Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Plenary - Fifth Senedd

03/02/2021

Yn y fersiwn ddwyieithog, mae’r golofn chwith yn cynnwys yr iaith a lefarwyd yn y cyfarfod. Mae’r golofn dde yn cynnwys cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the bilingual version, the left-hand column includes the language used during the meeting. The right-hand column includes a translation of those speeches.

Cyfarfu'r Senedd drwy gynhadledd fideo am 13:30 gyda'r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair. 

The Senedd met by video-conference at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.

Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Llywydd

Prynhawn da. Croeso, bawb, i'r Cyfarfod Llawn. Cyn i ni ddechrau, dwi angen nodi ychydig o bwyntiau. Mae Cyfarfod Llawn a gynhelir drwy gynhadledd fideo, yn unol â Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn gyfystyr â thrafodion y Senedd at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd rhai o ddarpariaethau Rheol Sefydlog 34 yn gymwys ar gyfer y Cyfarfod Llawn heddiw, ac mae'r rheini wedi'u nodi ar eich agenda chi. Dwi eisiau atgoffa Aelodau am y Rheolau Sefydlog hynny sy'n ymwneud â threfn yn y Cyfarfod Llawn, a bydd y rheini yn berthnasol i'r cyfarfod yma.

Good afternoon. Welcome to this Plenary session. Before we begin, I need to set out a few points. A Plenary meeting held by video-conference, in accordance with the Standing Orders of the Welsh Parliament, constitutes Senedd proceedings for the purposes of the Government of Wales Act 2006. Some of the provisions of Standing Order 34 will apply for today's Plenary meeting, and these are set out on your agenda. I would remind Members that Standing Orders relating to order in Plenary meetings apply to this meeting.

1. Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
1. Questions to the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs

Yr eitem gyntaf, felly, ar ein hagenda'r prynhawn yma yw'r cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan David Melding.

The first item on our agenda this afternoon is questions to the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, and the first question is from David Melding.

Ynni Adnewyddadwy
Renewable Energy

1. Pa fesurau sydd ar waith i hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa fach yng Nghymru? OQ56225

1. What measures are in place to promote small-scale renewable energy generation in Wales? OQ56225

Thank you. Welsh Government has set a positive policy framework to encourage small-scale renewable energy generation. The energy plans we are developing identify our future power, heat and transport needs. The Welsh Government energy service provides support to communities and the public sector to deliver new renewable generation to meet those needs.

Diolch. Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu fframwaith polisi cadarnhaol i annog cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa fach. Mae'r cynlluniau ynni rydym yn eu datblygu yn nodi ein hanghenion ar gyfer y dyfodol o ran pŵer, gwres a thrafnidiaeth. Mae gwasanaeth ynni Llywodraeth Cymru yn darparu cefnogaeth i gymunedau a'r sector cyhoeddus er mwyn darparu cynhyrchiant ynni adnewyddadwy newydd i ddiwallu'r anghenion hynny.

Thank you for that answer, Minister. This is an area, I think, that has cross-party support and is also very popular with community groups. Small-scale hydro and solar, in particular, are popular, and evermore viable with better storage through improved batteries. I just wonder if, therefore, for our targets of 2030, we should be even more ambitious in setting that proportion of energy we wish to see generated by small-scale schemes.

Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae hwn yn faes a gefnogir yn drawsbleidiol rwy'n credu, ac mae hefyd yn boblogaidd iawn gyda grwpiau cymunedol. Mae ynni dŵr a solar ar raddfa fach yn enwedig yn boblogaidd, ac yn fwyfwy hyfyw gyda chapasiti storio gwell drwy fatris gwell. O ran ein targedau ar gyfer 2030 felly, tybed a ddylem fod hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol wrth bennu’r gyfran honno o ynni rydym am ei gweld yn cael ei chynhyrchu drwy gynlluniau ar raddfa fach.

Thank you. I absolutely agree about the enthusiasm of communities when they have a small-scale renewable energy scheme in their area. Certainly, one of my happiest days in this portfolio was when I opened a very small hydro scheme up in Corwen, in north Wales, where a lady told me very proudly that every time she switched her kettle on, she knew she was contributing, from the scheme that had been set up with her assistance. Again, around hydro schemes particularly, I think we've seen certainly farmers looking to have one on their land. And, again, up in north-west Wales, there was a very good one—unfortunately, because the UK Government then took away the feed-in tariff, when he wanted to have another one, he didn't feel it was worth while. So, I think we need to continue to press the UK Government to bring in feed-in tariffs too. When I set the targets around renewable energy—the different targets by 2030—I thought they were very ambitious. But we have made some really significant progress this term, and it might be worth revisiting to see if we could more ambitious.

Diolch. Cytunaf yn llwyr ynglŷn â brwdfrydedd cymunedau pan fydd ganddynt gynllun ynni adnewyddadwy ar raddfa fach yn eu hardal. Yn sicr, un o fy nyddiau hapusaf yn y portffolio hwn oedd pan agorais gynllun ynni dŵr bach iawn yng Nghorwen, yng ngogledd Cymru, lle dywedodd dynes wrthyf, yn falch iawn, ei bod yn gwybod, bob tro y byddai'n troi ei thegell ymlaen, ei bod yn cyfrannu, o'r cynllun a gafodd ei sefydlu gyda'i chymorth hi. Unwaith eto, o ran cynlluniau ynni dŵr yn enwedig, credaf ein bod wedi gweld ffermwyr, yn sicr, yn awyddus i gael un ar eu tir. Ac unwaith eto, i fyny yng ngogledd-orllewin Cymru, roedd un da iawn—yn anffodus, gan i Lywodraeth y DU ddileu'r tariff cyflenwi trydan wedyn, pan oedd yn awyddus i gael un arall, nid oedd yn teimlo bod hynny’n werth chweil. Felly, credaf fod angen inni barhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i gyflwyno tariffau cyflenwi trydan hefyd. Pan osodais y targedau ar gyfer ynni adnewyddadwy—y gwahanol dargedau erbyn 2030—roeddwn o’r farn eu bod yn uchelgeisiol iawn. Ond rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ystod y tymor hwn, ac efallai y byddai'n werth ailystyried y mater i weld a allem fod yn fwy uchelgeisiol.

Rheoli'r Risg o Lifogydd
Flood Risk Management

2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am reoli'r risg o lifogydd yn Rhuthun? OQ56206

2. Will the Minister make a statement on flood risk management in Ruthin? OQ56206

Thank you. It is of great concern that 10 properties in Ruthin and five others in surrounding villages were flooded from storm Christoph. Denbighshire has three flood alleviation projects in development in the area, totalling £1.2 million, including a River Clwyd catchment scheme upstream of Ruthin. A £5.1 million project was completed in 2012.

Diolch. Mae'n destun cryn bryder fod 10 eiddo yn Rhuthun a phump arall mewn pentrefi cyfagos wedi cael eu heffeithio gan lifogydd yn ystod storm Christoph. Mae tri phrosiect lliniaru llifogydd yn cael eu datblygu gan Sir Ddinbych yn yr ardal, sy’n werth cyfanswm o £1.2 miliwn, gan gynnwys cynllun rheoli dalgylch afon Clwyd i fyny'r afon o Ruthun. Cwblhawyd prosiect gwerth £5.1 miliwn yn 2012.

Thank you for that answer, Minister. Minister, I've been contacted by many constituents whose homes were affected by the flooding just a few weeks ago, in terms of storm Christoph, and they've raised concerns with me that the authorities seem to be aware that there were some deficiencies in the flood defences, and in fact the flood defences in Cae Ddol park had been topped up with sandbags up until a few months prior to this particular flooding event. Many of those residents say that if those sandbags had still been in place and not taken away by Natural Resources Wales, or whichever authority placed them there, then their homes and businesses may not have been actually flooded. Can you assure us that the investigations that will now be under way into that flooding event will take these matters into account, and that, should the defences in the Ruthin area be found to be deficient in any way, the Welsh Government will make the funding available in order to improve flood resilience in Ruthin for my constituents and for the businesses situated there?

Diolch am eich ateb. Weinidog, mewn perthynas â storm Christoph, mae llawer o etholwyr yr effeithiwyd ar eu cartrefi gan y llifogydd ychydig wythnosau yn ôl wedi cysylltu â mi yn mynegi pryderon fod yr awdurdodau i'w gweld yn ymwybodol fod diffygion yn yr amddiffynfeydd rhag llifogydd, ac mewn gwirionedd, roedd yr amddiffynfeydd rhag llifogydd ym mharc Cae Ddol wedi cael eu llenwi â bagiau tywod hyd at ychydig fisoedd cyn y llifogydd penodol hyn. Dywed llawer o’r preswylwyr hynny, pe bai’r bagiau tywod hynny wedi bod yno o hyd a heb eu symud gan Cyfoeth Naturiol Cymru, neu ba bynnag awdurdod a’u gosododd yno, efallai na fyddai eu cartrefi a’u busnesau wedi cael eu heffeithio gan y llifogydd. A allwch roi sicrwydd i ni y bydd yr ymchwiliadau a fydd yn cael eu cynnal yn awr i'r llifogydd yn ystyried y materion hyn, ac os dônt i’r casgliad fod yr amddiffynfeydd yn ardal Rhuthun yn ddiffygiol mewn unrhyw ffordd, y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cyllid ar gael er mwyn gwella’r gallu i wrthsefyll llifogydd yn Rhuthun er mwyn fy etholwyr ac er mwyn y busnesau sydd wedi'u lleoli yno?

Well, Welsh Government has made significant funding available this term. We've already met the commitment we did make at the beginning of this term of Government to invest in our flood defences, with over £390 million going into our flood and coastal erosion risk management over our two programmes. And I think it's fair to say that if it wasn't for that investment by the Welsh Government, the situation would be much worse. We've faced some significant flood events over the last year, which Members will be aware of. It's horrific when your home is flooded, and I send my sincere sympathy to your constituents who have been affected in this way. You'll be aware that following any flood event, there has to be an investigation by the risk management authority. In this case it would be Denbighshire County Council, and they will have to bring forward section 19 reports at the opportune moment. I'm not aware of the situation you refer to. So, I don't know whether it was NRW as the risk management authority or if, indeed, it was the local authority, but I would expect that to come out in the report.

There is investment in the Ruthin area, and I'm aware of the Graigfechan business justification case, which we've given funding for, the Llanbedr Dyffryn Clwyd design work, and the River Clwyd catchment natural flood management, which we've given £1 million for. If anything did come out in that investigation, and I've already asked all risk management authorities to look at what further needs to be done to defences, then they can, of course, come forward and apply for funding. Just last year, I provided 100 per cent grant funding for emergency repairs to damaged flood assets across Wales, and I think that totalled about £4.6 million. 

Wel, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid sylweddol yn ystod y tymor hwn. Rydym eisoes wedi cyflawni'r ymrwymiad a wnaethom ar ddechrau tymor y Llywodraeth hon y byddem yn buddsoddi yn ein hamddiffynfeydd rhag llifogydd, gyda dros £390 miliwn yn mynd tuag at ein gwaith rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol dros ein dwy raglen. A chredaf ei bod yn deg dweud, oni bai am y buddsoddiad hwnnw gan Lywodraeth Cymru, y byddai'r sefyllfa'n waeth o lawer. Rydym wedi wynebu llifogydd sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf fel y bydd yr Aelodau'n gwybod. Mae'n erchyll pan fydd llifogydd yn effeithio ar eich cartref, ac rwy’n cydymdeimlo’n llwyr â’ch etholwyr yr effeithiwyd arnynt yn y ffordd hon. Fe fyddwch yn ymwybodol fod yn rhaid i'r awdurdod rheoli perygl llifogydd ymchwilio yn dilyn unrhyw lifogydd. Yn yr achos hwn, Cyngor Sir Dinbych yw’r awdurdod hwnnw, a bydd yn rhaid iddynt gyflwyno adroddiadau adran 19 pan fydd hynny’n briodol. Nid wyf yn ymwybodol o'r sefyllfa y cyfeiriwch ati. Felly, nid wyf yn gwybod ai CNC oedd yr awdurdod rheoli perygl llifogydd, neu'n wir, yr awdurdod lleol, ond byddwn yn disgwyl i hynny gael ei gynnwys yn yr adroddiad.

Mae buddsoddi'n digwydd yn ardal Rhuthun, ac rwy'n ymwybodol o achos cyfiawnhad busnes Graigfechan, ac rydym wedi rhoi cyllid ar ei gyfer, gwaith cynllunio Llanbedr Dyffryn Clwyd, a gwaith rheoli llifogydd naturiol dalgylch afon Clwyd yr ydym wedi rhoi £1 miliwn ar ei gyfer. Pe bai unrhyw beth yn cael ei godi yn yr ymchwiliad hwnnw, ac rwyf eisoes wedi gofyn i bob awdurdod rheoli perygl llifogydd edrych ar beth arall y mae angen ei wneud i amddiffynfeydd, gallant wneud cais am gyllid wrth gwrs. Y llynedd yn unig, darparais gyllid grant 100 y cant ar gyfer atgyweiriadau brys i asedau llifogydd a ddifrodwyd ledled Cymru, a chredaf fod cyfanswm yr arian hwnnw oddeutu £4.6 miliwn.

13:35
Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau, ac yn gyntaf yr wythnos yma, llefarydd y Ceidwadwyr, Janet Finch-Saunders. 

Questions now from the party spokespeople. First of all this week, the Conservative spokesperson, Janet Finch-Saunders. 

Diolch, Llywydd. Minister, the front page of the Farmers Guardian says it all: 'NVZ Nightmare'. Now, on 8 April last year, you informed the Senedd that you were minded to introduce these regulations once the crisis had ended. You reiterated that promise another six times, most recently on 14 October. A recent report by the Agriculture and Horticulture Development Board found that 2020 has deepened consumer trust in the food supply chain, that farmers continue to command the deepest trust and that Welsh and UK farming is seen as environmentally beneficial. Now, despite this growing public support for our farmers and 680 coronavirus cases being reported in Wales on 27 January, where that tells me that we are not through this crisis, you laid these regulations. Why have you not kept to your word and shown some integrity by waiting until the end of this crisis before launching the Welsh Labour and Lib-Dem major assault on Welsh agriculture? 

Diolch, Lywydd. Weinidog, mae tudalen flaen y Farmers Guardian yn dweud y cyfan: 'NVZ Nightmare'. Nawr, ar 8 Ebrill y llynedd, fe ddywedoch chi wrth y Senedd eich bod yn bwriadu cyflwyno'r rheoliadau hyn ar ôl i'r argyfwng ddod i ben. Fe wnaethoch ailadrodd yr addewid hwnnw chwe gwaith arall, yn fwyaf diweddar ar 14 Hydref. Canfu adroddiad diweddar gan y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth fod 2020 wedi cynyddu ymddiriedaeth defnyddwyr yn y gadwyn cyflenwi bwyd, fod ymddiriedaeth gref mewn ffermwyr yn parhau a bod ffermio yng Nghymru a'r DU yn cael ei ystyried yn fuddiol i'r amgylchedd. Nawr, er gwaethaf y gefnogaeth gyhoeddus gynyddol hon i'n ffermwyr a 680 achos o’r coronafeirws yn cael eu nodi yng Nghymru ar 27 Ionawr, lle dywed hynny wrthyf nad yw’r argyfwng hwn ar ben, fe wnaethoch osod y rheoliadau hyn. Pam nad ydych wedi cadw at eich gair a dangos rhywfaint o uniondeb drwy aros tan ddiwedd yr argyfwng hwn cyn lansio ymosodiad mawr Llafur Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol ar amaethyddiaeth Cymru?

I do find it strange that Janet Finch-Saunders talks up her environmental credentials on one hand and then just puts them to one side when it comes to the agricultural sector. Why would you condone three agricultural pollution incidents every week, week after week, month after month, year after year? I am aware that I laid the draft regulations last April, and I pledged to continue to work with the agricultural sector, as I've done for the last five years, to come forward with improvements to those incidents. You will remember that I worked particularly with NFU Cymru to bring forward a voluntary scheme. It's always much better if you can do things on a voluntary basis. But, I'm afraid, that's failed. So, I laid the draft regulations last April. I said I wouldn't bring them into force straight away and, whilst, of course, we are still in the COVID-19 pandemic, we are in a different place. We are looking to a green recovery, and the agricultural sector are very much part of that green recovery. They want to be part of that green recovery—they tell me that and I will work with them to do that. 

I also thought it was important to wait until the EU transition had happened and to see what it would be like coming out of Europe. The market is buoyant. That is another reason why I think the sector are able to cope with these regulations at the moment. 

Mae’n rhyfedd fod Janet Finch-Saunders yn brolio ei chymwysterau amgylcheddol ar un llaw ac yna'n eu rhoi i'r neilltu wrth drafod y sector amaethyddol. Pam y byddech yn esgusodi tri achos o lygredd amaethyddol bob wythnos, wythnos ar ôl wythnos, fis ar ôl mis, flwyddyn ar ôl blwyddyn? Rwy’n ymwybodol fy mod wedi gosod y rheoliadau drafft fis Ebrill diwethaf, a gwneuthum addewid i barhau i weithio gyda’r sector amaethyddol, fel rwyf wedi gwneud dros y pum mlynedd diwethaf, i gyflwyno gwelliannau i’r digwyddiadau hynny. Fe fyddwch yn cofio imi weithio’n benodol gydag NFU Cymru i gyflwyno cynllun gwirfoddol. Mae bob amser yn llawer gwell os gallwch wneud pethau ar sail wirfoddol. Ond mae arnaf ofn fod hynny wedi methu. Felly, gosodais y rheoliadau drafft fis Ebrill diwethaf. Dywedais na fyddwn yn eu rhoi mewn grym ar unwaith, a thra byddwn yn dal i fod ynghanol y pandemig COVID-19, wrth gwrs, rydym mewn lle gwahanol. Rydym yn anelu at adferiad gwyrdd, ac mae'r sector amaethyddol yn rhan fawr o'r adferiad gwyrdd hwnnw. Maent yn dymuno bod yn rhan o'r adferiad gwyrdd hwnnw—maent yn dweud hynny wrthyf a byddaf yn gweithio gyda hwy i wneud hynny.

Roeddwn hefyd yn meddwl ei bod yn bwysig aros hyd nes bod cyfnod pontio’r UE wedi dod i ben a gweld sut olwg fyddai ar bethau wrth ddod allan o Ewrop. Mae'r farchnad yn fywiog. Dyna reswm arall pam y credaf fod y sector yn gallu ymdopi â'r rheoliadau ar hyn o bryd.

Thank you, Minister. But, I have to say, it's quite insulting to all our farmers to say that the voluntary scheme hasn't worked. Now, the First Minister is also out of touch, because he responded yesterday, stating,

'we've seen no diminution in the rate of agricultural pollution'. 

Clearly, then, he's not even read your statement, in which you fully acknowledge that there has been progress. In fact, NRW has spoken of a steady decline in pollution incidents. The risk is reducing. Yet, regulation 4 shows you don't believe that farmers are capable of knowing how much nitrogen to apply to their holding, and regulation 15 shows you don't believe farmers are capable of using appropriate equipment. Numerous regulations, including 34 to 37, 40 to 43, show that you want to see our farmers now bogged down in paperwork. Regulation 29 sees you demanding that farmers provide storage for all slurry produced in the five to six-month storage period. You claim that those measures are proportionate, yet NRW have published a map showing that huge swathes of Wales have had zero agricultural incidents to water since 2010. So, therefore, Minister, please explain to me, and all our farmers, how can it be even considered proportionate to so severely limit the farmers' freedom to farm, and, also, have you yourself checked whether the regulations are in breach of the code of practice for regulators and, indeed, the principle of proportionality?

Diolch, Weinidog. Ond mae'n rhaid imi ddweud, mae dweud nad yw'r cynllun gwirfoddol wedi gweithio yn sarhad ar bob un o’n ffermwyr. Nawr, mae'r Prif Weinidog hefyd wedi colli golwg arni, gan iddo ymateb ddoe drwy nodi,

'nid ydym ni wedi gweld unrhyw leihad yng nghyfradd y llygredd amaethyddol'.

Yn amlwg, felly, nid yw hyd yn oed wedi darllen eich datganiad, lle rydych yn llwyr gydnabod y bu cynnydd. Mewn gwirionedd, mae CNC wedi sôn am ddirywiad cyson mewn achosion o lygredd. Mae'r risg yn lleihau. Serch hynny, mae rheoliad 4 yn dangos nad ydych yn credu bod gallu gan ffermwyr i wybod faint o nitrogen i'w ddefnyddio ar eu daliad, ac mae rheoliad 15 yn dangos nad ydych yn credu bod ffermwyr yn gallu defnyddio offer priodol. Mae nifer o reoliadau, gan gynnwys 34 i 37, 40 i 43, yn dangos eich bod am weld ein ffermwyr at eu clustiau mewn gwaith papur. Gyda rheoliad 29, rydych yn mynnu bod ffermwyr yn darparu lle i storio’r holl slyri a gynhyrchir yn y cyfnod storio pump i chwe mis. Rydych yn honni bod y mesurau hynny'n gymesur, ac eto mae CNC wedi cyhoeddi map sy'n dangos nad oes rhannau helaeth o Gymru wedi cael unrhyw achosion o lygredd amaethyddol mewn dŵr ers 2010. Felly, Weinidog, esboniwch i mi, a'n holl ffermwyr, sut y gellir hyd yn oed ystyried bod cyfyngu mor ddifrifol ar ryddid y ffermwyr i ffermio yn gam cymesur, a hefyd, a ydych wedi gwirio a yw'r rheoliadau'n mynd yn groes i’r cod ymarfer ar gyfer rheoleiddwyr, ac yn wir, i egwyddor cymesuredd?

13:40

I'm astounded Janet Finch-Saunders thinks the voluntary approach has worked. Over the last 20 years, apart from 2009, we have had well over 100 agricultural pollutions every year—for 20 years. Now, I always believe people don't like being told what to do, and I always think any sector or any industry buys into regulations or legislation, or any other procedures, if they are part of that solution, and that's why I wanted to work with them to come forward with the voluntary approach. As I say, four years ago, I remember sitting at the National Farmers Union conference in Birmingham where I was told, 'Give us six months; we will make this work.' It didn't work. We are still having all these incidents of agricultural pollution year on year, and whilst I absolutely agree with you there is support for the agricultural sector, there is no support, apart from, I can see, Conservative and Plaid Cymru Members who want to annul these regulations, for agricultural pollution. So, over 100 every year for 20 years, and the president of NFU Cymru himself has said one agricultural pollution is one too many. So, how can you possibly justify over 100 per year? This is proportionate. What is really important is that you have a clear regulatory baseline, so that enables the good practice. At the moment, without that clear baseline, unfortunately poor practice is going unchecked. And, of course, it's not every farmer, so what we want to do—. Why should the farmers who do adhere to this be punished? It's about ambition. I've got great ambition for the sector, and I think they will be able to do this. 

Rwy'n synnu bod Janet Finch-Saunders yn credu bod y dull gwirfoddol wedi gweithio. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, ar wahân i 2009, rydym wedi cael ymhell dros 100 achos o lygredd amaethyddol bob blwyddyn—ers 20 mlynedd. Nawr, rwyf bob amser yn credu nad yw pobl yn hoffi pan fo rhywun yn dweud wrthynt beth i'w wneud, ac rwyf bob amser yn meddwl bod unrhyw sector neu unrhyw ddiwydiant yn cefnogi rheoliadau neu ddeddfwriaeth, neu unrhyw weithdrefnau eraill, os ydynt yn rhan o'r ateb hwnnw, a dyna pam roeddwn yn awyddus i weithio gyda hwy i gyflwyno'r dull gwirfoddol. Fel y dywedaf, bedair blynedd yn ôl, rwy’n cofio eistedd yng nghynhadledd Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr yn Birmingham lle dywedwyd wrthyf, 'Rhowch chwe mis i ni; fe wnawn i hyn weithio.' Ni weithiodd. Rydym yn dal i gael yr holl achosion hyn o lygredd amaethyddol un flwyddyn ar ôl y llall, ac er fy mod yn cytuno'n llwyr â chi fod yna gefnogaeth i'r sector amaethyddol, nid oes cefnogaeth i lygredd amaethyddol, ac eithrio, gallaf weld, gan Aelodau Ceidwadol a Phlaid Cymru sydd am ddirymu’r rheoliadau hyn. Felly, dros 100 achos y flwyddyn am 20 mlynedd, ac mae llywydd NFU Cymru ei hun wedi dweud bod un achos o lygredd amaethyddol yn ormod. Felly, sut ar y ddaear y gallwch gyfiawnhau dros 100 y flwyddyn? Mae hyn yn gymesur. Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw bod gennych linell sylfaen reoleiddiol glir, fel y gall hynny alluogi'r arfer da. Ar hyn o bryd, heb y llinell sylfaen glir honno, yn anffodus, mae arfer gwael yn mynd rhagddo’n ddirwystr. Ac wrth gwrs, nid yw pob ffermwr ar fai, felly’r hyn rydym am ei wneud—. Pam y dylid cosbi'r ffermwyr sy'n cydymffurfio â'r rheolau? Mae'n ymwneud ag uchelgais. Mae gennyf gryn uchelgais ar gyfer y sector hwn, a chredaf y byddant yn gallu gwneud hyn.

Thank you, Minister. What your answer there tells me is that it's not the farmers who've failed; it's 20 years of the Welsh Labour Government who've been unable to work more beneficially for farmers, to work with them to support them, rather than these horrendous restrictions. So severe are they that in addition to being like a criminal electronic tag for farmers, they do come despite the fact that the total income from farming in the UK is expected to be down by around 21 per cent. In fact, your own regulatory impact assessment has calculated that the upfront capital cost could run to £360 million. How on earth do you expect our hardworking farmers to find that, and when the latest total income from farming in Wales was just £261 million? So, will you confirm that the £13 million being made available this year to assist with water quality and farm nutrient management infrastructure is merely a drop of slurry in a very large pit? Can you explain how you believe the industry can afford investment on this grand scale that you expect, and what assessment you've even made of the number of farm businesses, including those tenant farmers, that will now be forced to maybe shut down their operations as a result of these severe and uncompromising regulations? Diolch, Llywydd.

Diolch, Weinidog. Yr hyn y mae eich ateb yn ei ddweud wrthyf yw nad y ffermwyr sydd wedi methu, ond 20 mlynedd o Lywodraeth Lafur Cymru nad ydynt wedi gallu gweithio'n fwy buddiol ar ran y ffermwyr, gweithio gyda hwy i'w cefnogi, yn hytrach na'r cyfyngiadau erchyll hyn. Maent mor ddifrifol, yn ogystal â bod fel tag troseddol electronig i ffermwyr, cânt eu cyflwyno er bod disgwyl i gyfanswm yr incwm o ffermio yn y DU ostwng oddeutu 21 y cant. Mewn gwirionedd, mae eich asesiad effaith rheoleiddiol eich hun wedi cyfrifo y gallai'r gost cyfalaf ymlaen llaw gyrraedd £360 miliwn. Sut ar y ddaear rydych yn disgwyl i'n ffermwyr gweithgar ddod o hyd i hynny, a phan mai £261 miliwn yn unig oedd cyfanswm diweddaraf yr incwm o ffermio yng Nghymru? Felly, a wnewch chi gadarnhau mai dim ond diferyn o slyri mewn pwll mawr iawn yw'r £13 miliwn a ryddheir eleni i gynorthwyo gyda seilwaith rheoli maethynnau fferm ac ansawdd dŵr? A allwch egluro sut y credwch y gall y diwydiant fforddio buddsoddi ar y raddfa fawr hon rydych yn ei disgwyl, a pha asesiad rydych wedi'i wneud o nifer y busnesau fferm, gan gynnwys ffermwyr tenant, a fydd bellach yn cael eu gorfodi i roi’r gorau i weithredu, o bosibl, o ganlyniad i'r rheoliadau llym a digyfaddawd hyn? Diolch, Lywydd.

I would turn that question around and say, 'How can they not afford to do this?' I have always maintained we would provide support, both financial and practical. There will be a phased approach for these regulations, and, as I said, many of the farmers are already abiding by these regulations. For many, it won't be any different at all. You may be aware of the dairy project that Natural Resources Wales undertook around visits to dairy farms to have a look at what slurry storage was like, et cetera, and I always made it very clear that we would not give funding to farmers who weren't compliant with the current regulations, and, unfortunately, there have been 780 visits carried out as part of this dairy project and the report up until the end of last year was that at least 50 per cent are not compliant. That's with the current regulations. So, it's really important that you understand the significance of this and I hope that you do not condone the level of agricultural pollution incidents that we are seeing.

Byddwn yn troi'r cwestiwn ar ei ben ac yn dweud, 'Sut y gallant fforddio peidio â gwneud hyn?' Rwyf bob amser wedi dweud y byddem yn darparu cefnogaeth, yn ariannol ac yn ymarferol. Bydd y rheoliadau hyn yn cael eu rhoi ar waith yn raddol, ac fel y dywedais, mae llawer o'r ffermwyr eisoes yn cydymffurfio â'r rheoliadau hyn. I lawer ohonynt, ni fydd pethau’n wahanol o gwbl. Efallai eich bod yn ymwybodol o'r prosiect llaeth a gyflawnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar ymweliadau â ffermydd llaeth i edrych i weld sut roeddent yn storio slyri ac ati, ac roeddwn bob amser yn dweud yn glir iawn na fyddem yn rhoi cyllid i ffermwyr nad oeddent yn cydymffurfio â'r rheoliadau cyfredol, ac yn anffodus, cynhaliwyd 780 o ymweliadau yn rhan o'r prosiect llaeth hwn, ac yn ôl yr adroddiadau hyd at ddiwedd y llynedd, nid yw o leiaf 50 y cant ohonynt yn cydymffurfio. Mae hynny gyda'r rheoliadau cyfredol. Felly, mae'n bwysig iawn eich bod yn deall pwysigrwydd hyn, ac rwy'n gobeithio nad ydych yn cymeradwyo lefel y digwyddiadau llygredd amaethyddol rydym yn eu gweld.

13:45

Llefarydd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Plaid Cymru spokesperson, Llyr Gruffydd.

I've heard it said that you promised seven times not to introduce these NVZ regulations during the pandemic. I've actually found over 10 times where you have explicitly, on the Record to this Plenary or to Senedd committees, made it clear that you would not introduce these regulations during the COVID pandemic. Now, on the very day that the Chief Medical Officer for Wales declared, in a Government briefing, that there was a long way to go until the worst of the COVID pandemic was over, you tabled these regulations. So, you broke your word, Minister. You've misled us all and you've broken your promise to the farmers of Wales, and of course, you're not the only one who has misled us. I've written this morning to the First Minister because he, yesterday, did say on the Record, and I quote:

'We have seen no diminution in the rate of agricultural pollution.'

And the statistics I've seen show that, in reality, the number of substantiated agricultural pollution incidents to water has actually decreased over the past three years—a year-on-year decrease, according to Natural Resources Wales figures, between 2018 and 2020. And conversely, might I say, pollution from the water industry has gone up ever year in that very same period, but of course, it's the farmers that are pummelled again by your Government. Now, doesn't all of this and all of these broken promises and made-up statistics highlight the confused, shambolic and discombobulated way in which you've handled this matter?

Rwyf wedi clywed sôn ichi addo saith gwaith i beidio â chyflwyno’r rheoliadau parthau perygl nitradau hyn yn ystod y pandemig. Mewn gwirionedd, rwyf wedi dod o hyd i fwy na 10 enghraifft lle rydych wedi nodi'n benodol, ar Gofnod y Cyfarfod Llawn neu i bwyllgorau'r Senedd, na fyddech yn cyflwyno'r rheoliadau hyn yn ystod y pandemig COVID. Nawr, ar yr union ddiwrnod y dywedodd Prif Swyddog Meddygol Cymru yn un o sesiynau briffio’r Llywodraeth fod cryn dipyn o amser tan y byddwn wedi cefnu ar effeithiau gwaethaf y pandemig COVID, fe wnaethoch gyflwyno'r rheoliadau hyn. Felly, fe dorroch chi eich gair, Weinidog. Rydych wedi ein camarwain ac rydych wedi torri'ch addewid i ffermwyr Cymru, ac wrth gwrs, nid chi yw'r unig un sydd wedi ein camarwain. Ysgrifennais at y Prif Weinidog y bore yma gan iddo gael ei gofnodi'n dweud ddoe, ac rwy’n dyfynnu:

'Nid ydym ni wedi gweld unrhyw leihad yng nghyfradd y llygredd amaethyddol.'

Ac mae'r ystadegau rwyf wedi’u gweld yn dangos, mewn gwirionedd, fod nifer yr achosion a brofwyd o lygredd amaethyddol mewn dŵr wedi gostwng dros y tair blynedd diwethaf—gostyngiad o un flwyddyn i'r llall, yn ôl ffigurau Cyfoeth Naturiol Cymru, rhwng 2018 a 2020. Ac i'r gwrthwyneb, os caf ddweud, mae llygredd o'r diwydiant dŵr wedi cynyddu bob blwyddyn yn yr un cyfnod, ond wrth gwrs, y ffermwyr sy'n cael eu cosbi unwaith eto gan eich Llywodraeth. Nawr, onid yw hyn oll a'r holl addewidion a dorrwyd a’r ystadegau ffug hyn yn tynnu sylw at y ffordd ddryslyd, anhrefnus ac anniben rydych wedi mynd i’r afael â'r mater hwn?

I don't agree with you at all, and whilst we did see less agricultural pollution—substantiated ones—last year, you will appreciate that the site visits were not able to be undertaken in the way that they had been in previous years. But I go back to what I was saying: we are seeing, on average, three agricultural pollution incidents a week. I do not believe one second—. I mean, you're the one who is always telling us that we're not going fast enough on the climate emergency. How do you expect us to do that if we are condoning agricultural pollution incidents at this level? 

Now, I have continued to work with the sector. As I said before in my answer to Janet Finch-Saunders, nobody likes being told what to do—I absolutely understand that—and I think I have been incredibly patient, looking for a voluntary approach. I am not the most patient of people, as you yourself know, but I have tried my very best to come forward with the sector, with the farming unions, to find that voluntary approach. And you know, there is a review clause in these regulations, so if people have bright ideas that they can come forward with, bring them forward and let's see if we can continue to look for a different approach. But I'm afraid we cannot justify delaying this any longer. I will not continue to accept three agricultural pollution incidents every week, and I'm sure the Member would agree.

Nid wyf yn cytuno â chi o gwbl, ac er inni weld llai o lygredd amaethyddol—achosion a brofwyd—y llynedd, fe fyddwch yn deall na fu modd cynnal yr ymweliadau safle yn y ffordd y’u cynhaliwyd mewn blynyddoedd blaenorol. Ond af yn ôl at yr hyn roeddwn yn ei ddweud: rydym yn gweld, ar gyfartaledd, tri achos o lygredd amaethyddol yr wythnos. Nid wyf yn credu am un eiliad—. Hynny yw, chi yw'r un sydd bob amser yn dweud wrthym nad ydym yn mynd yn ddigon cyflym ar yr argyfwng hinsawdd. Sut rydych yn disgwyl inni wneud hynny os ydym yn esgusodi digwyddiadau llygredd amaethyddol ar y lefel hon?

Nawr, rwyf wedi parhau i weithio gyda'r sector. Fel y dywedais ynghynt yn fy ateb i Janet Finch-Saunders, nid oes unrhyw un yn hoffi pan fo rhywun yn dweud wrthynt beth i'w wneud—rwy'n deall hynny'n llwyr—a chredaf fy mod wedi bod yn anhygoel o amyneddgar, wrth edrych am ffordd o wneud pethau'n wirfoddol. Nid fi yw'r unigolyn mwyaf amyneddgar fel y gwyddoch, ond rwyf wedi ceisio fy ngorau glas i weithio gyda'r sector, gydag undebau’r ffermwyr, i ddod o hyd i'r ffordd honno o wneud pethau'n wirfoddol. Ac mae cymal adolygu yn y rheoliadau hyn wyddoch chi, felly os oes gan bobl syniadau disglair y gallant eu cyflwyno, cyflwynwch hwy a gadewch inni weld a allwn barhau i chwilio am ffordd wahanol o weithredu. Ond mae arnaf ofn na allwn gyfiawnhau gohirio hyn mwyach. Nid wyf am barhau i dderbyn tri achos o lygredd amaethyddol bob wythnos, ac rwy'n siŵr y byddai’r Aelod yn cytuno.

I feel that you haven't been listening to a single word I've been saying for the last two years, Minister. Nobody is denying that there is a problem that needs to be addressed; the issue here is the answer that you're proposing. It just isn't practical and it isn't proportionate and it, frankly, isn't going to work. Evidence from elsewhere around Europe, where the NVZ approach has been adopted, shows that it delivers at best patchy results. Twelve months ago, you admitted yourself that you had doubts about introducing closed periods and the whole farming-by-calendar approach. And in answer to me in the Senedd, you admitted—and we all know, don't we—that weather conditions don't follow the calendar, and that's why at the time, you were rowing back from that position. And we all know that, the weeks before and after what will now be the closed periods that you're introducing, they'll become national slurry-spreading weeks in Wales, and it happens in other countries. Rivers will run black during those weeks, as farmers are forced to clear their slurry stores before a closed period and empty them then when they're overflowing afterwards. Even Tony Juniper, one of the UK's most outstanding environmental champions and chair of Natural England—he said that closed periods do not achieve the best environmental outcomes. Why do you disagree with him?

Rwy'n teimlo fel pe na baech wedi bod yn gwrando ar air rwyf wedi bod yn ei ddweud am y ddwy flynedd ddiwethaf, Weinidog. Nid oes unrhyw un yn gwadu bod problem y mae angen mynd i’r afael â hi; y broblem yma yw'r ateb rydych yn ei gynnig. Nid yw'n ymarferol ac nid yw'n gymesur, ac a dweud y gwir, nid yw'n mynd i weithio. Mae tystiolaeth o fannau eraill ledled Ewrop lle cafodd dull y parthau perygl nitradau ei fabwysiadu yn dangos mai canlyniadau anghyson y mae’n eu cyflawni ar y gorau. Ddeuddeg mis yn ôl, fe wnaethoch chi gyfaddef eich hun fod gennych amheuon ynghylch cyflwyno cyfnodau gwaharddedig a dull ffermio yn ôl y calendr. Ac wrth fy ateb yn y Senedd, fe wnaethoch chi gyfaddef—ac mae pob un ohonom yn gwybod, onid ydym—nad yw'r tywydd yn dilyn y calendr, a dyna pam y gwnaethoch ailfeddwl ynglŷn â'r safbwynt hwnnw ar y pryd. A gŵyr pob un ohonom y bydd yr wythnosau cyn ac ar ôl y cyfnod gwaharddedig rydych yn ei gyflwyno nawr yn dod yn wythnosau gwasgaru slyri cenedlaethol yng Nghymru, ac mae'n digwydd mewn gwledydd eraill. Bydd afonydd yn troi’n ddu yn ystod yr wythnosau hynny, wrth i ffermwyr gael eu gorfodi i glirio eu storfeydd slyri cyn cyfnod gwaharddedig a'u gwagio wedyn pan fyddant yn gorlifo. Mae hyd yn oed Tony Juniper, un o hyrwyddwyr amgylcheddol mwyaf rhagorol y DU a chadeirydd Natural England—dywedodd nad yw cyfnodau gwaharddedig yn cyflawni'r canlyniadau amgylcheddol gorau. Pam rydych yn anghytuno ag ef?

Well, I'm not aware of the article that you're referring to, but, believe me, I have asked for many, many briefings around this. We have looked at very many different aspects of it, and I think we should also be very clear that the purpose of these regulations is not just to tackle nitrate pollution. Agricultural pollution includes other things, like phosphorus and ammonia and greenhouse gas emissions, for instance. I do think it will be targeted at farm practices. We are seeing agricultural pollution incidents right across Wales, not just in certain areas of Wales. And if you look at what other UK countries are doing, they have different designated areas, if you like—I've had that thrown at me as well—but if you look at what they're doing in relation to all the agricultural pollution, you will see that things are very similar.

Wel, nid wyf yn ymwybodol o'r erthygl y cyfeiriwch ati, ond credwch fi, rwyf wedi gofyn am lawer iawn o sesiynau briffio ynglŷn â hyn. Rydym wedi edrych ar lawer iawn o wahanol agweddau ar hyn, a chredaf y dylem hefyd fod yn glir iawn nad mynd i'r afael â llygredd nitradau yw unig ddiben y rheoliadau hyn. Mae llygredd amaethyddol yn cynnwys pethau eraill, fel ffosfforws ac amonia ac allyriadau nwyon tŷ gwydr, er enghraifft. Credaf y bydd yn cael ei dargedu at arferion fferm. Rydym yn gweld achosion o lygredd amaethyddol ledled Cymru, nid mewn rhai ardaloedd yng Nghymru yn unig. Ac os edrychwch ar yr hyn y mae gwledydd eraill y DU yn ei wneud, mae ganddynt wahanol ardaloedd dynodedig, os hoffwch—rwyf wedi cael hynny wedi’i daflu ataf hefyd—ond os edrychwch ar yr hyn y maent yn ei wneud mewn perthynas â'r holl lygredd amaethyddol, fe welwch fod pethau'n debyg iawn.

13:50

Well, NRW threw that one at you and you chose to ignore them, because they suggested an 8 per cent coverage for NVZs. It suits you sometimes to listen to their advice, but other times not, evidently.

Look, this latest episode, I would say, represents the final breakdown in the relationship between your Government and the agricultural community, because time and time again you've been more interested in pointing the finger of blame than genuinely working constructively with the sector to truly co-design a more sustainable approach. You seem to blaming the agricultural community for all of society's ills, and that really has to stop. You might find farmers a problem; I see farmers as a big part of the answer. So, would you agree with me that if we are to successfully tackle this problem, then we need everyone working together and pulling in the same direction? And would you also agree with me that this whole debacle represents an irreparable breakdown in relationship between your Government and the sector, and the only way now that that can be rectified is through a change of Government in May?

Wel, taflodd CNC hynny atoch, ac fe ddewisoch chi eu hanwybyddu am eu bod yn awgrymu bod 8 y cant o'r arwynebedd yn barthau perygl nitradau. Mae gwrando ar eu cyngor yn gyfleus ichi weithiau, ond nid dro arall, mae'n amlwg.

Edrychwch, byddwn yn dweud bod y bennod ddiweddaraf hon yn cynrychioli'r dirywiad terfynol yn y berthynas rhwng eich Llywodraeth a'r gymuned amaethyddol, oherwydd dro ar ôl tro, roedd gennych fwy o ddiddordeb mewn pwyntio bys na gweithio’n adeiladol gyda'r sector o ddifrif i gyd-gynllunio dull mwy cynaliadwy o weithredu. Ymddengys eich bod yn beio'r gymuned amaethyddol am holl wendidau cymdeithas, ac mae'n rhaid rhoi’r gorau i hynny. Efallai fod ffermwyr yn broblem i chi; rwy’n ystyried ffermwyr yn rhan fawr o'r ateb. Felly, a fyddech yn cytuno â mi, os ydym am fynd i'r afael â'r broblem hon yn llwyddiannus, mae arnom angen i bawb weithio gyda'i gilydd a thynnu i'r un cyfeiriad? Ac a fyddech hefyd yn cytuno â mi fod y llanast hwn yn cynrychioli dirywiad anadferadwy yn y berthynas rhwng eich Llywodraeth a'r sector, a'r unig ffordd y gellir unioni hynny bellach yw drwy gael Llywodraeth wahanol ym mis Mai?

Not at all. I've already met with representatives from both the farming unions since last week, so I can assure you that that absolutely hasn't happened. What I think is that every Member of this Senedd should be standing together to address this significant problem, no matter which sector or industry is involved. I've done all I can to support the agricultural sector, and I will continue to do that. I'm very proud of what our farmers have done in relation to feeding the nation, for instance, during the pandemic, but I do not know why you and other Members of your party and other Members of this Senedd would condone such a high number of agricultural pollution incidents. I really do not understand why, on the one hand, you bang on about your green credentials, and on the other, you condone these levels of agricultural pollution.

Ddim o gwbl. Rwyf eisoes wedi cyfarfod â chynrychiolwyr o ddau undeb ffermwyr ers yr wythnos diwethaf, felly gallaf roi sicrwydd i chi nad yw hynny wedi digwydd o gwbl. Rwy'n credu y dylai pob Aelod o'r Senedd hon sefyll gyda'n gilydd i fynd i'r afael â'r broblem sylweddol hon, ni waeth pa sector neu ddiwydiant sydd dan sylw. Rwyf wedi gwneud popeth y gallaf ei wneud i gefnogi'r sector amaethyddol, a byddaf yn parhau i wneud hynny. Rwy'n falch iawn o'r hyn y mae ein ffermwyr wedi'i wneud mewn perthynas â bwydo'r genedl yn ystod y pandemig, er enghraifft, ond nid wyf yn gwybod pam y byddech chi ac Aelodau eraill eich plaid ac Aelodau eraill y Senedd hon yn esgusodi nifer mor uchel o achosion o lygredd amaethyddol. Nid wyf yn deall pam eich bod, ar y naill law, yn rhygnu ymlaen am eich cymwysterau gwyrdd, ac ar y llaw arall, yn esgusodi’r lefelau hyn o lygredd amaethyddol.

Y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol
The Convention on Biological Diversity

3. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi'r confensiwn ar amrywiaeth fiolegol? OQ56228

3. What action is the Welsh Government taking to support the convention on biological diversity? OQ56228

Thank you. The nature recovery action plan sets out our key actions to support the delivery of targets under the convention on biological diversity. These include investment in the restoration of protected sites and peatlands, creating a national forest and agricultural pollution regulations to tackle a key driver of biodiversity decline.

Diolch. Mae'r cynllun gweithredu adfer natur yn nodi ein camau allweddol i gefnogi’r gwaith o gyflawni targedau o dan y confensiwn ar amrywiaeth fiolegol. Mae'r rhain yn cynnwys buddsoddi yn y gwaith o adfer mawndiroedd a safleoedd gwarchodedig, creu fforest genedlaethol a rheoliadau llygredd amaethyddol i fynd i'r afael ag un o’r ffactorau allweddol sy’n achosi dirywiad bioamrywiaeth.

Thank you, Minister. As the species champion for the fen raft spider, I'm acutely aware that Wales has experienced a startling decline in ecosystem resilience. I'm grateful that the Welsh Government have made commitments to tackle the decline in our biodiversity, but this is a growing issue worldwide, and needs legally binding targets to be set. The conference on the convention on biological diversity will take place at Kunming in China later this year. It is hoped that this conference will be to biodiversity what the Paris summit was to climate change. So, Minister, what role will Wales play at that summit, and will you be pressing the UK Government to push for and legally adopt binding targets to drive nature's recovery?

Diolch, Weinidog. Fel yr hyrwyddwr rhywogaethau ar gyfer corryn rafft y ffen, rwy'n ymwybodol iawn fod dirywiad syfrdanol wedi bod yng nghadernid yr ecosystem yng Nghymru. Rwy'n ddiolchgar fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i'r afael â'r dirywiad yn ein bioamrywiaeth, ond mae hon yn broblem gynyddol ledled y byd, ac mae angen gosod targedau cyfreithiol rwymol. Bydd y gynhadledd ar y confensiwn ar amrywiaeth fiolegol yn cael ei chynnal yn Kunming yn Tsieina yn nes ymlaen eleni. Y gobaith yw y bydd y gynhadledd hon yn cael yr un effaith ar fioamrywiaeth ag y cafodd uwchgynhadledd Paris ar y newid yn yr hinsawdd. Felly, Weinidog, pa rôl y bydd Cymru yn ei chwarae yn yr uwchgynhadledd honno, ac a fyddwch yn pwyso ar Lywodraeth y DU i wthio am dargedau rhwymol a'u mabwysiadu’n gyfreithiol i hybu adferiad natur?

Yes, that work has already started. My officials are working very closely with the Department for Environment, Food and Rural Affairs—because, obviously, the UK Government is the member state; they're the UK party to the convention—to influence the negotiation of any post-2020 global biodiversity framework. So, on a similar basis to how we work—and COP26 will be working in a similar way. As you mentioned, it will be held in China in May. That's actually been postponed from—I think it was—the autumn of last year. So, this work has already started, and we'll certainly be playing a part, just like we do in the COP26 process as well.

Ydy, mae'r gwaith hwnnw eisoes wedi dechrau. Mae fy swyddogion yn gweithio'n agos iawn gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig—oherwydd yn amlwg, Llywodraeth y DU yw'r aelod-wladwriaeth; hwy sy’n cynrychioli’r DU yn y confensiwn—i ddylanwadu ar y trafodaethau ynghylch unrhyw fframwaith bioamrywiaeth byd-eang ar ôl 2020. Felly, ar sail debyg i'r ffordd rydym yn gweithio—a bydd COP26 yn gweithio mewn ffordd debyg. Fel y dywedoch chi, fe'i cynhelir yn Tsieina ym mis Mai. Gohiriwyd hynny ers—rwy’n credu—hydref y llynedd. Felly, mae'r gwaith hwn eisoes wedi dechrau, ac yn sicr, byddwn yn chwarae rhan, yn union fel y gwnawn ym mhroses COP26 hefyd.

Afternoon, Minister. As the Senedd champion of the freshwater pearl mussel—I know other Members are champions of their own different species as well—I'm particularly interested in this question from Caroline Jones, and in the convention strategic plan for diversity, which ran from 2011 until last year. Species like the freshwater pearl mussel are particularly susceptible to water pollution, and their continued presence in the River Wye in my constituency is dependent upon the pollution being kept to a minimum. Has the Welsh Government examined the impact of the convention's work, particularly in relation to water standards, and how do you think we can learn from what is being discussed beyond Wales and the UK, and have you considered any future legislation to improve water quality?

Prynhawn da, Weinidog. Fel hyrwyddwr y Senedd ar ran misglen berlog yr afon—gwn fod Aelodau eraill yn hyrwyddwyr ar ran eu gwahanol rywogaethau eu hunain hefyd—mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y cwestiwn hwn gan Caroline Jones, ac yng nghynllun strategol y confensiwn ar gyfer amrywiaeth, a oedd yn weithredol o 2011 tan y llynedd. Mae rhywogaethau fel misglen berlog yr afon yn arbennig o agored i lygredd dŵr, ac mae eu presenoldeb parhaus yn afon Gwy yn fy etholaeth yn dibynnu ar gadw’r lefel isaf bosibl o lygredd. A yw Llywodraeth Cymru wedi archwilio effaith gwaith y confensiwn, yn enwedig mewn perthynas â safonau dŵr, a sut y credwch y gallwn ddysgu o'r hyn sy'n cael ei drafod y tu hwnt i Gymru a'r DU, ac a ydych wedi ystyried unrhyw ddeddfwriaeth yn y dyfodol i wella ansawdd dŵr?

13:55

I think it's really important we do learn from each other, and, certainly, as part of the COP15 process, that will be done. We do play a really important role as a sub-national Government in that process and in the implementation and the mainstreaming of biodiversity. You'll be aware I also signed the Edinburgh declaration, which called on the convention on biological diversity to really start to take some bold action to halt biodiversity loss. We know, of course, we have a climate emergency, but I think we have a biodiversity emergency too. I've also supported the leaders' pledge, and we work through the Four Countries' Biodiversity Group to influence that post-2020 framework that I referred to in my earlier answer to Caroline Jones so that we can really shape future monitoring and reporting requirements, as well as sharing that best practice that we all have on implementation, but, of course, we can all learn from each other.

Credaf ei bod yn bwysig iawn ein bod yn dysgu oddi wrth ein gilydd, ac yn sicr, fel rhan o broses COP15, bydd hynny’n digwydd. Rydym yn chwarae rhan bwysig iawn fel Llywodraeth is-genedlaethol yn y broses honno ac yn y gwaith o weithredu a phrif ffrydio bioamrywiaeth. Fe fyddwch yn ymwybodol fy mod hefyd wedi llofnodi datganiad Caeredin, a oedd yn galw ar y confensiwn ar amrywiaeth fiolegol i ddechrau cymryd camau beiddgar i atal colli bioamrywiaeth. Gwyddom, wrth gwrs, fod gennym argyfwng hinsawdd, ond credaf fod gennym argyfwng bioamrywiaeth hefyd. Rwyf hefyd wedi cefnogi addewid yr arweinwyr, ac rydym yn gweithio drwy Grŵp Bioamrywiaeth y Pedair Gwlad i ddylanwadu ar y fframwaith ôl-2020 y cyfeiriais ato yn fy ateb cynharach i Caroline Jones, fel y gallwn fynd ati i lunio gofynion adrodd a monitro yn y dyfodol, yn ogystal â rhannu'r arfer gorau sydd gan bob un ohonom ar weithredu, ond wrth gwrs, gall pob un ohonom ddysgu oddi wrth ein gilydd.

Minister, it is good to see so many Members of the Senedd serving as species champions and working with wildlife groups. I'm the species champion for the water vole, which I'm pleased to say is thriving on the Gwent levels, and the Gwent levels themselves help us achieve biodiversity. As you know, Minister, I'm chairing a Gwent levels working group to look at how we enhance and better protect that area, and the living levels partnership have done some really good work with communities to make sure that all the local issues are addressed. Would you agree with me that if we're going to see the sort of biodiversity we want in Wales, we do need to make sure that areas like the Gwent levels are better protected into the future?

Weinidog, mae'n dda gweld cymaint o Aelodau o’r Senedd yn gweithio fel hyrwyddwyr rhywogaethau ac yn gweithio gyda grwpiau bywyd gwyllt. Rwy'n hyrwyddwr rhywogaeth ar gyfer llygoden y dŵr, ac rwy'n falch o ddweud ei bod yn ffynnu ar wastadeddau Gwent, ac mae gwastadeddau Gwent eu hunain yn ein helpu i gyflawni bioamrywiaeth. Fel y gwyddoch, Weinidog, rwy'n cadeirio gweithgor ar wastadeddau Gwent i edrych ar sut y gallwn wella a diogelu'r ardal honno’n well, ac mae'r bartneriaeth gwastadeddau byw wedi gwneud gwaith da iawn gyda chymunedau i sicrhau bod yr holl faterion lleol sy'n codi yn cael sylw. A fyddech yn cytuno â mi, os ydym am weld y math o fioamrywiaeth rydym yn dymuno’i gweld yng Nghymru, fod angen inni sicrhau bod ardaloedd fel gwastadeddau Gwent yn cael eu diogelu'n well yn y dyfodol?

Yes, I absolutely agree with you, and I think we all acknowledge that we're at a bit of a turning point, so I think we need to be different, don't we, coming out of the COVID-19 pandemic. We talk about a green recovery or a blue recovery, I think it is really important that—what you just referred to about better protection is something that we need to do. I think we need to engage society more as a whole around this as well, recognising that there is a biodiversity emergency, and I think we just need to mobilise a broader range of resources, if you like, going forward, so that we can achieve our climate goals and aims, and also our biodiversity goals and aims. 

Ydw, rwy'n cytuno'n llwyr â chi, a chredaf fod pob un ohonom yn cydnabod ein bod ar ryw fath o drobwynt, felly credaf fod angen inni fod yn wahanol, onid oes, wrth gefnu ar y pandemig COVID-19. Rydym yn sôn am adferiad gwyrdd neu adferiad glas, a chredaf ei bod yn bwysig iawn fod—mae’r hyn rydych newydd gyfeirio ato ynglŷn â gwell diogelwch yn rhywbeth y mae'n rhaid inni ei wneud. Credaf fod angen inni ymgysylltu i raddau mwy â'r gymdeithas gyfan mewn perthynas â hyn hefyd, gan gydnabod yr argyfwng bioamrywiaeth, a chredaf fod angen inni ddefnyddio ystod ehangach o adnoddau, os mynnwch, yn y dyfodol, fel y gallwn gyflawni ein nodau a'n hamcanion hinsawdd, yn ogystal â’n nodau a'n hamcanion bioamrywiaeth.

Yr Economi Wledig
The Rural Economy

4. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu'r economi wledig yn ystod y pandemig? OQ56234

4. What steps is Welsh Government taking to protect the rural economy during the pandemic? OQ56234

Welsh Government has taken a range of steps to support the entire economy, as well as making specific funding available for the rural economy. I have recently protected the budget for farmers in 2021, and I've also announced a range of schemes through the rural development programme totalling £106 million.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi ystod o gamau ar waith i gefnogi’r economi gyfan, ynghyd â sicrhau bod cyllid penodol ar gael ar gyfer yr economi wledig. Yn ddiweddar, rwyf wedi diogelu'r gyllideb ar gyfer ffermwyr yn 2021, ac rwyf hefyd wedi cyhoeddi ystod o gynlluniau drwy'r rhaglen datblygu gwledig sy'n werth cyfanswm o £106 miliwn.

Thank you for that answer, Minister. One of the rural industries that is protected at the moment by being allowed to continue is commercial puppy farming, despite the fact that the public want a third-party puppy sales ban. You have said numerous times that legislation would be brought forward to ban third-party puppy sales before the end of this Senedd term, but you haven't given a clear answer as to when. Time is now running out, Minister. As you are aware, unless your proposed ban gets Royal Assent before the next Welsh Parliament election, any Bill you made to ban puppy sales and kitten sales would not be worth the paper it was written on. In this place, the average time between a Bill being laid and it actually becoming law is nine months, so even if the Bill were laid today, we don't have nine months before this Parliament is dissolved. So, Minister, I have a clear question that it should be easy to give a clear answer to: are you sure, as you have promised a number of times, that by the end of this Senedd term third-party puppy sales will be outlawed and will be punishable? 

Diolch am eich ateb, Weinidog. Un o'r diwydiannau gwledig sy'n cael eu diogelu ar hyn o bryd drwy gael caniatâd i barhau yw ffermio cŵn bach masnachol, er bod y cyhoedd yn dymuno gwahardd gwerthiannau cŵn bach gan drydydd partïon. Rydych wedi dweud sawl gwaith y byddai deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno i wahardd gwerthiannau cŵn bach gan drydydd partïon cyn diwedd tymor y Senedd hon, ond nid ydych wedi rhoi ateb clir ynglŷn â pha bryd. Mae amser yn brin, Weinidog. Fel y gwyddoch, oni bai fod eich gwaharddiad arfaethedig yn cael Cydsyniad Brenhinol cyn etholiad nesaf Senedd Cymru, ni fyddai unrhyw Fil a wnaed gennych i wahardd gwerthiannau cŵn bach a gwerthiannau cathod bach yn werth y papur y byddai wedi’i ysgrifennu arno. Yn y lle hwn, yr amser cyfartalog rhwng gosod Bil a’r Bil hwnnw’n dod yn gyfraith yw naw mis, felly hyd yn oed pe bai'r Bil yn cael ei osod heddiw, nid oes naw mis gennym cyn i'r Senedd hon gael ei diddymu. Felly, Weinidog, mae gennyf gwestiwn clir y dylai fod yn hawdd rhoi ateb clir iddo: a ydych yn siŵr, fel rydych wedi addo sawl gwaith, y bydd gwerthiannau cŵn bach gan drydydd partïon yn cael eu gwahardd ac yn gosbadwy erbyn diwedd y tymor hwn?

So, as the Member says, I have assured her and other Members that this will be brought in before the end of term. My understanding is there will be a debate next month in the Senedd, and the regulations enforcement date is September of this year. 

Felly, fel y dywed yr Aelod, rwyf wedi rhoi sicrwydd iddi hi ac i Aelodau eraill y bydd hyn yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y tymor. Fy nealltwriaeth i yw y bydd dadl yn y Senedd y mis nesaf, a’r dyddiad ar gyfer rhoi rheoliadau mewn grym yw mis Medi eleni.

Storm Christoph
Storm Christoph

5. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith storm Christoph ym Mancot, Sandycroft a chymunedau cyfagos? OQ56207

5. Will the Minister make a statement on the impact of storm Christoph in Mancot, Sandycroft and surrounding communities? OQ56207

Thank you. Unfortunately, homes have been flooded as a result of storm Christoph throughout Flintshire, with early investigations recognising four properties in Sandycroft were affected. Representatives from the local authority, Natural Resources Wales and Dŵr Cymru Welsh Water will meet again this week to understand causes and discuss if improvements can be made collaboratively.

Diolch. Yn anffodus, mae cartrefi wedi cael eu heffeithio gan lifogydd o ganlyniad i storm Christoph ledled Sir y Fflint, gydag ymchwiliadau cynnar yn nodi bod pedwar eiddo yn Sandycroft wedi cael eu heffeithio. Bydd cynrychiolwyr o’r awdurdod lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru yn cyfarfod eto yr wythnos hon i ddeall yr achosion a thrafod a ellir gwneud gwelliannau ar y cyd.

14:00

Minister, thank you for that answer. Now, I was recently contacted by distraught residents, asking me to come and see the impact of the recent flooding and what that has done to their daily lives in Sandycroft, Mancot and the surrounding areas. Now, I visited in clear and good conscience as their elected representative, and it was clear to me that that was the very least thing I could do. This is the second time flooding has hit the area in the last 18 months. It is clear that significant investment and attention is needed from the Welsh Government, Flintshire County Council, NRW and Welsh Water. Now, will your officials—you've said they're going to meet again, but will your officials assist in putting a meeting together with me and the residents and those stakeholders to find out what flood prevention techniques can be introduced? And finally, Minister, as we I think agree a long-term solution is needed, whilst residents are waiting for that long-term solution, will you be able to fund a pump that would provide short-term peace of mind for the residents as a matter of urgency?

Weinidog, diolch am eich ateb. Nawr, cysylltodd preswylwyr mewn gofid mawr â mi yn ddiweddar i ofyn imi ddod i weld effaith y llifogydd diweddar a beth y mae hynny wedi'i wneud i'w bywydau bob dydd yn Sandycroft, Mancot a'r ardaloedd cyfagos. Nawr, ymwelais â phob ewyllys da fel eu cynrychiolydd etholedig, ac roedd yn amlwg i mi mai hynny oedd y peth lleiaf y gallwn ei wneud. Dyma'r eildro i lifogydd daro'r ardal yn y 18 mis diwethaf. Mae'n amlwg fod angen sylw a buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir y Fflint, CNC a Dŵr Cymru. Nawr, a wnaiff eich swyddogion—rydych wedi dweud y byddant yn cyfarfod eto, ond a wnaiff eich swyddogion gynorthwyo i drefnu cyfarfod gyda mi a'r preswylwyr a'r rhanddeiliaid hynny i ganfod pa dechnegau atal llifogydd y gellir eu cyflwyno? Ac yn olaf, Weinidog, gan y credaf fod angen ateb hirdymor, tra bo’r preswylwyr yn aros am yr ateb hirdymor hwnnw, a fyddwch yn gallu ariannu pwmp a fyddai'n rhoi tawelwch meddwl dros dro i’r preswylwyr fel mater o frys?

So, you will have heard me say in my earlier answer to Darren Millar that there is funding available. We've put significant funding already—over £350 million—into our flooding schemes over this term of the Government, and there is further funding available. What is important is that you have the right measures in place. So, clearly, whatever comes out of the investigation into why the homes were flooded, and I'm sure your constituents welcomed and appreciated your visit, we can then take forward whether a scheme is required—a different scheme is required.

We've also made funding available for individual homes to have flood resilience measures, so, things like floodgates. Again, the funding has gone from Welsh Government direct to local authorities, because I think that's important, that the right measures are put there. So, if you gave the funding direct to residents, they may buy something that's not actually going to protect their home any further than it is. 

I certainly would be very happy to meet with you. I recently met with colleagues Mick Antoniw and Jane Hutt, who've both, unfortunately, had flooding in their constituencies, and brought all the partners together—not necessarily with the residents, but with the partners, to have those initial discussions. And it might be worth while doing that with me and my officials and the local authority and NRW and Dŵr Cymru to have a look at some initial findings from the investigations and then maybe later on have a further conversation with residents. 

Felly, byddwch wedi fy nghlywed yn dweud yn fy ateb cynharach i Darren Millar fod cyllid ar gael. Rydym eisoes wedi darparu cryn dipyn o gyllid—dros £350 miliwn—i’n cynlluniau llifogydd dros dymor y Llywodraeth hon, ac mae cyllid pellach ar gael. Yr hyn sy'n bwysig yw bod gennych y mesurau cywir ar waith. Felly, yn amlwg, ni waeth beth a ddaw o'r ymchwiliad i’r rhesymau pam y bu llifogydd yn y cartrefi, ac rwy'n siŵr fod eich etholwyr wedi croesawu a gwerthfawrogi eich ymweliad, gallwn fwrw ymlaen wedyn i weld a oes angen cynllun—a oes angen cynllun gwahanol.

Rydym hefyd wedi darparu cyllid fel y gall cartrefi unigol gael mesurau gwrthsefyll llifogydd, felly, pethau fel gatiau llifogydd. Unwaith eto, mae'r cyllid wedi mynd gan Lywodraeth Cymru yn uniongyrchol i awdurdodau lleol, gan y credaf fod hynny'n bwysig, fod y mesurau cywir yn cael eu rhoi ar waith. Felly, pe baech yn rhoi'r cyllid yn uniongyrchol i breswylwyr, efallai y byddent yn prynu rhywbeth nad yw’n mynd i ddarparu diogelwch pellach i'w cartref mewn gwirionedd.

Yn sicr, byddwn yn fwy na pharod i gyfarfod â chi. Cyfarfûm yn ddiweddar â fy nghyd-Aelodau, Mick Antoniw a Jane Hutt, sydd ill dau, yn anffodus, wedi cael llifogydd yn eu hetholaethau, a daethom â'r holl bartneriaid ynghyd—nid o reidrwydd gyda'r preswylwyr, ond gyda'r partneriaid, i gael y trafodaethau cychwynnol hynny. Ac efallai y byddai'n werth gwneud hynny gyda mi a fy swyddogion a'r awdurdod lleol ac CNC a Dŵr Cymru i gael golwg ar rai o ganfyddiadau cychwynnol yr ymchwiliadau a chael sgwrs bellach gyda thrigolion yn nes ymlaen efallai.

People in Sandycroft, Mancot and Pentre launched a petition after storm Christoph caused serious flooding, ruining their homes for the second time in 18 months, causing heartache and devastation. The petition states that the

'drainage systems & ditches are poorly maintained and not fit for purpose, because of this people are suffering disastrous consequences & flooding in to their homes. Flintshire County Council need to act now'

to address this.

I was also contacted after properties in Broughton were badly affected, with people asking whether flooding would have been reduced if the ditch opposite their properties was widened or deepened by the council. Flooding also closed the roads between Ffynnongroyw and Talacre, Ffordd Llanfynydd between Treuddyn and Llanfynydd, and the A541 Wrexham to Mold road at Pontblyddyn. What wider engagement is the Welsh Government therefore having with Flintshire council to agree the avoidable causes of this county-wide flooding and ensure that preventative, and therefore cost-effective, measures are put in place for the future?

Lansiodd pobl yn Sandycroft, Mancot a Pentre ddeiseb ar ôl i storm Christoph achosi llifogydd difrifol a wnaeth ddifetha eu cartrefi am yr eildro mewn 18 mis, gan achosi poen a difrod. Mae'r ddeiseb yn nodi

[nad] yw’r systemau draenio a’r ffosydd yn cael eu cynnal a'u cadw'n ddigon da ac nid ydynt yn addas at y diben, ac oherwydd hyn, mae pobl yn dioddef canlyniadau trychinebus a llifogydd yn eu cartrefi. Mae angen i Gyngor Sir y Fflint gymryd camau ar unwaith

i fynd i'r afael â hyn.

Cysylltwyd â mi hefyd ar ôl i eiddo ym Mrychdyn gael eu heffeithio’n wael, gyda phobl yn gofyn a fyddai’r llifogydd wedi bod yn llai pe bai’r ffos gyferbyn â’u heiddo wedi cael ei lledu neu ei dyfnhau gan y cyngor. Hefyd, caeodd llifogydd y ffyrdd rhwng Ffynnongroyw a Thalacre, Ffordd Llanfynydd rhwng Treuddyn a Llanfynydd, a ffordd yr A541 rhwng Wrecsam a’r Wyddgrug ym Mhontblyddyn. Pa waith ymgysylltu ehangach y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud, felly, gyda chyngor Sir y Fflint i gytuno ar achosion y llifogydd hyn ledled y sir, sy’n achosion y gellir eu hosgoi, a sicrhau bod mesurau ataliol, a chosteffeithiol felly, yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer y dyfodol?

I absolutely agree that, if your home is flooded, it is heartbreaking and very, very traumatic, and we want to do all we can to protect as many homes as possible. You will have heard me say in my earlier answer to Jack Sargeant that this Welsh Government has put in over £360 million into our flood management schemes over the term of this Government. So, the money is there, the funding is there; every local authority knows that they can come forward. We actually want a pipeline of flood defence schemes. I don't want the money to sit there and not be spent, so we've encouraged all local authorities to come forward. So, there is wider engagement with every local authority in Wales around that. 

In response to your specific concerns around—. The residents don't need a petition; the funding is there. It's up to the local authority to come forward with what they think is required. My officials are very keen to work with all local authorities and Natural Resources Wales to make sure we have that pipeline of schemes to spend that significant funding on. To date, the engagement we've had with Flintshire County Council is that there are 37 properties that had internal flooding following storm Christoph. So, I do appreciate it wasn't just localised in the Sandycroft area, and, as we get more information coming in from the investigations, it could be that, unfortunately, we would find there has been an increase in the numbers. I do understand that, obviously, Sandycroft and Pentre had a similar event last year and of course that always increases tensions, and I absolutely understand that they are demanding action, and they are right to do that. But I do want to assure Jack Sargeant's constituents that we are here to help, and it is really important that Flintshire council work closely with Welsh Government and other partners to come forward with solutions. 

Rwy’n cytuno’n llwyr, os yw eich cartref yn dioddef llifogydd, fod hynny’n dorcalonnus ac yn drawmatig iawn, ac rydym am wneud popeth y gallwn ei wneud i ddiogelu cymaint o gartrefi â phosibl. Byddwch wedi fy nghlywed yn dweud yn fy ateb cynharach i Jack Sargeant fod Llywodraeth Cymru wedi rhoi dros £360 miliwn i'n cynlluniau rheoli llifogydd dros dymor y Llywodraeth hon. Felly, mae'r arian yno, mae'r cyllid yno; mae pob awdurdod lleol yn gwybod y gallant wneud cais amdano. Rydym yn dymuno cael llif o gynlluniau amddiffyn rhag llifogydd. Nid wyf am i'r arian eistedd yno heb gael ei wario, felly rydym wedi annog pob awdurdod lleol i wneud ceisiadau. Felly, ceir ymgysylltu ehangach â phob awdurdod lleol yng Nghymru mewn perthynas â hynny.

Mewn ymateb i'ch pryderon penodol ynghylch—. Nid oes angen deiseb ar y preswylwyr; mae'r cyllid yno. Yr awdurdod lleol sydd i nodi beth sydd ei angen yn eu barn hwy. Mae fy swyddogion yn awyddus iawn i weithio gyda'r holl awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau bod gennym y llif hwnnw o gynlluniau i wario'r cyllid sylweddol hwnnw arnynt. Hyd yn hyn, yn ôl y gwaith ymgysylltu rydym wedi'i wneud â Chyngor Sir y Fflint, effeithiwyd ar 37 eiddo yn fewnol gan lifogydd yn sgil storm Christoph. Felly, rwy'n sylweddoli nad ardal Sandycroft yn unig a ddioddefodd, ac wrth inni gael mwy o wybodaeth o'r ymchwiliadau, gallem weld bod cynnydd wedi bod yn y niferoedd yn anffodus. Rwy'n deall, yn amlwg, fod Sandycroft a Pentre wedi cael digwyddiad tebyg y llynedd, ac wrth gwrs, mae hynny bob amser yn cynyddu tensiynau, ac rwy'n deall yn iawn eu bod yn galw am gamau gweithredu, ac maent yn iawn i wneud hynny. Ond hoffwn roi sicrwydd i etholwyr Jack Sargeant ein bod ni yma i helpu, ac mae'n bwysig iawn fod cyngor Sir y Fflint yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i gynnig atebion.

14:05
Y Sector Bwyd Môr
The Seafood Sector

6. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ar y sector bwyd môr yng Nghymru? OQ56223

6. Will the Minister make a statement on the impact of leaving the EU on the Welsh seafood sector? OQ56223

Thank you. The seafood sector is experiencing an immediate and detrimental impact since leaving the European Union, with export issues affecting the whole supply chain. I continue to press the UK Government to resolve these issues and appropriately compensate the whole industry. In addition, it is essential that Welsh fishers receive their fair share of the modest additional quota delivered by the trade and co-operation agreement.

Diolch. Mae'r sector bwyd môr yn dioddef effaith niweidiol ac uniongyrchol ers gadael yr Undeb Ewropeaidd, gyda phroblemau allforio'n effeithio ar y gadwyn gyflenwi gyfan. Rwy'n parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i ddatrys y materion hyn a digolledu'r diwydiant cyfan yn briodol. Yn ogystal, mae'n hanfodol fod pysgotwyr Cymru yn derbyn eu cyfran deg o'r cwota ychwanegol bach a ddarperir gan y cytundeb masnach a chydweithredu.

Thank you for that answer, Minister. The seafood sector is an important part of the Welsh economy, employing many people and contributing significantly to our exports. The industry made very clear, prior to the end of the transition period, that there was a lack of preparation and that the industry would suffer if those preparations were not put in hand, and also called, I think, and supported the extension of the transition period to ensure that that sector was not impacted in that way. There's really been gross negligence from the UK Government in this, which is now hitting our sector greatly in two areas, it seems, Minister: (1) is exporting generally, but secondly is the export in respect of produce that is available for consumption, and that issue around that. Can I ask specifically what contacts you have with the Welsh seafood industry? What efforts are being made jointly to try and get the UK Government not only to resolve this particular problem, but also, as you say, to ensure the Welsh seafood industry is properly compensated for the UK Government's failure?

Diolch am eich ateb, Weinidog. Mae'r sector bwyd môr yn rhan bwysig o economi Cymru, gan ei fod yn cyflogi llawer o bobl ac yn cyfrannu'n sylweddol at ein hallforion. Fe’i gwnaed yn glir iawn gan y diwydiant, cyn diwedd y cyfnod pontio, fod diffyg paratoi wedi bod ac y byddai'r diwydiant yn dioddef pe na bai'r paratoadau hynny'n cael eu gwneud, a gwnaethant gefnogi, a galw hefyd rwy'n meddwl, am ymestyn y cyfnod pontio i sicrhau nad oedd y sector hwnnw'n cael ei effeithio yn y ffordd honno. Gwelwyd esgeulustod dybryd gan Lywodraeth y DU yn hyn, ac mae bellach yn taro ein sector yn galed mewn dau faes, yn ôl pob golwg, Weinidog: (1) yw allforio yn gyffredinol, ond yr ail yw allforio mewn perthynas â chynnyrch sydd ar gael i'w fwyta a’i yfed, a'r broblem mewn perthynas â hynny. A gaf fi ofyn yn benodol pa gysylltiadau sydd gennych gyda diwydiant bwyd môr Cymru? Pa ymdrechion a wneir ar y cyd i geisio sicrhau bod Llywodraeth y DU nid yn unig yn datrys y broblem benodol hon, ond hefyd, fel y dywedwch, i wneud yn siŵr fod diwydiant bwyd môr Cymru yn cael ei ddigolledu'n iawn am fethiant Llywodraeth y DU?

Thank you, and I think it's fair to say that the Department for Environment, Food and Rural Affairs have definitely dropped a ball in relation to the live bivalve molluscs sector. I've been pressing George Eustice, the Secretary of State for DEFRA, to come forward with compensation for the whole of the sector. I regularly meet with the fishers and the seafood sector. I last met—. I think I've met with them three times this year; I last met with them on Monday as part of the round-table, and they've been very helpful also in pressurising the Government, the UK Government, and I have to say we were working very well with the UK Government and with my Scottish and Northern Ireland counterparts as part of the DEFRA inter-ministerial group to bring forward a support scheme.

You'll be aware that, at the beginning of the COVID-19 pandemic, we had a specific scheme to support the fishers, and what we wanted—well, what we all wanted—to do was to come forward with a UK-wide scheme, a sort of winter support scheme, in relation to both COVID and the EU transition period, and officials had been working very closely on that just before Christmas. We were preparing a business case to go to Treasury and then, all of a sudden, DEFRA announced a £23 million scheme, which basically compensates the exporters. Well, I think the fishers, the aquaculture sector and the processors need compensation as well, but, unfortunately, that seems to have been pushed to one side. I've written again this morning, actually, to the Secretary of State around the live bivalve molluscs, because, as I say, I think they really have dropped a ball here.

I've not really seen any detail of the scheme that has been brought forward. As I said, this has been done unilaterally. So, I and, I think, my Scottish and Northern Ireland counterparts are still pushing to see if we can come forward with that UK sector support scheme, rather than just this one that will compensate the exporters. As you say, it's a very important sector for Wales and you will be aware that our seafood is very much wanted, particularly in Europe, in Spanish restaurants et cetera, and it needs to arrive fresh. Again, we've had—I'm sure you will have picked up—stories about it sitting on port sides and being delayed in being received in Spain, for instance. So, it is a matter of great concern.

Diolch, a chredaf ei bod yn deg dweud bod Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn bendant wedi cymryd cam gwag mewn perthynas â'r sector molysgiaid dwygragennog byw. Rwyf wedi bod yn pwyso ar George Eustice, Ysgrifennydd Gwladol DEFRA, i ddigolledu'r sector cyfan. Rwy'n cyfarfod yn rheolaidd â'r pysgotwyr a'r sector bwyd môr. Cyfarfûm ddiwethaf—. Credaf fy mod wedi cyfarfod â hwy dair gwaith eleni; cyfarfûm â hwy ddiwethaf ddydd Llun fel rhan o'r cyfarfod bord gron, ac maent wedi bod o gymorth hefyd yn rhoi pwysau ar y Llywodraeth, Llywodraeth y DU, ac mae'n rhaid imi ddweud ein bod wedi gweithio'n dda iawn gyda Llywodraeth y DU a fy swyddogion cyfatebol yn yr Alban a Gogledd Iwerddon fel rhan o grŵp rhyngweinidogol DEFRA i gyflwyno cynllun cymorth.

Fe fyddwch yn ymwybodol, ar ddechrau'r pandemig COVID-19, fod gennym gynllun penodol i gefnogi'r pysgotwyr, a'r hyn roeddem yn dymuno ei wneud—wel, yr hyn roedd pob un ohonom yn dymuno ei wneud—oedd cyflwyno cynllun ar gyfer y DU gyfan, math o gynllun cymorth ar gyfer y gaeaf, mewn perthynas â COVID a chyfnod pontio'r UE, ac roedd swyddogion wedi bod yn gweithio'n agos iawn ar hynny ychydig cyn y Nadolig. Roeddem yn paratoi achos busnes i’w gyflwyno i'r Trysorlys ac yna, yn sydyn, cyhoeddodd DEFRA gynllun gwerth £23 miliwn, sy’n digolledu'r allforwyr yn y bôn. Wel, credaf fod angen digolledu'r pysgotwyr, y sector dyframaethu a'r proseswyr hefyd, ond yn anffodus, ymddengys bod hynny wedi'i wthio naill ochr. Rwyf wedi ysgrifennu eto y bore yma a dweud y gwir at yr Ysgrifennydd Gwladol ynglŷn â’r molysgiaid dwygragennog byw, oherwydd, fel y dywedaf, rwy'n credu eu bod wedi cymryd cam gwag yn hyn o beth.

Nid wyf wedi gweld manylion y cynllun a gyflwynwyd. Fel y dywedais, gwnaed hyn yn unochrog. Felly, rwyf fi a fy swyddogion cyfatebol yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, rwy'n credu, yn dal i wthio i weld a allwn sicrhau'r cynllun cymorth hwnnw gan y DU ar gyfer y sector, yn hytrach na'r un hwn yn unig a fydd yn digolledu'r allforwyr. Fel y dywedwch, mae'n sector pwysig iawn i Gymru, ac fe fyddwch yn ymwybodol fod cryn alw am ein bwyd môr, yn enwedig yn Ewrop, mewn bwytai Sbaenaidd ac ati, ac mae angen iddo gyrraedd yn ffres. Unwaith eto—rwy'n siŵr y byddwch wedi clywed—rydym wedi cael straeon am y bwyd yn gorwedd mewn porthladdoedd ac yn wynebu oedi cyn cyrraedd Sbaen, er enghraifft. Felly, mae'n destun cryn bryder.

14:10

In the waters around Anglesey and the Menai straits, we produce mussels and oysters of the very, very highest quality. Almost all our mussels—the vast majority—are exported to the European Union. I was speaking to a representative of the mussel industry today. There is desperate concern about the impact that we are now seeing of the failure to prepare properly for EU exit, and everything possible needs to be done to ensure that conditions are made as advantageous as possible for our fishermen to be able to see a brighter way forward. So, could the Minister, as one response, confirm if she will ask the Food Standards Agency in Wales to commit to review the approach it takes towards the classification of shellfish waters, to bring this more in line with that taken by Food Standards Scotland, which would at least be a start?

Yn y dyfroedd o amgylch Ynys Môn ac afon Menai, rydym yn cynhyrchu cregyn gleision ac wystrys o'r ansawdd uchaf. Mae pob un o'n cregyn gleision, bron â bod—y rhan fwyaf o gryn dipyn—yn cael eu hallforio i'r Undeb Ewropeaidd. Bûm yn siarad ag un o gynrychiolwyr y diwydiant cregyn gleision heddiw. Rydym yn gweld cryn bryder yn awr ynghylch effaith y methiant i baratoi’n briodol ar gyfer ymadael â’r UE, ac mae angen gwneud popeth posibl i sicrhau y gwneir yr amodau mor fanteisiol â phosibl i’n pysgotwyr fel y gallant weld dyfodol mwy disglair. Felly, a allai'r Gweinidog, fel un ymateb, gadarnhau a fydd yn gofyn i'r Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru ymrwymo i adolygu ei dull o ddosbarthu dyfroedd pysgod cregyn, er mwyn sicrhau bod hynny’n cyd-fynd yn well â'r hyn a wneir gan Food Standards Scotland, a fyddai’n ddechrau, o leiaf?

Well, you heard me outline in my answer to Mick Antoniw the steps that I have taken. I certainly will look at anything I can do to help. I met with the seafood sector, as I said, on Monday this week, and, clearly, there are serious implications for the mussel industry and the cockles industry. I do want to work towards a resolution as quickly as possible, so I will continue to do all I can. I'm very happy to look at what can be done with the Food Standards Agency and if the measures he outlines would indeed help.

I think a lot of these problems—. We've been warning the UK Government for four years—five years, nearly—that this lack of preparation would have this significant impact, and it's no pleasure to say, 'We told you so'. We knew it would be the seafood sector that would be impacted the quickest, if you like, because of the disruption that we've seen. Also, whilst we had a thin deal, which I think we all welcomed on Christmas Eve, rather than no deal, I did think it would be something to build upon, but that doesn't seem to be happening in relation to the seafood sector. So, as I say, I have written to the Secretary of State again this morning. I met with him twice, I think, last week around this issue. I've asked for a further meeting, because, clearly, the live bivalve molluscs issue is very serious, and becoming more serious by the day.

Wel, clywsoch fy ateb i Mick Antoniw pan amlinellais y camau rwyf wedi'u rhoi ar waith. Yn sicr, byddaf yn edrych ar unrhyw beth y gallaf ei wneud i fod o gymorth. Cyfarfûm â’r sector bwyd môr, fel y dywedais, ddydd Llun yr wythnos hon, ac yn amlwg, mae goblygiadau difrifol i’r diwydiant cregyn gleision a’r diwydiant cocos. Hoffwn weithio tuag at ateb cyn gynted â phosibl, felly byddaf yn parhau i wneud popeth y gallaf. Rwy'n fwy na pharod i edrych ar yr hyn y gellir ei wneud gyda'r Asiantaeth Safonau Bwyd ac i weld a fyddai'r mesurau a amlinellwyd ganddo o gymorth.

Credaf fod llawer o'r problemau hyn—. Rydym wedi bod yn rhybuddio Llywodraeth y DU ers pedair blynedd—pum mlynedd, bron—y byddai'r diffyg paratoi hwn yn cael yr effaith fawr hon, ac nid yw'n bleser dweud, 'Fe ddywedom ni hyn wrthych chi'. Roeddem yn gwybod mai'r sector bwyd môr a fyddai'n cael ei effeithio gyflymaf, os mynnwch, oherwydd y tarfu rydym wedi'i weld. Hefyd, er inni gael cytundeb tenau, a gafodd ei groesawu gan bob un ohonom, rwy’n credu, ar Noswyl Nadolig, yn hytrach na dim cytundeb, roeddwn yn meddwl y byddai'n rhywbeth i adeiladu arno, ond nid yw'n ymddangos bod hynny'n digwydd mewn perthynas â'r sector bwyd môr. Felly, fel y dywedaf, rwyf wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol eto y bore yma. Cyfarfûm ag ef ddwywaith, rwy'n credu, yr wythnos diwethaf ynglŷn â'r mater hwn. Rwyf wedi gofyn am gyfarfod pellach, oherwydd yn amlwg, mae mater y molysgiaid dwygragennog byw yn ddifrifol iawn, ac yn tyfu'n fwy difrifol bob dydd.

Niferoedd Pryfed
Insect Numbers

7. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu niferoedd pryfed yng Nghymru? OQ56219

7. What action is the Welsh Government taking to enhance insect numbers in Wales? OQ56219

Thank you. Tackling the drivers for insect decline is central to our policies for increasing biodiversity. This includes introducing the agricultural pollution regulations and the clean air Bill White Paper. Both are vital measures that will deliver benefits for insects. The action plan for pollinators sets out further priorities for enhancing pollinator numbers. 

Diolch. Mae mynd i'r afael ag achosion dirywiad pryfed yn ganolog i'n polisïau ar gyfer cynyddu bioamrywiaeth. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno'r rheoliadau llygredd amaethyddol a'r Papur Gwyn ar Fil aer glân. Mae'r ddau’n fesurau hanfodol a fydd yn sicrhau manteision i bryfed. Mae'r cynllun gweithredu ar gyfer pryfed peillio’n nodi blaenoriaethau pellach ar gyfer cynyddu nifer y pryfed peillio.

Thank you, Minister, but I was alarmed to see the UK Government's recent u-turn on allowing some farmers to use neonicotinoid pesticides—or neonics, which is easier to say—an incredibly harmful pesticide, on sugar beet crops. In 2018, the UK Government declined a similar application to use neonics and supported restrictions on these pesticides across the European Union, and, at the time, the UK Government said that those restrictions would remain in place unless the evidence changed. Well, it hasn't changed. The only thing that's changed is Brexit. In fact, the evidence showing how harmful these pesticides are has grown in three years. They cause damage not only to bees and the other insects, but to the soil, to wild flowers and to the river ecosystems that we've spent some time talking about already today. So, Minister, what assessment have you made regarding this u-turn, and what assurances can you give that the Welsh Government will not make a similar u-turn on harmful pesticides, particularly given the catastrophic reduction in insects in recent years?

Diolch, Weinidog, ond cefais fy nychryn wrth weld tro pedol diweddar Llywodraeth y DU ar ganiatáu i rai ffermwyr ddefnyddio plaladdwyr neonicotinoid, plaladdwr hynod niweidiol, ar gnydau betys siwgr. Yn 2018, gwrthododd Llywodraeth y DU gais tebyg i ddefnyddio plaladdwyr neonicotinoid a gwnaethant gefnogi cyfyngiadau ar y plaladdwyr hyn ledled yr Undeb Ewropeaidd, ac ar y pryd, dywedodd Llywodraeth y DU y byddai'r cyfyngiadau hynny'n parhau i fod ar waith oni bai fod y dystiolaeth yn newid. Wel, nid yw wedi newid. Yr unig beth sydd wedi newid yw Brexit. Mewn gwirionedd, mae'r dystiolaeth sy'n dangos pa mor niweidiol yw'r plaladdwyr hyn wedi tyfu mewn tair blynedd. Maent yn achosi niwed nid yn unig i wenyn a'r pryfed eraill, ond i'r pridd, i flodau gwyllt ac i ecosystemau'r afonydd rydym wedi treulio peth amser yn sôn amdanynt eisoes heddiw. Felly, Weinidog, pa asesiad a wnaethoch o'r tro pedol hwn, a pha sicrwydd y gallwch ei roi na fydd Llywodraeth Cymru yn gwneud tro pedol tebyg ar blaladdwyr niweidiol, yn enwedig o ystyried y gostyngiad trychinebus yn niferoedd pryfed dros y blynyddoedd diwethaf?

Thank you. So, the decision taken by the UK Government has no impact here in Wales, so no assessment has been undertaken in relation to them doing this, and no application's been made for use in Wales, so no decision's been required by me. But no, I certainly would not want to do that, but, as I say, the impact of the English decision has no impact here in Wales. As you say, they did support new EU rules back in 2017, which did prohibit the outdoor use of three neonics, and we did fully support the UK position due to the effect on bees and pollinators. So, I have no plans to change that at all. 

Diolch. Felly, nid yw'r penderfyniad a wnaed gan Lywodraeth y DU yn cael unrhyw effaith yma yng Nghymru, felly ni chynhaliwyd asesiad o'r ffaith eu bod wedi gwneud hyn, ac ni wnaed unrhyw gais i'w defnyddio yng Nghymru, felly nid oes angen unrhyw benderfyniad gennyf fi. Ond na, yn sicr, ni fyddwn yn dymuno gwneud hynny, ond fel y dywedaf, nid yw effaith penderfyniad Lloegr yn cael unrhyw effaith yma yng Nghymru. Fel y dywedwch, fe wnaethant gefnogi rheolau newydd yr UE yn ôl yn 2017, a oedd yn gwahardd y defnydd o dri phlaladdwr neonicotinoid yn yr awyr agored, a gwnaethom gefnogi safbwynt y DU yn llwyr oherwydd yr effaith ar wenyn a phryfed peillio. Felly, nid oes gennyf unrhyw gynlluniau i newid hynny o gwbl.

14:15
Plaladdwyr Neonicotinoid
Neonicotinoid Pesticides

8. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o benderfyniad Llywodraeth y DU i awdurdodi defnyddio plaladdwyr neonicotinoid? OQ56215

8. What assessment has the Minister made of the UK Government's decision to authorise the use of neonicotinoid pesticides? OQ56215

The decision taken by the UK Government has no impact in Wales, therefore no assessment has been made.

Nid yw'r penderfyniad a wnaed gan Lywodraeth y DU yn cael unrhyw effaith yng Nghymru, felly ni wnaed unrhyw asesiad.

Thank you, Minister. I listened to the previous answer, plainly, but also national boundaries, I would contend, mean little or nothing when it comes to our beloved pollinators, my little bees. So, can you commit to ruling out the use of neonicotinoid pesticides in Wales for as long as possible—forever, I would contend? And how concerned are you with regard to this change in environmental regulations by the UK Government coming so soon after leaving the EU? Is it just the first of many potential changes in environmental regulations, and how can we defend Wales from any further changes in this matter? Diolch.

Diolch, Weinidog. Gwrandewais ar yr ateb blaenorol, yn amlwg, ond ychydig iawn os unrhyw beth o gwbl y mae ffiniau cenedlaethol yn ei olygu, byddwn yn dadlau, mewn perthynas â’n pryfed peillio annwyl, fy ngwenyn bach. Felly, a allwch chi ymrwymo i wahardd y defnydd o blaladdwyr neonicotinoid yng Nghymru cyhyd ag y bo modd—am byth, byddwn yn dadlau? A pha mor bryderus ydych chi ynglŷn â’r newid hwn i'r rheoliadau amgylcheddol gan Lywodraeth y DU mor fuan ar ôl gadael yr UE? Ai dim ond y cyntaf yw hwn o lawer o newidiadau posibl i reoliadau amgylcheddol, a sut y gallwn amddiffyn Cymru rhag unrhyw newidiadau pellach yn y mater hwn? Diolch.

Thank you. You could say it's a bit of a coincidence, but I don't think there are any coincidences in politics. So, I think it is something that we will need to watch very closely and my priority, as always, is to continue to reduce to the lowest possible level the effect of pesticide use on people, on wildlife, on plants and, of course, on the environment. 

Diolch. Gallech ddweud ei fod yn dipyn o gyd-ddigwyddiad, ond ni chredaf fod unrhyw gyd-ddigwyddiadau mewn gwleidyddiaeth. Felly, credaf ei fod yn rhywbeth y bydd angen i ni ei wylio'n agos iawn a fy mlaenoriaeth, fel bob amser, yw parhau i leihau, i'r lefel isaf sy'n bosibl, effaith y defnydd o blaladdwyr ar bobl, ar fywyd gwyllt, ar blanhigion, ac wrth gwrs, ar yr amgylchedd.

2. Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
2. Questions to the Minister for Housing and Local Government

Yr eitem nesaf felly yw'r cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, ac mae'r cwestiwn cyntaf gan Gareth Bennett.

The next item is questions to the Minister for Housing and Local Government, and the first question is from Gareth Bennett. 

Gwasanaethau Cyhoeddus Lleol yng Nghanol De Cymru
Local Public Services in South Wales Central

1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau cyhoeddus lleol yng Nghanol De Cymru? OQ56226

1. Will the Minister make a statement on the delivery of local public services in South Wales Central? OQ56226

Yes, I continue to work closely with local government, including in the South Wales Central region, and other public service providers on the key lessons learned during our response to COVID-19 that will aid our strategic longer term recovery, and help define the new normal of the future.

Ie, rwy’n parhau i weithio’n agos gyda llywodraeth leol, gan gynnwys yn rhanbarth Canol De Cymru, a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill ar y gwersi allweddol a ddysgwyd yn ystod ein hymateb i COVID-19 a fydd yn helpu ein hadferiad strategol yn fwy hirdymor, ac yn helpu i ddiffinio normal newydd y dyfodol.

Thank you. I wanted to raise the issue of cladding today. It's now more than three years since the Grenfell Tower tragedy, and leaseholders who live in apartment blocks in Wales—some of them in Cardiff, some of them elsewhere—these leaseholders who suffer problems with cladding are still waiting to hear what support they're going to get from the Welsh Government. We know that £32 million has been set aside in the budget, but there is still no announcement of a building safety fund that would at least help to alleviate the anxieties of the leaseholders. I have been in contact with some of them, and I've also been in contact with you, Minister, about this matter. I know that you've said there will be an announcement of what the Welsh Government intends to do in due course, to use your own phrase, but that is very vague and it does little to lift the concerns of the leaseholders affected. Can you give us something a bit more specific today, Minister, and can your Government give some kind of definite financial commitment towards this massive problem?

Diolch. Roeddwn yn awyddus i godi mater cladin heddiw. Mae mwy na thair blynedd wedi bod bellach ers trasiedi Tŵr Grenfell, ac mae lesddeiliaid sy'n byw mewn blociau o fflatiau yng Nghymru—rhai ohonynt yng Nghaerdydd, rhai ohonynt mewn mannau eraill—mae'r lesddeiliaid hyn sy'n cael problemau gyda chladin yn dal i aros i glywed pa gymorth y byddant yn ei gael gan Lywodraeth Cymru. Gwyddom fod £32 miliwn wedi’i neilltuo yn y gyllideb, ond nid oes cyhoeddiad wedi bod o hyd am gronfa diogelwch adeiladau a fyddai o leiaf yn helpu i leddfu pryderon y lesddeiliaid. Rwyf wedi bod mewn cysylltiad â rhai ohonynt, ac rwyf hefyd wedi bod mewn cysylltiad â chi ynglŷn â'r mater hwn, Weinidog. Gwn eich bod wedi dweud y bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wneud maes o law, i ddefnyddio eich ymadrodd chi, ond mae hynny'n amwys iawn ac nid yw'n gwneud llawer i leddfu pryderon y lesddeiliaid yr effeithir arnynt. A allwch roi rhywbeth ychydig yn fwy penodol i ni heddiw, Weinidog, ac a all eich Llywodraeth roi rhyw fath o ymrwymiad ariannol pendant tuag at y broblem enfawr hon?

Yes, I'm happy to answer a question on building cladding, although it's very hard to see what that's got to do with local public services in South Wales Central, it has to be said. The building cladding problem is largely centred on private sector tenanted or leasehold blocks all over Wales. We are working on a building safety fund to enable us to remediate the buildings and allow access to that finance without losing the equity of the leaseholders involved. It is a very complex problem, which is partly devolved and partly not devolved, which is why the complexity exists. We have been working very closely with colleagues at the UK level, both at official level and otherwise, in order to try and understand exactly how we can take this problem forward.

Unfortunately, a large number of the levers are in the hands of the UK Government, including, for example, extending the contractual obligations of the people who built the buildings in the first place, and assisting in finding out where the complex legal issues can be centred. There are also issues around access to legal funding and access to a complex range of other legal issues that we need to work through in order to make sure that the funding gets to the right people. 

In the meantime, we have worked closely with fire and rescue services across Wales to ensure that people are as safe as it's possible to make them, and to ensure that the various authorities are alerted. There is a very large and complex piece of work going on. I have met with a range of the developers and a range of the residents of the various blocks in order to progress this work, and it's very much ongoing.

Ie, rwy'n fwy na pharod i ateb cwestiwn ar gladin adeiladau, er ei bod yn anodd iawn gweld beth sydd a wnelo hynny â gwasanaethau cyhoeddus lleol yng Nghanol De Cymru, mae'n rhaid dweud. Mae problem cladin adeiladau yn ymwneud i raddau helaeth â blociau o fflatiau lesddaliadol neu flociau o fflatiau sy’n cynnwys tenantiaid yn y sector preifat ledled Cymru. Rydym yn gweithio ar gronfa diogelwch adeiladau i'n galluogi i adfer yr adeiladau a chaniatáu mynediad at y cyllid hwnnw heb golli ecwiti’r lesddeiliaid dan sylw. Mae'n broblem gymhleth iawn, sy’n rhannol wedi'i datganoli ac yn rhannol heb ei datganoli, a dyna sy’n achosi’r cymhlethdod. Rydym wedi bod yn gweithio'n agos iawn gydag unigolion ar lefel y DU, ar lefel swyddogol ac fel arall, er mwyn ceisio deall sut yn union y gallwn fynd ati i ddatrys y broblem hon.

Yn anffodus, mae nifer fawr o'r dulliau yn nwylo Llywodraeth y DU, gan gynnwys, er enghraifft, ymestyn rhwymedigaethau contractiol y bobl a gododd yr adeiladau yn y lle cyntaf, a chynorthwyo â’r gwaith o ddarganfod ble y gellir canoli’r materion cyfreithiol cymhleth. Ceir cwestiynau hefyd ynglŷn â mynediad at gyllid cyfreithiol a mynediad at ystod gymhleth o faterion cyfreithiol eraill y mae angen inni weithio drwyddynt er mwyn sicrhau bod y cyllid yn cyrraedd y bobl iawn.

Yn y cyfamser, rydym wedi gweithio'n agos gyda'r gwasanaethau tân ac achub ledled Cymru i sicrhau bod pobl mor ddiogel â phosibl, ac i sicrhau bod yr amrywiol awdurdodau'n cael eu rhybuddio. Mae gwaith sylweddol a chymhleth yn mynd rhagddo. Rwyf wedi cyfarfod ag ystod o ddatblygwyr ac ystod o breswylwyr y gwahanol flociau er mwyn bwrw ymlaen â'r gwaith hwn, ac mae'n sicr yn waith parhaus.

14:20

Minister, public services across South Wales Central rely on annual budgets to be set, and at the moment—. And I do declare an interest, as a member of a local authority, the Vale of Glamorgan local authority. At the moment, councils and police authorities are setting their budget rates. The police and crime commissioner set an indicative rate of a 5.5 per cent increase, and the Vale of Glamorgan Council set an indicative rate of a 3.9 per cent increase. Given inflation is negligible at the moment, do you agree with the comments that your leader in London has made, Keir Starmer, that such increases are absurd, or are they a sensible part of the budget setting process that public services require?

Weinidog, mae gwasanaethau cyhoeddus ledled Canol De Cymru yn dibynnu ar gyllidebau blynyddol sydd i'w gosod, ac ar hyn o bryd—. Ac rwy'n datgan buddiant, fel aelod o awdurdod lleol, awdurdod lleol Bro Morgannwg. Ar hyn o bryd, mae cynghorau ac awdurdodau’r heddlu yn gosod cyfraddau eu cyllidebau. Gosododd y comisiynydd heddlu a throseddu gyfradd ddangosol o gynnydd o 5.5 y cant, a gosododd Cyngor Bro Morgannwg gyfradd ddangosol o gynnydd o 3.9 y cant. O ystyried bod chwyddiant yn fach iawn ar hyn o bryd, a ydych yn cytuno â'r sylwadau a wnaed gan eich arweinydd yn Llundain, Keir Starmer, fod codiadau o'r fath yn hurt, neu a ydynt yn rhan synhwyrol o’r broses o osod y gyllideb sydd ei hangen ar wasanaethau cyhoeddus?

Yes. The position of this Welsh Labour Government is that local decisions are best made local to people, so we do not impose a cap. We could impose a cap on council tax increases, but we do not impose that cap. We believe that locally elected councillors, such as yourself, ought to be in a position to make the best judgment about what needs to be done in terms of local services. However, I am pleased to have provided for a provisional local government settlement, which gives an overall increase of 3.8 per cent. So, every authority in Wales is receiving an increase, and the average is 3.8 per cent. We've protected council budgets by providing funding for both additional cost and lost income this financial year, including lost general income, and working with them to understand what the position on both council tax and NDR funding is, alongside my colleague, Rebecca Evans. This is the second excellent settlement I've been able to make for local government, and I'm very pleased to have done so, but of course these settlements clearly don't make up in their entirety for 10 years of Tory-imposed austerity, which is still reverberating through our current services currently.

Ydw. Safbwynt Llywodraeth Lafur Cymru yw mai'r ffordd orau o wneud penderfyniadau lleol yw yn lleol i’r bobl, felly nid ydym yn gosod cap. Gallem osod cap ar godiadau’r dreth gyngor, ond nid ydym yn gosod y cap hwnnw. Credwn y dylai cynghorwyr a etholir yn lleol, fel chi, fod mewn sefyllfa i wneud y penderfyniadau gorau am yr hyn sydd angen ei wneud mewn perthynas â gwasanaethau lleol. Fodd bynnag, rwy'n falch fy mod wedi darparu ar gyfer setliad llywodraeth leol dros dro, sy'n rhoi cynnydd cyffredinol o 3.8 y cant. Felly, mae pob awdurdod yng Nghymru yn cael cynnydd, a'r cyfartaledd yw 3.8 y cant. Rydym wedi diogelu cyllidebau cynghorau drwy ddarparu cyllid ar gyfer costau ychwanegol ac incwm a gollwyd yn y flwyddyn ariannol hon, gan gynnwys incwm cyffredinol a gollwyd, ac yn gweithio gyda hwy i ddeall beth yw'r sefyllfa o ran y dreth gyngor a chyllid annomestig, ochr yn ochr â fy nghyd-Aelod, Rebecca Evans. Dyma'r ail setliad rhagorol imi allu ei wneud ar gyfer llywodraeth leol, ac rwy'n falch iawn fy mod wedi gwneud hynny, ond wrth gwrs, mae'n amlwg nad yw'r setliadau hyn yn gwneud iawn yn llwyr am 10 mlynedd o gyni a orfodwyd gan y Torïaid, sy’n dal i'w deimlo drwy ein gwasanaethau ar hyn o bryd.

Minister, last week, Rhondda Cynon Taf council began the second phase of its public consultation on the 2021-22 budget, with residents, businesses and other stakeholders invited to have their say on the specific proposals outlined. This includes: a proposed 2.65 per cent council tax rise, likely to be the lowest rise in Wales next year, and below the 2.85 per cent originally proposed and consulted on; an additional £2.2 million for the schools budget; £4.6 million in efficiency savings; no service cuts; and additional targeted resources across several service priority areas. Minister, would you agree with me that these proposals represent excellent planning and proposed service delivery in what are undoubtedly very challenging times, and show how local government, working together with the Welsh Labour Government, is able to deliver for the residents of RCT?

Weinidog, yr wythnos diwethaf, cychwynnodd cyngor Rhondda Cynon Taf ail gam ei ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllideb 2021-22, gyda thrigolion, busnesau a rhanddeiliaid eraill yn cael eu gwahodd i ddweud eu barn am y cynigion penodol a amlinellwyd. Mae hyn yn cynnwys: codiad arfaethedig o 2.65 y cant yn y dreth gyngor, sef y codiad lleiaf, fwy na thebyg, yng Nghymru y flwyddyn nesaf, a llai na'r 2.85 y cant a gynigiwyd ac yr ymgynghorwyd arno'n wreiddiol; £2.2 miliwn yn ychwanegol ar gyfer y gyllideb ysgolion; £4.6 miliwn mewn arbedion effeithlonrwydd; dim toriadau i wasanaethau; ac adnoddau ychwanegol wedi'u targedu ar draws sawl maes gwasanaeth blaenoriaethol. Weinidog, a fyddech yn cytuno â mi fod y cynigion hyn yn brawf o ddarpariaeth arfaethedig a chynllunio rhagorol mewn cyfnod heriol iawn, ac yn dangos sut y mae llywodraeth leol, gan weithio gyda Llywodraeth Lafur Cymru, yn gallu cyflawni ar ran trigolion RhCT?

Yes, Vikki. I'm very happy indeed, of course, to confirm that councils in Wales have been making excellent planning assumptions all the way through. We have worked extremely closely together across party lines this year in Wales in reacting to the pandemic. We have worked extremely closely together as a family of local authority and wider public services. We've been very pleased to be able to have provided, as I said in response to Andrew R.T. Davies, to have protected council budgets this year by providing the overall increase of 3.8 per cent. Actually, RCT, which you particularly mentioned, is actually on the average at 3.8 per cent. We've been able to provide additional costs and lost income funding to make up for that, and we would not expect councils anywhere in Wales to have to make cuts to services or to rely heavily on reserves in order to make up their exposure to the pandemic, because that has been covered off by the Welsh Government and I am extremely happy to have been able to do that. As I said in answer to a previous questioner, we're very keen that local democratic accountability pertains here, and that local councillors representing their local areas should make the best decisions about local services, including on council tax increases. But as you've rightly pointed out, a well-run authority, well-planned and well-catered for, should not be having to make excessive council tax increases in the light of the very generous settlement that we have proposed in the provisional local government settlement.

Ie, Vikki. Rwy'n falch iawn, wrth gwrs, o gadarnhau bod cynghorau yng Nghymru wedi bod yn gwneud rhagdybiaethau cynllunio rhagorol drwy gydol y cyfnod hwn. Rydym wedi cydweithio'n agos iawn ar draws y pleidiau eleni yng Nghymru wrth ymateb i'r pandemig. Rydym wedi cydweithio'n agos iawn fel teulu o awdurdodau lleol a gwasanaethau cyhoeddus ehangach. Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu darparu, fel y dywedais mewn ymateb i Andrew R.T. Davies, er mwyn diogelu cyllidebau cynghorau eleni drwy ddarparu'r cynnydd cyffredinol o 3.8 y cant. Mewn gwirionedd, mae RhCT, y sonioch amdano’n benodol, ar y cyfartaledd hwnnw, sef 3.8 y cant. Rydym wedi gallu darparu costau ychwanegol a chyllid i wneud iawn am incwm a gollwyd, ac ni fyddem yn disgwyl i gynghorau yn unrhyw le yng Nghymru orfod gwneud toriadau i wasanaethau na dibynnu'n fawr ar gronfeydd wrth gefn er mwyn gwneud iawn am yr effaith a gafodd y pandemig arnynt, gan fod Llywodraeth Cymru wedi talu am hynny ac rwy'n hynod falch o fod wedi gallu gwneud hynny. Fel y dywedais wrth ateb holwr blaenorol, rydym yn awyddus iawn i sicrhau bod atebolrwydd democrataidd lleol yn berthnasol yma, ac y dylai cynghorwyr lleol sy'n cynrychioli eu hardaloedd lleol wneud y penderfyniadau gorau ynglŷn â gwasanaethau lleol, gan gynnwys ar godiadau'r dreth gyngor. Ond fel y nodoch chi'n gwbl gywir, ni ddylai awdurdod sy'n cael ei redeg yn dda, ei gynllunio'n dda ac sy'n cael ei ariannu’n dda orfod gwneud codiadau gormodol yn y dreth gyngor yng ngoleuni'r setliad hael iawn rydym wedi'i argymell yn y setliad llywodraeth leol dros dro.

Staff Awdurdodau Lleol
Local Authority Staff

2. Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o lefelau staff awdurdodau lleol sydd ar gael i ddarparu gwasanaethau allweddol ledled Cymru yn ystod y pandemig COVID-19? OQ56216

2. What assessment has the Minister made of the levels of local authority staff available to provide key services across Wales during the COVID-19 pandemic? OQ56216

Local authority staff have responded magnificently to the impact of the pandemic, and we're extremely grateful to them for their hard work and endeavours. While staffing is, of course, a matter for individual authorities, I meet leaders very regularly to understand the impacts across Wales, and the reporting measures in place through Emergency Co-ordination Centre Wales enable reporting of specific issues and the provision of mutual aid.

Mae staff awdurdodau lleol wedi ymateb yn wych i effaith y pandemig, ac rydym yn hynod ddiolchgar iddynt am eu gwaith caled a'u hymdrechion. Er mai mater i’r awdurdodau unigol yw staffio wrth gwrs, rwy'n cyfarfod ag arweinwyr yn rheolaidd iawn i ddeall yr effeithiau ledled Cymru, ac mae'r mesurau adrodd sydd ar waith drwy Ganolfan Cydgysylltu Argyfyngau Cymru yn galluogi adrodd ar faterion penodol a darparu cyd-gymorth.

Thank you for that, Minister, and I echo your comment about the tremendous achievements of local authority staff during this pandemic. But, obviously, we also have non-COVID issues as well, of a chronic nature, and speaking now as the chair of the cross-party group on vision, obviously we recognise that local authorities have a key role to play in continuing to provide support services, and one of those roles is the rehabilitation officers for the vision impaired—or ROVIs, as they're called. Now, it's particularly disappointing to note that the number of local authorities meeting the minimum standards for the number of rehabilitation officers per population has fallen from 12 to eight out of the 22. In our area of Swansea, Minister, the local authority only has 0.5 full-time equivalent ROVIs, where it should have a minimum of 3.5 full-time equivalents, making it the worst-performing local authority area in Wales. So, following all that, what assurance can you give to people living with visual impairment that you are working with the health Minister to address this chronic lack of support?

Diolch am hynny, Weinidog, ac rwy'n adleisio eich sylw am lwyddiannau aruthrol staff awdurdodau lleol yn ystod y pandemig hwn. Ond yn amlwg, mae gennym broblemau nad ydynt yn rhai COVID hefyd, o natur gronig, ac rwy'n siarad nawr fel cadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar olwg, yn amlwg rydym yn cydnabod bod gan awdurdodau lleol rôl allweddol i'w chwarae yn parhau i ddarparu gwasanaethau cymorth, ac un o'r rolau hynny yw'r swyddogion adsefydlu ar gyfer pobl â nam ar eu golwg—neu ROVIs, fel y'u gelwir. Nawr, mae'n arbennig o siomedig nodi bod nifer yr awdurdodau lleol sy'n bodloni'r safonau gofynnol ar gyfer nifer y swyddogion adsefydlu yn y boblogaeth wedi disgyn o 12 i wyth allan o'r 22. Yn ein hardal ni yn Abertawe, Weinidog, dim ond 0.5 ROVI cyfwerth ag amser llawn sydd gan yr awdurdod lleol, lle dylai fod ganddynt o leiaf 3.5 cyfwerth ag amser llawn, sy'n golygu mai honno yw'r ardal awdurdod lleol sy'n perfformio waethaf yng Nghymru. Felly, yn dilyn hynny oll, pa sicrwydd y gallwch ei roi i bobl sy'n byw gyda nam ar eu golwg eich bod yn gweithio gyda'r Gweinidog iechyd i fynd i'r afael â'r diffyg cymorth cronig hwn?

14:25

Thank you for that, Dai Lloyd. We are working very closely with health and, as I say, a number of other public authorities across Wales to ensure a number of things. We know that local authorities have had to redeploy staff away from business-as-usual front-line roles in order to address pandemic issues, and we're working very carefully with them to ensure that those front-line roles resume their normal functioning at an early opportunity. We've been doing that by allowing access to agency staff and to additional hours for staff and indeed to extra staff, through the COVID response, and that should enable local authorities to put their normal services back in order. Many of the things you point to are, of course, decisions for local authorities themselves; we provide the unhypothecated funding for them in order to provide those services. But if you want to write to me with the very specific particulars that you've just outlined, I'd be more than happy to take it up with the leaders myself in my next meeting with them.

Diolch, Dai Lloyd. Rydym yn gweithio'n agos iawn gydag awdurdodau iechyd, ac fel y dywedaf, gyda nifer o awdurdodau cyhoeddus eraill ledled Cymru i sicrhau nifer o bethau. Gwyddom fod awdurdodau lleol wedi gorfod adleoli staff o’u rolau rheng flaen arferol er mwyn mynd i’r afael â phroblemau’r pandemig, ac rydym yn gweithio’n ofalus iawn gyda hwy i sicrhau bod y rolau rheng flaen hynny yn ailgychwyn eu gwaith arferol yn fuan. Rydym wedi bod yn gwneud hynny drwy ganiatáu mynediad at staff asiantaeth ac oriau ychwanegol i staff, ac yn wir, at staff ychwanegol, drwy’r ymateb COVID, a dylai hynny alluogi awdurdodau lleol i roi eu gwasanaethau arferol yn ôl ar waith. Mae llawer o'r pethau rydych yn tynnu sylw atynt, wrth gwrs, yn benderfyniadau i'r awdurdodau lleol eu hunain; rydym yn darparu’r cyllid heb ei neilltuo ar eu cyfer er mwyn darparu’r gwasanaethau hynny. Ond os hoffech ysgrifennu ataf gyda'r manylion penodol iawn rydych newydd eu hamlinellu, rwy’n fwy na pharod i fynd i'r afael â'r mater fy hun gyda’r arweinwyr yn fy nghyfarfod nesaf â hwy.

Minister, as you know, there are a number of services and projects that are delivered by local authorities that are directly funded by Welsh Government. So, the council employs the staff, but Welsh Government funds the activity, and an example of that could be something like a community sports development service. There are local authorities that are saying that, during the pandemic when some of these services are not as accessible due to restrictions, some of the staff could be repurposed and used in mass testing or in the vaccination centres or on track and trace services, but the funding model that I've just described doesn't allow them to do that. So, Minister, can I ask you if you could look to see if there's some flexibility that you could provide to local authorities to utilise some of these staff differently, as the need arises during the period of this pandemic?

Weinidog, fel y gwyddoch, mae nifer o wasanaethau a phrosiectau a ddarperir gan awdurdodau lleol sy'n cael eu hariannu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Felly, mae'r cyngor yn cyflogi'r staff, ond mae Llywodraeth Cymru yn ariannu'r gweithgarwch, a gallai enghraifft o hynny fod yn rhywbeth fel gwasanaeth datblygu chwaraeon cymunedol. Mae rhai awdurdodau lleol yn dweud, yn ystod y pandemig pan nad yw rhai o'r gwasanaethau hyn mor hygyrch oherwydd y cyfyngiadau, y gallai rhai o'r staff gael eu defnyddio at ddibenion gwahanol mewn canolfannau profi torfol neu yn y canolfannau brechu neu ar wasanaethau olrhain, ond nid yw'r model cyllido rwyf newydd ei ddisgrifio yn caniatáu iddynt wneud hynny. Felly, Weinidog, a gaf fi ofyn ichi edrych i weld a oes rhywfaint o hyblygrwydd y gallech ei ddarparu i awdurdodau lleol i ddefnyddio rhai o'r staff hyn yn wahanol, wrth i’r angen godi dros gyfnod y pandemig hwn?

Thank you, Dawn. I am very familiar with the complexities of some of the grant streams that directly employ staff in local authority areas. Right at the beginning of the pandemic, so a whole year ago now—though it seems both shorter and longer to many of us—grant teams were all advised that they needed to offer flexibility where that was at all possible, for example, by extending deadlines for outcomes to be delivered, or indeed in allowing 'morphing'—I believe the expression is—of various grant streams to allow the most flexibility. There isn't a blanket agreement, however, to hand out that funding with complete flexibility, because sometimes the funding comes from elsewhere to the Welsh Government with funding envelopes attached to it. So, we've provided as much flexibility as is possible from grant streams that we have complete control over and then we've flexed the boundaries of the others where that's been possible.

But if you want me to look into a very specific case, I'm very happy to take it up. It's very difficult to give an overall answer, since each grant stream comes with a different set of parameters and controls that need to be looked at. But in general, where at all possible, we have flexed the grants so that authorities can do exactly as you've just said, and it's good practice, of course, which is that as business-as-usual services have had to close down or become much more restricted, those staff can be put to good use in front-line reaction to the pandemic. And I know that that's been happening across local authorities as well. So, I'm more than happy to look into the very specifics for you, but, as I say, in general, we've put as much flexibility into the system as we could manage.

Diolch, Dawn. Rwy'n gyfarwydd iawn â chymhlethdodau rhai o'r ffrydiau grant sy'n cyflogi staff yn uniongyrchol mewn ardaloedd awdurdodau lleol. Ar ddechrau'r pandemig, felly flwyddyn gyfan yn ôl bellach—er ei bod yn teimlo’n fyrrach ac yn hirach i lawer ohonom—cynghorwyd yr holl dimau grantiau fod angen iddynt gynnig hyblygrwydd lle bo modd, er enghraifft, drwy ymestyn dyddiadau cau ar gyfer cyflawni canlyniadau, neu'n wir i ganiatáu 'morffio'—credaf mai dyna’r ymadrodd—ffrydiau grant amrywiol i ganiatáu'r hyblygrwydd mwyaf. Fodd bynnag, nid oes cytundeb cyffredinol i ddosbarthu'r cyllid hwnnw gyda hyblygrwydd llwyr, oherwydd weithiau, daw'r cyllid o rywle gwahanol i Lywodraeth Cymru gydag amlenni cyllido ynghlwm wrtho. Felly, rydym wedi darparu cymaint o hyblygrwydd â phosibl drwy’r ffrydiau grant y mae gennym reolaeth gyfan gwbl drostynt, ac yna rydym wedi ystwytho ffiniau'r lleill lle bu modd gwneud hynny.

Ond os ydych am imi edrych ar achos penodol iawn, rwy'n fwy na pharod i fynd i'r afael ag ef. Mae'n anodd iawn rhoi ateb cyffredinol, gan fod set wahanol o baramedrau a rheolaethau y mae angen edrych arnynt ym mhob ffrwd grant. Ond yn gyffredinol, lle bo modd, rydym wedi ystwytho'r grantiau fel y gall awdurdodau wneud yn union fel rydych newydd ei ddweud, ac mae'n ymarfer da, wrth gwrs, sef bod modd defnyddio staff yn yr ymateb rheng flaen i'r pandemig wrth i wasanaethau arferol orfod cau neu ddod yn llawer mwy cyfyngedig. A gwn fod hynny wedi bod yn digwydd ar draws awdurdodau lleol hefyd. Felly, rwy'n fwy na pharod i ymchwilio i'r manylion penodol ar eich rhan, ond fel y dywedaf, yn gyffredinol, rydym wedi rhoi cymaint o hyblygrwydd ag y gallwn i mewn i'r system.

14:30

Minister, at the start of the pandemic, many people put themselves forward as volunteers, either in the community or as NHS staff for clinical duties. I hear from many constituents that their enquiries were never even answered, and the bureaucracy around getting back into the NHS workforce is a matter of public record. What lessons have been learned by local authorities this last year to better harness the goodwill of residents and get their interest in helping their communities effectively registered in case any other emergency situations arise?

Weinidog, ar ddechrau'r pandemig, cynigiodd lawer o bobl wirfoddoli, naill ai yn y gymuned neu fel staff y GIG ar gyfer dyletswyddau clinigol. Clywaf gan lawer o etholwyr na chafodd eu hymholiadau eu hateb hyd yn oed, ac mae'r fiwrocratiaeth sydd ynghlwm wrth ddychwelyd i weithlu'r GIG yn fater a gofnodwyd yn gyhoeddus. Pa wersi sydd wedi'u dysgu gan awdurdodau lleol dros y flwyddyn ddiwethaf i harneisio ewyllys da trigolion yn well a sicrhau bod eu diddordeb mewn helpu eu cymunedau yn cael ei gofrestru'n effeithiol rhag ofn y bydd unrhyw argyfyngau eraill yn codi?

We work very closely indeed, and I've worked very closely with my colleague Jane Hutt on this, in harnessing the council for voluntary service arrangements right through Wales. We've directed people in large numbers through the council for voluntary service as each locality has it set up in order to enhance that. All local authorities in Wales have used volunteers to do things such as organise services out of their community hubs—so, shopping, prescription fetching, various other things. When we had the food box scheme running, at the beginning of the pandemic, for example, a large number of volunteers were used in assisting with the food box distribution, and a number of people have helped with their community hubs.

I'm disappointed to hear that you've had some people who've had a poor experience of being harnessed in that way, and if you've got specifics you want to have a look at, I'm very happy to look at lessons learned. But I'm also very happy to say that, combined with my colleague Jane Hutt, we've been able to mobilise thousands and thousands of people across Wales, to assist with the effort. Also, very many community councils have played a good role here. Community councils have organised very local volunteer teams to do things like make sure that people are not isolated at home, and that they have some companionship, even if that's just over a garden fence, or from the road. We're very proud of the way that Wales has pulled together to assist people who may have otherwise been isolated. But if you have specific instances you're concerned about, then it would be really good to know the detail of those.

Rydym yn gweithio'n agos iawn yn wir, ac rwyf wedi gweithio'n agos iawn gyda fy nghyd-Aelod Jane Hutt ar hyn, i harneisio trefniadau cyngor y gwasanaethau gwirfoddol ledled Cymru. Ac rydym wedi cyfeirio nifer fawr o bobl drwy gyngor y gwasanaethau gwirfoddol fel y mae pob ardal wedi'i sefydlu er mwyn gwella hynny. Ac mae pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi defnyddio gwirfoddolwyr i wneud pethau fel trefnu gwasanaethau o'u canolfannau cymunedol—felly, siopa, casglu presgripsiynau ac amryw o bethau eraill. Er enghraifft, pan oedd y cynllun bocs bwyd ar waith ar ddechrau'r pandemig, defnyddiwyd nifer fawr o wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda dosbarthu'r blychau bwyd, ac mae nifer o bobl wedi helpu gyda'u hybiau cymunedol.

Rwy'n siomedig o glywed bod rhai pobl wedi cael profiad gwael o gael eu harneisio yn y ffordd honno, ac os oes gennych fanylion rydych eisiau imi gael golwg arnynt, rwy'n hapus iawn i edrych ar y gwersi a ddysgwyd. Ond rwyf hefyd yn hapus iawn i ddweud ein bod, gyda fy nghyd-Aelod, Jane Hutt, wedi gallu cynnull miloedd ar filoedd o bobl ledled Cymru i gynorthwyo gyda'r ymdrech. Hefyd, mae llawer iawn o gynghorau cymuned wedi chwarae rhan dda yma. Mae cynghorau cymuned wedi trefnu timau gwirfoddol lleol iawn i wneud pethau fel sicrhau nad yw pobl wedi’u hynysu gartref, a'u bod yn cael rhywfaint o gwmni, hyd yn oed os mai dros ffens yr ardd neu o'r ffordd y mae hynny'n digwydd. Rydym yn falch iawn o'r ffordd y mae Cymru wedi cyd-dynnu i gynorthwyo pobl a allai fod wedi'u hynysu fel arall. Ond os oes gennych achosion penodol rydych yn pryderu amdanynt, byddai'n dda iawn gennyf wybod manylion y rheini.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople

Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau. Llefarydd y Ceidwadwyr, Laura Jones.

Questions now from the party spokespeople. The Conservative spokesperson, Laura Jones.

Good afternoon, Minister. Monmouthshire County Council hold regular business forums, which obviously is a fantastic way of helping provide the most up-to-date information, a place to share concerns and ideas. I attended the last one, and the biggest concern that came from that, from businesses, was that there are still many businesses falling through the gaps in terms of being able to access grants and funding. Do you agree with me it's about time that local authorities were given a pot of money to distribute entirely at their own discretion to these sorts of businesses, which trusts their local knowledge of those businesses and knowing what's best? Thank you very much.

Prynhawn da, Weinidog. Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnal fforymau busnes rheolaidd, sy'n amlwg yn ffordd wych o helpu i ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf, lle i rannu pryderon a syniadau. Mynychais yr un diwethaf, a'r pryder mwyaf a nodwyd yn hwnnw, gan fusnesau, oedd bod llawer o fusnesau'n dal i ddisgyn drwy'r bylchau o ran gallu cael gafael ar grantiau a chyllid. A ydych yn cytuno ei bod yn bryd i awdurdodau lleol gael cronfa o arian i'w dosbarthu'n gyfan gwbl yn ôl eu disgresiwn eu hunain i'r mathau hyn o fusnesau, sy'n ymddiried yn eu gwybodaeth leol am y busnesau hynny ac yn gwybod beth sydd orau? Diolch yn fawr iawn.

I'd like to welcome Laura Anne to her role—it's nice to see you taking the role, Laura. I think this is the first time that we've had a question time together, so very glad to see you there.

We've worked very hard with local authorities to ensure that we have very speedy distribution of grants, especially the grants that go out through the non-domestic rates process. I'm very pleased to say that, as each wave of grants has gone forward, we've been able to speed up the process more and more, and to automate it. We've done that because we've worked with a good piece of teamwork, across local authorities in Wales. Peter Fox in Monmouthshire has been very much a part of that and has been very pleased to be of assistance there.

I'm also pleased to say that there is already, of course, a discretionary fund for local authorities that can assist people in their area. It's up to them whether they decide that particular businesses meet the criteria or not. That's for exactly the reason that you've just outlined—that we do really believe that local authorities are best placed to understand the needs of their local businesses and to understand the nuances. It's very difficult to put a blanket one-size-scheme-fits-all and not have people falling through the cracks of that. So, we very definitely set it up in that way, with a lot of consultation with local authority leaders, and indeed a lot of consultation with local authority treasurers. Again, I reiterate my thanks to the hundreds and hundreds of officers across Wales in local authorities, who have worked their socks off to get these grants out in good time to people—right through Christmas, and through public holidays, and everything else; they've really done a good job. So, I'm delighted to say that that discretionary scheme is up and running, and is being used to good effect by local authorities right across Wales.

Hoffwn groesawu Laura Anne i'w rôl—mae'n braf eich gweld yn y rôl, Laura. Rwy'n credu mai dyma'r tro cyntaf i ni gael sesiwn gwestiynau gyda'n gilydd, felly rwy’n falch iawn o'ch gweld.

Rydym wedi gweithio'n galed iawn gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod grantiau’n cael eu dosbarthu’n gyflym, yn enwedig y grantiau sy'n mynd allan drwy'r broses ardrethi annomestig. Ac rwy'n falch iawn o ddweud, wrth i bob ton o grantiau gael ei chyflwyno, ein bod wedi gallu cyflymu'r broses fwy a mwy, a'i hawtomeiddio. Ac rydym wedi gwneud hynny oherwydd ein bod wedi sicrhau gwaith tîm da ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru. Ac mae Peter Fox yn Sir Fynwy wedi bod yn rhan fawr o hynny ac wedi bod yn falch iawn o fod o gymorth gyda hynny.

Rwyf hefyd yn falch o ddweud bod cronfa ddewisol ar gael eisoes wrth gwrs ar gyfer awdurdodau lleol a all gynorthwyo pobl yn eu hardal. Mater iddynt hwy yw penderfynu a yw busnesau penodol yn bodloni'r meini prawf ai peidio. Mae hynny am yr union reswm rydych newydd ei amlinellu—ein bod yn credu o ddifrif mai awdurdodau lleol sydd yn y sefyllfa orau i ddeall anghenion eu busnesau lleol, ac i ddeall y manylion. Mae'n anodd iawn creu un cynllun sy'n addas i bawb heb i bobl ddisgyn drwy fylchau’r cynllun hwnnw. Felly, rydym yn bendant iawn wedi'i sefydlu yn y ffordd honno, gyda llawer o ymgynghori ag arweinwyr awdurdodau lleol, a llawer o ymgynghori yn wir â thrysoryddion awdurdodau lleol. Ac eto, rwy'n ailadrodd fy niolch i'r cannoedd ar gannoedd o swyddogion mewn awdurdodau lleol ledled Cymru sydd wedi gwneud eu gorau glas i ddarparu’r grantiau hyn i bobl mewn da bryd—drwy'r Nadolig, a thrwy wyliau cyhoeddus, a phopeth arall; maent wedi gwneud gwaith da iawn yn wir. Felly rwy'n falch iawn o ddweud bod y cynllun dewisol hwnnw ar waith, a'i fod yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol gan awdurdodau lleol ledled Cymru.

Thank you, Minister. Perhaps there needs to be more flexibility in the discretionary fund, because those gaps are still there.

The Institute for Fiscal Studies have undertaken a review into domestic and business rates and stamp duty. They're suggesting that the current system for collecting business rates is no longer fit for purpose and should be scrapped and replaced with a fairer system, which would then result in attracting more businesses to our town centres and encouraging those already there to stay. Has the Welsh Government looked into alternative ways of collecting?

Diolch i chi, Weinidog. Efallai fod angen mwy o hyblygrwydd yn y gronfa ddewisol, oherwydd mae'r bylchau hynny yno o hyd.

Mae'r Sefydliad Astudiaethau Cyllid wedi cynnal adolygiad o ardrethi domestig a busnes a threth stamp. Maent yn awgrymu nad yw'r system bresennol ar gyfer casglu ardrethi busnes yn addas i'r diben mwyach ac y dylid ei dileu a chael system decach yn ei lle, a fyddai wedyn yn denu mwy o fusnesau i ganol ein trefi ac yn annog y rhai sydd yno eisoes i aros. A yw Llywodraeth Cymru wedi edrych ar ffyrdd eraill o gasglu?

14:35

The council tax and NDR system is actually in the portfolio of my colleague Rebecca Evans, although obviously I have a lot to do with that, because local government is one of the main beneficiaries. She very recently in the Senedd introduced a piece of research that we have had done, and I've been working alongside her in doing it, into exactly that—how to reform the council tax and NDR system in Wales on a completely different basis. There's a very interesting research report that's been put out for us as a result of that piece of work that's been going forward, and, of course, we know that—. In fact, I've been very pleased that she and I have been able to support local authorities in looking at the shortfall in NDR collection as a result of both the rate holidays that we've been able to put in because of the pandemic, and because, of course, of the changing nature of the way that retail, in particular, is structured in our city centres. So, she's done a very good piece of research that I've been pleased to be part of in doing that. I'm sure that there'll be an opportunity for whoever the new Welsh Government is to take forward some of the very many excellent suggestions that that research paper has proposed. 

Mae'r dreth gyngor a'r system ardrethi annomestig yn rhan o bortffolio fy nghyd-Aelod Rebecca Evans mewn gwirionedd, er bod gennyf lawer i'w wneud â hynny wrth gwrs, oherwydd llywodraeth leol yw un o'r prif fuddiolwyr. Yn ddiweddar iawn yn y Senedd, cyflwynodd ddarn o ymchwil rydym wedi'i wneud, ac rwyf wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â hi ar hwnnw, ar hynny'n union—sut i ddiwygio'r dreth gyngor a'r system ardrethi annomestig yng Nghymru ar sail gwbl wahanol. Mae adroddiad ymchwil diddorol iawn wedi'i gyflwyno o ganlyniad i'r gwaith sydd wedi bod yn mynd rhagddo, ac wrth gwrs, gwyddom fod—. Yn wir, rwyf wedi bod yn falch iawn ein bod ein dwy wedi gallu cynorthwyo awdurdodau lleol i edrych ar y diffyg yn yr arian a gasglwyd o ardrethi annomestig o ganlyniad i'r seibiant rhag talu ardrethi busnes rydym wedi gallu ei weithredu oherwydd y pandemig, ac wrth gwrs, oherwydd natur gyfnewidiol y ffordd y mae manwerthu, yn arbennig, wedi'i strwythuro yng nghanol ein dinasoedd. Felly, mae wedi gwneud gwaith ymchwil da iawn rwy'n falch o fod wedi bod yn rhan ohono. Rwy'n siŵr y bydd cyfle i bwy bynnag a fydd yn Llywodraeth newydd Cymru fwrw ymlaen â rhai o'r awgrymiadau rhagorol niferus y mae'r papur ymchwil hwnnw wedi'u cynnig.

That's great. Thanks for that, Minister. Scotland have gone ahead and announced a much-welcomed extension of business rate relief now for all businesses, not just those with a rateable value of £500,000 and below. This is before they know the moneys that are coming from the UK Government, thus providing much-needed certainty for businesses at the moment. They're including support for non-food retailers with a rateable value above £500,000. Given that announcement, can we expect something similar from the Welsh Government? 

Mae hynny'n wych. Diolch am hynny, Weinidog. Mae'r Alban wedi cyhoeddi y bydd rhyddhad ardrethi busnes yn awr yn cael ei ymestyn i gynnwys pob busnes, nid dim ond y rhai sydd â gwerth ardrethol o £500,000 a llai, ac mae hynny wedi'i groesawu'n fawr. Daw hyn cyn iddynt wybod faint o arian a ddaw gan Lywodraeth y DU, i roi sicrwydd mawr ei angen i fusnesau ar hyn o bryd. Maent yn cynnwys cymorth i fanwerthwyr nwyddau heblaw bwyd sydd â gwerth ardrethol o dros £500,000. O ystyried y cyhoeddiad hwnnw, a allwn ddisgwyl rhywbeth tebyg gan Lywodraeth Cymru?

Again, as I say, this is not my portfolio. This is actually split between the portfolio of my colleague Ken Skates and my colleague Rebecca Evans, but obviously I have a large part in the conversation on that, given that local authorities are the distribution mechanism for a very large part of the rates. We have, of course, been looking again at what can be done. My colleague Ken Skates only very recently announced another set of business support arrangements to take us through the next phase of the pandemic, and I'm sure there will be further announcements from my colleagues Ken Skates and Rebecca Evans in due course. 

Unwaith eto, fel y dywedais, nid fy mhortffolio i yw hwn. Mae'r mater hwn wedi'i rannu  rhwng portffolio fy nghyd-Aelod, Ken Skates, a fy nghyd-Aelod Rebecca Evans mewn gwirionedd, ond yn amlwg mae gennyf ran fawr yn y sgwrs am hynny, o gofio mai awdurdodau lleol yw'r mecanwaith dosbarthu ar gyfer rhan fawr iawn o'r ardrethi. Wrth gwrs, rydym wedi bod yn edrych eto ar yr hyn y gellir ei wneud. Yn ddiweddar iawn, cyhoeddodd fy nghyd-Aelod Ken Skates set arall o drefniadau cymorth busnes i'n tywys ni drwy gam nesaf y pandemig, ac rwy'n siŵr y bydd cyhoeddiadau pellach gan fy nghyd-Aelodau, Ken Skates a Rebecca Evans, maes o law.

Llefarydd Plaid Cymru, Delyth Jewell. 

Plaid Cymru spokesperson, Delyth Jewell.  

Diolch, Lywydd. Weinidog, yn eich datganiad yr wythnos diwethaf, fe wnaethoch chi gydnabod bod ail gartrefi yn broblem gynyddol mewn rhannau o Gymru. Ond mae'r camau hyd yn hyn gan y Llywodraeth yn rhai bach iawn i fynd i'r afael â hi. Fe wnaeth BBC Cymru Fyw gyfweld yn ddiweddar ag ymgyrchydd lleol dros hawliau tai teg, sef Rhys Tudur, a dywedodd Rhys fod pobl ifanc fel fe methu prynu tai yn lleol ac aros yn eu cymunedau. Dywedodd e fod tŷ cyngor ar werth yn Abersoch am £380,000. Mae hyn ymhell o afael pobl leol, lle mae'r cyfartaledd cyflog oddeutu £21,000 y flwyddyn. Mae Plaid Cymru, fel rydych chi'n gwybod, wedi cynnig pum cam a allai gael eu cymryd, sy'n cynnwys rheoli'r defnydd o ail gartrefi drwy newid deddfwriaethol, fel yn yr Alban, a chau'r bwlch yn y gyfraith sy'n golygu bod modd optio allan o drethi domestig ac o'r premiwm treth cyngor. Weinidog, pam na wnewch chi weithredu nawr er lles trigolion a chymunedau lle mae ail dai yn broblem ddifrifol? 

Thank you, Llywydd. Minister, in your statement last week, you acknowledged that second homes were an increasing problem in parts of Wales. But the steps taken to date by the Government are very small in tackling this problem. BBC Cymru Fyw recently interviewed a local campaigner for fair housing rights, Rhys Tudur, and Rhys said that young people like him couldn't buy homes locally and remain within their communities. He said that there was a council house for sale in Abersoch for £380,000, which is way beyond the reach of local people, where the average wage is around £21,000 per annum. Plaid Cymru, as you know, has proposed five steps that could be taken, which include the management of the use of second homes by legislative changes, as they've done in Scotland, and closing the loophole in the law that means that people can opt out of domestic rates and council tax premiums. So, why won't you take action now for the benefit of residents and communities where second homes are a serious problem?

Thank you for that, Delyth. Sorry, the sound was very bad there, but I think I got the gist of the question. Forgive me if I missed a nuance.

As you know, we've got a cross-party working group of people looking at the complexity of the second homes issue. I'm certainly aware that Plaid Cymru have put a plan up. A number of us have been working on a number of solutions that might present themselves. I'm pleased to say that, of course, we already have made a lot of steps towards this in Wales, including, as you know, the ability for councils locally to ratchet up the council tax on second homes or unoccupied homes as they see fit. At this point in time, no council in Wales has actually put it up to the 200 per cent, although I understand that Swansea council is currently considering doing so. 

The loophole, as you call it—I'm not sure I agree it's a loophole, but I understand the issue that you're raising. This is for people who rent out a second property in their ownership for a particular number of days a year, having advertised it for another number. We are looking very carefully to see whether that number of days—70 and 140 at the moment—should be extended to be a much longer period; in other words, you have to use the house as a holiday house for a lot longer in order to be able to flip to commercial rates. And we're also looking to see what can be done about the access to small business rate relief by people who do that, because that's another issue.

I just think it is worth emphasising, though, because it's a common misapprehension—I'm not saying you have it, Delyth; I know you haven't—that councils do not lose out themselves in their funding when people go to business rates and claim small business rate relief, because the Welsh Government makes up the shortfall in that funding to the local authority, although I do understand that there's an equity issue for local people about who is paying the council tax. So, I understand that, but I did want to make it clear that the local authority itself is not losing out on that. So, we are looking at a range of pieces of evidence to see where that would best be placed, and what arrangements people who do flip to business rates have to do in order to be a business in order to do that. You'll know yourself that there's real complexity about what we call 'second homes' and who occupies them. So, for example, we know that very large numbers of medical personnel who work in the west and south-west of Wales come from other parts of Wales and occupy houses in the west and south-west of Wales during the week in order to be able to work in NHS services, for example. We certainly wouldn't want to discourage those kinds of uses.

You will know that I have a lot of sympathy with people who can't buy housing for youngsters in the villages in which they grew up in. One of the big ways of solving that is, of course, to build the right kind of social or shared equity or co-operative or—there are lots of different ways of doing it—community land trust-type housing, which allows there to be a public share of some sort in that housing so that it can't be built and then sold on the private market for astronomical sums. We do, unfortunately, have examples around Wales where houses have been built for that purpose with every good intention and then plans have changed and those houses have been sold on the open market for really quite eye-watering amounts of money. So, we do need to find a way of protecting that housing for local people going forward, and not just for the first-time buyer. You'll know that we're looking at a range of measures that allow us to do that. The Scottish example is a really good one to keep an eye on. When some of those experiments were tried, unfortunately, down in St Ives in Cornwall, some of them had really unintended consequences on the local housing market in terms of driving up the prices of pre-loved houses, or whatever the word you want to use is—older houses in the area—and actually having a worse effect than the original market did. 

We're very keen to work across party on a range of solutions to this. We know it's a big issue, especially in the west of Wales, and some of the reasons that we all love Wales, how very beautiful Wales is, are some of the reasons that are driving this. But we do know that one of the highest second house issues for any council in Wales is in Cardiff, and of course, that's because people come into the city to work in the week and go away again. We will want to see what the effects of more remote working and homeworking are on some of those issues as well. But I do understand the issue that you raise, and you'll know that we're doing a large amount of work on looking to see what the most effective way of solving some of the problems is. 

Diolch am hynny, Delyth. Mae'n ddrwg gennyf, roedd y sain yn ddrwg iawn yno, ond credaf imi ddeall hanfod y cwestiwn. Maddeuwch i mi os collais unrhyw beth.

Fel y gwyddoch, mae gennym weithgor trawsbleidiol o bobl sy'n edrych ar gymhlethdod mater ail gartrefi. Rwy'n sicr yn ymwybodol fod Plaid Cymru wedi cyflwyno cynllun. Mae nifer ohonom wedi bod yn gweithio ar nifer o atebion posibl. Rwy'n falch o ddweud ein bod eisoes, wrth gwrs, wedi rhoi llawer o gamau ar waith tuag at hyn yng Nghymru, gan gynnwys, fel y gwyddoch, y gallu i gynghorau godi'r dreth gyngor ar ail gartrefi neu gartrefi gwag yn lleol fel y gwelant orau. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gyngor yng Nghymru wedi'i godi 200 y cant, er fy mod yn deall bod cyngor Abertawe'n ystyried gwneud hynny ar hyn o bryd. 

O ran y bwlch yn y gyfraith, fel rydych yn ei alw—nid wyf yn siŵr fy mod yn cytuno ei fod yn fwlch yn y gyfraith, ond rwy'n deall y mater rydych yn ei godi. Mae hyn ar gyfer pobl sy'n gosod ail eiddo yn eu perchnogaeth ar rent am nifer penodol o ddyddiau'r flwyddyn, ar ôl ei hysbysebu am nifer wahanol o ddyddiau'r flwyddyn. Rydym yn edrych yn ofalus iawn i weld a ddylid ymestyn y nifer o ddyddiau—70 a 140 ar hyn o bryd—i fod yn gyfnod llawer hwy; mewn geiriau eraill, mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r tŷ fel tŷ gwyliau am lawer hwy er mwyn gallu newid i gyfraddau masnachol. Ac rydym hefyd yn edrych i weld beth y gellir ei wneud ynglŷn â mynediad pobl sy'n gwneud hynny at ryddhad ardrethi i fusnesau bach, oherwydd mae hwnnw'n fater arall.

Rwy'n credu ei bod yn werth pwysleisio, serch hynny, oherwydd mae'n gamgymeriad cyffredin—nid wyf yn dweud eich bod chi wedi camgymryd, Delyth; rwy'n gwybod nad ydych—nid yw cynghorau ar eu colled yn eu cyllid pan fydd pobl yn newid i ardrethi busnes ac yn hawlio rhyddhad ardrethi i fusnesau bach, oherwydd mae Llywodraeth Cymru yn gwneud iawn am y diffyg yn y cyllid hwnnw i'r awdurdod lleol, er fy mod yn deall bod mater ecwiti i bobl leol o ran pwy sy'n talu'r dreth gyngor. Felly, rwy'n deall hynny, ond roeddwn eisiau ei gwneud yn glir nad yw'r awdurdod lleol ei hun ar ei golled yn hynny o beth. Felly, rydym yn edrych ar amrywiaeth o dystiolaeth i ystyried lle sydd orau i ni osod hwnnw, a pha drefniadau y mae'n rhaid i bobl sy'n newid i ardrethi busnes eu gwneud er mwyn bod yn fusnes i allu gwneud hynny. Fe fyddwch yn gwybod eich hun fod cymhlethdod gwirioneddol ynglŷn â'r hyn rydym yn ei alw'n 'ail gartrefi' a phwy sy'n eu meddiannu. Felly, er enghraifft, gwyddom fod nifer fawr iawn o bersonél meddygol sy'n gweithio yng ngorllewin a de-orllewin Cymru yn dod o rannau eraill o Gymru ac yn byw mewn tai yng ngorllewin a de-orllewin Cymru yn ystod yr wythnos er mwyn gallu gweithio yng ngwasanaethau'r GIG, er enghraifft. Yn sicr, ni fyddem eisiau annog pobl rhag gwneud defnydd o'r fath o eiddo.

Fe fyddwch yn gwybod bod gennyf lawer o gydymdeimlad â phobl nad ydynt yn gallu prynu tai i bobl ifanc yn y pentrefi y cawsant eu magu ynddynt. Un o'r ffyrdd mawr o ddatrys hynny, wrth gwrs, yw adeiladu'r math iawn o ecwiti cymdeithasol neu ecwiti a rennir neu ecwiti cydweithredol neu—mae llawer o wahanol ffyrdd o'i wneud—tai tebyg i dai ymddiriedolaeth tir cymunedol, sy'n caniatáu cyfran gyhoeddus o ryw fath yn y tai hynny fel na ellir eu hadeiladu ac yna eu gwerthu ar y farchnad breifat am symiau anferthol. Yn anffodus, mae gennym enghreifftiau ledled Cymru lle mae tai wedi'u hadeiladu at y diben hwnnw gyda phob bwriad da ac yna mae cynlluniau wedi newid a'r tai hynny wedi'u gwerthu ar y farchnad agored am symiau gwirioneddol enfawr. Felly, mae angen inni ddod o hyd i ffordd o ddiogelu'r tai hynny i bobl leol wrth symud ymlaen, ac nid yn unig i'r rhai sy'n prynu am y tro cyntaf. Fe fyddwch yn gwybod ein bod yn edrych ar ystod o fesurau sy'n ein galluogi i wneud hynny. Mae enghraifft yr Alban yn un dda iawn i gadw llygad arni. Yn anffodus, pan roddwyd cynnig ar rai o'r arbrofion hynny yn St Ives yng Nghernyw, cafodd rhai ohonynt ganlyniadau anfwriadol iawn ar y farchnad dai leol drwy godi prisiau tai ail-law, neu beth bynnag yw'r gair rydych eisiau ei ddefnyddio—tai hŷn yn yr ardal—a chael effaith waeth na'r farchnad wreiddiol.  

Rydym yn awyddus iawn i weithio ar draws y pleidiau ar amrywiaeth o atebion i hyn. Gwyddom ei bod yn broblem fawr, yn enwedig yng ngorllewin Cymru, a rhai o'r rhesymau pam fod pawb ohonom yn caru Cymru, a pha mor hardd yw Cymru, yw rhai o'r rhesymau sy'n gyrru hyn. Ond rydym yn gwybod mai yng Nghaerdydd y gwelir un o'r lefelau uchaf o ail gartrefi mewn unrhyw gyngor yng Nghymru, ac wrth gwrs, y rheswm am hynny yw bod pobl yn dod i mewn i'r ddinas i weithio yn ystod yr wythnos ac yn gadael eto. Byddwn eisiau gweld beth yw effeithiau mwy o weithio o bell a gweithio gartref ar rai o'r pethau hynny hefyd. Ond rwy'n deall y broblem rydych yn ei chrybwyll, ac fe fyddwch yn gwybod ein bod yn gwneud llawer iawn o waith i ganfod beth yw'r ffordd fwyaf effeithiol o ddatrys rhai o'r problemau. 

14:40

Diolch am yr ateb yna. O ran y bwlch yn y gyfraith, efallai does dim ots am y semanteg gyda hyn, ond fel roeddech chi'n dweud, mae e'n fater o anghyfiawnder moesol bron, a dwi'n meddwl, oherwydd hynny, hyd yn oed os dyw llywodraeth leol ddim yn colli mas, mae angen gwneud yn siŵr bod hynna ddim yn digwydd, ac mae angen cau'r bwlch yna. Yn amlwg, mae hyn yn rhywbeth bydd yn rhaid i'r Llywodraeth nesaf fynd i'r afael ag e lot mwy.

Hoffwn i droi nawr—a dwi'n gobeithio bod y sŵn yn gweithio—at bwnc gwahanol y gwnes i ei godi mewn llythyr diweddar gyda chi, sef y ffaith bod dau gyngor sir wedi derbyn setliad ariannol llawer is na'r gweddill. Mae cynghorau Ceredigion a Wrecsam ond yn cael cynnydd o 2 y cant a 2.3 y cant, sydd ymhell islaw y cyfartaledd o 3.8 y cant. Mae arweinydd cyngor Ceredigion, Ellen ap Gwynn, wedi rhybuddio y gallai hyn arwain at golli swyddi a thorri gwasanaethau. Byddai hyn yn hollol annheg, dwi'n siŵr byddech chi'n cytuno â fi, ar y gweithwyr, ac ar y cyngor, sydd wedi bod yn gwneud gwaith mor hanfodol yn cadw trigolion lleol yn ddiogel yn ystod y pandemig.

Nawr, rwy'n deall bod eich Llywodraeth yn defnyddio fformiwla er mwyn dyrannu'r arian, ac felly dydy'r penderfyniad yma ddim yn fwriadol i'w tangyllido nhw, ond yn y gorffennol, pan fo gwahaniaeth sylweddol wedi bod yn y setliad, mae'r Llywodraeth wedi gosod llawr cyllido, rhywbeth y mae'r WLGA wedi galw amdano y flwyddyn hon. Dwi'n gwybod, yn y gorffennol, Weinidog, eich bod chi wedi dweud eich bod chi ond wedi dod â'r llawr yna i mewn pan fu rhai cynghorau yn gweld rhywbeth negyddol ac y bydden nhw'n cael llai yn hytrach nag unrhyw gynnydd o gwbl, ond mae'r pandemig yn dod â ni i mewn i sefyllfa dŷn ni byth wedi bod ynddi hi o'r blaen ac mae'r galwadau ar wasanaethau wedi bod cymaint yn uwch. Byddai gweithredu hwn y nawr, gan gynyddu'r codiad i'r ddau gyngor, ond yn costio rhyw £2.4 miliwn. Rŷch chi wedi dweud wrthyf fi y byddech chi'n ystyried popeth, o ran ymateb i'r setliad, yn ofalus cyn cyhoeddi'r setliad terfynol. Felly, allwch chi ddweud wrthym heddiw, os gwelwch yn dda, a wnewch chi weithredu'r llawr cyllido? A dwi'n gobeithio bod y sŵn wedi gweithio.

Thank you for that response. In terms of the gap in the law, the loophole, it doesn't matter about the semantics here, but as you said, it's a matter of an ethical injustice in way, so even if local authorities aren't losing out, it is an issue that needs to be resolved, and we need to close that loophole. Clearly, this is something that the next Government will have to tackle.

I would like to turn now—I hope the sound has improved—to a different issue, which I raised in a recent letter to you, namely the fact that two councils had received a financial settlement that was much lower than the rest. The councils of Ceredigion and Wrexham were only offered 2 per cent and 2.3 per cent, which is well below the average of 3.8 per cent. The leader of Ceredigion council, Ellen ap Gwynn, has warned that this could lead to job losses and cuts in services. This would be entirely unfair, I'm sure you'd agree, on the workers and the council, who have been doing such crucial work in keeping local residents safe during the pandemic. 

Now, I understand that your Government uses a formula to allocate funding, so this decision isn't a deliberate decision to underfund them, but in the past, when there have been significant differences within the settlement, the Government has put a funding floor in place, something that the WLGA have called for this year. I know, in the past, Minister, that you've said that you only brought that floor in when some councils identified very negative impacts and that they would get less rather than any increase at all, but the pandemic does bring us into a situation that is unprecedented and the demand on services has been so much the greater. Implementing this now—increasing the contribution to both councils—would only cost some £2.4 million. You've said to me that you would consider everything carefully before announcing the final settlement. So, can you tell us today whether you will implement a funding floor in this case? I hope the sound was better this time.

14:45

Indeed. Thank you very much, Delyth. Yes, so, absolutely, we know that the bottom three councils are a little below the average. So, we've got Ceredigion, Wrexham and Caerphilly below the average, but all of them have got positive settlements. So, Ceredigion has 2 per cent—that's the lowest settlement—but 2 per cent is the planning assumption that we had been working on with the treasurers throughout the year, because it's always very difficult for us to know what the settlement to us will be from the UK Government. And, indeed, I have to say that, at this point in time we still don't know what that settlement will be, which obviously puts us in a very difficult position. We're in the process of my colleague Rebecca Evans trying to work out what the best way of dealing with that is. 

And the formula, of course, is based on the finance sub-group and the distribution sub-group of the local authority and Welsh Government partnership council, which has representatives of treasurers and external people, and so on, on it. We've rehearsed it many times—and the Llywydd is almost certainly going to lose patience with me if I start going through the various aspects of the distribution sub-group formula—but the basic premise of it is that the things that are set out there are the things that are most important. So, they are based on population, deprivation, scarcity and rurality, and various other things of that sort that are beyond the control of the council to control. So, they're not based on local decisions that could make a big swing in the way that the council deploys its resources. So, I'd be surprised to find that on a 2 per cent rise, albeit it's less than the average across Wales, any council should be making swingeing cuts of any sort, because that was the planning assumption on which we were basing our projections until very recently.

In terms of the floor, the floor was always there to stop a negative impact on a council—so, where you had a settlement that was below zero and so they were actually dropping from the previous year. The floor was never there to make everybody come to the average. So, there are three things to be considered and, obviously, as we're in the middle of the provisional settlement at the moment, I'm not in a position to say today what the final settlement will be—it's some weeks off yet and there are number of things to work through. But the current situation is that we don't know what our funding envelope will look like and, if we did put a funding floor in, that funding floor would have to come from the envelope that the settlement is in. So, effectively, what you'd be doing is taking money off some councils and giving it to others. So, on that basis, obviously the people who are having the money removed from them are not going to be very happy. The WLGA have written to me and asked for a funding floor on the basis that it's externally funded by the Welsh Government, and that's not something that I'm in any position to say we would be able to do at this point in time. But, again, we're not yet at the final budget and so I am not, I'm afraid, Delyth, in a position to say today where that would be. But I would say that we're happy to work with Ceredigion about why it would say that a 2 per cent rise would result in those kinds of issues because that was the planning assumption that all councils were asked to work to.

Yn wir. Diolch yn fawr iawn, Delyth. Ie, felly, yn hollol, gwyddom fod y tri chyngor isaf ychydig yn is na'r cyfartaledd. Felly, mae Ceredigion, Wrecsam a Chaerffili yn is na'r cyfartaledd, ond mae gan bob un ohonynt setliadau cadarnhaol. Felly, mae gan Geredigion 2 y cant—dyna'r setliad isaf—ond 2 y cant yw'r rhagdybiaeth gynllunio roeddem wedi bod yn gweithio arni gyda'r trysoryddion drwy gydol y flwyddyn, oherwydd mae bob amser yn anodd iawn inni wybod beth fydd y setliad gan Lywodraeth y DU. Ac yn wir, mae'n rhaid imi ddweud, ar hyn o bryd, nad ydym yn gwybod beth fydd y setliad hwnnw o hyd, sy'n amlwg yn ein rhoi mewn sefyllfa anodd iawn. Mae fy nghyd-Aelod Rebecca Evans wrthi'n ystyried beth yw'r ffordd orau o ymdrin â hynny. 

Ac mae'r fformiwla, wrth gwrs, yn seiliedig ar yr is-grŵp cyllid ac is-grŵp dosbarthu'r awdurdod lleol a chyngor partneriaeth Llywodraeth Cymru, sy'n cynnwys cynrychiolwyr trysoryddion a phobl allanol ac yn y blaen. Rydym wedi'i ailadrodd droeon—ac mae'r Llywydd bron yn sicr o golli amynedd gyda mi os dechreuaf fynd drwy'r gwahanol agweddau ar fformiwla'r is-grŵp dosbarthu—ond y rhagosodiad sylfaenol yw mai'r pethau sydd wedi'u nodi yno yw'r pethau pwysicaf. Felly, maent yn seiliedig ar boblogaeth, amddifadedd, prinder a gwledigrwydd, a gwahanol bethau eraill o'r fath sydd y tu hwnt i reolaeth y cyngor. Felly, nid ydynt yn seiliedig ar benderfyniadau lleol a allai olygu newid mawr yn y ffordd y mae'r cyngor yn defnyddio ei adnoddau. Felly, byddwn yn synnu gweld unrhyw gyngor ar gynnydd o 2 y cant, er ei fod yn llai na'r cyfartaledd ledled Cymru, yn gwneud toriadau llym o unrhyw fath, oherwydd dyna'r rhagdybiaeth gynllunio roeddem yn seilio ein rhagamcanion arni tan yn ddiweddar iawn.

O ran y cyllid gwaelodol, roedd y cyllid gwaelodol bob amser yno i atal effaith negyddol ar gyngor—felly, lle roedd gennych setliad a oedd yn is na sero ac felly roeddent yn gweld gostyngiad ers y flwyddyn flaenorol. Nid oedd y cyllid gwaelodol erioed yno i sicrhau bod pawb yn cyrraedd y cyfartaledd. Felly, mae tri pheth i'w hystyried ac yn amlwg, gan ein bod ynghanol y setliad dros dro ar hyn o bryd, nid wyf mewn sefyllfa i ddweud beth fydd y setliad terfynol heddiw—mae rhai wythnosau i fynd eto ac mae nifer o bethau i weithio drwyddynt. Ond y sefyllfa ar hyn o bryd yw nad ydym yn gwybod sut olwg fydd ar ein hamlen gyllido a phe baem yn cynnwys cyllid gwaelodol, byddai'n rhaid i'r cyllid gwaelodol hwnnw ddod o'r amlen sy'n cynnwys y setliad. Felly, i bob pwrpas, yr hyn y byddech yn ei wneud yw mynd ag arian oddi wrth rai cynghorau a'i roi i gynghorau eraill. Felly, ar y sail honno, mae'n amlwg na fydd y rhai sy'n colli'r arian yn hapus iawn. Mae CLlLC wedi ysgrifennu ataf ac wedi gofyn am gyllid gwaelodol ar y sail ei fod yn cael ei ariannu'n allanol gan Lywodraeth Cymru, ac nid wyf mewn unrhyw sefyllfa i ddweud y byddem yn gallu gwneud hynny ar hyn o bryd. Ond unwaith eto, nid oes gennym y gyllideb derfynol eto ac felly, mae arnaf ofn, Delyth, nad wyf mewn sefyllfa i ddweud heddiw ble fyddai hynny. Ond byddwn yn dweud ein bod yn hapus i weithio gyda Cheredigion ynghylch pam y byddai'n dweud y byddai cynnydd o 2 y cant yn arwain at y mathau hynny o broblemau oherwydd dyna'r rhagdybiaeth gynllunio y gofynnwyd i bob cyngor weithio gyda hi.

Well, thank you, Minister. I'm sure that all councils, including Caerphilly, as you added, will be looking forward expectantly to the final settlement. 

Finally, I'd like to turn now to council tax. Plaid Cymru is calling on the Welsh Government, as I'm sure you know, to provide local authorities with more funding in order to stave off increases in council tax for this year, when many families and individuals are already struggling to make ends meet, and given the fact—and this is something that I know that you will have sympathy with—that council tax is a regressive tax and hits low income groups the hardest. Now, whilst council tax benefit does provide some needed relief to those who qualify for it, there is still a substantial number of people who do not qualify for it and are yet still facing this huge burden. It's not a secret that local authorities continue to face massive financial challenges. So, unless you are minded to provide the funds for a general council tax freeze, can you tell me what you plan to do to ensure that financial challenges faced by our councils are not simply passed on to some of the poorest people in society in the form of council tax increases?  

Wel, diolch, Weinidog. Rwy'n siŵr y bydd pob cyngor, gan gynnwys Caerffili, fel yr ychwanegwyd gennych, yn edrych ymlaen yn ddisgwylgar at y setliad terfynol.

Yn olaf, hoffwn droi yn awr at y dreth gyngor. Mae Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru, fel y gwyddoch rwy'n siŵr, i roi mwy o arian i awdurdodau lleol er mwyn osgoi codiadau yn y dreth gyngor ar gyfer eleni, pan fydd llawer o deuluoedd ac unigolion eisoes yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd, ac o gofio'r ffaith—ac mae hyn yn rhywbeth y gwn y byddwch yn cydymdeimlo ag ef—mai treth atchwel yw'r dreth gyngor sy'n taro grwpiau incwm isel galetaf. Nawr, er bod budd-dal y dreth gyngor yn rhoi rhywfaint o ryddhad mawr ei angen i'r rhai sy'n gymwys i'w gael, mae nifer sylweddol o bobl o hyd nad ydynt yn gymwys i'w gael ac sydd eto'n wynebu'r baich enfawr hwn. Nid yw'n gyfrinach fod awdurdodau lleol yn parhau i wynebu heriau ariannol enfawr. Felly, oni bai eich bod yn bwriadu darparu'r arian ar gyfer rhewi'r dreth gyngor yn gyffredinol, a allwch ddweud wrthyf beth y bwriadwch ei wneud i sicrhau nad yw'r heriau ariannol y mae ein cynghorau yn eu hwynebu yn cael eu trosglwyddo i rai o'r bobl dlotaf yn y gymdeithas ar ffurf codiadau yn y dreth gyngor?

14:50

So, again, Delyth, thank you. Obviously, I know where we are with council tax, but council tax is in the portfolio of my colleague Rebecca Evans. She's been recently able to announce another £33 million, I think it was—although you would have to ask her to confirm the actual figure; I'm trying to see if she's nodding at me—in assistance to councils for council tax relief funding and a number of other assistances to them, to make sure that the scheme is funded at the level it will be.

You are absolutely right: the number of people applying for council tax relief has risen during the pandemic. I'm really delighted to say that we've kept council tax relief here in Wales when it was abolished across the border in England some considerable time ago. We did that because—you are absolutely right—we know that it is a regressive tax, and we absolutely accept that people need some assistance with it where their incomes are so challenged.

As you heard my colleague Vikki saying just now, some councils have been able to do very good things inside a very reasonable council tax envelope, and we would expect councils to work very hard to make sure that they do that and to understand what their cost bases are. So, if they are struggling to cope with the level of increase that they have had—and bear in mind that this is the second good settlement in as many years that they have had—then we would be very pleased to work with them to understand why their cost base was so volatile. But, we would not expect, given the very generous settlement that the provisional settlement, at least, sets out, that very many councils would require enormous hikes in council tax in order to keep their services resilient. That is because, during the pandemic, we have been very pleased, through the local government hardship fund, to be able to fund all of the costs that have been additional to councils through the pandemic. I'm very pleased to have been able to do that. So, we've worked very amicably in local government to understand those charges and costs right across. We've been able to make up for lost income, both in general income from car park charges and so on, from car parks being closed, city centres not being in use, right through to council tax and NDR. So, I would be really surprised to find any council with enormous hikes.

Having said that, you heard me say, in response to a number of colleagues earlier, that we do not believe in capping our councils because we believe in local democracy. The whole of the Local Government and Elections (Wales) Act 2021, which the Senedd has recently passed, is about empowering local democracy to make their decisions locally. So, I don't believe that it's the right role for the Welsh Government to put a cap on that where local, democratically elected councillors think differently.

Felly, unwaith eto, Delyth, diolch. Yn amlwg, rwy'n gwybod am ein sefyllfa gyda'r dreth gyngor, ond mae'r dreth gyngor ym mhortffolio fy nghyd-Aelod Rebecca Evans. Yn ddiweddar, mae wedi gallu cyhoeddi £33 miliwn arall, rwy'n credu—er y byddai'n rhaid i chi ofyn iddi gadarnhau'r ffigur gwirioneddol; rwy'n ceisio gweld a yw hi'n ysgwyd ei phen—i roi cymorth i gynghorau mewn perthynas â chyllid rhyddhad y dreth gyngor a nifer o bethau eraill, i sicrhau bod y cynllun yn cael ei ariannu ar y lefel briodol.

Rydych yn llygad eich lle: mae nifer y bobl sy'n gwneud cais am ryddhad y dreth gyngor wedi codi yn ystod y pandemig. Rwy'n falch iawn o ddweud ein bod wedi cadw rhyddhad y dreth gyngor yma yng Nghymru pan gafodd ei ddiddymu dros y ffin yn Lloegr beth amser yn ôl. Gwnaethom hynny—rydych yn llygad eich lle—oherwydd ein bod yn gwybod ei bod yn dreth atchwel, ac rydym yn derbyn yn llwyr fod pobl angen rhywfaint o gymorth gyda hi pan fo cymaint o fygythiad i'w hincwm.

Fel y clywsoch fy nghyd-Aelod Vikki yn dweud nawr, mae rhai cynghorau wedi gallu gwneud pethau da iawn o fewn amlen dreth gyngor resymol iawn, a byddem yn disgwyl i gynghorau weithio'n galed iawn i sicrhau eu bod yn gwneud hynny ac i ddeall beth yw eu seiliau cost. Felly, os ydynt yn ei chael yn anodd ymdopi â lefel y cynnydd y maent wedi'i gael—a chofiwch mai dyma'r ail setliad da iddynt ei gael yn y ddwy flynedd ddiwethaf—byddem yn falch iawn o weithio gyda hwy i ddeall pam oedd eu sail cost mor gyfnewidiol. Ond ni fyddem yn disgwyl, o ystyried y setliad hael iawn y mae'r setliad dros dro, o leiaf, yn ei nodi, y byddai llawer iawn o gynghorau angen codiadau enfawr yn y dreth gyngor er mwyn cadw eu gwasanaethau'n gadarn. Y rheswm am hynny yw ein bod, yn ystod y pandemig, wedi bod yn falch iawn, drwy'r gronfa galedi llywodraeth leol, o allu ariannu'r holl gostau ychwanegol i gynghorau drwy'r pandemig. Rwy'n falch iawn o fod wedi gallu gwneud hynny. Felly, rydym wedi gweithio'n gyfeillgar iawn mewn llywodraeth leol i ddeall y taliadau a'r costau yn gyffredinol. Rydym wedi gallu gwneud iawn am incwm a gollwyd, ar ffurf incwm cyffredinol o daliadau meysydd parcio ac yn y blaen, yn sgil cau meysydd parcio, y ffaith nad yw canol dinasoedd yn cael eu defnyddio, yr holl ffordd drwodd i'r dreth gyngor ac ardrethi annomestig. Felly, byddwn yn synnu'n fawr pe bawn yn gweld unrhyw gyngor yn codi'r dreth yn helaeth.

Wedi dweud hynny, clywsoch fi'n dweud, mewn ymateb i nifer o gyd-Aelodau yn gynharach, nad ydym yn credu mewn capio ein cynghorau oherwydd ein bod yn credu mewn democratiaeth leol. Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, a basiwyd gan y Senedd yn ddiweddar, yn ymwneud â grymuso democratiaeth leol i wneud eu penderfyniadau'n lleol. Felly, nid wyf yn credu mai lle Llywodraeth Cymru yw rhoi cap ar hynny pan fo cynghorwyr lleol, a etholwyd yn ddemocrataidd, yn meddwl yn wahanol.

Ôl-ddyledion Rhent
Rent Arrears

3. Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o’r ôl-ddyledion rhent sydd wedi cronni yng Nghaerdydd ers dechrau pandemig y coronafeirws? OQ56212

3. What assessment has Welsh Government made of the rent arrears that have built up in Cardiff since the beginning of the coronavirus pandemic? OQ56212

My focus is ensuring that people in Wales who are unable to pay their rent due to the pandemic can access the support and advice they need. We have worked with the social housing sector to make this happen, and we have ensured that additional support is available to private sector tenants across Wales. 

Fy ffocws yw sicrhau bod pobl yng Nghymru nad ydynt yn gallu talu eu rhent oherwydd y pandemig yn gallu dod o hyd i'r cymorth a'r cyngor y maent eu hangen. Rydym wedi gweithio gyda'r sector tai cymdeithasol i wneud i hyn ddigwydd, ac rydym wedi sicrhau bod cymorth ychwanegol ar gael i denantiaid yn y sector preifat ledled Cymru.

I'm very grateful for the feedback that I've had from the social housing sector about the work they are doing with tenants who have got into difficulties during the pandemic, enabling them to access discretionary housing payments through Cardiff Council, if required, and supporting them to come up with sustainable plans for tackling any arrears. So, I think that there is a bigger problem bubbling in the private rented sector. The National Residential Landlords Association data for Wales and England reveal a noticeable spike in rent arrears, particularly among young people and the self-employed. Many people are having to claim universal credit for the first time in their lives and are having to come to grips with the fact that the housing allowance rarely covers the rent they are actually being charged. That's a particularly acute problem if they are under 35, where they'll only be able to claim for a room in a shared house. So, the NRLA is calling for a 12-month moratorium on that pernicious requirement and is also flagging up the UK Government's decision to freeze the local housing allowance, in cash terms, in the recent spending review. So, we are obviously facing some pretty bumpy times ahead for private tenants, and I wondered what intervention might be needed to prevent large numbers of young people in particular, who are normally not eligible for council housing, from being evicted and to give time for rent levels to adjust to the new normal in the difficult times ahead.

Rwy'n ddiolchgar iawn am yr adborth a gefais gan y sector tai cymdeithasol mewn perthynas â'r gwaith y maent yn ei wneud gyda thenantiaid sydd wedi mynd i drafferthion yn ystod y pandemig, gan eu galluogi i gael taliadau tai dewisol drwy Gyngor Caerdydd, os oes angen, a'u cefnogi i lunio cynlluniau cynaliadwy ar gyfer mynd i'r afael ag unrhyw ôl-ddyledion. Felly, credaf fod problem fwy'n ymddangos y sector rhentu preifat. Mae data Cymdeithas Genedlaethol Landlordiaid Preswyl (NRLA) Cymru a Lloegr yn datgelu cynnydd amlwg mewn ôl-ddyledion rhent, yn enwedig ymhlith pobl ifanc a'r hunangyflogedig. Mae llawer o bobl yn gorfod hawlio credyd cynhwysol am y tro cyntaf yn eu bywydau ac maent yn gorfod ymdopi â'r ffaith mai anaml y mae'r lwfans tai'n ddigon i dalu'r rhent a godir arnynt mewn gwirionedd. Mae honno'n broblem arbennig o ddifrifol os ydynt o dan 35 oed, lle na fyddant ond yn gallu hawlio am ystafell mewn tŷ a rennir. Felly, mae'r NRLA yn galw am foratoriwm 12 mis ar y gofyniad niweidiol hwnnw ac mae hefyd yn tynnu sylw at benderfyniad Llywodraeth y DU i rewi'r lwfans tai lleol, yn nhermau arian parod, yn yr adolygiad diweddar o wariant. Felly, mae'n amlwg ein bod yn wynebu cyfnod eithaf anodd i denantiaid preifat, ac roeddwn yn meddwl tybed pa ymyrraeth y gallai fod ei hangen i atal nifer fawr o bobl ifanc yn enwedig, nad ydynt fel arfer yn gymwys i gael tai cyngor, rhag cael eu troi allan ac i roi amser i lefelau rhent addasu i'r normal newydd yn y cyfnod anodd sydd o'n blaenau.

14:55

Thank you, Jenny. Unfortunately, you're absolutely right—it is likely that many people will experience real difficulties in paying rent as the pandemic period continues. Our officials are continuing to work closely with private sector and social sector landlords to monitor the position and to understand where and how further mitigations or interventions might be required and possible. We've put a whole series of things in place to try and mitigate some of the affects of this. We've put £8 million into the tenancy saver loan scheme. In particular, we've put £1.4 million funding, with my colleague Jane Hutt, into the early alert scheme for rent arrears and other debt in the private rented sector. That's delivered by Citizens Advice Cymru, who, with my colleague Hannah Blythyn, work alongside the credit unions to try and make sure that people have access to those kinds of both debt advice and finance. We've worked very hard with the social housing sector to get an early alert system in place where anyone's facing real financial difficulties during the pandemic.

At the moment, we're not having reports from the social rented sector of people experiencing very high levels of rent arrears—you know, worse than usual. You're right to say that we are very alarmed by the UK Conservative Government's freezing of the local housing allowance at last year's rate, at 30 per cent. I'm pleased to see that they have at least kept it at 30 per cent of last year, although, obviously, you'll know that we think it should be at 50 per cent. Clearly, not having a year-on-year increase in that 30 per cent only drives people into the poorest of social housing. It's actually a mechanism for making sure that the people who are on benefits are in the worst housing that commands the least price. So, it's a very regressive thing to do anyway. And what bothers me is whether that's a taste of things to come, in that they'll freeze it at 30 per cent of 2019-20 prices for the next five years, which would be catastrophic for the sector.

And then you rightly said that a lot of these things—the macro-economic levers for these—are not in our hands. So, the biggest issue here is the abysmal way that universal credit treats housing costs and the knock-on effect of that. So, obviously, we've been working hard to try to get the UK Conservative Government to understand the real impact on people of what happens if their housing costs are not covered. Obviously, we want to build a large amount of social housing, and we'll be pledging to do that in our manifesto, and I know other parties in the Senedd will be doing something similar, because the real answer here is to get the most in-need people into the social housing sector. But there is a real issue with a welfare system that does not support people to live in housing that's fit for purpose.

The last thing I want to say on this is that, as the pandemic comes up to the anniversary of the first lockdown, we know that people who owe more than a year's rent never recover. So, once you owe more than a year's rent, it is absolutely impossible to recover from that debt situation. So, across the UK, we will have to look at a pandemic that results in enormous numbers of people having a debt that they simply cannot repay in their lifetime. We will need to look at that, going forward. But, Jenny, I don't have any easy answers to those very difficult questions today, only to assure you that we are looking into every single avenue that we can think of. And, as I always say, we aren't the repository of all good ideas, so anybody who has any good ideas for how we might deal with that, I'd be very grateful to hear from them.

Diolch, Jenny. Yn anffodus, rydych yn llygad eich lle—mae'n debygol y bydd llawer o bobl yn cael anawsterau gwirioneddol i dalu rhent wrth i gyfnod y pandemig barhau. Mae ein swyddogion yn parhau i weithio'n agos gyda landlordiaid y sector preifat a'r sector cymdeithasol i fonitro'r sefyllfa ac i ddeall lle a sut y gallai fod angen mesurau lliniaru neu ymyriadau pellach a lle byddai'r rhain yn bosibl. Rydym wedi rhoi cyfres gyfan o bethau ar waith i geisio lliniaru rhai o effeithiau hyn. Rydym wedi rhoi £8 miliwn i'r cynllun benthyciad arbed tenantiaeth. Yn fwyaf arbennig, rydym wedi rhoi £1.4 miliwn o gyllid, gyda fy nghyd-Aelod, Jane Hutt, i'r cynllun rhybudd cynnar ar gyfer ôl-ddyledion rhent a dyledion eraill yn y sector rhentu preifat. Cyflwynir hynny gan Cyngor ar Bopeth Cymru, sydd, gyda fy nghyd-Aelod, Hannah Blythyn, yn gweithio ochr yn ochr â'r undebau credyd i geisio sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar y mathau hynny o gyngor ar ddyledion a chyllid. Rydym wedi gweithio'n galed iawn gyda'r sector tai cymdeithasol i sefydlu system rhybudd cynnar lle mae unrhyw un yn wynebu anawsterau ariannol gwirioneddol yn ystod y pandemig.

Ar hyn o bryd, nid ydym yn cael adroddiadau gan y sector rhentu cymdeithasol am bobl yn profi lefelau uchel iawn o ôl-ddyledion rhent—wyddoch chi, i raddau gwaeth na'r arfer. Rydych yn gywir i ddweud ein bod wedi cael ein dychryn yn fawr gan y ffaith bod Llywodraeth Geidwadol y DU wedi rhewi'r lwfans tai lleol ar gyfradd y llynedd, ar 30 y cant. Rwy'n falch o weld eu bod o leiaf wedi'i gadw ar 30 y cant fel y llynedd, er, yn amlwg, fe fyddwch yn gwybod ein bod yn credu y dylai fod yn 50 y cant. Yn amlwg, mae peidio â chael cynnydd i'r 30 y cant hwnnw o flwyddyn i flwyddyn yn gyrru pobl i'r tai cymdeithasol tlotaf. Mewn gwirionedd, mae'n fecanwaith ar gyfer sicrhau bod y bobl sydd ar fudd-daliadau yn y tai gwaethaf sy'n costio leiaf. Felly, mae'n beth atchwel iawn i'w wneud beth bynnag. Ac rwy'n poeni a yw'n awgrym o bethau i ddod, ac y byddant yn ei rewi ar 30 y cant o brisiau 2019-20 am y pum mlynedd nesaf, a fyddai'n drychinebus i'r sector.

Ac yna fe ddywedoch chi'n gywir nad yw llawer o'r pethau hyn—yr ysgogiadau macro-economaidd ar gyfer y rhain—yn ein dwylo ni. Felly, y broblem fwyaf yma yw'r ffordd echrydus y mae credyd cynhwysol yn trin costau tai ac effaith ganlyniadol hynny. Felly, yn amlwg, rydym wedi bod yn gweithio'n galed i geisio cael Llywodraeth Geidwadol y DU i ddeall yr effaith wirioneddol ar bobl os nad yw eu costau tai'n cael eu talu. Yn amlwg, rydym eisiau adeiladu llawer iawn o dai cymdeithasol, a byddwn yn addo gwneud hynny yn ein maniffesto, a gwn y bydd pleidiau eraill yn y Senedd yn gwneud rhywbeth tebyg, oherwydd yr ateb go iawn yma yw cael y bobl fwyaf anghenus i mewn i'r sector tai cymdeithasol. Ond mae problem wirioneddol gyda system les nad yw'n cynorthwyo pobl i fyw mewn tai sy'n addas i'r diben.

Y peth olaf rwyf eisiau ei ddweud am hyn, wrth iddi nesáu at fod yn flwyddyn ers dechrau'r pandemig a'r cyfyngiadau symud cyntaf, yw y gwyddom na fydd sefyllfa pobl sydd mewn dyled o fwy na blwyddyn o rent byth yn gwella. Felly, pan fyddwch mewn dyled o fwy na blwyddyn o rent, mae'n gwbl amhosibl ymadfer o ddyled o'r fath. Felly, ledled y DU, bydd yn rhaid inni edrych ar bandemig sy'n golygu bod gan niferoedd enfawr o bobl ddyled na allant ei had-dalu yn ystod eu hoes. Bydd angen inni edrych ar hynny wrth symud ymlaen. Ond Jenny, nid oes gennyf unrhyw atebion hawdd i'r cwestiynau anodd hynny heddiw, dim ond eich sicrhau ein bod yn ymchwilio i bob llwybr y gallwn feddwl amdano. Ac fel y dywedaf bob amser, nid oes gennym fonopoli ar syniadau da, felly byddwn yn falch iawn o glywed gan unrhyw un sydd ag unrhyw syniadau da ynglŷn â sut y gallem fynd i'r afael â hynny.

Llety Brys
Emergency Accommodation

4. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gydag awdurdodau lleol ynghylch defnyddio llety brys i bobl ddigartref yn ystod y pandemig? OQ56229

4. What discussions has the Minister had with local authorities regarding the use of emergency accommodation for homeless persons during the pandemic? OQ56229

Thank you, Huw. We have been working closely with local authorities throughout the pandemic, with over 5,000 people supported into emergency accommodation since March 2020. We have provided significant additional funding for our inclusive, needs-led approach. Currently, an average of £1.6 million per month is being claimed for this.

Diolch, Huw. Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol drwy gydol y pandemig, gyda dros 5,000 o bobl yn cael cymorth i ddod o hyd i lety argyfwng ers mis Mawrth 2020. Rydym wedi darparu cyllid ychwanegol sylweddol ar gyfer ein dull cynhwysol sy'n seiliedig ar anghenion. Ar hyn o bryd, mae £1.6 miliwn y mis ar gyfartaledd yn cael ei hawlio ar gyfer hyn.

Minister, thank you very much for that response, and also for the engagement you've had with me on queries from my local authorities, some of whom have traditionally used what we know as emergency night shelter accommodation, which, of its day, was an appropriate way forward. But, actually, when you're dealing with a pandemic situation, let alone an approach that really requires us not simply to lift people out of homelessness but also to wrap services and support around them, it's probably not the best way forward. But can I ask you, then, Minister, what success the approach that you're now taking has had, particularly during this time of the pandemic, when some local authorities, I think, have been really challenged with the resources and really challenged with having to respond to people who they've found in a crisis situation on the streets without many resources to actually throw at the issue?

Weinidog, diolch yn fawr am yr ymateb hwnnw, a diolch i chi hefyd am ymgysylltu â mi ynghylch ymholiadau gan fy awdurdodau lleol, y mae rhai ohonynt yn draddodiadol wedi defnyddio'r hyn rydym yn ei adnabod fel darpariaeth lloches nos mewn argyfwng, a oedd, ar un adeg, yn ffordd briodol ymlaen. Ond mewn gwirionedd, pan fyddwch yn ymdrin â phandemig, heb sôn am ddull sy'n ei gwneud yn ofynnol inni helpu pobl allan o ddigartrefedd yn ogystal â lapio gwasanaethau a chymorth o'u cwmpas, mae'n debyg nad dyna'r ffordd orau ymlaen. Ond a gaf fi ofyn i chi felly, Weinidog, pa lwyddiant y mae'r dull rydych wedi'i fabwysiadu yn awr wedi'i gael, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o'r pandemig, pan fo rhai awdurdodau lleol, rwy'n credu, wedi wynebu heriau mawr gydag adnoddau a gorfod ymateb i bobl mewn argyfwng ar y stryd heb lawer o adnoddau i ddatrys y broblem?

15:00

Thank you, Huw. We've made our position extremely clear, as you know, from the correspondence we've had, to local authorities, that people who are sleeping rough should be provided with appropriate accommodation as a matter of urgency and, absolutely crucially, that they must be accommodated with the wraparound support that they so badly need in order to be able to sustain that accommodation.

We're really, really proud of what Wales has achieved during the pandemic in getting people in off the streets, and although there has been a slow drift of some people back onto the streets—that's 100 or so people; every single one of them is too many—but nevertheless, given that we've housed over 5,000 people, that's a pretty good record. And, of course, unlike over the border, we continue to offer accommodation to everyone who needs it through the pandemic.

There's a big culture shift here away from a system that was designed to ration accommodation and turn some people away into a system that's designed to assist everyone and to find out what their needs are, through a trauma-centred approach and to satisfy those needs. We've been really pleased to have worked really hard with, for example, mental health support services, substance abuse support services, and my colleague Eluned Morgan has recently been working very hard across the piece on bringing those things together, as we have done all the way through.

But to get local authorities to understand that they can spend their housing support grant on supporting people coming in to emergency accommodation has been a big culture shift. So, my officials have been consistent in saying, 'We do not support the use of night shelters', the evidence clearly shows that communal spaces present a high risk of transmission of COVID-19, apart from anything else. But also, night shelters are a way of sustaining people on the streets, and the whole purpose of this is to get people off the streets and into accommodation on our housing first model. And that's a conversation we've had with many authorities across Wales, and we will continue to do so.

Diolch, Huw. Fel y gwyddoch o'r ohebiaeth a gawsom, rydym wedi gwneud ein safbwynt yn eithriadol o glir i awdurdodau lleol, y dylai pobl sy'n cysgu ar y stryd gael llety priodol ar frys ac yn hollbwysig, y dylent gael eu cartrefu gyda'r cymorth cofleidiol sydd ei angen arnynt yn ddybryd er mwyn gallu aros yn y llety hwnnw.

Rydym yn falch iawn o'r hyn y mae Cymru wedi'i gyflawni yn ystod y pandemig o ran cael pobl oddi ar y strydoedd, ac er bod rhai pobl wedi llithro'n ôl ar y strydoedd—oddeutu 100 o bobl; mae un ohonynt yn ormod—ond serch hynny, o gofio ein bod wedi cartrefu dros 5,000 o bobl, mae hwnnw'n gyflawniad eithaf da. Ac wrth gwrs, yn wahanol i'r sefyllfa ar draws y ffin, rydym yn parhau i gynnig llety i bawb sydd ei angen drwy'r pandemig.

Mae newid diwylliant mawr yma o system a gynlluniwyd i ddogni llety a throi rhai pobl i ffwrdd i system sydd wedi'i chynllunio i gynorthwyo pawb a darganfod beth yw eu hanghenion, drwy ddull sy'n canolbwyntio ar drawma, ac i fodloni'r anghenion hynny. Rydym wedi bod yn falch iawn o weithio'n galed iawn gyda gwasanaethau cymorth iechyd meddwl a gwasanaethau cymorth camddefnyddio sylweddau, er enghraifft, ac mae fy nghyd-Aelod, Eluned Morgan, wedi bod yn gweithio'n galed iawn yn ddiweddar i ddod â'r pethau hynny at ei gilydd, fel rydym wedi'i wneud yr holl ffordd drwodd.

Ond mae cael awdurdodau lleol i ddeall y gallant wario eu grant cymorth tai ar gefnogi pobl sy'n dod i mewn i lety argyfwng wedi bod yn newid diwylliant mawr. Felly, mae fy swyddogion wedi dweud yn gyson, 'Nid ydym yn cefnogi'r defnydd o lochesau nos', mae'r dystiolaeth yn dangos yn glir fod mannau cymunedol yn peri risg uchel o drosglwyddo COVID-19, heb sôn am unrhyw beth arall. Ond hefyd, mae llochesau nos yn ffordd o gadw pobl ar y strydoedd, a holl bwrpas hyn yw cael pobl oddi ar y strydoedd ac i mewn i lety yn unol â'n model tai yn gyntaf. Ac mae honno'n sgwrs rydym wedi'i chael gyda llawer o awdurdodau ledled Cymru, a byddwn yn parhau i wneud hynny.

Tai Fforddiadwy
Affordable Housing

5. Pa fesurau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cyflwyno i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy yn ne-ddwyrain Cymru? OQ56222

5. What measures will the Welsh Government introduce to increase the supply of affordable housing in south-east Wales? OQ56222

We have made a record investment in affordable housing this Senedd term, making a significant impact on the delivery of affordable homes. During 2019-20, we invested just over £33 million in the South Wales East region, through our social housing and housing finance grants, and that equated to 361 new social homes in 2019-20, and we expect that to increase this year.

Rydym wedi gwneud y buddsoddiad mwyaf erioed mewn tai fforddiadwy yn nhymor y Senedd, gan effeithio'n sylweddol ar y ddarpariaeth o dai fforddiadwy. Yn ystod 2019-20, gwnaethom fuddsoddi ychydig dros £33 miliwn yn rhanbarth Dwyrain De Cymru, drwy ein grant tai cymdeithasol a'n grant cyllid tai, ac roedd hynny'n cyfateb i 361 o gartrefi cymdeithasol newydd yn 2019-20, a disgwyliwn i'r ffigur hwnnw gynyddu eleni.

Thank you. Llywydd, can I just declare an interest as a Monmouthshire county councillor? I've just been told.

Minister, the coronavirus pandemic has slowed the process of the local authorities to renew the local development plan. This will affect the building of affordable homes until a replacement plan is agreed. And even then, it could approximately take two years until houses become available. They need to be able to build houses despite a plan not being in place. Your Government has set a target of 50-50 affordable to commercial housing, which councils accept but recognise it will not be easy to achieve. What consideration have you given to allow local authorities emergency powers to deliver the much-needed affordable housing across South Wales East?

Diolch. Lywydd, a gaf fi ddatgan buddiant fel cynghorydd sir yn sir Fynwy? Rwyf newydd gael gwybod.

Weinidog, mae'r pandemig coronafeirws wedi arafu proses yr awdurdodau lleol i adnewyddu'r cynllun datblygu lleol. Bydd hyn yn effeithio ar y gwaith o adeiladu tai fforddiadwy hyd nes y cytunir ar gynllun newydd. A hyd yn oed wedyn, gallai gymryd tua dwy flynedd hyd nes y daw tai ar gael. Mae angen iddynt allu adeiladu tai er nad oes cynllun ar waith. Mae eich Llywodraeth wedi gosod targed o 50-50 o dai fforddiadwy i dai masnachol, targed y mae cynghorau'n ei dderbyn ond yn cydnabod na fydd yn hawdd ei gyflawni. Pa ystyriaeth rydych wedi'i rhoi i ganiatáu pwerau brys i awdurdodau lleol ddarparu tai fforddiadwy mawr eu hangen ar draws Dwyrain De Cymru?

So, we're very happy to work with local authorities. Now that we've managed to remove the Conservative Government's cap on the housing revenue accounts across all of the stockholding councils in Wales, councils have been working at pace to build council houses again in Wales. We've also worked, of course, very closely with all of our registered social landlords to build housing at pace. You'll be aware, I'm sure, that we've been assisting, through our innovative housing programme, a number of what's called modern methods of construction contractors around Wales to build factory-built very lovely carbon neutral or carbon-passive housing across Wales. And we're very happy to work with any council that has a plan in place to accelerate that, whether using its own housing revenue account or by utilising Welsh Government funding, or, indeed, a leverage of the different arrangements. So, we're very happy to work with Monmouthshire or any other council that wants to bring forward a range of social housing.

That's not to say, of course, that that doesn't have to be inside the local development plan, and indeed the regional strategic plan. I'm pleased to say that my colleague Ken Skates and I have a meeting with the 10 authorities that are coming together to make the south-east corporate joint committee to look again at the strategic development plan, which would allow us to properly place housing across the region in a sustainable way that enhances both the housing arrangements of people, but also their health and general well-being within the meaning of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 as well. So, we've been very pleased with the co-operation of both councils and RSLs in that plan, and I look forward to working with them going forward.

Rydym yn hapus iawn i weithio gydag awdurdodau lleol. Gan ein bod bellach wedi llwyddo i gael gwared ar gap y Llywodraeth Geidwadol ar y cyfrifon refeniw tai ar draws yr holl gynghorau sy'n dal stoc dai yng Nghymru, mae cynghorau wedi bod yn gweithio'n gyflym i adeiladu tai cyngor yng Nghymru eto. Rydym hefyd wedi gweithio'n agos iawn, wrth gwrs, gyda'n holl landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i adeiladu tai yn gyflym. Fe fyddwch yn ymwybodol, rwy'n siŵr, ein bod wedi bod yn cynorthwyo, drwy ein rhaglen dai arloesol, nifer o'r hyn a elwir yn gontractwyr dulliau modern o adeiladu ledled Cymru i adeiladu tai ffatri carbon niwtral neu oddefol hyfryd ym mhob rhan o Gymru. Ac rydym yn hapus iawn i weithio gydag unrhyw gyngor sydd â chynllun ar waith i gyflymu hynny, boed drwy ddefnyddio ei gyfrif refeniw tai ei hun neu drwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru, neu'n wir, drwy ysgogiad trefniadau gwahanol. Felly, rydym yn hapus iawn i weithio gyda Sir Fynwy neu unrhyw gyngor arall sydd eisiau cyflwyno amrywiaeth o dai cymdeithasol.

Nid yw hynny'n golygu, wrth gwrs, nad oes rhaid i hynny fod y tu mewn i ffiniau'r cynllun datblygu lleol, a'r cynllun strategol rhanbarthol yn wir. Rwy'n falch o ddweud bod fy nghyd-Aelod, Ken Skates, a minnau'n cyfarfod â'r 10 awdurdod sy'n dod at ei gilydd i greu cydbwyllgor corfforaethol y de-ddwyrain i edrych ar y cynllun datblygu strategol eto, a fyddai'n ein galluogi i leoli tai'n briodol ar draws y rhanbarth mewn ffordd gynaliadwy sy'n gwella trefniadau tai pobl, ond hefyd eu hiechyd a'u llesiant cyffredinol o fewn ystyriaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Felly, rydym wedi bod yn falch iawn o gydweithrediad y cynghorau a'r landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn y cynllun hwnnw, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda hwy yn y dyfodol.

15:05
Y Diwydiant Tai
The Housing Industry

6. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu’r diwydiant tai yn ystod y cyfyngiadau symud COVID-19? OQ56224

6. What action is the Welsh Government taking to protect the housing industry during the COVID-19 lockdown? OQ56224

Thank you, David. We've undertaken a range of actions to protect and support the housing industry across all tenures during the COVID-19 lockdowns. Our action includes the provision of financial support, sustained investment and working collaboratively to develop guidance for safe working across the industry as a whole.

Diolch, David. Rydym wedi cyflawni ystod o gamau gweithredu i ddiogelu a chefnogi'r diwydiant tai ar draws pob math o ddeiliadaeth yn ystod cyfyngiadau symud COVID-19. Mae ein camau gweithredu yn cynnwys darparu cymorth ariannol, buddsoddiad parhaus a chydweithio i ddatblygu canllawiau ar gyfer gweithio'n ddiogel ar draws y diwydiant cyfan.

Thank you for that answer, Minister. I'm deeply concerned about the SME sector, which is reliant on the sort of housing improvement that can often be easily postponed, especially in a time of great instability. So, I wonder what you're doing in terms of providing assistance. And also how are specific schemes, like the Self Build Wales scheme, which is looking to encourage people to build their own homes, often with SMEs—in fact, nearly exclusively so—to ensure that schemes like that, which was, unfortunately, just announced at the beginning of the lockdown, to ensure that that is up and running and will work well in the future?

Diolch ichi am yr ateb hwnnw, Weinidog. Rwy'n pryderu'n fawr am y sector busnesau bach a chanolig, sy'n dibynnu ar y math o waith gwella tai sy'n gallu cael ei ohirio'n hawdd yn aml, yn enwedig mewn cyfnod o ansefydlogrwydd mawr. Felly, rwy'n meddwl tybed beth rydych yn ei wneud yn nhermau darparu cymorth. A hefyd sut y mae cynlluniau penodol, fel cynllun Hunanadeiladu Cymru, sy'n ceisio annog pobl i adeiladu eu cartrefi eu hunain, yn aml gyda busnesau bach a chanolig—mewn gwirionedd, bron yn gyfan gwbl—i sicrhau bod cynlluniau fel hynny, a gyhoeddwyd, yn anffodus, ar ddechrau'r cyfyngiadau symud, yn mynd rhagddynt ac y byddant yn gweithio'n dda yn y dyfodol?

We have maintained regular contact with the industry through our house builder engagement programme and the construction forum and its sub-groups, which my colleague Lee Waters chairs, but I attend. Through the construction forum, we have developed a recovery plan—COVID's the standing item on the agenda—to address the issues the industry faces, which I know David Melding will be very familiar with—so, supply chain issues, outbreaks in the workforce track and trace or onsite testing regimes where projects are being held up by people being asked to self-isolate and so on. We've also continued collaborative working in matters relating to early payment, procurement. And I'm very pleased indeed to say that we've managed to put together a pipeline to ensure cash flow and awareness of work opportunities particularly for SMEs across the piste. So, they've been very pleased to work with us to make sure that that pipeline is in place. And we've also got a number of funds, which are available for SMEs—specifically targeted at them, in fact—across Wales, managed by the Development Bank of Wales, including, for example, the stalled sites fund and so on.

The other thing we've been doing with the industry, which I know will be of particular interest to David Melding, is that we've been working with them to understand what the social house space standards are to encourage builders who are building small numbers of houses across Wales—plots of five houses and so on—to build to those standards, to allow, if there are cash flow or market difficulties, RSLs and councils to buy off-plan from those builders, to assist with cash flow and to keep them alive and in the market and in the procurement cycle. So, we've been doing a range of work with SME providers, as I say, across Government, to make sure that the industry as a whole stays afloat, and that we can assist if there's market volatility as the pandemic unfolds.

Rydym wedi cadw mewn cysylltiad rheolaidd â'r diwydiant drwy ein rhaglen ymgysylltu ag adeiladwyr tai a'r fforwm adeiladu a'i is-grwpiau, dan gadeiryddiaeth fy nghyd-Aelod, Lee Waters, ond rwy'n eu mynychu. Drwy'r fforwm adeiladu, rydym wedi datblygu cynllun adfer—COVID yw'r eitem sefydlog ar yr agenda—i fynd i'r afael â'r problemau y mae'r diwydiant yn eu hwynebu, y gwn y bydd David Melding yn gyfarwydd iawn â hwy—felly, materion yn ymwneud â'r gadwyn gyflenwi, achosion o fewn systemau tracio ac olrhain y gweithlu neu drefniadau profi ar safleoedd lle mae prosiectau'n cael eu gohirio oherwydd bod angen i bobl hunanynysu ac yn y blaen. Rydym hefyd wedi parhau i gydweithio ar faterion sy'n ymwneud â chaffael a thalu cynnar. Ac rwy'n falch iawn o ddweud bod gennym nifer o bethau yn yr arfaeth i sicrhau llif arian ac ymwybyddiaeth o gyfleoedd gwaith yn enwedig i fusnesau bach a chanolig yn gyffredinol. Felly, maent wedi bod yn falch iawn o weithio gyda ni i sicrhau bod y pethau hynny ar waith. Ac mae gennym hefyd nifer o ffynonellau cyllid, sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig—wedi'u targedu'n benodol atynt, mewn gwirionedd—ym mhob rhan o Gymru, a reolir gan Fanc Datblygu Cymru, gan gynnwys, er enghraifft, y gronfa safleoedd segur ac yn y blaen.

Y peth arall rydym wedi bod yn ei wneud gyda'r diwydiant, a gwn y bydd hyn o ddiddordeb arbennig i David Melding, yw gweithio gyda hwy i ddeall beth yw safonau gofod tai cymdeithasol i annog adeiladwyr sy'n adeiladu niferoedd bach o dai ledled Cymru—lleiniau o bum tŷ ac yn y blaen—i adeiladu yn unol â'r safonau hynny, er mwyn caniatáu, os oes anawsterau llif arian neu anawsterau yn y farchnad, i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a chynghorau brynu tai oddi ar y cynllun gan yr adeiladwyr hynny, i gynorthwyo gyda llif arian ac i'w cadw'n hyfyw ac yn y farchnad ac yn y cylch caffael. Felly, rydym wedi bod yn gwneud amrywiaeth o waith gyda darparwyr bach a chanolig, fel y dywedaf, ar draws y Llywodraeth, i sicrhau bod y diwydiant cyfan yn goroesi, a gallwn gynorthwyo os oes ansefydlogrwydd yn y farchnad wrth i'r pandemig ddatblygu.

Cymorth Tai
Housing Support

7. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gymorth tai i gymunedau ym Mlaenau'r Cymoedd yn y cyfnod ar ôl COVID-19? OQ56237

7. Will the Minister make a statement on post-COVID housing support for communities in the Heads of the Valleys? OQ56237

Thank you, Alun. We've continued to provide support for affordable housing with all communities through the delivery of our 20,000 affordable homes target. Our record levels of investment are seeing benefits for housing in all areas, including in the Heads of the Valleys.

Diolch, Alun. Rydym wedi parhau i ddarparu cymorth ar gyfer tai fforddiadwy gyda phob cymuned drwy gyflawni ein targed o 20,000 o dai fforddiadwy. Mae ein lefelau buddsoddi uchaf erioed wedi esgor ar fanteision i dai ym mhob ardal, gan gynnwys ym Mlaenau'r Cymoedd.

I'm grateful to you for that, Minister; I think that part of the overall position taken by the Government has been very successful over the last five years. But you will have seen the reports, which I asked the First Minister about yesterday, which have demonstrated very clearly that areas such as Blaenau Gwent and the Heads of the Valleys region will suffer disproportionately as a consequence of the COVID pandemic. So, I'd be interested to understand how your department is able to provide additional support for house building, house ownership, house development in areas such as Blaenau Gwent, to ensure that our whole community can join in the recovery from this pandemic?

Rwy'n ddiolchgar i chi am hynny, Weinidog; credaf fod y rhan honno o safbwynt cyffredinol y Llywodraeth wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y pum mlynedd diwethaf. Ond fe fyddwch wedi gweld yr adroddiadau, y gofynnais i'r Prif Weinidog amdanynt ddoe, sydd wedi dangos yn glir iawn y bydd ardaloedd fel Blaenau Gwent ac ardal Blaenau'r Cymoedd yn dioddef yn anghymesur o ganlyniad i'r pandemig COVID. Felly, byddai gennyf ddiddordeb mewn deall sut y gall eich adran ddarparu cymorth ychwanegol ar gyfer adeiladu tai, perchentyaeth a datblygu tai mewn ardaloedd fel Blaenau Gwent, er mwyn sicrhau y gall ein cymuned gyfan ymuno yn yr adferiad o'r pandemig hwn?

Thank you, Alun. We've very keen on ensuring, for example, in our—. We've got our optimised retrofit programme where, as you'll know, we'll be working with a range of registered social landlords and councils across Wales to understand what a retrofit programme looks like for all housing stock in Wales, and we're very keen to have done that in combination with the Minister for Education and the Minister for Economy, Transport and North Wales. The reason for that is to ensure that the skills mix that comes out of those programmes is able to be translated into jobs on the ground in communities such as Blaenau Gwent, the top of the Heads of the Valleys and, indeed, through the Valleys taskforce that you were instrumental in setting up and is still very active in this area.

We’re also investing additional moneys into the housing support grant, another £40 million into the housing support grant, bringing the overall total to £166 million, seven hundred and six—£166,763,000. That’s a hard figure to say, it turns out. That brings a transformational change in housing in particular, but, of course, it provides a large number of jobs in the support services necessary, and the reason that those jobs are particularly interesting is because, of course, they're spread throughout Wales, they're in every community in Wales, and they're accessible. We're making sure that, in partnership with a number of our stakeholder organisations we ensure that those jobs are available to local people to support people in their local housing.

And the last scheme, there are a large number of schemes, but the last scheme I want to particularly mention is the £10 million to roll out the empty homes grant scheme across the Valleys taskforce area. We've had over 600 applications in total across phase 1 and phase 2, and that's to bring a large number of the older empty homes back into beneficial use for those communities. That has two beneficial things, it brings much needed work for renovation SMEs in those areas, and, of course, it reinvigorates communities by having people come back to live and work in the area. So, I'm delighted to say there are a number of initiatives going on.

Diolch, Alun. Rydym yn awyddus iawn i sicrhau, er enghraifft, yn ein—. Mae gennym ein rhaglen ôl-osod er mwyn optimeiddio lle byddwn, fel y gwyddoch, yn gweithio gydag amrywiaeth o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a chynghorau ledled Cymru i ddeall sut y mae rhaglen ôl-osod yn edrych ar gyfer yr holl stoc dai yng Nghymru, ac rydym yn awyddus iawn i wneud hynny ar y cyd â'r Gweinidog Addysg a Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru. Y rheswm am hynny yw er mwyn sicrhau bod y gymysgedd sgiliau sy'n deillio o'r rhaglenni hynny'n arwain at swyddi ar lawr gwlad mewn cymunedau fel Blaenau Gwent, ar ben uchaf Blaenau'r Cymoedd, ac yn wir, drwy dasglu'r Cymoedd yr oeddech yn allweddol yn y gwaith o'i sefydlu ac sy'n dal i fod yn weithgar iawn yn y maes hwn.

Rydym hefyd yn buddsoddi arian ychwanegol mewn grant cynnal tai, £40 miliwn arall yn y grant cynnal tai, gan ddod â'r cyfanswm i £166,763,000. Dyna ffigur anodd i'w ddweud. Mae hwnnw'n esgor ar newid trawsnewidiol ym maes tai yn arbennig, ond wrth gwrs, mae'n darparu nifer fawr o swyddi yn y gwasanaethau cymorth angenrheidiol, a'r rheswm fod y swyddi hynny'n arbennig o ddiddorol yw oherwydd eu bod wedi'u gwasgaru ledled Cymru wrth gwrs, maent ym mhob cymuned yng Nghymru, ac maent yn hygyrch. Mewn partneriaeth â nifer o'n sefydliadau rhanddeiliaid, rydym yn sicrhau bod y swyddi hynny ar gael i bobl leol i gefnogi pobl yn eu tai lleol.

A'r cynllun diwethaf, mae nifer fawr o gynlluniau, ond y cynllun diwethaf yr hoffwn ei grybwyll yn arbennig yw'r £10 miliwn i gyflwyno'r cynllun grant cartrefi gwag ar draws ardal tasglu'r Cymoedd. Rydym wedi cael dros 600 o geisiadau i gyd ar draws cam 1 a cham 2, a bwriad y cynllun yw dod â nifer fawr o'r cartrefi gwag hŷn yn ôl i ddefnydd buddiol ar gyfer y cymunedau hynny. Mae dwy fantais i hynny, mae'n rhoi gwaith mawr ei angen i fusnesau adnewyddu bach a chanolig yn yr ardaloedd hynny, ac wrth gwrs, mae'n ailfywiogi cymunedau drwy gael pobl i ddychwelyd i fyw a gweithio yn yr ardal. Felly, rwy'n falch iawn o ddweud bod nifer o fentrau ar y gweill.

15:10
Gwasanaethau Diogelu'r Cyhoedd
Public Protection Services

8. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru yn meithrin cydnerthedd o fewn gwasanaethau diogelu'r cyhoedd ym maes llywodraeth leol? OQ56235

8. Will the Minister provide an update on how the Welsh Government is building resilience within public protection services in local government? OQ56235

Thank you, Lynne. As you know, public protection services have been a vital part of Wales’s response to the impacts of the pandemic and we're really, really grateful to public protection services in local authorities, in particular, for having stepped forward to help us out during this pandemic. Without them, we would certainly not have had the level of test, trace and protect, for example, that we've had in Wales, in stark contrast to across the boundary. Additional funding has been provided to local authorities through the local government hardship fund to strengthen that capacity.

Diolch, Lynne. Fel y gwyddoch, mae gwasanaethau diogelu'r cyhoedd wedi bod yn rhan hanfodol o ymateb Cymru i effeithiau'r pandemig ac rydym yn wirioneddol ddiolchgar i wasanaethau diogelu'r cyhoedd mewn awdurdodau lleol, yn arbennig, am ein cynorthwyo yn ystod y pandemig hwn. Hebddynt, yn sicr ni fyddem wedi cael y lefel o brofi, olrhain a diogelu, er enghraifft, a gawsom yng Nghymru, mewn cyferbyniad llwyr â'r sefyllfa ar draws y ffin. Darparwyd arian ychwanegol i awdurdodau lleol drwy'r gronfa galedi llywodraeth leol i gryfhau'r capasiti hwnnw.

Thank you, Minister, and I'd like to take this opportunity to place on record my heartfelt thanks to the public protection team at Torfaen County Borough Council, who've worked tirelessly in fast-changing circumstances to help keep people in Torfaen safe during the pandemic. The pandemic has definitely brought into sharper relief than ever before the vital role of health protection services in Wales, and I really welcome the recommendation of the chief medical officer that there should be a review of health protection services and enhanced funding for these services. What steps will the Minister therefore take, moving forward, in partnership with local government, to implement the chief medical officer's recommendation and to make sure that we have in place the robust and integrated system of health protection necessary to respond to future health threats? 

Diolch, Weinidog, a hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gofnodi fy niolch o galon i'r tîm diogelu'r cyhoedd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, sydd wedi gweithio'n ddiflino mewn amgylchiadau sy'n newid yn gyflym i helpu i gadw pobl yn Nhorfaen yn ddiogel yn ystod y pandemig. Mae'r pandemig yn bendant wedi dangos yn fwy nag erioed o'r blaen, pa mor hanfodol yw rôl gwasanaethau diogelu iechyd yng Nghymru, ac rwy'n llwyr groesawu argymhelliad y prif swyddog meddygol y dylid cynnal adolygiad o wasanaethau diogelu iechyd a sicrhau mwy o gyllid ar gyfer y gwasanaethau hyn. Pa gamau y bydd y Gweinidog yn eu cymryd felly, wrth symud ymlaen, mewn partneriaeth â llywodraeth leol, i weithredu argymhelliad y prif swyddog meddygol ac i sicrhau bod gennym y system gadarn ac integredig o ddiogelu iechyd sy'n angenrheidiol i ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol?

Thank you, Lynne. I also, as I said, echo your support and thanks to the public protection team in Torfaen and, indeed, across Wales, who have worked so hard to make sure that public health is protected in these very difficult times. Environmental health officers, trading standards, licensing teams are also leading on the response to the pandemic in local authorities. We're delighted to have provided £2.5 million through the hardship fund specifically to support local authorities in building up the capacity of those teams. These are teams that were thought previously as being back-office staff that might have been surplus to requirements, and it shows the folly of not understanding the integrated nature of local government. When you face a crisis such as this, these back-office staff suddenly seem to be the ones actually keeping us all alive, so it's a welcome lesson to have learnt.

As we said in setting out the draft budget, we recognise the ongoing impact of the pandemic, and given the uncertainty, we are considering COVID-specific funding as part of the final budget to make sure that those staff can be protected in their employment and the additional staff can also be provided going forward. We're very, of course, happy to work with the CMO and Public Health Wales in making sure that we understand the resilience aspects of that, the integration between public health in local authorities and with the health service and social care and so on. This is an integrated system, and that's never been more clear than in the last year. So, we're absolutely happy to work alongside the CMO in making sure that we have the most resilient service—attractive service as well, actually—for people to come into, going forward. 

Diolch, Lynne. Rwyf innau hefyd, fel y dywedais, yn adleisio eich cefnogaeth a'ch diolch i'r tîm diogelu'r cyhoedd yn Nhorfaen, a ledled Cymru yn wir, sydd wedi gweithio mor galed i sicrhau bod iechyd y cyhoedd yn cael ei ddiogelu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae swyddogion iechyd yr amgylchedd, safonau masnach a thimau trwyddedu hefyd yn arwain yr ymateb i'r pandemig mewn awdurdodau lleol. Rydym yn falch iawn o fod wedi darparu £2.5 miliwn drwy'r gronfa galedi yn benodol ar gyfer helpu awdurdodau lleol i feithrin capasiti'r timau hynny. Arferid meddwl mai timau o staff cefn swyddfa oedd y rhain nad oedd fawr o angen amdanynt o bosibl, ac mae'n dangos y ffolineb o fethu deall natur integredig llywodraeth leol. Pan fyddwch yn wynebu argyfwng fel hwn, mae'n ymddangos yn sydyn iawn mai'r staff cefn swyddfa hyn yw'r rhai sy'n ein cadw ni i gyd yn fyw, felly mae'r ffaith bod y wers hon wedi cael ei dysgu yn rhywbeth i'w groesawu.

Fel y dywedasom wrth osod y gyllideb ddrafft, rydym yn cydnabod effaith barhaus y pandemig, ac o ystyried yr ansicrwydd, rydym yn ystyried cyllid sy'n benodol i COVID fel rhan o'r gyllideb derfynol i sicrhau y gellir diogelu'r staff hynny yn eu gwaith a sicrhau y gellir darparu'r staff ychwanegol hynny yn y dyfodol hefyd. Wrth gwrs, rydym yn hapus i weithio gyda'r prif swyddog meddygol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau ein bod yn deall yr agweddau cydnerthedd yn hynny, yr integreiddio rhwng iechyd y cyhoedd mewn awdurdodau lleol a'r gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol ac yn y blaen. Mae hon yn system integredig, ac nid yw hynny erioed wedi bod yn fwy clir nag y bu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Felly, rydym yn gwbl hapus i weithio ochr yn ochr â'r prif swyddog meddygol i sicrhau bod gennym y gwasanaeth mwyaf cadarn—gwasanaeth deniadol hefyd, mewn gwirionedd—i bobl ymuno ag ef yn y dyfodol.

15:15

Diolch i'r Gweinidog am yr atebion yna. 

Thank you for those responses, Minister.

3. Cwestiynau Amserol
3. Topical Questions

Cwestiynau amserol—ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau amserol yr wythnos yma.

The next item is topical questions—no topical questions were received this week.

4. Datganiadau 90 Eiliad
4. 90-second Statements

Felly, y datganiadau 90 eiliad sydd nesaf, ac mae'r datganiad cyntaf gan David Rees. 

So, we'll move to 90-second statements, and the first statement is from David Rees.

Diolch, Llywydd. Tomorrow, 4 February, is World Cancer Day. It's a day when we remind ourselves of both the impact upon people of cancer and the energy that exists within communities all over the world to make progress in the fight against cancer. This year, we can also reflect upon how the fight exists alongside the challenges of a global pandemic, but we must remember that the fight is never-ending as, like coronavirus, cancer doesn't go away. It continues to affect people, and we need to ensure that the battle against it is not just continuing, but strengthens. 

This year's theme focuses on the message, 'I am and I will', and encourages us to personally commit to reducing the impact of cancer. Now, I'm sure that, like all Members, I, as the Member for Aberavon and chair of the cross-party group on cancer, will continue to take personal positive action and will always call for the prioritisation of cancer diagnostic services during this pandemic. The urgency for early diagnosis has not changed. We know that the rapid rise of COVID-19 infections and hospitalisations has put tremendous pressure upon services, and I thank our staff who are working hard to ensure that cancer diagnoses and treatments can continue safely. 

The organisers of World Cancer Day ask Governments to take action by having national cancer control plans. I am proud that, here in Wales, we benefit from the single cancer pathway set out by the Welsh Government, but, due to the pandemic, it is likely that 3,500 people could now have missed a cancer diagnosis in Wales. There is much to do to catch those missed diagnoses. We cannot let this virus take away the need to attend our GP practices, whether it's for a cough, a lump or any other worrying symptom. So, today, let us all recommit to continuing the fight against cancer and encouraging people to seek help if they believe something is not right.  

Diolch, Lywydd. Yfory, 4 Chwefror, yw Diwrnod Canser y Byd. Ar y diwrnod hwn, byddwn yn atgoffa ein hunain o'r effaith y mae canser yn ei chael ar bobl a'r egni sy'n bodoli mewn cymunedau ym mhob rhan o'r byd i wneud cynnydd yn y frwydr yn erbyn canser. Eleni, gallwn hefyd ystyried sut y mae'r frwydr yn bodoli ochr yn ochr â heriau pandemig byd-eang, ond mae'n rhaid inni gofio nad yw'r frwydr byth yn dod i ben oherwydd, fel coronafeirws, nid yw canser yn diflannu. Mae'n parhau i effeithio ar bobl, ac mae angen inni sicrhau bod y frwydr yn ei erbyn nid yn unig yn parhau ond yn cryfhau. 

Mae'r thema eleni yn canolbwyntio ar y neges, 'Rwyf fi ac fe wnaf', ac mae'n ein hannog i ymrwymo'n bersonol i leihau effaith canser. Nawr, rwy'n siŵr, fel pob Aelod, y byddaf fi, fel yr Aelod dros Aberafan a chadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar ganser, yn parhau i gymryd camau cadarnhaol personol a byddaf bob amser yn galw am flaenoriaethu gwasanaethau diagnostig canser yn ystod y pandemig hwn. Nid yw'r angen brys am ddiagnosis cynnar wedi newid. Gwyddom fod y cynnydd cyflym mewn heintiau COVID-19 a'r derbyniadau i ysbytai wedi rhoi pwysau aruthrol ar wasanaethau, ac rwy'n diolch i'n staff sy'n gweithio'n galed i sicrhau y gall diagnosis a thriniaethau canser barhau'n ddiogel.

Mae trefnwyr Diwrnod Canser y Byd yn gofyn i Lywodraethau weithredu drwy gael cynlluniau rheoli canser cenedlaethol. Rwy'n falch ein bod ni yma yng Nghymru yn elwa o'r llwybr canser sengl a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, ond oherwydd y pandemig, mae'n debygol y gallai 3,500 o bobl fod wedi methu diagnosis o ganser yng Nghymru erbyn hyn. Mae llawer i'w wneud i ganfod pob diagnosis a gollwyd. Ni allwn adael i'r feirws hwn ddileu'r angen i fynychu ein meddygfeydd, boed hynny ar gyfer peswch, lwmp neu unrhyw symptom arall sy'n peri pryder. Felly, heddiw, gadewch i ni i gyd ailymrwymo i barhau â'r frwydr yn erbyn canser ac annog pobl i ofyn am gymorth os ydynt yn amau bod rhywbeth o'i le.  

Diolch, Llywydd. I'd like to congratulate Pontyberem's Jonny Clayton on winning his first individual televised darts title. The 46-year-old Welshman fought back from 5-3 down to beat Mervyn King 11-8 in the Masters final in Milton Keynes last week. He's considering quitting work as a Carmarthenshire County Council plasterer to concentrate on his darts. Jonny Clayton has previously recently described darts as his 'hobby'.

'I don't know if I'm going to finish work',

he said after his famous win,

'I'll see. I don't know.' 

He'll discuss the prospect of continuing full-time concentrating on darts with his wife Elen and his children after he arrives home, having won that valuable prize at the Masters.

In November, he and his fellow Welshman Gerwyn Price won the World Cup of Darts. Jonny hopes Welsh success will continue for the next five or 10 years. He added:

'It's a great feeling to be Welsh at the moment in the darts world.'

The community of Pontyberem is rightly proud of this citizen of the Gwendraeth valley. His stunning achievement has inspired council leader Emlyn Dole and poet Aneirin Karadog to write limericks and poetry to celebrate his win. I'll spare the Senedd Emlyn's limerick, but Emlyn has said what an honour it is to have a world champion on the council's payroll. Last November he said:

'We are immensely proud of Jonny and all that he has achieved. What a fantastic achievement for him to lift the trophy for his country in the sport that he loves. Jonny is a valued member of the Carmarthenshire council team, and he's as talented at his plastering as he is at his darts.'

Emlyn added:

'As with any member of staff representing their country in elite sports, we have given Jonny our full support to ensure he can work his day-job as well as having the time to train and compete.'

I suspect that Emlyn will now be considering, after this latest win, whether the council could offer Jonny a sabbatical to pursue his darts career full time. 

As the poet Aneirin Karadog wrote:   

Diolch, Lywydd. Hoffwn longyfarch Jonny Clayton o Bontyberem ar ennill ei deitl dartiau unigol cyntaf ar y teledu. Roedd y Cymro 46 oed ar ei hôl hi o 5-3 i ddechrau ond fe frwydrodd yn ôl i guro Mervyn King o 11-8 yn ystod rownd derfynol Meistri'r PDC yn Milton Keynes yr wythnos diwethaf. Mae'n ystyried rhoi'r gorau i weithio fel plastrwr yng Nghyngor Sir Caerfyrddin i ganolbwyntio ar ei ddartiau. Yn ddiweddar, disgrifiodd Jonny Clayton ddartiau fel ei 'hobi'.

Nid wyf yn gwybod a ydw i'n mynd i roi'r gorau i weithio,

meddai ar ôl ei fuddugoliaeth enwog,

Caf weld. Nid wyf yn gwybod.

Dywedodd y byddai'n trafod y posibilrwydd o barhau i ganolbwyntio ar ddartiau'n llawnamser gyda'i wraig Elen a'i blant ar ôl iddo gyrraedd adref, ar ôl ennill y wobr werthfawr honno yn rownd derfynol Meistri'r PDC.

Ym mis Tachwedd, enillodd ef a'i gyd-Gymro, Gerwyn Price, Gwpan Dartiau'r Byd. Mae Jonny yn gobeithio y bydd llwyddiant Cymru yn parhau am y pum mlynedd neu 10 mlynedd nesaf. Ychwanegodd:

Mae'n deimlad gwych bod yn Gymro ar yr adeg hon yn y byd dartiau.

Mae cymuned Pontyberem yn falch iawn o'r dinesydd hwn o gwm Gwendraeth. Mae ei gyflawniad syfrdanol wedi ysbrydoli arweinydd y cyngor Emlyn Dole a'r bardd Aneirin Karadog i ysgrifennu limrigau a cherddi i ddathlu ei fuddugoliaeth. Nid wyf am adrodd limrig Emlyn i'r Senedd, ond mae Emlyn wedi dweud cymaint o anrhydedd yw cael pencampwr byd ar gyflogres y cyngor. Fis Tachwedd diwethaf dywedodd:

Rydym yn hynod falch o Jonny a'r cyfan y mae wedi'i gyflawni. Am gyflawniad gwych oedd iddo godi'r tlws dros ei wlad yn y gamp y mae'n ei charu. Mae Jonny yn aelod gwerthfawr o dîm cyngor Sir Gaerfyrddin, ac mae'r un mor dalentog yn plastro ag y mae yn taflu dartiau.

Ychwanegodd Emlyn:

Fel gydag unrhyw aelod o staff sy'n cynrychioli eu gwlad mewn chwaraeon elît, rydym wedi rhoi ein cefnogaeth lawn i Jonny i sicrhau y gall weithio ei swydd bob dydd yn ogystal â chael amser i hyfforddi a chystadlu.

Rwy'n tybio y bydd Emlyn yn ystyried yn awr, ar ôl y fuddugoliaeth ddiweddaraf hon, tybed a allai'r cyngor gynnig cyfnod sabothol i Jonny allu dilyn ei yrfa ddartiau'n llawnamser. 

Fel yr ysgrifennodd y bardd Aneirin Karadog:   

'Drwy’r holl wlad fe lygadai’r llwyth un dart; / aeth ar daith mor esmwyth / o dy blaid i’r dwbwl wyth, / o’i dowlu dros dy dylwyth.'

As one, Wales gazed on that one dart, / so true its flight / to the double in sight, / when thrown for those who hold your heart.

With apologies to Aneirin for the awful pronunciation. Jonny, Pontyberem is very, very proud of you, and so is Wales. Da iawn. 

Gydag ymddiheuriadau i Aneirin am yr ynganu ofnadwy. Jonny, mae Pontyberem yn falch iawn ohonoch, a Chymru hefyd. Da iawn.

Thank you, Presiding Officer. I'd like to pay tribute to Captain Sir Tom Moore, who was born on 30 April 1920 in West Yorkshire. His mother and father ran a successful construction company. His father was deaf and the sense of loneliness that this condition made his father feel stayed with Sir Tom and become one of the causes he championed through the course of his life. He married his second wife Pamela in 1968 and they had two daughters, Lucy and Hannah. Sadly, the last 10 years of Pamela's life were spent battling the effects of dementia. This battle again reinforced Sir Tom's belief in the need to campaign to help people overcome the effects of loneliness. Captain Sir Tom saw active service in the far east, holding the rank of captain in the Duke of York regiment during the second world war, and, as we've all witnessed, he wore his service medals with such pride and passion. He was, however, not romantic about the terrible effects of war on people's lives and said of his experience, 'I wasn't a hero; I was just lucky. I hope there are no more wars; they are fruitless things.'

The last 12 months of his life have been truly remarkable—recovering from a fall that broke a rib, punctured a lung and shattered his hip to raising nearly £40 million for various charities and becoming a national hero and treasure at a time of national emergency. While I'm sure there are many that have shed a tear at Sir Tom's passing, he did not fear death, and I will close on his thoughts:

'Some people can't bear the thought of death, but I draw strength from it...if tomorrow is my last day, if all those I loved are waiting for me, then that tomorrow will be a good day too.'

Thank you, sir. You were truly a remarkable son, brother, soldier, husband, father and grandfather and an all-round thoroughly decent human being.

Diolch i chi, Lywydd. Hoffwn dalu teyrnged i Capten Syr Tom Moore, a aned ar 30 Ebrill 1920 yng Ngorllewin Swydd Efrog. Roedd ei fam a'i dad yn rhedeg cwmni adeiladu llwyddiannus. Roedd ei dad yn fyddar a bu i'r ymdeimlad o unigrwydd a deimlai ei dad yn sgil y cyflwr hwn aros gyda Syr Tom a dod yn un o'r achosion a hyrwyddodd drwy gydol ei oes. Priododd ei ail wraig Pamela ym 1968 a chawsant ddwy ferch, Lucy a Hannah. Yn anffodus, treuliodd Pamela 10 mlynedd olaf ei hoes yn brwydro yn erbyn effeithiau dementia. Unwaith eto, fe wnaeth y frwydr hon atgyfnerthu cred Syr Tom yn yr angen i ymgyrchu i helpu pobl i oresgyn effeithiau unigrwydd. Bu Capten Syr Tom ar wasanaeth gweithredol yn y dwyrain pell, fel capten yng nghatrawd Dug Efrog yn ystod yr ail ryfel byd, ac fel y gwelsom , gwisgai ei fedalau gwasanaeth gyda chymaint o falchder ac angerdd. Fodd bynnag, nid oedd yn rhamantu ynglŷn ag effeithiau ofnadwy rhyfel ar fywydau pobl a dywedodd am ei brofiad, 'Nid oeddwn yn arwr; roeddwn yn lwcus, dyna'i gyd. Rwy'n gobeithio na fydd rhagor o ryfeloedd; maent yn bethau di-fudd.'

Mae 12 mis olaf ei fywyd wedi bod yn wirioneddol rhyfeddol—gwella o gwymp a barodd iddo dorri asen, cael twll yn ei ysgyfaint a chwalu ei glun i godi bron i £40 miliwn ar gyfer elusennau amrywiol a dod yn arwr a thrysor cenedlaethol ar adeg o argyfwng cenedlaethol. Er fy mod yn siŵr fod sawl un wedi colli deigryn ar ôl clywed am farwolaeth Syr Tom, nid oedd yn ofni marwolaeth, ac rwyf am gloi gyda'i fyfyrdodau:

Ni all rhai pobl oddef y syniad o farwolaeth, ond mae'n rhoi nerth i mi... os mai yfory yw fy niwrnod olaf, os yw pawb a gerais yn aros amdanaf, bydd yr yfory hwnnw'n ddiwrnod da hefyd.

Diolch, syr. Roeddech yn fab, yn frawd, yn filwr, yn ŵr, yn dad ac yn dad-cu rhyfeddol ac yn ddyn da hyd fêr eich esgyrn.

15:20
5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: 'Clyw fy nghân: ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw'
5. Debate on the Culture, Welsh Language and Communications Report: 'Turn up the volume: an inquiry into the live music industry'

Yr eitem nesaf, felly, yw'r ddadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 'Clyw fy nghân: ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw'. Galw ar Gadeirydd y pwyllgor i wneud y cynnig—Bethan Sayed.

The next item is a debate on the Culture, Welsh Language and Communications Committee report, 'Turn up the volume: an inquiry into the live music industry', and I call on the committee Chair to move the motion—Bethan Sayed.

Cynnig NDM7575 Bethan Sayed

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 'Clyw fy nghân: ymchwiliad i’r diwydiant cerddoriaeth fyw', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Rhagfyr 2020.

Motion NDM7575 Bethan Sayed

To propose that the Senedd:

Notes the report of the Culture, Welsh Language and Communications Committee, 'Turn up the volume: an inquiry into the live music industry', laid in the Table Office on 17 December 2020.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Diolch for the introduction, and thank you to Helen Mary Jones who was the Chair in my absence, who did a lot of work during the pandemic to discuss the impact on the music industry. And sadly, the pandemic affected the launch of this report, which was supposed to happen during the first week of the initial lockdown, I believe. I'd like to thank all the bands and all the artists as well that contributed to this inquiry. We didn't have the usual suspects; we had bands like Valhalla Awaits, we had the Joy Formidable—my favourite band—in, we had DJs like Bethan Elfyn giving evidence, all inspiring us to understand how important live music is to our lives. But we can't ignore the fact that the pandemic has decimated the music industry here in Wales and, unlike other nations, like Scotland and England, where some things were able to open and some music venues were able to practice their craft, Wales did not do that. I have a quote here from the band Buffalo Summer, and, despite the fact that I'm an independent Chair, I will say that the quote is amazing: 'We were on tour when the first lockdown happened and now we're unable to make a living from music. With the shambles of Brexit, I don't know if we will ever tour Europe again. Westminster has let our country down. The only way out is independence.' So, this is how it's affected bands the length and breadth of Wales and I'm sure I will speak for a lot of other people in the industry—not only those in bands, but the behind-the-scene workers, sound engineers, theatre producers, all being affected by this.

In terms of the need for support beyond March 2021, the Welsh Government's culture recovery fund will take us up to March 2021 and many people have utilised that particular scheme, but the Deputy Minister has said in his budget paper that:

'Our intention is to provide additional funding for recovery for 2021-22, but the scale and the approach has not yet been determined at this early stage.'

Well, I would dispute that we are at an early stage, when the current funding comes to an end in March, and I would urge the Deputy Minister to come up with an idea as to whether any funding will continue for those in the sector, and is it reliant on Westminster money. We would like to hear that from you today.

In relation to support for the self-employed, well, our inquiries into the pandemic have shown time and time again that there have been gaps in employment support for those who work in the arts and the creative industries, with many getting left out of the situation altogether. UK Music has estimated that 72 per cent of the sector are self-employed and the Musicians' Union told us that a third of their members cannot access the self-employment income support scheme for a variety of reasons. Now we know that the Welsh Government, along with local councils, have launched the freelancer scheme, and I think that has been something that has been different to other UK nations, so I would say that has been something positive to welcome. But we also know that there have been problems with people being able to utilise that scheme, so I would hope that, if there are any such schemes in the future, we could iron out some of those initial problems.

Diolch am y cyflwyniad, a diolch i Helen Mary Jones a oedd yn Gadeirydd yn fy absenoldeb, ac a wnaeth lawer o waith yn ystod y pandemig i drafod yr effaith ar y diwydiant cerddoriaeth. Ac yn anffodus, effeithiodd y pandemig ar lansiad yr adroddiad hwn, a oedd i fod i ddigwydd yn ystod wythnos gyntaf y cyfyngiadau symud cyntaf, rwy'n credu. Hoffwn ddiolch i'r holl fandiau a'r holl artistiaid hefyd a gyfrannodd at yr ymchwiliad hwn. Nid chawsom y bobl arferol; cawsom fandiau fel Valhalla Awaits, cawsom y Joy Formidable—fy hoff fand—i mewn, cawsom ambell i DJ fel Bethan Elfyn i roi tystiolaeth, a phob un yn ein hysbrydoli i ddeall pa mor bwysig yw cerddoriaeth fyw i'n bywydau. Ond ni allwn anwybyddu'r ffaith bod y pandemig wedi dinistrio'r diwydiant cerddoriaeth yma yng Nghymru ac yn wahanol i wledydd eraill, fel yr Alban a Lloegr, lle roedd rhai pethau'n gallu agor a rhai lleoliadau cerddoriaeth yn gallu ymarfer eu crefft, ni wnaeth Cymru hynny. Mae gennyf ddyfyniad yma gan y band Buffalo Summer, ac er fy mod yn Gadeirydd annibynnol, fe ddywedaf fod y dyfyniad yn anhygoel: 'Roeddem ar daith pan ddigwyddodd y cyfyngiadau symud cyntaf a nawr nid ydym yn gallu gwneud bywoliaeth o gerddoriaeth. Gyda llanast Brexit, nid wyf yn gwybod a fyddwn ni byth yn mynd ar daith o amgylch Ewrop eto. Mae San Steffan wedi siomi ein gwlad. Yr unig ffordd allan yw annibyniaeth.' Felly, dyma sut y mae wedi effeithio ar fandiau ar hyd a lled Cymru ac rwy'n siŵr fy mod yn siarad ar ran llawer o bobl eraill yn y diwydiant—nid yn unig y rhai mewn bandiau, ond y gweithwyr y tu ôl i'r llen, peirianwyr sain, cynhyrchwyr theatr, maent i gyd wedi cael eu heffeithio gan hyn.

O ran yr angen am gymorth y tu hwnt i fis Mawrth 2021, bydd gennym gronfa adferiad diwylliannol Llywodraeth Cymru hyd at fis Mawrth 2021 ac mae llawer o bobl wedi defnyddio'r cynllun penodol hwnnw, ond mae'r Dirprwy Weinidog wedi dweud yn ei bapur cyllideb:

Ein bwriad yw darparu cyllid adferiad ychwanegol ar gyfer 2021-22, ond nid yw ei faint a'r dull o'i weithredu wedi'u pennu eto ar y cam cynnar hwn.

Wel, byddwn yn dadlau nad ydym ar gam cynnar, gyda'r cyllid presennol yn dod i ben ym mis Mawrth, a hoffwn annog y Dirprwy Weinidog i roi rhyw syniad a fydd unrhyw gyllid yn parhau i'r rheini yn y sector, ac a yw'n ddibynnol ar arian San Steffan. Hoffem glywed hynny gennych heddiw.

Mewn perthynas â chymorth i'r hunangyflogedig, wel, mae ein hymchwiliadau i'r pandemig wedi dangos dro ar ôl tro y bu bylchau mewn cymorth cyflogaeth i'r rhai sy'n gweithio yn y celfyddydau a'r diwydiannau creadigol, gyda llawer yn cael eu gadael allan o'r sefyllfa'n gyfan gwbl. Mae UK Music wedi amcangyfrif bod 72 y cant o'r sector yn hunangyflogedig a dywedodd Undeb y Cerddorion wrthym na all traean o'u haelodau gael mynediad at y cynllun cymorth incwm i’r hunangyflogedig am amryw o resymau. Nawr, gwyddom fod Llywodraeth Cymru, ynghyd â chynghorau lleol, wedi lansio'r cynllun gweithwyr llawrydd, a chredaf fod hwnnw wedi bod yn wahanol i wledydd eraill y DU, felly byddwn yn dweud bod hwnnw wedi bod yn rhywbeth cadarnhaol i'w groesawu. Ond gwyddom hefyd fod problemau wedi bod o ran gallu pobl i ddefnyddio'r cynllun hwnnw, felly os oes unrhyw gynlluniau o'r fath yn y dyfodol, rwy'n gobeithio y gallem ddatrys rhai o'r problemau cychwynnol hynny.

15:25

Daeth y Dirprwy Lywydd (Ann Jones) i’r Gadair.

The Deputy Presiding Officer (Ann Jones) took the Chair.

In relation to what the sector needs for restarting activity in this area, much like we have been discussing within the sports sector, those in the creative industries are asking now for some version of a road map towards being able to reopen. Now, I know the Deputy Minister said in our recent scrutiny that he finds that difficult, because, of course, we are in a pandemic, and it's very difficult to make those decisions. I do sympathise with him in that regard, but I think it's important for him and his team to discuss with the sector what can be possible in terms of reopening. For example, some small-scale venues have said that they could open in a socially distanced way and have some music provided. Pubs have been open—perhaps we could have a band in the corner when we do reopen, so that people can enjoy music as well as enjoy their pint or their glass of water.

O ran yr hyn y mae'r sector ei angen ar gyfer ailgychwyn gweithgarwch yn y maes hwn, yn debyg iawn i'r hyn rydym wedi bod yn ei drafod yn y sector chwaraeon, mae'r rheini yn y diwydiannau creadigol yn gofyn yn awr am ryw fersiwn o fap trywydd tuag at allu ailagor. Nawr, rwy'n gwybod bod y Dirprwy Weinidog wedi dweud yn ein gwaith craffu diweddar ei fod yn ei chael yn anodd gwneud hynny oherwydd ein bod mewn pandemig wrth gwrs, ac mae'n anodd iawn gwneud y penderfyniadau hynny. Rwy'n cydymdeimlo ag ef yn hynny o beth, ond rwy'n credu ei bod yn bwysig iddo ef a'i dîm drafod gyda'r sector beth allai fod yn bosibl o ran ailagor. Er enghraifft, mae rhai lleoliadau ar raddfa fach wedi dweud y gallent agor mewn ffordd sy'n cynnal mesurau cadw pellter cymdeithasol a darparu rhywfaint o gerddoriaeth. Mae tafarndai wedi bod ar agor—efallai y gallem gael band yn y gornel pan fyddwn yn ailagor, fel y gall pobl fwynhau cerddoriaeth yn ogystal â mwynhau eu peint neu eu gwydraid o ddŵr.

Wrth i ni drafod Brexit, wel, yn sicr mae effaith Brexit wedi bod yn wael iawn ar y sector, a diolch yn fawr iawn i'r cyngor celfyddydau a Chyngor Caerdydd am ymateb i'n hymchwiliad ni. Yn sicr, mae'r cyngor celfyddydau yn gywir i nodi nad yw cytundeb masnach Brexit yn caniatáu i artistiaid symud rhwng gwledydd heb rwystrau, a bydd hwn yn gwneud teithio yn Ewrop yn ddrutach ac yn fwy cymhleth o lawer. Cyhoeddwyd y cytundeb ar ôl i’r adroddiad gael ei gyhoeddi, a bydd hyn yn effeithio ar nifer ac ystod yr artistiaid o Ewrop sy’n gallu perfformio yma, a’r artistiaid o Gymru sy’n gallu teithio yn Ewrop.

O ran rhelyw'r adroddiad, mae'n bwysig dydyn ni ddim yn anghofio bod yna argymhellion sy’n mynd yn bellach na'r pandemig pan wnaethon ni edrych ar y mater yma yn wreiddiol. Felly, gwnaethon ni gynnig, er enghraifft, cefnogaeth i leoliadau ar lawr gwlad, gan gynnwys ailfeddwl rheolau trwyddedu; cefnogaeth i bobl, cefnogaeth i ddatblygu talent ac unigolion; hyrwyddo cerddoriaeth o Gymru yn benodol; a hefyd strategaeth ar gyfer llwyddiant. Dŷn ni i gyd yn ymwybodol bod y sector cerddoriaeth yn helpu ein heconomi i fyw yn iach, ac yn cefnogi busnesau lleol, ond hefyd dŷn ni'n cydnabod y ffaith bod angen strategaeth drosfwaol sy'n gallu ymgymryd â'r ffaith bod cerddoriaeth yn fwy na dim ond yr economi, ond mae'n datblygu creadigrwydd ac mae'n caniatáu i ni ddod at ein gilydd fel cymdeithas i gydweithredu. Yn sicr, mae angen celf arnom ni yn fwy nag erioed yn ystod y cyfnodau clo yma. Mae'n rhoi siawns i ni gael llonydd mewn amseroedd anodd. Mae'n rhoi siawns i ni wrando ar bodlediadau gwahanol neu ar raglenni radio fyddem ni ddim efallai wedi cael cyfle i wrando arnyn nhw os nad oeddem ni mewn sefyllfa o gyfnod clo. Felly, mae'n rhaid inni feddwl am bwysigrwydd hynny, o shanties môr ar TikTok i gôr y gwasanaeth iechyd yn dod at ei gilydd—sut mae cerddoriaeth wedi gallu uno'r genedl yn ystod y cyfnod anodd, anodd iawn yma.

I orffen, hoffwn i ddweud ei bod yn bwysig dweud pa mor ddiwyd mae'r pwyllgor wedi gweithio yn y maes yma ar yr ymchwiliad penodol yma. Dŷn ni'n falch bod y Llywodraeth wedi gwrando, hyd yn oed yn ystod prosesau'r pwyllgor—er enghraifft, dŷn ni wedi argymell bod project Forté yn cael ei estyn i bob ardal o Gymru, a dŷch chi wedi gwrando a dŷch chi'n mynd i gonsidro gwneud hynny, yn hytrach na ei fod e jest yn rhan o ardal de Cymru. Hefyd, roeddem ni wedi argymell yn yr adroddiad penodol yma eich bod chi'n cael cronfa gyllid ar gyfer diogelu lleoliadau, ac wrth gwrs dŷch chi wedi gwneud hynny, a dŷn ni'n falch iawn eich bod chi wedi cymryd y fantol a gwneud hynny.

Felly, mae'n bwysig cydnabod pa mor effeithiol mae pwyllgorau yn gallu bod. Mae lot o artistiaid wedi diolch i ni am y gwaith yn y sector. Dŷn ni wedi cael grŵp arbenigol i'n helpu ni sicrhau bod yr argymhellion yn gallu bod mor gryf â phosib. Ond dwi'n edrych ymlaen at gyfraniadau Aelodau eraill ac at gael trafodaeth ar rywbeth sydd mor bwysig i'n bywydau ni oll.

In moving now to Brexit, well, certainly the impact of Brexit has been great on the sector, and I'd like to thank the arts council and Cardiff Council for responding to our inquiry. Certainly, the arts council is right in commenting that the Brexit trade deal does not allow for frictionless artists' mobility, and this will make touring in Europe more complex and more expensive. The deal was announced after the publication of the report, and it will affect the number and range of artists from Europe who can perform here, and the number of Welsh artists able to tour in Europe.

In terms of the report itself, it's important that we don't forget that there are some recommendations that go beyond the pandemic, because we looked at this prior to it. So, we proposed support for grass-roots venues, including rethinking licensing; support for people, including developing talent; promoting Welsh music specifically; and a strategy for success. We are all aware that the music sector promotes the viability of our economy and promotes local businesses, but we also recognise the fact that we do need an overarching strategy that can take into account the fact that music is more than the economy. It develops creativity and it allows us to come together in order to work together. We need art more than ever during these lockdown periods. It gives us an opportunity to have solace in difficult times. We can listen to different podcasts or radio programmes that perhaps we wouldn't have had an opportunity to listen to if we hadn't been in a lockdown scenario. So, we do have to think about the importance of that, from the sea shanties on TikTok to the health service choir coming together—how music has united the nation during this most difficult time.

And to conclude, I would like to say how hard the committee has worked on this particular inquiry. We are pleased that the Government has listened, even during the committee processes. For example, we recommended that the Forté project should be rolled out to all parts of Wales, and you have listened and you will be considering that, rather than it being limited to south Wales. We also recommended in this report that you should have a fund for safeguarding venues and, of course, you have put that in place, and we're very pleased that you've taken that forward.

It's important to recognise how effective committees can be. Many artists have thanked us for the work in the sector. We've had an expert group helping us to ensure that the recommendations are as strong as possible. But I look forward to other Members' contributions and to having a debate on something that's so very important for us all.

I think you'll be relieved to hear I'm not going to speak to all 31 of the recommendations. Can I just highlight a few that I particularly want to pick out? The first one I want to start with is that we should celebrate our bilingual nationhood more, in terms of what we do in the artistic world, and that there is too sharp a binary divide between English and Welsh language events, and Creative Wales should encourage much more collaboration between the sectors. So, even in predominantly English-speaking programmes, you could have some Welsh bands as well. And I think that's a really important insight, and I'm pleased that that was made to us in evidence.

I think the need for a music strategy, so that we promote internationally brand Wales, both home and abroad, is a really key recommendation because I think we have a huge amount to offer. And if you look at, certainly, some areas of the world that have become very popular for high-end tourism, it's often their artistic offer that is particularly enticing. And I think we have a rich heritage, and there's a lot out there, and we can build on that. And then looking more locally, as well as a national strategy we need local music boards—and I'm pleased to commend Cardiff, which is ahead of the game here and is already developing one—that include the whole sector, and not just about the promotion of the creative side of music, but also looking at some of the more difficult issues, like licensing, which has already been mentioned, and also even what's in the school curriculum, because music is increasingly frozen out. I heard recently about jazz being axed from A-level music in some places, which is a slightly bizarre thing to do, one would have thought. But these are the sorts of issues that the local music boards could look at.

I am concerned about the agent of change principle not always being paramount. Because I do feel that, as we quite properly develop our inner-city areas and town centres, there'll be more need to do that probably, as a result of COVID, as we need to repurpose some of these formerly retail areas, in particular, but with the danger that the development of more housing in these areas leads to traditional venues for music being squeezed out, or being subject to increasingly onerous requirements. So, I think this needs to be carefully looked at.

And finally, can I just say on some post-COVID things, this is work in progress, but it does seem that we're going to be living with COVID—in a much more manageable way, one hopes, because of the vaccines—but we will be living with it for some time? And I did feel that not all our witnesses, when I put questions to them, like, 'Could you see the use of vaccination certificates, for instance, being part of opening up music venues again?', I'm not sure people have really started to think about this yet, and I think they need to, and indeed the Government and local government need to as well. Thank you very much, Deputy Presiding Officer.

Rwy'n credu y byddwch yn falch o glywed nad wyf am siarad am bob un o'r 31 o argymhellion. A gaf fi dynnu sylw at rai rwyf eisiau eu crybwyll yn fwyaf arbennig? Yr un cyntaf rwyf am ddechrau gydag ef yw y dylem ddathlu ein cenedl ddwyieithog yn well, o ran yr hyn a wnawn yn y byd artistig, a bod rhaniad deuol rhy bendant rhwng digwyddiadau Cymraeg a Saesneg, a dylai Cymru Greadigol annog llawer mwy o gydweithio rhwng y sectorau. Felly, hyd yn oed mewn rhaglenni Saesneg eu hiaith yn bennaf, gallech gael rhai bandiau Cymraeg hefyd. Ac rwy'n credu bod hwnnw'n fewnwelediad pwysig iawn, ac rwy'n falch fod hynny wedi'i wneud i ni yn y dystiolaeth.

Credaf fod yr angen am strategaeth gerddoriaeth, fel ein bod yn hyrwyddo brand rhyngwladol Cymru gartref a thramor yn argymhelliad allweddol iawn oherwydd credaf fod gennym lawer iawn i'w gynnig. Ac os edrychwch, yn sicr, ar rai rhannau o'r byd sydd wedi dod yn boblogaidd iawn ar gyfer twristiaeth ym mhen uchaf y farchnad, yn aml eu cynnig artistig sy'n arbennig o ddeniadol. Ac rwy'n credu bod gennym dreftadaeth gyfoethog, ac mae llawer ar gael allan yno, a gallwn adeiladu ar hynny. Ac o edrych ar lefel fwy lleol, yn ogystal â strategaeth genedlaethol mae angen byrddau cerddoriaeth lleol arnom—ac rwy'n falch o ganmol Caerdydd, sydd ar y blaen yma ac sydd eisoes yn datblygu un—byrddau cerddoriaeth sy'n cynnwys y sector cyfan, ac nid dim ond ar gyfer hyrwyddo ochr greadigol cerddoriaeth, ond i edrych hefyd ar rai o'r materion anos, fel trwyddedu, sydd eisoes wedi'i grybwyll, yn ogystal â'r hyn sydd yng nghwricwlwm yr ysgol hyd yn oed, oherwydd mae cerddoriaeth yn cael ei gau allan fwyfwy. Clywais yn ddiweddar am ddileu jazz o gerddoriaeth Safon Uwch mewn rhai mannau, sy'n beth braidd yn rhyfedd i'w wneud, byddai rhywun yn meddwl. Ond dyma'r mathau o faterion y gallai'r byrddau cerddoriaeth lleol edrych arnynt.

Rwy'n pryderu nad yw'r egwyddor cyfrwng newid bob amser yn hollbwysig. Oherwydd wrth inni ddatblygu ein hardaloedd canol dinas a chanol trefi yn gwbl briodol, rwy'n teimlo y bydd mwy o angen gwneud hynny, mae'n debyg, o ganlyniad i COVID, gan fod angen inni addasu rhai o'r ardaloedd manwerthu blaenorol hyn yn enwedig at ddibenion gwahanol, ond gyda'r perygl bod datblygu mwy o dai yn yr ardaloedd hyn yn arwain at wthio lleoliadau cerddoriaeth traddodiadol allan, neu eu gorfodi i gydymffurfio â gofynion cynyddol feichus. Felly, credaf fod angen edrych ar hyn yn ofalus.

Ac yn olaf, a gaf fi ddweud, mewn perthynas â rhai pethau ar ôl COVID, er bod hwn yn waith sy'n mynd rhagddo, mae'n ymddangos y byddwn yn byw gyda COVID—gan ymdopi'n llawer gwell, gobeithio, oherwydd y brechlynnau—ond byddwn yn byw gydag ef am beth amser. Ac roeddwn yn teimlo nad oedd pob un o'n tystion, pan oeddwn yn gofyn cwestiynau iddynt, fel, 'A allech chi weld y defnydd o dystysgrifau brechu, er enghraifft, yn rhan o'r broses o agor lleoliadau cerddoriaeth eto?', nid wyf yn siŵr a yw pobl wedi dechrau meddwl am hyn yn iawn eto, ac rwy'n credu bod angen iddynt wneud hynny, ac yn wir mae angen i'r Llywodraeth a llywodraeth leol wneud hynny hefyd. Diolch yn fawr iawn, Ddirprwy Lywydd.

15:30

I'll just declare my membership of the Musicians Union interest. The challenge for us, of course, is what the new normal is actually going to be. And I think we're going to have to be very fleet of foot and flexible in the way in which we adapt and encourage live music during the changing environment that David Melding was referring to. It was a very wide-ranging report and the evidence sessions, I think, in many ways were an eye-opener for many of us in certain aspects. I have real concerns about the challenge of getting live music up and running again in venues, and I think there's clearly going to be a need for support.

I also have concerns about the challenge now, after almost 12 months of COVID, for some of the established music events we have as part of our culture. And I think of things like the choirs and brass bands, where having got out of the routine of performing and engagement, whether there is suddenly going to be a gap in the flow of new members and the ability to perform. And this is such a historic and valuable part of our culture that we really do have to look at how we may encourage and support in a different way.

My approach to aspects of the report is really to focus on the grass-roots music, and the issues of equality that emerged, and that is that we've got to start looking at live music and culture in a different way that is far more accessible. So, I was really quite interested in some of the evidence that we had, which actually began to link the issue of music venues and events and travel and transport—the ability to actually access. And the reason why many people from many of the poorer or even working-class communities are unable to access is because of the lack of an interlink between that accessibility. And maybe that is something that we can now look at, particularly now that we own a greater part of the railways and we're looking at greater co-ordination of travel.

The big issue for me though, if I had to really go on one, is the seed corn of our future, and that is music in schools. That is the learning, the consistent financing and the fact that I am convinced we have a major equality gap developing within our schools in terms of who can afford instruments, who has access to music, the promotion of music as a norm of education. It teaches maths, it teaches social engagement, it teaches so many things that are important to other parts of the curriculum. And I really think, if there was one area that we could really make a massive difference for the future, it is the promotion, the support of music in our schools, producing whole new generations who either just get the self-benefit of music that comes with playing an instrument or engaging in musical and cultural activity, as opposed to the various career options that are inevitably there as part of that economy.

And, finally, just to reiterate the point that Bethan made: the role of freelancers. The very nature of this industry, the very nature of the diversity of it, we have to recognise the number of people engaged within that who are vital to it and who will need support for many years to come. Thank you, Dirprwy Lywydd.

Fe wnaf ddatgan buddiant ar sail fy aelodaeth o Undeb y Cerddorion. Yr her i ni, wrth gwrs, yw beth fydd y normal newydd mewn gwirionedd. Ac rwy'n credu y bydd yn rhaid inni fod yn ystwyth ac yn hyblyg yn y ffordd rydym yn addasu ac yn annog cerddoriaeth fyw yn yr amgylchedd newidiol roedd David Melding yn cyfeirio ato. Roedd yn adroddiad eang iawn ac rwy'n credu bod rhai agweddau ar y sesiynau tystiolaeth yn agoriad llygad i lawer ohonom mewn sawl ffordd. Mae gennyf bryderon gwirioneddol ynglŷn â'r her o gael cerddoriaeth fyw'n weithredol eto mewn lleoliadau, ac rwy'n credu ei bod hi'n amlwg y bydd angen cymorth.

Mae gennyf bryderon hefyd am yr her nawr, ar ôl bron i 12 mis o COVID, i rai o'r digwyddiadau cerddoriaeth sefydledig sydd gennym yn rhan o'n diwylliant. Ac rwy'n meddwl am bethau fel y corau a'r bandiau pres, sy'n sydyn yn wynebu'r perygl o fwlch yn y llif o aelodau newydd a'r gallu i berfformio o fod wedi cael eu hamddifadu o'r arfer o berfformio a chymryd rhan. Ac mae'r rhain yn rhan mor hanesyddol a gwerthfawr o'n diwylliant fel bod rhaid inni edrych ar sut y gallwn annog a chefnogi mewn ffordd wahanol.

Fy agwedd at elfennau o'r adroddiad mewn gwirionedd yw canolbwyntio ar gerddoriaeth lawr gwlad, a'r materion cydraddoldeb a ddaeth i'r amlwg, hynny yw fod rhaid inni ddechrau edrych ar gerddoriaeth a diwylliant byw mewn ffordd wahanol sy'n llawer mwy hygyrch. Felly, roedd gennyf ddiddordeb mawr mewn peth o'r dystiolaeth a gawsom, a oedd yn dechrau creu cysylltiad rhwng mater lleoliadau a digwyddiadau cerddoriaeth a theithio a thrafnidiaeth—y gallu i'w cyrraedd. A'r rheswm pam nad yw llawer o bobl o lawer o'r cymunedau tlotach, neu gymunedau dosbarth gweithiol hyd yn oed, yn gallu cael mynediad atynt yw oherwydd diffyg rhyng-gysylltiad rhwng yr hygyrchedd hwnnw. Ac efallai fod hynny'n rhywbeth y gallwn edrych arno nawr, yn enwedig gan ein bod bellach yn berchen ar ran fwy helaeth o'r rheilffyrdd a'n bod yn edrych ar fwy o gydlynu teithio.

Y broblem fawr i mi, serch hynny, pe bai'n rhaid imi nodi un, yw'r hyn a heuir ar gyfer ein dyfodol ar ffurf cerddoriaeth mewn ysgolion. Y dysgu, y cyllid cyson a'r ffaith fy mod yn argyhoeddedig fod gennym fwlch cydraddoldeb mawr yn datblygu yn ein hysgolion o ran pwy sy'n gallu fforddio offerynnau, pwy sy'n gallu manteisio ar gerddoriaeth, hyrwyddo cerddoriaeth fel rhan normal o addysg. Mae'n dysgu mathemateg, mae'n dysgu ymgysylltu cymdeithasol, mae'n dysgu cymaint o bethau sy'n bwysig i rannau eraill o'r cwricwlwm. Ac rwy'n credu o ddifrif pe bai un maes y gallem wneud gwahaniaeth enfawr ynddo ar gyfer y dyfodol, hyrwyddo, cefnogi cerddoriaeth yn ein hysgolion yw hwnnw, cynhyrchu cenedlaethau newydd cyfan sydd naill ai'n cael budd o gerddoriaeth er ei fwyn ei hun a ddaw gyda chwarae offeryn neu gymryd rhan mewn gweithgarwch cerddorol a diwylliannol, yn hytrach na'r gwahanol opsiynau gyrfa sy'n anochel yno fel rhan o'r economi honno.

Ac yn olaf, i ailadrodd y pwynt a wnaeth Bethan: rôl gweithwyr llawrydd. Union natur y diwydiant hwn, union natur yr amrywiaeth a geir ynddo, rhaid inni gydnabod nifer y bobl yn rhan o hynny sy'n hanfodol iddo ac y bydd angen cymorth arnynt am flynyddoedd lawer i ddod. Diolch, Ddirprwy Lywydd.

15:35

Than you. I think perhaps I will point out at this stage that it's a 30-minute debate, and I'm not sure whether the Chair is aware that she's left herself 10 seconds at the end to wind up. Depending on how all your other speakers go, I may allow you a little bit more than 10 seconds to wind up, seeing as it's your first time doing a committee report, but it is a three-minute contribution and it's eight minutes for the Chair to actually introduce and wind up. Siân Gwenllian.

Diolch. Rwy'n credu efallai fy mod am dynnu sylw ar y cam hwn at y ffaith mai dadl 30 munud yw hi, ac nid wyf yn siŵr a yw'r Cadeirydd yn ymwybodol ei bod wedi gadael 10 eiliad iddi hi ei hun ar y diwedd i gloi'r ddadl. Yn dibynnu ar sut y mae eich holl siaradwyr eraill yn gwneud, efallai y caniatâf ychydig mwy na 10 eiliad i chi gloi, gan mai dyma eich tro cyntaf yn gwneud adroddiad pwyllgor, ond cyfraniad tri munud ydyw ac wyth munud i'r Cadeirydd gyflwyno a chloi. Siân Gwenllian.

Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Fel cenedl, rydym ni'n dathlu llenyddiaeth a cherddoriaeth yn ein hanthem genedlaethol ni drwy sôn am 'wlad beirdd a chantorion'. Mae gennym ni draddodiad hir o ran cerddoriaeth a cherddoriaeth fyw yn benodol. Mae'n rhaid i'r Llywodraeth felly wneud yn siŵr ei bod yn gwneud bob dim o fewn ei gallu i gefnogi, cynorthwyo a hyrwyddo diwydiant cerddoriaeth fyw Cymru. Ac, fel efo llawer o sectorau eraill, mae'r pandemig wedi effeithio'n enbyd ar y sector.

Mae adroddiad y pwyllgor yn hynod gynhwysfawr gan roi'r chwyddwydr ar gyflwr y diwydiant cerddoriaeth fyw yng Nghymru. Mae'n adlewyrchu'r problemau a wynebodd y sector, ac maen nhw'n dal i'w wynebu ar hyn o bryd, ac mae o hefyd yn tanlinellu'r bygythiad y mae coronafeirws yn ei beri i'r sector.

Un peth sy'n fy nharo i'n syth, wrth ddarllen y dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o'r ymgynghoriad i'r ymchwiliad, ydy'r angen am strategaeth gerddoriaeth gan y Llywodraeth. Mae recordiau SAIN yn dweud fel hyn: 

'Yr wyf yn gryf o’r farn mai un o brif ddiffygion y diwydiant cerdd yng Nghymru yw’r ffaith nad oes strategaeth gynhwysfawr gan y Llywodraeth sy’n edrych ar y diwydiant cerdd yn ei gyfanrwydd.'

Ac, i'r perwyl hynny, felly, mae'n dda gweld argymhelliad 6, sy'n dweud y dylai Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â'r diwydiant, ddatblygu strategaeth gerddoriaeth. Ym marn Plaid Cymru, mae'n rhaid i hyn fod yn strategaeth holistaidd, gynhwysol a bod yn rhan annatod o'r strategaeth ddiwylliant newydd sydd ei hangen ar Gymru.

Mae yna ddatblygiadau positif, ac mae'r adroddiad yn tynnu sylw at Ddydd Miwsig Cymru, a'r diwrnod hwnnw eleni yn cael ei gynnal ddydd Gwener yma—mae'n amlwg mewn ffordd hollol wahanol. Ond mae angen adeiladu ar hyn. Nid diwrnod yn unig, ond mae eisiau prosiectau lleol sy'n creu cyfleoedd 12 mis y flwyddyn i bobl ddysgu, perfformio, hyrwyddo a threfnu digwyddiadau. 

Mae'n rhaid i ni ddefnyddio cerddoriaeth i ddenu pobl ifanc at y Gymraeg, yn enwedig yn yr oed ôl-addysg, ble mae yna gwymp sylweddol yn nifer y siaradwyr. Ac, fel mae siaradwyr eraill wedi sôn, mae angen gweithredu ar argymhelliad rhif 9, sef y galw am sefydlu'r gronfa gyfalaf yma a allai helpu cadw lleoliadau fel Gwdihŵ, Caerdydd, er enghraifft, ac mi fyddai yna newidiadau yn gallu digwydd yn y system gynllunio hefyd i sicrhau bod adeiladau ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yn aros yn hyfyw.

Dwi'n croesawu'r adroddiad, ac yn ddiolchgar iawn i'r pwyllgor ac i'r holl dystion am gymryd yr amser i gyfrannu at yr ymchwiliad. Mae'r argymhellion amrywiol yn eang, ac yn sicr yn rhoi llawer i'r Llywodraeth, ac i ni fel Aelodau Senedd sy'n cymryd diddordeb mewn polisi diwylliant, llawer iawn i'w ystyried.

Thank you very much, Deputy Presiding Officer. As a nation, we celebrate literature and music in our national anthem by talking about 'gwlad beirdd a chantorion'. We have a lengthy tradition in terms of music and live music specifically. And the Government, therefore, must ensure that it does everything within its ability to support and promote the live music industry in Wales. And, as with so many other sectors, the pandemic has had a grave impact on the sector. 

The committee's report is very comprehensive, placing a spotlight on the state of the live music industry in Wales. It reflects the problems faced by the sector, which they are still facing today, and it also highlights the threat that coronavirus poses to the sector. 

One thing that strikes me immediately, in reading the evidence gathered as part of the consultation for this inquiry, is the need for a Welsh Government music strategy. SAIN records have stated that:

'I am strongly of the opinion that one of the main deficiencies of the music industry in Wales is the fact that the Government does not have a comprehensive strategy that takes into consideration the industry in its entirety.'

And, to that end, therefore, it's good to see recommendation 6, which states the Welsh Government should, in collaboration with the industry, develop a music strategy. In Plaid Cymru's view, this has to be a holistic, comprehensive strategy and should be an integral part of the new culture strategy, which Wales needs. 

There have been positive developments, and the report highlights Welsh Language Music Day, and this year that will be celebrated this Friday. Clearly, it will be celebrated in a very different way this year. But we need to build on this. Not just a day; we need local projects that provide opportunities 12 months a year for people to learn, to perform, to promote and organise events. 

We must use music to attract young people to the Welsh language, particularly in the post-education age groups where there is a substantial fall in the number of Welsh speakers. And, as others have mentioned, we need action on recommendation 9, which calls for the establishment of a capital fund that could help to support venues like Gwdihŵ in Cardiff, and there could be changes to the planning system too in order to ensure that venues for the arts and culture do remain viable. 

I welcome the report, and I'm very grateful to the committee and all witnesses for taking time to contribute to the inquiry. The recommendations are broad ranging and varied, and give the Government, and us as Senedd Members interested in culture policy, a great deal to consider. 

15:40

Diolch yn fawr, Deputy Presiding Officer. I too would like to thank the staff of the committee and all the witnesses who gave us evidence. It was quite a substantial piece of work, and it's produced, I think, an important and substantial report.

I'd like to refer to recommendation 6 as well, and the need for a music strategy, which as the recommendation states, would be very beneficial outside Wales, as well as within. I think we're all familiar, aren't we, with Cool Cymru when it came about, and we had a lot of top-quality, high-profile rock bands coming to prominence around the same time. And I think that gave Wales a great international image, and we shouldn't underestimate the importance of that. It's about soft power, isn't it, which the British Council and UK Government work hard to establish and develop. It's very, very important for any nation, and I think it was a great image for us.

I know, locally in Newport, we had a thriving live music scene, and many people speak of the legendary TJ's with great and fond memories. And then we had Le Pub, which is a great venue as well, and indeed the proprietor gave evidence to the committee. And that's been very important for Newport in changing the image of the city, and also in allowing good quality of life for all people locally who want to enjoy live music. So, we really shouldn't underestimate the importance of music locally, nationally or internationally, and I think a music strategy could reflect on what might be done and take it forward effectively. 

I'd very much like to agree with what Mick Antoniw said, and reflect on recommendation 13 with regard to schools. I think, my own experience, as Mick said, is that it is very unequal at the moment. Gwent Music provide a great service, but much of the provision relies on parents paying for it, and obviously that excludes an awful lot of families. So, we really need to tackle that. Everybody has talents, and it's awful to think that some children will develop their talents and others will miss out because of the circumstances into which they were born, and we really need to do something about that. It's a great waste of human potential, and music is one aspect of that, and I hope that this report can be a catalyst to doing more than we are currently doing to wrestle with those issues.

And just one other matter. Charities can be really important in terms of providing opportunities to those who wouldn't otherwise have them to learn to play a musical instrument and have experience. In Newport, we had an empty town centre shop taken over by a music charity, and people of any age could walk in off the streets and try out a musical instrument and have tuition, come back time and time again, develop their interest and their talents, and there was a very strong social side to it as well. At a time when we're looking for alternative uses for our town centre and city centre buildings—and that will probably accelerate because of the pandemic and online shopping and so on—what a great use for a building, an empty building, in our town and city centres to provide opportunities to try out musical instruments, and to develop and foster talent. 

Diolch yn fawr, Ddirprwy Lywydd. Hoffwn innau ddiolch i staff y pwyllgor a'r holl dystion a roddodd dystiolaeth inni. Roedd yn waith eithaf sylweddol, ac rwy'n credu ei fod wedi cynhyrchu adroddiad pwysig a sylweddol.

Hoffwn gyfeirio at argymhelliad 6 hefyd, a'r angen am strategaeth gerddoriaeth, a fyddai, fel y dywed yr argymhelliad, yn fuddiol iawn y tu allan i Gymru, yn ogystal ag o'i mewn. Rwy'n credu ein bod i gyd yn gyfarwydd, onid ydym, â Cŵl Cymru pan ddigwyddodd, ac roedd gennym lawer o fandiau roc proffil uchel o'r ansawdd uchaf yn dod i amlygrwydd tua'r un pryd. Ac rwy'n credu bod hynny wedi rhoi delwedd ryngwladol wych i Gymru, ac ni ddylem danbrisio pwysigrwydd hynny. Mae'n ymwneud â phŵer meddal, onid yw, rhywbeth y mae'r British Council a Llywodraeth y DU yn gweithio'n galed i'w sefydlu a'i ddatblygu. Mae'n bwysig tu hwnt i unrhyw genedl, ac roedd yn ddelwedd wych i ni yn fy marn i.

Yn lleol yng Nghasnewydd, roedd gennym sîn gerddoriaeth fyw lewyrchus, ac mae llawer o bobl yn siarad am TJ's, y lleoliad anhygoel gydag atgofion gwych a melys. Ac yna cawsom Le Pub, sy'n lleoliad gwych hefyd, ac yn wir rhoddodd y perchennog dystiolaeth i'r pwyllgor. Ac mae hynny wedi bod yn bwysig iawn i Gasnewydd wrth newid delwedd y ddinas, a hefyd wrth ganiatáu ansawdd bywyd da i bawb yn lleol sydd eisiau mwynhau cerddoriaeth fyw. Felly, ni ddylem danbrisio pwysigrwydd cerddoriaeth yn lleol, yn genedlaethol nac yn rhyngwladol, a chredaf y gallai strategaeth gerddoriaeth ystyried yr hyn y gellid ei wneud a'i ddatblygu'n effeithiol. 

Hoffwn gytuno'n gryf â'r hyn a ddywedodd Mick Antoniw, ac ystyried argymhelliad 13 mewn perthynas ag ysgolion. Fy mhrofiad fy hun, fel y dywedodd Mick, yw ei fod yn anghyfartal iawn ar hyn o bryd. Mae Cerddoriaeth Gwent yn darparu gwasanaeth gwych, ond mae llawer o'r ddarpariaeth yn dibynnu ar rieni'n talu amdano, ac yn