Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Health, Social Care and Sport Committee - Fifth Senedd

15/05/2019

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Dai Lloyd Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Darren Millar Yn dirprwyo ar ran Angela Burns
Substitute for Angela Burns
David Rees
Dawn Bowden
Helen Mary Jones
Jayne Bryant
Lynne Neagle

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Amy Clifton Ymchwilydd
Researcher
Bethan Kelham Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Claire Morris Clerc
Clerk
Rebekah James Ymchwilydd
Researcher
Tanwen Summers Ail Glerc
Second Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:00.

The meeting began at 09:00.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Croeso i bawb i gyfarfod diweddaraf y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yma yn y Senedd. O dan eitem 1—cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau—gallaf i groesawu fy nghyd-Aelodau i'r pwyllgor yma, ac fel arfer esbonio bod y cyfarfod yn naturiol ddwyieithog? Gellid defnyddio clustffonau i glywed cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg ar sianel 1, neu i glywed cyfraniadau yn yr iaith wreiddiol yn well ar sianel 2. Os bydd larwm tân yn canu, dylid dilyn cyfarwyddiadau'r tywyswyr. Dŷn ni wedi derbyn yr ymddiheuriad arferol oddi wrth Angela Burns, a bydd Darren Millar yn dirprwyo ar ei rhan.

Welcome, everyone, to this most recent meeting of the Health, Social Care and Sport Committee here at the Senedd. Under item 1—introductions, apologies, substitutions and declarations of interest—may I welcome my fellow Members to this committee meeting, and explain that the meeting will be bilingual? You can use headphones to hear simultaneous translation from Welsh to English on channel 1, or for amplification of the original contribution on channel 2. If a fire alarm should sound, then please do follow the directions from the ushers. We have received apologies from Angela Burns, and Darren Millar will attend as a substitute on her behalf.

2. Papurau i’w nodi
2. Paper(s) to note

O dan eitem 2—papurau i'w nodi—mi fydd Aelodau wedi gweld y llythyrau canlynol, ac mae yna res ohonyn nhw. Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch system wybodaeth gofal cymunedol Cymru. Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016. Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru. Llythyr arall gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch strategaeth unigrwydd ac ynysu cymdeithasol ar gyfer Cymru. Llythyr arall gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch rhestr cyflawnwyr meddygol Cymru gyfan. Llythyr gan Lywodraeth Cymru ynghylch gwasanaethau nyrsio cymunedol ac ardal. A llythyr gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ynghylch yr adroddiad ar weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc. Unrhyw sylw neu a yw pawb yn hapus i'w nodi? Helen.

Under item 2—papers to note—Members will have seen the following letters, and there's a whole host on them. A letter from the Minister for Health and Social Services regarding Healthcare Inspectorate Wales. A letter from the Deputy Minister for Health and Social Services regarding the Welsh community care information system. A letter from the Minister for Health and Social Services regarding the Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016. A letter from the Minister for Health and Social Services regarding autism services in Wales. Another letter from the Deputy Minister for Health and Social Services regarding a loneliness and social isolation strategy for Wales. Another letter again from the Deputy Minister for Health and Social Services regarding the all-Wales medical performers list. A letter from the Welsh Government regarding community and district nursing services. And a letter from the Wales Institute for Physical Literacy at the University of Wales Trinity Saint David regarding the report on the physical activity of children and young people. Any comments or is everyone content to note those papers? Helen.

I don't want to delay us, but I was a bit disappointed with the response about the powers of independence of Healthcare Inspectorate Wales. I'm not suggesting necessarily we do anything about it now, but it is just something to note, and something we might want to come back to.

Just to say that, obviously, that letter also covers issues around specialist child and adolescent mental health services in-patient provision and we are going to pick those up with the Minister when he comes in for scrutiny for the 'Mind over matter' follow-up in June. 

Okay. Yes, matters duly noted, I think. 

Unrhyw fater arall? Dyna ni. Dyna ddiwedd eitem 2.

Any other issues to raise? Okay, that brings us to the end of item 2.

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn
3. Motion under Standing Order 17.42 (vi) to resolve to exclude the public from the remainder of this meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Felly, fe wnawn ni symud ymlaen i eitem 3, a chynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn er mwyn inni ymdrin â thystiolaeth ysgrifenedig. Pawb yn hapus? Pawb yn gytûn. Diolch yn fawr. Felly, fe awn ni i mewn i breifat.

We move on to item 3, and a motion under Standing Order 17.42(vi) to resolve to exclude the public from the remainder of this meeting so that we can discuss written evidence. Everyone content? Everyone is content and agreed. So, we'll go into private session.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:03.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 09:03.