Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Legislation, Justice and Constitution Committee

23/05/2024

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Alun Davies
Luke Fletcher Dirprwyo ar ran Adam Price
Substitute for Adam Price
Mike Hedges Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Samuel Kurtz

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Elizabeth Foster Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Gerallt Roberts Ail Glerc
Second Clerk
P Gareth Williams Clerc
Clerk
Sarah Sargent Ail Glerc
Second Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu’r pwyllgor drwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 15:30.

The committee met by video-conference.

The meeting began at 15:30.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Prynhawn da. Good afternoon, everybody. Apologies have been received from Adam Price, but Luke Fletcher is attending in place of Adam. Can I welcome people to the meeting? I remind you that the audio, video and translation will be tested during the pre-meeting—it has been done—and the sound operator will control the microphones during the meeting. On 18 October 2021, under Standing Order 17.22, the committee agreed to elect Alun Davies to act as temporary Chair in the event of a technical disruption affecting the Chair. We are now ready to begin. Welcome to the virtual meeting of the Legislation, Justice and Constitution Committee. I'll just remind you that it'll be broadcast live on Senedd.tv. We've already done the apologies, we've already done the housekeeping, so we go on to item 2.

2. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
2. Motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the remainder of the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42.

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

This is a motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the remainder of the meeting. 

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 15:31.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 15:31.