Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Culture, Welsh Language and Communications Committee - Fifth Senedd

12/05/2020

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Carwyn Jones
David Melding
Helen Mary Jones
John Griffiths
Mick Antoniw

Y rhai eraill a oedd yn bresennol

Others in Attendance

Yr Arglwydd / Lord Elis-Thomas Tyst
Witness
Jason Thomas Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Manon George Clerc
Clerk
Manon Huws Cynghorydd cyfreithiol
Legal adviser
Martha Da Gama Howells Ail Glerc
Second Clerk
Robin Wilkinson Ymchwilydd
Researcher

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu'r pwyllgor drwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 10:00.

The committee met by video-conference.

The meeting began at 10:00.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Bore da, bawb, a chroeso cynnes i gyfarfod cyntaf Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ein Senedd ni. Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dwi wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod yma er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd ac, yn unol â Rheol Sefydlog 34.21, dŷn ni wedi cyhoeddi hynny wythnos diwethaf, ar ddydd Iau. Ond, mae’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu yn fyw ar Senedd.tv a bydd pawb yn ymuno â ni drwy video-conference fel arfer a bydd y record yn cael ei gyhoeddi fel arfer. Ar wahân i'r pethau sydd yn gorfod cael eu newid gan ein bod ni ddim yn cyfarfod wyneb yn wyneb, bydd y Rheolau Sefydlog eraill i gyd wrth gwrs mewn lle. Mae'r cyfarfod yn ddwyieithog fel arfer ac mae yna gyfieithu ar gael. Hefyd, dwi'n gofyn i'r Aelodau ac i'r tystion gofio y bydd eich microphones yn cael eu gweithredu fel arfer gan staff—diolch yn fawr iawn iddyn nhw.

Oes yna ddatganiadau o fudd o gwbl? Nac oes. Os nad oes, gaf i jest atgoffa pawb os oes rhywbeth yn mynd o’i le gyda fy nhechnoleg i, mae David Melding yn garedig iawn wedi cytuno i gymryd drosodd fel Cadeirydd? Fel dwi'n ei ddeall mae'r holl bapurau sy'n angenrheidiol ac yn y blaen gyda David, rhag ofn bod pethau'n mynd o chwith.

Good morning, all, and a warm welcome to the first meeting of the Culture, Welsh Language and Communications Committee of our Senedd. In accordance with Standing Order 34.19, I have determined that the public are excluded from attending this committee meeting in order to protect public health and, in accordance with Standing Order 34.21, notice of this decision was included on the agenda published on Thursday. The meeting is, however, broadcast live on Senedd.tv and all participants will be joining via video-conference, and a Record of Proceedings will be published as usual. Aside from the procedural adaptations related to conducting proceedings remotely, all other Standing Order requirements remain in place. The meeting is bilingual as usual and translation is available. I would also request that Members and witnesses bear in mind that the microphones will be controlled centrally by staff, and I'd like to thank them.

Are there any declarations of interest at all? There are none. May I just remind everyone that should anything go wrong with my technology, David Melding has very kindly agreed to step in as temporary Chair? And as I understand it, David has all the necessary paperwork and so on. 

2. COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru
2. COVID-19: Evidence session with the Welsh Government

Felly, gyda hynny i gyd o ragymadrodd, dŷn ni'n symud at eitem 2 a dŷn ni'n croesawu y Dirprwy Weinidog Dafydd Elis-Thomas. Diolch yn fawr iawn am wneud yr amser i ddod i siarad â ni a rhoi cyfle inni graffu ar y gwaith dŷch chi a'ch adran wedi bod yn ei wneud yn ystod yr argyfwng yma. So, croeso cynnes i chi, Dafydd Elis-Thomas, a hefyd i Jason Thomas.

Having said all of that, we move to item 2 and we welcome the Deputy Minister Dafydd Elis-Thomas. Thank you very much for giving of your time and giving us an opportunity to scrutinise the work that you and your department have been doing during this crisis. So, a warm welcome to you, Dafydd Elis-Thomas, and also to Jason Thomas.

A very warm welcome, Jason, and thank you very much for being here.

Dŷn ni’n eich croesawu chi gyd ac fe wnawn ni ddechrau, fel arfer, drwy fynd yn syth i mewn i'r cwestiynau, a dechrau gyda chwestiynau oddi wrthyf i i gychwyn. So, os gallwch chi ddisgrifio inni, Weinidog, i ddechrau, sut dŷch chi wedi bod yn cyfathrebu gyda'r sector yn ystod yr amser yma? Sut dŷch chi wedi bod yn cydweithio â nhw?

So, having welcomed you all, we will start, as usual, by moving immediately to questions and I'll start the questioning.  So, could you describe to us, Minister, how you have been co-operating with the sector at this time and communicating with them? 

Diolch yn fawr am y cyfle i roi tystiolaeth a diolch, hefyd, ein bod ni yn gallu ystyried yr holl feysydd mae gen i gyfrifoldeb amdanyn nhw. Efallai y dylwn i esbonio sut rydym ni wedi bod yn gweithio yn yr argyfwng iechyd cyhoeddus presennol er mwyn sicrhau ein bod ni'n gallu gweithredu ar gyfer yr holl feysydd, a'r ffordd arferol o wneud hynny—. Mi wnaf i bwysleisio y pedair elfen, sef yr elfen ddiwylliant, yr elfen chwaraeon, yr elfen dwristiaeth a’r cyfrifoldeb cyffredinol dros hyrwyddo gweithgaredd corfforol; dyna'r meysydd rydyn ni'n ymwneud â nhw. A'r ffordd rydym ni’n gweithredu ydy drwy weithio yn uniongyrchol gyda'r cyrff statudol ac yn amlwg mae pawb yn ymwybodol o'r rheini: Chwaraeon Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru—corff mawr yn y maes yna—ond hefyd erbyn hyn Cymru Greadigol. Mae'n bwysig pwysleisio bod rhai o'r sefydliadau yma yn sefydliadau sydd gyda siarteri brenhinol annibynnol—dŷn nhw ddim yn rhan o'r Llywodraeth—ond mae eraill ohonyn nhw, megis Cadw, megis Cymru Greadigol, sydd, er eu bod nhw'n rhan o Lywodraeth Cymru, yn gweithredu yn annibynnol. Dyna oedd y model wnaethon ni ei ddatblygu dwy flynedd a hanner yn ôl bellach erbyn hyn, gan gychwyn efo Cadw. Mae'r model yna wedyn yn golygu ein bod ni'n gyfrifol am gyllido y cyrff yma, ond maen nhw wedyn yn penderfynu ar eu cyllidebau eu hunain. Felly, beth oeddem ni'n awyddus i'w wneud oedd bod y cyswllt cyson rhyngom ni a'r cyrff yma yn parhau yn ystod yr argyfwng, fel ein bod ni'n gwybod o ddydd i ddydd ac o wythnos i wythnos sut fyddai pethau yn taro ac yn effeithio.

Felly, rydym ni wedi bod yn cynnal mathau o gynadleddau fideo tebyg i'r pwyllgor yma heddiw yn wythnosol, ac mae yna gynifer â 40 o bobl wedi bod mewn nifer o'r rhain, a Jason Thomas, wrth gwrs, yn gweithredu fel y prif swyddog gweithredol yn yr adran ac yn gofalu am drefniadau ac am sicrhau bod pawb yn gallu cyfrannu. Felly, rydym ni wedi bod yn delio â'r argyfwng trwy gysylltu yn uniongyrchol, ac yn enwedig, os caf i ddweud—a dwi'n dod i ben yr ateb yma rŵan—ym maes twristiaeth, oherwydd mae'n bwysig iawn i ni ein bod ni yn gallu cefnogi a chynorthwyo'r ystod eang o gyrff twristiaeth sydd gyda ni yng Nghymru, o'r Celtic Manor, gwesty mawr, i'r gwelyau a brecwast sydd mor bwysig yn y gorllewin ac yn y gogledd, ac yn wir yn ardaloedd gwledig Cymru i gyd. Felly, dyna'r model o weithio rydym ni wedi bod yn ei ddefnyddio.

Thank you for the opportunity to give evidence, and I'm grateful that we're able to consider the whole area for which I have responsibility. Perhaps I should explain how we have been working during the current public health crisis in order to ensure that we can take action in all areas, and the usual way of doing that—. I will emphasise the four relevant elements here: the culture element; sport, of course; tourism; and the more general responsibility for promoting physical activity. So, those are the areas that we are involved with. And our modus operandi has been in working directly with the statutory bodies and, clearly, everyone is aware of those: Sport Wales, the Arts Council of Wales, which is an important organisation in that area, but also, by now, Creative Wales. It's important to emphasise that some of these organisations have independent royal charters—they're not part of Government—but others, such as Cadw and Creative Wales, although they are part of Welsh Government, do also operate independently of it. That was the model that we developed two and a half years ago now, beginning, of course, with Cadw. That model then means that we are responsible for funding these bodies, but they make decisions on expenditure themselves. So, what we were eager to do was to ensure that there was that regular contact in place during the crisis period, so that we know from day to day and from week to week how things were impacting them.

So, we have been holding video-conferences similar to this committee meeting today and doing so on a weekly basis, and there are as many as 40 people who have attended many of these virtual meetings, with Jason Thomas, of course, acting as the chief executive within the department, looking after the arrangements and ensuring that everyone is able to contribute to these. So, we have been dealing with this crisis by maintaining direct contact, and—in concluding this response—I would emphasise the tourism element here, because it is very important to us that we are able to support and assist the broad range of tourism bodies that we have in Wales, from the Celtic Manor, which is a large hotel, to the smaller bed and breakfasts that are so very important in the west of Wales and the north of Wales, and indeed in all rural areas of Wales. So, that's the model that we have adopted.

10:05

Diolch yn fawr iawn i chi, Ddirprwy Weinidog, a diolch i chi hefyd am y cysylltiadau anffurfiol sydd wedi bod yn digwydd gyda llefarwyr eraill o bleidiau eraill yn ystod y cyfnod yma—mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Felly, dŷn ni'n ymwybodol eich bod chi wedi bod yn cynnig cefnogaeth ychwanegol yn ariannol i'r sector. Allwch chi ddweud tipyn wrthym ni ynglŷn â sut mae rhai o'r gweithgareddau yma wedi cael eu hariannu? Ydych chi wedi symud arian tu fewn i'ch portffolio chi neu a oes yna arian ychwanegol wedi dod o adrannau eraill, o gyllid y Llywodraeth gyfan?

Thank you very much, Deputy Minister, and thank you also for the informal communications that have been happening with other party spokespeople during this time—it's been very useful indeed. So, we are aware that you have been providing additional financial support to the sector. Can you tell us how some of these activities have been funded? Have you reprioritised funds within your budget or has additional funding been provided from other parts of the Government budget?

Wel, dwi'n siŵr y bydd Jason Thomas ddim yn meindio i fi ddweud, pan ddechreuais i fel Gweinidog doedd gen i ddim cyllideb—dim cyllideb benodol—oherwydd doedd yna ddim adran wahanol a swyddogaeth weinidogol wahanol. Felly, mae'n wir ein bod ni wedi bod yn symud cyllid o fewn ein cyllideb ni, ond rydym ni hefyd wedi bod yn sicrhau cyllid, ac yn y drefn sydd gyda ni ar hyn o bryd mae unrhyw gyllid o symiau sylweddol sydd yn cael eu gwario gan y Llywodraeth yn cael eu penderfynu yn ganolog. Felly, rydym ni wedi llwyddo i gael—ac fe fyddwch chi'n ymwybodol o hwn gan iddo fo fod yn ddatganiad cyhoeddus a wnaed—ein bod ni wedi llwyddo i gael swm sylweddol, i fyny at £18 miliwn, i'w wario ar y sector neu'r sectorau dwi'n gyfrifol amdanyn nhw. Mae hynny wedi bod yn cael ei ddyrannu i'r gwahanol gyrff.

Roeddwn i'n sôn am y cyrff statudol rydym ni'n gyfrifol amdanyn nhw. Wel, mae yna £7 miliwn mewn cyllideb arbennig ar gyfer sicrhau bod y celfyddydau yn wydn ac yn gydnerth yn y sefyllfa bresennol, ac mae hwnna yn cael ei arwain gan gyngor y celfyddydau. Mae yna £8 miliwn mewn cronfa debyg sy'n cael ei harwain gan Chwaraeon Cymru. Cymru Greadigol, sydd yn gorff mwy newydd y mae ei gyllideb flynyddol o ar y foment yn £7 miliwn, mae £1.12 miliwn o gyllid penodol ychwanegol wedi mynd i Gymru Greadigol. Hefyd, mae yna gronfa gydnerth ddiwylliannol o £1 miliwn. Ac, yn bwysig iawn, mae yna gronfa wrth gefn sydd yn £750,000, ac yna datblygu adnoddau digidol mewn llyfrgelloedd sydd yn £250,000. Dyna oedd y datganiad sylweddol a wnes i a dwi'n edrych ymlaen at allu sicrhau cyllid ychwanegol fel y bydd y ceisiadau yn dod i mewn. Ac wrth gwrs, mae'r busnesion rydym ni'n eu cefnogi ym maes twristiaeth, mae'r rheini yn abl, wrth gwrs, i geisio, fel maen nhw'n gwneud yn barod, i'r cronfeydd cyffredinol sydd gan y Llywodraeth i ddelio â'r argyfwng COVID.

Well, I'm sure Jason Thomas wouldn't mind me saying that when I began as Minister I had no budget—no specific budget—because there was no separate department with a separate ministerial function. Therefore, it's true to say that we have been shifting funding within our budget, but we have also been securing funds, and in the arrangements in place at the moment any significant expenditure by Government is determined centrally. Therefore, we have succeeded—and you will be aware of this as it was a statement made publicly—we have secured a substantial sum, up to £18 million, to spend on the sector or rather the sectors that I am responsible for. That has been allocated to the various organisations.

I mentioned the statutory organisations that we are responsible for. Well, £7 million in a particular budget has been put in place in order to ensure that the arts remain resilient and robust in the current circumstance, and that is led by the arts council. Eight million pounds has been placed in a similar fund led by Sport Wales. Creative Wales, which is a newer body and its annual budget is £7 million at the moment, £1.12 million of specific additional funding has been provided to Creative Wales. There is also a cultural resilience fund of £1 million. And, very importantly, there is a relief fund, which is £750,000, and then developing digital resources in libraries, which is £250,000. That was the significant statement that I made and I look forward to securing additional funding as the requests and applications are received. And of course, the businesses that we support in tourism can, of course, apply, as they are already doing, to the more general funds that the Government has in place to deal with this crisis.

Diolch yn fawr. Wrth edrych ymlaen tipyn bach, sut ydych chi wedi bod wrthi yn casglu safbwyntiau gan y sector, yn y cyfryngau—? Sori, dwi’n baglu dros fy Nghymraeg i fan hyn— maddeuwch i fi. Sut ydych chi wedi bod yn casglu safbwyntiau o’r sector fel mae’r Llywodraeth yn dechrau sôn am leihau y lockdown ac fel ein bod ni’n edrych at y dyfodol?

Thank you very much. In looking forward, how have you been gathering the views of the sector—? I'm sorry, I'm tripping over my words here—do forgive me. How have you been gathering views from the sector as the Government begins to discuss easing the lockdown and looking towards the future?

10:10

Wel, beth dŷn ni wedi'i wneud ydy rhoi cyfle i bobl i ddechrau meddwl am hyn yn y cyfarfodydd rhithiol, y cyfarfodydd ar y we, fel hwn dŷn ni’n ei gael yn y pwyllgor heddiw, ac efallai gofynnaf i Jason i ddod i mewn ar hyn gan ei fod o wedi bod yn arbennig o allweddol yn y broses o gynorthwyo’r cyrff i ddechrau meddwl am y dyfodol, os ydy hynny’n iawn.

Well, what we've done is give people an opportunity to start to think of that in the virtual meetings, the online meetings such as this one, that we're having today. I'll perhaps ask Jason to come in on this point as he has been particularly crucial in the process of assisting organisations to start to think of the future, if that's okay.

Diolch, Weinidog. Thank you, Minister. Thank you, Chair. I think it picks up on a lot of points that the Deputy Minister mentioned in his opening statement about the engagement that we've had. We have been really fortunate that that engagement has been strong, and we've welcomed the contribution from our partners throughout the crisis.

What we've done in what I call the kind of current phase where we are planning for the future and potential easing of restrictions, we brought everybody together who represents the sectors that the Deputy Minister covers, the week before last, on a big video-conference to share with them our thinking about what could potentially be eased and what recovery or renewal might look like. That was a really important meeting, and it was the first time ever, I think, we got everybody together, so, the chief exec level for these stakeholders, on one call, and it was really valuable.

What we did on the back of that was, we commissioned them all to provide us a written update on where they believed they could potentially ease restrictions set against the tests that the First Minister set out—the seven tests. So, we've had written contributions from all those stakeholders; we're working through all of those at the moment, and we have regular detailed dialogue with them on a constant basis. I'm really proud of that engagement that we've had in these—. Well, since the crisis unfolded, actually, the engagement has been really strong, so I'm confident that, as we move forward, we'll do it in partnership with these stakeholders.

Thank you very much. I'd like to bring John Griffiths in here.

Diolch yn fawr, Gadeirydd. I just wanted to come in on that possible further easing of restrictions. I've received emails from people who are members of golf clubs, pointing out that, in Ireland now, golf courses are open again, and I think in England, they will be from—I think, is it Wednesday—and they're pointing out that they believe that they've got measures to put in place that will deal with the health issues and ensure proper social distancing and safety. So, I wonder whether there's anything you can say at this stage about a particular case for golf courses reopening.

No decision has been announced on this yet, as far as I'm aware. Jason, I'm not sure how much we're able to say, so I'll let you respond, if you will.

Thank you, Minister. I'll declare an interest, actually—as a member of the Vale golf club, I am a golfer myself, so I think it's best that I declare that before I say the next bit.

We have clarified the situation because we are aware, obviously, of the easing of restrictions in England and the Irish situation, as you've mentioned there. The legal clarification is that golf courses are not included on the list of businesses or establishments that must remain closed; they've never been on that list. It's been other measures that are in force that have restricted the ability for clubs to open, particularly travel measures, et cetera. We've clarified this on the Welsh Government website, so to that point about whether they have to be closed, no, legally, they don't have to be closed. We have clarified that we do want to encourage people to exercise, but exercise locally. So, we are expecting a statement from Wales Golf imminently—it could actually come through as we speak—on the back of our clarification, because they may be minded to suggest to clubs that they can open, so long as they can ensure that local members can play. So, that clarification's going to be coming out at some point today.

Thank you.

Diolch. So, jest yn olaf oddi wrthyf fi, allwch chi ddisgrifio i ni, Dirprwy Weinidog, sut ydych chi wedi bod yn cydweithredu a chydgysylltu â Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn ystod yr argyfwng?

So, just finally from me, can you describe to us, Deputy Minister, how you have been co-ordinating and communicating with the UK Government during the current crisis?

Wel, mae ein cydweithrediad ni gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cael ei weithredu drwy gydbwyllgor o Weinidogion twristiaeth, er enghraifft, y pedair gwlad, ac mae o'n cael ei arwain gan Nigel Huddleston, un o'r Gweinidogion sydd yn cyfateb i'm swydd i yn Lloegr. Rydyn ni wedi bod yn cyfarfod, fwy neu lai, bob tair wythnos yn wreiddiol, ac mae hynny wedi digwydd ers imi fod yn y swydd. Rydyn ni wedi cael cyfarfodydd yn Llundain, yng Nghymru, yn yr Alban a dydw i ddim wedi llwyddo eto i gael cyfarfod yng Ngogledd Iwerddon. Ond, ym mhob un o'r cyfarfodydd yma, mae'r Gweinidogion sydd â chyfrifoldeb am dwristiaeth, yng Ngogledd Iwerddon, yn yr Alban, yng Nghymru ac yn Lloegr drwy Lywodraeth y Deyrnas Unedig, wrth gwrs, yn trafod.

Rydyn ni'n cytuno'r agenda i bob un o'r cyfarfodydd yma ac mae hynny'n golygu ein bod ni yn ymwybodol o broblemau ein gilydd. Er enghraifft, ar y mater dadleuol iawn o bobl yn defnyddio cyfle i ddod i dai haf yn y gorllewin, fel sy'n digwydd yng Nghymru, mi oedd hi'n ddiddorol iawn gallu cymharu hefo de-orllewin Lloegr, ac, wrth gwrs, hefo Cernyw, lle mae problemau tebyg yn ogystal â'r problemau tebyg sydd yn yr Alban. Dyna'r math o gydweithredu rydyn ni wedi bod yn ei wneud.

Ond hefyd, mae'r cydbwyllgor yma yn gyfle i godi cwestiynau cyllidol sylweddol, oherwydd un o'r gwendidau cyson, yn fy marn i, ynglŷn â chyllid cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig ydy bod y modd y mae'r cyllid yn cael ei ddosbarthu, yn arbennig drwy fformiwla Barnett yn llawer rhy simplistig. Hynny yw, dweud ei bod hi'n briodol i Gymru gael ychwanegiad i gyllideb Llywodraeth Cymru o 5 y cant ar bopeth sydd wedi ei ddatganoli, sydd yn gyfrifoldeb i Lywodraeth Cymru os oes gwariant wedi bod yn Lloegr.

Roeddwn i'n nabod Joel Barnett yn dda iawn, wrth gwrs, pan es i i mewn i Dŷ'r Cyffredin y tro cyntaf a byddai fo'n dweud bob yn hyn a hyn wrthyf i, 'That formula that carries my name should have been abolished years ago.' Rydyn ni'n dal yn fanna, yn anffodus. 

Ond mae yna gyfle, drwy gydbwyllgorau fel hyn, inni ddadlau ein dadleuon, a chwarae teg i'r Gweinidog cyfatebol, fel rydw i'n ei ddweud, yn Lloegr, rydw i'n gwybod bod y neges yna wedi cael ei chyflwyno. Mae'n bwysig iawn, bob tro dŷn ni'n trafod polisi'n gyffredin a phroblemau'n gyffredin ein bod ni wastad yn trafod y sefyllfa gyllidol fel ein bod ni'n gwybod beth ydy gwir gost yr hyn rydyn ni yn ei gefnogi.

Well, our collaboration with UK Government is operated through a joint ministerial committee on tourism, for example, representing the four nations, and it is led by Nigel Huddleston, one of my counterpart Ministers in England. We have been meeting almost every three weeks, and that's been happening since I took up this post. We have been having meetings in London, in Wales and in Scotland. I haven't yet had a meeting in Northern Ireland. But in each of these meetings, the Ministers with responsibility for tourism in Northern Ireland, in Scotland, in Wales and in England through the UK Government, of course, do hold regular discussions.

We agree on an agenda for each of these meetings and that means that we are aware of each other's problems. For example, in terms of the very contentious issue of people taking the opportunity to come to holiday homes and second homes, as is happening in the west of Wales, it was very interesting to compare with the south-west of England, and, of course, Cornwall, where there are similar problems, as well as the similar problems in Scotland. So, that's the kind of collaboration that we've been undertaking.

But, also, this joint committee is an opportunity to raise significant budgetary issues, because one of the ongoing weaknesses in terms of public resourcing in the UK is the way that the funding is distributed, particularly through the Barnett formula, is far too simplistic. That is to say that it's appropriate for Wales to have an addition of 5 per cent to the Welsh Government budget on everything that is devolved and is the responsibility of the Welsh Government if there has been expenditure in England.

Now, I knew Joel Barnett very well, of course, when I first entered the House of Commons, and he would occasionally tell me, 'That formula that carries my name should have been abolished years ago.' We are still using it, unfortunately.

But that is an opportunity, through these joint committees, for us to make our case, and, in fairness to my counterpart in England, I know that that message has been listened to. It's important, every time we discuss common policies and common problems, that we always discuss the budgetary position, so that we know what the true cost of what we're supporting is.

10:15

Diolch yn fawr, Weinidog. Carwyn Jones, roeddech chi'n moyn dod i mewn.

Thank you very much, Minister. Carwyn Jones, you wanted to come in.

And I'll bring you in then, Jason.

Diolch. Am y golff—

Thank you. On golf—

—if I can ask Jason a bit more about the situation, I was just going into the Wales Golf website, and there's a large headline on it that says, and I quote:

'Welsh Government Guidelines Mean Clubs, Courses And Facilities Must Remain Closed'.

So, just to explore, that's not actually right, is it? They're closed, but they're not closed because of guidance necessarily, are they? But that's as it were, I'm just thinking about the future—very helpful, because I'm an honorary member of Southerndown Golf Club, and I've had people say to me, 'Well, we can socially distance on the course. We can play. The club will remain closed—.' I've made the point that the difficulty for them is in a club like that, you have to drive to it, really. What does that mean? Are they able to drive—those you define as local members? So, it would be very helpful to have that information, perhaps not just from Wales Golf, but also from the Government as well, because, as I say, looking at the website, it hasn't been updated yet. All right, it might be a bit early yet, but it does certainly give the impression that by law, everything has to be shut.

Jason, do you want to respond to that, and then I'll bring you back in, because I think you wanted to add to the point the Deputy Minister was making about co-operation at a UK level?

I did. Diolch, Chair. So, on that Wales Golf point, yes, you're absolutely correct, that statement does need to be updated, because our guidance hasn't stated that golf courses must be closed. So, we are expecting this update to come through.

On the Welsh Government main website last night, we published our latest question-and-answer briefing, which comes to many of the points that you mentioned there about travel, accessing golf courses and what does that mean. Because, understandably, golf clubs will want to know the answer to that question—does it mean that people can just walk there? Well, it does go into a description because it ultimately depends on the circumstance of the individual, and it would mean different things to different people. So we do provide an answer on that formally on the website.

To the earlier point, if I could come in quickly on that, in terms of engagement with the UK, engagement at the officials level has been good; we have regular dialogue with my DCMS counterparts. There's been very good interaction at sector level, for example, on the historic environment side, our deputy director, effectively chief exec of Cadw, has regular meetings with his counterpart in all the devolved nations, and that's a theme that's been mirrored in the other sectors. So, there is good engagement at UK level, obviously respecting the fact that all these areas are wholly devolved to Wales, and it's up to us to make our own decisions on what we do.

10:20

Thank you, that's very helpful. If I can bring Carwyn Jones in now.

Carwyn, drosodd i chi.

Carwyn, over to you.

Diolch, Gadeirydd. Cwestiynau ynglŷn â chelfyddydau—cwestiynau byr mewn ffordd. Y cwestiwn cyntaf a'r cwestiwn atodol yw hwn, Gweinidog: pa wendidau sydd wedi cael eu nodi yn y sector ar hyn o bryd? Beth yw'r gwendidau? Ac, wrth feddwl am y rheini, pa gefnogaeth sydd wedi cael ei rhoi iddyn nhw, ac ym mha ffordd mae'r gefnogaeth hynny yn cael ei thargedu?

Thanks, Chair. I have some questions on the arts. The first question and the supplementary question is this, Minister: what particular vulnerabilities have been identified in the sector? What are those vulnerabilities? And in considering those, what support's been provided, and how has that support been targeted?

Wel, y gwendid mwyaf amlwg yn y sector, wrth gwrs, ydy bod y cynifer o'r bobl sydd yn gweithio yn y sector celfyddydau yn gyffredinol yn llawrydd, neu yn fusnesion bychain unigol, a bod eu sefyllfa nhw oherwydd hynny yn fregus. Dwi ddim yn siŵr a ddylwn i ddatgan diddordeb fel Gweinidog, ond mae fy mab ieuengaf yn un o'r bobl yna yn yr ystyr ei fod o wedi bod yn goreograffwr a dawnsiwr proffesiynol ac yn dysgu dawns, a, bellach, yn gwneud pethau eraill oherwydd, fel llawer o bobl sydd yn y sector yna, mae'n anodd i bobl ddibynnu ar y gyflogaeth gelfyddydol yn unig.

Ond mae Cyngor Celfyddydau Cymru, yn ei gynlluniau argyfwng penodol, cyllidol, wedi bod yn ymateb i sefyllfa artistiaid unigol, a dwi'n croesawu'n fawr y modd y maen nhw wedi gweithredu. Dwi'n siŵr y byddai'r cyfarwyddwr cyffredinol a phrif weithredwr cyngor y celfyddydau, Nick Capaldi, yn cydnabod cymaint o ofid ydy o wedi bod i gyngor y celfyddydau bod yna gynifer o'r unigolion yma sydd yn llawrydd neu'n gwmnïau bychain mewn perygl o fethu i ddatblygu eu celfyddyd yn briodol oherwydd yr argyfwng yr ydym ni ynddo fo. Wrth gwrs, rydym ni i gyd yn dod nôl i'r cwestiwn pwysig—iechyd cyhoeddus sy'n gorfod dod yn gyntaf, a dod drwy'r argyfwng iechyd cyhoeddus ydy'r flaenoriaeth. Felly, mae'n rhaid i ni ddod drwy hwnna gyda golwg ar y prif nod bob amser.

Well, the main vulnerability or weakness in the sector is that so many of the people working within the arts sector more generally are freelancers or are small businesses, and their situation because of that is vulnerable. I'm not sure if I should declare an interest as Minister, but my youngest son is one of those people in the sense that he has been a choreographer and professional dancer and dance teacher, and is now involved with many other things, because like many people in this sector, it is very difficult for people to rely on employment in the arts alone.

But the Arts Council of Wales, in their particular crisis planning and budgetary planning, have been responding to the situation of individual artists, and I very much welcome the way that they have operated. I'm sure that the chief executive of the arts council, Nick Capaldi, would recognise how much of a worry it's been for the arts council that so many of these individuals who do work freelance or work as small companies are at risk of failing to develop their artistic activities appropriately because of the crisis that we face. But we all come back to that important question—public health must come first. We must come through the public health crisis and that is the priority. Therefore, we must come through that with a view of our main aim on all occasions.

Os caf i droi, felly, i'r dyfodol, yr un cwestiwn ond ynglŷn â'r dyfodol yn lle'r presennol, pa fath o wendidau sydd yna yn y dyfodol, a hefyd ym mha ffordd, felly, bydd cefnogaeth yn y dyfodol yn cael ei thargedu hefyd?

If I could look to the future, it's the same question, but looking to the future rather than looking at the present, what kind of weaknesses or vulnerabilities have been identified for the future, and what support will be available in future, and how will it be targeted?

Wel, dŷn ni'n edrych yn arbennig ar sicrhau bod Cymru Greadigol, sydd, fel byddwch chi'n cofio, Carwyn, yn un o'r amcanion ym maniffesto Llafur Cymru yn yr etholiad Cynulliad diwethaf—pan ddes i i'r swydd, ces i'r fraint o gymryd y cyfrifoldeb yna. Dwi'n gobeithio y gallwn ni weld twf sylweddol yng ngwaith Cymru Greadigol, yn enwedig yn y maes cerddoriaeth a chanolfannau cerdd lleol, sydd ar hyn o bryd wedi cau. Ond rydym ni'n rhagweld yn y dyfodol y byddwn ni yn gallu'u cefnogi drwy'r gronfa gymharol fechan sydd gennym ni ar hyn o bryd, sy'n cael ei dosbarthu gan Gymru Greadigol ar gyfer canolfannau cerdd bychain.

Dwi'n meddwl bod hwn yn un o'r blaenoriaethau sydd yn bwysig i ni, oherwydd heb gerddoriaeth fyw, heb berfformiad byw, dŷn ni'n colli'r sefyllfa greadigol go iawn lle mae unigolion sy'n perfformio yn greadigol gyda chynulleidfa—wrth gwrs, y dyddiau hyn, mae'n rhaid iddi fod yn gynulleidfa rithiol neu gynulleidfa ar y we, ond, ym mha fodd bynnag, fod yna gynulleidfa yna i'r gwaith creadigol, a dyna ydy, yn sicr, un o'n blaenoriaethau ni. Ond, wedi dweud hynny, rydym ni'n awyddus iawn i sicrhau bod yna berthynas dda rhwng Cymru Greadigol fel corff—ac mae gennym ni brif weithredwr, wrth gwrs, ond does gennym ni ddim bwrdd cyflawn eto—rydym ni am weld perthynas dda rhwng Cymru Greadigol fel corff a chyngor y celfyddydau, a'r sefydliadau eraill ym maes celfyddyd. 

We're looking particularly at ensuring that Creative Wales, which, as you will recall, Carwyn, is one of the Welsh Labour manifesto pledges at the last election—when I came into post I was given responsibility for that and it was a privilege to do so. I do hope that we will see significant growth in the activities of Creative Wales, particularly in music and local music venues, which are currently closed, but we do anticipate in the future that we will be able to support them through the relatively small fund that we have in place at the moment, which is distributed by Creative Wales in order to support small music venues.

I do think that that is one of the important priorities for us, because without live music and live performance, we will lose true creativity where individuals who are creative performers with an audience—of course, these days, it has to be virtual or online, but, however it is done, there should be an audience for this creative output, and that is certainly one of our priorities. But having said that, we're very eager to ensure that there is a good relationship between Creative Wales as an organisation—we have a chief executive in place, of course, but we haven't got a full board in place as yet—we want to see a good relationship between Creative Wales and the arts council and the other organisations working in the arts.  

10:25

Carwyn, ydych chi am ddod nôl?

Carwyn, did you want to come back on that?

A oes yna enghraifft, efallai, y gallwch chi ei rhoi ynglŷn ag ym mha ffordd y bydd yr arian neu'r gefnogaeth yn cael ei defnyddio yn y pen draw? Dwi'n deall, wrth gwrs, y llwybr, ond roeddech chi wedi sôn yn fanna am artistiaid a pherfformwyr, ond pa fath o les fyddai yno efallai i unigolyn neu i ganolfan fach, canolfan celfyddydau fach? Pa fath o enghreifftiau allwch chi eu rhoi ynglŷn â sut fyddai'r Llywodraeth eisiau helpu'r cyrff hyn a'r unigolion hyn yn y pen draw?

Could you give us an example as to how support will ultimately be used? Now, I understand the pathway, of course, but you there mentioned artists and performers. What kind of support would be there, perhaps, for an individual, a small centre or a small arts venue? What kind of examples can you give us in terms of how the Government would wish to assist these individuals and organisations, ultimately?

Wel, rydym ni'n rhoi pwyslais mawr, fel y dywedais i—neu wedi bod yn rhoi pwyslais mawr, cyn yr argyfwng yma, ac yn sicr am ei wneud o yn y dyfodol hefyd pan fydd yr amser yn addas—ar ganolfannau cerdd lleol lle mae yna ddigwyddiadau cymunedol lle mae pobl yn gallu eu dilyn nhw. Oherwydd hynny, mae Cymru Greadigol wedi fy sicrhau y byddan nhw'n rhoi sylw arbennig i ddatblygiad cerddoriaeth, a cherddoriaeth fyw, a sicrhau y bydd modd comisiynu digwyddiadau pan fydd digwyddiadau yn briodol o safbwynt iechyd cyhoeddus.

Wrth gwrs, dydyn ni ddim eto wedi cwblhau hyd yn oed sefydlu Cymru Greadigol yn iawn yn nhermau'r bwrdd ac aelodau'r bwrdd, ond, pan fydd hynny'n digwydd, mi fydd eu cyllideb bresennol nhw o £7 miliwn, os dwi'n cofio yn iawn ar hyn o bryd yn y flwyddyn ariannol yma, yn cael ei chynyddu i gwrdd â'r posibiliadau y byddan nhw yn eu darganfod wrth sefydlu eu strategaeth eu hunain. Dwi'n meddwl ei bod hi'n bwysig ein bod ni yn caniatáu i Gymru Greadigol ddatblygu ei strategaeth ei hun ac, wrth gwrs, mae'r strategaeth honno wedi cael ei gohirio o ran bod yn weithredol oherwydd y sefyllfa rydym ni ynddi ar hyn o bryd.  

Well, we place great emphasis—we did so before this crisis and certainly will do so in the future when the time is right—on local music centres and venues where community events take place and where people can engage with those events. As a result, Creative Wales has assured me that they will give particular attention to the development of music and live music particularly, and that they will ensure that it will be possible to commission events when that is appropriate from a public health standpoint.

We haven't even completed the creation of Creative Wales in its entirety in terms of the board and the board's members, but, when that is in place, their current budget of £7 million, if I remember rightly, for this financial year will increase in order to meet the possibilities that they will identify in establishing their own strategies. I think it's important that we do allow Creative Wales to develop its own strategy, and that strategy, of course, has been postponed in terms of its operation because of the situation that we're currently facing. 

Jason, do you want to add anything to what I've been outlining?

Thank you. Just on that point on the future, really, I think it's important to note that there's massive uncertainty out there in the arts sector. If you, for example, were putting on a tour production, the lead-in times for that are absolutely significant and if you don't know when you could potentially resume, that's causing massive uncertainty for you. 

There's a heavy reliance on the job retention scheme within the artistic sector, and there are calls and pleas to UK Government to extend that for a significant period of time, and certainly not for it to end at the end of June. So, there's massive uncertainty out in the sector.

But one thing I'd end on, on a slightly more positive note, is that the thing that we've found with our engagement with the arts and with the creative industries is that there is still quite a bit of positivity. So, whilst there's uncertainty, we've found that it is a very resilient sector and we've been particularly struck by the measured responses from the Arts Council of Wales throughout all of this, and they've been looking at this in a very measured way and trying to find pragmatic ways in which to help people come out of this crisis. So, yes there's uncertainty, yes there are massive pressures, but the people within the sector are very resilient. 

Mae'r cwestiwn olaf wrtha i, Gadeirydd, os gallaf i, ynglŷn â pha ffyrdd newydd o weithio sydd wedi cael eu hadnabod yn ystod yr argyfwng ei hunan. Rŷn ni'n gyfarwydd, wrth gwrs, gyda sinemâu yn dangos perfformiadau, efallai, o'r RSC neu'r Ballet Brenhinol, ond beth rydym ni'n ei weld, wrth gwrs, yw mwy o berfformiadau ar-lein. Pa fath o les, efallai, sydd wedi cael ei nodi ynglŷn â'r ffyrdd newydd hyn o weithio, ac ym mha ffordd y gallwn ni ledu'r ffyrdd yna yn y pen draw? 

The final question from me, Chair, if I may, is about new ways of working that have been identified during this crisis. We are aware, of course, of cinemas showing performances from the RSC or the Royal Ballet, but what we have seen, of course, is more online performance. So, what kind of things have been identified in terms of these new ways of working and the benefits of those, and how can they be maximised, ultimately?

Wel, dwi'n meddwl ei bod hi'n allweddol ein bod ni yn buddsoddi mewn ffyrdd newydd o gyfathrebu a llwyfannau newydd—llwyfannau digidol newydd o bob math. Ac mae gennym ni record eithaf da o fuddsoddi mewn cynnwys digidol yn barod, gan gynnwys nid yn unig animeiddio, ond gemau fideo sydd yn cael eu cynhyrchu yn sylweddol yng Nghymru erbyn hyn. Mae hyn, dwi'n gobeithio, yn mynd i fod yn un arall o flaenoriaethau Cymru Greadigol, ac fe fyddwn i yn sicr yn disgwyl i Gymru Greadigol fod yn bencampwr ffurfiau newydd o gyfathrebu, gan ddysgu beth rydym ni wedi dod i'w fwynhau yn ystod yr argyfwng yma.

A dwi wedi rhyfeddu yn enwedig at y gwaith diweddar sydd wedi cael ei wneud gan gerddorfeydd, gan gynnwys chwaraewyr llinynnol ac offerynnau taro, ac eraill, o gerddorfa BBC Cymru, sydd wedi cynhyrchu deunydd gweledol lle mae'r offerynnwyr unigol wedi bod yn gwneud beth rydym ni'n ei wneud rŵan—yn siarad o'u cartrefi ac yn dod yn gorff sydd yn cydweithio â'i gilydd ac yn cyd-drafod â'i gilydd fel rydym ni'n ei wneud nawr. Ond mae'r ffaith eu bod nhw wedi gallu gwneud hynny hefyd gyda pheth mor gymhleth â cherddoriaeth offerynnol o bob math, mae hwnna i mi yn dangos bod yna bosibiliadau mawr ar gyfer y dyfodol i bobl fod yn cyfranogi mewn bob math o wahanol ffyrdd o ffurfiau celfyddyd sydd â'u sail yn y byd gweledol, clywedol yn y byd digidol. Dwi'n meddwl bod hwnna yn llwyfan newydd, ac yn sicr mi fydd Cymru Greadigol, pan fyddwn ni yn fwy gweithredol, buaswn i'n meddwl, yn gosod hynny fel un o'i blaenoriaethau. 

Well I think it's crucial that we do invest in new methods of communications and new platforms—new digital platforms of all kinds. And we do have quite a strong record of investing in digital content already, including not only animation, but also gaming that is now produced in Wales to a significant extent. This, I hope, will be one of the other priorities of Creative Wales, and we would certainly expect Creative Wales to be a champion for new means of communication, having learnt from the messages emerging from this crisis. 

And I have been astounded by the work that's been done recently by orchestras, including members of the string and percussion sections, and others, of the BBC Wales orchestra, which have produced audio-visual materials where individual players have been doing what we are doing now, in terms of playing their instruments online, and they have been coming together creatively. But the fact that they have been doing something like that with something as complex as orchestral music, then that shows me that there are huge possibilities for the future for people to be participating in all sorts of different ways in art forms that are based digitally in the audio-visual spheres. I think that is a new platform and, certainly, Creative Wales, when it is more operational, will be, I would have thought, establishing that as one of its priorities.  

10:30

Can I call Mick Antoniw now? And, just to remind Members, I'm very well aware that a number of you have got meetings that you've got to go to at 11:00, and I know the Minister's got to leave at 11:00. So, if we can, as far as we can, keep our questioning and responses sharp and pithy. 

I will certainly be succinct. Minister, you've already referred generally to the grass-roots music relief fund, the emergency TV development fund. These are funds that have come out of the £1 million emergency response from the Creative Wales funding, I understand. I'm just wondering if you could update us on both of these in respect of, perhaps, how many grants there have been, how much of the funding has actually been distributed, I suppose, really, to enable to assess the impact that it has had so far on those parts of the industry. 

I'll tell you what I know and I'll ask Jason to follow me, if he will. There was a maximum of £335,000 available for the emergency TV fund, with up to £25,000 available for each individual project. And to date, no funding—or to date of last week—no funding allocations had been made, but the funding remains open for applications until the 18 May. Thirty eight application forms have been issued and we hope, obviously, that there will be a strong response now that we've announced the closing date. Would you like to add anything to that, Jason? You've probably got more recent information than I have. 

Thank you, Minister. On that fund, that's accurate as where we are today. Just on the grass-roots music fund, that fund has been fully subscribed, so we have allocated somewhere in the region of £400,000, which was up to £25,000 per business. So, that fund has now closed and we've allocated around £400,000 that's out there. That's been very warmly welcomed and received by the music sector in Wales. 

Thank you for that, Minister. If I can—. Sorry, I don't know if I'm jumping in too quickly, but I have to move on to other questions as quickly as possible because I'm aware of the time. On the issue of some 40,000 freelancers, and so on, working within the creative industry sector, of course, there are a number of schemes that are there—one to protect those that are actually in employment. But a number of problems have been identified in terms of freelancers within the industry, those who have had to set up as limited companies, those who may do a mixture of PAYE plus self-employed work. And I'm wondering what assessment Welsh Government has done, really, of the extent to which there are sections of those who work in the industry who have not been able to claim support from the Government, and what representations or discussions there may have been with the UK Government about any of the anomalies that exist and the problems that have arisen in this.

10:35

Well, whenever we see anomalies, especially in the situation that you've described, in terms of company structure, the position of sole traders and the inability of people to pay themselves as directors of companies legally, in issues like this we have, obviously, taken them up directly with the UK Government. We haven't had as much response as we would have hoped. But it seems to me that we have to ensure that it is possible to have a system that meets a taxation system and a benefits system and a grants system. And loans systems are not so useful because, clearly, if people—just like the bed-and-breakfast sector in tourism—are taking loans, then there's the whole difficulty about repayment, because the level of receipts aren't sufficient to cover the cost of loans. Jason, would you like to take that further as well?

Thank you, Chair, and thank you, Mick. So, just quickly to add on this, as well as the significant UK Government schemes that were announced at the start of the crisis, and the significant Welsh Government package that we delivered through the economic resilience fund, we did identify some gaps that existed in that funding provision—there is a list that we've worked on, working closely with that sector. So, all that information and that insight is feeding into the discussions that are going on currently with regard to the next wave of support that we would issue through the economic resilience fund. We are acutely aware of the pressure on freelancers, so I can assure you that that is actively in the discussions.

I've got two important areas I want to go on to. One is in respect of the impact on journalism and the media—you've partly commented on it. Really, just what is your assessment of the scale of the impact on journalism—journalism, obviously, is a fundamental part of our democratic structure and democratic system—and in particular the impact on community news organisations? I have in mind a variety of different community sources of information—my interest is community radio, in particular—and some of these seem to have come into their own during the crisis, because they're reporting very, very locally and they're giving access to a lot of local information that, in many ways, wouldn't otherwise exist. So, I'm wondering what your views are, what assessments there are, and what your thoughts are on the issues that are affecting those particular areas.

Thank you for that. I have oversight of broadcasting generally, but these specific funds are in fact administered by my colleague the Minister for Economy, Transport and North Wales. The independent community journalism fund is distributed by the Welsh Government for the purposes of supporting exactly the kinds of publications and the media content, in terms of genuinely local journalism, which you've described. I'm not sure exactly how much has been spent on these funds. Jason, perhaps you can help me on some detail here, or is it not directly within our departmental responsibility?

Thank you, Chair. It's not—that's right, Minister. But we would, of course, provide a note for the committee if that would be helpful after.

That will do. My final question—again, very wary of time—but a very, very important one. The reporting, or the misreporting, of devolved issues, I think, is something that is really causing massive concern, because not only has it been going on consistently, but, obviously, there are serious concerns about some of the statements that are coming out, for example, from Westminster that add to that particular confusion. I'm wondering if you'll be giving consideration to an assessment of the implications of that confusion that exists within the media, or perhaps the misappropriation of time and influence on devolved matters vis-a-vis UK matters. It's a complex area, but it is one that is really coming to a head now. So, I'm wondering what your thoughts are on that, whether you've made any particular representations or had discussions with any bodies or with UK Government around these particular issues. 

10:40

Well, as part of my responsibilities within Welsh Government, I sit on the ministerial and officials group, which meets almost daily these days, and we have had discussions, of course, about ensuring that the messaging on behalf of Wales, especially our policy in relation to public health and travelling and driving and coming in to Wales from outside Wales—. All these very difficult issues are issues that we constantly discuss, and that includes having discussions with the media outlets. I have to say that in the ITV system we now have a very strong representation of Welsh interests, both at the news level and at the features level in the middle of this crisis, and, indeed, the ITV system has a strong regional strength in England and in the nationalities, the nations, of the rest of the UK.

But there's always the issue that people in Wales often get their information from media based outside Wales, where there has been confusion. But I do think that the recent appearances of the First Minister of Wales on the UK media have helped to clear the situation, so that we need—. But we can't give up on this, because we have to make it clear that we are working in a United Kingdom, which is devolved into regions and nationalities, and during this crisis the stresses and strains of the failure to understand the nature of devolution have exhibited themselves. I am being as balanced as I can be in my reply, but I would—  

Do you think, Minister, that perhaps the problem is that at, perhaps, a UK Government level there's a confusion there as to when they're speaking as a UK Government as opposed to when they're speaking as an English Government?  

Well, I am a parliamentarian of the United Kingdom, but I wouldn't pretend to speak on behalf of the United Kingdom, because I am a Welsh Minister. So, my job is representing Wales and representing the people of Wales.

These are not difficult things. The trouble is that the people who don't understand these things are people who have never really thought that the United Kingdom is not a unitary state, that it has always been a diverse state, it has consisted of different polities, in its nature. And I'm looking at David Melding as I say these things, because we have discussed these matters over many years, and I think we have to help people to understand, especially in the English media, that Wales is a nationality within the United Kingdom and therefore has the ability now to make distinctive decisions, and they have to learn to live with it, I think. 

Very diplomatically put, Minister. I'm very conscious of time, and we do have two very important areas that we want to cover in the next short minutes that we have left. If I can bring David Melding in on heritage, museums, libraries and archives. 

Diolch yn fawr, Cadeirydd. It would be very tempting to continue that discussion about—  

—what a union state and a unitary state and a federal state is. I'm going to combine some of my questions so that I'll get through them a bit more quickly. If you look at the £350,000 resilience fund for the museum and heritage sector, for their attractions, because obviously a lot of income is likely to be lost as these attractions have not been open, what take-up have you had on that? And I understand the National Lottery Heritage Fund has established an emergency fund of £50 million. I assume that's UK, but still that will be a substantial amount, presumably, to be spent in Wales. Is that yet open? Are you encouraging attractions and museums and galleries, whatever, to access that fund? A progress report on those key funding streams would be very, very useful.

10:45

Yes, I had, quite recently, an audio-visual conference with the heritage lottery, and I'll ask Jason if he's got more recent figures than perhaps I've got in front of me here now on the take-up of this fund. Jason, thank you.

Thanks, Minister. Thank you, Chair. So, I understand that the £350,000 that we allocated to the federation of museums and galleries has been delivered, but we can provide a note on that after the committee, because I want to, obviously, make sure I give you the latest figures. It's been a very fast-moving development.

Do you have anything on the heritage lottery? That doesn't sound as if it's up and running yet, and, presumably, for future resilience, as the £350,000 has gone very quickly—which is great; that's what we wanted, for it to be allocated. But there's going to be ongoing demand for assistance, isn't there, and the Government's pockets are not endlessly deep, so some idea of how the lottery fund might be used in Wales would be quite helpful. Come back with a note if you don't have anything immediately now, but I would like to be reassured that that's—you know, we're going to get our fair share of that in Wales.

Are you able to assist us today? Jason, do you want to come in on this?

Yes, really quickly. Thank you, Chair. So, two things on that: (1), the fund is open in Wales. It's open now. And, secondly, we have been very actively signposting all our stakeholders towards that fund. So, we're confident that there will be a lot of uptake on it. But, obviously, we can keep you updated as to progress as this develops.

Thank you. And then, Minister, last week, the First Minister did talk about the possibility, fairly soon, that some libraries would be able to re-open, and I just wonder, for the rest of the heritage sector—if we're looking at galleries and museums in particular—what sort of discussions are you in about what would be appropriate easing of the current restrictions and when that may happen so the sector can operate closer to a non-emergency situation?

We are operating at a number of levels here. We provided £325,000 in funding for the COVID resilience grant scheme for Welsh museums and heritage attractions. This is being administered by the Federation of Museums and Art Galleries of Wales, and we've provided £250,000 towards digital library resource, which will enable public libraries to provide additional digital resources to the public and give people resources to read and engage while self-isolating.

Now, I would dearly love to see us in a position, which obviously has to be discussed with local government—. I think this was mentioned during the First Minister's statement on 8 May, about the potential to adjust the regulations. I've been happily involved in, I think, the re-opening of about 10 or a dozen public libraries, and I now realise that these are not at all just libraries—they are social centres of all kinds where people meet and where people share, and in particular, these days, where children love to play, and I think a phased approach to re-opening libraries across Wales would be our preferred approach, with clear guidance to ensure the safety of library staff and members of the public. This is something that has to be discussed constantly with the Society of Chief Librarians in Wales, and I hope that there will be a way of ensuring that these resources are available, either digitally, as I've described, or also, when the public health crisis is coming near its resolution, it'll be possible for us to restore the important social function of our libraries. 

10:50

Thank you. I'll bring you in briefly, Jason. We are running a bit close to time, but—.

Thanks, Chair. So, to the museum and galleries point as well, as we said right at the start of the committee, we are very much in preparation for the future, working with those stakeholders. So, with the national museum, the national library, the various stakeholders, they are providing that intelligence to us as to what further restrictions might be lifted at the next three-week review point. So, just to assure you that these conversations are ongoing and are very detailed. 

So, is it feasible that the national museum will be reopening at some time in the summer? It may just be for schoolchildren or something. It's a big site. If you control the numbers going in, one would assume that social distancing is possible. So, is that the type of targeted approach—?

Yes. I mean, one could argue that St Fagans is merely a fine and wonderful garden centre and that, therefore, there is a logic there, really, that that is where we would begin. But this is a matter for the museum authorities, obviously, and in continuing discussion with the senior medical officer for Wales. And, when the situation is appropriate, I hope that that can happen. 

Yes. Perhaps I'll just—. I would have asked about where Cadw's commercial operation is at the moment, because it's improved very considerably in the last five years, and, obviously, the national museum you're trying to encourage down that road as well, but I assume that, when you're looking at their performance and their potential for development in terms of the commercial sector, you're going to have to put this on a slightly longer timescale now. You might want to send us a note, rather than give us a detailed answer now. But one thing that did occur to me is that we know the national museum has a huge capital backlog on some really key maintenance. They've closed one of the major galleries in the national museum, where ceramics were. Do you think, during the lockdown, there will be an opportunity to conduct maintenance and also to keep an important sector going a bit as well, in terms of specialist builders that conduct that sort of renovation?

We have invested, alongside the national museum, for the very purpose of ensuring that the major gallery in Cardiff—and, especially, I think, there were roofing and building issues there—that those are being responded to. Do you want to add more detail to that, Jason, if we've got time?

Can we perhaps ask for a brief note on that, because I'm conscious of time and we do want to—? I do want to bring John Griffiths in, because we've got some questions we'd like to ask about sport. The public will, of course, be aware that this committee doesn't usually take responsibilities for sport, but, given the pressures on the other committees, we've agreed that we will do this and, of course, sport is a very important part of our community life but also of our commercial life. So, John, if you'd like to start your questions. 

Diolch yn fawr, Cadeirydd. Yes, I wonder if you could set out briefly, as it must be, Welsh Government's assessment of the particular vulnerabilities in sport at the current stage of the crisis, but also looking forward, and how Welsh Government support is being targeted to deal with those vulnerabilities. 

Well, obviously we work very closely—thank you, John—with Sport Wales. I think I've already mentioned, as part of the £18 million package announced in early April, that included £400,000 for the emergency relief fund, which was led by Sport Wales, and the £8 million sport resilience fund, which, again, is led by Sport Wales, and they have identified the priorities for support for sports clubs and partner networks to ensure that the 40 or so governing bodies that we have in Wales for sport are aware of the potential for funding and for where they qualify, of course, not just for the economic resilience fund but also for the business rate relief scheme.

We are concerned that the return to sporting activity is being severely curtailed, and we look forward to a similar approach in terms of digital investment as we have with the arts and other parts of my portfolio, so that people are aware of the importance of exercise, taking advantage of the opportunity to exercise as individuals, not in groups, at the moment, but as soon as it's possible for us to look forward to a return to major sporting activities, then I'm certain that Sport Wales and ourselves in the Government will be able to ensure that the renewal that happens within the physical life of the nation means that our commitment to ensure that a greater priority for the physical health of the nation is being pursued. Jason, have you got some more detail there?

10:55

Jason, we'll bring you in briefly, yes. Sorry, Jason—on you, Jason, please. Thank you.

Diolch, Chair. So, just to say, really, that the position with sport is broadly similar to those other sectors where the impact has clearly been devastating. Small clubs, large clubs are all closed and everybody's looking for support to help them through this. The engagement has been fantastic with Sport Wales and with the Welsh Sports Association, and we know that the funding that we've put in place to be administered by Sport Wales has been heavily bid into, and has been very warmly welcomed by the sector. So, it's a similar position as we've discussed in some of those other areas the Deputy Minister covers.

Yes, and we can supply you with more detail of how that money is being spent as soon as we have it available, or we can obtain it for you, or you can obtain it from Sport Wales. Obviously, we can obtain it for you.

Yes, as you say, Minister, sport is very important to physical and mental health—you know, playing sport and, indeed, watching sport, and restarting it is crucial. Obviously, there's a balance in terms of the COVID-19 crisis but also the wider physical and mental health issues. Some of the Welsh football clubs, of course, play in the English Football League, and I know they're very concerned about starting back to playing as quickly as possible. They're also concerned about some of the structural issues, because I think UK Government has two sports committees that are looking at restarting sport, and I think they're concerned about timing in Wales compared to timing in England and whether there is liaison and joint working between Welsh Government and UK Government to make sure that we're as aligned as we can be.

I know your great loyalty to Newport County, and I certainly have enjoyed watching them play with you and I hope to do so again. This is a very good example of how we need to work across the nations of the UK so that we understand the effects of the decisions being taken by each country in turn.

I don't know if Jason could add anything on that, or—?

Just in terms of the engagement levels, so, when it comes to elite sports, DCMS at the UK Government level, they've asked UK Sport to lead on preparing some protocols for a phased return for elite sport. So, they've produced a draft report, which effectively sets out four phases, with the end point being a return to full participation, the first phase being training. Just in terms of the engagement on that, though, there is good engagement with Sport Wales and UK Sport. We would like to see better engagement with DCMS before they issue these requests to UK Sport, so we can input at a higher level. So, that is one of those areas—engagement—where I think it could be improved.

No. Given the time constraints, Chair, I think that's fine.

Diolch yn fawr iawn i chi, Dirprwy Weinidog—

Thank you very much, Deputy Minister—

—and to you, Jason Thomas. This has been a really useful session for us.

Fel mae'n gwaith ni'n symud ymlaen, dwi'n siŵr y byddwn ni'n gofyn i chi ddod i gwrdd â ni eto, ac fel arfer, wrth gwrs, bydd yna transcript o'r trafodaethau rŷn ni wedi eu cael heddiw yn cael ei anfon atoch chi er mwyn sicrhau ei fod yn gywir. Felly, diolch yn fawr iawn i chi, a dŷn ni'n edrych ymlaen i drafod ymhellach.

As our work progresses, I'm sure we will be asking you to attend this committee again, and as usual, of course, a transcript of today's meeting will be sent to you so you can check it for accuracy. So, thank you very much, and we look forward to having further discussions.

11:00

Gaf i jest ddiolch ar fy rhan i a Jason am y modd rydych chi wedi llwyddo i ofalu amdanom ni gyda'r dechnoleg yma, ac mae o'n cryfhau fy hyder i y gallwn ni wneud llawer mwy o waith democrataidd fel hyn yn y ffordd yma yn y dyfodol achos dŷn ni wedi dysgu lot yn yr argyfwng yma? Diolch yn fawr i chi.

May I just say thank you on behalf of Jason and myself for the way that you have cared for us with this technology, which reinforces my confidence that we can do a lot more democratic work in this manner in the future because we have learnt a great deal during this crisis? So, thank you very much.

3. Papurau i’w nodi
3. Papers to note

So, os dŷn ni’n gallu symud wedyn i eitem 3 ar yr agenda, wrth ddweud hwyl fawr i'r Dirprwy Weinidog.

So, if we can move now to item 3 on our agenda, in saying goodbye to the Deputy Minister.

Goodbye and thank you very much to Jason.

Mae gyda ni bapurau i'w nodi.

We do have some papers to note. 

And the first is paper is 3.1, correspondence with the BBC. Carwyn Jones, I think you wanted to make a point on this. Can we unmute Carwyn, please? Thank you.

Thank you. I was concerned, Chair, by the response that we received from Ken MacQuarrie, who's the director of BBC Nations and Regions, in response to your letter regarding the concern we had about BBC Wales news not being available on tv in the morning. I was particularly concerned of the fact that on two occasions in the letter he referred to the national news of Wales as 'local news'. Now, bear in mind, you know, if you're listening to a county BBC station, that news would be important to you, of course, if you're living in that county. But the difference in Wales is that we are a nation and, of course, we have the ability to make policies and laws on COVID-19 that are different to England if that is what the Government and this Parliament decides. So, I'm greatly concerned that when people wake up in the morning, they are still listening to news that may not apply in the nation that they live in and, secondly, of course, it was a bit of a slip to suggest that it is local news on a par, perhaps, with the kind of local news one might expect in parts of Wales or, for that matter, parts of England. Perhaps you might want to consider, Chair, inviting him back and reminding Mr MacQuarrie that, in fact, we are talking here about the national news of Wales and disseminating news to the people of Wales at a time of crisis, and that they are not—that we cannot be confident that the news they're receiving in the morning from BBC network is actually accurate as far as Wales is concerned. 

I totally agree with Carwyn, and I think the reference there

'to pause our local service to television audiences',

et cetera, sums up the actual dilemma—it's the mindset, which just does not understand the concept of the media serving pan-nations.

Quite. Do any other Members wish to comment on this? Well, if—[Interruption.] David. 

I think, Chair, you could say the unanimous view of the committee was that there's—. Words are important, and particularly the whole point that Scotland, Wales and Northern Ireland are their own policy- and law-making areas, and they're not 'local' in that respect at all. 

Well, if Members are agreed, perhaps we can have a further discussion. We will meet a little bit later this afternoon for a private [correction: informal] session of the committee, and perhaps we can have a discussion about how exactly we want to respond, because I would certainly, personally, concur that referring to Welsh news as local news is never acceptable, but it's particularly unacceptable at a time of crisis when people desperately need accurate information. So, if you're content, Members, we'll note this paper and we'll decide exactly how to respond a little later on today.

With regard, then, to 3.2, correspondence from the Wales community radio network, are we content to note that and to use that as part of our evidence as we look at these issues, going forward, and similarly correspondence with Media Wales? Mick.

Just on the community radio one, because it is such an imminent thing, I don't think it's something that can wait an inquiry, but I think the particular point about the actual immediate state and support to community radio is a very valid one, and I think that might be something where we could ask what specifically, at this moment in time, is being done because of what I think is actually a crisis; I think some community radio is teetering. 

Well, if Members are content, perhaps we can again come back to that briefly in our private [correction: informal] meeting and decide the content of potentially some correspondence with Ministers on that basis? So, on that basis, are we happy to note 3.2? 

And 3.3—in a sense, that's similar, so perhaps we can discuss that a little bit later on as well. And 3.4, the briefing from BBC Cymru Wales, are you content to note that?

With that, can I thank Members very much for your contributions today? I'm very conscious that you have other meetings to go to, so, if no-one wishes to raise anything further, I'll bring the meeting to a close with my usual thanks to all our staff, and particularly today the technology staff. This has gone incredibly smoothly, and I think we're all very grateful to them. I will meet Members later today to discuss some of the issues further in private [correction: informally]. Diolch yn fawr iawn i chi.

11:05

Daeth y cyfarfod i ben am 11:05.

The meeting ended at 11:05.