Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Culture, Welsh Language and Communications Committee - Fifth Senedd

26/09/2018

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Bethan Sayed Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
David Melding
Mick Antoniw
Neil Hamilton
Sian Gwenllian

Y rhai eraill a oedd yn bresennol

Others in Attendance

Elan Closs Stephens Aelod o Fwrdd y BBC ar gyfer Cymru
BBC Board Member for Wales
Nick Andrews Pennaeth Comisiynu BBC Cymru Wales
Head of Commissioning, BBC Cymru Wales
Rhodri Talfan Davies Pennaeth BBC Cymru Wales
Head of BBC Cymru Wales

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Adam Vaughan Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Robin Wilkinson Ymchwilydd
Researcher
Tanwen Summers Ail Glerc
Second Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:33.

The meeting began at 09:33.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Croeso i'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu. Eitem 1 yw cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau. A oes gan unrhyw un rywbeth i'w ddatgan y bore yma? Rydym wedi cael ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone ond nid ydym ni'n disgwyl unrhyw ddirprwyon yma heddiw.

Welcome to the Culture, Welsh Language and Communications Committee. Item 1 is introductions, apologies, substitutions and declarations of interest. Are there any declarations of interest this morning? We've had apologies from Jenny Rathbone and we're not expecting any substitutions today.

2. Ymchwiliad byr i 'Adeiladu S4C ar gyfer y dyfodol: Adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams': Sesiwn dystiolaeth 4
2. Short inquiry into ‘Building an S4C for the future: An independent review by Euryn Ogwen Williams’: Evidence session 4
3. Gwaith Craffu Blynyddol ar BBC Cymru Wales
3. Annual Scrutiny of BBC Cymru Wales

Rydym ni'n symud ymlaen at eitemau 2 a 3—rydym yn cyfuno sgrwtini ar S4C a gwaith craffu blynyddol ar y BBC, er mwyn llifo'n gyfleus rhwng y ddwy thema. Felly, rydym yn edrych yn gyntaf ar adolygiad annibynnol Euryn Ogwen Williams, a wedyn sesiwn dystiolaeth 4, fel y dywedais, ar y gwaith craffu blynyddol ar y BBC.

Croeso i'r tystion yma heddiw: Rhodri Talfan Davies, pennaeth BBC Cymru Wales; Elan Closs Stephens, aelod o fwrdd y BBC ar gyfer Cymru; a wedyn Nick Andrews, pennaeth comisiynu. Diolch yn fawr iawn i chi am wneud yr amser bob tro i ddod mewn atom fel pwyllgor.

Ein fformat ni yw gofyn cwestiynau ar themâu gwahanol, os yw hi'n iawn gyda chi, a wedyn byddwn ni'n cael Aelodau gwahanol i ofyn cwestiynau. Felly, mi wnaf i gychwyn, gyda chwestiwn ynglŷn ag S4C a'r adolygiad annibynnol. Mae yna gryn drafodaeth wedi bod ynglŷn â'r system ariannol sydd wedi dod mas o'r adolygiad, a wedyn trafodaeth ynglŷn â'r model ariannu sy'n seiliedig ar luosogrwydd yr arian hynny. A ydych chi'n dal i gredu ei bod hi'n bwysig bod dwy gyllideb gwahanol yn ariannu S4C, neu a ydych chi'n credu eich bod wedi newid eich barn a'ch bod yn hapus fod popeth yn mynd drwy'r drwydded, ai peidio? Beth yw eich barn chi nawr ar hynny?

We move on to items 2 and 3—we're combining the scrutiny on S4C and the annual scrutiny of BBC Cymru Wales, to flow conveniently between both themes. And we're looking first of all at Euryn Ogwen Williams's independent review, and then evidence session 4, as I said, on the annual scrutiny of the BBC.

Welcome to the witnesses: Rhodri Talfan Davies, head of BBC Cymru Wales; Elan Closs Stephens, BBC board member for Wales; and Nick Andrews, head of commissioning. Thank you very much for giving us your time, as always, and for coming to committee.

Our format is to ask questions on different themes, if that's okay with you, and then we'll have different Members to ask different questions. So, I'll start, with a question about S4C, and the independent review. There has been quite some discussion about the funding system that's come out of the review, and then a discussion around the funding model that's based on a plurality of funding sources. Do you still believe that it's important that there are two separate budgets funding S4C or do you think that you've changed your view? Are you content that everything is going through the licence, or not? What are your views now on that?

09:35

Fe wna i gymryd y cwestiwn yma, Bethan, i ddechrau. Diolch yn fawr am y gwahoddiad i fod yma. Roeddwn i jest eisiau egluro y bydd Rhodri, fel pennaeth BBC Cymru, yn ateb ar fanylder y sianel a'r sianeli ar y radio ac, wrth gwrs, Nick, hefyd yn ehangu ar y rhaglennu. Felly, os caf i ddechrau gyda'r cwestiwn yma, rydw i'n meddwl bod ein safbwynt ni, fel gwnaethom ni ei gyhoeddi fo, sef ei fod yn ddymunol i gael dwy ffrwd ariannol, wedi'i seilio, mewn gwirionedd, ar gydnabod barn S4C ar y pryd, fel y gwnaethon nhw ei gyhoeddi yn y cyhoeddiad, 'Gwthio'r Ffiniau—Pushing the Boundaries'. Roedden nhw'n awyddus bryd hynny i gael dwy ffrwd ac roeddem ni'n cytuno ei bod yn bwysig nad oedd yna ddim canfyddiad—ac rwy'n pwysleisio'r gair 'canfyddiad'—bod y BBC, trwy ariannu'n gyfan gwbl, yn sathru, mewn unrhyw ffordd, ar annibyniaeth y sianel. Dyna oedd ein safbwynt ni, ac mae'r safbwynt yna'n parhau.

Ond, ers adolygiad Euryn Ogwen Williams, ac ers i'r Ysgrifennydd Gwladol dros ddiwylliant, y cyfryngau a chwaraeon ddatgan bod eu hannibyniaeth nhw yn hollol gadarn, yna rydym ychydig bach yn fwy ymlaciedig ynglŷn â'r sefyllfa. Nid oes gennym ni ddim barn, naill ai'n bositif nac yn negyddol. Rydym yn gwybod y bydd y drafodaeth yma'n digwydd o gwmpas 2021-22, pan fydd pum mlynedd siartr y BBC yn dod i ben. Rydym yn awyddus iawn bod y drafodaeth yna efo rhai egwyddorion cadarn. I mi, yr egwyddor mwyaf pwysig ydy y bydd y drafodaeth yn un gyhoeddus ac y bydd yn un dryloyw ynglŷn â'r ffordd orau i S4C symud ymlaen. Mae hynny'n wir hefyd, os caf ddweud, am drwydded y BBC. Mae yna adegau wedi bod pan mae pethau mympwyol wedi cael eu gwneud y tu hwnt i ddrysau caeedig, ac nid ydym eisiau hynny i ddigwydd eto—rydym eisiau i'r drafodaeth fod yn un agored.

I will take this question, Bethan. Thank you very much for the invitation to join you today. I just wanted to explain that Rhodri, as head of BBC Wales, will respond in detail on the BBC channels and radio, and Nick can expand on programming issues. But if I could start with this particular question, I do think that our view, as was announced, namely that it was desirable to have two financial sources, was based on recognising the views of S4C at that time, as they were made known in the 'Pushing the Boundaries' publication. They were eager at that point to have two funding streams and we agreed that it was important that there shouldn't be a perception—and I do emphasise the word 'perception'—that there was no perception that the BBC, through taking over funding in its entirety, would be impacting, in any way, on the independence of the channel. That was our view and that view remains.

But since the Euryn Ogwen Williams review, and since the Secretary of State for culture, media and sport declared that their independence is entirely safeguarded, then we're a little more relaxed about the situation. We have no view, either positive or negative. We know that this discussion will happen around 2021-22, when the five-year charter comes to an end. We are very eager that that discussion should be underpinned by some firm principles. For me, the most important principle is that the debate will be a public one and will be transparent in terms of the best way for S4C to move forward. That is also true, if I may say, about the BBC licence fee. There have been times when some arbitrary decisions have been taken behind closed doors and we don't want to see that happening again—we want the debate to be open. 

consérnDiolch am hynny. Roeddwn i jest eisiau mynd yn ôl at bwynt wnaethoch ei wneud ar y cychwyn, sef eich bod chi efallai yn poeni rhywfaint am annibyniaeth S4C pe byddai'r holl arian yn mynd drwy'r drwydded. Nid oedd hynny'n gonsérn i'r BBC pan oedd rhan o'r arian hwnnw'n mynd drwy'r drwydded. Roedd pawb yn hapus fod hynny'n mynd i fod yn annibynnol. Felly, pam roedd yna gonsérn newydd fod yr holl arian yn mynd drwy'r drwydded yn mynd i fod yn rhywbeth a fyddai'n tanseilio'r annibyniaeth?

Thank you for that. I just want to go back to a point that you made at the beginning that perhaps you were concerned about the independence of S4C if all the money went through the licence fee. That wasn't a concern of the BBC when part of that funding was going through the licence. Everybody was content about that. So, why was there a new concern that all the money going through the licence would undermine the independence?

Nid oedd yna gonsérn gen i. Beth roeddwn yn ei ddweud oedd bod consérn y byddai yna ganfyddiad gan bobl.

It wasn't a concern of ours. What I was saying was that it was a concern that there would be a perception that that was the case.

Ond nid yw canfyddiad, os nad yw'n wir mewn realiti—

But a perception, if it isn't a reality, is not— 

Mae yna lawer o ganfyddiadau wedi bod o'r ffaith—. Mae yna bobl wedi sôn, er enghraifft, bod y BBC yn cymryd drosodd S4C neu yn eu traflyncu nhw ac rydych chi wastad yn gorfod rhoi ochr arall y ddadl. Er bod y canfyddiad yn un ffug, mae o allan yna fel rhyw fyth, ac nid oeddem am ehangu'r myth hwnnw. Ond fel rydw i'n ei ddweud, gan bod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi ei gwneud hi mor glir bod eu hannibyniaeth nhw'n gadarn, rwy'n gobeithio y bydd y cyhoedd yn derbyn hynny ac y byddwn yn gallu trafod pa ffordd bynnag maen nhw'n cael eu hariannu yn y dyfodol agos.

There have been many perceptions about the fact—. People have said, for example, that the BBC is taking over S4C or is subsuming S4C and you always have to present the other side of that argument. Although the perception is not correct, it was out there as a myth, and we didn't want to see that myth expanded. As I say, as the Secretary of State has made it so clear that their independence is robust, then I hope that the public will accept that and that we will be able to discuss the way their are funded in the near future. 

Na, nid oes gen i—

No, I don't have anything—

Dim byd i'w ychwanegu. Siân.

Nothing to add. Siân.

Un peth bach. A oes risgiau o gwbl ar gyfer BBC pe baem yn symud i fodel lle mae arian S4C i gyd yn dod drwy ffi'r drwydded? A ydych chi'n gweld unrhyw broblem o gwbl i'r BBC yn hynny o beth?

Just another small point. Are there any risks at all for the BBC, if we did move to the model of all of S4C's funding coming through the licence fee? Do you see any problem at all for the BBC in that?

Nid wyf yn gweld unrhyw broblem achos, yn y pen draw, mi fydd rhaid i S4C, fel corff annibynnol, ddadlau ei achos gyda'r Ysgrifennydd Gwladol ac fe fydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn gorfod pennu beth y mae o neu hi'n ei feddwl sydd yn arian digonol i'r sianel. Mi fydd y BBC wedyn, yn eu trafodaeth nhw gyda'r un Ysgrifennydd Gwladol, yn gorfod dadlau am ffi drwydded ddigonol i gael yr arian iddyn nhw ac i S4C.

I don't see any problem, because ultimately, S4C, as an independent body, will have to make its case with the Secretary of State and the Secretary of State will then have to decide what he or she believes is adequate funding for the channel. The BBC, in its negotiation with the same Secretary of State, will have to make a case for a sufficient licence fee so that the funding is available both for the BBC and for S4C.

Ond gallech chi fod mewn sefyllfa lle rydych chi angen ffeindio o leiaf £6 miliwn yn ychwanegol drwy ffi'r drwydded, felly mae hwnnw'n mynd i olygu rhyw fath o risg neu doriad neu rywbeth yn rhywle, onid ydy?

But you could be in a position where you'd have to find at least an additional £6 million through the licence fee, and that would be some sort of risk or might lead to a cut somewhere, wouldn't it?

09:40

Wel, mae'n risg ynghanol llu o risgiau, os caf i ddweud. Er enghraifft, heb gymryd eich amser chi’n ormodol, mae hwn tipyn bach yn llifo i mewn i’r ail ran. Mae chwyddiant y diwydiant yn uwch na chwyddiant normal, ac ar ben hynny, mae behemothiaid mawr, megis Netflix ac yn y blaen, sydd allan yna ac yn gallu gwario’n eithriadol, ac ar ben hynny, wrth gwrs, mae’r Llywodraeth yn dod â chonsesiwn ffi drwydded i bobl dros 75 oed. Maen nhw’n dod â fo i ben yn 2020 ac yn rhoi’r cyfrifoldeb i’r BBC i drefnu pa bynnag bolisi newydd a fydd yn dod allan. So, mi allem ni fod yn talu’r cyfan o hynny, neu mi allem ni fod yn talu ychydig o hynny, neu ddim o hynny, ond mae yn risg ariannol fawr, ac mae cael BBC sydd wedi’i ariannu’n ddigonol yn fan da iawn hefyd i S4C, buaswn i’n dweud.

Well, it is one risk amongst a whole host of other risks, if I may say so. Without taking too much of your time, this slightly crosses over into the second part of the session. Inflation within the industry is higher than day-to-day inflation, and in addition to that, there are the large behemoths, such as Netflix and so on, who are out there and can spend exceptional amounts of money, and on top of that, the Government is bringing in a concession for the licence fee for those over 75 years old. That'll come to an end in 2020, placing that responsibility on the BBC to put in place whatever new policy will emerge from that. So, we may be paying for the entirety of that, or we may be paying a percentage of that, or none of that, but it is a major financial risk, and having a BBC that is sufficiently funded is a very good starting point for S4C, I would say.

A allwch chi jest ehangu, efallai, ar beth yw eich barn chi, os oes barn gyda chi o gwbl, am beth y bydd S4C nawr yn ei wneud gyda’i chylch gwaith newydd o ran y gwaith digidol, o ran y rhyddid masnachol newydd? Maen nhw wedi codi gyda ni’r ffaith eu bod nhw eisiau efallai rhannu dadansoddiad iPlayer er mwyn deall pwy sydd yn gwylio. A oes yna farn gyda chi am y newidiadau neu’r datblygiadau hyn?

Can you just expand, perhaps, on what your views are, if you have a view at all, on what S4C will now do with their new remit in terms of digital work, the new commercial freedom? They've raised with us the fact that they might want to share analytic knowledge from the BBC iPlayer to see who is viewing. Do you have a view on those changes or developments?

Wel, yn amlwg, roedd S4C eisiau cylch gorchwyl gwahanol, achos nid oedden nhw ddim yn teimlo bod eu cylch gorchwyl nhw yn addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Rydym ni’n falch iawn, iawn eu bod nhw wedi cael cylch gorchwyl gwahanol a’u bod nhw felly yn gallu mynd i mewn i’r oes ddigidol yn hyderus ac yn gyfreithiol gywir—dyna’r pwynt pwysicaf. Ac yn yr un modd, maen nhw wedi cael pethau fel rhyddid masnachol ychwanegol ac yn y blaen. So, buaswn i’n dweud fy mod i jest yn falch iawn, fel rhywun a fu’n cadeirio’r sianel, fod y rhyddid newydd yma wedi dod iddyn nhw.

O ran iPlayer, rŷm ni’n falch iawn, iawn o lwyddiant y sianel ar yr iPlayer. Rwy’n credu bod 4 miliwn o ddarnau o wylio wedi bod mewn blwyddyn, ac mae tua 120,000 o wylwyr bob wythnos ar yr iPlayer yn gwylio S4C. Felly, rŷm ni’n hynod o falch o’r berthynas sydd rhyngom ni. Ac os caf i ddweud, mae hi wedi bod yn berthynas dda dros y blynyddoedd diwethaf. Byddwn i’n gobeithio’n fawr fod honno’n parhau, achos Cymru sydd yn elwa pan mae yna berthynas dda rhwng y ddau ddarlledwr.

Well, clearly, S4C wanted a change to its remit, because they didn't feel that their remit was appropriate for the twenty-first century, and we are very pleased that they do now have that new remit and that they are able to move into the digital age with confidence and on a firm legal basis—and that's the most important point. Likewise, they have had additional commercial freedoms and so on. So, I would say that I'm just very pleased, as someone who chaired the channel, that that new freedom is available to them.

In terms of the iPlayer, we are exceptionally pleased at the success of the channel on the iPlayer. I think it's 4 million views in 12 months, and it's around 120,000 viewers per week on iPlayer viewing S4C output. So, we are extremely pleased and proud of that relationship between us. And, if I may say, it has been a very good relationship over the past years, and I would very much hope that that would continue, because it's Wales that benefits when there is a good relationship between the two broadcasters.

A jest o ran y cydweithredu o ran datblygu’r iaith Gymraeg, yn amlwg, mae yna onus nawr ar S4C i wneud mwy, buaswn i’n dweud, o ran cyrraedd y miliwn. A ydych chi’n credu bod, efallai, yna le i’r BBC wneud mwy, efallai—rwy’n gwybod eich bod chi yn ei wneud e i ryw raddau—i brif-ffrydio pethau drwy’r Gymraeg, a bod yna fwy o Gymraeg yn cael ei chlywed ar y BBC? A ydych chi’n credu ei bod yn rôl i S4C, ond bod yna rôl hefyd i chi ddangos bod y Gymraeg yn fyw ac yn—?

And just in terms of the collaboration in the development of the Welsh language, clearly, there is an onus now on S4C to do more, I would say, in terms of reaching a million Welsh speakers. Do you think, perhaps, there is room for the BBC to do more—I know that you are doing it to some extent—by mainstreaming things through the medium of Welsh, and with more Welsh being heard on the BBC? Do you think there's a role for S4C, and also a role for you to show that the Welsh language is alive and—?

Yn sicr—fe wna i ofyn i Rhodri ehangu—achos mae’r berthynas agos sydd rhyngom ni fel dau ddarlledwr yn hollbwysig ar gyfer cyrraedd y miliwn, ac, fel yr ydych chi wedi ei ddweud, gyda Radio Cymru, Radio Cymru 2, Cymru Fyw, Bitesize ac ati, mae yna bob math o gyfleoedd ar gyfer ehangu’r iaith Gymraeg. Efallai y bydd Rhodri eisiau dweud rhywbeth.

Most certainly—and I'll ask Rhodri to expand on this—because the close relationship that exists between us as two broadcasters is crucially important for reaching that figure of a million Welsh speakers, and, as you've said, Radio Cymru, Radio Cymru 2, Cymru Fyw, Bitesize and so on are all opportunities for expanding the use of the Welsh language. Perhaps Rhodri wants to come in. 

Roeddwn i jest am ddweud diolch am y gwahoddiad yn gyntaf. Roeddwn i jest yn mynd i ychwanegu: nid yw ymrwymiad y BBC i’r Gymraeg yn rhywbeth ymylol; mae’n greiddiol i beth ydym ni’n ei wneud. Rydym ni’n darparu rhai o raglenni mwyaf poblogaidd S4C. Mae Radio Cymru’n gyfrifol am ryw 70 y cant o holl ddefnydd Cymraeg y cyfryngau. Mae’n brif orsaf; mae’n cael dros 10 awr yr wythnos o ddefnydd gan y dros 100,000 o bobl sy’n dod i mewn i’r orsaf yna bob wythnos. Felly, mae cyfraniad y BBC i’r Gymraeg yn bwysig o ran darpariaeth i S4C, ond mae’n mynd y tu hwnt i hynny, ar-lein a thrwy’r radio.

I was just going to say thank you for the invitation first and to add that the BBC's commitment to the Welsh language isn't something that's on the periphery; it's at the core of what we do. We provide some of the most popular programmes for S4C. Radio Cymru is responsible for about 70 per cent of all use of the Welsh language in the media. It is a main station; it has over ten hours' use every week by over 100,000 people who reach that station over the week. So, the contribution of the BBC to the Welsh language is important in terms of provision for S4C, but it goes beyond that, online and through the radio.

Ocê. Diolch. David Melding. 

Okay. Thank you. David Melding. 

It's to go back to the governance issues, really. I'm new to the committee, so I'm going to ask a very pointed and possibly rude question. And I've no doubt I'll be put right if it doesn't have any sort of basis. Given the extraordinary, convoluted devolution journey Wales has gone through, and the fact that I've been involved in it from the start—I mean, I can remember the early discussions about where broadcasting, especially for the Welsh language, should sit, and, you know, there aren't many models of decentralisation—or quasi-federal—that would have come up with the model we had, i.e. the Welsh language broadcaster was funded and supervised outside the country it was based in. S4C went along with that model—in fact they worked quite actively to stop devolution to the Assembly over S4C. The whole thing then came back during austerity. I can appreciate why then it was regarded as a way of just passing on the cuts.

But this has been S4C's position, basically—lighter regulation and oversight in the DCMS than you probably would have had in the Assembly and the resources you got from London were much more likely to be protected than the fight that you'd have, possibly, in the Welsh Government's annual spending round. That's the big picture about that funding model, it seems to me. I hope I'm not being unfair. But the real question that I want ask is: should we start to revisit some of these things, in that there should be some form of direct contact between the Welsh Government and S4C regarding funding, and with us in terms of the accountability? And isn't it time now, as part of S4C's vision, that you recognise the need for appropriate governance and accountability to the main political institution in Wales?

09:45

I think it's very difficult for me to pass an opinion on the stand taken by another broadcaster that is independent. I think it would be slightly inappropriate, really, for me to say what they might have in mind on their position. All I can say is, from S4C's point of view and, certainly, from the BBC, we need to find a way, as we are doing today, of extending our availability to be accountable, our availability for questioning, and our partnership with some of the linguistic ambitions of the Welsh Government and, indeed, the ambition of the Welsh Government for the creative industries in general. I think it would be beneficial for all for us to be, as we are, part of that picture. But I am, for one remaining month, an individual member of the board of S4C, so, you'll forgive me if I have to say that this is a matter for the chairman of that board.  

We have talked about these issues quite a lot, but I think with the new memorandum of understanding with S4C and the BBC—those are starting points. But if the Conservatives want to, potentially, change their view on the devolution of broadcasting, you have friends here. 

You know I'm a scrutiniser—[Inaudible.] [Laughter.]

David, could I have just one more word? This, again, morphs into the second part of it. I'm very proud of the work I did as a trustee in trying to make certain that the new charter of the BBC had significant references to the devolved Governments. And I think, if I may say so, this charter probably has the most references to devolved Governments of any charter of the BBC in the past. And so, if we are on a journey, a little step has been taken. 

Jest i fynd yn ôl at y pwynt rydych chi'n ei wneud a'r pwynt pwysig yma bod yna gymaint o bobl yn gwylio S4C ar iPlayer ar draws y byd erbyn hyn. Ond nid yw hynny'n cael ei adlewyrchu yn yr adroddiad, nac ydy? Hynny yw, rydym ni'n sôn am ffigurau gwylio cyfresi S4C, a phan mae rhywun yn edrych ar y ffigurau moel sydd yn yr adroddiad yma, nid yw'n edrych fel bod yna lawer yn gwylio. Onid ydy hi'n bryd ichi adlewyrchu'r tueddiad iPlayer yma ac yn y blaen yn y ffigurau yma?

Just to go back to the point you're making—his important point that so many people watch S4C on iPlayer across the world now. But that's not reflected in the report, is it? We're talking about viewing figures for series on S4C, and when people look at these stark figures in this report, it doesn't look as if many people are viewing. So, isn't it time that you reflected the iPlayer trend in these figures?

Sori—a ydych chi'n sôn am adroddiad y BBC?

Sorry—are you talking about the BBC report?

Nid ydym yn adrodd ar ffigurau iPlayer S4C yn yr adroddiad achos mae o'n gydnabyddiaeth o annibyniaeth y sianel. Hynny yw, S4C sy'n adrodd ar eu ffigurau gwylio nhw, yn hytrach na'r BBC. Yr unig ffigurau darlledu rŷm ni'n eu cynnig yn yr adroddiad yw rhaglenni sy'n cael eu cynhyrchu gan y BBC a'u darlledu ar S4C. Nid wyf yn meddwl y byddai'n briodol i ni adrodd ar eu ffigurau nhw o ran gwasanaethau ar alw.  

No, we don't report on S4C iPlayer figures in our report because that's a recognition of the independence of the channel. S4C reports on their own viewing figures rather than the BBC doing so. The only broadcasting figures that we provide in the report are the BBC programming produced by the BBC and broadcast on S4C. I don't think it would be appropriate for us to report on their figures in terms of on-demand services.

Ond mae rhai o'r ffigurau yma am rai o'ch rhaglenni chi—maen nhw'n cyrraedd llawer iawn mwy o bobl na sy'n cael ei adrodd yn y fan hyn.  

But some of these figures about your programmes—they reach many more people than is being reported here.

Na, na; y ffigurau darlledu yw'r ffigurau mwyaf. Byddai'r ffigurau ar lein yn llai na'r ffigurau gwylio darlledu. Mae darlledu byw yn dal yn cynrychioli rhyw 80 i 90 y cant o'r holl wylio sy'n digwydd.

No, no; the broadcast figures are the highest figures. The online figures would be lower than the broadcast figures. Live broadcasting still represents 80 to 90 per cent of all the viewing that happens.

09:50

Well, just to come on to some of the exciting and interesting developments—an update on Central Square. Where is it? How is it going? What are the timelines? And what do you expect to suddenly happen?

I was down there yesterday. There are about 300 people on site at the moment, kitting it out. By Christmas, we'll have, essentially, the furniture in place, and then the extraordinary technical work begins. We're adopting a technology standard in Central Square that is the most advanced in Europe. It comes with some risk, naturally, as with any level of innovation. But, essentially, we have six to eight months, then, of technical installation and testing. So, we would aim to have our first staff into the building by this time next year, and then it's a very careful six-month migration of all the individual services: Radio Wales, Radio Cymru, the playout and transmission services for BBC One Wales, BBC Two Wales and S4C. We would expect the entire project to be completed by March 2020, and to date we are on time and we are on budget.

So, by March 2020, the hive of media in Wales will be up and running. 

Yes, well, I would very much hope—. I mean, my aim, and it's not a formal part of the project plan, is very much to begin broadcasting there before Christmas, potentially with our radio services first. But in terms of the complete migration from Llandaff, and after, what, 50 or 60 years, closing the doors of Llandaff, I suspect that's a March 2020 milestone—and it is exciting.

I think there are two things I would pull out about Central Square. One is the extraordinary economic regeneration that it's triggered. We spent a long time planning, but when we finally settled on a site, what has been incredibly satisfying is to see the level of development around the building. We're taking 150,000 sq ft, just to put this in context. Our building is 150,000 sq ft. I believe the entire Central Square development on both sides of the station is likely to be in excess of 1.5 million sq ft to 2 million sq ft. I'm not saying the BBC is fully responsible for that, but I do think the decision to locate there gave an awful lot of people confidence in the integrity of the master plan for that area.

The second thing is the big difference from Llandaff, other than the technology, will be—. This is going to be a sector hub, not a BBC hub, so we are designing from the outset that our partners in the independent sector and S4C will have a home from home in this building—an area that they can use for their own purposes. Because, I think Llandaff has lots of wonderful heritage, but it is a fortress, and I think if you're going to move to the centre of town, you need to make sure your doors are wide open, not just to the public but also to the sector.

Just a general question, more of just personal interest: how will the Central Square development stand in comparison with other media developments across Europe?

It will be the best one. [Laughter.] Well, in what sense? In an economic sense? In terms of technology?

Well, in terms of the economic, in terms of the technology, and in terms of the impact it has in terms of the reputation and the draw to Wales in particular of having this development.

If you went to the major global technology conferences over the next 12 months, whether that's Las Vegas or the ones that are held in Europe, everybody is looking at the project in Cardiff, because of the extent of the deployment of what is called 'live IP'. It's totally different. It's an internet-based, internet protocol-based system, which is an entire revolution from the traditional systems that we've used in broadcasting, and nobody has deployed it at the scale that we are deploying it in this building. So, it's not just the whole of the BBC engineering and digital divisions looking at what we're doing. The entire broadcast sector across the world is looking at the level of deployment that we're doing. That's exciting. I have to be honest with you; sometimes it gives me sleepless nights because we are—. The only advice we had when we were developing this programme was, 'Don't change your systems and the building at the same time.' We are doing both, and we have to, because the systems in Llandaff are so antiquated. But it brings with it a level of complexity that is—. You know, we have a brilliant team, but this is a massive project.

Well, I think as long as you continue to have the Dalek in the main foyer—

Yes, I can guarantee that.

I wonder if I could just say—I'm winging it here—whether the committee would like to go around the—

You'd be very welcome.

As a committee, you'd be very welcome, as a group.

09:55

Can I ask you, then, just to follow on—? I mean, in terms of the access to the building and the relationship with S4C, how will that work in terms of Central Square? Will they have a presence? Will they have an arrangement? Access to some of the technology? 

Yes. So, S4C will be a tenant within the building. So, there are two aspects to their presence: one is that they will have some staff there—they'll be taking a level of desking and an area within the building for their own staff—but alongside that, for the first time, we're bringing technology services together. So, whereas traditionally, obviously, we've had transmission for S4C sitting in Llanishen and our transmission sitting in Llandaff, that will be a single, merged operation. So, a lot of the synergies and savings and efficiencies delivering benefit back to both broadcasters.

So, that should be a very significant technological boost to S4C.

Well, this is the key thing. So, if you go on to what I described earlier, this live IP service, what it does is it gives you not only, obviously, a technology base to do what we're doing now, but it is endlessly flexible in terms of improvements in broadcast standards, whether that's picture or audio quality. So, it gives you a foundation for the first time that you can actually build on. The truth is, at the moment, Llandaff is held together with scissors and string, if you like. It is antiquated. So, we will have the most advanced—. Obviously, we'll have the most advanced broadcast infrastructure, certainly in Europe. That gives us massive advantages in terms of anticipating being able to respond to future technical developments. 

And at the same time, of course, S4C, in terms of Yr Egin in Carmarthen, will there be any BBC presence there, or what will be the arrangement there? 

We did have a very good conversation with the university about the possibility of co-locating. The truth is, we've been in Carmarthen for the best part of 20, 30 years, so we have about a dozen staff based in Carmarthen, and because of the level of broadcast infrastructure we already have in the existing location, we've made the decision not to move across town because it's about £0.5 million of additional cost just to move 1 km up the road. So, we won't be physically in the building, but what we are going to talk to the university about is, where we look at apprenticeships and traineeships in terms of extending diversity within the sector, whether there are opportunities for us to work with not just S4C, but the other tenants within Yr Egin, to try and promote employment and employability in west Wales.

A allaf i jest ofyn cwestiwn clou ynglŷn â'r sector annibynnol? A ydy unrhyw beth sydd yn mynd i fod yn fforddiadwy iddyn nhw i fod yn mynd i'r adeilad newydd yng Nghaerdydd?

Can I just ask a quick question on the independent sector? Is something that is going to be affordable for them going to go to the new building in Cardiff? 

Ym mha ffordd? Yn fforddiadwy o ran y gost? 

In what way? Affordable in terms of the cost? 

Nid oes dim cost iddyn nhw. 

There is no cost to them.

So, os maen nhw eisiau gwneud rhywbeth yng Nghaerdydd a seilio eu hunain yna, bydd dim cost iddyn nhw. 

So, if they want to do something in Cardiff and base themselves there, there'd be no cost to them.

Na. Beth rydym ni wedi gwneud yw, ar y llawr top, mae o'n ofod agored ac yn hyblyg, a rydym ni'n trafod hynny gyda'r sector ar hyn o bryd. Y bwriad yw i'n holl bartneriaid ni sy'n darparu'r rhaglenni i ni, fod ganddyn nhw fynediad i'r adeilad ac i'r bumed llawr yna. Felly, os oes ganddyn nhw gyfarfodydd gyda'u cleientiaid nhw, nid gyda ni, mae yna rhywle yng nghanol Caerdydd maen nhw'n gallu'i ddefnyddio ar gyfer y sesiynau yna. Felly, bydd o'n iachus o ran eu hagosatrwydd atom ni, ond bydd o hefyd jest yn adnodd iddyn nhw.

No. What we've done is, on the top floor, it's an open space, which is also flexible, and we're discussing that with the sector at the moment. The intention is for all of our partners who provide programming for us that they should have access to the building and to that fifth floor. So, if they have meetings with their own clients, rather than with us, there is somewhere in the centre of Cardiff that they can use for those meetings. So, it will be healthy in terms of their proximity to us, but it will also just be a resource for them.

So, jest cyfarfodydd, dim byd technolegol byddan nhw'n—?

So, just meetings, nothing technical that they—? 

Na, na, na. Wrth gwrs, os ydyn nhw'n defnyddio adnoddau technolegol mae yna gost ynghlwm â rheini, ond mae o'n ofod cyfarfod iddyn nhw reit yng nghanol Caerdydd. 

Well, no. Of course, if they use technical resources, there would be a cost attached to that, but it is a meeting space for them in the centre of Cardiff. 

Iawn, grêt, diolch. Cwestiynau nawr am gyllid: David Melding. 

Okay, great, thanks. Questions now about funding from David Melding.

Diolch yn fawr, Cadeirydd. 

Thank you very much, Chair. 

I look forward to visiting Central Square. I've peered at it from another building, and its ethereal terrace level does seem quite intriguing. I genuinely think you should be praised for investing in a prestigious building. I think design is important, and it's obviously the anchor building for the redevelopment around there, which is very exciting. I have great nostalgia for Llandaff, and that's one of Wales's most outstanding modernist buildings by the great architect, Dale Owen, but I do feel the new building reflects that sort of aspiration to show the world what Wales can do in design, so I look forward to a visit very soon. 

I think it's even nicer inside, actually, than outside.

There are fewer bars. [Laughter.]

Yes, well, anyway, I've visited Llandaff many, many times, from the early 1980s, and it was a very different culture, I think it's fair to say, Rhodri. 

I'd just like to look at this issue of funding for Welsh language content—sorry, for English language content for Welsh audiences. Because it dropped to a level I think Lord Hall said was quite unsustainable, and you're trying to put that right with an extra £8.5 million, which will take us to nearly £30 million by 2019-20. This is a really key area, I think—English language broadcasting for a Welsh audience—and I would like an update about how this is going.

10:00

I think it's going extremely well. I think we've seen—. We talked, I think, at the last committee that the new money would represent a 50 per cent increase in the direct commissioning spend of the organisation. That has had a dramatic impact in the last 12 months. We've put 24 hours of new, original drama from Wales, set in Wales, on network screens. Nick and his team have been responsible, working with the sector, for about 15 significant series from Wales hitting network screens. So the investment has made an instant impact. We would expect the traffic that we're seeing on iPlayer to double this year compared to the previous year. I expect around 40 million requests for BBC Wales output on iPlayer in this year, driven by those very notable drama successes.

I've been coming to committee for the best part of six or seven years and we've talked a lot about the funding challenges and the squeeze and, 'Why can't we have this?' and 'Why can't we have that?' It is incredibly satisfying to see that money making an impact, and I'd have to say that I don't think there has been a year when we've had a bigger impact on UK screens. It's incredibly important for the confidence of the sector that we—. There used to be whispers: did Wales have the talent or the ideas, really, to cut through on UK screens? Nobody says that anymore. The bar's been set high. If I may, I'd just like to bring Nick in, because I think there are two or three—

Is that your vision, that the maximum amount of English language broadcasting for the Welsh audience should also have a further outreach, and then be potentially broadcast around the whole network?

Yes, and for a very simple reason. If it's good enough for Wales, it should be good enough for the UK. And so to see something like Keeping Faith—yes, it was the biggest drama we've had in Wales, Wales-set drama, that we've had in the last 15, 20 years, but for it then to go on and get 17 million requests on iPlayer, for network to rebroadcast it, for network to say, 'Actually, we'll come in and co-invest in the second series because it's good enough', that's where we should be. It's not an ideological thing about everything being seen by the UK. But if it's good enough for Wales, why on earth is it not good enough for the rest of the UK? And that's what we've seen time and time again. Just this week on BBC UK television you've got Sam and Shauna's Big Cook Out, a series on BBC 2; you've got Back in Time for the Factory, a major social exploration of women's rights at work, all airing on network. And that's where we should be. We always talked about this. It's happened this year.

If I may, I just want Nick—with the two or three ingredients that you think have driven that.

Thank you for the invitation. It's good to be here. I think, when I took on this job, it was around the same time that the £8.5 million arrived, and so very quickly we were able to increase the tariff on our factual output, and we drew as a result a lot more talent that was already here, but simply wasn't facing BBC Wales, to the table. We were able to commission things like Valley Cops at one end of the spectrum, Keeping Faith and Hidden at the other end of the spectrum. So, suddenly we were commissioning projects that the network admired and wanted to be a part of, and it's been amazing to see the response of the sector. As a result, we're now finding that potentially up to 80 per cent of our content is being repeated or taken by BBC network. So, in terms of portrayal and representation of Wales across the network, across the world, we're living through an extraordinary time.

I think we'd all recognise that's been an important turnaround—the £8.5 million increase—but if you look to where the total funding package was a year or two ago, I think that was around about £35 million, if you included news content. I just wonder where—if we get back to £30 million and you add news content, are we roughly at £35 million? Where does the overall figure—? If I've understood it correctly.

10:05

No, forgive me, the annual report numbers that you get include all the BBC overheads. They include the central overheads of property, they include all the local overheads, so you get, if you like, the full-fat number. If we just look at direct commissioning spend, i.e. how much money Nick can spend directly with the sector, we were at a place about 18 months ago where we were spending about £15 million a year, and that included all the news and sport television output as well. We will be in a position next year where we are at £25 million, and then when you add in all the costs of transmission, the playout, the marketing and all those services, that gets you to the £30 million.

So, forgive me, when I said there would be a 50 per cent increase, additional investment, it was on the direct commissioning that Nick does. It's just that the BBC, for the annual report purposes, loads all its overheads on, so you get two different currencies. Does that make any sense at all?

I'm sure as I become more experienced, Chair, I will be able to understand these convolutions. But in fairness to Rhodri, accounts are rarely straightforward. I think you've given us a sense of the change of magnitude anyway, in terms of the decline that Lord Hall referred to—unsustainable levels—has now been addressed. That's your broad political message, is it?

Yes, I think I said to committee two or three years ago that we were simply not delivering the national service that Wales needs, and when I look at the breadth of the programming that Nick and his team are now responsible for, we're in a much, much better space.

You've talked about what it will achieve and I just wonder, if you compare it to the strategic approach in Scotland, is there perhaps a charge that here in Wales it's slightly incremental? There's a very confident big picture in Scotland, isn't there—'This is BBC Scotland' and—

Do you mean in terms of the channel? 

In terms of the channel. I just wonder if that type of packaging and concept—is it an alternative or is it a better version that we can't quite emulate? How would you speak of the two concepts?

I shall be very careful in what I say. In financial terms, the budget of the channel, the BBC Scotland channel, will be almost identical to the budget that Nick has for English language television so—

And I think that's a fair point. That jumped out when I read the report. 

I don't want to—. Scotland must do what Scotland wants to do. I think it is absolutely appropriate that there is asymmetry in terms of how different nations want to spend their money. The view that we took very, very clearly was two things. One, that the market is moving, so the rise of on-demand players is very significant and we want to play big on the on-demand players. What do we know works there? We know that drama works there. So, that's why Hidden, Requiem and Keeping Faith have their combined requests on iPlayer, to date, at 37 million. Drama is expensive but it plays well. Comedy plays; we've got a big season of comedy launching next week. The other thing we wanted to do is we wanted to put our content where the biggest audiences are. So, we deliberately focused in Wales on BBC One and we focused on getting our content particularly onto BBC Two at a UK level. So, all our focus is on delivering quality, raising the bar and getting our output to the biggest audiences.

When we talked about a channel in Wales, the issue that we came up with in Wales is (a) there isn't audience demand, and you need to listen to and respect where audiences are, but the second thing was that—and S4C have to grapple with this—filling channels requires certain levels of volume, and I don't think we're really—we don't want to be in the volume game, we want to be absolutely in a quality place. The reason Nick increases tariffs and the reason he can invest more in comedy and drama is because he doesn't have to fill schedules. So, we have taken a different route from Scotland, but I suspect, in terms of the audience return, for audiences here in Wales, and for getting us on the network, it's the right approach for us. 

I have no problem with a different route if it can be coherently explained why you wish to go in that direction, and you've given a good account of that, which we can consider. It brings me neatly on to the position we're in in terms of network spend. Obviously, you've already said that what's commissioned in Wales you want to go throughout the network ideally—all of it but certainly a lot of it—but in terms of network programming for the UK, we at the moment receive 6.7 per cent of the spend, at about £54 million. That's quite a lot above what you just get on population. So, I think, in fairness, in terms of this scrutiny, that's where I start from as someone fresh to all this. I'd like to know whether that is a good percentage you want to preserve, or does it not represent the height of your ambitions?

Then I do think it leads on to this issue that Ofcom have said that at least 5 per cent of the spend should be on a population basis, roughly, to the devolved nations. We're obviously doing better than that. But they've also come up with something much more problematic from your point of view, and it reinforces the point you were just making about filling air time, that it should also be 5 per cent of the hours—perhaps you could just draw out why you think that is—I think you've been quite firm—not a good way of looking at the deal we get in terms of the network programming.

10:10

I think there are two things. One is that—and it goes back to the point Elan made about the competitiveness of the marketplace—you want to make the right decisions for the right audiences, and there is always a danger in regulation that you limit flexibility, you limit room for manoeuvre, you slow down the business. If BBC Wales—and we've been a centre of excellence for drama across the UK for the best part of 10 years now—if we want to build on that, what I don't want are commissioners in London thinking, 'We can't back any more drama out of Wales because what we really need is low-cost volume.' So, I think the spend target is absolutely appropriate in terms of economic impact and jobs and sustainability. We have had reservations, and I think Tony Hall, when he was here, spoke directly about it. There is a danger with hours that you chase numbers, and the reason Wales now has the reputation it has is because we've chased big projects that make a noise. So, that's what we need to keep an eye on—that we don't (a) tie ourselves up in knots and become less responsive, but, secondly, that we end up celebrating lots of hours but we don't have the noisy, big, global projects that get Wales noticed.i 

Rydw i jest eisiau mynd nôl—sori—i'r cwestiwn ynglŷn a'r arian, y £30 miliwn. Nod y BBC oedd i gyflawni cyfanswm buddsoddi mewn teledu Saesneg o £30 miliwn y flwyddyn erbyn 2019. So, mae'r nod yna, ond nid ydw i cweit yn deall beth ar hyn o bryd, y flwyddyn yma, rydych chi wedi—pryd fyddwch chi, neu a ydych chi'n mynd i gyrraedd y nod hynny, a beth ydych chi wedi gwario y flwyddyn yma yn barod?

I just want to go back—sorry—to the question of the money, the £30 million. The aim of the BBC was to achieve a total investment in English television of £30 million per annum by 2019. So, the aim is there, but I don't understand what you have currently, this year—when will you, or are you going to achieve that aim, and what have you spent this year already?

Wel, yn y flwyddyn yma, nid ydym ni eto, yn amlwg, wedi cyhoeddi yr adroddiad blynyddol—

Well, in this year, we haven't yet published our annual report—

Wel, blwyddyn diwethaf, 'te.

Well, last year, then.

Ond yng nghyd-destun y ffordd y gwnaethom ni ddod at y ffigur yna o £30 miliwn, rydym ni ar rhyw £28 miliwn, so erbyn y flwyddyn nesaf mi fyddwn ni wedi cyrraedd y nod o £30 miliwn. Ond, eto, mae hyn yn mynd nôl i'r ateb y gwnes i ei roi i David—nid oedd y £30 miliwn yn ystyried central overheads, wrth gwrs. Mae'r annual report yn ystyried central overheads. So, efallai fod yna drafodaeth fwy manwl i'w chael ynglŷn a pha currency rŷm ni'n ei ddefnyddio, achos mae yna bosibilrwydd y gallwn ni eich drysu chi o ran cymhlethu’r darlun yn ormodol.

But in the context of the way in which we came to that figure of £30 million, we are at some £28 million, so by next year we will have reached that target of £30 million. But, again, this returns to the response I gave to David's question—the £30 million didn't take into account central overheads, of course. The annual report does consider central overheads. So, there's perhaps a more detailed discussion to be had about what currency we use, because we may confuse you and muddy the waters too much.

Ocê, grêt. Roeddwn i jest eisiau—

Okay, great. I just wanted—

Ond rydym ni rhyw £2 miliwn yn llai na £30 miliwn eleni, ar y currency roeddem ni'n ei ddefnyddio ar y pryd. Fe fyddwn ni'n disgwyl ei gyrraedd y flwyddyn nesaf.

But we're around £2 million shy of that £30 million this year, on the currency that we were using at that time. We expect to reach that next year.

Mae yna gwpwl o gwestiynau eraill o ran manylion y gyllideb, ond fe wnawn ni ysgrifennu atoch chi, rwy'n credu, rhag inni fynd drwy bopeth nawr. Felly, i symud ymlaen—

There are a couple of other questions on the details of the funding, but we'll write to you, rather than go through everything now. So, moving on—

Yes, it's just the production guarantee, which is 50 per cent in house, which is being removed. Again, as I'm a newcomer, I can just tell you what my initial impressions are. I'm slightly surprised to see the independent sector feel that that's quite threatening; my initial assumption would be that it offered lots of opportunities. So, what's the basis of the fear there—a lot of independent producers in the rest of the UK or Europe coming in on this? And how are you addressing some of these concerns, because I thought this was one of the great successes, really, of Wales in the modern era—our creative industries—and they ought to be able to compete, I would have thought. But there's been quite a strong kickback on the end of the guarantee.

I tend to agree with you, David. I think what happened was that, under the charter, the 50 per cent guarantee went. It went last April, so there's no guarantee in place now. All the BBC's money, really, beyond news and children’s, I think, is openly contestable, and that’s a good thing. And if you look at the success that Nick is having in terms of television, the contribution of the independent sector is extraordinary. I think the reason there were some wary voices within the sector is that, as part of being deregulated, it gave BBC Studios, which is the subsidiary that’s been created instead of in-house production—it gave them the freedom to sell ideas to other broadcasters. So, essentially, you’ve got a significant player—BBC Studios is now able to look at other marketplaces. But I would say that the quid pro quo of that is that all the money that was traditionally earmarked and ring-fenced for in-house was suddenly openly contestable. So, I think it was a pretty balanced response as part of the charter changes.

10:15

Given that we’ve just moved into this new regime, do you sense that the opportunity of this new approach is now being grasped in Wales and the independent sector?

Yes. I’ll give you a couple of examples. Firstly, to say that BBC Studios is having real success selling globally, the fact is the BBC brand is extremely attractive. If you’re a Netflix or an Amazon or the emerging markets in China—I say the emerging markets in China; the markets in China are huge—the attraction of working with the BBC, whether that’s in drama or in natural history, are enormous. There’s a real opportunity to drive income growth and therefore be able to reinvest in public service output. To take one example, crime, BBC Wales over the last six or seven years has developed expertise in crime, particularly around Crimewatch. Well, that’s an extremely marketable skills base and talent base. So, at the moment—I’m not sure we’ve announced these things yet—but Studios are very, very close to various deals with other broadcasters in terms of crime formats. And also just remember how attractive that is for talent because in the old days for in-house, yes, they had guaranteed work, but if the commissioner didn’t like their idea, their idea was dead, it had nowhere else to go; there’s now an open market. And I think what we’re seeing on air says that it’s been the right move.

Just to move on to drama and drama portrayal, obviously, there have been some enormous successes and, just to say, on Back in Time for The Factory, how glad I am to see that the workers have finally come out on strike after years of exploitation—[Laughter.]—obviously, they were members of the National Union of Tailors and Garment Workers, which is now defunct.

Last year, Lord Hall said that we would see the largest ever slate of English language tv that would be set in Wales in 2018. Has that been achieved?

Yes. Twenty-four hours of network drama, across Requiem, Keeping Faith and Hidden. As I say, 37 million requests to view on iPlayer, a second series of Keeping Faith already in production, clearly demand for a second series of Hidden. The high point before this year, I believe, was about 11 years ago when there were nine hours. So, 24 hours of network drama—absolutely the biggest year we’ve ever had in drama.

Nick?

Awards—many awards. 

Awards, yes. [Laughter.]

What’s happened is that, because of the success, we are becoming a centre of gravity, and the best writers from Wales, who for a long time have been heading towards London, are now shifting their gaze back to the sector here. It’s a really exciting time. Here we are receiving extraordinary scripts and investment potential from all around the world. So, I think it has been a bit of a game changer this year, and we’re looking forward to next year. There are some fantastic projects in the pipeline and in development. Part of the reinvestment money actually has allowed us to develop scripts and develop a writing talent. In fact, with comedy, we had a ‘Find Me Funny’ initiative where we were looking for brand-new talent that had not written for television, and that’s been a huge success. Next week and the week after that, some of the content from that will be on television. So, I think it’s had a galvanising effect across the genres, in comedy and drama. It’s looking pretty good from where I’m sitting at the moment, yes.

That’s exciting. I was talking to someone in the film industry in Los Angeles and they said, ‘It’s all happening in Wales at the moment.’ So, that’s obviously a good trend.

10:20

Perhaps I could just say that I think the other thing that we mustn't lose sight of is that we've had a great creative sector story for a long time in Wales. We've talked about the jobs and the Doctor Who effect and the Casualty effect. I think what's particularly gratifying now is to see the cultural dividend of that success coming through, because we've always talked about the big gap was the representation of our own country on screen. There was plenty of activity happening, but that's been the real game changer, I think, to get those two things in balance: the huge international productions that are going through places like Bad Wolf—that's terrific; huge jobs and employability—but also to see Wales on screen. It was the missing element until this year.

And the identity. Lord Hall, when he gave evidence to this committee, I think back in 2016, he said:

'“every network genre in television now has a portrayal objective”, which is monitored quarterly by the directors of the nations and the Director of Content,'

What, I think, we're quite interested in, though, is, obviously, the portrayal of Wales within the media. I was wondering where we are in terms of the data on that, how that is being monitored, and what might be the analyses you could give us, or information you could provide us with.

This was something I was difficult about last time, wasn't it?

I think it was difficult, but in terms of—. I mean, if there is monitoring, then, clearly, in terms of what is there; I don't think we're asking to talk about anything that might be confidential.

I think you thought that I'd asked for some confidential information on what was coming up. We were just trying to understand, if you're analysing portrayal—you know, we are trying to scrutinise—how you're defining it, how then that's being tracked, so that we can understand when we see something, that that portrayal is reflective of what you are defining as Welsh life. I think that's what we're trying to understand.

It is difficult; we have lots of slightly ethereal conversations about how you measure portrayal. Is Huw Edwards on the 10 o'clock news portrayal? I've no idea. It's great he's there, but I don't know whether that counts as portrayal of Welsh—

But is anybody doing that work? If you don't know—

So, just to explain the quarterly monitoring meetings, what we do is—. Obviously, the process of commissioning is long; you begin with pitches, then you go into a development phase to refine the idea to see whether the idea will fly, and then, finally, you get a green light—the moment where the money is released and the thing can go into production.

What we do is, we look across each of the programming categories: so, factual, entertainment, comedy, drama, and we say, 'Okay, at each stage in that development process, what are the projects we can see, either on network or on Nick's slate in Wales, that we think could really deliver representation? We never used to do that. So, for each of the three nations now, we know exactly where there are gaps in the pipeline, where we've got an abundance of riches, like we've had in drama this year. But we can really think about where those gaps are.

The other part of the data, I guess, which is a very simple response to the request, is—you know, we can list the 27 projects this year that have represented Wales on network screens that we've been funding, or network have delivered. So, it's very easy to give you a summary of all the big output that has had Wales at its heart over the last year.

The trickier question, Bethan, I think, which is what you're referring to, is: what does the audience think on portrayal? I think Ofcom at the moment as our new regulator is actually consulting on this issue because they're struggling with it too. It's quite difficult to define. I think we know in our hearts what it is; we know when we're seeing Wales authentically portrayed on screen in voice or in landscape or whatever. But putting a measurement on it, I think, is tricky, and it'll be interesting to see what Ofcom produces.

And especially with hybrid productions—things that are not completely Welsh but have a very strong Welsh element. It's a complex area and I think Ofcom, which used to be a more quantitative regulator, is really trying to work this one out.

I just wanted to ask a little about the new drama commissioning editor, perhaps a little bit more about the function, what the outcome has been, how successful it has been, what it has actually achieved, what difference has it made.

Sure. So, Piers Wenger is in charge of all network drama commissioning. He's had a good week with Bodyguard, obviously, so he's probably out of the office at the moment. But, within his team, he has four or five senior commissioning editors and Ben Irving is the commissioning editor within his team who has responsibility for making sure that the network slate based in Wales is in rude health. So, for example, he's one of the commissioning executives on the Doctor Who series, which launches in a couple of weeks' time, but he's also developing a slate of scripts and projects that are either by Welsh indies or are about Wales, because, often, you get English indies with ideas about Wales as well, which is fine. So, that's his responsibility and he talks to Nick regularly and we talk about projects that we might do together.

And, it's interesting—you know, Keeping Faith is an unusual example of a production backed by S4C and BBC Wales locally, if you like, that then just does so well that actually networkers say, 'Well, actually, we'll have a slice of that', so they've come in with investment on the second season. So, it can work both ways; it's not a—. I think maybe one of the things that we've really seen and realised is that you can wait for network teams to sort it out, but what's so great about all the network programming from Wales at the moment is that a lot it has come through Nick's team—the ideas generated and built here that networkers have said, 'Yes, we'll have a slice of that'. So, we don't sit there passively waiting to see what they do about Wales; we're actually driving the conversation.

10:25

So, it's a sort of co-ordinating and framework function that pulls together those—. Rather than being a specific commissioning per se, it's about pulling together and co-ordinating.

Yes, and drama is a long game, you know. You might say, 'Well, what's Ben delivered in the last nine months?' The typical gestation of a drama project is about four years. Keeping Faith and Hidden and Requiem all pre-date Ben. His responsibility is to make sure the pipeline for two or three years' time in terms of network drama for Wales is spot on. We know that His Dark Materials is coming through—a huge production by Bad Wolf—what else?

Yes. And then the final thing I'll just ask is about the Writersroom for Wales, how that is operating. That's interesting in terms of providing opportunities and drawing together talent, looking for new talent and so on. How is that developing?

Nick, do you want to talk about some of the things that you're doing with Writersroom?

Yes, we're working really closely with Writersroom. They have a team in Wales now working closely with commissioning here and they've been at the heart of a whole number of successes. They've developed, for our comedy season, new talent, new scripts. They've also run initiatives looking for new writing talent. So, out of one of the initiatives came a half-hour sitcom and that was because they were able to source 320 scripts from new writing talent across Wales, they were able to hone that down to 10 and then they brought those 10 to me. So, they're really a fantastic resource for us in terms of drawing out new, undiscovered talent, whittling down to the best of the best and then developing them to the point of commission for us. So, they've been hugely useful.

They've also run quite a few initiatives now with our drama productions. So, Writersroom run various master classes embedded within real-world productions for grass-roots new talent. So, we've found that, having them here, we've been able to embed them in productions right from the beginning. They've also enabled us to funnel a lot of new and emerging talented writers to real-world commissions, so it's been a really strong partnership thus far.

It's added a rung, I think, because you always want to work with exciting new writers, but the step into broadcast is a very significant step for a lot of writers, and what we missed was that sort of first rung, if you like, so it's given us a space and it's given those writers a space to explore and develop their craft on short-form projects. Writersroom, for example, have worked with It's My Shout, which is a big drama development programme that is run right across Wales—about 800 people go through it a year. They've worked and really hothoused the writers of those films, which are very short eight-, 10-minute films. So, it's about making sure that that first rung is ready, because it's quite a step, isn't it, into broadcast? Network television is dealing with probably thousands and thousands of scripts every year and only choosing 30 projects. That's an incredibly competitive space. So, it's about getting confidence and giving them space to develop craft.

Jest un cwestiwn clou gen i. Yn y gweithdy fe wnaethom ni ei gael ar yr ymchwiliad ffilm, gwnaethom ni glywed gan bobl yno ei bod hi'n anodd gweld talent yn dod trwyddo i'r diwydiant hwnnw o ran sgriptio ac yn y blaen. A ydych chi'n rhoi cyfleoen nid yn unig iddyn nhw i ddatblygu o fewn y BBC, ond efallai dweud, 'Wel, efallai gallwn ni ddatblygu sgiliau i helpu gyda mynd i mewn i'r sector ffilm', neu a ydych chi ddim yn ei weld e fel yna, ac yn ei weld e yn fwy hyblyg ac yn fwy naturiol nag un grŵp o sgriptwyr yn gweithio ar rywbeth i'r BBC, a bod yna sgiliau gwahanol wedyn ar gyfer ffilm ac yn y blaen?

Just one quick question from me. In the workshop that we had on the film inquiry, we heard there that it was difficult to see talent come through to that industry in terms of scripting and so on. Do you provide opportunities not only for them to develop within the BBC, but perhaps say, 'We could develop skills to help with entering the film sector', or don't you see it like that, and see it as more flexible and more natural than one group of scriptwriters working on something for the BBC, and that there are different skills for film and so forth?

10:30

Ni fuaswn i'n meddwl y gallai unrhyw ddarlledwr gyfyngu ar ble mae awdur yn diweddu ei yrfa yn y pen draw. Os cymerwch chi, yn y Gymraeg, mae'r BBC wastad wedi rhoi lle i ddatblygu talent drwy Pobol y Cwm. Mae'r sgriptwyr yna, maen nhw wedi mynd yn nofelwyr, maen nhw wedi mynd i ysgrifennu ar gyfer Cwmni Theatr Cymru neu ar gyfer Theatr Bara Caws neu—maen nhw wedi datblygu mewn amryfal ffyrdd. Felly, nid wyf i'n meddwl—er mai tu mewn i'r broses ddarlledu y mae'r sgriptwyr yma, allwch chi ddim gwybod i ble y byddan nhw yn hedfan, a ble y byddan nhw'n glanio yn y pen draw.

I wouldn't have thought that any broadcaster could limit where a writer would end up in terms of his or her career. In Welsh, for example, the BBC has always provided a space for talent development through Pobol y Cwm. Those people who have been working on those scripts have become novelists, they've written for Cwmni Theatr Cymru or Theatr Bara Caws—they have developed in all sorts of different ways. So, although these scriptwriters work within the television process, we don't know to where they will fly ultimately.

Os cymerwch chi Pobol y Cwm a Casualty, y gwaith mae Writersroom yn ei wneud, yr holl ddramâu eraill—y 'Keeping Faiths' a'r 'Hiddens'—nid wyf i'n meddwl, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, bod yna gyfnod wedi bod lle rydym ni wedi cefnogi mwy o ysgrifenwyr. Mae'r datblygu a'r feithrinfa ar gyfer datblygu y sgiliau yna yn sylweddol. Ond mae e'n faes mor gystadleuol. Ac mae'r ffaith bod gennym ni bethau fel Ffilm Cymru ochr yn ochr â ni, ac rydym ni'n gwneud gwaith ar y cyd, fel y Beacons Project, sydd yn bartneriaeth rhwng y BBC a Ffilm Cymru—mae yna gyfleoedd i gydweithio ac i sicrhau bod holl elfennau'r sector i gyd yn cefnogi'r un nod, sef jest ysgrifenwyr gwych.

If you take Pobol y Cwm and Casualty, the work that the Writersroom does, and all the other dramas—the 'Keeping Faiths' and the 'Hiddens'—I don't think, indirectly or directly, that there's been a time when we've supported more writers. The development and nurturing and developing those skills is significant. But it is such a competitive area. And the fact that we have things like Ffilm Cymru working alongside us, and we collaborate on things such as the Beacons Project, which is a partnership between Ffilm Cymru and the BBC—there are opportunities to collaborate and to ensure that all the elements of the sector support the same aim, which is excellent writers.

Wel, es i i weld It's My Shout, ac roeddwn i'n meddwl eu bod nhw i gyd yn arbennig o dda, ac yn gobeithio gweld y dalent honno yn dod drwyddo nawr i'r BBC.

Well, I went to see It's My Shout, and I thought they were all excellent, and we hope to see that talent emerging now into the BBC.

Mae'r holl brosiect wedi bod yn gyfraniad mawr iawn, a dweud y gwir—diolch i'r gŵr sydd wedi bod y tu ôl iddo fe ers blynyddoedd.

Well, yes, it's been a major contribution—thanks to the gentleman who's been behind it over the years.

Mr Burnell.

Mr Burnell.

Burnell, ie. Grêt, diolch. Siân Gwenllian.

Burnell, yes. Great, thank you. Siân Gwenllian.

Troi at newyddion a materion cyfoes, ac wrth gwrs y pryder yma nad ydy pobl Cymru yn cael digon o wybodaeth am sut mae gwleidyddiaeth ddatganoledig yn effeithio ar eu bywydau nhw o ddydd i ddydd—dim digon o wybodaeth, a hefyd bod y rhwydwaith weithiau ddim yn deall, neu newyddion rhwydwaith yn aml yn rhoi camargraff ynglŷn â natur setliad datganoledig yn y gwledydd yma. Mae yna bryder; beth rydym ni'n mynd i'w wneud amdano fo ydy'r cwestiwn pwysig, wrth gwrs. Ac mae'r pwyllgor yma wedi awgrymu, er enghraifft, efo radio, ein bod ni'n cael slot o optio allan i Gymru ar gyfer newyddion ar Radio 2 a Radio 1. Yn y gorffennol, rydych chi wedi dadlau nad ydy hynny'n bosib. A oes yna bwynt i ni fynd ar ôl hwn? Dyna beth rydw i'n ei ofyn.

Turning to news and current affairs, and of course this concern that the people of Wales aren't receiving enough information about how devolved issues are affecting them on a day-to-day basis—not enough information, and also that the network sometimes doesn't understand, or the network news quite often doesn't give the right impression of the devolution settlement in these nations. There is concern; what are we going to do about it is the important question, of course. And this committee has suggested, for example, with radio, that we have an opt-out slot for Wales for news on Radio 1 and Radio 2. In the past, you've argued that that isn't possible. Is there any point in us going after this? That's what I'm asking.

Wel, rydw i'n cytuno â'r pwyllgor—rydw i'n meddwl y buasai hi'n ddelfrydol pe baem ni'n gallu gwneud hynny. Tra mai FM a DAB yw'r prif rwydweithiau radio, nid yw yn dechnegol bosib, neu mi fuasai miliwn o bobl yng ngorllewin Lloegr yn derbyn newyddion am Gymru, achos mai'r un donfedd FM sy'n cael ei rhannu rhwng de-ddwyrain Cymru a gorllewin Lloegr. Nawr, pan fyddem ni'n symud i fyd o 5G a ffyrdd eraill, IP-based, ar gyfer dosbarthu radio, mi fydd y cyfleoedd gymaint yn well. Ond, ar hyn o bryd, canran fach, fach, fach fyddai'n derbyn y gwasanaeth, oherwydd mi fuasai fo ond ar gael mewn gwirionedd ar yr iPlayer, ac mae'r rhan fwyaf—98 y cant, rwy'n meddwl—o radio o hyd drwy gyfrwng FM, DAB, neu medium wave.

Well, I agree with the committee—in an ideal world we would do that. Whilst FM and DAB are the main radio networks, it's not technically possible—there would be a million people in the west of England who would receive their news from Wales, because the same FM frequency is shared between the south-east of Wales and the south-west of England. Now, when we move to 5G and other IP-based approaches for radio distribution, then the opportunities will be that much better. But, at the moment, it's a very small percentage that would actually be in receipt of that service, because it would only be available in reality on iPlayer, and I think 98 per cent of radio is still listened to on FM, DAB, or medium wave.

Pa mor sydyn ydych chi'n rhagweld y byddwn ni yn symud tuag at sefyllfa lle bydd o yn bosib?

How quickly do you see us moving towards that, and when would it be possible?

Mae hwnnw'n gwestiwn difyr. Hynny yw, mae'r drafodaeth ynglŷn â dyfodol DAB, ac a oes yna bwynt yn cyrraedd lle buasai 5G ar gael mewn digon o lefydd—yn enwedig yng Nghymru—buasai fo ar gael yn ddigonol, i symud oddi wrth yr hen blatfformau, achos mae DAB ac FM yn cael eu hystyried yn hen blatfformau. Yn bersonol, rydw i'n meddwl ein bod ni o leiaf ddegawd i ffwrdd. [Torri ar draws.] Wel, mae FM wedi cynnal yn aruthrol. Wrth gwrs bod DAB wedi cynyddu—mae gwrando yn ddigidol ar radio yn rhyw 50 y cant o'r holl wrando, bellach. Ond mae'n ddifyr bod FM a medium wave o hyd yn 50 y cant o holl wrando radio.

That's an interesting question. The debate is on the future of DAB, and is there a point where 5G would have sufficient reach—particularly in Wales—in order to move away from those old platforms, because DAB and FM are considered to be old platforms these days. Personally, I think we're at least a decade away. [Interruption.] Well, FM has maintained its position extraordinarily. Of course, DAB is on the rise, and digital listening is around 50 per cent of all listening now. But it's interesting that FM and medium wave still account for 50 per cent of those listening to radio.

Iawn. Felly, am y tro, beth bynnag, nid oes yna bwynt—

Right. So, for now, there is no point—

Nid wyf yn anghytuno â'r bwriad, ac rydw i'n meddwl fy mod i wedi dweud hynny. Petai o'n dechnegol bosib, mi fuasem ni am ei wneud ef, ac rydw i'n meddwl bod y director general yn cytuno hefyd. 

Well, I don't disagree with the intention and the aim. And, if it were technically possible, then we would want to do it, and I think that the director general agrees with that.

10:35

Ocê. A throi at y gwasanaeth adrodd democratiaeth leol, mae hwn wedi ceisio mynd i'r afael â peth o'r problemau roeddem ni'n sôn amdanyn nhw, ac mi fuaswn i'n licio gwybod sut mae'r prosiect yma'n symud yn ei flaen, ac yn benodol y gronfa newyddion fideo a hefyd yr uned newyddiaduraeth ddata.

Okay. Turning to the local democracy reporting service, this has tried to address some of the issues that I mentioned, and I would like to know how this project is moving forward, specifically the video news bank and the data journalism unit.

Ocê. Felly, a gaf i ddechrau gyda'r newyddiadurwyr, achos rydw i'n meddwl roedd hwnna'n bryder i'r pwyllgor ar un pwynt? Hyd yn hyn, mae yna 11 o newyddiadurwyr yn cael eu hariannu gan ffi'r drwydded yng Nghymru, ac mae yna 11 o gyrff yng Nghymru wedi'u trwyddedu i dderbyn yr arlwy hynny, yn cynnwys yr hen Trinity Mirror—Reach yw'r enw bellach, rydw i'n credu. Hyd yn hyn, mae'r newyddiadurwyr yna wedi cynhyrchu rhyw 2,500 o straeon, ac mae hynny'n 2,500 o straeon na fyddai wedi cael darpariaeth neu unrhyw drosolwg heb y newyddiadurwyr hynny. Felly, mae'r cyfraniad newyddiadurol mae'r newyddiadurwyr yna'n ei wneud yn sylweddol.

Well, if I could start with the journalists, because I think this was a concern for the committee at one point. We currently have 11 journalists funded through the licence fee in Wales. There are 11 bodies in Wales who are licensed to receive that output, including the old Trinity Mirror—I think they're now called Reach. And, to date, those journalists have produced around 2,500 stories, and those are 2,500 stories that wouldn't have had any coverage without those journalists. So, the journalistic contribution made by those journalists is significant.

Rydw i'n credu mai peth o'r pryder oedd bod rhai o'r newyddiadurwyr yma'n mynd i fynd i swyddi a oedd yn wag a ddim yn swyddi newydd.

I think that some of the concern was that some of these journalists were going to go to vacant posts and that they weren't new jobs.

Jest i esbonio, nid ydy'r trwyddedi—. Mae'r cyrff, fel Trinity Mirror, wedi'u trwyddedu i dderbyn yr arlwy, ond mae remit y newyddiadurwyr yn gwbl glir, hynny yw: y cynghorau. Felly, nid ydym ni am eu danfon nhw i'r llys neu i gynhadledd y wasg yn y WRU; maen nhw'n gorfod gwneud cynghorau. Felly, nid oes gan neb y rhyddid—. Roeddem ni'n glir iawn— y BBC—ar hwn wrth gynnig y llif ariannol, sef bod hynny'n orfodol, eu bod nhw'n cael eu cyfyngu i'r maes yna. Ac, felly, os edrychwch chi ar y straeon sydd wedi cael pick-up, o bethau fel Grenfell i straeon am y toriadau yn y cynghorau lleol, dyna ydy unig ganolbwynt y gwaith, a thra bod hynny'n wir, rydw i'n meddwl ei fod o'n gyfraniad sylweddol ychwanegol i newyddiaduraeth yng Nghymru. 

Just to explain, the organisations, such as Trinity Mirror, are licensed to receive this output, but the remit of the journalists is entirely clear: it is councils. You can't send them to the courts or a press conference in the WRU; they have to cover the councils. Therefore, no-one has the freedom—. We were very clear in the BBC, as we made this funding available, that that was required and that they would be limited to that area. So, if you look at the stories that have been picked up, from things such as Grenfell to stories about cuts in local authorities, then that is the only focus of that work, and whilst that is the case, I do think that it is a significant additional contribution to journalism in Wales.

Ac rydych chi'n dweud bod yna 11 o sefydliadau yn derbyn copi gan yr holl ohebwyr.

And you say that 11 organisations receive a copy from all the reporters.

Oes. Mae yna 11 o sefydliadau sy'n weithredol yng Nghymru wedi'u trwyddedu i dderbyn arlwy'r newyddiadurwyr yma. 

There are 11 that are operational in Wales that are licensed to receive this output.

Faint maen nhw'n defnyddio, wedyn, y straeon yn eu hallbynnau gwahanol?

How much do they use those stories in their various outputs?

Mae'n gwestiwn da. Mae'n gwestiwn roeddwn i'n ei drafod ddoe. Mae monitro eu defnydd nhw o'r gwaith—. Rwy'n hapus iawn i roi enghreifftiau i chi o'r math o straeon na fyddai wedi cael sylw heb y newyddiadurwyr yma, ond, o ran canrannau, heb i rywun fonitro pob stori a llwybr pob stori i bob llwyfan neu i bob gwasanaeth, nid oes gen i'r data yna. 

That's a good question and it's one I was discussing yesterday. Monitoring their use of this work—. I'm happy to provide you with examples of the kinds of stories that wouldn't have been covered without these journalists, but, in terms of percentages, without somebody monitoring every story and following the trail of every story to every platform or to every service, I don't have that data.

A pha fath o sefydliadau sy'n derbyn y straeon?

What sort of organisations receive these stories?

Y prif grwpiau print: felly, Wales Online, y Daily Post ac ati, a wedyn cyrff llai yn fwy rhanbarthol yng Nghymru. Ond mae'r holl brif wasanaethau masnachol newyddion yn derbyn y llif. 

The main print groups: Wales Online, the Daily Post and so on, and then smaller organisations at a more regional level in Wales. But all of the main commercial news services receive this output.

Reit. Ond nid ydym ni'n gwybod os ydyn nhw'n eu defnyddio nhw. 

Right. But we don't know whether they use them or not.

Yn sicr, rydym ni'n gwybod eu bod nhw'n eu defnyddio nhw achos mae yna lot o enghreifftiau ganddyn nhw. Ond os ydych chi'n gofyn pa ganran o'r 2,500 sy'n cael ei defnyddio, nid oes gen i'r data yna. 

Certainly, we know that they do use them because there are a number of examples. But if you're asking for a percentage of the 2,500, then I don't have that data.

Byddech chi wedi disgwyl i rai o'r hyperlocals, efallai, i gael mwy o fewnbwn i hwn? A oes rhai o'r hyperlocals yn yr 11?

Would you have expected some of the hyperlocals, perhaps, to have more input into this? Are some of the hyperlocals amongst the 11?

Oes. Mae'n dibynnu sut wyt ti'n diffinio 'hyperlocals'.

Yes. It depends how you define 'hyperlocals'.

Wel, nid y rhai mawr—nid Wales Online, nid y Daily Post. 

Not the major outlets, such as Wales Online, the Daily Post, and so on.

Na, mae yna nifer. Gad i fi drafod a ydym ni'n cael rhannu'r wybodaeth o ran y llif. Os edrychaf i ar y llif—.

No, there are many. Let me discuss whether I'm able to share the information in terms of the output. If I look at the output—.

Ond y consýrn oedd nad oedd e, achos eu bod nhw'n methu fforddio, efallai, cymryd rhan yn y cynllun yma.

The concern was that it wasn't, because they couldn't afford to participate in this programme.

Wel, nid oes cost; y BBC sy'n ariannu'r cynllun. 

There's no cost; it's the BBC that funds this.

Na, o ran y costau gweinyddu. Maen nhw'n dweud wrthym ni, wrth y pwyllgor yma, nad ydyn nhw wedi ymgeisio i fod yn rhan o'r system. Na, nid oes cost iddyn nhw wrth ddefnyddio'r straeon, ond mae cost iddyn nhw i fod yn bartner, yn rhan o'r broses yma. 

No, in terms of the administrative costs. They told us— this committee—that they hadn't applied to be part of this programme. I know that there's no cost in them using the stories, but there would be a cost in them becoming a partner in this process.

Ocê. Gad i mi ddod yn ôl; nid ydw i'n ymwybodol o hynny. Rŵan te, Caerphilly Media Ltd, Deeside.com, Made Television, MyTown Media, Nation Broadcasting, Newsquest, Reach plc, Tindall Media, Wrexham.com—mae yna nifer o gyrff. 

I'll have to get back to you on that; I'm not aware of that. But Caerphilly Media Ltd, Deeside.com, Made Television, MyTown Media, Nation Broadcasting, Newsquest, Reach plc, Tindall Media, Wrexham.com—there are a number of different bodies.

A'r banc newyddion fideo—ai dyna beth rydym ni'n sôn amdano yn fan yna, ynteu a ydy hynny'n wahanol i'r copi?

And the video news bank— is that what we're talking about here or is that different to the copy?

Na, na, copi ydy hynny. Felly, mae hynny'n newyddiadurwyr yn eistedd yng nghyfarfodydd cynghorau lleol ac yn creu straeon, sydd wedyn fel wire service ac yn mynd mas i'r holl gyrff gwahanol.

No, that's copy. That's journalists sitting in local council meetings and then generating stories, like a wire service, provided to all of these different organisations.

10:40

Ond a ydy'r gronfa newyddion fideo wedi cael ei sefydlu?

But has the video news bank been established?

Ydy. Mae hynny'n cael ei datblygu ar hyn o bryd. Mae o ar gael bellach, rydw i'n meddwl, yn naw rhanbarth yn Lloegr. Mae o, rydw i'n meddwl, ar fin cyrraedd Cymru a'r Alban. Beth yw hynny—unwaith rŷm ni wedi darlledu arlwy fideo, rŷm ni wedyn yn cryfhau elfennau o'r fideo yna i gael eu defnyddio gan gwmnïau masnachol. Eto, mae'r defnydd yn Lloegr wedi bod yn sylweddol, felly rydw i'n hapus i adrodd nôl i chi mewn blwyddyn o ran y take-up yma yng Nghymru i weld pa effaith mae wedi ei chael.

Yes. That's being developed at the moment. It's available now, I think, in nine regions in England. I think it's about to reach Wales and Scotland. What that is—once we have broadcast video content, we then release elements of that video to be used by commercial companies. Again, the use in England has been significant, so I'm happy to report back to you in about a year regarding the uptake here in Wales, to see what impact it's had.

Nid yw hynny ddim byd i'w wneud efo'r newyddiadurwyr. Mae hwn yn gronfa sydd gennych chi beth bynnag, felly.

That has nothing to do with the journalists. This is a bank that you hold in any case, therefore.

Dyna i gyd yw e—unwaith rŷm ni wedi casglu fideo ar gyfer ein gwasanaethau newyddion ni, pam ddim caniatáu i gwmnïau masnachol ddefnyddio'r lluniau yna os ydyn nhw'n dymuno? Felly, mae'n wefan lle maen nhw'n gallu lawrlwytho fideo sydd bellach wedi cael ei ddarlledu ar y BBC.

Once we've collected video for our news services, why not allow commercial companies to use those pictures if they wish? So, it is a website where they can download video that has already been broadcast on the BBC.

Ond nid yw hynny o reidrwydd yn mynd i wella'r ffordd mae pobl yn cael eu gwybodaeth, nac ydy? Mae'n dibynnu beth ydy'r straeon maen nhw'n eu defnyddio.

But that isn't necessarily going to improve the way people access information, is it? It depends what stories they use.

Wrth gwrs, ond mae o'n gallu cyfoethogi—. Mae gwasanaethau masnachol yn amlwg o dan straen sylweddol yn strwythurol oherwydd Google, ac ati. Mae unrhyw beth sy'n eu caniatáu iddyn nhw gyfoethogi eu gwefannau a'u gwasanaethau newyddion, rydw i'n meddwl, yn help. Nid yw'n mynd i ddatrys y broblem sylfaenol, sef y model economaidd, ond mae o'n gyfraniad.

Of course, but it can enrich—. Commercial services are under a significant strain structurally because of Google, and so forth. Anything that allows them to enrich their websites and their news services, I think, is of assistance. It's not going to solve the fundamental problem, which is the economic model, but it is a contribution.

Ac yn fwy cyffredinol, wedyn, a oes yna fentrau eraill ar waith i wella'r ffordd rydym ni'n derbyn ein newyddion?

More generally, then, are there other initiatives in the pipeline to improve the way we receive our news?

Fe wnes i sôn yn gynharach ynglŷn â'r hwb data. Mae hwn yn hwb, rydw i'n meddwl, sydd yn Birmingham ac sydd yn gweithio ar y cyd â'r sector masnachol a'r BBC, ac yn creu bas data ar gyfer straeon gwahanolfelly—toriadau fesul cyngor o amgylch Prydain. Mae'n cymryd data o nifer o ffynonellau ac yn caniatáu i ni weld effaith gwahanol straeon ar wahanol ranbarthau o Brydain. Eto, rydw i'n hapus i ddarparu gwybodaeth ynglŷn â'r math o straeon sydd wedi dod allan o'r ymdrech hynny.

I mentioned the data hub earlier, and I think this is Birmingham and is working alongside the commercial sector and the BBC, and creates a database for different stories—cuts according to councils around Britain. It takes data from a number of sources and allows us to see the impact of different stories on different regions of Britain. Again, I'm happy to provide information about the sort of stories that have come out of that initiative.

Ocê, diolch. A pha fath o drafodaeth sydd yn mynd ymlaen rhyngoch chi, wedyn, yng Nghymru a'r darparwyr newyddion rhwydwaith ynglŷn â'r broblem amlwg yma? Mae yna anghofio bod yna wledydd datganoledig.

Thank you. And what kind of discussions are taking place between you in Wales and the network news providers on this clear problem that exists? It's often forgotten that we have devolved nations.

Nid ydw i'n siŵr bod yna anghofio.

I don't think that it's a matter of forgetting.

Wel, mae yna enghreifftiau.

Well, there are examples.

Wrth gwrs fod yna enghreifftiau. Mae yna wastad enghreifftiau o straeon—

Of course there are examples. There are always examples—

Bron bob nos mae rhywun yn clywed straeon am iechyd ac maen nhw'n anghofio sôn bod yna wasanaeth iechyd gwahanol yng Nghymru.

Nearly every night people hear stories about health and they forget to mention that there's a different health service in Wales.

Rydw i yn gwylio lot o'r six a'r ten, a fy mhrofiad i yw bod y rhan fwyaf o straeon yna—y rhan fwyaf helaeth ohonyn nhw—yn gywir o ran ymhle mae'r stori wedi'i seilio a'r ffaith bod rhywbeth yn berthnasol i Loegr. Mae yna enghreifftiau—mae'r Twitter account That's Devolved yn ddifyr, achos mae yna lot o gyrff yn ei chael hi'n anghywir o ran bod yn glir ynglŷn â lle mae'r cyfrifoldebau datganoledig yn eistedd. Ond rydw i yn meddwl—ac rydw i wedi dweud hyn, ac mae data Prifysgol Caerdydd yn adlewyrchu hyn—fod y cynnydd yn nghywirdeb newyddiaduraeth y BBC wedi bod yn sylweddol.

Mae'r issue mwy anodd ynglŷn â straeon Cymraeg neu Gymreig sy'n cael eu gweld ar y six a'r ten. Y gwir yw eu bod nhw'n dewis wyth stori neu naw stori y noson o'r holl fyd, mewn byd sydd mewn cyflwr anodd. Felly, mae ymladd am ofod yn y math yna o raglen yn sialens, ond mae yna sgyrsiau nid yn unig yn ddyddiol, ond ddwywaith y diwrnod gyda'r rhwydwaith i sicrhau bod yna ymwybyddiaeth o beth sy'n digwydd yng Nghymru a'r math o straeon a ddylai gael eu darparu ar y rhwydwaith. Mae yna lwyth o enghreifftiau o le mae Cymru yn cael ei hadlewyrchu, ond rydw i'n derbyn na fyddai'r pwyllgor yn ystyried hynny yn ddigonol.

I do watch a lot of the six and ten news programmes and, in my experience, the majority of those stories are accurate in terms of where a story is located and the fact that something is relevant to England. There are examples—the That's Devolved Twitter account is interesting because there are many organisations that get it wrong in terms of being clear about where the devolved responsibilities lie. But I do think—and I have said this, and the data from Cardiff University reflects this—that the increase in the accuracy of the BBC has been significant.

There is a more difficult issue regarding Welsh stories that are seen on the six and ten, and the truth is that they choose eight or nine stories per evening from around the world in a world that is in a very difficult position. Therefore, fighting for space in that sort of programme is a challenge, but there are conversations not only on a daily basis, but twice a day with the network to ensure there is an awareness of what's happening in Wales and the kind of stories that should be provided on the network. There are plenty of examples where Wales is reflected, but I do accept that the committee would think that that is insufficient.

Achos beth mae rhywun yn ei deimlo weithiau ydy, neu'n cael yr argraff, fod newyddion chwech a deg yn tueddu i feddwl yn nhermau Lloegr. Efallai fod yna ryw ganfyddiad ganddyn nhw fod yna ddigon o newyddion am Gymru yn cael eu creu yng Nghymru, ac maen nhw'n meddwl, efallai, ei bod hi'n debyg i'r Alban, felly. Ond nid ydy o'n wir, ac felly mae yna fwy o gyfrifoldeb i ddatblygu a llenwi'r gwagle yna yng Nghymru, ond, ar y llaw arall, mae yna gyfrifoldeb ar hyn o bryd ar y rhwydwaith i adlewyrchu mwy o beth sy'n digwydd yng Nghymru achos mai dyna'r unig beth mae pobl yng Nghymru yn mynd i'w weld—.

Because what one feels on occasions, or one gets the impression at least, is that the news at six and ten tend to think in terms of England only, and there's a perception that there is plenty of news about Wales being generated in Wales, and they think that the situation may be similar to Scotland. But that's not the case, and therefore there is a greater responsibility to fill that void in Wales, but, on the other hand, there is a responsibility at the moment on network to better reflect what is happening in Wales because that's the only thing that people in Wales will see—.

10:45

Mae o'n sialens, ac nid wyf i'n siwr—a byddai David yn gwybod mwy am hyn na fi—ond nid oes yna raglen yn Lloegr. Felly, mae'r issue o ran lle mae polisi cyhoeddus Lloegr yn cael ei drafod y tu hwnt i'r rhaglenni rhanbarthol yn bwynt difyr, ac mae hynny yn siŵr o greu tensiwn golygyddol i'r rhaglen. Mae maint Lloegr, yn amlwg, o ran y gynulleidfa a faint sy'n dod i mewn i'r rhaglenni, hefyd yn ystyriaethau, ond o ran sensitifrwydd y timau hynny i faterion datganoledig, rwy'n meddwl bod hynny wedi cynyddu'n aruthrol. Ond rwyf yn meddwl bod yna densiynau o ran y model, ac mae'r drafodaeth rŷm ni'n wedi ei chael am Radio 1 a Radio 2 yn rhan o geisio datrys hynny mewn ffordd ymarferol; mae'n anodd.  

It is a challenge, and I'm not sure—David would know more about this than me—but there is no programme in England. Therefore, the issue about where the public policy of England is discussed beyond the regional programmes is an interesting point, and that is bound to create editorial tensions for a programme. The size of England, clearly, in terms of audience and how many people view the programmes, is also a consideration, but in terms of the sensitivity and awareness of those teams towards devolved issues, I think that has increased significantly. But I think there are tensions in the model, and the discussion we've had about Radio and Radio 2 is part of trying to solve that in a practical way; it's difficult.  

Roeddwn i'n falch iawn o weld Rhodri yn penodi Felicity Evans yn olygydd gwleidyddol newydd, ac rwy'n meddwl y bydd ei phresenoldebb hi, a'i siarad hi gyda'r rhwydwaith hefyd, yn gam ymlaen. 

I was very pleased to see Rhodri appoint Felicity Evans as political editor, and I think that her presence and her discussions with network will be a step forward.  

Diolch am fy atgoffa i, achos dyna oedd yr unig bwynt arall roeddwn i am ei wneud. Mae'n mynd nôl i'r drafodaeth a gawsom ni am deledu Saesneg. Mae aros i'r rhwydwaith i'w gael o'n iawn nid wyf yn meddwl yn rhywbeth y gallwn ni ei wneud. Felly, beth rŷm ni'n fwriadol wedi ei wneud gyda'r ail-fuddsoddiad yw cynyddu'r arbenigedd sydd gennym ni, felly apwyntio home affairs correspondent, apwyntio social affairs correspondent; hynny yw, datblygu'r specialisms sydd gennym ni yn fewnol, achos os ydym ni'n codi'n gêm ni, fel rydym ni wedi ei wneud o ran teledu Saesneg, mae'n haws o lawer i godi proffeil Cymru ar y rhwydweithiau. Felly, fyddem ni ddim eisiau i chi feddwl am eiliad ein bod ni'n eistedd nôl yn aros i'r rhwydwaith sortio hwn; mae'n gyfrifoldeb canolog arnom ni hefyd.   

Thanks for reminding me, because that's the other point I wanted to make. It goes back to the discussion we had about English language television. Waiting for network to get it right isn't something that we can do. So, what we have done deliberately with the re-investment is to increase the expertise that we have, and so we've appointed a home affairs correspondent, we've appointed a social affairs correspondent. We're developing the specialisms that we have internally, because if we raise our game, as we have done in terms of English language television, then it is much easier to raise Wales's profile on the networks. So, I wouldn't want you to think for one second that we are sitting back and waiting for network to sort this; it is a central responsibility of ours, too. 

Ydy, a wedyn y cam nesaf ydy cael pobl i ddechrau gwylio a gwrando ar y cynnyrch o Gymru, ac mi fuaswn i'n gosod honno fel eich her nesaf chi. Rydych chi wedi llwyddo ym maes drama, ond mae yna her fawr yn y maes yma.  

Yes, and the next step is to try and get people to view and listen to that output from Wales, and I would place that as the next challenge for you. You have succeeded in the field of drama, but there is a great challenge in this area. 

Oes, ond cofiwch chi fod yna 1.3 miliwn o bobl yn dod i mewn i Wales Today bob wythnos. Mae yna 4 miliwn o bobl yn dod i mewn i'n gwefannau newyddion a chwaraeon ni bob wythnos—ein gwefannau Cymreig ni. Felly, wrth gwrs, dros amser, bydd cyrhaeddiad rhaglenni radio a theledu yn dirywio; mae hynny jest yn fater o ddewis a thechnoleg. Ond mae'n hawdd i ni anghofio bod y llwyfannau yma yn cyrraedd cynulleidfaoedd anferth. Mae iPlayer bellach yn fwy o lwyfan i ni nag yw BBC One Wales, ond rŷm ni'n tueddu i drafod y sianeli darlledu achos rŷm ni'n gyfarwydd â nhw. Mae'r tirlun wedi newid gymaint.    

Yes, but 1.3 million people view Wales Today weekly. Four million people access our news and sport websites on a weekly basis—the Welsh websites. So, of course, over time, the reach of television and radio output does decline; that's just a matter of the options available and the technology that's available. But it's easy for us to forget that these platforms do reach huge audiences. The iPlayer is now a greater platform for us than BBC One Wales, but we tend to discuss the broadcast channels because they are familiar to us. However, the landscape is now vastly different.

Yr her, wrth gwrs, efo'r llwyfannau digidol ydy y medr rhywun fyw eu bywydau heb ddod ar eu traws nhw o gwbl, ac felly mae yna ddiffyg gwybodaeth sylfaenol ar gyfer rhai pobl, ond mae honno yn drafodaeth arall, siŵr o fod. 

The challenge, of course, with the digital platforms is that people can live their lives without coming across them at all and so there is a lack of basic information for some people, but that's probably another discussion.  

Mae yna ddatblygiadau diddorol iawn, wrth gwrs, ym maes personoleiddio'r cynnyrch sydd yn dod i chi, ac mae hwnnw yn mynd i fod yn faes sydd yn cynyddu. Os ydych chi'n dangos unrhyw ddiddordeb—. Er enghraifft, os ydw i yn mynd ar iPlayer ac rwy wedi gwylio rhywbeth Cymraeg, mi gaf i fy ngwthio a fy atgoffa bod yna rywbeth Cymraeg arall ar gael i fi. Felly, dyma, rydw i'n meddwl, yw'r ffordd ymlaen i wneud yn saff fod pobl yn ymwybodol o'r arlwy sydd ar gael iddyn nhw.  

There are very interesting developments in terms of the personalisation of the material that one receives, and that is going to increase. For example, if I go on iPlayer and I've watched something in Welsh, then I will be reminded that there is more Welsh-medium output available to me. So, I think this is the way forward in terms of ensuring that people are aware of the material available to them.  

Jest i roi un enghraifft i chi o hwn, mi wnaethom ni'n fwriadol newid ein darpariaeth materion cyfoes ni. Felly, yn yr hen ddyddiau roedd gennym ni Week In, Week Out. Roedd yna gyfrifoldeb arnyn nhw i ddarparu 20 o raglenni bob blwyddyn mewn cyfresi o wyth. Dyna oedd y model. 

Just to give you one example of this, we deliberately changed our current affairs provision. So, in the old days we had Week In, Week Out. There was a responsibility on them to provide 20 programmes every year in series of eight programmes. That was the model. 

Rwy'n cofio hwnnw'n iawn. 

I remember that very well. 

Rydym ni wedi dweud wrthyn nhw, 'Na, nid oes yna rif. Mae'r un arian gyda chi ond darparwch raglenni pan fyddan nhw'n barod'. A beth rŷm ni wedi ei weld yw BBC Wales Investigates yn edrych ar county lines, undercover; y math o raglen swmpus sy'n cymryd misoedd i'w paratoi. Rŷm ni'n edrych ar the rise of the far right a badger baiting—roedd yna raglen benodol iawn ar badger baiting rai misoedd yn ôl. Dyma'r math o raglen, pan fo gennych chi'r rhyddid i beidio â siaso rhif a volume, lle mae pawb yn codi eu gêm, ac mae'n drawiadol iawn unwaith rŷm ni'n rhyddhau pobl i fod yn greadigol yn hytrach na jest llenwi amserlen.     

We've told them, 'No, there is no number. You have the same amount of money but provide programmes when they're ready'. And what we've seen is BBC Wales Investigates looking at county lines, undercover; those sorts of programmes that are substantial and take months to make. We've looked at the rise of the far right, and badger baiting—there was a specific programme on badger baiting a few months ago. This is the kind of programme where, when you have the freedom to not chase numbers and volume, everybody raises their game, and there are very impressive results to allowing people to be creative as opposed to just filling a timetable.

Fe fyddwn i yn gofyn, os ydych chi yn mynd i edrych ar bersonoleiddio'r iPlayer, fod hynny'n digwydd gyda newyddion hefyd, oherwydd os ydych chi eisiau mynd arno yn y bore, mae'n rhaid i chi fynd mewn i gategori Cymru ar iPlayer i ffeindio'r opt-out ar BBC Breakfast i gael newyddion o Gymru. Byddwn i eisiau gwybod faint o bobl sy'n gwneud hynny, oherwydd mae'n rhaid i chi roi lot—wel, dim lot o ymdrech—ond mae yna ymdrech i'w wneud e a byddai'n neis cael modd personoleiddio, bod y tab hwnnw'n gwybod eich bod chi eisiau gweld y newyddion o Gymru. Achos nid oeddwn i'n gwybod sut i'w wneud e am gyfnod, ac roeddwn i'n cael newyddion rhanbarthol rhywle arall, ac roeddwn i jest yn meddwl, efallai bod yna bobl fel fi sy'n ei ffeindio fe'n anodd ei ffeindio fe. Unwaith wnes i ffeindio fe, roedd e'n iawn. Mae personoleiddio drama yn iawn, ond personoleiddio newyddion rydw i'n credu sydd angen ei ddatblygu, efallai. Rydw i'n berson hollol leyg o ran sut mae'n gweithio, ond byddai'n help i fi, o leiaf. 

I would ask, if you do look at personalising the iPlayer, that that should happen with news too, because, if you want to access material first thing in the morning, you have to go into the Wales category on iPlayer to have the Welsh opt-out on BBC Breakfast, for example, to see the news from Wales. I would want to know how many people do that, because there is a lot of effort—well, not a lot of effort—but there is some effort involved in doing that and it would be nice to have a way of personalising it, so that the tab knew that you wanted to see news from Wales. Because I didn't know how to do it for quite a while, and I was getting regional news from elsewhere, and I just thought that there are, perhaps, people like me who find difficulty in accessing that. Once I'd found it, it was fine. What happens with drama is fine, but I think we need to develop what's happening with personalising news more. I'm a lay person in terms of how this works, but it would help me, at least.

10:50

Rydw i'n cytuno ac, i ryw raddau, nid yw'r cysylltiadau sy'n bodoli ar hyn o bryd rhwng gwahanol wasanaethau ar lein y BBC mor gadarn ag y dylen nhw fod. Rydw i eisiau ei wneud e unwaith a bod hynny yn effeithio ar fy holl ddefnydd i o'r BBC ar lein. Ar hyn o bryd, mae'n teimlo bach yn ddarniog ac mae hynny'n waith sydd ar y gweill. 

I agree and, to some extent, the links that exist at the moment between the different online services of the BBC aren't as robust as they should be. I want to be able to do it once and that that affects all my usage of BBC online. At the moment, it does feel a little bit patchy and it's one of the things that's being undertaken at the moment.

Grêt, diolch. Mae e jest yn frustration, so, sori am ei godi e fan hyn, ond dyna oedd e. Neil Hamilton.

Great, thanks. That's just the frustration of mine, so, sorry for raising it here, but there we go. Neil Hamilton.

Diolch, Cadeirydd. I'd like to ask a few questions about governance and regulation. You've now got an external regulator for the first time. And I just wonder whether this is plus ça change, plus c'est la même chose. You've got a single operating licence instead of the old individual service licences, and this single operating licence contains the words,

'clear, measurable and appropriately challenging regulatory conditions',

in relation to your output. Can you put some flesh upon those words and how this might have changed the environment in which you work?

I'll kick off as the non-executive member on the board. I have been associated with the BBC now in three regimes, I think, over a period of many years. I've been on their audience council, many years ago, the broadcasting council, and then on the BBC Trust. There are models of regulation and they all have strengths and weaknesses.

The current model of the unitary board seems to me to have one major advantage: the regulation has gone to Ofcom, so there is now an external monitoring system, and Ofcom itself is working through a variety of consultations and discussions as to how best to—. We're at the very early stages, because this is the first year where this is operational. What it has done, though, is to relieve the board—what used to be the old board of governors, then the trust—of that sort of role of being both regulator and manager or cheerleader. So, the board has a clear remit now to manage the BBC as efficiently as possible, to develop a strategy that is creative and ambitious, and it has no conflict within itself as to its regulatory role.

So, I find it very liberating to be part of this new board. I find myself much nearer to the creative action, and because there are four executive members with full voting rights—which are the director general; the deputy director general, finance and operational; the director of nations and regions; and the director of the commercial arm, worldwide and studios—the discussions can happen at a much earlier stage. You can have a policy coming to you in draft for discussion and you can work though the iterations of that. As a member for a nation, it's much easier to try to influence something in its draft form and to point out that something has been forgotten or not thought about adequately than it is to receive a full policy document, which is all done and dusted, and then to have to sort of make battle to open that whole thing up and re-discuss it.

So, from a personal point of view, I have to say that the unitary board, in its very early manifestation at the moment—it's only been since April 2017—is working well and pulling together. And we will see from the standpoint of Wales, you will also have the comfort of knowing that there are also measurements happening from another body to see how well the BBC is doing, both in Wales and in the UK.

10:55

I can well understand the removal of the conflict of responsibilities clarifies your role and enables you to focus more accurately, specifically upon what you now do. And I fully accept that it's early days to try to reach some kind of evaluation about how well Ofcom is performing in its role in this respect. I don't imagine we can go a great deal further on that.

But as regards the change from internal structure within the BBC, which you just referred to as well, the new director of nations and regions, Ken MacQuarrie, has made some changes, I'm sure, in his role, which should be for the benefit of Welsh audiences. Can you perhaps elaborate on this, or is it, again, too early to say what qualitative difference this will make?

The first point—and I'll ask Rhodri whether he'd like to elaborate on this as well—the first point to make is that, for the first time, he's at the main board. In the old manifestation of the board of governors, and then the trust, there was no director of nations and regions for a short while, but now he's a full voting member of those four executive members, so that shows the importance of that role. And there have been issues, in terms of HD and other issues—Radio 3—that you might like to talk about.

I mean, I think there are two or three things that I'd say that Kenny's played an absolutely key part in: one is the reinvestment. He came into that role three or four months before we knew what sums were available, and he led that negotiation internally. So, that was critical, and a lot of the things that we've talked about today couldn't have happened, obviously, without that investment.

One of the answers I should have given, actually, to Siân's questions earlier is that whilst we can't do the Radio 1 and the Radio 2 opt-outs, what we have done—again, Kenny played a key part in negotiating this—is extend Radio Wales's availability. So, it's currently at 79 per cent availability on FM. We will increase that in the next two months by 400,000 people, to 91 per cent availability. We're doing that—and it's not going to be without pain—we're doing it by moving a small number of Radio 3 frequencies to Radio Wales, because Radio 3 already has universal DAB coverage.

So, again, having an advocate—to Elan's point—having somebody there to champion, and an advocate for the nations at the very top table has, I think, already shown its benefits.

Right. I know you were talking a bit about this earlier on, but how do we ensure that the views of the Welsh audience are fully taken into account now by the BBC? Ofcom is currently consulting on this, and the old system of audience councils has gone. What's the mechanism now for involving your audience in this sort of way?

I suppose there are two. There are the usual measurements, which are the Broadcasters Audience Research Board and Radio Joint Audience Research—audience appreciation indices that are the daily fare of anybody who runs a directorate, as Rhodri does.

But in terms of monitoring something over and above that, the kind of public expectations, something you can't actually grasp about where people think the BBC should be in Wales, we have a Wales committee that I chair. It's not a replacement for the old audience council; it does things in a slightly different way. It mirrors, in fact, the unitary board, in that Rhodri and I and Ken MacQuarrie, the director of nations and regions, and Ian Hargreaves, who's the other non-executive director who actually lives in Wales, are all part of this committee together, as opposed to when the audience council existed, when Rhodri would come in at certain intervals with a report, but we were differentiated. We're now part of the same team. On Wednesday next we will be in Swansea, and we've asked Ipsos MORI to put together a group of people of a certain age—under 35—and weighted fairly scientifically in terms of the variety of outlooks, and we're meeting them. So, once again, we're trying our best to do some public accountability and to be in listening mode. So, I hope that—. You know, we've got to get it right, because in the end people will only appreciate the BBC and pay their licence fee willingly because there is something there that's valuable to them. So, we must be aware there's no way out of not listening to your audience.

11:00

Ocê, grêt. Diolch yn fawr iawn ichi i gyd am ddod i mewn atom heddiw. Mae'n siŵr y byddwn ni'n gofyn i chi ddod i mewn rywbryd eto yn y dyfodol, heb os, ond diolch yn fawr iawn am eich cyfraniadau heddiw.

Okay, great. Thank you all very much for joining us today. I'm sure we will ask you to return again in the future, without a doubt, but thank you very much for your contributions.

Diolch yn fawr.

Thank you.

Diolch yn fawr iawn ichi. Diolch yn fawr.

Thank you very much. Thank you.

4. Papurau i'w nodi
4. Papers to note

Rydym yn symud ymlaen nawr at eitem 4, papurau i'w nodi. Mae yna un papur, 4.1, cynhyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru. Mae yna ateb gan Pinewood. Rydw i'n credu ein bod ni'n mynd i gynnwys rhai o'r elfennau yn y llythyr yma yn ein llythyr ni at bwyllgor arall yn y Senedd yma, felly os nad oes yna unrhyw sylwad, fe wnawn ni wneud y gwaith hynny mewn preifat.

We move on now to item 4, papers to note. There is one paper to note, 4.1, film and major television production in Wales. There is a reply there from Pinewood. I think we'll include some elements of this in our letter to another committee of this Parliament, so if there are no comments on that paper to note, we will do that work in private session.

5. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod
5. Motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Yn symud ymlaen at eitem 5, wedyn, cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes nesaf. A ydy hynny'n iawn? Grêt, diolch.

Moving on to item 5, which is a motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the meeting for the following business. Is everyone content? Thank you.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 11:01.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 11:01.