8 GW of offshore wind from a mixture of technologies by 2030. If we extend the timeline to 2035, then the project pipeline potentially increases to 6.8 GW. This does not include the 5 GW of offshore wind developments that the Irish Government is seeking to deploy by 2030, and this is likely to rise to 30 GW over the longer term.

This is an export opportunity that ports in north and south-west Wales are ideally placed to support and service. Our work to date suggests that up to 1,400 full-time equivalent jobs could be sustained by 500 MW of floating offshore wind projects. The number is lower, however, for the bottom-fixed sector, where the technology and the supply chains are more mature.

These are exciting developments for Wales. However, I'm concerned that they're nowhere near enough to unlock the large-scale investment required to build and grow our port and grid infrastructure. The UK Government and the Crown Estate need to provide long-term market visibility to beyond 2050 to help unlock investor confidence. I recognise that achieving this ambition means that the public and private sector will need to work closer together.

First and foremost, we need to unlock the potential within our ports. The UK Government's proposed £160 million floating offshore wind ports investment fund is a starting point. Our cross-Government initiative, the marine energy programme, is working closely with our four major port operators and project developers to fully understand what is required and, importantly, where the Welsh Government could make a difference.

We know that to unlock additional high-value employment opportunities, we need to ensure that Welsh ports' infrastructure is fit for purpose and offers an end-to-end solution for developers. Last week's agreement between the Welsh Government and the UK Government on free ports in Wales could make a valuable contribution to our broader vision for the economy. I expect that there will be a range of ambitious and innovative bids from across the whole of Wales when we publish our prospectus. I want to encourage strategic collaborations between ports that maximise the opportunities available for our economy.

The importance of proactive investment in our grid infrastructure is the other big-ticket item that lies outside of our direct responsibility. That is why we're leading the future grid in Wales project to work out the strategic grid investment necessary to meet Wales's needs. Welsh Government officials are also working with the UK Government, National Grid and Ofgem to try to ensure that Wales's grid infrastructure receives the proactive investment that is needed. Without this, we will not be able to maximise the economic benefits from the sector and, at the same time, minimise the environmental impact.

Where we have the necessary levers, we will invest to support our businesses to maximise their potential. This includes focusing on fair work and developing the local supply chain within the foundational economy. Aligned to this, I have recently announced investments of £0.5 million in Wales's trade and associated supply chain bodies, including Marine Energy Wales, the Celtic Sea Cluster and the Offshore Energy Alliance. Supply chain activity also sits at the centre of our manufacturing action plan.

Skills and workforce development is another critical area. We've already announced our intention to publish a net-zero skills action plan later this year. We see the development of the plan as a unique opportunity to achieve a just transition towards net zero. To ensure that we achieve success, we'll also need to build strong social partnerships, and we continue to work with trade unions to ensure that we get the best for our workforce. The emerging marine energy technologies of wave and tidal will also make a difference. They will reinforce Wales's credentials as a centre for excellence and help us to build a stronger, greener economy.

Our European regional development fund marine energy fund has invested £105 million across 13 projects. For example, we recently announced a £31 million investment in Menter Môn's Morlais infrastructure project off the coast of Anglesey. When I say 'we', I of course mean the announcement made by my colleague the climate change Minister.

We will also be looking to our new innovation strategy later this year to reinforce the focus on emerging marine technologies, including hydrogen generation from offshore marine energy. We know that innovation drives improvement and rapidly reduces costs. Bottom-fixed offshore wind is a success story of early investment that is now delivering cost-effective and clean renewable energy at scale. This success should be replicated across other offshore marine technologies.

The Welsh Government has extremely high ambitions for the future of this sector and its economic impacts with and for Wales. We will continue to actively work with, influence and lobby the UK Government to ensure that economic benefits for Wales continue to flow from this exciting and vital sector. I trust on that broad objective we will have cross-party support. I want Wales to reap the economic benefits from offshore marine technology and to generate renewable energy that will help to safeguard our natural environment for many generations to come. This is a key part of creating a stronger, greener and fairer Wales.

I roi'r holl weithgarwch hyn mewn persbectif, rydym ar hyn o bryd yn cynhyrchu 726 MW o wynt ar y môr yng Nghymru. Mae gennym hefyd lif prosiect credadwy i gynhyrchu dros 2.8 GW o wynt ar y môr o gymysgedd o dechnolegau erbyn 2030. Os byddwn yn ymestyn y llinell amser i 2035, yna gallai'r llif prosiectau gynyddu i 6.8 GW. Nid yw hyn yn cynnwys y 5 GW o ddatblygiadau gwynt ar y môr y mae Llywodraeth Iwerddon yn ceisio'u cyflwyno erbyn 2030, ac mae hyn yn debygol o godi i 30 GW dros y tymor hwy.

Mae hwn yn gyfle allforio y mae porthladdoedd yn y gogledd a'r de-orllewin mewn sefyllfa ddelfrydol i'w gefnogi a'i wasanaethu. Mae ein gwaith hyd yma yn awgrymu y gallai hyd at 1,400 o swyddi cyfwerth ag amser llawn gael eu cynnal gan 500 MW o brosiectau gwynt ar y môr arnofiol. Fodd bynnag, mae'r nifer yn is ar gyfer sector y tyrbinau â seiliau cadarn, lle mae'r dechnoleg a'r cadwyni cyflenwi yn fwy aeddfed.

Mae'r rhain yn ddatblygiadau cyffrous i Gymru. Fodd bynnag, rwy'n pryderu eu bod nhw ymhell o fod yn ddigon i ddatgloi'r buddsoddiad ar raddfa fawr sydd ei angen i adeiladu a thyfu ein seilwaith porthladd a grid. Mae angen i Lywodraeth y DU ac Ystad y Goron ddarparu gwelededd hirdymor yn y farchnad tu hwnt i 2050 er mwyn helpu i ddatgloi hyder buddsoddwyr. Rwy'n cydnabod bod cyflawni'r uchelgais hwn yn golygu y bydd angen i'r sector cyhoeddus a'r sector preifat gydweithio'n agosach.

Yn bennaf oll, mae angen i ni ddatgloi'r potensial yn ein porthladdoedd. Mae cronfa fuddsoddi arfaethedig Llywodraeth y DU ar gyfer porthladdoedd gwynt ar y môr arnofiol, sy'n werth £160 miliwn, yn fan cychwyn. Mae ein menter drawslywodraethol, rhaglen ynni'r môr, yn gweithio'n agos gyda'n pedwar prif weithredwr porthladdoedd a datblygwyr prosiectau i ddeall yn llawn yr hyn sydd ei angen ac, yn bwysig, ble y gallai Llywodraeth Cymru wneud gwahaniaeth.

Rydym yn gwybod, er mwyn datgloi cyfleoedd cyflogaeth gwerth uchel ychwanegol, fod angen i ni sicrhau bod seilwaith porthladdoedd Cymru yn addas i'r diben ac yn cynnig ateb o'r dechrau i'r diwedd i ddatblygwyr. Gallai'r cytundeb yr wythnos diwethaf rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar borthladdoedd rhydd yng Nghymru gyfrannu'n werthfawr at ein gweledigaeth ehangach ar gyfer yr economi. Rwy'n disgwyl y bydd amrywiaeth o geisiadau uchelgeisiol ac arloesol o bob rhan o Gymru pan fyddwn yn cyhoeddi ein prosbectws. Rwy'n awyddus i annog cydweithio strategol rhwng porthladdoedd sy'n sicrhau'r cyfleoedd gorau sydd ar gael i'n heconomi.

Pwysigrwydd buddsoddi rhagweithiol yn ein seilwaith grid yw'r elfen gostus arall sydd y tu hwnt i'n cyfrifoldeb uniongyrchol ni. Dyna pam rydym yn arwain y prosiect grid Cymru yn y dyfodol i gyfrifo'r buddsoddiad grid strategol sydd ei angen i ddiwallu anghenion Cymru. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth y DU, y Grid Cenedlaethol ac Ofgem i geisio sicrhau bod seilwaith grid Cymru yn cael y buddsoddiad rhagweithiol sydd ei angen. Heb hyn, ni fyddwn yn gallu sicrhau'r manteision economaidd gorau o'r sector ac, ar yr un pryd, leihau'r effaith amgylcheddol.

Pan fydd gennym yr ysgogiadau angenrheidiol, byddwn yn buddsoddi i gefnogi ein busnesau i sicrhau eu potensial mwyaf. Mae hyn yn cynnwys canolbwyntio ar waith teg a datblygu'r gadwyn gyflenwi leol o fewn yr economi sylfaenol. Yn unol â hyn, rwyf wedi cyhoeddi buddsoddiadau o £0.5 miliwn yn ddiweddar yng nghyrff masnach Cymru a chyrff cysylltiedig y gadwyn gyflenwi yng Nghymru, gan gynnwys Ynni Môr Cymru, Clwstwr y Môr Celtaidd a'r Gynghrair Ynni ar y Môr. Mae gweithgarwch y gadwyn gyflenwi hefyd yn ganolog i'n cynllun gweithredu gweithgynhyrchu.

Mae sgiliau a datblygu'r gweithlu yn faes hollbwysig arall. Rydym eisoes wedi cyhoeddi ein bwriad i gyhoeddi cynllun gweithredu sgiliau sero net yn ddiweddarach eleni. Rydym o'r farn bod datblygu'r cynllun yn gyfle unigryw i sicrhau newid cyfiawn tuag at sero net. Er mwyn sicrhau ein bod yn llwyddo, bydd angen i ni hefyd greu partneriaethau cymdeithasol cryf, ac rydym yn parhau i weithio gydag undebau llafur i sicrhau ein bod yn cael y gorau i'n gweithlu. Bydd technolegau ynni'r môr o donnau a llanw sy'n datblygu yn gwneud gwahaniaeth hefyd. Byddan nhw'n atgyfnerthu cymwysterau Cymru fel canolfan ragoriaeth ac yn ein helpu i adeiladu economi gryfach a gwyrddach.

Mae ein cronfa ynni'r môr o gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop wedi buddsoddi £105 miliwn ar draws 13 o brosiectau. Er enghraifft, yn ddiweddar fe wnaethom ni gyhoeddi buddsoddiad o £31 miliwn ym mhrosiect seilwaith Morlais Menter Môn oddi ar arfordir Ynys Môn. Pan ddywedaf 'ni', rwyf wrth gwrs yn golygu'r cyhoeddiad a wnaed gan fy nghyd-Weinidog, y Gweinidog newid hinsawdd.

Byddwn hefyd yn edrych ar ein strategaeth arloesi newydd yn ddiweddarach eleni i atgyfnerthu'r pwyslais ar dechnolegau'r môr sy'n datblygu, gan gynnwys cynhyrchu hydrogen o ynni'r môr ar y môr. Rydym yn gwybod bod arloesi'n sbarduno gwelliant ac yn lleihau costau'n gyflym. Mae tyrbinau gwynt ar y môr ar seiliau cadarn yn llwyddiant oherwydd buddsoddiad cynnar sydd bellach yn darparu ynni adnewyddadwy cost-effeithiol a glân ar raddfa sylweddol. Dylid ailadrodd y llwyddiant hwn ar draws technolegau'r môr eraill ar y môr.

Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgeisiau eithriadol o uchel ar gyfer dyfodol y sector hwn a'i effeithiau economaidd gyda Chymru ac ar ei chyfer. Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU, dylanwadu arni a'i lobïo i sicrhau bod manteision economaidd i Gymru yn parhau i ddeillio o'r sector cyffrous a hanfodol hwn. Hyderaf y cawn ni gefnogaeth drawsbleidiol ar yr amcan eang hwnnw. Rwy'n awyddus i Gymru elwa'n economaidd ar dechnoleg y môr ar y môr ac i gynhyrchu ynni adnewyddadwy a fydd yn helpu i ddiogelu ein hamgylchedd naturiol am genedlaethau lawer i ddod. Mae hyn yn rhan allweddol o greu Cymru gryfach, wyrddach a thecach.

15:40

Llefarydd y Ceidwadwyr, Paul Davies.

Conservative spokesperson, Paul Davies.

Diolch, Dirprwy Lywydd. Can I thank the Minister for his statement this afternoon? Of course, offshore marine energy is something that I'm particularly interested in, given the constituency that I represent and the opportunities that that particular part of the Welsh coastline presents for the sector and, indeed, for the Welsh economy. Indeed, the Minister has mentioned the latest developments in relation to Blue Gem Wind in Pembrokeshire, who I met with very recently, and I'm pleased to be working closely with them on their innovative projects. Of course, we need to see more activity like this across Wales.

According to Marine Energy Wales's 'State of the Sector 2021' report,

'With the right level of support and investment to enable continued innovation, Wales could become one of the best and easiest places to produce offshore renewable energy.'

We know that when Governments invest in offshore technologies and developments, it makes those projects more attractive to private sector investment, and so perhaps the Minister can tell us how the Welsh Government will be prioritising funding in this field going forward? Will a specific pot of funding for offshore renewable energy projects in Wales now be developed, for example?

In the discussions that I've had with stakeholders, they've made it clear to me that marine planning reforms are also needed to deliver projects sooner so that Wales can maintain a competitive edge. In particular, more streamlined processes for marine planning and consenting would help to ensure that projects in Welsh waters are able to be delivered ahead of much larger projects in other parts of the UK. Therefore, perhaps the Minister will tell us what plans the Welsh Government has to reform the marine planning landscape so that we don't miss out on projects here in Wales.

Marine Energy Wales's state of the sector report also tells us that

'Of the companies who have built or are currently building devices in Wales...at least 50% of their supply chain has come from within Wales'.

So, we know that there are huge opportunities for businesses here in Wales. Therefore, I'd be grateful if the Minister could tell us a bit more about the work that is being done to maximise opportunities for supply chain businesses in Wales and how the Welsh Government is supporting that work going forward.

Today's statement rightly refers to our ports and their infrastructure, and if we want Wales to be a global player in the field of marine renewables, then we need to see our ports better supported. To deliver offshore marine energy in Welsh waters and for Wales to realise the economic, social and environmental benefits available, port infrastructure investment is urgently needed to enable the projects coming through to be here in Wales. I'm aware that a current lack of suitable local facilities in west Wales could leave developers with little choice but to tow in technology from other countries such as Spain and France, where port infrastructure is more advanced.

Today's statement refers to the UK Government's £160 million floating wind ports fund, and I'd be grateful if the Minister could tell us how the Welsh Government is supporting port development in Wales and ensure that Wales will capture as much funding as possible from that particular funding.

Now, this brings me on to strong inter-governmental relations, which are integral in identifying and maximising support for those projects. Today's statement refers to last week's agreement with the UK Government on the establishment of a free ports policy in Wales, and I welcome the agreement and the positive inter-governmental engagement that has taken place to get to this point. The Minister is right to say that a free port in Wales will have a significant economic impact and will bring in jobs and attract new industry and innovation to the area. I know that both Governments are now working together to co-design the process for free port site selection and both will have an equal say in all decisions throughout the implementation process. So, whilst it might be early days, perhaps the Minister could just provide some further details about the next stage in that particular process.

The Minister also refers to the importance of proactive investment in our grid infrastructure, which is, of course, outside the Welsh Government's remit. So, perhaps he could also tell us a bit more about the future grid in Wales project and how that work is progressing.

Now, I'm pleased that today's statement confirms that a net-zero skills action plan will be published later this year. The Minister is right to say that the development of the plan is a unique opportunity to achieve a just transition to net zero. I'd be grateful if the Minister could update us on the work that has been done to develop the plan so far so that we can get a sense of how the Welsh Government is planning to develop local labour markets going forward.

Finally, the Minister refers to the Welsh Government's upcoming innovation strategy, which will be important in developing emerging marine technologies. I'd be grateful if the Minister could tell us more about the funding that will be allocated to support that particular strategy so that we can be sure that it has the resources to really make a difference.

Therefore, in closing, Dirprwy Lywydd, Wales has the geography to be an international player in this area, but it needs support from its Governments at all levels, and, on that note, can I thank the Minister for his statement this afternoon and say that I look forward to working constructively with him on this important agenda? Thank you.

Diolch, Dirprwy Lywydd. A gaf i ddiolch i'r Gweinidog am ei ddatganiad y prynhawn yma? Wrth gwrs, mae ynni'r môr ar y môr yn rhywbeth y mae gen i ddiddordeb arbennig ynddo, o gofio'r etholaeth yr wyf i'n ei chynrychioli a'r cyfleoedd y mae'r rhan benodol honno o arfordir Cymru yn eu cynnig i'r sector ac, yn wir, i economi Cymru. Yn wir, mae'r Gweinidog wedi sôn am y datblygiadau diweddaraf mewn cysylltiad â Blue Gem Wind yn sir Benfro, y gwnes i gyfarfod â nhw yn ddiweddar iawn, ac rwy'n falch o fod yn gweithio'n agos gyda nhw ar eu prosiectau arloesol. Wrth gwrs, mae angen i ni weld mwy o weithgarwch fel hyn ledled Cymru.

Yn ôl adroddiad 'Cyflwr y Sector 2021' Ynni Môr Cymru,

'Gyda'r lefel gywir o gefnogaeth a buddsoddiad i alluogi arloesedd parhaus, gallai Cymru ddod yn un o'r lleoedd gorau a hawsaf i gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar y môr.'

Rydym yn gwybod, pan fydd Llywodraethau'n buddsoddi mewn technolegau a datblygiadau ar y môr, ei bod yn gwneud y prosiectau hynny yn fwy deniadol i fuddsoddiad gan y sector preifat, ac felly efallai y gwnaiff y Gweinidog ddweud wrthym sut y bydd Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu cyllid yn y maes hwn wrth symud ymlaen? Er enghraifft, a fydd cronfa benodol o gyllid ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy ar y môr yng Nghymru yn cael ei datblygu bellach?

Yn y trafodaethau yr wyf i wedi eu cael gyda rhanddeiliaid, maen nhw wedi ei gwneud yn glir i mi fod angen diwygiadau cynllunio morol hefyd i gyflawni prosiectau yn gynt fel y gall Cymru gynnal mantais gystadleuol. Yn benodol, byddai prosesau symlach ar gyfer cynllunio a chydsynio morol yn helpu i sicrhau y gellir cyflawni prosiectau yn nyfroedd Cymru cyn prosiectau llawer mwy mewn rhannau eraill o'r DU. Felly, efallai y bydd y Gweinidog yn dweud wrthym pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ddiwygio'r dirwedd cynllunio morol fel na fyddwn yn colli cyfle o ran prosiectau yma yng Nghymru.

Mae adroddiad cyflwr y sector Ynni Môr Cymru hefyd yn dweud wrthym

'O'r cwmnïau sydd wedi adeiladu neu sy'n adeiladu dyfeisiau yng Nghymru ar hyn o bryd... mae o leiaf 50% o'u cadwyn gyflenwi wedi dod o Gymru'.

Felly, rydym yn gwybod bod cyfleoedd enfawr i fusnesau yma yng Nghymru. Felly, byddwn i'n ddiolchgar pe bai'r Gweinidog yn dweud ychydig mwy wrthym am y gwaith sy'n cael ei wneud i sicrhau'r cyfleoedd gorau i fusnesau'r gadwyn gyflenwi yng Nghymru a sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r gwaith hwnnw wrth symud ymlaen.

Mae datganiad heddiw yn cyfeirio'n briodol at ein porthladdoedd a'u seilwaith, ac os ydym eisiau i Gymru fod yn chwaraewr byd-eang ym maes ynni adnewyddadwy morol, yna mae angen i ni sicrhau bod ein porthladdoedd yn cael eu cefnogi'n well. Er mwyn darparu ynni'r môr ar y môr yn nyfroedd Cymru ac er mwyn i Gymru wireddu'r manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sydd ar gael, mae angen buddsoddi mewn seilwaith porthladdoedd ar frys i alluogi'r prosiectau sy'n datblygu i fod yma yng Nghymru. Rwy'n ymwybodol y gallai diffyg cyfleusterau lleol addas yn y gorllewin ar hyn o bryd adael datblygwyr heb fawr o ddewis ond sicrhau technoleg o wledydd eraill fel Sbaen a Ffrainc, lle mae seilwaith porthladdoedd yn fwy datblygedig.

Mae'r datganiad heddiw yn cyfeirio at gronfa porthladdoedd gwynt arnofiol Llywodraeth y DU, sy'n werth £160 miliwn, a byddwn yn ddiolchgar pe bai'r Gweinidog yn dweud wrthym sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygiad porthladdoedd yng Nghymru a sicrhau y bydd Cymru'n cael cymaint o arian â phosibl o'r cyllid penodol hwnnw.

Nawr, mae hyn yn fy arwain i at gysylltiadau rhynglywodraethol cryf, sy'n rhan annatod o nodi a sicrhau'r gefnogaeth fwyaf posibl i'r prosiectau hynny. Mae'r datganiad heddiw yn cyfeirio at y cytundeb yr wythnos diwethaf gyda Llywodraeth y DU ar sefydlu polisi porthladdoedd rhydd yng Nghymru, ac rwy'n croesawu'r cytundeb a'r ymgysylltu rhynglywodraethol cadarnhaol sydd wedi digwydd i gyrraedd y pwynt hwn. Mae'r Gweinidog yn iawn i ddweud y bydd porthladd rhydd yng Nghymru yn cael effaith economaidd sylweddol ac y bydd yn creu swyddi ac yn denu diwydiant ac arloesedd newydd i'r ardal. Gwn fod y ddwy Lywodraeth bellach yn gweithio gyda'i gilydd i gyd-gynllunio'r broses ar gyfer dewis safleoedd porthladd rhydd a bydd gan y ddau lais cyfartal ym mhob penderfyniad drwy gydol y broses weithredu. Felly, er y gallai fod yn ddyddiau cynnar, efallai y gwnaiff y Gweinidog roi rhagor o fanylion am y cam nesaf yn y broses benodol honno.

Mae'r Gweinidog hefyd yn cyfeirio at bwysigrwydd buddsoddi'n rhagweithiol yn ein seilwaith grid, sydd, wrth gwrs, y tu allan i gylch gwaith Llywodraeth Cymru. Felly, efallai y gwnaiff hefyd ddweud ychydig mwy wrthym am brosiect y grid yng Nghymru yn y dyfodol a sut y mae'r gwaith hwnnw'n mynd rhagddo.

Nawr, rwy'n falch bod y datganiad heddiw yn cadarnhau y bydd cynllun gweithredu sgiliau sero net yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni. Mae'r Gweinidog yn iawn i ddweud bod datblygu'r cynllun yn gyfle unigryw i sicrhau pontio teg i sero net. Byddwn yn ddiolchgar pe bai'r Gweinidog yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y gwaith sydd wedi ei wneud i ddatblygu'r cynllun hyd yn hyn fel y gallwn ni gael syniad o sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu datblygu marchnadoedd llafur lleol wrth symud ymlaen.

Yn olaf, mae'r Gweinidog yn cyfeirio at strategaeth arloesi Llywodraeth Cymru sydd ar ddod, a fydd yn bwysig wrth ddatblygu technolegau'r môr sy'n dod i'r amlwg. Byddwn yn ddiolchgar pe bai'r Gweinidog yn dweud mwy wrthym am y cyllid a gaiff ei ddyrannu i gefnogi'r strategaeth benodol honno fel y gallwn fod yn siŵr bod ganddi'r adnoddau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Felly, wrth gloi, Dirprwy Lywydd, mae gan Gymru y ddaearyddiaeth i fod yn chwaraewr rhyngwladol yn y maes hwn, ond mae angen cefnogaeth arni gan ei Llywodraeth ar bob lefel, ac, ar y nodyn hwnnw, a gaf i ddiolch i'r Gweinidog am ei ddatganiad y prynhawn yma a dweud fy mod i'n edrych ymlaen at weithio'n adeiladol gydag ef ar yr agenda bwysig hon? Diolch.

15:45

I thank the Member for his series of questions. I'll do my best to answer the points as briefly as I can. I'll start with the point of difference and the innovation strategy. We're going to go out to consultation on that, hopefully shortly, so you'll see the draft strategy, and we'll then need to take account of the comments made before we then indicate the sort of funding choices we'll need to make around that. But, as we've indicated before in this Chamber, our innovation strategy previously has been supported by European funds, structural funds, that are no longer available to us, and they haven't been replaced like for like. What we'll need to do, though, is we'll need to be more successful at getting funds out of the UK research, development and innovation funding pot that is available. More than £20 billion is supposed to be available over a period of years, and in previous times that has largely gone around the south-east of England, around the golden triangle, and also to literally a couple of institutions in Scotland. That's an issue for us, where we will need to gain more out of those UK funding pots to replace the money that has not been replaced on a like-for-like basis following our departure from the EU.

On the rest of your points and questions, I think there is a much more constructive engagement to be had that doesn't involve direct criticism of the UK Government. So, I think when you look at the investment choices, there'll be a need for private investment, for the Welsh Government to support some investment choices as well, but also for the UK Government too. For example, your question about the grid: well, the reason why we're going through the future grid Wales process is to understand where and why to make strategic investment choices, and, without those, that will hamper our ability to actually lever not just the power itself but the economic opportunity as well. We don't want all of the landing source for the Celtic sea, for example, to be on the Devon or Somerset coast, so we're going to need to have grid infrastructure that is fit for purpose for what we're doing in the future, and that means proactive investment. It's the point that my colleague Julie James has regularly made, not just in internal meetings but with counterparts in the UK Government. Without that sort of choice being made, it will hold us back.

However, in addition to that, we'll need to see some of those investment choices and the line of sight that I talked about in the statement for how long the future supply line is, for how much licences are going to be made available. That will then mean that investors will have enough confidence to make significant investments in port infrastructure, because you're right, other ports are in a different place in terms of the size and the scale of what they're going to need to handle. Now, that's a real opportunity for Welsh ports, to have that investment made and then to make sure that deepwater ports that are nearer to the opportunities in the Celtic sea and the North sea can actually take advantage of those, and I definitely want to see that happen—so, a clearer line of sight with a longer term that will allow both private investment choices to be made and also the case for public sector investment where needed. And when it comes to us putting our money where our mouth is on that, of course, the announcement I referred to for the European programmes money that we have to agree—the £31 million going to Morlais to make sure the infrastructure is there so they can land the energy—well, that really does show we've been prepared to make significant investments with money that we control to make sure that those opportunities are realised.

The further point that I made and that you asked about, about skills for the sector as well, that will be really important. So, that's both work with providers, it's both work with the sector, and then understanding how we then have a pipeline for skills acquisition. Now, the difficulty there is, without a clearer sight on the pipeline of where the work's going to go, we're going to need to understand how and where we try to give people new skills to ensure that they're ready to undertake the jobs as and when they come. So, being able to plan that successfully together will be really important, and I do think that the net-zero skills plan that we'll provide later this year will be helpful in doing that, but the conversations with the sector will be even more important in advance on it.

On the marine planning landscape, you'll be aware that the responsible Minister is in the Chamber as well—I'm looking forward to her second statement of the day—but we have recently published the first marine plan for Wales, setting out planning policy. But I do know, as well as the advantage of certainty, that the Minister for Climate Change is always ready to look at whether we can have a better system that will deliver on the economic opportunities that are available and the impact we can have on climate change, and at the same time the balance with the natural environment as well.

On what we have done to help the supply chain, I indicated in my statement that we've invested about £0.5 million in supporting the supply chain. That's money we've given to Marine Energy Wales that I've signed off, together with moneys for the Offshore Energy Alliance, dealing with the supply chain across north Wales and north-west England. So, again, there's active conversation between our officials on making sure that those opportunities are real, and the supply chain locally, including many small and medium-sized enterprises, are able to take advantage of that, and us helping to ensure that businesses are ready and able to take advantage of the opportunity.

And I'll finish with two points, quickly, Deputy Llywydd. That is, on the port infrastructure fund, it is a welcome step forward, but the eligibility criteria aren't yet available. So, I'm not able to talk to you much about the criteria, which have yet to be published, but we are hopeful they will be published in the near future this summer to allow people to then think about bidding, and we're very keen that Welsh ports get a proper share of that money that is going to be made available.

And on free ports, it's a good thing that we've reached agreement on terms that are acceptable to both Governments. We'll be joint decision makers, there'll be an equity of funding with free ports in England, and the prospectus for bids will be coming up over the summer. And I do think it'll be important to see bids that help us to achieve our ambitions and are aligned with Welsh Government policy frameworks, including, of course, the opportunities in marine energy as well as fair work. But I'll have more to say on that when we actually are able to provide the joint prospectus.

Diolch i'r Aelod am ei gyfres o gwestiynau. Byddaf yn gwneud fy ngorau i ateb y pwyntiau mor gryno ag y gallaf. Byddaf yn dechrau gyda'r pwynt o wahaniaeth a'r strategaeth arloesi. Byddwn yn ymgynghori ar hynny, gobeithio cyn bo hir, felly byddwch chi'n gweld y strategaeth ddrafft, a bydd angen i ni wedyn ystyried y sylwadau a wnaed cyn i ni nodi'r math o ddewisiadau cyllid y bydd angen i ni eu gwneud ynghylch hynny. Ond, fel yr ydym ni wedi ei nodi o'r blaen yn y Siambr hon, mae ein strategaeth arloesi wedi ei chefnogi yn y gorffennol gan gronfeydd Ewropeaidd, cronfeydd strwythurol, nad ydyn nhw ar gael i ni mwyach, ac nid oes dim byd ar sail gyfatebol wedi eu disodli. Yr hyn y bydd angen i ni ei wneud, serch hynny, yw bod yn fwy llwyddiannus o ran cael arian o gronfa cyllid ymchwil, datblygu ac arloesi'r DU sydd ar gael. Mae dros £20 biliwn i fod ar gael dros gyfnod o flynyddoedd, ac mewn cyfnodau blaenorol mae hwnnw wedi mynd o amgylch de-ddwyrain Lloegr i raddau helaeth, o amgylch y triongl euraid, a hefyd i un neu ddau o sefydliadau yn yr Alban yn llythrennol. Mae hynny'n fater i ni; bydd angen i ni gael mwy allan o'r cronfeydd cyllid hynny yn y DU i ddisodli'r arian na roddwyd i ni ar sail gyfatebol ar ôl i ni adael yr UE.

O ran gweddill eich pwyntiau a'ch cwestiynau, rwy'n credu bod ymgysylltu llawer mwy adeiladol i'w wneud nad yw'n cynnwys beirniadu Llywodraeth y DU yn uniongyrchol. Felly, rwy'n credu wrth i chi edrych ar y dewisiadau buddsoddi, bydd angen buddsoddiad preifat, i Lywodraeth Cymru gefnogi rhai dewisiadau buddsoddi hefyd, ond hefyd i Lywodraeth y DU. Er enghraifft, eich cwestiwn am y grid: wel, y rheswm pam yr ydym yn mynd drwy broses grid Cymru yn y dyfodol yw deall ble a pham y dylid gwneud dewisiadau buddsoddi strategol, a, hebddyn nhw, bydd hynny'n llesteirio ein gallu i ysgogi nid yn unig y pŵer ei hun ond y cyfle economaidd hefyd. Nid ydym yn dymuno i'r holl ffynhonnell lanio ar gyfer y môr Celtaidd, er enghraifft, fod ar arfordir Dyfnaint neu Wlad yr Haf, felly bydd angen i ni gael seilwaith grid sy'n addas i'r diben ar gyfer yr hyn yr ydym yn ei wneud yn y dyfodol, ac mae hynny'n golygu buddsoddiad rhagweithiol. Dyma'r pwynt y mae fy nghyd-Aelod Julie James wedi'i wneud yn rheolaidd, nid yn unig mewn cyfarfodydd mewnol ond gyda chymheiriaid yn Llywodraeth y DU. Heb i'r math hwnnw o ddewis gael ei wneud, bydd yn ein dal yn ôl.

Fodd bynnag, yn ogystal â hynny, bydd angen i ni weld rhai o'r dewisiadau buddsoddi hynny a'r llinell welediad y soniais amdani yn y datganiad am beth yw hyd llinell gyflenwi'r dyfodol, faint o drwyddedau a fydd ar gael. Bydd hynny wedyn yn golygu y bydd gan fuddsoddwyr ddigon o ffydd i wneud buddsoddiadau sylweddol mewn seilwaith porthladdoedd, oherwydd rydych chi'n iawn, mae porthladdoedd eraill mewn sefyllfa wahanol o ran maint yr hyn y bydd angen iddyn nhw ymdrin ag ef. Nawr, mae hynny'n gyfle gwirioneddol i borthladdoedd Cymru, i gael y buddsoddiad hwnnw wedi ei wneud ac yna i sicrhau y gall porthladdoedd dŵr dwfn sy'n agosach at y cyfleoedd yn y môr Celtaidd a môr y Gogledd fanteisio arnyn nhw mewn gwirionedd, ac rwyf i'n sicr yn dymuno gweld hynny'n digwydd—felly, llinell welediad gliriach gyda thymor hwy a fydd yn caniatáu i ddewisiadau buddsoddi preifat gael eu gwneud a hefyd yr achos dros fuddsoddiad y sector cyhoeddus pan fo angen hwnnw. A phan ddaw'n fater o roi ein harian ar ein gair o ran hynny, wrth gwrs, mae'r cyhoeddiad y cyfeiriais ato ar gyfer arian y rhaglenni Ewropeaidd y mae'n rhaid i ni gytuno arno—y £31 miliwn sy'n mynd i Morlais i sicrhau bod y seilwaith yno fel y gallan nhw lanio'r ynni—wel, mae hynny yn dangos yn wirioneddol ein bod ni wedi bod yn barod i wneud buddsoddiadau sylweddol gydag arian yr ydym yn ei reoli i sicrhau bod y cyfleoedd hynny'n cael eu gwireddu.

Bydd y pwynt pellach a wnes i ac y gwnaethoch chi ofyn amdano, am sgiliau ar gyfer y sector hefyd, yn bwysig iawn. Felly, mae hynny'n golygu gweithio gyda darparwyr, gweithio gyda'r sector, ac yna deall sut mae gennym lif prosiect ar gyfer caffael sgiliau. Nawr, yr anhawster yw, heb olwg gliriach ar y llif prosiect o ran ble fydd y gwaith yn mynd, bydd angen i ni ddeall sut a ble yr ydym yn ceisio rhoi sgiliau newydd i bobl i sicrhau eu bod yn barod i ymgymryd â'r swyddi pan fyddan nhw'n dod. Felly, bydd gallu cynllunio hynny'n llwyddiannus gyda'n gilydd yn bwysig iawn, ac rwy'n credu y bydd y cynllun sgiliau sero net y byddwn yn ei ddarparu yn ddiweddarach eleni yn ddefnyddiol wrth wneud hynny, ond bydd y sgyrsiau gyda'r sector ymlaen llaw hyd yn oed yn bwysicach.

O ran y dirwedd cynllunio morol, byddwch chi'n ymwybodol bod y Gweinidog cyfrifol yn y Siambr hefyd—rwy'n edrych ymlaen at ei hail ddatganiad o'r dydd—ond rydym wedi cyhoeddi'r cynllun morol cyntaf i Gymru yn ddiweddar, sy'n nodi polisi cynllunio. Ond rwy'n gwybod, yn ogystal â mantais sicrwydd, fod y Gweinidog Newid Hinsawdd bob amser yn barod i ystyried a allwn gael system well a fydd yn cyflawni'r cyfleoedd economaidd sydd ar gael a'r effaith y gallwn ei chael ar newid hinsawdd, ac ar yr un pryd y cydbwysedd â'r amgylchedd naturiol hefyd.

O ran yr hyn yr ydym wedi ei wneud i helpu'r gadwyn gyflenwi, nodais yn fy natganiad ein bod ni wedi buddsoddi tua £0.5 miliwn i gefnogi'r gadwyn gyflenwi. Dyna'r arian yr ydym wedi ei roi i Ynni Môr Cymru yr wyf i wedi ei gymeradwyo, ynghyd ag arian ar gyfer Cynghrair Ynni ar y Môr, sy'n ymdrin â'r gadwyn gyflenwi ar draws gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr. Felly, unwaith eto, ceir sgwrsio gweithredol rhwng ein swyddogion ynghylch sicrhau bod y cyfleoedd hynny yn rhai dilys, a bod y gadwyn gyflenwi yn lleol, gan gynnwys llawer o fusnesau bach a chanolig eu maint, yn gallu manteisio ar hynny, a ninnau'n helpu i sicrhau bod busnesau'n barod ac yn gallu manteisio ar y cyfle.

Ac rwyf am orffen gyda dau bwynt, yn gyflym, Dirprwy Lywydd. Hynny yw, o ran y gronfa seilwaith porthladdoedd, mae'n gam ymlaen i'w groesawu, ond nid yw'r meini prawf cymhwysedd ar gael eto. Felly, ni allaf siarad llawer â chi am y meini prawf, nad ydyn nhw wedi eu cyhoeddi eto, ond rydym yn obeithiol y byddan nhw'n cael eu cyhoeddi yn y dyfodol agos yr haf hwn i ganiatáu i bobl wedyn ystyried gwneud cais, ac rydym yn awyddus iawn i borthladdoedd Cymru gael cyfran briodol o'r arian hwnnw a fydd ar gael.

Ac o ran porthladdoedd rhydd, mae'n beth da ein bod ni wedi dod i gytundeb ar delerau sy'n dderbyniol i'r ddwy Lywodraeth. Byddwn yn benderfynwyr ar y cyd, bydd cyllid cyfartal â chyllid porthladdoedd rhydd yn Lloegr, a bydd y prosbectws ar gyfer ceisiadau yn dod i'r amlwg dros yr haf. Ac rwy'n credu y bydd yn bwysig gweld ceisiadau sy'n ein helpu ni i gyflawni ein huchelgeisiau ac sy'n cyd-fynd â fframweithiau polisi Llywodraeth Cymru, gan gynnwys, wrth gwrs, y cyfleoedd ym maes ynni'r môr yn ogystal â gwaith teg. Ond bydd gen i fwy i'w ddweud am hynny pan fyddwn yn gallu darparu'r prosbectws ar y cyd mewn gwirionedd.

15:50

Llefarydd Plaid Cymru, Luke Fletcher.

Plaid Cymru spokesperson, Luke Fletcher.

Diolch, Dirprwy Lywydd, a diolch i'r Gweinidog am ei ddatganiad heddiw.

Thank you, Deputy Presiding Officer, and I thank the Minister for his statement today.

As we already know, Wales is well positioned to play a global leading role in marine energy, with 1,200 km of coastline and up to 6 GW of generating capacity through the potential for wave and tidal stream. If we are to reach net zero by 2050, or perhaps before, we need to massively increase renewable energy generation in Wales. The Minister and Deputy Minister said in a letter to the Climate Change, Environment, and Infrastructure Committee that, since 2019, work has been under way to stimulate renewable tidal power generation in the seas around Wales and to help to support other forms of marine energy generation. As a recent report on the Welsh Government's marine policies by the Senedd's climate change committee makes clear, with reference to evidence from Jess Hooper, there has been a lack of policy support for tidal range developments from the UK Government, and that the large scale of some projects meant that they did not fall within the competence of Welsh Government, such as the north Wales tidal lagoon project. What's clear is that a lack of powers, a lack of policy support and a lack of financial resources, not to mention severe grid constraints, skills gaps and insufficient port infrastructure, are seriously holding us back when it comes to fully realising our marine energy potential, our ability to respond to climate, and our ability to build a greener and fairer economy in the process. Is now not the time to seek greater powers over large-scale renewable energy projects? I'd like to ask the Minister what conversations he's had with his ministerial colleagues in Welsh Government as well as the UK Government, regarding the further devolution of powers over large-scale energy projects, so those that are above 350MW, does he agree that we need further powers in order to realise our potential for offshore energy development?

Now, the report also notes the number of jobs that will be created through offshore renewables, with Marine Energy Wales stating that floating offshore wind alone is expected to generate 3,000 jobs by 2030, if the early mover opportunity is seized. David Jones of Simply Blue Energy said that, because of the predicted need for jobs in the sector, which is, by the way, 70,000 by 2026 to deliver the current programme, his company had engaged with local schools and further education, focusing on science, technology, engineering and mathematics and skills development. As part of the Deputy Minister for Climate Change's deep dive on renewable energy, he confirmed that Welsh Government will develop a net-zero skills action plan by spring 2022. Well, of course, we're in spring 2022, and, whilst I welcome the Government's continued commitment to delivering on that plan, could the Minister provide a new rough estimate on when we will see this plan? Because to achieve our ambitions around net zero, I can't emphasise enough how important it will be to get to grips with the skills gap in the green economy, and I would be interested if the Minister could also provide timescales for implementation and the Government's targets with regard to green job creation in the sector by 2050 as soon as possible. 

Finally, according to UKRI's own figures for 2018 and 2019, research councils and Innovate UK spent £5.4 billion across the UK, only £131 million of which was spent in Wales. This amounted to 2.4 per cent of the total and £42 per capita, the lowest such figure among the UK's comparable nations and regions. If research spending were devolved and fed through the Barnett formula, then the Welsh Government could expect to receive an allocation equivalent to around 5.9 per cent of the total. Given that Wales lags behind the rest of the UK when it comes to research and innovation funding, I'd like to hear if, or rather how, the Minister plans to scale up research and innovation funding in the marine energy sector to help them develop and deliver positive outcomes.

Fel y gwyddom eisoes, mae Cymru mewn sefyllfa dda i chwarae rhan flaenllaw yn fyd-eang o ran ynni'r môr, gyda 1,200km o arfordir a hyd at 6GW o gapasiti cynhyrchu drwy botensial ffrwd tonnau a llanw. Os ydym am gyrraedd sero net erbyn 2050, neu efallai cyn hynny, mae angen i ni gynyddu'n aruthrol yr ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yng Nghymru. Dywedodd y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog mewn llythyr at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith fod gwaith wedi bod ar y gweill ers 2019 i ysgogi cynhyrchu ynni'r llanw adnewyddadwy yn y moroedd o amgylch Cymru ac i helpu i gefnogi mathau eraill o gynhyrchu ynni'r môr. Fel y mae adroddiad diweddar ar bolisïau morol Llywodraeth Cymru gan bwyllgor newid hinsawdd y Senedd yn ei gwneud yn glir, gan gyfeirio at dystiolaeth gan Jess Hooper, bu diffyg cymorth polisi ar gyfer datblygiadau amrediad llanw gan Lywodraeth y DU, a bod graddfa fawr rhai prosiectau yn golygu nad oedden nhw'n dod o fewn cymhwysedd Llywodraeth Cymru, megis prosiect morlyn llanw'r gogledd. Yr hyn sy'n amlwg yw bod diffyg pwerau, diffyg cymorth polisi a diffyg adnoddau ariannol, heb sôn am gyfyngiadau difrifol ar y grid, bylchau mewn sgiliau a seilwaith porthladdoedd annigonol, yn ein dal yn ôl o ddifrif pan ddaw'n fater o wireddu ein potensial ynni'r môr yn llawn, ein gallu i ymateb i'r hinsawdd, a'n gallu i adeiladu economi wyrddach a thecach drwy hynny. Onid dyma'r amser i geisio mwy o bwerau dros brosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr? Hoffwn ofyn i'r Gweinidog pa sgyrsiau y mae wedi eu cael gyda'i gyd-Weinidogion yn Llywodraeth Cymru yn ogystal â Llywodraeth y DU, ynghylch datganoli pwerau ymhellach dros brosiectau ynni ar raddfa fawr, felly'r rhai sydd dros 350MW, a yw'n cytuno bod angen rhagor o bwerau arnom er mwyn gwireddu ein potensial ar gyfer datblygu ynni ar y môr?

Nawr, mae'r adroddiad hefyd yn nodi nifer y swyddi a fydd yn cael eu creu drwy ynni adnewyddadwy ar y môr, gydag Ynni Môr Cymru yn datgan y disgwylir i wynt ar y môr yn unig greu 3,000 o swyddi erbyn 2030, os manteisir ar y cyfle i symud yn gynnar. Dywedodd David Jones o Simply Blue Energy, oherwydd yr angen a ragwelir am swyddi yn y sector, sef, gyda llaw, 70,000 erbyn 2026 i gyflwyno'r rhaglen bresennol, fod ei gwmni wedi ymgysylltu ag ysgolion lleol ac addysg bellach, gan ganolbwyntio ar wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a datblygu sgiliau. Fel rhan o astudiaeth ddofn y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd ar ynni adnewyddadwy, cadarnhaodd y bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu cynllun gweithredu sgiliau sero net erbyn gwanwyn 2022. Wel, wrth gwrs, rydym yng ngwanwyn 2022, ac, er fy mod i'n croesawu ymrwymiad parhaus y Llywodraeth i gyflawni'r cynllun hwnnw, a wnaiff y Gweinidog ddarparu amcangyfrif bras newydd ynghylch pryd y byddwn yn gweld y cynllun hwn? Oherwydd er mwyn cyflawni ein huchelgeisiau o ran sero net, ni allaf bwysleisio digon pa mor bwysig fydd mynd i'r afael â'r bwlch sgiliau yn yr economi werdd, a byddai gen i ddiddordeb pe bai'r Gweinidog yn darparu amserlenni hefyd ar gyfer gweithredu a thargedau'r Llywodraeth o ran creu swyddi gwyrdd yn y sector erbyn 2050 cyn gynted â phosibl.

Yn olaf, yn ôl ffigurau UKRI ei hun ar gyfer 2018 a 2019, gwariodd cynghorau ymchwil ac Innovate UK £5.4 biliwn ledled y DU, dim ond £131 miliwn o hwnnw a wariwyd yng Nghymru. Roedd hyn yn cyfateb i 2.4 y cant o'r cyfanswm a £42 y pen, y ffigur isaf o'r fath ymysg gwledydd a rhanbarthau tebyg y DU. Pe bai gwariant ymchwil yn cael ei ddatganoli a'i fwydo drwy fformiwla Barnett, yna gallai Llywodraeth Cymru ddisgwyl cael dyraniad sy'n cyfateb i tua 5.9 y cant o'r cyfanswm. O gofio bod Cymru ar ei hôl hi o'i chymharu â gweddill y DU o ran cyllid ymchwil ac arloesi, hoffwn glywed a yw'r Gweinidog, neu yn hytrach sut y mae'n bwriadu cynyddu cyllid ymchwil ac arloesi yn sector ynni'r môr i'w helpu i ddatblygu a sicrhau canlyniadau cadarnhaol.

15:55

Thank you for the questions. I think they're in three or four broad categories. On tidal energy, yes, we think that Wales has a real opportunity still to be at the forefront of an emerging sector. It is a matter of well-understood regret from this Government's point of view that the Swansea lagoon has not been supported previously, including following a review by a former Conservative energy Minister, who described it as a 'no regrets' project. We still need to be able to deploy a significant tidal project to understand and to learn from that about the further deployment and economic advantage that can be gained as well as, of course, the energy generation from it. We're interested in the Blue Eden project that Swansea council are leading the engagement with developers on. They appear to have a private investor who's prepared to do that. The challenge for us is the scale of each project, as you identified. We do think that there should be further powers with this Government in terms of consenting. We've also been clear about our view that we would rather have further powers on the Crown Estate. None of these things are a surprise and have been said on many occasions by the First Minister, by myself, and indeed the climate change Minister, on a regular basis.

However, what we want to do is to maximise the opportunity we have within our current powers to do all that we can in a way that will help to see those first projects take off, because, without the first significant scale project, we're still going to be talking about potential and what if and what may be. We do know that, from a tidal power point of view, we have lots to exploit and lots to look forward to. I certainly want to be in a position where we learn the lessons of what's happened with onshore and fixed offshore wind. The early movers are people who invested early and then took lots of the advantage in both research and development and, indeed, manufacture. I'd much rather that Wales was then exporting that technology and know-how to other parts of the world rather than buying a mature set of technology that someone else has developed and all the economic gain that goes along with that. 

I think that comes back to your point about innovation funding, which was touched on in questions with Paul Davies as well. Given that we have lost money now that we have left the European Union—and it's unarguable that we have less money than we would otherwise have done—our challenge is that, given that we had a funding stream that came from that into the innovation sector here, how we replace that successfully. Now, as I said, the positive is that the UK Government are looking to invest more than £20 billion over a number of years into innovation. The challenge is that if it goes out in the same way that it has done previously—and you've highlighted this—that money will be largely taken up in the golden triangle. And once you start to have a system that repeats itself, well, it's very hard to break in. And the positive aspect of this is that we're not saying, 'Give Wales money because we deserve it.' We're saying, 'Give Wales money because we have excellent research here as well, within our sectors, within our higher education and, indeed, within our business and applied sector as well. So, there's actually a real gain to be made and do it close to where you're going to deploy it as well.' So, I think there are a lot of really sensible and logical advantages in doing that. So, to make real some of the promises that have been made will not just be the right thing from the politics point of view, it will actually be practically the right thing to do from an economic benefit and advantage point of view as well. 

And certainly the Minister for Climate Change and I are very keen to take advantage of Wales being an early mover within these sectors as well. I think we have lots to offer and lots to gain, and the net-zero skills plan will be part of that. But, as I've indicated, we expect to publish that this year. I'm very keen that we get it right. I'd much rather we were in a position to have published it or to give a definitive time for when it will come out now. I can't do that, but what I will do is say that, as soon as we've got it right, we'll publish it, and I'll happily indicate not just to him but to other Members when that plan is expected to be published.

Diolch am y cwestiynau. Rwy'n credu eu bod mewn tri neu bedwar categori eang. O ran ynni'r llanw, ydym, rydym yn credu bod gan Gymru gyfle gwirioneddol o hyd i fod ar flaen y gad o ran sector sy'n datblygu. Mae'n destun gofid a ddeellir yn dda o safbwynt y Llywodraeth hon nad yw morlyn Abertawe wedi cael cefnogaeth o'r blaen, gan gynnwys yn dilyn adolygiad gan gyn-Weinidog ynni Ceidwadol, a'i ddisgrifiodd fel prosiect 'dim difaru'. Mae angen o hyd i ni allu defnyddio prosiect llanw sylweddol i ddeall a dysgu o hynny am y defnydd pellach a'r fantais economaidd y gellir eu hennill yn ogystal â chynhyrchu ynni ohono, wrth gwrs. Mae gennym ddiddordeb yn y prosiect Blue Eden y mae cyngor Abertawe yn arwain y gwaith ymgysylltu â datblygwyr arno. Mae'n ymddangos bod ganddyn nhw fuddsoddwr preifat sy'n barod i wneud hynny. Yr her i ni yw maint pob prosiect, fel y gwnaethoch chi ei nodi. Rydym yn credu y dylai'r Llywodraeth hon gael rhagor o bwerau o ran cydsynio. Rydym hefyd wedi bod yn glir ynglŷn â'n barn y byddai'n well gennym gael rhagor o bwerau ar Ystad y Goron. Nid yw'r un o'r pethau hyn yn syndod ac mae'r Prif Weinidog, fi fy hun, ac yn wir y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi dweud hynny droeon.

Fodd bynnag, yr hyn yr ydym ni eisiau ei wneud yw sicrhau'r cyfleoedd gorau'r sydd gennym o fewn ein pwerau presennol i wneud popeth a allwn mewn ffordd a fydd yn helpu i weld y prosiectau cyntaf hynny'n cael eu lansio, oherwydd, heb y prosiect graddfa sylweddol cyntaf, byddwn yn dal i fod yn sôn am botensial a beth os a beth allai fod. Rydym ni yn gwybod, o safbwynt ynni'r llanw, fod gennym ni lawer i fanteisio arno a llawer i edrych ymlaen ato. Yn sicr, rwy'n dymuno bod mewn sefyllfa lle rydym yn dysgu gwersi o'r hyn sydd wedi digwydd gyda gwynt ar y tir a gwynt ar y môr sefydlog. Mae'r symudwyr cynnar yn bobl a fuddsoddodd yn gynnar ac yna fanteisio llawer ar ymchwil a datblygu ac, yn wir, gweithgynhyrchu. Byddai'n llawer gwell gen i pe bai Cymru wedyn yn allforio'r dechnoleg honno a gwybodaeth i rannau eraill o'r byd yn hytrach na phrynu cyfres aeddfed o dechnoleg y mae rhywun arall wedi ei datblygu a'r holl enillion economaidd a ddaw yn sgil hynny.

Rwy'n credu bod hynny'n dod yn ôl at eich pwynt am gyllid arloesi, y cyfeiriwyd ato mewn cwestiynau gyda Paul Davies hefyd. O gofio ein bod wedi colli arian gan ein bod wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd—ac mae'n ddiamheuol fod gennym ni lai o arian nag y byddem ni wedi ei gael fel arall—ein her ni yw, o gofio y cawsom ni ffrwd cyllid a ddaeth o hynny i'r sector arloesi yma, sut yr ydym yn cael rhywbeth yn ei le yn llwyddiannus. Nawr, fel y dywedais, y peth cadarnhaol yw bod Llywodraeth y DU yn bwriadu buddsoddi dros £20 biliwn dros nifer o flynyddoedd mewn arloesi. Yr her yw, os aiff allan yn yr un modd ag y mae wedi ei wneud o'r blaen—ac rydych  chi wedi tynnu sylw at hyn—y bydd yr arian hwnnw'n cael ei ddefnyddio i raddau helaeth yn y triongl euraid. Ac ar ôl i chi ddechrau cael system sy'n ailadrodd ei hun, wel, mae'n anodd iawn torri i mewn iddi. A'r agwedd gadarnhaol ar hyn yw nad ydym yn dweud, 'Rhowch arian i Gymru oherwydd ein bod ni'n ei haeddu.' Rydym yn dweud, 'Rhowch arian i Gymru oherwydd bod ymchwil ragorol gennym ni yma hefyd, o fewn ein sectorau, o fewn ein haddysg uwch ac, yn wir, o fewn ein sector busnes a chymwysedig hefyd. Felly, mae enillion gwirioneddol i'w gwneud mewn gwirionedd a'u gwneud yn agos at le yr ydych chi'n mynd i'w defnyddio hefyd.' Felly, rwy'n credu bod llawer o fanteision gwirioneddol synhwyrol a rhesymegol wrth wneud hynny. Felly, bydd gwireddu rhai o'r addewidion a wnaed, nid yn unig y peth iawn i'w wneud o safbwynt gwleidyddiaeth, mewn gwirionedd, dyma'r peth iawn i'w wneud o safbwynt budd economaidd a mantais hefyd.

Ac yn sicr, mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd a minnau'n awyddus iawn i fanteisio ar y ffaith bod Cymru'n symud yn gynnar yn y sectorau hyn hefyd. Rwy'n credu bod gennym ni lawer i'w gynnig a llawer i'w ennill, a bydd y cynllun sgiliau sero net yn rhan o hynny. Ond, fel yr wyf i wedi ei ddweud, rydym yn disgwyl cyhoeddi hynny eleni. Rwy'n awyddus iawn ein bod yn gwneud pethau'n iawn. Byddai'n llawer gwell gen i pe baem ni mewn sefyllfa i'w gyhoeddi neu i roi amser pendant ar gyfer pryd y bydd yn dod allan yn awr. Ni allaf wneud hynny, ond yr hyn y byddaf yn ei wneud yw dweud, cyn gynted ag y byddwn wedi gwneud pethau'n iawn, y byddwn yn ei gyhoeddi, a byddaf yn hapus i nodi nid yn unig iddo ef ond i Aelodau eraill pryd y disgwylir i'r cynllun hwnnw gael ei gyhoeddi.

16:00

We have almost reached the end of our allocated time, so I ask Members, because there are still five who wish to speak, to not make speeches, please, but to ask your questions only, and I'm sure the Minister will be succinct in his answers as well, to allow everyone to be able to be called. Huw Irranca-Davies.

Rydym bron â chyrraedd diwedd yr amser a neilltuwyd i ni, felly gofynnaf i'r Aelodau, oherwydd bod pump sy'n dymuno siarad o hyd, i beidio â gwneud areithiau, os gwelwch yn dda, ond i ofyn eich cwestiynau'n unig, ac rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog yn gryno yn ei atebion hefyd, er mwyn i mi allu galw ar bawb. Huw Irranca-Davies.

Dirprwy Lywydd, you were looking directly at me when you said that, then. [Laughter.] I'll try to keep it very succinct, in that case. Can I welcome the tone and the substance of this statement today, because it seems to show that there is a genuine effort to be really constructive and engaged between Governments, but also I have to say in the context of the policy framework here in Wales? The list of things, which I will not go through, all scream that any investment, whether it's in the future innovation from the UK Government, whether it's the free ports development, or whether it's the ports investment, needs to be done hand in glove with Welsh Government, but also the existing regional funding, investment framework, partners in Wales, the skills investm