Pwyllgor o'r Senedd Gyfan

Committee of the Whole Senedd

20/02/2024

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu’r pwyllgor yn y Senedd a thrwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 19:11.

The committee met in the Senedd and by video-conference.

The meeting began at 19:11.

1. Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau)—y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2
1. Senedd Cymru (Members and Elections) Bill—order of consideration for Stage 2 proceedings

Cyn i chi i gyd ddiflannu, mae angen i ni gyfarfod nawr yn sydyn fel y Pwyllgor o'r Senedd Gyfan sy'n trafod Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau). Mae Rheol Sefydlog 26.21 yn galluogi pwyllgor, gan gynnwys Pwyllgor o'r Senedd Gyfan, i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 ar unrhyw Fil. Mae trefn ystyried arfaethedig ar gyfer ein hystyriaeth Cyfnod 2 o Fil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) ar 5 a 6 Mawrth wedi'u nodi ar yr agenda ar gyfer y trafodion heddiw.
 

Before you disappear, we now need to meet as a Committee of the Whole Senedd to discuss the Senedd Cymru (Members and Elections) Bill. Standing Order 26.21 enables a committee, including a Committee of the Whole Senedd, to vary the order of consideration for Stage 2 proceedings on any Bill. A proposed order for consideration of our Stage 2 consideration of the Senedd Cymru (Members and Elections) Bill on 5 and 6 March is set out on the agenda for today's proceedings.
 

Cynnig:

bod y Pwyllgor o’r Senedd Gyfan yn cytuno ar y drefn ystyried a ganlyn ar gyfer trafodion Cyfnod 2 Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau): adrannau 1 i 17, Atodlen 1, adran 18, Atodlen 2, adrannau 19 i 25, a'r enw hir.

Motion:

that the Committee of the Whole Senedd agrees that the order of consideration for Stage 2 proceedings on the Senedd Cymru (Members and Elections) Bill is as follows: sections 1 to 17, Schedule 1, section 18, Schedule 2, sections 19 to 25, and the long title.

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu'r drefn ystyried hon? Oes yna wrthwynebiad? Nac oes. Felly, mae'r cynnig yna wedi ei dderbyn yn unol â Rheol Sefydlog 17.34.

Does any Member object to the order of consideration? Are there any objections? There are none. Therefore, the motion is agreed in accordance with Standing Order 17.34.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 17.34.

Motion agreed in accordance with Standing Order 17.34.

A dyna ni.

There we go.

You need wait no longer. 

Fe gewch chi fynd nawr. Diolch yn fawr.

You may now leave. Thank you very much.

Daeth y cyfarfod i ben am 19:12.

The meeting ended at 19:12.