Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Children, Young People and Education Committee

12/06/2024

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Buffy Williams Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Hefin David
Heledd Fychan
Tom Giffard

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Naomi Stocks Clerc
Clerk
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Sian Thomas Ymchwilydd
Researcher
Tom Lewis-White Ail Glerc
Second Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu’r pwyllgor yn y Senedd a thrwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:30.

The committee met in the Senedd and by video-conference.

The meeting began at 09:30.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

I would like to welcome Members to today's meeting of the Children, Young People and Education Committee. The public items of this meeting are being broadcast live on Senedd.tv. The Record of Proceedings will be published as usual. The meeting is bilingual and simultaneous translation from Welsh to English is available. Apologies have been received from Jack Sargeant MS and Gareth Davies MS. There are no substitutes. Are there any declarations of interest from Members? 

2. Papurau i'w nodi
2. Papers to note

I will now move on to item 2, which is papers to note. Full details of the papers are set out on the agenda and in the paper pack. Are Members content to note the papers together? Thank you.

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a'r cyfarfod cyfan ar 19 Mehefin, 27 Mehefin a 10 Gorffennaf
3. Motion under Standing Order 17.42(ix) to resolve to exclude the public from the remainder of this meeting and for the whole of the meeting on 19 June, 27 June and 10 July

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, a'r cyfarfod cyfan ar 19 Mehefin, 27 Mehefin a 10 Gorffennaf, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting, and the whole of the meeting on 19 June, 27 June and 10 July, in accordance with Standing Order 17.42(ix).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Moving on to item 3, I propose, in accordance with Standing Order 17.42(ix), that the committee resolves to meet in private for the remainder of this meeting and for the whole of the meetings on 19 June, 27 June and 10 July. Are Members content? We will now proceed in private.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:31.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 09:31.