Pwyllgor o’r Senedd Gyfan - Y Bumed Senedd

Committee of the Whole Senedd - Fifth Senedd

01/10/2019

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 17:42.

The meeting began at 17:42.

1. Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2
1. Senedd and Elections (Wales) Bill: Order of Consideration for Stage 2 proceedings

We now go to the Committee of the Whole Assembly and I welcome you to the Committee of the Whole Assembly, which is considering the Senedd and Elections (Wales) Bill. Standing Order 26.21 enables a committee, including the Committee of the Whole Assembly, to vary the order of consideration for Stage 2 proceedings on any Bill. A proposed order of consideration for our Stage 2 consideration of the Senedd and Elections (Wales) Bill next week is set out on the agenda for today's proceedings. 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.21:

Yn cytuno mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 ynghylch y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru):

a) adrannau 2 i 9,
b) Atodlen 1,
c) adrannau 10 i 29,
d) Atodlen 2,
e) adrannau 30 i 41,
f) adran 1, a'r
g) Teitl Hir.

To propose that the National Assembly for Wales in accordance with Standing Order 26.21:

Agrees that the order of consideration for Stage 2 proceedings on the Senedd and Elections (Wales) Bill is as follows:

a) sections 2 to 9,
b) Schedule 1,
c) sections 10 to 29,
d) Schedule 2,
e) sections 30 to 41,
f) section 1, and
g) Long Title.

Motion moved.

Does any Member object to this order of consideration? No. Therefore, the motion is agreed in accordance with Standing Order 17.34. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 17.34.

Motion agreed in accordance with Standing Order 17.34.

Daeth y cyfarfod i ben am 17:43.

The meeting ended at 17:43