Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Culture, Welsh Language and Communications Committee - Fifth Senedd

03/04/2019

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Bethan Sayed Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Caroline Jones
David Melding
Delyth Jewell
Mick Antoniw
Rhianon Passmore

Y rhai eraill a oedd yn bresennol

Others in Attendance

Catrin James Swyddog Cenedlaethol Polisi a Phrosiectau, yr Urdd
National Policy and Projects Officer, the Urdd
Kathryn Williams Cyfarwyddwr, Rubicon Dance
Director, Rubicon Dance
Siân Lewis Prif Weithredwr, yr Urdd
Chief Executive, the Urdd

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Lowri Jones Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Martha Da Gama Howells Ail Glerc
Second Clerk
Robin Wilkinson Ymchwilydd
Researcher

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:32.

The meeting began at 09:32.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Diolch a chroeso i'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. Eitem 1 ar yr agenda yw'r cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant a gan Vikki Howells. A oes gan unrhyw un rywbeth i'w ddatgan yma heddiw? Heblaw am y ffaith fy mod i wedi gwneud popeth gyda'r Urdd yn tyfu lan, dwi'n credu mai dyna'r unig beth sydd gen i i'w ddatgan y bore yma.

Thank you and welcome to the Culture, Welsh Language and Communications Committee. Item 1 on the agenda is introductions, apologies, substitutions and declarations of interest. We have received apologies from Jayne Bryant and from Vikki Howells. Does anyone have anything to declare this morning? Other than the fact that I did all sorts of things with the Urdd, growing up, I think that's the only interest I have to declare this morning.

2. Minnau hefyd! - ymchwiliad i rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Plant a phobl ifanc
2. Count me in! - Inquiry into the role of arts and culture in addressing poverty and social exclusion: Children and young people

Dŷn ni'n symud ymlaen at eitem 2, felly: Minnau hefyd! Ymchwiliad i rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol. Y tystion yma heddiw yw Siân Lewis, sef prif weithredwr yr Urdd, ac wedyn Catrin James, swyddog cenedlaethol polisi a phrosiectau'r Urdd, ac wedyn Kathryn Williams, sef cyfarwyddwr Rubicon Dance. Croeso i chi yma heddiw.

Bydd y sesiwn yn dechrau gyda dau gyflwyniad fideo gan ein sefydliadau, ac wedyn byddwn ni'n mynd yn syth i mewn i gwestiynau ar sail themâu gwahanol. Diolch yn fawr iawn.

We move on, then, to item 2: Count me in! Inquiry into the role of arts and culture in addressing poverty and social exclusion. We have witnesses this morning and they are Siân Lewis, the chief executive of the Urdd, and then Catrin James, the national policy and projects officer from the Urdd, and Kathryn Williams, the director of Rubicon Dance. I'd like to welcome you here this morning.

The session will begin with two video presentations from the organisations we have here, and then we'll move straight into questions on the basis of various themes. Thank you very much.

Dangoswyd cyflwyniad clyweledol. Mae’r trawsgrifiad mewn dyfynodau isod yn drawsgrifiad o’r cyfraniadau llafar yn y cyflwyniad.

An audio-visual presentation was shown. The transcription in quotation marks below is a transcription of the oral contributions in the presentation.

Joshua Dance: 'I started dance really late. I started it about three years ago when I was 16. I never grew up in a dance family. I never grew up with dancers. I kind of grew up by myself, just getting into trouble all the time in the wrong crowd. My original plan was going into the army, so, before I did my first audition, I was about a week away from getting sent off to boot camp and, you know, starting my career in the army. But, just before I went into my final interview for the army, an old friend of mine got in touch with me, and I randomly came out with—and I'd never said these words at the time in my life before—that I wanted to perform, I wanted to dance around the world on huge stages, every stage around the world, and inspire people. I'm religious, so it was a faith trip for me. So, I felt like that was where I needed to go, and I kind of followed through with that after I said it and came here, did my first audition, and luckily I got in. Rubicon has really helped me, because, when I was in school, I felt like school gave up on me. It's helping to forge a future for my life, and actually somewhere where I can actually go and, hopefully, become something more than I am now.' 

09:35

Now we can clap, David. [Applause.] 

Diolch yn fawr iawn i chi am y fideos hynny. Hyfryd gweld pobl ifanc yn ffynnu ac yn datblygu sgiliau, yn sicr. Awn i mewn i'r cwestiynau—gallwn ni jest wylio'r fideos drwy'r dydd. Y cwestiwn cyntaf gen i yw os medrwch chi roi enghreifftiau penodol o sut dŷch chi wedi helpu pobl sydd mewn tlodi i ddod mas o'r sefyllfa honno trwy eich gwaith chi, naill ai yn yr Urdd neu drwy Rubicon. Oes yna enghreifftiau o bobl dŷch chi'n eu nabod neu enghreifftiau—does dim rhaid eu henwi—o bobl sydd wedi cael eu helpu trwy eich systemau penodol chi? Dyna fy nghwestiwn cyntaf. 

Thank you very much for those videos. It was brilliant to see young people flourishing and developing new skills, certainly. So, we'll move straight into questions, although I would have liked to watch the videos all day. The first question from me, then, is to ask you if you can give specific examples of how you have helped people in poverty to escape that situation through your work, either in the Urdd or through Rubicon. If you can give us specific examples, perhaps of people who you know—without giving names now—but people who you've been able to help through your individual systems. That's my first question. 

09:40

Bore da a diolch i chi am y croeso a'r cyfle i ddod yma heddiw. Cyn cychwyn, efallai y gallaf i ymddiheuro dyw Aled Siôn, sef cyfarwyddwr yr Eisteddfod, ddim yma y bore yma. Mae'n sâl ar hyn o bryd, felly dwi a Catrin yn mynd i drio ateb y cwestiynau mor dda ag ydyn ni'n gallu. Efallai cyn mynd i mewn i hynny i ateb cwestiwn penodol, liciwn i jest roi ychydig bach o gefndir i chi am Eisteddfod yr Urdd.

Mae cost Eisteddfod yr Urdd yn gost o bron i £2 filiwn i'r Urdd yn flynyddol. Allan o hynny, dŷn ni'n cael rhyw £150,000 gan Lywodraeth Cymru i fynd tuag at y targed o'r gwariant sydd yn angenrheidiol. Y llynedd, daethon ni â gwerth £11.5 miliwn i'r economi yng Nghymru drwy waith yr Eisteddfod, ac roedd £5.5 miliwn o hynny'n benodol i ardal Brycheiniog a Maesyfed yn Eisteddfod yr Urdd 2018.

Mae ein hallbynnau ni o ran ein gwaith gyda'r Eisteddfod wastad wedi bod i gynyddu'r niferoedd o blant a phobl ifanc sy'n cael cyfleoedd i ymwneud â'r Gymraeg y tu allan i'r ysgol a dydy'r allbynnau byth yn wirioneddol wedi bod tuag at dlodi ar hyn o bryd. Felly, dŷn ni'n gweld yn sicr bod yna werth mawr i'r gwasanaeth dŷn ni'n ei greu, ond, ar hyn o bryd, efallai dyw'r wybodaeth o ran tystiolaeth ar dlodi ddim gyda ni oherwydd bod yr allbynnau wedi bod o ran y Gymraeg. Beth hoffwn i ei ddatgan ydy bod yr Eisteddfod yn sicr yn llwyddo i gyrraedd plant a phobl ifanc o bob cefndir cymdeithasol. Dŷn ni'n gwybod hynny o'r ffaith bod yna dros 70,000 eleni yn cystadlu yn ein heisteddfodau ni ac wedi bod yn cystadlu trwy gydol mis Mawrth ar ein gweithgareddau ni.

Mae yna 217 o gystadlaethau unigol yn rhan o'r Eisteddfod, a digwyddiadau wedi bod yn yr Eisteddfod. Mae dros 3,000 o bobl yn gwirfoddoli i ni ar gyfer yr Eisteddfod ac mae yna 836 o ysgolion neu ganghennau'n cystadlu. Felly, dyw'r ysgolion ddim i gyd yn dod o ardaloedd breintiedig yng Nghymru; mae'r ysgolion yn dod o amrywiaeth o ranbarthau ac ardaloedd sy'n wynebu tlodi a phlant sy'n byw mewn sefyllfaoedd difreintiedig oherwydd hynny. Felly, dŷn ni'n gwybod yn sicr ein bod ni'n cael gwerth i'r bobl ifanc a'r plant yn ymwneud â'r celfyddydau efallai na fyddan nhw'n ymwneud â'r celfyddydau ar hyn o bryd. Peth pwysig, efallai, i'w nodi ydy bod y gost o ymwneud ag unrhyw brofiad Eisteddfod yn rhesymol o rad. Dŷn ni'n gofyn i aelodau dalu £7 y flwyddyn am y profiad o ymwneud â'n gweithgareddau ni yn eu cyfanrwydd, ac, am hynny, yn naturiol, maen nhw'n cael access i'r celfyddydau trwy eisteddfod ysgol i'r cylch i'r rhanbarthol i'r genedlaethol oherwydd hynny. Catrin.

Good morning and thank you for the welcome and the opportunity to be here. Before starting, may I apologise that Aled Siôn, the director of the Eisteddfod, isn't here this morning? He's unwell at the moment, so Catrin and I will seek to answer the questions as well as we can. But, before answering your specific question, I would like to give you just a little background about the Urdd Eisteddfod. 

The cost of the Eisteddfod is around £2 million per annum for the Urdd and, out of that, we get around £150,000 in grants from the Welsh Government towards the necessary spend. Last year, we brought a value of £11.5 million into the Welsh economy through the Eisteddfod, and £5.5 million of that was specifically to the Brecon and Radnor area in the Urdd Eisteddfod 2018. 

Our outputs in terms of our work with the Eisteddfod have always been in terms of increasing the number of children and young people who have an opportunity to be involved with the Welsh language outside of schools, and we've never really targeted poverty specifically at the moment, but we certainly see that there is huge value to the services that we provide. But, at the moment, the information and the evidence around poverty isn't available, because we've been looking at outcomes in terms of the Welsh language. What I would like to say is that the Eisteddfod is certainly reaching children and young people from all social backgrounds. We know that from the fact that over 70,000 will compete in our eisteddfodau this year and have been competing in our activities throughout March. 

There are 217 individual competitions as part of the Eisteddfod. Over 3,000 volunteer for the Eisteddfod and 836 schools or branches compete. So, not all of the schools come from the  advantaged areas of Wales; they come from all sorts of areas and regions that do face poverty and children who do face disadvantage as a result of that. So, we do know that we provide value to those young people in their engagement with the arts and perhaps those young people wouldn't have been involved with the arts in the past. Perhaps another important thing to note is that the cost of being involved with any Eisteddfod activity is very low indeed. We ask members to pay £7 per annum to be involved with all of our activities and, for that, naturally, they have access to the arts through the school eisteddfodau, the regional eisteddfodau, and the national Eisteddfod. Catrin.

Mae gennym ni enghreifftiau penodol yn ystod yr eisteddfodau eleni lle mae yna bobl ifanc o gefndiroedd mwy difreintiedig, neu ddysgwyr, wedi llwyddo ac yn cystadlu yn yr eisteddfodau. Dwi ddim yn siŵr a ydych chi wedi gweld darn ar ein Trydar ni yn ddiweddar am ferch o Syria a oedd wedi cyrraedd blwyddyn yn ôl a nawr sydd wedi cystadlu yn eisteddfod cylch Llandeilo am y tro cyntaf yn adrodd yn yr ail iaith, yn y Gymraeg. Yn y Rhondda ac yng nghymoedd Morgannwg, mae'r ysgolion wedi ymgorffori'r eisteddfod i mewn i fywyd yr ysgol. Felly, mae pob disgybl yn cael cyfle i ddysgu darn safonol o ryddiaith neu o gerddoriaeth ac yn medru perfformio.

Ac, wrth gwrs, yn y gorffennol, mae gennym ni'r enghreifftiau, ac mae'r enwau yn rhai cyfarwydd i chi nawr yn gyhoeddus, lle mae unigolion wedi diolch i'r Urdd am y cyfle i allu camu ymlaen i'r cam nesaf ar gyfer perfformio. Ond, yn bendant, mae'r bobl ifanc a'r plant lle mae'r Gymraeg yn drydedd iaith iddyn nhw—mae tystiolaeth y gwnes i ei chasglu o Gaerfyrddin, lle mae nifer o fewnfudwyr yn y maes meddygol, doctoriaid gyda'r ysbyty, ac maen nhw wedi dysgu Cymraeg fel trydedd iaith ac maen nhw nawr yn rhan o'r ysgol.

We do have specific examples during the eisteddfods this year where young people from more disadvantaged backgrounds, or learners, have succeeded in competing in our eisteddfods. I don't know whether you saw a piece on our Twitter recently about a girl from Syria who came to this country about a year ago and has competed in her local eisteddfod in Llandeilo for the first time, and that was in recitation in Welsh as a second language. Then, in the Rhondda and in the Glamorgan valleys, we find that schools have brought the eisteddfod to the heart of their school life. So, all pupils have a chance to learn a piece of prose or learn a song or piece of music and are able to perform that. 

In the past, we have examples—and they are familiar names by now, people who are well known publicly—of individuals who have thanked the Urdd for the opportunity to take the next step in terms of performance. But, certainly, the young people and the children who perhaps speak Welsh as a third language—and I have evidence from Carmarthen, where we have quite a few people who have come into that part of the country, doctors and so forth, and their children are learning Welsh as a third language and they're a part of the school now.

Rubicon's work is entirely focused on what might be called, in marketing terms, the C2DE people. So, that is the bedrock of our work. A typical example is the video of Josh that we just saw. I think of poverty not just in terms of financial poverty, but it's that poverty of access—so we deliberately take our work to people—but also poverty of opportunity and aspiration. I think that's really where, we, as an arts community have the opportunity to make a really, really big inroad into poverty, by tackling poverty of aspiration. A number of our projects really are working around this theme. I would highlight to you one in particular that we have run for a number of years, in partnership with our colleagues Ballet Cymru, called DUETS. This project is deliberately aimed at schools in really, really disadvantaged areas. We work with about 1,000 children a week—typically five schools in the Cardiff area, five schools in the Newport area—and from this 1,000 people that we work with, we will then select about 30 and they have a two-year scholarship with Ballet Cymru and Rubicon. That project is evolving. We were doing quite well, we thought, in terms of reaching really disadvantaged people, but we were missing a section, so we have evolved that project now and we are working in Moorland Primary School, specifically so that we could really tackle the families that wouldn't engage. Because we learnt in that project you can't just engage the young people, you have to engage the wider family. We had some really interesting opinions and preconceptions that we bumped into, particular around ballet, and we have been able to address that within the family context as well. So, very much of our work is about working with people who are living in poverty, but absolutely none of them self-identify that way, and I think that's quite an important thing to be aware of.

09:45

Liciwn i hefyd ategu, fel rhan o fy ymweliadau i efo'r eisteddfodau cylch a sir yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf, ers imi fod yn y swydd, dŷn ni'n tynnu mewn dros hanner o ysgolion Cymru i ymwneud â'r celfyddydau drwy'r Gymraeg drwy'r Eisteddfod. Yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf, roedd ysgolion Glan Ceubal, Glan Morfa, Bro Eirwg a Coed y Gof i gyd yn ymwneud â'r Eisteddfod—lle mae 99 y cant o rieni yn dod o gefndiroedd di-Gymraeg. Mae'r plant yn cael profiadau yn ymwneud â chelfyddydau yn y Gymraeg am y tro cyntaf, ac yn dod o ardaloedd lle mae yna dlodi clir. Oni bai am y platfform y mae'r Eisteddfod efallai yn rhoi iddyn nhw i fynd ar y daith yna, fydden nhw ddim yn cael profiadau celfyddydol Cymraeg. Hefyd, fel mae Kathryn wedi ei ddweud, mae'n ymwneud â'r teulu—mae'r teuluoedd oll yn dod i wrando ac ymfalchïo, ac mae'r plant yn cael hyder drwy ymwneud â'r gwasanaethau yma am y tro cyntaf.

If I could just add to that, in terms of my visits with the local eisteddfodau in Wales over the past year, since I've been in post, we do draw in over half of Welsh schools to get involved with the arts through the medium of Welsh with the eisteddfod. In Cardiff last week, the schools of Glan Ceubal, Glan Morfa, Bro Eirwg and Coed y Gof were all involved with the Eisteddfod—where 99 per cent of parents come from non-Welsh-speaking backgrounds. Those children have an opportunity to engage with the arts through the medium of Welsh for the first time, and they come from areas where there clearly is poverty. If it wasn't for the platform that the Eisteddfod provides for them to go on that journey, they wouldn't have those Welsh language arts experiences. Also, as Kathryn has said, it involves the families—the families come to listen and take pride, and the children gain confidence through becoming involved with these services for the first time.

Thank you for those answers. Kathryn, it seems to be clear that with Rubicon there is a clear strategic objective that part of the plan is reaching out into areas of poverty. But I wonder, with Siân and Catrin, whether what you're suggesting is that the reaching out to more deprived communities is a coincidental consequence of the reach that you actually have, rather than a strategic proactive policy you have or an objective. Is that fair?

It's a natural approach. We're accessible to everybody, and we know through the schools that we do engage with that we have schools from across every region in Wales taking part regardless of the social status of the children attending. As I said right at the beginning—

Sori, dwi'n siarad Saesneg nawr. Fel roeddwn i'n ei ddweud ar y cychwyn, mae'n remit ni o ran yr arian yma wedi bod i roi cyfleoedd i ymwneud â'r Gymraeg drwy’r celfyddydau i blant a phobl ifanc Cymru, nid yn benodol o dan yr agenda tlodi. Ond yn sicr mae yna le inni wella. Mae lle i ni gasglu’r wybodaeth yna, achos dwi'n gwybod ein bod ni'n ei wneud e. Dŷn ni'n methu tystiolaethau digon heddiw sut dŷn ni'n gwneud hynny oherwydd dŷn ni'n dueddol o edrych ar allbynnau drwy'r Gymraeg a gwerth y Gymraeg i'r unigolyn y tu allan i'r ysgol. Ond dŷn ni'n gwybod, fel dwi wedi dweud, fod y gost i ymwneud â'r Eisteddfod yn rhad tu hwnt—£7 y flwyddyn i ymwneud â'r holl weithgareddau dŷn ni'n eu cynnig. Dŷn ni'n gwybod nad yw hwnnw'n barrier i osgoi pobl rhag cymryd rhan.

Sorry, I'm speaking English now. As I said initially, our remit throughout the years has been to give opportunities to experience the arts through the medium of Welsh for children in Wales, and that hasn't been specifically under the poverty agenda. But of course there is room for improvement and for us to collect that information. We know that we do this, but we can't give you enough evidence perhaps today that we do that because we tend to look at the outputs in terms of the Welsh language and the value of the Welsh language to the individual outside of school. But, as I have said, the cost of being part of the Eisteddfod is extremely low—only £7 a year to be involved in all the activities that we offer. So, we know that that isn't a barrier to stop people from taking part.

But, of course, one of the issues that many of us face in communities that have deprived communities is that there are natural barriers to actual participation, to engaging. There's a certain dependency on parental support, family support to actually participate within the first place. What you do seem to be suggesting is that it is essentially the breadth of your region—. I think the work you do is absolutely fantastic, but it's the breadth of the reach that reaches, and that's coincidental rather than part of a more detailed strategic analysis. What we're looking at, of course, is how arts and culture address issues of poverty and social exclusion. I think one of the areas we're interested in is obviously the issue of strategy. Is this an area—? What it sounds like to me is that there isn't actually a specific strategy. Do you think this is something that you should be looking at? Because what I'm wondering is: do you have any evidence at all in terms of what the potential issues may be in terms of certain areas, why there may be people who are not participating that would—from other areas—have participated? I think this is sort of what we're trying to examine.

09:50

Eto i ddweud, dwi'n hyderus i ddweud ein bod ni'n ymwneud efo llawer iawn o ysgolion anghenus sydd efo plant sydd ddim yn cael y cyfleoedd i ymwneud, felly fe wnawn ni gasglu'r wybodaeth yma i chi, ac fe wnawn ni sicrhau eich bod chi'n cael y wybodaeth yna yn yr wythnosau nesaf.

Beth dŷn ni'n ei weld efo'r Eisteddfod a'r celfyddydau ydy ein bod ni'n rhoi llawer iawn o bwysau ar athrawon i ymwneud â'r bobl ifanc yma i dynnu nhw i mewn i'r celfyddydau i gymryd rhan yn yr Urdd. Fel prif weithredwr reit newydd i'r swydd, beth dwi'n awyddus i wneud, dros y flwyddyn nesaf, a dŷn ni wedi dechrau trafod yn barod sut dŷn ni'n agor yr apêl yna—ein bod ni ddim yn fudiad sy'n cynnig y celfyddydau dim ond ym mis Mawrth a mis Mai, achos dyna le dŷn ni'n sefyll ar hyn o bryd. Mae yna syniadau reit gyffrous mewn lle, lle dŷn ni'n mynd i ystyried mynd â'r celfyddydau i mewn i'r cymunedau drwy gydol y flwyddyn, ac mae hwnna'n mynd i ddod â llawer o allbynnau.

Un allbwn yw bod ein swyddogion ni'n parhau i weinyddu'r gwaith sydd ei angen i gyrraedd statws Eisteddfod Genedlaethol, ond y tu hwnt i hwnna, mae unigolion ymhob ardal yng Nghymru yn mynd i gael profiadau o ymwneud â'r celfyddydau yn Gymraeg yn eu cymunedau, bob wythnos, drwy gydol y flwyddyn. Mae'r allbynnau hynny yn mynd i olygu, wedyn, ein bod ni hefyd yn taflu allan i dynnu i mewn mwy o ysgolion ail iaith i ymwneud â'r celfyddydau drwy'r Gymraeg a rhoi profiadau unigryw i'r bobl sy'n dysgu Cymraeg i fynychu'r Eisteddfod ac i gymryd rhan yn yr Eisteddfod. Felly, beth dŷn ni'n gweld ydy bod y plant yna sy'n dod o deuluoedd di-Gymraeg, sydd efallai mewn addysg Gymraeg ar hyn o bryd, neu sy'n dod o deuluoedd Cymraeg sydd ddim mewn addysg Gymraeg—dydy'r rhieni ddim yn wirioneddol yn deall beth yw strwythur yr Eisteddfod, beth sydd angen ei wneud i gystadlu. Felly, dŷn ni'n ddibynnol yn drwm ar hyn o bryd ar athrawon. Dwi eisiau tynnu'r cyfrifoldeb yna oddi ar athrawon ychydig bach a thynnu rhai swyddogion cymunedol celfyddydol i mewn i'r maes i weithredu drwy'r flwyddyn. Mae'n golygu ein bod ni wedyn yn gallu cynorthwyo'r ysgolion sydd ddim yn deall beth yw'r broses, i ddal eu dwylo nhw, efallai, yn y flwyddyn gyntaf, i'w harwain nhw i ymwneud efo ni, a'u bod nhw'n glir o'r broses o hynny ymlaen, ac i'w cefnogi nhw, ond hefyd i sbarduno mwy o blant a phobl ifanc i ymwneud â'r celfyddydau yn y Gymraeg yn y gymuned drwy'r profiadau y byddwn ni'n eu creu.

Well, if I may say once again, I am confident in stating that we work with many schools with great needs that have children who do not have many opportunities, perhaps, so we can certainly collect the information that we have and share it with you over the next few weeks.

What we do see with the Eisteddfod and the arts is that we put a lot of pressure on our teachers to work with these young people and bring them in to be part of the Urdd. As a new chief executive to the role, what I am eager to do over the coming year, and we've started discussing this already, is think about how we open out the appeal so that we're not just an organisation that offers opportunities in the arts during the springtime of March and May as we currently do. There are exciting opportunities where we are looking at bringing the arts out to communities throughout the year, and that will bring many outputs.

One of those outcomes is that our officers will continue to administer the work necessary to reach the point where you can reach the National Eisteddfod, but also to make sure that individuals throughout Wales have opportunities to participate in the arts through the medium of Welsh, every week throughout the year. Also, those outputs will then mean that we will be able to bring in more schools where Welsh is taught as a second language, to give people opportunities through Welsh to take part in the unique opportunities that the Eisteddfod provides. So, what we see is that these children who come from non-Welsh-speaking families, who are perhaps currently in Welsh-medium education, or who come from Welsh families not in Welsh-medium education—the family members don't really understand what the structure of the Eisteddfod is and what the needs are in terms of competitions. So, currently, we're very reliant on the teachers. I want to take the pressure off the teachers a little there and bring in some community arts officers into the community throughout the year. That will then enable us to hold the hands of the schools that don't understand this process and lead them on to be able to work in that process and to have more clarity about what that process is, and then to help them, and to inspire more young people to be involved in the arts through the medium of Welsh in the community, through the opportunities we offer.

Ac mae ein swyddogion yn eu hardaloedd yn meithrin a rhoi cymorth unigol i ysgolion, wedyn, pan maen nhw'n dod i ymuno a chystadlu yn yr Eisteddfod. Yn enwedig, mae enghreifftiau di-ri wedi dod trwyddo yn ddiweddar, o ysgol Rhymney High, Ysgol Pen y Dre, Ysgol Pendref yn Ninbych, Ysgol Christchurch Rhyl ac Ysgol Bryn Hedydd Rhyl, lle maen nhw wedi cynyddu i ymwneud â'r Eisteddfod yn bwrpasol er mwyn ehangu'r apêl i'w disgyblion.

We do have officers working in areas, providing support for schools. We have numerous examples recently of Rhymney High, for example, and Ysgol Pen y Dre, and Ysgol Pendref in Denbigh, Christchurch School in Rhyl and Bryn Hedydd in Rhyl, where they have increased their engagement with the Eisteddfod in order to expand the appeal to their own pupils.

Well, I want to say something about barriers. I think, as an organisation, we really understand the barriers that people face, and that's woven into our strategic approach. So, yes, it is about cost, it is about transportation—those sorts of things. So, we strive to make sure that at the point of access it's either very low cost or there is no charge, and we make a conscious decision to go to people rather than expecting them to come to us. I think, though, we need to move beyond this idea of what are the barriers, and we need to understand what the motivations are. In our experience as an organisation—and we've been doing what we do for 44 years now—people are motivated by having an experience that is fun. There is a social element, and by that I mean there are opportunities for them to meet other people and make new friends, but fundamentally they have to trust you as an organisation, and our pattern of working is about committing to communities for a long time. We will typically work with communities for decades. There is a primary school in Adamsdown that we have worked with continuously, consistently, for 38 years and when you have that kind of community capital, that kind of trust, then you have a real platform to motivate people. So, I think we really, really have to move beyond this idea of just the barriers, but understand these motivations. 

09:55

If I could follow on a bit, because I understand what you're saying in terms of your overriding objective, but if I can ask perhaps Siân and Catrin—what do you think are the barriers that exist, why a lot of people or why children from more deprived areas would not be participating? To what extent do you try to evaluate that and do you have any specific, proactive policy that would seek to address that? 

To answer that, I need to acknowledge that we're failing and I don't think that we're failing. So, I'm quite clear that we do—as I said, we haven't got this information today because we're very much driven from the current grant that we have from the Government towards how we engage people to make use of the Welsh language. I think we're very dependent on teachers to engage with the pupils to bring them into the Eisteddfod, and through looking at a different model, how we deliver the arts within the community. That will strengthen our appeal, hopefully, to engage with more groups and concentrate on those that aren't engaged at the moment to engage with the Urdd. Because as we say, we have almost 850 schools taking part in the Urdd—from that school experience to the area, to the regional, to the national. There are schools that aren't engaging with us and we need to maybe look at how we can assist and support teachers in engaging, and also by offering arts clubs outside school hours within the communities, accessible through price. We will be engaging with a new customer that hasn't had that unique experience of the Urdd Eisteddfod. 

I'm not trying to suggest you're failing. It's a question of how you measure success—what the criteria are for success and what the challenges are in terms of those parts of the community that might actually be excluded, and how you actually find out whether that is the case or not? So, I suppose what I was really putting is whether you have a specific policy in place or actions in place that seek to identify that input and to identify whether there are those gaps and whether there is a need to actually address that. Because what you seem to be suggesting to me is that you don't really have, but because of your very large embrace of communities, that would be sufficient in covering a wide range of areas of different socioeconomic statuses. 

Dwi'n meddwl ein bod ni'n glir i ystyried lle mae yna wendidau yn y gwasanaeth a lle dŷn ni ddim yn cyrraedd ar hyn o bryd, a beth dwi wedi trafod gyda chi'n barod yw rhai o'r cynlluniau sy'n mynd i fod mewn lle i wireddu hynny. Ond efallai fod yn rhaid i ni fynd nôl i'r darlun cliriaf am yr Urdd. Ar hyn o bryd, dŷn ni'n ddibynnol ar swyddogion maes i dynnu mewn yr apêl a ffeindio cwsmeriaid newydd i ni. Mae gyda ni, ar gyfartaledd, ddau swyddog maes ymhob rhanbarth yn gweithredu i sicrhau bod aelodau yr Urdd, a ffeindio aelodau newydd, yn ymwneud â phob elfen o'n gwaith ni. Ac mae hynny'n golygu ein gwaith ieuenctid ni, mae hynny'n golygu mynd ag ysgolion i'n gwersylloedd ni, mae hynny'n golygu ymwneud â chwaraeon ar lefel gymunedol a chenedlaethol ynghyd â'r celfyddydau. Mae'n staff resource ni'n reit isel. Mae'n rhaid inni wneud y gorau o'r nifer o bobl sydd gyda ni'n gweithredu mewn ardaloedd i wneud y gwaith. Ar hyn o bryd, dwi yn teimlo ein bod ni'n gwneud gwaith da. Mae yna le i wella ac edrych ar sut allwn ni ymwneud â'r gynulleidfa ehangach, ond rŷm ni hefyd yn realistig o'r pwrs sydd gyda ni i wario i staffio hyn. 

I think we clearly consider where there are weaknesses in those areas where we're not reaching at the moment. What I've discussed with you already are some of the plans that will be in place in order to seek to address that. But perhaps we need to go back to basics on the Urdd. At the moment, we are reliant on field officers to find new customers and to appeal to people. On average, we have two field officers in each area acting to ensure that members of the Urdd are involved with all aspects of our work. And that means our youth work, it means our work with school camps, it means involvement with sport at a community and a national level as well as the arts. So, our staff resource is quite low and we have to make the best of those people that we have working in areas to do that work. At the moment, I do feel that we're doing good work. There is room for improvement and to see how we can engage with a wider audience, but we're also aware of the budget that we have available to staff this. 

Nid fy mod i angen siarad ar ran yr Urdd, ond rwy'n credu beth sy'n digwydd yw, fel arfer, fod yr ysgol i gyd yn rhan ohono fe, felly byddech chi ddim yn edrych ar berson ac asesu os yw'r person hynny yn dod o dlodi achos bod y person hynny yn rhan o'r côr, yn rhan o'r gân actol ac yn y blaen ac felly fod pawb yn cael yr un cyfle. Felly, efallai ei bod hi'n anoddach—os yw e'n rhywbeth sydd yn universal—i roi ystadegau neu rywbeth. Yn dod o ardal ddifreintiedig fy hun, roedd pawb yn yr un lle yn gwneud yr un peth, ac felly roedd pawb yn cael y cyfle yn lle bod dim ond pobl o ardal freintiedig yn cael y cyfle a bod rhywun arall ddim. Dyna'r gwahaniaeth, rwy'n credu. 

I don't want to be speaking on behalf of the Urdd, but I think that what happens is that normally the whole school is part of it, so you wouldn't necessarily be looking at one person and assessing whether that person comes from a deprived background because that person would be part of the choir, or part of the cân actol or the other competition that they'd be involved in. So, everyone would have an opportunity, thus making it more difficult—if it was something that was universal—for you to be able to give a statistic. Speaking as someone who came from a deprived area myself, I know that everyone was in the same position, everyone was doing the same thing, and so everyone had the opportunity rather than it just being people coming from a more privileged background having that opportunity, and that's the difference. 

10:00

Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig hefyd yw bod yna stereotype am yr Urdd. Mae pobl yn cael camargraff oherwydd eu bod nhw'n gweld pwy sydd ar y llwyfan yn yr Eisteddfod yn y genedlaethol. Maen nhw'n gweld y safon orau. Dŷn nhw ddim wedi gweld y daith o'r ysgol i'r cylch ac i'r rhanbarth. Roeddwn i yn eisteddfod rhanbarth ardal y Cymoedd y llynedd—yn y Rhondda—ac mi oedd yn bleser pur cael gweld cynulleidfa am wyth awr yn gweld eu plant, o gefndiroedd cymdeithasol reit heriol, yn perfformio am y tro cyntaf drwy'r Gymraeg lle nad oedden nhw'n siarad Cymraeg eu hunain, fel rhieni, ac yn gweld y balchder a oedd yna. Roedd y plant ar y llwyfan yn cael y cyfle yna, a'u rhieni'n gweld nhw'n perfformio mewn iaith wahanol.

I think what's also important is that there is a stereotype about the Urdd. People are misled about the Urdd because they see the people on the stage in the Eisteddfod in the national event. They see the highest quality. They haven't seen the journey from the school to the local eisteddfod to the regional eisteddfod. I was at an eisteddfod in the Valleys region last year, in the Rhondda, and it was a pleasure to see an audience over eight hours seeing their children from challenging social backgrounds performing, perhaps for the first time, through the medium of Welsh, where they themselves as parents didn't speak Welsh, and to see that pride there. The children were on stage having that opportunity, and the parents saw them perform in a different language.

Mewn rhai ardaloedd, mae'r eisteddfod cylch yn rhyw ardal sydd â radiws o rywbeth fel 15 milltir. Felly, ar lefel leol y cylch yna, mae'r niferoedd sy'n dod drwodd ac yn cael y profiad cychwynnol yn uchel iawn ac yn dod o bob cefndir. Wrth fynd trwy'r grisiau wedyn, mae'r grefft yn cael ei mireinio. 

In some areas, the local eisteddfod covers an area that has a radius of about 15 miles. So, on the local cylch level, the number of children and young people coming through and having that initial experience is very high. These children come from all kinds of backgrounds, and then, as they progress through the steps, they have a higher level of craft, perhaps.

Felly, efallai ein bod ni'n rhoi camargraff i bobl o beth mae'r Urdd am, oherwydd beth ydych chi'n ei weld ydy'r goreuon—y plant sy'n cyrraedd y brig. Fel yn yr Olympics, dŷch chi ddim yn gweld y grass roots sy'n digwydd ar y gwaelod; dŷch chi'n gweld y pinacl. Felly, dŷn ni'n cael bron i 60 awr o deledu i ddangos pinacl ein gwaith ni, ond dŷn ni ddim yn cael digon o gyllideb, efallai, gan S4C i greu'r naratif yna o'r stori gychwynnol, lle mae'r plant yna o'r Rhondda neu Glan Morfa yn Sblot wedi cael y cyfleoedd yna ac wedi symud lan. Felly, mae gennym ni waith i'w wneud—

So, perhaps we're giving people a picture that isn't complete of the Urdd, because what you see are the best performers—the children who've reached the top. It's like the Olympics, where you don't see the grass roots; you see the pinnacle. So, we have some 60 hours of television to show the crème de la crème, but we don't have enough money, perhaps, from S4C to create that narrative from the start of the story, showing those children from the Rhondda or Glan Morfa in Splott having those opportunities and then moving up. So, we have work to do—

Efallai dyna syniad i S4C i gael rhaglen newydd.

Well, that's an idea for S4C for a new programme.

Dwi wedi 'pitch-o' fe yn barod. [Chwerthin.]

I've already pitched it, don't worry. [Laughter.]

Diolch, Gadeirydd. I'm looking at it from the aspect of being part of an audience, as opposed to participating in an event, and being able to attend activities—cultural and art activities—which we know is advantageous to developing social skills and providing a person with ambition and aspiration, or at the very least enjoyment and fulfillment. So, I totally understand where Kathryn is coming from in taking your shows to the community and so on, but, on a larger stage and larger events to reach a wider audience, I'm wondering what you consider the barriers to be when you put on an event in a place and people want to come to attend this event. What do you think the barriers are for people who are socially excluded and, indeed, do live in poverty, because money is an important aspect in this case? 

You're right there, Caroline: it's a complex picture. An important part of our work, apart from taking part, is performance. We have considerable audiences. We perform in places like St David's Hall or Riverfront, but we equally will take our work to Soar Penygraig or the school hall. I think where we are successful—and our audience numbers are rising, which is bucking the trend with regard to dance audiences—is that our audiences trust us. They trust us to provide a product that they are going to find accessible. We don't dumb down, because I don't think there is any conflict between high quality and access, but they do trust us.

Our work is very, very audience focused. So, we did a tour last year, which was specifically aimed at young people in secondary school. People will say, 'Oh, there's no audience for this; there's no audience for young people.' We expected an audience of 600. Our final audience figures were nearer 3,000. There is a huge appetite for that. Our approach to creating that was—I think I'm right in thinking it has a certain amount of integrity in that we used young people to help us commission the choreographers, who were Welsh-based choreographers. They had a real voice in saying which ones they felt they wanted to work with. They were the performers themselves, and I think there is something to be said about young people inspiring other young people, and that gives them an invitation in.

The programming involved three pieces. One was called We Are Next, which was very interesting, because it was a commentary about the NHS and some of their feelings about feeling disempowered from the political system—really uplifting work. Another work, that was inspired by science, was called Axon. But we included in the programme a really vibrant jazz piece based on the movie Moulin Rouge!. So, people will think, 'Oh, well, I've not really gone to dance before, but I think I might have heard of that.' And it creates the invitation in. Because it is expensive, by the time you've caught the bus, you've bought the ticket, you've arranged childcare; it's an investment, and it is a risk. So, you have to cover those angles. And I think, sometimes, in the arts more broadly, we miss the fact that there is an audience involved and what their needs are.

10:05

O ran y profiad eisteddfodol, fel roedd Siân wedi sôn, mae gennym ni dros 200 o ddigwyddiadau o fewn ein cymunedau ac rŷn ni'n defnyddio safleoedd o fewn y cymunedau i gynnal yr eisteddfodau. Ac mae pob un yn y gymuned yn dod draw—y mam-gus a'r tad-cus a'r rhieni—yn dod i weld perfformiadau'r bobl ifanc. Ac mae gyda ni gynulleidfaoedd o 500 y tro, felly mae yna niferoedd helaeth yn dod i gael y profiad cymunedol o fewn eu hardaloedd, boed hynny yn y Rhondda neu yn Ynys Môn.

Mae ein Eisteddfod genedlaethol yn symud o le i le yn flynyddol, felly eleni, mae'n mynd i fod yn y bae fan hyn yng Nghaerdydd, a bydd y gynulleidfa'n gallu eistedd yng nghadeiriau Canolfan y Mileniwm. Llynedd, rôn ni ar safle’r sioe yn Llanelwedd, ac mewn sied ddefaid roedd y gynulleidfa yn eistedd yn gwylio'r holl berfformiadau a'r cyngerdd agoriadol a'r sioe ieuenctid a'r sioe gynradd. Felly, wrth i ni symud yr Eisteddfod o amgylch y lle, dŷn ni'n denu cynulleidfaoedd newydd ac amrywiol. Ac wrth gwrs, mae'r cynulleidfaoedd yna'n bobl sy'n gysylltiedig â'r perfformwyr, ond mae nifer ohonyn nhw yn rhieni di-Gymraeg ac yn profi'r profiad cerdd dant ac eisteddfodau a'r corau am y tro cyntaf yn y Gymraeg, ac maen nhw'n ymfalchïo o gael y profiad Cymraeg a Chymreig o fewn eu cymunedau.

Un peth rŷn ni'n ei anghofio hefyd, wrth i'n pobl ifanc ni ddysgu'r darnau safonol a'r ysgolion yn dod â repertoire, maen nhw hefyd yn cyfrannu'n ôl i'w cymunedau i gynnal y cyngherddau a'r digwyddiadau sydd ynghlwm â'r ysgol ac o fewn yr Eisteddfod.

Felly, dwi'n credu bod y tâl mynediad i'r eisteddfodau cylch a sir tua £4 y pen, a phan mae'n dod i Eisteddfod genedlaethol, mae gennym ni gyfnodau amser lle mae'r pris wedi gostwng i wneud yn siŵr eich bod chi'n prynu tocynnau’n gynt fel bod y pris yn cael ei ostwng. Ac eleni, bydd y maes yn rhad ac am ddim i gael profiad yr ŵyl.

In terms of the experience of the Eisteddfod, as Siân mentioned, we have over 200 events within our communities, and we use locations within those communities where we hold the eisteddfodau. And everyone in the community will come along—the grandparents and the parents—to see the performances of the young people. And we do have audiences of about 500 per time, so we're talking about large numbers having these community experiences locally, whether that's in the Rhondda or in Anglesey.

Our national Eisteddfod is, of course, a touring one annually, and this year it's going to be here in Cardiff Bay, and the audience will be able to sit in the Millennium Centre. Last year, we were on the Royal Welsh Show site in Builth Wells, and the audience was sitting in a shed where sheep are displayed to see all the shows—the opening show, the youth show and the primary school show. So, as we move around, we bring in new audiences and these vary, of course. And those audiences then are people who have some connection with the performers, but a number of them will be parents who don't speak Welsh themselves and will be coming across cerdd dant and the whole choral and eisteddfod experience for the first time, and they are proud of experiencing this Welsh language and Welsh experience within their community.

Another thing that we forget is that as these young people learn the standard pieces and the schools learn a repertoire, they will be contributing back to their communities by holding the concerts and the school events that follow on from the Eisteddfod.

So, I think that the fee paid to attend the local eisteddfodau is about £4 per head, and then when it comes to the national Eisteddfod, we have periods of time where the price is lowered, and that's to ensure that people will buy the tickets at an early-bird price. And this year, the maes will be free for people to be able to walk around and experience the festival.

I was going to ask you about concessions for people that, perhaps, can't afford the full price of a ticket. So, you've answered that.

So, mae yna gyfnodau penodol.

Yes, there are specific periods of time for that.

Ac eleni, fel roedd Catrin yn dweud, bydd cyfle lle byddwn ni'n dilyn lan o beth mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi'i gynnig y llynedd, sef rhoi mynediad i'r maes am ddim. Rydym ni'n cymryd y gost yna eleni fel arbrawf i weld a allwn ni hefyd ddenu mwy o gynulleidfa, a mwy o gynulleidfa o'r ardal yma'n benodol, i ddod i mewn i'r maes gan fod yna ddim cost, a gobeithio cael y cyfle o ymwneud â'r celfyddydau yn y Gymraeg am y tro cyntaf.

And this year, as Catrin said, we have an opportunity to follow on from what the National Eisteddfod offered last by offering free access to the Eisteddfod site. That's an experiment this year to see if we can attract a larger audience, and a larger audience from this area specifically, to come to the site as it is free of charge, and hopefully have the opportunity to engage with the arts through the medium of Welsh for the first time.

Diolch on that. Just for my second question now. It's quite understandable to look at a family and think, 'Right, the more disposable income a family has, the more events and so on that they can attend in arts and culture.' So, often, people working in the arts are very poorly paid, and especially when cuts are forthcoming, the first place to cut is often in the arts sector. So, could you explain to me that those people attending events, such as cultural and arts activities and so on—? How would you encourage a person who already may have a low-paid position to be part of something that may offer higher paid employment? What sort of strategy would you have to bring people in and encourage them to achieve their full ambition then, really? Maybe in the arts, but to also increase their level of income.

10:10

Okay. Rubicon has, for very, many years, offered a number of volunteering placements, professional placements and apprenticeships, which bring, typically, young people into the art form and train them to work in the sector. We have a track record of doing this for about 25 years, and in 2013 we rolled this methodology out across Wales. So, it's having a direct impact on, not just the delivery of community dance across Wales, but it's also bringing people into the profession and giving them sustainable careers.

You are very right: the arts is typically really low paid, and there is a whole conversation to be had around how we fund arts more sustainably. Because, if people can't earn a proper living in delivering the arts, we lose really skilled people to the sector. So, there are conversations to be had around that.

Typical routes into working at Rubicon—and we have a complete pathway that can take you from your first encounter in a curriculum session in a school right through to working for Rubicon and delivering. So, we have a number of pathways, which are either accredited or unaccredited. And as an organisation, Rubicon has a real focus on sector workforce development, not just regionally, but right across Wales through our Wales-wide training programme, which, since we rolled it out in north Wales, has had a really high impact on Welsh language community dance delivery in the Dawns i Bawb area. So, I think that's north-west. Yes, north-west Wales.

The choice that Josh made was quite impressive, actually, wasn't it, between going into an army career or dance? That was important.

We've got many Joshes. And Josh just was literally walking past the building with a friend one day. That was made a couple of years ago. Not the finished article. But he's one of the most exciting dancers I've seen in such a long time, but never had the aspiration. Oh, he was a naughty boy, but he has now got a full scholarship to London Studio and is—. Watch out.

Diolch am hynny.

Thanks for that.

If I can ask firstly, please, in really quite distinct ways, both of your organisations seem to—. In terms of the core participants, they will have certain characteristics, whether it's that they will speak Welsh or that they have a particular skill set in dance. I suppose, in terms of appealing to a wider audience, not necessarily for participation, but also just for viewing, and getting people who engage with the art to feel that it's for them even if it isn't a characteristic that they have themselves, can you tell us a little bit about that? And I appreciate that this will be slightly different, but I think, especially because—. I think, Catrin, you'd said 'mae'r ysgolion yn ymgorffori'r eisteddfod'—the schools embody the eisteddfod. And that's really interesting, because, literally, the dancers will embody the art. Yes, if you could, in distinct ways. 

Os ydw i wedi deall y cwestiwn, sef sut mae pobl sydd efallai ddim yn siarad Cymraeg yn dod yn rhan o'r eisteddfod.

If I've understood the question correctly, namely how do non-Welsh speakers become part of the eisteddfod.

I chi, achos dwi'n gwybod bydd hyn bach yn wahanol i'r ddau. Felly, i chi, ie, pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg.

Yes, for you, because I know this will be different for both of you. But for you, that's the question, yes, people who don't speak Welsh. 

Mae yna gynnydd mawr yn y nifer o ddysgwyr sy'n dod i mewn i gystadlu yn yr eisteddfodau a'r celfyddydau. Ond beth chi'n anghofio hefyd, mae yna gystadlaethau eraill o fewn maes yr eisteddfod dyw pobl ddim yn eu hystyried sy'n rhan o'r arlwy. A chi'n sôn am argraffu, y celfyddydau, dylunio, ffotograffiaeth, gwaith cerameg, graffeg cyfrifiadurol, penwisg creadigol, creu gemwaith. Hefyd, rŷm ni'n cynnig cystadlaethau galwedigaethol fel trin gwallt a choginio ar faes yr Eisteddfod. Felly, mae hwnna'n apelio, yn enwedig i'r rheini sydd mewn addysg bellach sydd am fireinio eu crefft. Ar y lefel yma, maen nhw'n derbyn beirniadaeth, maen nhw'n derbyn adborth nôl ar eu hymdrech, i fireinio hwnna yn y dyfodol.

Mae'r un peth, wedyn, ar yr ochr lenyddol lle mae pobl yn ysgrifennu, barddoni, gwneud ysgrif newyddiadurol, cyfieithu darn i'r Gymraeg—darn ar wyddoniaeth—neu ymgeisio am ysgoloriaeth alwedigaethol sydd ar gael. Felly, mae’n fwy na beth sydd ar y llwyfan. Ac fel roedd Siân yn ei ddweud, mae pobl yn gweld delwedd pobl yn yr Eisteddfod a ddim yn ystyried yr apêl ehangach.

Ond, yn bendant; roeddwn i’n siarad gyda rhai yr wythnos diwethaf a oedd wedi cystadlu yn Rhondda Cynon Taf am y cynnydd sydd wedi bod mewn cerdd dant, sy’n rhywbeth arbennig i Gymru o ran y celfyddydau, a bod y cynnydd yna’n dod drwyddo o’r ail iaith, felly mae e’n rhywbeth dieithr iawn i ardaloedd. Mae yna gynnydd wedi bod mewn cerdd dant. Felly, drwy’r profiad eisteddfodol, dŷn ni hefyd yn gwarchod y celfyddydau cynhenid sydd gennym ni yng Nghymru hefyd.

There has been a huge increase in the number of Welsh learners competing in the eisteddfodau and in the arts more generally. But what we need to bear in mind too is that there are other competitions in the eisteddfod that people don't necessarily realise is part of the offer. You're talking about printing, the arts, design, photography, ceramics, computer graphics, making headdresses, making jewellery. All sorts of things. We also offer vocational competitions such as hairdressing and cookery, and that's all on the Eisteddfod field. That appeals particularly to those in further education who want to develop their skills. At this level, they receive feedback on their efforts so that they can further improve for the future.

The same is true on the literary side, where people write, write poetry and journalism, there may be translation of a piece into Welsh—a piece on science, for example—or they may apply for a vocational scholarship. So, it's more than what you see on the Eisteddfod stage. And as Siân said, there is a perception that they see the Eisteddfod stage, but they don't see the broader appeal of the Eisteddfod.

Certainly, I was speaking to people last week, who had competed in Rhondda Cynon Taf, and they were telling me about the increase that there had been of people involved with cerdd dant, and that is unique to Wales, and that is coming through the second-language sector, so it's something very new to those areas. There has been an increase in those participating in those competitions. So, through the Eisteddfod competitions, we're also safeguarding the indigenous arts that we have here in Wales too.

10:15

Roeddwn i'n canu cerdd dant yn yr ysgol. 

I used to sing cerdd dant in school. 

Ac nid yn ardal Chwilog a gogledd Cymru oedd hwnna.

And that wasn't in the Chwilog and north Wales area, I'm sure.

Diolch am hwnna. 

Thank you for that.

To Kathryn, now, how—? You've already touched a little bit on how—. I found it really interesting that you were saying that we need to look beyond the barriers and look at the motivation for why people would not just want to take part in an activity, but engage with the activity, and the idea of the fun and the joy of it. And I suppose particularly with dance, that's really going to come across, but I don't want to put words in your mouth.

The founding idea behind Rubicon is that we think aspirational dance is for everybody. I know that, today, we are focusing on children and young people, but the breadth of our work—. Our youngest are toddlers, yes, but at the other end of the scale, we are working with people in their nineties. So, we genuinely believe that dance is for everybody—even you—and that is our starting point.

Our approach is perhaps a bit different to other arts organisations in that our approach to culture is bottom up. So, we think it is an expression of the people we work with and that is very much embedded in how we work with people. I mean, we work with ordinary people. You might recognise this—it's upside down—but this is Jordan, she is from around here and we were invited to dance at the Senedd on one occasion. An ordinary girl from Cardiff, who has gone on to train with Ballet West. So, you know, those sorts of things shouldn't be a barrier. But then, disadvantage is really diverse as well. At the other end of the scale, we do an awful lot of work with disabilities. This is quite typical of our work, and it's genuinely inclusive. 'Inclusive' is a kind of a buzz word, but it's actually something that we live and breathe. So, going back to those motivations, Delyth, it's about being consistent, being in communities for the long haul and they will trust you.

Our approach to creating work is we co-create it. So, all of the things you'll see—. We have a performance, now, on Monday, which has been co-created with the performers who are just ordinary young people from the region. And what you will see is really, really high quality. So, it's not a case of—. There's no reason why young people couldn't be doing this brilliant sort of work and having really, really, really high artistic standards. This is a piece called 'Dig'; we brought an American choreographer over to work with them. They're 16 and 17 years old. And this is another that you might like, 'Collecting Gravity'. Again, these are 16 and 17-year-olds.

10:20

One quick follow-up, please. There was a really, I think, important and challenging point, Kathryn, that you put in the evidence, which has been touched on in a few of our other evidence sessions, about hard-to-reach communities and how, actually, it is not the communities that are hard to reach, but it is that cultural organisations are being hard to reach.

Well, certainly, in our experience, the communities that we work with wouldn't consider themselves hard to reach, they wouldn't consider themselves disadvantaged, but they do think of these institutions as really, really distant, and that has kind of informed the way that we as an organisation work. We deliberately take our work to people—so, whether that's participatory work or it's our performance work or our talent development work or, indeed, our workforce development work. I think we need to think about 'hard to reach' differently, and if organisations are saying, 'These people are hard to reach', they're not trying hard enough. They need to look at different strategies. 

Thank you.

A gyda'r Urdd, dwi'n gwybod bod hyn wedi dod lan ychydig yn barod gyda beth oedd Mick yn gofyn. Oes yna rywbeth arall y byddech chi eisiau dweud ar hynny, neu—?

And with the Urdd, I know that this has come up a little in the past in terms of what Mick was asking, but is there anything else that you would like to add on that or—?

Na. Dwi wedi dweud sawl gwaith nawr: dŷn ni yn agored i unrhyw un ymwneud â'n gwasanaethau ni, a drwy'r ysgolion—. Mae eisiau i ni edrych ar y posibiliadau o gynyddu'r apêl yna yn y cymunedau, ond drwy'r ysgolion, dŷn ni yn cyrraedd llawer iawn. Ond mae yna le i wella. 

No. I've said it on a number of occasions now: we are open to anyone to be involved with our activity, and through the schools—. We need to look at enhancing that appeal in our communities, but through our schools we do reach very many. But there is room for improvement.

Thank you very much. That's been very interesting so far. In regard to—. You're two very different animals. However, there is an element of public funding to both. I believe the Urdd has that top slice from the Welsh Local Government Association through its formula. I don't know how much that is. And, obviously, the Arts Council of Wales funds Rubicon. So, in regard to the fact that we have so much scarcity in the public purse and the fact that we are all looking at straitened financial envelopes in terms of anything that's publicly funded, do you think—? Perhaps to Rubicon, because your work is exemplary in this field and very well known: do you feel that other organisations could be doing more around participation with our more socioeconomically deprived communities?

Well, I can't really speak for other organisations. That's very difficult for me—

Participation is a very particular discipline. It's very, very skilled, and I will take up to a year to invest in an individual before they are ready to deliver participatory work. It is very much woven into the fabric of what we do. It is not outreach; it is what we do. And what is important about it, what is successful, is that it is consistent, and not every single arts organisation is set up—or is able to deliver that consistency because they might be a touring company. And what you will then have is, perhaps, a brilliant project that hits—. I mean, I live in the Rhondda and an arts organisation came to the Rhondda and did a six-week residency at the Park and Dare, and it was fantastic and it set Treorchy on fire, and then the day after they'd gone it was like they'd never been.

Now, I think there is a real case for organisations working in partnership, but there needs to be a real understanding of partnership—what those partners can bring to the table. We work, for example, with Ballet Cymru very, very effectively. They're a touring organisation and, together, we're able to deliver the DUETS project, because communities need to trust you, and if you're going to come in and then you're going to come out, they're not going to trust you, and my experience, this kind of inspiration creeps up on people. It very rarely is a bolt of lightning and 'I'm going to go and dance'. It creeps up on you, and that can only be achieved by consistency.

I think it is an interesting question around funding, Rhianon, because I think we need to look at the priorities within the funding formula, and if the ambition is to engage more people in arts because it is a fantastic thing and it really can address things around health and well-being and so on, we need to spend the money effectively with the organisations that have the networks and the ability to do this. Because there is nothing worse than letting a community down, and that, structurally, can't be helped for an organisation that isn't geared up to deliver consistent provision. Thinking about dance, there is a whole network across Wales of organisations similar to Rubicon. You've got Dawns i Bawb in the north, Powys dance—right across Wales, and we are delivering and have community dance right across the nation. I would like to see, I think, more—. We engage a lot of people in dance, but that talent development part is missing. 

10:25

So, when you say 'talent development', you mean a pathway so that they can progress further into their fields of expertise? 

Yes. Nationally, that is very, very broken. There is no national pathway, unlike in other home countries—

Sorry to intervene. Wasn't the Welsh college of music and drama going to be developing the dance element? There were plans afoot, weren't there? 

Well, there have been plans for probably a decade and a half, and I think it is the way forward, Bethan, but without having the kind of pipeline underneath that, that could be problematic. We absolutely need to have a conservatoire-level course for dance in Wales, and it should be at the royal college of music and drama, but we also need to feed that. In England, for example, they have had, for 15 years—maybe a little bit longer—a national system where young people who have potential in dance are provided with a CAT scheme—centre for advanced training—and there are nine centres for advanced training. And what we are finding now is that young people who have gone through the CAT schemes dominate at conservatoire entry. Really—

Sorry to interrupt. So, that does not happen here in Wales. 

We do not have a similar system here in Wales. 

So, in terms of social mobility, especially with dance—I'll come to the others in a minute—it is far more accessible in terms of being able to express yourself at a very much more foundational level. So, that growth spurt is absolutely able to be observed and evaluated. So, as far as Wales is concerned, you can see that there's something there that can be filled in terms of social mobility, in terms of Caroline Jones's question earlier around being able to access more highly paid pathways. So, from your perspective, you would say that that is missing. 

It is. And we need to have a think about that at a kind of strategic level nationally and model what—. And I'm not saying it's the perfect answer, but we need to look at that because our young people are at a significant disadvantage. But part of that needs to be providing conservatoire-level provision in Wales. We don't have it right now, which means all of these talented people—Josh et cetera—have all had to go to England, and that's a huge waste of resource. 

We hear you. We hear you loudly and clearly. So, in regard to that wider participation, I think Mick Antoniw touched on earlier the fact that—. I don't know if there is a strategy around participation in the Urdd, but, obviously, in terms of how you're set up, you do have a fantastic reach; you have very good access across schools in Wales. So, in a sense, you are an absolutely fantastic vehicle to be able to access those children from our more deprived areas and schools and within schools. So, I suppose my question is, in terms of your fantastic benchmark ability, and understanding that your raison d'être around the Welsh language is absolutely foremost and front in the mind of the organisation, do you feel that you have outreach programmes that go in to more deprived communities that could begin to do that type of work? You touched upon a project, I think, earlier on. Could you extrapolate a little bit more on that future planning?

Beth mae Eisteddfod yr Urdd yn ei gynnig ar hyn o bryd ydy blas i'n plant a'n pobl ifanc ni o'r celfyddydau. Mae'n un o'n gwasanaethau ni o fewn saith o wahanol adrannau ym maes gwaith yr Urdd. Dŷn ni yn gwybod bod pob un plentyn sydd wedi cymryd rhan yn yr Eisteddfod, hyd yn oed yr oedran yma, yn cofio'r profiad. Maen nhw'n brofiadau melys, maen nhw'n brofiadau sydd wedi rhoi hyder i blant, maen nhw'n brofiadau o berfformio yn y Gymraeg am y tro cyntaf, wedi derbyn adborth, wedi cael cyfle i gystadlu. Felly, yn sicr, dŷn ni'n gwybod beth ydy'n gwerth ni ar hyn o bryd. Dwi wedi sôn am y manpower sydd gyda ni i wireddu'r gwasanaeth celfyddydau ar hyn o bryd, ond hefyd wedi sôn am beth yw'r bwriad ar gyfer y dyfodol, yr ymwneud â phobl—

What the Urdd Eisteddfod offers currently is a taster for our young people and children of the arts. It's one of our services within seven different areas within the work of the Urdd. We know that each child who has taken part in the Eisteddfod, whatever age they may be, will remember that experience there, sweet memories there, memories of confidence there, memories of performing through the medium of Welsh for the first time, of receiving feedback, of having an opportunity to compete. So, we know what our value is presently. I've talked about the way that we're going to have these arts services currently and also talked about future provision, engaging with people—

10:30

So, to interrupt you, if I may, that's what I really want to dig into. You've talked about some sort of future planning around this particular area. Because I'm thinking, in terms of when we do see the elite performers on the stage—and I will declare an interest; my son is participating at this moment in time—. But these are often—when it comes to non-choreographed and non-choral work, whether it's vocal or whether it's instrumental, it will come from those students who have had paid tuition, in the main. So, in that regard, do you feel that there's any duty, in a sense, from the Eisteddfod, bearing in mind my earlier questioning, to be able to put some outreach out there to encourage those schools, even, to participate in instrumental tuition so that we can actually garner those from that potential that we talked about, through Catrin, that potentially isn't recognised at the moment?

Yes, as I—

Fel dwi wedi sôn o'r blaen, dwi ddim yn cytuno mai dim ond plant sy'n cael hyfforddiant ychwanegol sy'n cyrraedd y brig. Mae llawer iawn o blant sy'n cael llawer iawn o gefnogaeth gan yr ysgolion a'r athrawon, ar ôl ysgol, lle bynnag mae'r ysgolion yna, hefyd yn cyrraedd y brig. Ond mae'n bwysig ein bod ni'n edrych ar y project o'r cymunedau a sut dŷn ni'n mynd i ymwneud â hynny, ac mae hwnna'n symud ymlaen o fy ngwaith i. Beth dwi eisiau ei wneud ydy edrych ar sut dŷn ni'n gallu cyrraedd cynulleidfa ehangach a rhoi'r gefnogaeth iddyn nhw fel ein bod ni yn cael plant yn ymwneud o ba bynnag ardal. 

As I've already mentioned, I don't agree that it's only the children who get that additional tuition who do make it to the top. There are many children who get support from schools and teachers after school, and they also make it to the very top. But it is important that we do look at the projects from the communities up and how we can engage with that, and that is what I want to do: to look at how we can reach a broader audience and provide support for them so that we do get children involved from whatever area they come from. 

A hefyd, yn ogystal â'r profiad eisteddfodol, yn ardal yr eisteddfod mae yna sioe gynradd, sioe uwchradd a sioe agoriadol, ac mae cyfleoedd i bobl ifanc gael open auditions i fod yn rhan o'r sioeau yna. Ac mae pawb sydd yn dod trwodd i fynd i'r sioeau yn cael y profiad theatrig yna ar y llwyfan, naill ai yn y corws neu un o'r prif rannau. Felly, yn flynyddol, trwy'r sioe gynradd a'r sioe uwchradd, ym mhob un eisteddfod, mae yna gyfle y tu allan i'r ysgol eisteddfodol. Felly, does dim rhaid eich bod chi wedi cystadlu i fedru bod yn rhan o'r cast yn hwnna hefyd, ac mae hynny'n rhywbeth sy'n bwysig.

And as well as that eisteddfod experience, in the eisteddfod region, wherever it may be, there will be a primary school show, a secondary school show and an opening show, and there will be opportunities for young people to have open auditions to be part of those shows. And everyone who comes through to be part of those shows then has that theatrical experience on the stage, either in the chorus or in one of the main parts. So, annually, through the primary and secondary school shows, in every eisteddfod, there is this opportunity outside of the school to have that eisteddfod experience. So, you don't need to have competed to still be part of the cast in those events, and that's important. 

Mae hynny'n agored i bawb.

And that's open to everyone. 

Mae'n agored i bawb.

It's open to everyone. 

And, just to be clear, you don't have a strategy around participation, it is just the whole ethos of the Urdd in terms of reach, in terms of primary school. 

Mae'n gwasanaeth ni'n agored i bawb.

Our service is open to everyone. 

Yn agored i bawb, ond hefyd, yn yr adrannau aelwydydd cymunedol, fel rhan o'r rhaglen gwaith ieuenctid, neu raglen adran iau, mae yna brofiadau celfyddydol yn digwydd o fewn ein cynnig cymunedol hefyd efallai nad yw'n cael ei weld ar y llwyfan eisteddfodol. 

Open to everyone, but also, in the community groups, as part of our youth work or as part of the younger groups, there are arts experiences happening within our community offer too. And that isn't necessarily seen on the eisteddfod stage. 

A dwi'n meddwl—. Mae angen inni wneud ychydig bach mwy o waith ar hwn. Rŷn ni'n ymwybodol o hyn. Mae'n amlwg bod ein tystiolaeth ni o ran y cefndir yma yn wan, efallai, heddiw o'i gymharu â beth liciwn ni ei chyflwyno. Ond dŷn ni yn ymwneud â phlant o bob cefndir, a dŷn ni wedi creu strategaeth prentisiaethau llynedd, lle dŷn ni'n denu prentisiaid i ymwneud â phob adran o'n gwasanaethau ni. Mae hwnna'n benodol, ar hyn o bryd, yn y maes chwaraeon, ond o'r tirlun o'r bobl ifanc sy'n ymwneud â'r gwaith prentisiaeth yn y maes chwaraeon—dros 31 ohonyn nhw, ar hyn o bryd—maen nhw'n dod o gefndiroedd mwy heriol, efallai, lle fyddan nhw ddim yn cael y cyfle yna i ymwneud, ac i ystyried bod yna weithdy i mewn i wasanaeth Cymraeg, oni bai bod yr Urdd yn agor y drysau yna. Felly, mae gwaith yn cael ei wneud, ond mae eisiau inni ei ddatblygu a sicrhau ein bod ni'n gallu rhoi'r wybodaeth yna ichi. 

And I think that, yes, we do need to do more work on this, which we know, because it's obvious that our evidence in terms of this background is weaker, perhaps, than we would like it to have been this morning in what we're presenting to you. But we do work with children from all kinds of backgrounds, and we created an apprenticeship strategy last year, where we attract apprentices to work in all parts of our organisation. Now, that's specifically in the field of sport, currently, but, in terms of the landscape of young people who are working in that apprenticeship field in sports—over 31 of them, at present—they come from perhaps more challenging backgrounds where they might not have had the opportunity to participate, considering that they're joining a Welsh-medium workforce—were it not for the Urdd, that would not happen. So, there is work that is happening, but we need to develop it and ensure that we can give you that information. 

A hefyd, dwi'n credu ei bod yn bwysig bod y byd celfyddydol hefyd yn cydnabod cyfraniad y profiad eisteddfodol i'r celfyddydau yng Nghymru ac nad yw'n rhywbeth sy'n cael ei hepgor, te, o fewn strategaethau. 

And I think it's also important that the arts world does recognise the contribution of the eisteddfod experience for the arts in Wales, and that it is something that is not forgotten within strategies.

Ac efallai mae yna—. Jest i orffen trwy ddweud ei fod e'n gost o £2 filiwn y flwyddyn. Rŷn ni'n cael ychydig bach yn llai na £0.5 miliwn o'r pwrs cyhoeddus, felly mae'n rhaid inni ffeindio tri chwarter y cyllid i gynnal yr Eisteddfod a'r gwaith yn y cymunedau yn ychwanegol i hynny. 

And just to conclude by saying it's a cost of £2 million per annum. We get a little less than £0.5 million from the public purse, so we have to find three quarters of the funding to hold the Eisteddfod and do the work in our communities in addition to that. 

And finally, my final question, thank you, diolch. In terms of your wider working with other national bodies, whether it's the BBC Symphony Orchestra, whether it's Welsh National Opera or heritage museums, what sort of partnership working have you with our larger organisations, which do tend to take up a vast majority of the portfolio in terms of Welsh arts council funding? And the same applies there. 

10:35

O ran yr Urdd, dŷn ni'n ffodus iawn i gael perthynas dda iawn gyda nifer o'n sefydliadau cenedlaethol celfyddydol. Wrth edrych ar y llyfrgell genedlaethol, ar amgueddfeydd Cymru, yn ffurfiol, maen nhw'n geidwaid ein harchif, a byddwn ni'n dathlu ein canmlwyddiant yn 2022, ond hefyd, wrth i'r bobl ifanc ymweld â gwersyll Caerdydd, maen nhw'n mynd ar ymweliadau. Felly, rŷn ni'n gweithio mewn partneriaeth i agor ein harchif ac edrych ar gyfleoedd i bobl ifanc, ond hefyd rŷn ni'n annog pobl ifanc ar draws Cymru i ymweld â'r casgliadau yn Sain Ffagan ac yn yr amgueddfa genedlaethol.

Gyda BBC Cymru, un o'r enghreifftiau oedd fy mod i wedi sôn bod yna drafod am greu hwb digidol yn Llangrannog i gael pobl ifanc i ddatblygu sgiliau creu defnydd o'r newydd ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. Mae S4C yn bartner pwysig i ni yn yr Urdd, yn rhoi cyfleoedd i ddarlledu Eisteddfod yr Urdd, ac efallai y dylem ni fynd â'r stori lawr i'r cylch a'r sir. Ond hefyd mae e'n gyfle i rai o'n pobl ifanc i fynd am swyddi. Rŷch chi'n sôn am swyddi â thâl uwch, neu fod y cyfleoedd yna i bobl ifanc i fynd i mewn i fyd darlledu. Mae nifer o gyn-gystadleuwyr bellach ar sgrin a theledu.

Ac wedyn mae yna berthynas agos iawn gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, oherwydd ein bod ni'n rhannu'r adeilad. Felly, mae'r bobl ifanc yn dod yn gyfarwydd ag ymweld â chanolfan y mileniwm. Ond hefyd, ar gyfer yr Eisteddfod yma, bydd yn cael ei defnyddio'n helaeth. Erbyn 2022, rŷn ni'n gobeithio y bydd yna gynhyrchiad waw iawn, safon y West End, yn cael ei gynnal gan bobl ifanc yr Urdd yn 2022.

In terms of the Urdd, we're very fortunate to have a very good relationship with a number of our national organisations in the arts world. Looking at the national library and National Museum Wales, formally, the keepers of our archive, and we will be celebrating our centenary in 2022, but also, when young people visit the camp in Cardiff, they go on visits. So, we work in partnership to open up our archive and to look at opportunities for young people, but we also encourage people throughout Wales to visit the collections at St Fagans and in the national museum.

With BBC Cymru Wales, one of the examples that I talked about was there was discussion about creating a digital hub in Llangrannog to enable young people to develop the skills involved in creating new materials for the social media world. S4C is an important partner for us in the Urdd, giving us opportunities to broadcast the Urdd Eisteddfod, and perhaps we should be taking that story down to the local and regional levels. But it's also an opportunity for some of our young people to go for jobs. You talked about jobs with higher levels of wages, or that there are opportunities for young people to go into the broadcasting world, where a number of our past competitors are now to be seen on our tv screens.

And there is then the close relationship with the Wales Millennium Centre, because we share the building. So, young people become familiar with visiting the centre. Also, for this Eisteddfod, we will be using the centre quite a lot. And by 2022, we hope that there will be an excellent production, of a West End standard, by the Urdd's young people in 2022.

Our partnership is at the heart of what we do. It has to be, it's a kind of necessity, and we have long-standing partnerships, as well. For us, it's really, really important that it's a partnership of equals and that our partners share our values, as well. Otherwise, it doesn't really work. So, we work very closely with Ballet Cymru, which I've mentioned to you, but also we are developing a really exciting project with the national museum around the arrival of the dinosaur, which I'm super excited about. And also we work—. Just thinking about what we're doing in the summer, we'll be  working with Only Boys Aloud. Our dancers and their singers will work together to create a tour, actually. So, partnership working is very, very important to us, but it is really important that it's a partnership of equals and that values are shared. We bring a lot to the table, and we are not a rent-a-crowd organisation. So, in the same way we want to commit to communities for a long time, we want to commit to our partners for a long time as well.

Byddwn ni yn gorffen y sesiwn gyda chwestiynau gan David Melding. Byddwn ni'n mynd dros amser—pum, chwe munud—os yw hwnna'n iawn gyda chi. David Melding.

We'll conclude the session with some questions from David Melding. We will run over time by five or six minutes, if that's okay with you. David Melding.

Diolch yn fawr, Gadeirydd. I'll be quite succinct. We're looking at Fusion, specifically, as well. I'm not sure the Urdd has mentioned this, so it may just be for Rubicon, but you, in oral evidence and in written evidence, have very insightful remarks about it. But what's your general assessment of the Fusion programme in your experience, because, obviously, it's designed to get those organisations that may not be working jointly or with respect and equal value—? How has it done?

We are active members of the local Fusion partnership, and it is a very effective network. Without wanting to contradict previous evidence givers, we have met people from the Sherman and the Royal Welsh College of Music and Drama and we have created a basis to develop things with them on. Its power is in its ability to bring arts organisations together. There is very little money for direct delivery, but our approach has been to use what little money there is available to leverage that so that we can attract more money to it. So, we've been able to develop a stroke session, we've been able to do quite an extensive programme at Grangetown nursery and we've done some work with the elderly. So, we're using quite small amounts of money to attract other bits of money.

I think it's a very important project. It would be fantastic if it had a more national reach, because it is very much focused on the old Communities First areas, and its power is in its ability to bring organisations together to broker those partnerships, because they have to be made somewhere. I think it will in time help organisations of similar values come together to deliver great work. Let's hope that it's something that can be sustained, as well, because it's great to have a programme, but you would need to commit to the long term for it. 

10:40

Perhaps without mentioning names—you're welcome to do so if you want, but I can imagine you may be tactful here—in your experience, has it improved the performance of some of the big national and big regional players in how they do partnership?

I find that difficult to answer, to be honest with you, David, because we have met fantastic partners through that. That's actually where we met the national museum, and that's where we started that conversation, which will lead this November to a fantastic piece involving lots of young people and a dinosaur. I can't really speak for the other organisations, but I would encourage them to engage with it.

You mentioned that a lot of the outreach that really gets to grass roots is basically based on the former Communities First areas, and we've heard evidence that the Fusion co-ordinators—and it's often only half a post, and it's not terribly well paid, really—they've filled a gap that previously the Communities First organisers had met. In terms of future funding, if we lose the ability to have these Fusion—or whatever the future will be called—arts co-ordinators, then presumably the whole initiative will be gravely weakened, in your view.

That's right. Networks won't organise themselves, and that's the real power of Fusion. There's a little bit of seed money, but that's a drop in the ocean. The value is in the network, and that will bring organisations of all sorts to the table, but it has to be something that's going to be there for the long term. You've got to commit to it for the long term.

Thank you. I don't know if the Urdd have got anything to add on this. If you have, we'd be happy to hear it, but obviously we did want to focus on Fusion specifically.

That's right, and prior to Fusion we would engage with the relevant Communities First clusters in Cardiff, and we were bereft when that—.

Oes yna reswm pam nad yw'r Llywodraeth, dŷch chi'n credu—efallai ei fod e'n gwestiwn anodd ichi—wedi siarad â'r Urdd, o feddwl eich bod chi'n cyfathrebu ac yn gweithio gyda nifer fawr o bobl ifanc? Dŷch chi'n meddwl ei fod e'n od, efallai, bod y Llywodraeth ddim wedi eich cynnwys chi yn Fusion?

Why do you think that the Government—and this may be a difficult question for you—hasn't spoken to the Urdd, given that you communicate with and collaborate with such a large number of young people? Do you think that it's strange, perhaps, that the Government didn't include you in Fusion?

Dwi wedi bod yn y swydd am flwyddyn—a dyw Aled ddim yma heddiw i ymwneud â'r drafodaeth. Beth allaf i ddweud ydy liciwn ni gymryd unrhyw gyfleoedd y byddem ni'n gallu i ymwneud â phartneriaid, a chychwyn trafodaeth â phartneriaid newydd. Yn sicr, os allwn ni gael access i hynny, byddwn ni'n ei werthfawrogi.

I've only been in post for around a year—and Aled isn't here today to participate in this discussion. What I can say is that we would like to take any opportunities where we can engage with partners and begin discussions with new partners. If we could have access to that, we would certainly appreciate it.

A jest i orffen, ydych chi yn gweithio gyda'ch gilydd o gwbl?

And just to close, do you collaborate together?

Cawsom ni sgwrs ar hwn yn yr ystafell. Dim ar hyn o bryd, ond eto, mae yna gyfle inni.

We had a conversation in the waiting room about this. Not currently, but there is an opportunity, perhaps.

Who knows?

Maen nhw'n gwneud gwaith gwych, felly yn sicr liciwn ni gael y drafodaeth yna.

They do excellent work, so we would certainly like to be having that discussion further.

Thank you.

Croeso.

You're welcome.

Dwi jest yn gofyn, achos mae'n gwneud synnwyr i ofyn, gan eich bod chi'n eistedd ar yr un bwrdd. Diolch yn fawr iawn ichi am ddod mewn atom heddiw. Os oes unrhyw beth ychwanegol—. Dwi'n credu bod gennych chi fwy o wybodaeth—

I just asked, because of course it makes sense to ask you as you're sitting at the same table. Thank you very much for joining us today. If there's anything additional—. I think that you will have more information—

Gobeithio. Os dych chi'n moyn i fi ddewis ysgolion—. Mi fedrwn ni gael y wybodaeth hynny. Oherwydd nad ydym ni wedi mapio ein haelodaeth yn erbyn y Wales index of mulitiple deprivation, dŷn ni jest ffaelu gwasgu botwm a chael pob dim allan.

Ond mae yn ddiddorol i edrych nôl at bobl sydd ddim yn cyfri eu hunain fel perfformwyr ar hyn o bryd—Gwyndaf Evans y gyrrwr rali, a Malcolm Allen, a oedd yn dweud bod adrodd yn yr Eisteddfod wedi helpu iddo ddod dros ei swildod pan oedd e'n blentyn. Mae Malcolm Allen yn dweud:

'Mae'r profiad o gystadlu ar y llwyfan mawr yn un bythgofiadwy, yn rhoi hunanhyder i rywun fel person ac yn rhoi sylfaen i rywun fynd yn ei flaen yn y byd.'

Felly, nid jest yn cyfrannu at berfformwyr y dyfodol, ond mae'n cyfrannu at sgiliau bywyd unigolion.

Hopefully. If you'd like us to focus on certain schools—. We can get that information for you. Because we haven't mapped our membership against the Wales index of multiple deprivation, we can't just push a button and get everything out.

But it is interesting to look back at people who don't necessarily count themselves as performers—Gwyndaf Evans the rally driver, for example, and Malcolm Allen, who's also said that recitation at the Eisteddfod helped him get over his shyness as a child. Malcolm Allen said that

The experience of competing on the stage was unforgettable, and it gave me confidence as an individual and the basis to move on in my career.

So, it's not just the performers of the future it contributes to, but it also provides wider life skills.

Dyna un o'r cwestiynau dŷn ni ddim wedi cyrraedd—hunanhyder a'r sgiliau mwy ysgafn hynny.  

That's one of the questions we didn't reach—in terms of self-confidence and those softer skills, perhaps.

Yn sicr, fel roeddem ni'n dweud, mae'r Eisteddfod yng Nghaerdydd, ar eich stepen drws chi, mewn mis a hanner, so mi liciwn ni eich gwahodd chi i gyd i ddod i brofi hwnna ac fe wnawn ni anfon y gwahoddiadau allan. Efallai, yn olaf, liciwn i jest gofyn i chi rhoi eich dwylo yn yr awyr o ran pwy sydd wedi bod yn rhan o'r Eisteddfod neu wedi cystadlu er mwyn ein bod ni'n cael rhyw syniad o'ch cefndir. Wnaeth rhywun byth gyrraedd y brig?

Certainly, as we said, the Eisteddfod in Cardiff is on your doorstep in a month and a half and I'd like to invite you all to come and experience that and we will be sending the invitations out. Finally, I'd just like you to put your hands up and tell us who has been involved in the Urdd Eisteddfod or has competed so that we have some idea of your background. Did anyone ever reach the summit?

10:45

Y top. Y lefel genedlaethol.

The top—reach the national level, I mean.

Do, eithaf lot, dwi'n credu—un o'r geeks yna, dwi'n credu. [Chwerthin.]

Yes, quite a lot, I believe—I'm one of those geeks, some might say. [Laughter.]

Ond dwi'n meddwl y byddai o fudd hefyd i chi ddysgu ychydig bach mwy am werth yr Eisteddfod pe byddech chi'n gallu dod efo ni ar y daith yna a'r ymweliad ar ddiwedd mis Mai.

But I think that it would also be beneficial for you to learn a little bit more about the value of the Eisteddfod, if you were able to join us on that visit perhaps at the end of May.

Ac rwy'n credu bod rhai ohonoch chi wedi bod i weld eisteddfodau cylch a sir eleni.

And I think some of you may have been to the local and regional eisteddfodau this year.

Ddim eleni, ond rwy wedi. Iawn, gallem ni fod yma drwy'r dydd yn ei drafod e. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod i mewn atom heddiw. Os oes unrhyw beth ychwanegol dŷch chi am ei ddanfon atom neu rŷch chi wedi anghofio ei ddweud, plîs ysgrifennwch atom. Diolch yn fawr iawn.

Not this year, but I have in the past. Well, we could discuss it all day, of course. Thank you very much for joining us this morning. If there's anything that you wish to add and want to send to us, or something you forgot to say, then please write to us with that information. Thank you very much.

3. Papurau i’w nodi
3. Papers to note

Symudwn ymlaen yn awr at eitem 3—papurau i'w nodi. Mae gennym ni bapur 3.1, sef gohebiaeth BBC Cymru ynghylch cynrychiolaeth Cymru ar y BBC. Roeddwn i eisiau trafod hyn yn y sesiwn breifat os yn bosib, i weld a oes unrhyw gamau gweithredu ychwanegol dŷn ni'n gallu eu cymryd. Ydy pawb yn hapus i drafod hyn yn breifat?

We'll move on to item 3—papers to note. We have paper 3.1, namely correspondence from the BBC regarding the representation of Wales on the BBC. I wanted to discuss this in the private session, if people are content with that, just to see whether there are any further actions we can take. Is everyone content to discuss this in private?

4. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
4. Motion under Standing Order 17.42(vi) to resolve to exclude the public from the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Eitem 4—cynnig o dan Reol Sefydlog i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod. Ydy pawb yn hapus i wneud hynny? Diolch.

Item 4—motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the remainder of the meeting. Is everyone content? Thank you.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 10:46.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 10:46.