Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee

06/06/2024

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Alun Davies
Carolyn Thomas
Delyth Jewell Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Laura Anne Jones
Llyr Gruffydd

Y rhai eraill a oedd yn bresennol

Others in Attendance

Dr Mark O'Neill Cyn Bennaeth Amgueddfeydd Glasgow
Former Head of Glasgow Museums
Lisa Ollerhead Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol
Association of Independent Museums
Nia Elias Amgueddfa Cymru
Museum Wales
Rhodri Llwyd Morgan Llyfrgell Genedlaethol Cymru
National Library of Wales

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Kirstin Mitchell Ymchwilydd
Researcher
Lleu Williams Clerc
Clerk
Sara Moran Ymchwilydd
Researcher
Tanwen Summers Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu’r pwyllgor yn y Senedd a thrwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 12:29.

The committee met in the Senedd and by video-conference.

The meeting began at 12:29.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Prynhawn da. Hoffwn i groesawu'r Aelodau i'r cyfarfod hwn o'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol. Dŷn ni wedi derbyn ymddiheuriadau y prynhawn yma gan Lee Waters. Oes gan unrhyw Aelodau unrhyw fuddiannau i'w datgan, os gwelwch yn dda? Dwi ddim yn gweld bod.

Good afternoon. I'd like to welcome Members to this meeting of the Culture, Communications, Welsh Language, Sport and International Relations Committee. We have received apologies this afternoon from Lee Waters. Are there any declarations of interest from Members, please? I don't see that there are any.

12:30
2. Codi tâl am arddangosfeydd: Sesiwn dystiolaeth gyda chyrff diwylliannol, cyrff cynrychioladol ac arbenigwyr amgueddfa
2. Charging for exhibitions: Evidence session with cultural bodies, representative bodies and museum experts

Felly, fe wnawn ni symud yn syth ymlaen at eitem 2, codi tâl am arddangosfeydd. Dŷn ni'n cynnal sesiwn dystiolaeth y prynhawn yma gyda chyrff diwylliannol, cyrff cynrychioladol ac arbenigwyr amgueddfeydd. Fe wnaf ofyn i'n tystion i gyflwyno'u hunain ar gyfer y record. Fe wnaf i fynd at ein tystion yn yr ystafell cyn mynd at ein tystion ar Zoom. Felly, dwi'n mynd at Nia yn gyntaf.

So, we'll move straight on to item 2, charging for exhibitions. This is an evidence session with cultural bodies, representative bodies and museum experts. I'll ask our witnesses to introduce themselves for the record. I'll go to our witnesses in the room first before going to our witnesses on Zoom. So, I'll go to Nia first.

Helo, siẁd mae, Nia Elias, cyfarwyddwr cysylltiadau a nawdd, Amgueddfa Cymru.

Hello, how are you, my name is Nia Elias, director of relationships and funding, Amgueddfa Cymru Museum Wales.

Diolch yn fawr iawn. A Rhodri.

Thank you. And Rhodri.

Helo, bawb. Rhodri Llwyd Morgan, prif weithredwr Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Hi. I'm Rhodri Llwyd Morgan, chief executive of the National Library of Wales.

Hello. I'm Lisa Ollerhead. I'm the director of the Association of Independent Museums, or AIM. Thank you.

Hi. My name is Mark O'Neill. For these purposes today, I'm former head of Glasgow Museums.

Lovely. It's lovely to have all of you with us, and we have just over an hour—I think we have an hour and a quarter—with you this afternoon. Please don't feel that you all have to answer every single question, but if anyone would like to come in on particular questions then indicate, please. And if it's all right, we'll go straight into questions.

Felly, fe wnaf i ofyn—. Wel, yn gyntaf, efallai—ar gyfer Nia, dwi'n meddwl, byddai hyn yn bennaf—roedd Lywodraeth Cymru wedi dweud wrthym ni—. Pan oedden ni'n craffu ar y gyllideb ddrafft, roedd y Llywodraeth wedi dweud bod Amgueddfa Cymru yn edrych ar ystod o opsiynau posibl ar gyfer codi tâl yn y dyfodol, a dim ond un ohonynt sy'n codi tâl mynediad yn y tymor hwy i rai ohonyn nhw neu'r cyfan. Allwch chi siarad ni drwy beth ydy'r sefyllfa bresennol gyda thâl, os gwelwch yn dda?

So, I'll ask—. Well, first of all—this is perhaps for Nia in the main—the Welsh Government had told us—. When we were scrutinising the draft budget, the Government had said that Amgueddfa Cymru is exploring a range of potential future charging options, only one of which is charging for entry to some or all of its museums in the longer term. Could you talk us through what the current situation is with charging, please?

So, fel unrhyw beth gyda'r ffordd rŷn ni'n codi incwm, mae e'n fodel mixed. Mae gyda ni nifer o ffyrdd o godi arian, ac mae'r ffordd rŷn ni'n edrych ar hwnna yn cynnwys codi tâl ar gyfer rhai arddangosfeydd, codi tâl ar rai digwyddiadau, ac felly rŷn ni'n cario ymlaen gyda'r gwaith o edrych ar gyfer y dyfodol a sicrhau ein bod ni'n pwyso a mesur pryd rŷn ni'n codi tâl, ac mae hwnna'n rhan o fodel mixed o godi incwm ein hunain, self-generated income.

So, as with anything in terms of income generation, it's a mixed model. We have a number of ways of generating income, and the way we look at that includes charging for some exhibitions, charging for certain events, and so we do continue with the work of looking to the future and ensuring that we do weigh up where we should charge, and that is part of the mixed model of income generation for us, or self-generated income, as it's called.

Ocê. Diolch yn fawr iawn am hwnna. Wel, ar gyfer pob un o'r tystion, felly: allwch chi siarad ni drwy unrhyw brofiadau, neu eich hanes chi yn ddiweddar, gyda chodi tâl am fynediad i arddangosfeydd? Oes unrhyw un sydd eisiau ein siarad ni trwy'r profiad dŷch chi wedi'i gael—os yw hwnna'n rhywbeth dŷch chi wedi'i drio, sut mae hwnna wedi mynd? Rhodri, ie.

Okay. Thank you very much for that. And to all of the witnesses: could you talk us through any experiences or recent history that you've had of charging for access to exhibitions? Anyone who wants to contribute in terms of the experience that they've had—is that something that you have trialled, and how has that gone? Rhodri, yes.

Dwi'n hapus i ddod mewn. Felly, yn y llyfrgell genedlaethol, er rŷn ni'n rhannu pen-blwydd gyda Amgueddfa Cymru, rŷn ni'n sefydliad eithaf gwahanol. Rŷn ni'n llyfrgell ymchwil yn bennaf, ac yn archifdy mwyaf Cymru, ac, ydy, mae arddangosfeydd yn rhan bwysig o'r arlwy o safbwynt ymgysylltu a rhoi mynediad i bobl Cymru i'r casgliadau sydd yn Aberystwyth.

Un o'r pethau rŷn ni'n ei wneud nawr, wrth gwrs, yw ymgysylltu digidol. Mae llawer iawn o'n cyfoeth ni—y cyfoeth o gasgliadau cenedlaethol, felly—ar gael ar-lein, ac mae hwnna'n rhywbeth rŷn ni wedi bod yn datblygu'n fawr iawn dros y blynyddoedd diwethaf. Lle rŷn ni'n edrych ffigurau llynedd: 2 filiwn o ymweliadau i wefan y llyfrgell, ac wedyn, pan fo'n dod i'r cynnwys sydd yn mynd ar wefan Wikipedia, 207 miliwn o ymweliadau y llynedd yn unig. Ac ers inni ddechrau gweithio gyda mynediad agored i gynnwys y llyfrgell ar Wikipedia, 1.5 miliwn—biliwn, mae'n ddrwg gen i—o ymweliadau ers y cychwyn, sydd yn chwyldroadol.

Ac, wrth gwrs, rŷn ni'n falch iawn o groesawu pobl, ymwelwyr, ysgolion, cymuendau i Aberystwyth, ac mae arddangosfeydd parhaol a dros dro yn rhan o'r arlwy hynny. Ond mae mynd allan i gymunedau, yn eu lleoliadau nhw—yn gymdeithasau, yn ysgolion—yn rhan greiddiol o'r genhadaeth, yn ogystal â'r ymgysylltu digidol.

Ond mae esiampl ddiweddar iawn gyda ni nawr lle mae arddangosfa Canaletto. Enw'r arddangosfa yw 'Delfryd a Diwydiant'. Mae e wedi'i adeiladu o amgylch llun Canaletto, arlunydd enwog Venice, sydd yn ganolbwynt i arddangosfa o dros 80 o weithiau celf o gasgliadau cenedlaethol y llyfrgell. Ac mae'n dweud stori, mae wedi'n helpu ni i ddehongli ein casgliadau ni ein hunain. Nawr, dŷn ni ddim yn codi tâl; dŷn ni ddim wedi codi tâl am unrhyw arddangosfeydd dros dro. Dŷn ni ddim yn cynllunio hynny ar hyn o bryd. Y ffordd mae'r arddangosfa yma'n gweithio yw bod y costau ar gyfer cludo a gosod y gwaith celf wedi dod allan o goffrau'r Oriel Genedlaethol yn Llundain. Mae grant wedi dod gyda'r gwaith celf hefyd i'n galluogi ni i dalu am y gwaith hyrwyddo a marchnata heb orfod defnyddio arian y llyfrgell, a dŷn ni hefyd yn gweld tipyn o drosiant ychwanegol yn y caffi ac yn y siop, oherwydd rŷn ni wedi gweld ffigurau anhygoel ar gyfer y llyfrgell. Felly, o'i gymharu â mis Mai llynedd, dŷn ni wedi nid dyblu ond pedryblu ymwelwyr i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn ystod y cyfnod, yn ystod y mis lle mae'r arddangosfa wedi bod ar agor. Mae gyda ni flychau rhoddion drwy'r llyfrgell, ac rŷn ni wedi rhoi peiriannau digyswllt rhoddion yn yr arddangosfa Canaletto, ac rŷn ni hefyd, fel roeddwn i'n dweud, wedi gweld tipyn o drosiant o ran y caffi a'r siop. O'i gymharu â'r un cyfnod llynedd, mae 51 y cant o gynnydd wedi bod yn incwm y caffi a 67 y cant o gynnydd yn incwm y siop, ac mae hynny oherwydd diddordeb mawr yr arddangosfa arbennig yma.

Felly, rŷn ni'n gweld y model i ni yn gweithio fel ffordd o ddenu pobl i Aberystwyth, i'r adeilad godidog sydd gyda ni yna, oherwydd rŷn ni'n gwybod bod hwnna'n dipyn o rwystr i bobl, yn gallu bod. Ac fel roeddwn i'n dweud, rŷn ni wedi cael arian prosiect gan yr Oriel Genedlaethol yn Llundain i ariannu nid yn unig yr hysbysebu ond hefyd prosiect i weithio gyda phobl ifanc ardal Blaenau Ffestiniog, i fynd ag un o artistiaid yr arddangosfa yno i greu gwaith gyda nhw, ac i ariannu—mae hwn ar wahân—ychydig o ymweliadau gan ysgolion i ddod i Aberystwyth, sydd yn wych.

I'm happy to come in. So, at the national library, although we share a birthday with Museum Wales, we are quite different organisations. We are a research library mainly, and Wales's largest archive, and, yes, exhibitions are an important part of our offer in terms of engaging with the people of Wales and giving them access to the collections in Aberystwyth.

One of the things that we do now, of course, is digital engagement. Much of the wealth of the national collections is now available online, and that is something that we have been working hard to develop over recent years. Where we look at last year's figures: there were 2 million visits to the library website, and when it comes to the content that's available on Wikipedia, there were 207 million visits just last year alone. And since we started working with open access to the library's content on Wikipedia, there have been 1.5 billion visits, which is quite revolutionary.

And, of course, we're very pleased to welcome visitors, schools and communities to Aberystwyth, and permanent and temporary exhibitions are part of that offer. But getting out to communities, where they are—societies, schools—that's a core part of our mission in addition to the digital engagement.

But a very recent example now is where we have the Canaletto exhibition. It's called 'Idyll and Industry'. It's built around a painting by Canaletto, the famous Venetian artist, which is at the heart of an exhibition of over 80 artworks from the national collections held by the library. And it tells a story, it's helped us to interpret our own collections. Now, we don't charge for this; we haven't done so for any temporary exhibitions. We don't plan to do so at the moment. The way that this exhibition works is that the costs of transporting and installing the artwork have come out of the funds of the National Gallery in London. There's also been a grant available with that artwork to enable us to pay for promotion and marketing without having to use the library's budget, and we are also seeing some additional turnover in the cafe and the shop, because we have seen incredible figures for the library. So, compared with May of last year, we've not just doubled but quadrupled the number of visitors to the national library during the month in which the exhibition has been open. We do have donation boxes throughout the library, and we have made contactless provision available for donations in the Canaletto exhibition, and, as I say, we have seen quite some turnover in terms of the shop and the cafe. As compared with the same period last year, there's been a 51 per cent increase in the income of the cafe and a 67 per cent increase in the income of the shop, and that is because of the great interest in this particular exhibition.

So, we see the model for us working as a way of attracting people to Aberystwyth, to the glorious building we have there, because we know that that can be a barrier for some people. And, as I said, we had project funding from the National Gallery in London not just to fund advertising, but also a project to work with young people in the Blaenau Ffestiniog area, to take one of the artists of the exhibition there to actually create artworks with them, and, separately, to fund some visits from schools to Aberystwyth, which is wonderful.

12:35

Dwi'n meddwl bod Alun eisiau dod i mewn ar hyn, neu efallai roedd Alun jest yn dweud wrthyf i dylem ni fynd i'w weld.

I think that Alun wants to come in, or perhaps Alun was indicating to me that we should visit that exhibition.

Wel, roeddwn i yn meddwl hynny, actually, fel mae'n digwydd, fel roedd Rhodri'n siarad. Dwi'n credu buasai'r pwyllgor yn gwerthfawrogi cyfle i ddod i Aberystwyth i weld yr arddangosfa. Ond beth sy'n taro fi yw, pan ŷch chi'n cerdded i mewn i'r amgueddfa gen yng Nghaerdydd, mae'n ffantastig o deimlad, onid yw e; dŷch chi'n gweld y neuadd yno ar bwys y drws. Ac mae'r un peth yn Aberystwyth. Dwi'n cofio, pan oeddwn i'n byw yn Aberystwyth, roeddwn i'n ymwelydd eithaf cyson i'r llyfrgell, ac doeddwn i byth yn colli'r sense. Pan oeddet ti'n cerdded trwy'r drysau i mewn i'r llyfrgell, roedd e'n sense o fod rhywle, yntefe, a dŷch chi byth yn cael hynny drwy sgrin. Liciwn i i blant Blaenau Gwent gael y cyfle i wneud hynny. Nawr, ar hyn o bryd, dwi'n gweld braidd dim siawns o hynny'n digwydd oherwydd costau a phethau. Oes yna unrhyw brosiect neu unrhyw ffordd i chi fel llyfrgell allu cynnig cyfle i blant—dwi'n sôn am Flaenau Gwent, oherwydd dwi'n cynrychioli'r lle, ond dwi'n sôn am unrhyw le, basically, yn y wlad—gael yr un teimlad? Achos dwi'n credu ei fod e mor bwysig inni ysbrydoli plant i ddysgu a deall a gwerthfawrogi pethau. Dwi yn meddwl, pan ŷch chi'n cerdded trwy'r drysau, mae'r teimlad hwnnw'n dra gwahanol i edrych ar rywbeth ar sgrin.

Well, I was thinking just that when I heard Rhodri speaking there. I think that the committee would appreciate the opportunity to visit Aberystwyth and to see that exhibition. But what strikes me, when you walk into the national museum in Cardiff, you see the hall there, and it's a fantastic feeling. And it's the same in Aberystwyth. I remember frequently visiting the library, when I lived there, and I never lost that sense. When you walked through the doors into the library, it was a sense of being somewhere, and you never get that through a screen. I would like the children of Blaenau Gwent to have the opportunity to have that impression. Now, at present, I see very little chance of that happening, because of costs and so on. Are there any projects or any other means by which you as a library can offer an opportunity for children—I'm talking about Blaenau Gwent, because I represent that place, but anywhere nationwide—to have that same sense? Because that's so important to inspire children to learn, to understand and to appreciate. And I do think that, when you walk through the doors, that feeling is very different to looking at something on a screen.

Wel, fe ddaeth ysgol o Flaenau Gwent yn ddiweddar iawn, tua mis yn ôl, ysgol Nantyglo, ar ymweliad, gyda'r archif ddarlledu yn benodol y diwrnod hwnnw, a mwynhau gweithdy gyda ni, ac mae e'n bwysig iawn ein bod ni'n gallu cynnig y profiadau hynny. Nawr, cyllid grant oedd yn sybsideiddio costau cludiant yr ysgol a hefyd y profiad roedden nhw'n ei fwynhau. Yr hyn oedd yn aros yn glir iawn yn y cof gen i oedd gweld y disgyblion yn cymryd rhan gyda'r sgrin werdd yn y cefndir, yn ymarfer ysgrifennu sgriptiau, yn ffilmio ei gilydd yn gwneud eitemau newyddion ac yn y blaen, yn ogystal â mwynhau'r profiad o'r arddangosfa. Roeddwn i'n gofyn i'r athrawon, fel rydw i pan fydd ysgolion yn yr adeilad, a'r disgyblion eu hunain, beth roedden nhw'n teimlo, oedd hyn yn berthnasol iddyn nhw o safbwynt y cwricwlwm, ac, 'O, mae'n cyffwrdd â'r nodau i gyd'—

Well, a school from Blaenau Gwent visited very recently, around a month ago, Nantyglo school, and they visited the broadcast archives specifically and they enjoyed a workshop with us there. It is very important that we can offer those experiences. Grant funding subsidised the cost of transport for the school and also the experience that they had. What stayed with me was seeing pupils interacting with a green screen in the background, and they were writing scripts, filming each other doing news items and so on, as well as enjoying the experience of the exhibition itself. I asked the teachers, as I do when we do have schools visiting, and also the pupils, whether they felt this was relevant to them in terms of the curriculum, and they said, 'Well, it touches on all of the goals'—

—'Mae'n wych o brofiad. A hefyd cyflogadwyedd.' 'Wel, cyflogadwyedd, ym mha ffordd?', ac roedden nhw'n dweud, cyn heddiw, doedd y disgyblion yma byth wedi breuddwydio bod gyrfa iddyn nhw yn y diwydiannau creadigol, a'u bod nhw wedi gallu cael y profiad yna, a bod y gefnogaeth i fedru sybsideiddio’r cludiant iddyn nhw ddod i gael y profiad llawn wedi cael effaith mor uniongyrchol arnyn nhw. Ond mae eisiau gwneud mwy. Rŷn ni eisiau gwneud mwy.

—'It's a great experience. And also employability.' Well, I asked, 'Well, in what way employability?', and they said that, before today, these pupils had never dreamt that they could have a career in the creative industries, and now they've had that experience, and the support available to subsidise transport for them to come and have that full experience has had such a direct impact on them. But we need to do more. We want to do more. 

12:40

Liciwn i wybod, ar ôl i ni bennu hwn, pa ysgol oedd hi o Nant-y-glo, achos liciwn i ddilyn hynny i fyny gyda nhw.

I'd like to know, after we've finished this session, what school it was from Nantyglo, because I'd like to follow up on that.

Dyna sgwrs fydd yn gallu cario ymlaen, yn sicr, wedyn. Diolch am hynny.

That's a conversation that could continue after the meeting.

Can I check, Lisa and Mark, was there anything that you would like to add on this? Mark can't hear us. 

I can now. Maybe I could step back and do an overview of the experience we've had in Glasgow and in Scotland more widely. We too see charging for exhibitions as part of a much wider income-generation strategy. We've charged for exhibitions for at least 40 years, since I moved to Glasgow. I'm not from around here, as you might have guessed. Most large museums services generate between and 15 and 25 per cent of their income. In Glasgow, it's 15 per cent. The national museum in Edinburgh would generate 25 per cent. So, 75 to 85 per cent of a museum's budget are fixed costs—staff, buildings, collection preservation—so there's quite a small sum of money left and you have to think very carefully about what you spend that on. We've had some big successes with charging for touring temporary exhibitions. We had a big Banksy exhibition recently, which was very successful, and we've done exhibitions about the greatest Scottish local artist, Charles Rennie Mackintosh.

But equally, we've had very expensive disasters, and I suppose one of the privileges of being (a) retired and (b) an outsider is I can talk about my disasters more easily. We thought we would be very populist and we did a big exhibition on Scottish football, with amazing collections from famous players and clubs and from the national team, but, unfortunately, the national team were going through an exceptionally bad patch, so the atmosphere around Scottish football was very miserable and nobody wanted to go and celebrate it in an exhibition. We lost a lot of money on that. Similarly, we did a big exhibition on the birth of impressionism, with major works and expensive loans from France and America, and we got 25,000 visits, which was only a fraction of the target.

People talk about benchmarking, but it's very difficult, because going to exhibitions, you're competing with going to the cinema or having a day out outside the city, or whatever. So, it's very difficult to gauge what will work and what doesn't work. For example, the venue behind me is the Riverside Museum, Scotland’s museum of transport and travel, which opened as a new museum in 2011, and we designed it with no temporary exhibition space. We have a major venue, quite like the national museum in Cardiff, that has art history and natural history all in one building, a big encyclopaedic museum called Kelvingrove. That has a big temporary exhibition space, and we thought we just couldn't afford to run two big temporary exhibition spaces.

On the strategy for Riverside, as you can see, it's in a big plaza. So, that's specifically designed to host events, and we have everything there from car rallies, concerts, a big annual what we call a blue-light festival, where all the emergency services—the fire brigade and the police and everybody—come along. It was stopped a few years ago because there were so many people coming it wasn't safe. We got 40,000 people in one day. But the strategy for the exhibitions in this museum is we make small changes—four to six individual stories are changed each year. So, between events and small story changes, we keep its profile up. So, 12 years on it still gets over 1 million visits a year, and 60 per cent of those visits are from west of Scotland people, 40 per cent are tourists. So, it's a very nuanced strategy. Because of the amount of unrestricted cash in the museum's budget, it's high risk, because if you spend £200,000 on an exhibition and you only get £100,000 back, that's a significant loss to the museum.

In terms of one of the big questions on the agenda, about whether temporary exhibitions can attract a diverse audience, can I say a few words about that, or do you want—

12:45

Mark, thank you so much. I think that might be one of the specific areas that we'll come back to shortly, if that's all right. Thank you, that was incredibly useful, and thank you for talking us through some of the experiences of things that can be unpredictable in terms of some of the outside factors that can affect exhibitions and their popularity. That's a really useful layer for us to be aware of us as well. Thank you very much for that. Lisa or Nia, before we move on, was there anything else that either of you wanted to add? Lisa. 

I thought I could just give a bit of context on charging in the museum sector in general. Just to introduce AIM, we are a member organisation for independent museums. By 'independent' we mean those that aren't reliant on other organisations—anybody else—for their funding or decision making. In practice, most of them are independent charities, with a charitable board. Within the sector, that is in contrast to, say, a national museum, local authority museums or university museums. Because they're in receipt of little or no public funding, our members do earn their own income. Many of them do charge in some way, and are happy to do so, and are proud to reflect their value in the eyes of their audiences. We are very interested in how they earn their income and how they can run successful operating models. We did publish a piece of research late last year, which covered admissions in some detail. I believe the committee has seen that report in the briefing pack, but I will just mention a couple of key stats that might help provide some context for the discussion. 

The report was partially funded by the Welsh Government. It did cover Wales in some detail, and there is a Welsh language version on our website. It's called 'Research into Admissions Pricing Policy in Museums and its Impact'. We found just over half of museums charge for general admissions. Just over a third do not charge at all. Just less than one in 10 charge for both general admissions and admissions to specific exhibitions, and it was fairly rare to charge only for exhibitions, so only 4 per cent charged for admissions to specific exhibitions. But overall, about two thirds of museums were charging for admissions in some form, and 36 per cent didn't charge at all for admissions. Museums in Wales were slightly more likely than the average to charge for general admissions, and that was from a sample of about 10 per cent within an overall survey sample of 344.

Thank you very much. 

Nia, oeddech chi eisiau ychwanegu unrhyw beth?

Nia, did you want to add anything there?

O ran ateb y cwestiwn o ran esiamplau o godi tâl yn benodol ar gyfer arddangosfeydd, mae gan Amgueddfa Cymru brofiad o nifer o wahanol fodelau. Mae hynny'n bwysig achos mae pob arddangosfa yn wahanol, mae pob digwyddiad a phob cynnyrch yn wahanol. Reit nawr, yng Nghaerdydd, mae yna esiampl o ddau wahanol fodel yn digwydd ar yr hyn o bryd. Mae gyda ni arddangosfa Y Cymoedd newydd agor i lwyddiant mawr. Mae hynny yn rhad ac am ddim, fel y casgliad, sy'n hynod o bwysig i Amgueddfa Cymru. A hefyd, ar yr un pryd, mae gyda ni Drych ar yr Hunlun—Art of the Selfie—sydd yn arddangosfa ble rŷn ni'n treialu pay what you can, lle yr ymwelydd sy'n penderfynu beth yw pris y tocyn, er mwyn eu bod nhw'n gallu talu beth mae'n nhw'n gallu talu. Mae'r ddau yn ddiddorol iawn er mwyn cymharu, er mwyn deall, ac mae hynny'n galluogi'r amgueddfa, sydd yn adnabod ei gwsmeriaid, ei ymwelwyr, y cymunedau a'r cydweithio sydd wedi digwydd er mwyn creu a sefydlu'r ddwy arddangosfa, i ddeall beth sydd yn iawn ar gyfer y ddwy arddangosfa wahanol. 

In terms of responding to the question of examples of charging specifically for exhibitions, Amgueddfa Cymru has experience of a number of different models. That's important because every exhibition is different, every event and product is different. At the moment, in Cardiff, there is an example of two different models occurring simultaneously. We have an exhibition called The Valleys that's just opened to great success. That's available free of charge, as is the collection, which is very important to Amgueddfa Cymru. And, at the same time, we have Art of the Selfie, which is an exhibition where we are trialling pay what you can, where the visitor decides the price of the ticket, so they can pay what they can pay. The two models are very interesting to compare and to understand, and it enables the museum, which knows its visitors, its communities, and the collaboration that has taken place to establish the two exhibitions, to decide what is best for those different exhibitions. 

Diolch, mae hwnna'n ddefnyddiol iawn. Fe wnawn ni symud ymlaen at Llyr. 

Thank you, that's very useful. We'll move on now to Llyr. 

Diolch, Cadeirydd. Dwi jest eisiau deall pa wahaniaeth mae peidio codi tâl mynediad wedi'i wneud. Rwy'n gwybod ein bod ni'n mynd nôl dipyn, ond efallai gallech chi sôn ychydig am ba effaith mae hwnna wedi cael ar niferoedd ymwelwyr, a hefyd amrywiaeth ymwelwyr.

Thank you, Chair. I just wanted to understand the difference that not charging for access has made. I know we're going back a bit here, but what impact has that had on visitor numbers and also the diversity of those visitors?

12:50

Yn bendant o ran yr amgueddfa, ein deall ni oedd pan wnaethom ni fynd yn ddi-dâl fe wnaeth y niferoedd ddyblu, ac mae hwnna efallai yn rhoi nòd i rai o'r ymchwil sy'n cael ei wneud, gan gynnwys yr ymchwil mae AIM, a hefyd ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru, wedi ei wneud, sy'n argoeli bod rhai sefydliad yn meddwl pe bai hynny'n digwydd, byddai'n torri hanner hynny, achos dyna beth ddigwyddodd, yn bendant, i Amgueddfa Cymru.

Certainly in terms of the museum, our understanding was when we offered free entry then the numbers of visitors doubled, and that perhaps gives a nod to some of the research that is being done, including the research that AIM has done jointly with the Welsh Government, which forecasts some institutions thinking if that were to happen then that would halve that, because that's what happened, certainly, with Amgueddfa Cymru.

Rwy'n gwybod fy mod i'n mynd nôl chwarter canrif, bron iawn, ond rwy'n tybio ei fod o'n brofiad cyffredin, felly, ar draws y sector. Bach yn wahanol i'r llyfrgell efallai.

I know I'm going back almost a quarter of a century, but I assume the experience is common across the sector. A little different in the library perhaps.

Mae'n wahanol i'r llyfrgell, yn naturiol, oherwydd dydyn ni ddim wedi codi erioed, a'r model yw ei fod e'n ganolfan ymchwil, ei fod e'n ganolfan i ddefnyddwyr. Mae arddangosfeydd yn rhan bwysig o hynny, ond does yna ddim hanes, wedyn, o fod wedi codi. Rŷn ni'n defnyddio'r model lle rŷn ni'n defnyddio ein gallu i ddarparu mathau gwahanol o wasanaethau, megis trwyddedu atgynhyrchu deunydd o'r casgliadau a dod â ffrydiau incwm o fod yn gwneud hynny. Mae'n wir i ddweud byddwn i'n teimlo'n ansicr iawn ynglŷn ag edrych ar godi tâl mynediad. Rwy'n credu bod rhaid inni fod yn agored yn y dyddiau hyn i'r heriau ariannol, ac felly efallai byddwn ni'n gallu dysgu o brofiadau Amgueddfa Cymru yn arbennig yn hyn, ac rŷn ni'n cydweithio gydag Amgueddfa Cymru yn gyson iawn nawr, ac yn mynd i wneud mwy i'r dyfodol, dwi'n rhagweld. Ond fe fyddai yna ddulliau eraill o godi incwm masnachol i'r llyfrgell.

Certainly, yes, it's different in the library, because we have never charged, and the model is that it is a centre of research and it is a centre for the public to use. Exhibitions is a major part of that, but there has been no history of having charged in the past. We use a model where we use our ability to provide different kinds of services, such as licensing the reproduction of materials from the collections, and we bring in income through that. It is true to say that I would be very uncertain in terms of looking at charging for entry. I think we have to be open in these times of financial challenge, and perhaps we could learn from the experiences of Amgueddfa Cymru particularly in this regard, and we do work closely with the museum very regularly, and we will be doing more in the future, I would anticipate. But there will be other ways of generating income commercially for the library.

Rwy'n gwerthfawrogi bod y cyd-destun yn wahanol iawn yn y fanna. Dwi jest yn edrych ar yr adroddiad teilwredig, y tailored review o'r amgueddfa. Roedd hwnnw'n dweud y dylai mynediad i Amgueddfa Cymru, a dwi'n dyfynnu yn fan hyn,

'barhau i fod am ddim, ond dylai Llywodraeth Cymru gynghori ar y ffiniau ar gyfer cynhyrchu incwm o'r ystad a'r casgliadau gyda'r nod o alluogi AC i gynhyrchu mwy o incwm yn ychwanegol at gymorth grant.'

I ba raddau mae hynny wedi digwydd? 

Yes, I appreciate that the context is very different there. Looking now at the tailored review into the museum, that stated that the museum should

'remain free at the point of access, but WG should advise on the boundaries for income generation from the estate and collections with a view to enabling AC to generate more income in addition to GIA'

To what extent has that happened? 

Rŷn ni'n cael sgyrsiau adeiladau iawn, cyson, i sicrhau bod yna ddealltwriaeth o strategaeth codi incwm yr amgueddfa. Mae'n un hynod uchelgeisiol, ac mae'n un sy'n ffocysu yn gryf ar godi mwy o'n harian ein hunain er mwyn sicrhau financial sustainability mwy nag unrhyw beth. Wrth gwrs, mae'r mwyafrif o'r incwm sy'n dod i mewn i'r amgueddfa yn dod o'r grant o'r Llywodraeth, ac fe fyddwn ni'n rhagweld hynny yn cario yn ei flaen o ran bod yn fwyafrif, ond mae'r amgueddfa hefyd yn gryf iawn yn codi ei arian ei hun gyda strategaeth glir. Felly, mae'r sgyrsiau gyda'r Llywodraeth yn rhai adeiladol er mwyn deall y nuances, y considerations, beth sydd yn bwysig er mwyn medru gwneud hynny, er mwyn sicrhau ei fod e'n beth da i bawb, er mwyn cadw y casgliad yn agored ac ar gael i bawb, ond hefyd cyfle i godi arian lle mae'n briodol, lle mae e'n bosib ei wneud o fewn y royal charter, lle mae'n bosib ei wneud o fewn ein cyd-destun ni fel elusen gofrestredig, a sicrhau ei fod e'n balans o fedru gwneud yr holl bethau yna heb unrhyw compromise.

We have very constructive and regular conversations to ensure that there is an understanding of the income generation strategy of the museum. That's very ambitious, and it is tightly focused on generating more of our own funds in order to provide financial sustainability, more than anything. Of course, most of the income that comes into the museum does come from the Government grant, and we would anticipate that continuing for the future, but the museum also is working hard to generate its own income with a clear strategy. So, the conversations with Government are very constructive to understand the nuances and considerations, what's important in terms of doing that and ensuring that it works for everybody, so that we can retain the collection as an open collection for everybody, but also providing opportunities to generate income, where that is appropriate and possible within the royal charter, where it's possible within the context of our status as a registered charity, and ensuring that it's a balance of all of those things, and doing so without any compromise.

Roedd adroddiad Thurley yn 2017 yn dweud bod dim polisi penodol gyda chi oedd yn eich arwain chi o safbwynt polisi codi arian drwy weithgaredd neu drwy ddigwyddiadau ac yn y blaen a phethau felly. Oes yna bolisi yn ei le nawr? Ydy hwnna'n rhywbeth sydd yn cael ei ddefnyddio?

The Thurley review in 2017 said that Amgueddfa Cymru currently has no policy that guides you in terms of charging for events and so on. Is there now a policy in place? Is that something that is being used?

Mae yna strategaeth gryf, cynlluniau a blaenoriaethau, sydd wedi cael eu rhoi at ei gilydd ers rhyw bedair blynedd. Mae hwnna'n galluogi'r ffordd rŷn ni'n codi incwm drwy philanthropy a chodi arian yn elusennol, ond hefyd codi arian drwy ffyrdd masnachol.

There is a strong strategy and plans and priorities that have been put together and were put together some four years ago. That drives the way that we raise income through philanthropy and on a charitable basis, but also in terms of generating income in commercial ways.

Ydy hynny yn gosod rhyw fath o parameters ichi o ran y math o beth sy'n dderbyniol a'r math o beth efallai fyddwch chi—

Does that set parameters for you for what is acceptable and so on—

Ydy, a dealltwriaeth o hynny hefyd, o beth sydd yn briodol a phryd. Mae yna fframwaith i gael a dealltwriaeth o'r blaenoriaethau hynny, a lle mae buddsoddi yn yr ystad yn gallu cyfoethogi'r ffordd rydyn ni'n codi arian.

Yes, and an understanding of what is appropriate and when. There is a framework and an understanding of those priorities in place, and where investment in the estate can enhance the way we generate funds.

12:55

Os caf i ychwanegu rhywbeth arall, yn amlwg y prif yriant i hyn nawr yw achos bod yna doriadau yn dod yng nghyd-destun yr arian grant rydych chi'n ei dderbyn, ac yn y blaen, ond mae yna gwestiwn wedyn ynglŷn ag a ddylai lot o hyn fod wedi bod yn digwydd yn y gorffennol beth bynnag, efallai. 

May I add another point? Clearly, the main driver for this now is because there are cuts in the pipeline in the context of the grant funding that you receive, and so on, but there's a question then as to whether a lot of this should have been happening in the past anyway, perhaps.

Lot o—?

A lot of—?

Wel, gweithgaredd mwy penodol o safbwynt cynhyrchu incwm a refeniw.

Well, in terms of more specific activities in terms of income and revenue generation.

Mae bendant wedi. Mae gennym ni gaffis. Y ffordd y mae Amgueddfa Cymru yn codi arian ei hunan yn benodol yw trwy godi arian yn elusennol, ac mae'r rhan fwyaf o'r arian rydyn ni'n ei godi yn dod o trusts and foundations a'r loteri, a hefyd, wrth gwrs, y Llywodraeth ei hunan. Mae yna gyd-destun hirdymor o hynny wedi digwydd dros y blynyddoedd, trwy visitor donations a hefyd trwy legacies ac unigolion. Yn fasnachol, mae caffis, retail a meysydd parcio, yn bennaf, ac mae hwnna wedi bod yn digwydd ac yn gryf—yn gryf o ran y ffaith ei fod e'n gyson a hefyd ei fod yn broffidiol hefyd. Beth sy'n bwysig i fi yn symud ymlaen yw ein bod ni'n rili ffocysu ar sicrhau sut rydyn ni'n gallu gwneud y gorau o hynny.

Does, wrth gwrs, fel rydych chi'n ei ddweud, dim arian i wario ar bopeth, ac felly rydyn ni'n gwybod drwy'r data sydd gennym ni yn Amgueddfa Cymru, drwy'r CRM, drwy'r defnydd sydd gyda ni o ddeall ein cynulleidfaoedd ni, lle mae'r ffocws fwyaf a lle cawn ni'r impact fwyaf. A dyna beth rydyn ni'n glir arno. Felly, ar gyfer y dyfodol, yn benodol o ran codi arian yn elusennol, mae'r gwaith rydyn ni'n ei wneud gyda'r trusts and foundations a'r loteri yn bwysig achos mae gwaith yr amgueddfa yn cael ei werthfawrogi o ran impact, o ran bod yn fudiad sydd yn gweithio gyda chymunedau, ac yn bendant y gwaith mae'r amgueddfa yn ei wneud gyda'r 'Anti-racist Wales Action Plan' a hefyd gyda chymunedau gwahanol. Felly, mae hwnna'n ffocws i ni.

Hefyd, o ran codi arian yn fasnachol, mae yna ffocws ar le mae'r budd gorau a'r return on investment gorau, yn bendant, yn gallu dod o'n bwyd a diod ni. Felly, mae e'n rhywbeth rydyn ni wedi ei wneud. Mae'n rhywbeth sydd ar gael i'w weld yn yr accounts bob blwyddyn ac yn troi proffit ar gyfer yr amgueddfa.  

That has been the case. We have cafes and so on. The way that Amgueddfa Cymru raises funds itself specifically is through its charitable status, and most of the funds that we raise come from trusts and foundations and the lottery, and, of course, the Government itself. That has been the case over the long term over a period of years, through visitor donations and also through legacies and individuals. Commercially, we have cafes, retail and car parking, mainly, and that has been happening and it has been robust—robust in terms of generating a regular income and being profitable too. What's important to me as we move on is that we truly focus on making the best of that. 

Of course, there isn't funding available for everything, as you say, and we know through the data we have in Amgueddfa Cymru, through the CRM and in understanding our audiences, we know where the greatest focus is and where we will have the greatest impact. And that is what we're very clear on. So, for the future, specifically in terms of charitable income generation, the work we do with trusts and foundations and the lottery is very important, because the work of the museum is appreciated in terms of its impact, in terms of being an organisation that works with communities, and certainly the work the museum does with the 'Anti-racist Wales Action Plan' and also with diverse communities. So, that is a clear focus for us.

And also, in terms of raising funds commercially, there is a focus on where the most benefit and the most return on investment, certainly, can come from our food and drink. So, it is something we have done. It is something that can be seen in our accounts on an annual basis, and it does bring a profit to the museum.

Diolch. Gwnawn ni symud at Carolyn.

Thank you. We'll move on to Carolyn.

Okay. So, my question is: to what extent can charging for access to temporary exhibitions compensate for reduced public funding? But, after visiting the national museum today, I'm going to actually extend 'exhibitions' to events and productions, because I heard this morning about so many other activities that are being offered, such as a night in the museum and silent discos. So, there are lots of things that I didn't realise happened there as well—very innovative ideas. So, that's my question, really: how can they help to compensate for the reduced public sector funding?

The way that we would see the question, or certainly the answer, is that generating income, whether that's funding through statutory income or self-generated income, will always be a mixed model. Sadly, there is no silver bullet, and so it's important to have all of those levers for financial sustainability. I think the impact is that, sadly, we don't have the funds available to invest in everything, and therefore to your question, Llyr, it's about being really targeted and understanding where the greatest investment is and the greatest return. And when we speak of return, there are benefits way beyond revenue. So, some of the examples that you've given and that I've given to Llyr in terms of how the museum raises money also have benefits above and beyond the income that it raises. And it's really important, both in terms of ensuring that people continue to visit and that they are repeat visitors, which is really valuable. People see different things when they come back and see the collection. And it might be because they've come to a silent disco, or it might be because they've come to the cafe. So, there is a benefit from that and pride and an understanding and a level of engagement with colleagues' expertise across the organisation in different ways at different times. So, there are benefits beyond just the income. 

I suppose they build a relationship up, don't they, then? If you get them into the facility, the place, they build that relationship up, then.

Carolyn, just before we go to the other witnesses, I think Laura wanted to come in on this point. And I should say—I was going to say later that we're very pleased to have Laura as a new member of the committee, and so this is going to be the first time that Laura will be asking a question as a member of the committee. So, you're very welcome to have joined us, Laura. 

13:00

Thank you very much, Chair. I just wanted to follow up from that, because it is important obviously that we get these people back into the museum and that they have a great experience, which everyone I have spoken to has done, obviously. But have you done any work—? I want to know what work has been done in terms of making—. If you were to charge, what would be a reasonable amount to charge? And obviously, we're going to go on to talk about the impacts of charging, but I want to know: has any work been done in terms of what cost is seen as reasonable in terms of getting people back in and not overcharging, et cetera?

The work that has been done is about understanding the considerations, the nuances and the checks and balances. When you have a mixed model of income generation, I think the research from AIM attests too that, for certain organisations—and to Rhodri's point, different organisations have different considerations—an impact on one income stream could adversely or positively impact on another.

So, the work is about understanding what the interconnectivity is, so that for anything that we charge for, that we choose to charge for—which our royal charter allows us to do and it doesn't compromise our charitable status—that we are able to benchmark to understand our own data and ensure that the overall mixed model is positive and isn't compromised in any way, not just from an income perspective, but in terms of social equity, in terms of the work that we do to represent the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, and to make sure that the principles are also adhered to. So, there are many bottom lines when it comes to income generation and charging. So, understanding those nuances has been done and is an important piece of work before launching into anything.

Ac os caf i ychwanegu, o safbwynt llyfrgelloedd, mae'r gwahaniaethau hynny yn bwysig iawn i'w pwysleisio oherwydd rŷn ni mewn perthynas a chysylltiad cyson gyda'n cydweithwyr yn Llyfrgell Genedlaethol yr Alban, y Llyfrgell Brydeinig, a'r llyfrgelloedd adnau cyfreithiol eraill ym Mhrydain ac Iwerddon. Ac i adlewyrchu ar brofiad y Llyfrgell Brydeinig, wrth gwrs, sydd â lleoliad yn Llundain, lleoliad canolog iawn, mae'n arfer ganddyn nhw i godi tâl ar gyfer arddangosfeydd arbennig, ond nid ar gyfer arddangosfeydd parhaol arferol. Mae'r Alban wedyn yn debyg iawn i ni—heb fynd ar drywydd codi tâl o gwbl am fynychu unrhyw arddangosfa. Ac er ein bod ni'n debyg iawn—ni a'r Alban—ac yn debyg i ryw raddau i'r Llyfrgell Brydeinig, mae'n cyd-destun ni yn wahanol eto, a'n prif bwrpas ni fel sefydliad. Ac, wrth gwrs, mae tiriogaeth demograffeg Llundain yn fyd o wahaniaeth o'i gymharu â'r Alban a Chymru. Diolch.

And if I may add, from the point of view of libraries, those differences are very important to emphasise because we are in regular and constant contact with our colleagues at the National Library of Scotland, the British Library, and the other legal deposit libraries in Britain and Ireland. And to reflect on the experience of the British Library, of course, which has a location in London, a very central location, it is their practice to charge for special exhibitions, but not for permanent exhibitions. Scotland is very similar to us—they haven't pursued charging at all for access to any exhibitions. And although we are very similar—us and Scotland—and similar to some extent to the British Library, our context is very different again, and our main purpose as an institution is different. And, of course, the demographic territory of London is very different to that of Scotland and Wales. Thank you.

Diolch am hynna. Ocê, fe wnawn ni symud nôl at Carolyn.

Thank you for that. Okay, we'll move back to Carolyn.

Have you ever had exhibitions that have turned a profit?

Should we go to our witnesses online for this first, maybe? So, Mark and Lisa, I'm not sure if you heard—. Did you hear the question?

No. Could you repeat it?

Yes, sure. Have you previously run exhibitions that have turned a profit?

Well, that's an interesting one. No temporary exhibition we've ever run returned a profit if you included staff time. But usually what you're talking about is cash in and cash out, so we've run—. There was the Charles Rennie Mackintosh exhibition, the Banksy exhibition that I mentioned, and some other exhibitions that have made a cash surplus, but a big exhibition involves members from every staff department, and it might be something like 10 staff years in total if you add it up, which would be £0.5 million of staff time, which is not factored in. So, I'm very wary of the word 'profit'. We talk about making a surplus, if it works, and that's valuable funding, because the surplus is free and you can devote it to your priorities, unlike a lot of the other money that you get, which is just to keep the building open and to keep the staff functioning. Anyway, I could go on, so, yes, we have made money, but only in the sense of a surplus.

13:05

Yes, I think I would echo Mark there, that it's very difficult to carve out the costs of doing the exhibition from the costs of running the overall museum. And for instance, if somebody's paying to come to an exhibition, and then they want to have a coffee after and a cake, what do you portion to the cost of the exhibition from the cost of running the cafe, and those kinds of questions make it quite difficult to say, 'Well, this one made money and this one didn't.' Certainly, there are examples in the national museums of England down in London of exhibitions that have done very well and created, as Mark says, a surplus. I think one of the key concerns when you're talking about temporary exhibition income making up for a reduction in public income is the uncertainty around—. Mark, again, said about his football exhibition in Scotland, and you can look at something from within the museum, and it's very hard to say, 'This one's going to do really, really well and make lots of money, bring in lots of money, and this one is actually not going to do what we hoped it would do financially.' And I think that is coming back to the figure I mentioned of the organisations, with only 4 per cent that charge only for temporary exhibitions. It's an unreliable income stream if you're really relying on it to be reinvested into the rest of the organisation. Thanks.

You could do with having a value for social value. If you could have a coin for social value, that would be amazing, wouldn't it? Some of the events that have been organised now, though, do they help turn a profit rather than the exhibitions?

It might be helpful perhaps to understand the overall wheel of income for the museum. Overall, events and exhibitions in themselves are relatively modest income streams. However, the value is far greater than just those incomes, and they are important as they bring different audiences in. It allows people to view the museum in different ways and it allows us to showcase the collection and the work that's done differently, and some of them are part of deep-rooted work with various communities that's important in terms of the social impact work that the museum does.

However, some of those events and exhibitions, although in themselves a very small proportion of the income that comes in, have a positive impact on our secondary spend for our cafes, for our shops, for our car parking, et cetera, and so the greater value of them is really important. What we work really closely to is to balance the effort that's put in, recognise why we're doing something, the benefit that we'll see reaped from it, and that there is a balance in terms of the effort and the return.

And how does charging impact on the tax status of income, so your charitable status, et cetera, if you do you charge?

So, I'm not a value added tax or tax expert—declaration made—and whilst we have incredible accountants at Amgueddfa Cymru, none of us are tax experts. Again, going back to the question that Laura had about what work has been done, one of the considerations that we understand is that our status, really, as both—. We're named, for example, in section 33A of the Value Added Tax Act 1994, and as a result of that, we're able to recover VAT that incurs costs in relation to free admission. And so that's important for us to understand, because again in that same Act, potentially, we are able to be treated as exempt from VAT under the cultural services exemption for some things. So, for example, it's important for us to know that the pay-what-you-can for Art of the Selfie at the moment is a ticketed opportunity. As I said, visitors get to decide what ticket price they pay and that is applicable to VAT, because if we had asked to be exempt from that, then it wouldn't have been possible to recoup some of the VAT on our revenue costs and our capital costs. So, again, it's about understanding which one is more valuable. So, the advice given and the understanding of those nuances and considerations are really important, and that will be different for every organisation and every circumstance, but it's really important to consider those before inadvertently doing something where one thing may seem like an income-generating opportunity, but, inadvertently, negatively impacts on another stream. I'm not sure if that helps.

13:10

Yes, I just wanted to come in. I'm also not a tax or VAT expert, but we've already heard about VAT 33A, the VAT refund scheme that is intended to support free entry in general. The other tax support that is available for exhibitions is the museums and galleries tax relief on temporary and permanent exhibitions, which was introduced in 2017 and it has just been made permanent in the previous budget. We are hoping from AIM that we will see more museums being able to benefit from that tax relief now that they know it's going to be able to be claimed for quite some time. That does require quite careful accounting around the costs of putting on the exhibition. Around the time it was being discussed and agreed, before it was introduced in 2017—it was originally going to be just for temporary exhibitions, and the feedback from the sector was, 'Well, actually, a lot of us don't do that many temporary exhibitions', or 'The financial impact, or the benefit of it won't really be high enough.' That was why it was extended to permanent exhibitions as well.

Just to also mention the other tax benefits, not, I don't think, on temporary exhibitions—I would have to check this and perhaps write to the committee about it—but around entry, general admissions. Gift aid can be a useful scheme enabling museums to claim some money back there. So, I would very much agree with the point, it's a careful weighing up of where the different income sources are and what you might lose from one benefit by introducing a charge elsewhere.

Lisa, if you could write to us with some of that extra information, that would be really useful, please. Thank you.

Have you got anything to add about the key features of exhibitions that are intended to be profit generating? No, you've covered it quite well, haven't you, before?

Any of our witnesses online? So, any of the key features of exhibitions that you'd like to highlight to us about any exhibitions that are geared towards generating profit. Mark, you talked to us earlier about, as you said, how things haven't gone well as well.

I wish I knew the answer to that question, otherwise my retirement would be much better funded than it is. It's like putting on a play in the theatre, or making a movie, and you get the impression that lots of movies make money because you hear of the famous ones, but it's a very high-risk business. So, even what you think of as surefire successes—. Impressionism is the most popular period of art, they're very accessible, and we have lost a lot of money on impressionism.

The features that would attract people would be, to be more positive and maybe generalised, are either of international celebrity status, so an exhibition on the Titanic or the Emperor's warriors or something like that, or an exhibition that has a really strong local significance of material that hasn't been seen before, because if it's new research and stuff that has been seen before, that won't cut through to the public. Family exhibitions that were really communicated to the public that they're highly interactive and engaging. But all of these are general principles that can be undermined by something that happens in the world outside or it doesn't cut through.

A lot of those judgments are made by staff who know their place, with the marketing team and the knowledge base, the curatorial conservation team, and a lot of it is experience that really can't be systematised—if you know your audience, you've done your audience research. Because, usually, there is no comparator, you know? There's no equivalent that you can compare, in a sense. So, you're competing with the cinema, with events and activities. There was a big period when our main competitor was escape rooms. They've come and gone. So, it takes a lot of experience and a lot of detailed market research, audience research over many years to make those judgments and they're still very risky. Sorry, that's a long way of answering and saying, 'I don't know.' [Laughter.]

13:15

My last question was covered earlier, so happy to move on.

Ocê. Diolch am hwnna.

Okay. Thank you for that.

Thank you. We'll move on to Alun.

Dwi'n meddwl bod lot ohonon ni'n trio ffeindio ffyrdd gwahanol o ofyn yr un cwestiwn fan hyn. Pan rŷn ni'n sôn am 'charge-io', beth rŷn ni'n sôn amdano yw stopio pobl rhag gweld arddangosfa, neu ymweld ag un o'r sefydliadau yma. Dwi'n becso ein bod ni'n mynd i rwystro rhan o'r gymuned rhag mynd i mewn i un o'r sefydliadau dŷn ni'n sôn amdanynt. Dŷn ni hefyd yn rhwystro pobl a fuasai jest yn galw mewn. Yn aml iawn, fy ymweliadau mwyaf cyson i â'r amgueddfa yng nghanol Caerdydd yw fy mod i jest yn bwrw mewn—rwy'n crwydro canol y ddinas a dwi'n meddwl, 'Af i lan i'r amgueddfa am hanner awr', ac rwyf i jest yn galw mewn ac yn mynd i weld rhywbeth ac wedyn yn cerdded i ffwrdd. Rwy'n mynd â fy mhlentyn i mewn ambell i waith os mae'n bwrw glaw ac rŷn ni jest yn crwydro o gwmpas, a stwff.

So, mae yna ddwy garfan fynna, onid oes—mae yna ymwelwyr mwy casual, sydd ddim yn dod i Gaerdydd er mwyn mynd i'r amgueddfa ond sydd jest yn taro mewn, ac wedyn mae yna rywfaint—ac mae hwn, rwy'n credu, yn fwy pwysig, fel mae'n digwydd—o'r gymuned a fuasai ddim yn mynd mewn i'r amgueddfa oherwydd y gost o wneud hynny. Dŷn ni, fel sefydliadau cyhoeddus, yn rhwystro rhan o'n cymdeithas ni rhag gweld beth sydd ar gael yn yr amgueddfa. A dyna beth dŷn ni'n sôn amdano—ie?

I think that many of us are trying to seek different ways of asking the same question here. What we're talking about here when we talk about charging is stopping people from seeing exhibitions, or visiting one of these institutions. I'm concerned that we're going to prevent part of the community from entering one of the institutions that we're talking about here. We're also preventing people who would just be stopping by. Very often, my more frequent visits to the museum in Cardiff are when I just tend to call in—I'm wandering around the city centre and I think, 'Well, I'll go and see an exhibition in the museum and spend half an hour or so there', and I'll just call in, see something and then I'll leave. I take my child in sometimes when it's raining and we're just wandering around.

So, there are two cohorts there—there are those casual visitors, who don't come to Cardiff to go to the museum but just happen to call by, and then there is—and I think this is more important—a part of the community who wouldn't go into the museum because of the cost of doing that. And we, as public institutions, are preventing a part of our society from seeing what is available in our museums. That's what we're talking about here, isn't it?

Os gallaf i ddod i mewn, byddai hynny yn gonsérn i ni yn y llyfrgell genedlaethol, yn sicr—

If I could come in first, that certainly would be a concern for us at the national library, without a doubt—

Ydych chi'n—? Sori. Doeddech chi ddim yn codi tâl ar gyfer tocyn darllen pan oeddwn i yno; dŷch chi'n dal ddim yn ei wneud e.

Do you—? Sorry. You didn't charge for a reading ticket when I was there; you still don't do that.

Cywir.

That's absolutely right.

Lleihau'r rhwystrau a gwneud y lle yn fwy croesawgar ac agored—. Dwi'n falch iawn eich bod chi wedi mynychu yn ystod y cyfnod hynny, ac rŷn ni'n dal yn falch o weld myfyrwyr yn defnyddio'r llyfrgell. Mae'r llyfrgell, medden nhw wrthyf i, wedi troi i mewn i un o'r llefydd Instagrammable yma nawr, oherwydd mae'n ofod hyfryd—

What we need to do is to reduce barriers and to make the place a more welcoming and open place. I'm delighted that you visited us when you were a student, and we're still pleased to see students making use of the library. The library, they tell me, apparently has turned into somewhere that is Instagrammable now, because it's—

Ddim i fi. Dwi ddim yn un o'r genhedlaeth Instagram, yn ffodus. [Chwerthin.]

Not for me. I'm not from the Instagram generation, fortunately. [Laughter.]

Dwi ddim ond yn dweud beth dwi wedi'i glywed. [Chwerthin.] Ac mae hynny'n bwysig, a dŷn ni wedi gwneud hynny'n fwriadol. Dŷn ni wedi gwneud gwelliannau yn yr adeilad i uwchraddio oriel Gregynog, lle mae'r arddangosfa nawr, dros yr haf. Rŷn ni wedi troi rhan o'r adeilad i mewn i ardal ar gyfer teuluoedd a gwneud hynny'n fwy croesawgar, ac felly mae buggies a sŵn a phlant drwy'r lle. Lle cynt byddai pobl wedi mynd, 'Sh', nawr mae'n fendigedig, achos mae'r lle yn teimlo'n fwy croesawgar ar sawl lefel.

Ac mae hynny wedi bod—mae'n rhaid inni gydnabod—yn ganlyniad i ymdrech a buddsoddiad. Mae peth ohono fe wedi cael ei arwain gan yr adolygiad teilwredig o'r llyfrgell, a oedd yn dweud bod eisiau inni fod yn fwy agored a chroesawgar. Mae wedi golygu buddsoddiad mewn tîm o bobl sydd yn arbenigo yn y gwaith hynny o ran denu i adeilad, ond hefyd denu drwy sylw yn y cyfryngau cymdeithasol, ac mae'n presenoldeb ni yn y cyfryngau cymdeithasol wedi ffrwydro dros y blynyddoedd diwethaf yma i fod yn llawer gwell o ran tôn a llais ac adrodd straeon a manteisio ar gyfleoedd. Er enghraifft, pan mae Taylor Swift yn sôn am Dylan Thomas, rŷn ni'n defnyddio hynny ac yn mynd ar y cyfryngau cymdeithasol—

I'm only telling you what I've heard. [Laughter.] And that's important, of course, and we've done that very deliberately. We have made improvements to the building to upgrade the Gregynog gallery, where the exhibition is in place now, over the summer months. We've turned part of the building into a family area and that's more welcoming, and therefore buggies and noise and children fill the place. Where in the past people would have gone, 'Sh, be quiet', now it's wonderful to see, because it does feel a more welcoming place on a number of different levels.

And we do have to recognise that that's been the result of effort and investment. Some of it was led by the tailored review of the library, which stated that we needed to be more open and welcoming. It's meant investment in a team of people who specialise in that work in attracting people to a building, but also attracting people through social media output, and our social media profile has exploded over recent years and it is far better in terms of the tone, the voice and the storytelling and taking advantage of opportunities. For example, when Taylor Swift talks about Dylan Thomas, we use that and go on social media—

13:20

Roeddwn i'n gweld ar Twitter.

Yes, I saw that on Twitter. 

Ac roedden ni'n dweud, 'Oeddech chi'n sylweddoli ein casgliadau gwych ni o waith Dylan Thomas yn y llyfrgell?' Ac felly, mae'n bwysig bod yn ymatebol yn y ffordd yna, a dyna rŷn ni wedi ei wneud. Ac mae wedi bod yn strategaeth fwriadol. 

And we said, 'Well, do you know about our collections of Dylan Thomas's works at the library?' So, being responsive in that way is important, and that's what we've done. And it's been a very deliberate strategy in that regard. 

Yn bendant, mae Amgueddfa Cymru yn cytuno. Byddem ni ddim yn moyn bod unrhywbeth yn gwahardd unrhyw un o'r casgliad, sydd yn perthyn i bawb, yn bendant. Ac felly, mae hwnna'n mynd yn ôl i'r pwynt o bwyso a mesur beth sydd yn iawn er mwyn sicrhau hynny. Rŷn ni hefyd yn ffyddiog ein bod ni'n gwneud llwyth o waith er mwyn sicrhau ein bod ni yn torri lawr unrhyw barriers, nid yn unig i feddwl bod mwy o bobl yn gallu dod i'r amgueddfa, ond, yn bwysicach fyth, mae'n rhan o'n dyhead ni i fod yn fwy amlwg mewn cymunedau. Ac rŷn ni'n gwneud gwaith dwys gyda chymunedau er mwyn sicrhau eu bod nhw'n gweld eu hunain yn y casgliad, fod y casgliad yn dod atyn nhw, eu bod nhw'n perthyn, ac yn profi'r casgliad ar stepen drws, a dim jest wrth ddod i mewn. Felly, mae hwnna'n bendant yn un o'r ystyriaethau sydd gyda ni, os ydyn ni'n dewis 'charge-io' am unrhyw beth, boed yn ddigwyddiad, boed yn arddangosfa—bod yna wastad ddewis.

So, er enghraifft, gyda rhai o'r arddangosfeydd rŷn ni wedi dewis codi tâl amdanyn nhw, mae yna ddigwyddiadau efallai tu hwnt i'r rhaglen sydd yn galluogi cymunedau i ddod yn rhad ac am ddim, mae yna concessions, mae yna waith sy'n cael ei wneud er mwyn dod â phobl yn rhan o greu'r arddangosfa hynny. Felly, dyw e ddim yn un peth ar ben ei hunan, mae'n llwyth o bethau. Ac mae llawer o'r arian sydd yn dod i'r amgueddfa yn dod o trusts and foundations, ac mae, yn bendant, yn un o'n ffyrdd incwm mwyaf ar ôl y Llywodraeth, mewn cydnabyddiaeth o'r gwaith rŷn ni'n ei wneud er mwyn torri lawr barriers, a sicrhau ein bod ni'n cydweithio gyda chymunedau ac ar gael i bawb. 

Well, certainly, Amgueddfa Cymru agrees. We wouldn't want anything to stop anyone from accessing that collection, that is, after all, for everyone, certainly. So, that goes back to the point of weighing up what is right to ensure that we achieve that. We are also confident that we're doing a great deal of work to ensure that we break down any barriers, not just to think that more people can come to the museum, but, more importantly, part of our aspiration is to be more prominent in communities. And we're doing an intensive job of work with communities to ensure that they see themselves in the collection, that the collection comes to them, that they take ownership and experience the collection on their doorstep, and not just by coming in to the museum building itself. So, that's certainly one of the considerations that we have, if we choose to charge for anything, be it an event, be it an exhibition—that there is always an option or a choice. 

So, for example, with some of the exhibitions that we have decided to charge for, there are events beyond the programme, perhaps, that can enable communities to come free of charge, there are concessions, there is work that is being done to bring people in to being a part of the exhibition. So, it's not just one thing, it's a whole host of considerations. And a lot of the funding that comes to the museum comes from trusts and foundations, and it's certainly one of our largest income streams after the Government, in acknowledgement of the work that we do to break down barriers, to ensure that we collaborate with communities and to ensure that the collection is available to everyone.

A gaf i ymestyn y cwestiwn? Diolch am hynny, gyda llaw. A gaf i fynd tu hwnt i beth dŷn ni'n trafod, efallai, ond dŷch chi wedi 'hint-io' ato fe yn eich ateb, Nia? Mae'n bwysig gweld arddangosfa neu gasgliadau yn eu cyd-destun, onid ydy? Rwy'n cofio bod yn Llanberis llynedd, ac roeddwn i rili wedi mwynhau'r bore gawson ni yn Llanberis, yn fwy nag oeddwn i'n ei ddisgwyl, os ydw i yn hollol onest gyda chi. Ac fe welais i bethau mewn cyd-destun doeddwn i ddim yn disgwyl gweld. Roeddwn i yn rili, rili impressed gyda Llanberis. A dwi'n edrych ymlaen at y gwaith dŷch chi yn mynd i wneud yna. Roeddwn i'n meddwl ei fod yn lle hynod sbesial, fel mae'n digwydd. Ac mae yna rywbeth sbesial amboutu cerdded mewn i'r amgueddfa yng Nghaerdydd. 

Ond hefyd, roeddwn i'n edrych ar y casgliadau y bore yma amboutu'r Cymoedd a phethau, ac mae yna rywbeth eithaf pwysig hefyd amboutu mynd â'r Cymoedd i'r Cymoedd. Rŷn ni'n sôn amboutu enghraifft y Cymoedd ar hyn o bryd. Ac roedd rhywfaint o beth roeddwn yn ei weld y bore ma yn taro nodyn gyda fi, fel rhywun sy'n dod o'r Cymoedd, wrth gwrs, a hefyd rhywfaint o'r lluniau welon ni o Ferthyr ac amboutu'r streic, wrth gwrs—. So, sut gall yr amgueddfa weithio yn well gyda chymunedau lleol i hybu ac i alluogi cymunedau lleol i fod yn rhan o waith yr amgueddfa? Achos mae gyda ni amgueddfeydd ym Mlaenau Gwent, y gwaith dur yng Nglyn Ebwy, bywyd y dref yn Nhredegar neu yn Abertyleri, ond, wrth gwrs, mae gan yr amgueddfa gasgliadau. Mae gyda chi yn y llyfrgell gen hefyd gasgliadau sy'n perthyn i'r cymunedau yma. A dwi jest ddim yn siŵr sut ydym ni'n cydweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod yr holl gyfoeth sydd gyda ni ar gael i bobl leol hefyd. Dwi'n gwybod ei fod yn mynd off y pwnc rhywfaint, ond roeddech chi wedi rhoi hint i fi, so dwi wedi cymryd mantais o hynny. 

May I extend the question? Thank you for that, by the way. May I just extend the question and go beyond what we're discussing, perhaps, but you have hinted at it in your earlier answer, Nia? It's important that we see exhibitions or collections in their context, isn't it? I remember being in Llanberis last year, and I really enjoyed the morning we had there, much more than I'd expected, if I'm entirely honest with you. And I saw things in context that I hadn't expected to se, and I was really impressed with Llanberis. And I look forward to seeing the work that you'll be doing there. I thought it was a very special place indeed. And there is something special about walking into the museum in Cardiff too. 

But also, I was looking at the collections this morning around the Valleys, and there is something important too about taking the Valleys to the Valleys. I'm just taking the example of the Valleys here. But part of what I saw this morning struck a chord with me, as one who is from the Valleys, of course, and some of the pictures we saw of Merthyr and the strike and so on—. So, how can the museum work more effectively with local communities to promote and to enable those local communities to be involved with the work of the museum? Because we have museums in Blaenau Gwent, we have the steelworks in Ebbw Vale, the life of the town in Tredegar or Abertillery, but, of course, the museum has collections, as does the national library. You have collections that belong to these communities. And I'm just not sure how we can work together to ensure that the wealth of material that we hold is available to people locally too. I know it's off-topic slightly, but you had hinted at it, so I've taken advantage of that.  

Wel, yn bendant, byddwn i'n hoffi rhannu'r llwyth o waith sy'n cael ei wneud ar y pwynt hwnnw. 

Well, certainly, I'd like to share the wealth and whole host of work that has been done on that.

Wel, efallai y byddai hi'n syniad inni wneud hynny. 

Well, perhaps, it would be an idea to do that. 

Mae'r enghraifft rŷch chi wedi ei rhoi bore yma o'r Valleys yn un dda—llwyth o waith dwys dros gyfnod hir iawn mewn cymunedau, er mwyn sicrhau bod pobl yn gweld eu hunain yn yr amgueddfa, yn y casgliad, y stori o'r casgliad. Nid fi yw'r arbenigwr, a hefyd, efallai, nid dyma'r lle, ond byddwn i'n hoffi rhannu mwy gyda chi, achos, yn bendant, heb os, mae lot o'r incwm sy'n dod mewn i'r amgueddfa—yn bendant o'r loteri, a hefyd o'r trusts and foundations, a hefyd Llywodraeth Cymru—yn seiliedig ar yr arbenigedd a'r gwaith yna sydd yn mynd nôl am ddegawdau ac yn cael ei gydnabod gan gymunedau fel gwaith da.

The example that you've given this morning of the Valleys is a very good one. A whole host of intensive work has been done over a long period of time in communities, to ensure that people do see themselves reflected in the museum, in the collection, in the stories from the collection. I am not the expert, and perhaps now isn't the time or the place to discuss this, but I'd like to share more about this with you, because, certainly, without a doubt, a great deal of the income that comes in to the museum—certainly from the lottery, and from the trusts and foundations, and also the Welsh Government—is based on the expertise and that work that extends back over decades and is acknowledged by communities as good work.

13:25

Diolch. Before we move on, Mark, you said earlier that you wanted to share with us some thoughts on the effect of all this on the diversity of people going to see exhibitions. So, it would be great to hear your thoughts on that.

Thank you very much. The conversation has broadened a little and I'd like to make one more general point, which is that, sociologically, the primary predictor of museum visiting isn't income, and charging isn't the most significant barrier. The greatest predictor of museum visiting is the prior level of education. People with poor or no educational qualifications usually have had a bad experience of school and of learning, they see museums as schooly places that are not for them. The kind of programmes that Nia has been talking about, in-depth work with communities over years, is what is takes to break down those barriers.

For example, if you did a big exhibition about something that was really important to a particular neighbourhood community that was traditional working class or poor, or for, say, a south Asian community, their history of moving and living in the area, people will come once, they'll find their way in, they'll overcome the threshold fear, they'll get through, but they won't come again unless they know that they are really welcome in the museum.

For people who are educated, for people who've been brought to museums as children by their parents and by school—although school visiting is not as important as family visiting in predicting adult visiting—it's very hard for us to imagine how daunting a museum can be. We see the impressive building in Cardiff; it looks like a bank or a palace, and it's about getting across that threshold for people who may have literacy difficulties, people who would be afraid of being embarrassed in front of their children if their children asked them a question that they can't answer, or they're afraid that their children will misbehave.

Some of the research we did in Glasgow—. Maybe you've heard of the Burrell Collection, a very big collection of decorative arts in a park that's just at the edge of the city, with loads of beautiful objects. When we asked local people why they didn't go, they said it was too expensive to get in, but it has never charged. It was the sense that it was such a posh place that they wouldn't be welcome. Those psychosocial barriers are much more important, I think, than charging for a particular exhibition—so, within a general strategy, that it tries to address those psychosocial barriers over a long period of time.

You may charge for some exhibitions, or you may not, but the overall engagement and diversity strategy is much more important, and that's a generational thing. If you want the children being brought to the museum now to bring their grandchildren in 40 years' time, that's the kind of timescale you have to plan for, and you have to have the freedom to invest money in that kind of long-term thinking, rather than, 'We might get some extra free cash by charging for that exhibition'.

That's useful. Thank you very much, Mark. Lisa, I think you want to come in as well.

Yes, thank you, just to follow up on the diversity of audiences. We did an earlier research report around 2016 or 2017 that did find, perhaps counterintuitively, that actually charging and free-entry museums did have similar social mixes in their audience patterns. It didn't seem to make that much difference to the diversity, certainly from a socioeconomic background point on view, whether a museum charged or not. We didn't quite replicate that finding in the more recent report. Some of the museums that had moved to charging did report, actually, a reduction in diversity, so perhaps there's a little bit of a change there in the most recent times.

Our key message around charging would be that each organisation needs to think about it very carefully and make the decisions that are based on what they want to do, what they are looking for on the financial basis, what they are trying to do with audiences and for audiences, and for communities, and make those decisions based on all of that. You can't just go, 'Well, one size fits all, here's a charging approach', and expect it to work. There are ways to target and to support the costs for audiences that you really want to bring in to the museum, or to a particular exhibition, which are, again, not one size fits all, but saying, 'Right, who do we want to come? Who do we want to be able to come?', and how can we make that easier for them, based on what they tell us. It's very much about listening to the audience and understanding what is going to be able to bring them in, and then setting the admissions strategy, in particular around concessions, free tickets or being able to enter freely to something that is otherwise chargeable, based on that very clear knowledge of the audience and what you're trying to achieve.

13:30

Thank you very much for that, Lisa. We're going to move on now to Laura's questions. I'm very aware that we have just under a quarter of an hour left. If we were to run over by a few minutes after that, would that be all right with all the witnesses, because I want to make sure that Laura has as much as time as possible? Okay. Diolch yn fawr. Thank you. Laura, over to you.

Thank you, Chair. If I may, Chair, I'll just follow on from what has just been said. I accept the fact that you've all said that you work on a premise of a mixed model of self-generating income, but how do you, following on from what's just been said, balance that desire to generate income from temporary exhibitions with that desire to increase the diversity of audiences, please?

Gaf i ddechrau? Mae e'n bwyslais enfawr nawr yn y llyfrgell genedlaethol i hybu amrywedd—mae e'n hollbwysig. Dwi'n adlewyrchu ar gyfraniad Mark ynglŷn â'r pwysigrwydd—a Nia hefyd—lle mae'n rhaid buddsoddi dros genedlaethau, dros gyfnodau estynedig o amser, i ddatblygu'r perthnasau hynny gyda chymunedau, yn enwedig yn achos y llyfrgell genedlaethol, oherwydd rŷn ni mewn un safle, ac mae'r angen felly i ni fynd allan yn fwy acíwt nag yw e mewn cyd-destunau eraill lle mae mwy nag un safle mewn gwahanol rannau o'r wlad. Rŷn ni'n gwneud hynny'n fwriadol iawn drwy'r gwasanaeth addysg a drwy'r dulliau gwahanol ddulliau sydd gyda ni o ymgysylltu.

Rŷn ni wedi bod yn manteisio ar ffynonellau arian sydd yn cefnogi'r gwaith hwnnw, a dyna'r ffordd rŷn ni'n gweithio. Ryn ni'n elusen gofrestredig, fel yr amgueddfa, ac yn gallu cael budd o ffynonellau'r Llywodraeth i gefnogi'r gwaith yma. Felly, mae prosiect Cymunedau Cymru, sydd wedi deillio o'r strategaeth gwrth-hiliaeth, wedi'n galluogi ni i fynd allan a datblygu 10 prosiect gyda chymunedau o gefndiroedd lleiafrifol ym mhob rhan o Gymru. Ac mae hynny wedi talu ar ei ganfed, nid yn unig yn y ffordd rŷn ni'n cael y profiadau o elwa o ddeialog gyda'r cymunedau hynny, ond rŷn ni wedi dod i mewn i berthynas gyda phobl a chymunedau sydd bellach, diolch i'r nawdd hwnnw, wedi gallu dod i'r llyfrgell genedlaethol ar ymweliad, ac, mewn ffordd, cyfannu'r cylch hwnnw wedyn. Rŷn ni'n mynd allan ac rŷn ni'n gallu denu i'r adeilad, i bobl gael profi'r holl bethau eraill sydd gan y llyfrgell i gynnig iddyn nhw.

Felly, mae e'n bwysig ein bod ni'n gwneud hwnna, ond mae'n rhaid inni roi'r pwyslais dyledus ar fynd allan a chreu'r achosion, datblygu'r prosiectau a defnyddio cymedrolwyr. Hynny yw, ennill ymddiriedaeth y cymunedau hynny a grwpiau sydd yn cynrychioli'r cymunedau hynny, a pheidio glanio ac wedyn diflannu unwaith eto. Dydy hynny ddim yn gadael gwaddol fel y dylid ei wneud. Felly mae'n cymryd amser, ac mae'n rhaid adeiladu dros gyfnod amser.

Could I start? There is a huge emphasis within the national library now to promote diversity—it's crucial. I reflect upon the contribution Mark made on the importance of this—and Nia made similar comments too—and we need to invest over generations, over extended to periods of time, to develop those relationships with communities, particularly in the case of the national library, because we are on a single site, and the need therefore for us to get out there is more acute than it is in other contexts where you have more than one site in different parts of the country. We do that very deliberately through our education service and through the different methods we have of engaging with the public.

We have been taking advantage of funding sources that support that work, and that's how we work. We're a registered charity, as is the museum, and we can benefit from Government funding to support this work too. So, the Communities of Wales project, which emerged from the anti-racism work, enabled us to get out there and to develop 10 projects with communities from minority ethnic backgrounds in all parts of Wales. And that has truly paid off, not only in terms of the way that we benefit from dialogue with those communities, but we have also created relationships with people and communities that now, thanks to that that funding, have been able to come to the national library on a visit, and, in a way, they've completed that circle. We go out there, but we can also attract them to the building, so that people can experience everything else that the library has to offer to them.

So, it is important that we do that, but we must place a proper emphasis on getting out there and developing those projects and using mediators. We need to get the trust of those communities and the groups representing those communities, and not just land there and disappear once again. That doesn't leave a legacy of the kind that should be left. It does take time, and you have to build over a period of time. 

13:35

It's about choice and listening. So, whenever we're considering charging for anything, yes, we'll think about it in the round, but we'll take on board the experience of working with communities on particular projects to apply to our income generation. For example, in our philanthropic work we make sure that there are schemes and capabilities for people to be able to give in any way that they can. Visitor donations are just as important to us as major donors, it's just as important to us as legacies. Where we invest our time and effort, absolutely, is where we have the greatest return, because sadly we can't invest in all of it, but it is all important and there's plenty of choice for people to give in the way that they can or want to give.

And equally, on the commercial side of things, we give people a choice and we listen to the experience of colleagues who've worked deeply with communities, and in particular with Amgueddfa Cymru producers, who are a group of young people who are paid by Amgueddfa Cymru, over 100 of them, experienced through their lived experience to work as activists in the museum to help us to think about our policies, our programmes, et cetera.

The Vulcan Hotel that's just recently opened at St Fagans is a good example, where it's part of the collection, and we are charging for people to be able to buy a pint if they want to—that's alcoholic or non-alcoholic—but equally, you can walk around and enjoy the space and there's no pressure to have to buy at all. As well, you can book in advance, you can hire the space, so there's a choice of engagement and listening and learning from that, so that we make sure that we break down barriers. So, it's not about an 'either/or', it's an 'and', and it's also multilayered, that we take the experiences of the deeper work to ensure that we can give options for diversity at all times.

Thank you. It's clear from what you've all said that education outreach and creating that awareness is vitally important to get people through the doors. You've said that previous exhibitions in the museum have used the variable charging scheme, so basically donations—you can give what you want—but do you actually charge different prices for different people? Is there a difference there? Have you ever done that?

We certainly have concessions. An example might be that we've recently joined the Hynt scheme, which is, of course, as I'm sure the committee know, a Wales-wide access scheme, and we're looking forward to launching that. But it's quite common for us to offer concessions to various groups, and that will depend on the product and the item. For example, a few years ago there was a particular emphasis—. I can't remember which exhibition we had, but there was a charge for it, and we made it quite clear that there was a welcome and a free access to any refugee at the time. So, there are various groups that we sometimes target, either because of the deep partnership work that we have with those communities or the relevance of that for a particular exhibition, perhaps—if there is a charge at all.

Thank you very much. I think it was at the beginning that Rhodri from the national library said that people can now donate via contactless payment. I'm just wondering what difference that has made, because I know, when it comes to Conservative Party things, it has made it much easier for people to give us stuff. So, how does that make a difference? Because you make it easy for people to give.

Yn sicr, mae'n hwyluso rhoddion. Rŷn ni newydd gyflwyno'r blychau rhoddion digyswllt yn y llyfrgell, yn llythrennol 10 diwrnod yn ôl, dwi'n credu, erbyn hyn. Dwi'n credu bod yr amgueddfa wedi bod â mwy o brofiad, ac felly un o'r pethau, un o'r meysydd hynny lle rŷn ni'n rhannu gwybodaeth, rhannu arfer da, rhannu syniadau, yw'r maes codi arian, a'ch dylanwad chi sydd wedi ein helpu ni i sylweddoli'r angen. Felly, mae'n rhy gynnar i ddweud ar hyn o bryd, ond y dystiolaeth anecdotaidd rŷn ni wedi'i gweld yw bod pobl wedi mynd at y peiriannau rhoddion digyswllt yn eithaf cyson yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, a dwi'n gobeithio gweld canlyniad hynny dros y tri mis sydd ar ôl o'r arddangosfa.

Certainly, it does facilitate the process of making donations. We've just introduced the contactless donation boxes in the library, literally 10 days ago, I think it was now. I believe that the museum has more experience of this, so one of those areas where we share information and share good practice and share ideas is this field of fundraising, and I think it's your influence that has helped us to realise the need for that. So, it's too early to say at the moment, but the anecdotal evidence that we've received and seen is that people have gone to those contactless donation machines quite regularly over the past 10 days, and we hope to see the result of that over the remaining three months of the exhibition. 

Fe wnaethon ni fuddsoddi ychydig o flynyddoedd yn ôl mewn tap to donate ar draws y saith amgueddfa a hefyd y ganolfan gasgliadau. Ac yn bendant, rŷn ni wedi gweld twf yn yr incwm hwnnw, ac yn cydnabod bod hwnna'n un o'n blaenoriaethau ni o ran sicrhau mwy o dwf yn y dyfodol. Felly, fel mae Rhodri yn ei ddweud, rŷn ni'n rhannu'r gwybodaeth hwnnw. Ar eich pwynt chi, mae'n ei gwneud hi'n haws, ond mae'n bwysig hefyd sicrhau dydyn ni ddim yn creu unrhyw barrier, a'n bod ni ddim yn derbyn tap to donate yn unig, ei bod hefyd yn bosib drwy'r amser i roi gyda cash hefyd.  

Jest pwynt arall ar ddysgu o'n gilydd: rŷn ni wedi dysgu o'r llyfrgell y fantais o fuddsoddi a rhoi amser ac arian i mewn i gynnal donations trwy legacies. Yn anffodus, fyddwn ni ddim yn gweld hwnna efallai yn ein hamser ni, ond mae rhoi'r amser i mewn i legacies yn bwysig, gwneud e'n hawdd i bobl nawr i wneud hynny, ac rŷn ni wedi dysgu hynny o'r llyfrgell.

We invested a few years ago in tap-to-donate across the seven museum sites and in the collection centre, too. And certainly, we have seen a growth in that income, and we recognise that that is one of our priorities in terms of ensuring greater growth for the future. So, as Rhodri said, we share that information. And on your point, it makes it easier, but it's also important to ensure that we don't put up any barriers, that we don't only accept donations through 'tap to donate', but that it's also possible to make cash donations too.

Just one point on learning from each other: we've learnt from the library the benefit of investing time and money into legacy donations. Unfortunately, we won't see that in our lifetime, perhaps, but putting that time into legacies is important, making it easier for people to do that, and we've learnt that from the library, certainly.

13:40

Thank you, and, Chair, if I can move on to the impact of charging on visitor experiences, do you believe that the negative impact outweighs the positive impact of charging for exhibitions or visitor experiences of any kind in your places, or do you believe that charging can be used as a way to subsidise provision of a broader range of exhibitions, or perhaps, potentially, even attract new audiences in? Thank you. 

Well, if I can start with the previous question, as it were, I feel I may have given the impression that, when I was head of Glasgow Museums, I was reluctant to charge, and, actually, the ethical principle was very simple: we didn't charge for access to the collections the people already owned. So, anything else could be charged for. But there was a lot of naive thinking about what money could be made. Perhaps the best example was in the shops. When I started working there first, the shops were described as profitable, but, actually, they weren't taking staff salaries into account, and it took six or seven years to get the shops to be efficient and effective enough to make a profit including the staff salaries, and the same was actually true in the cafe—so, a very old-fashioned local government view of cash. 

But, in terms of your second question on the visitor experience, there's a lot of different kinds of temporary exhibitions. So, one of the most basic kinds are touring exhibitions where visitors can see things that the museum doesn't have. So, you bring in something from— . I suppose the emperor's warriors, or something like that, is the classic example. You can see something that you would never otherwise see. Investment in temporary exhibitions often means that the experience is more intense, because there's a narrative and you may have more money for technology and for design. But, if you haven't got the wider access programme, what they do is that they give a service to the best educated, best-off people, people who are already very well included, are superserved. 

Again, being very pragmatic, I would sometimes have justified that because the income would cross-subsidise, as you said, other activities or other exhibitions. But you have to be really aware of being naive about how the money works in all of these situations, and what compromises or what trade-offs you're looking to achieve. So, it's all about transparent accounting and being very clear about what the decisions you're making imply for giving an extra benefit to your most regular visitors, versus trying to include the most excluded audiences, who are much more difficult to include. It's much easier to get regular visitors to come back than to get new visitors to come.   

I know, I'm just waiting for—. It'll be that the microphone will be muted. It's fine.

Sorry, messing with my muting. Yes, so, I think we are quite bullish about charging, actually, at AIM, and we don't think it's necessarily a negative on the visitor experience at all, and it can very much be positive. I'm speaking more generally about admissions charging, rather than specifically to temporary exhibitions, because that's what our research and most of what we have done is about. But a lot of it is around the museum being confident in their value and in their charging. We would say to a museum that is coming to it with the approach of, 'Oh, we hate that we have to do this, and it's going to be horrible for the visitor experience'—don't do it, find another way, because that is going to come over to the visitor, and that is going to reflect in the visitor experience. But if you go into it with the mindset that, 'This is going to contribute to what we do and how we do it'—. Particularly, communication is incredibly important, both around the staff, so the people front of house, people on the ticket desk, can explain, 'This is what you're paying for, this is why we charge, this is what you're getting for it', but also that communication to the visitors, and being able to show how that income contributes to the museum. But a number of our charging museums have also found it can be motivational for staff for them to know, 'Our visitors really value our museum, they've paid money, they've reached into their pockets to be here, so we've got to give them a great day out.' Museums can use it as a driver to raise standards and to provide a great visitor experience by using that money really well. But it's got to be a mindset that goes through the whole museum.

13:45

Thank you. One argument may be that charging for access to temporary exhibitions goes against that spirit of free entry, so I'd like your thoughts on that. But have you had any—? Have any of you experienced any really negative feedback on charging for anything? Thank you.

Only where we were showing our collections that the city owned. So, for example, in the impressionism exhibition, we showed, I think, six or eight of our own paintings in the context of major loans from France and America, but some people objected to paying because our own works were in there. But, otherwise, the main resistance would have been about the amount of the charging; people would say, 'That's too expensive.' But, for the really successful exhibitions, about local artists or a local subject, where they caught the imagination, there was no resistance either to paying or to the price point. So, again, it's that magic judgment of getting the right topic at the right time and getting the right message, and people are willing to pay.

And my final question: how are audiences involved in the production of temporary exhibitions?

That varies hugely from museum to museum. Maybe the national museum—. Rather than me telling you my experience, the Welsh experience might be more relevant.

Rhodri neu Nia, ydych chi eisiau dod i mewn gyda meddyliau olaf?

Rhodri or Nia, do you want come in with final thoughts?

O'n rhan ni, efallai mai'r ffordd orau i jest roi esiampl fach i'r pwyllgor yw rhoi'r esiampl o beth sy'n digwydd yng Nghaerdydd reit nawr. Mae gyda ni 'The Valleys' exhibition, sydd wedi agor. Mae e'n rhad ac am ddim. Mae ystod eang iawn o gasgliad Amgueddfa Cymru, ac felly casgliad pobl Cymru, yn yr arddangosfa honno, ac mae yna ran gyffrous iawn sydd hefyd wedi cael ei chreu, 'co-curato', curadu gan y gymuned, yn bennaf o Benrhiwceiber. Ac mae hwnna'n fodel rŷn ni wedi ei wneud ar draws llawer iawn o'n gwaith ni.

Mae esiampl arall yn Sain Ffagan ar hyn o bryd, trwy brosiect Perspective(s), sy'n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Felly, mae hwnna'n esiampl sy'n digwydd, lle rŷn ni'n gweithio gyda chymunedau, grwpiau o bobl. Rŷn ni hefyd yn gofyn i bobl rannu ac ymroi i'r casgliad. A hefyd, ar ddiwedd arddangosfeydd, neu unrhyw brosiect, yn aml, yn Amgueddfa Cymru, mae'n rhan annatod o'r ffordd rŷn ni'n gweithio ein bod ni'n rhoi cyfle i bobl ymateb i beth maen nhw wedi ei weld. Ac wrth gwrs, mae honna'n ffordd fyw iawn o adio at y dehongliad sy'n digwydd. Felly, mae pobl yn gadael eu meddylfryd nhw, neu'n gadael rhyw atgofion, sydd, yn ei hunan—. Mae'r storïau hynny'n rhan o'r casgliad, felly mae hi'n ffordd fyw iawn o ddigwydd. Ac unwaith eto, mae honna yn un ffordd sydd yn cael ei chydnabod trwy'r arian sydd yn cael ei roi, yn bennaf, o'r loteri, trusts a foundations a Llywodraeth Cymru—fod y ffordd yna o weithio yn dangos ei fod e'n ddwys, yn dangos ei fod e'n meaningful hefyd.

From our point of view, perhaps the best way to just give an example to the committee is to give the example of what is happening in Cardiff right now. We have 'The Valleys' exhibition, which has now opened. It is free of charge. A wide range of the Amgueddfa Cymru collection, and, therefore, the collection of the people of Wales, is part of that exhibition, and there's also an exciting section that's been created, co-curated, by the community, mainly from Penrhiwceiber. And that's a model that we have adopted across a great deal of our work.

There's another example in St Fagans, through the Perspective(s) project, which is supported by the Welsh Government. So, that's an example where we work with communities, groups of people. We also ask people to share and contribute to the collection. And also, at the end of exhibitions, or any project, often, at Amgueddfa Cymru, an integral part of the work that we do is that we provide an opportunity for people to respond to what they've seen. And of course, that's a very live way of adding to the interpretation that happens. So, people will leave their thoughts, or their memories, which are, in themselves—. Those stories then become a part of the collection too, so it's a very live way of responding. And again, that is one way that is recognised through the funding that is provided, mainly, by the lottery, the trusts and foundations and the Welsh Government—that that way of working demonstrates that we are working hard and in a meaningful way on this.

13:50

Dwi'n credu, o ran y llyfrgell, rŷn ni'n datblygu ffrwd o waith; rŷn ni wedi disgrifio'r 10 prosiect Cymunedau Cymru. Felly, dwy esiampl sydyn iawn. Ysgol Monkton yn sir Benfro, lle mae 40 y cant o ddisgyblion yr ysgol yn dod o gefndir Sipsiwn a Theithwyr, ac felly roedd mynd yno, siarad gyda'r disgyblion am y profiadau hynny o ran eu cefndir nhw, ac archwilio'r draddodiad stori o safbwynt cymuned Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru, sydd wedi dod drwy Abram Wood a theuluoedd felly, oedd wedi dod i Gymru yn y ddeunawfed ganrif—hyn yn dod allan o gasgliadau y llyfrgell genedlaethol—ond priodi hynny, wedyn, gyda'r draddodiad adrodd chwedlau sydd yng Nghymru o gwmpas Twm Siôn Cati, y Mabinogi ac yn y blaen. A beth wnaeth yr ysgol wedyn oedd cynhyrchu animeiddiad o un o'r straeon hyn, ac mae hwnna wedi cael ei droi i mewn i becyn o adnoddau ar gyfer ysgolion. Ac mae hynny wedi digwydd ym mhob un o'r achosion. Felly, roedd ysgol Sgeti wedi gwneud darn o waith ar frwydr wrth-apartheid yn ystod taith rygbi De Affrica ym 1969, a chymryd ysbrydoliaeth o ymwneud Peter Hain â'r protestiadau hynny. Roedd Peter Hain wedi gadael archif ac wedi rhoi archif i'r llyfrgell genedlaethol—defnyddio'r deunydd yna, y deunydd gweledol iawn, y clipiau ffilm o'r archif ddarlledu. Felly, defnyddio rhywbeth eithaf aml-gyfryngol, y disgyblion yn dysgu amdano fe, ond yn cynhyrchu, wedyn, gyda nhw, adnodd addysgol sydd ar gael i ysgolion ledled y wlad. Felly, rŷn ni yn teimlo yn debyg iawn, fel sefydliadau, fod cyd-gynhyrchu gyda'n cymunedau yn hollbwysig.

From the library's perspective, we are developing a work stream; we've described the 10 Welsh Communities projects. I'll give you two examples. Monkton Priory community primary school in Pembrokeshire, where 40 per cent of the pupils are from Gypsy and Traveller backgrounds, and going there and speaking to the pupils about those experiences in terms of their backgrounds, and researching the traditions and stories from the perspective of their communities in Wales, which have come through Abram Wood and other families that came to Wales in the eighteenth century—all this emerged from the collection of the national library—but marrying that, then, with the storytelling tradition in Wales around Twm Siôn Cati, the Mabinogi and so on. And what the school then did was to produce a piece of animation about one of those stories, and that has been turned into a package of resources for schools. And that's happened in every case. So, we had Sketty school that did a piece of work on the anti-apartheid battle during the South African rugby tour in 1969, and they took inspiration from Peter Hain's involvement with those protests. Peter Hain had provided his archive to the national library, so we could use those materials, that very visual material, the film clips from the broadcast archive. So, it was multimedia, and the pupils learned from it, but then we co-produced with them a resource that's available to schools across the country. So, we do feel, very similar to the museum, that co-production with our communities is crucially important.

Diolch yn fawr iawn. Well, at this moment, I'm afraid that time has defeated us. There were so many more questions I think that a number of us wanted to ask. If it's all right, we will write to all of you with some further final questions that we didn't quite have time to reach.

Wel, diolch yn fawr iawn i'r pedwar ohonoch chi am roi'ch tystiolaeth. Bydd cofnod neu dransgript o'r hyn sydd wedi cael ei ddweud yn cael ei anfon atoch chi ichi wirio ei fod e'n gofnod teg, ond ar ran y pwyllgor—

Thank you very much to all four of you for giving your evidence. A transcript of the discussion this afternoon will be sent to you to check for accuracy, but on the committee's behalf—

—may I just thank you all very much, again, for your evidence? It's been really enriching and fascinating to hear the good and the more challenging experiences that you've had, and to learn from all of those.

Felly, diolch yn fawr iawn ichi i gyd. Diolch yn fawr iawn am eich amser.

So, thank you very much to all of you. Thank you for your time today.

Diolch am y cyfle.

Thank you for the opportunity.

Diolch. Diolch yn fawr iawn.

Thank you. Thank you very much.

3. Papur(au) i’w nodi
3. Papers(s) to note

Aelodau, fe wnawn ni symud yn syth ymlaen at bapurau i'w nodi. Ac felly, o dan eitem 3, dŷn ni'n edrych ar y papurau 3.1 hyd at 3.7. Ydyn ni'n fodlon nodi'r rheini? Iawn; ocê.

Members, we'll move straight on to papers to note. And under item 3, we're looking at papers 3.1 to 3.7. Are we content to note those papers? I see that Members are.

4. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn
4. Motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the remainder of this meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(ix).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Felly, rwy'n cynnig, o dan Reol Sefydlog 17.42, ein bod ni'n gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod. Ydyn ni'n fodlon i'w wneud? Ie; ocê. Fe wnawn ni aros i glywed ein bod ni'n breifat.

So, I propose, in accordance with Standing Order 17.42, that we resolve to exclude the public from the remainder of this meeting. Are we content to do so? I see that we are. We'll wait to hear that we're in private session.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 13:53.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 13:53.