Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee

06/12/2023

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Alun Davies
Carolyn Thomas
Delyth Jewell Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Hefin David
Llyr Gruffydd
Tom Giffard

Y rhai eraill a oedd yn bresennol

Others in Attendance

Dafydd Rhys Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales
Jane Richardson Amgueddfa Cymru
Museum Wales
Kate Eden Amgueddfa Cymru
Museum Wales
Maggie Russell Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales
Nia Williams Amgueddfa Cymru
Museum Wales
Rebecca Nelson Cyngor Celfyddydau Cymru
Arts Council of Wales

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Haidee James Ail Glerc
Second Clerk
Rhea James Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu’r pwyllgor yn y Senedd a thrwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:30.

The committee met in the Senedd and by video-conference.

The meeting began at 09:30.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Bore da. Hoffwn estyn croeso i chi i gyd i'r cyfarfod hwn o'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, Y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol. Fe wnaf ofyn yn gyntaf a oes gan unrhyw Aelodau fuddiannau i'w datgan. Na, dwi ddim yn gweld bod.

Good morning. I'd like to extend a warm welcome to this meeting of the Culture, Communications, Welsh Language, Sport and International Relations Committee. I'll ask first of all whether any Members have any declarations of interest to make. I see that there are none.

2. Craffu ar Gyngor Celfyddydau Cymru - tymor yr hydref 2023
2. Scrutiny of the Arts Council of Wales - Autumn 2023

Felly, fe wnawn ni symud yn syth ymlaen at ein sesiwn y bore yma i graffu ar Gyngor Celfyddydau Cymru. Fe wnaf ofyn i'r tystion gyflwyno eu hunain ar gyfer y record, ac fe wnaf fynd o'r dde i'r chwith—ac fe wnaf fynd at Maggie yn gyntaf.

So, we'll move straight on to our evidence session this morning, and this is scrutiny of the Arts Council of Wales. I'll ask witnesses to introduce themselves for the record, and I'll go from right to left. Maggie first.

Diolch, Delyth. Bore da. Maggie Russell, chair of the arts council.

Diolch yn fawr. Dafydd.

Thank you very much. Dafydd.

Dafydd Rhys, prif weithredwr y cyngor celfyddydau.

Dafydd Rhys, chief executive of the arts council.

Morning, everyone. I'm Rebecca Nelson. I'm the director of finance at the arts council. 

Diolch yn fawr iawn. Os yw'n ocê, fe awn ni yn syth i mewn i gwestiynau gyda chi. Grêt. Fe wnawn ni sôn yn gyntaf am yr adolygiad buddsoddi, ac rwyf i'n gwybod y bydd rhai pethau fyddwch chi ddim yn gallu mynd i mewn i fanylion amdanyn nhw pan fyddwn ni'n trafod y bore yma, ond o ran yr amrywiaeth o sefydliadau sydd wedi cael cyllid, ydych chi'n hapus ac yn fodlon gyda'r amrywiaeth sydd yna? Os oes yna broblemau, pa waith sydd ar y gweill i wella hynny, plis?

Thank you very much. If it's okay we'll go straight into questions with you. Great. We'll talk first of all about the investment review, and I know that there are some issues that you won't be able to go into detail on this morning, but with regard to the range of organisations that have received funding, are you content and satisfied with that range and diversity of organisations? And if there are any issues, what work is under way to improve that, please?

Ydych chi'n moyn i fi ddechrau? Dwi'n meddwl ein bod ni'n cydnabod—. Rŷn ni yn hapus yn gyffredinol gyda'r amrywiaeth sydd yn yr adolygiad buddsoddiad. Dwi'n meddwl hefyd y gwnaethon ni ddatgan y byddai mwy o gwmnïoedd o gefndiroedd gwahanol yn cael cynigion, ac mae yna gwmnïoedd o gefndiroedd ethnig amrywiol, mae yna fwy o gwmnïoedd o gefndiroedd anabl, ac yn ogystal â rhai yn yr iaith Gymraeg. Fe wnaethon ni ddatgan hynna. Mae yna fwy o amrywiaeth o ran maint cwmnïoedd—mae yna gwmnïoedd mawr a rhai llai. Rŷn ni wedi mynd o 67 cwmni yn cael cefnogaeth i 81. Felly, dŷn ni yn hapus yn hynny o beth.

Ond dŷn ni hefyd yn cydnabod bod yna fwy o waith i'w wneud. Mae yna fwy o waith i'w wneud i sicrhau amrywiaeth yn y sector. A hefyd, fe wnaethon ni gyhoeddi—y term yn Gymraeg yw 'ymyriadau strategol'; dwi ddim yn rhy hoff o'r term yna, ond strategic interventions, lle dŷn ni yn cydnabod bod mwy o waith gyda ni i'w wneud, a dŷn ni wedi dechrau ar y gwaith yna yn barod, i sicrhau bod yna fwy o amrywiaeth gyda ni ledled Cymru. Mae yna ardaloedd o Gymru, dŷn ni wedi cyfeirio atyn nhw yn y pwyllgor yma yn y gorffennol, sydd ddim yn cael eu hadlewyrchu gymaint yn yr adolygiad buddsoddiad ag y byddem ni'n dymuno, ac mae yna fwy o waith gyda ni i'w wneud ar hynny, a dŷn ni wedi cychwyn ar y gwaith yna, yn sicr, yn ddaearyddol. 

Nid yr adolygiad, wrth gwrs, yw'r unig fodd inni ymgysylltu â chymunedau ledled Cymru. Mae'n rhan o'r patrwm mawr. Mae yna waith da yn digwydd ym maes addysg a maes iechyd, mewn pethau fel Night Out neu Noson Allan. A hefyd yn y gwaith cyfalaf, i fod yn onest. Ond mae yna fwy o waith gyda ni i'w wneud mewn rhai ardaloedd, yn sicr.

Would you like me to start? I think generally speaking we are happy with the range contained within the investment review. I also think we stated that there were more companies from diverse backgrounds that were being made offers, and there are organisations from diverse ethnic backgrounds, there are more companies representing the disabled community as well as the Welsh language. So, there is more diversity in terms of the scale of companies—there are larger and smaller companies. We've gone from 67 companies being supported to 81, so we are content in that regard. 

But we also recognise that there is more work to be done. There's more work to be done to ensure diversity within the sector. And we also announced strategic interventions—I'm not too fond of the term, but we do, through that, recognise that there's more work to be done, and we've started this work already, to ensure that there is more diversity across Wales in all areas of Wales. We've referred to this in this committee in the past—that there are areas that haven't been reflected as strongly in the investment review as we would like, and there is more work to be done on that. We've started that work on a geographical basis, certainly.

The review, of course, isn't the only way that we engage with communities across Wales. It's part of the bigger picture. There is good work happening in education and in the health sector, with things such as Night Out/Noson Allan, and also there is the capital work. But there is more to be done in some areas, most certainly.

Diolch am hynna. Rwyf i'n gwybod eich bod chi'n cydbwyso nifer o bethau gwahanol o ran y penderfyniadau dŷch chi'n eu gwneud. Ydych chi'n gallu siarad ni trwy sut mae rhagoriaeth artistig yn ffurfio rhai o'r penderfyniadau dŷch chi'n eu gwneud o ran pwy i roi cyllid iddyn nhw?

Thank you for that. I know that you are balancing several different things in terms of the decisions you're making, but can you talk us through how artistic excellence factors into the decisions that you make in terms of who to award funding to?

Mae hynna'n ddiddorol.

That's interesting.

Shall I carry on on that one?

Dwi'n meddwl mai un o'r pethau roedden ni'n edrych arno fe—roedden ni'n edrych ar ystod eang o dargedau wrth asesu'r cynigion a ddaeth i law, ac un ohonyn nhw, oedd yn un pwysig, wrth gwrs, oedd creadigrwydd, yn ogystal â phethau fel yr iaith Gymraeg, ymgysylltu a gweithio allan mewn cymunedau. Ond un o'r pethau sydd yn graidd i'r holl beth—roedden ni'n disgwyl safon uchel ymhob un o'r rhagoriaethau yna. A hefyd, roedden ni'n disgwyl i gwmnïoedd fod yn onest gyda ni hefyd. Lle mae rhai cwmnïoedd efallai yn gryfach mewn rhai meysydd na'i gilydd, os oedden nhw'n onest gyda ni, ac yn dweud lle roedden nhw ar y siwrnai yna, a bod yna gynlluniau yn eu lle i wella—. Felly, o ran balans o ran ffurfiau artistig, mae'r cyllid wedi'i gynyddu ar draws y bwrdd, heblaw mewn theatr—er, unwaith rŷn ni yn rhoi venues yn y mix yna, mae hwnnw yn uwch hefyd. Ond opera sydd wedi colli allan rhywfaint.

That's interesting. I think one of the things that we were looking at—we looked at a broad range of targets in assessing the applications that came to hand, and one of those was creativity, of course, as well as issues such as the Welsh language, engagement with communities and so on. But one of the things that is the foundation for all this is that we expected a high standard in all of those areas of excellence, and we wanted companies to be honest with us, too. Where some companies are stronger than others in certain areas, if they were honest with us and told us where they were on that journey, and that there were plans to make improvements—. So, in terms of the balance in terms of artistic forms, then funding has increased across the board, apart from in theatre—although, when you include venues in that mix, that is also higher. But it's opera that may have missed out.

09:35

Bydd rhai o'r pethau hynny rwy'n gwybod y byddwn ni eisiau efallai mynd i mewn iddyn nhw ychydig yn fwy. Mae Alun eisiau dod i mewn. 

Some of those issues we will perhaps want to explore in more detail. Alun wants to come in.

Diolch, a diolch yn fawr i chi, Dafydd. Wrth ateb cwestiwn cyntaf y Cadeirydd, roeddech chi wedi dweud fod yna rai meysydd ble mae angen gwella neu angen eu hystyried yn fwy manwl, efallai. Roeddwn i jest eisiau gofyn i chi: beth yw'r meysydd, a pham ydych chi'n meddwl bod y meysydd yna'n wan, a beth ydych chi'n bwriadu ei wneud i wella pethau?

Thank you, and thank you, Dafydd. In responding to the first question from the Chair, you said that there are some areas where there is a need to improve or to consider in greater detail, perhaps. I just wanted to ask you what those areas are, and why you think that there is a weakness in those areas, and what you intend to do to improve the situation.   

Dwi'n meddwl, pan ddechreuon ni ar y siwrnai yma o adolygu'r buddsoddiad, doedden ni ddim wedi gwneud unrhyw benderfyniad rhagblaen. Roedd hi'n broses gwbl agored, gwbl onest yn hynny o beth. Ond, wrth inni fynd drwyddi, daeth yn amlwg inni, er enghraifft, fod angen—o wneud penderfyniad i beidio â chyllido cwmni theatr cenedlaethol iaith Saesneg Cymru—fod angen inni felly edrych ar beth ydy goblygiadau hynny, a beth ydy'r goblygiadau i theatr genedlaethol. Gwnaethom ni hefyd ddod i'r casgliad gyda chwmni a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu cerddoriaeth werin yng Nghymru ac wedi'i wneud ers rhai blynyddoedd.

Daeth yn amlwg inni, felly, o beidio â dilyn y trywydd yna yn yr adolygiad yma, fod angen inni nawr eistedd yn ôl ac adolygu'r maes yna i weld sut y gallwn ni wella ar y ddarpariaeth sydd wedi bod, sut y gallwn ni ei chryfhau, a hefyd beth yw'r blaenoriaethau. Ond, yn ogystal â hynny, daeth yn amlwg inni hefyd, wrth asesu ac wrth adolygu, fod yna rannau o Gymru sydd ddim yn cael cymaint o gefnogaeth ag y bydden ni yn ei ddymuno, ond hefyd fod yna rannau o Gymru doedd ddim wedi bod yn cynnig cymaint o geisiadau ar gyfer yr adolygiad buddsoddiad. Felly, mae darn mawr o waith gyda ni i'w wneud fel cyngor, dwi'n meddwl, i ymestyn allan i'r cymunedau yna ac i'r cynghorau yna, ac i siarad am pam dydyn ni ddim yn derbyn y ceisiadau a pham dydyn ni ddim yn proactive hefyd yn ymwneud â nhw.

Mae’r gwaith yna wedi cychwyn, a dweud y gwir. Dwi wedi bod i gyfarfodydd. Dwi wedi bod lan ym Mhont-y-pŵl yn cwrdd â Thorfaen. Dwi wedi cwrdd â Chaerffili. Doedd y ddwy ardal yna ddim wedi gwneud cystal ag y byddem yn ei ddymuno. Mae yna gynlluniau i fynd i Flaenau Gwent. Dwi’n meddwl bod gen i gyfarfod yr wythnos nesaf, un Teams, ac efallai byddwn ni’n ymweld yn y flwyddyn newydd. Dwi hefyd, wythnos diwethaf, wedi bod lan yn y Drenewydd yn trafod gogledd Powys a'r ddarpariaeth, neu’r newid yn y ddarpariaeth yn fanna. Felly, teimlo roeddwn i, er mwyn sicrhau ein bod ni yn rhoi cyfleoedd yn ddaearyddol ledled Cymru, ei bod hi’n bwysig ein bod ni’n mynd allan ac yn trafod i weld sut y gallwn ni wella.

I think, when we started on this journey of the investment review, we hadn't made any decisions beforehand. It was a completely open and honest process in that regard. But, as we went through that process, it became apparent to us that, in making a decision not to fund National Theatre Wales, we needed to look at the implications of that, and what were the implications for national theatre. We also came to a conclusion with a company that was focused on developing folk music in Wales. 

It became apparent to us that, in not going down that route in this review, we now needed to stand back and review that area to consider how we can improve on previous provision, how we can strengthen it, and also to look at what the priorities are. But, in addition to that, it became apparent to us too, in assessing and reviewing this process, that there are parts of Wales that aren't receiving as much support as we would like, and there are also areas of Wales that hadn't been applying into the investment review as we would like. So, a major piece of work for us as a council is to reach out to those communities and councils and to discuss why we are not getting those applications and why aren't we being proactive in engaging with them.

That work has commenced. I have attended meetings. I've been to Pontypool, meeting with Torfaen. I have met with Caerphilly. Those two areas didn't do as well as we would like. There are plans to go to Blaenau Gwent. I think that I have a Teams meeting next week, and perhaps we will visit in the new year. Also, last week, I have been up in Newtown, discussing northern Powys and the provision, or the change in provision there. So, I felt that, in order to ensure that we provide a geographical spread of opportunities across Wales, it was important that we got out there to discuss how we can make improvements. 

Ydy, ac rwy'n cytuno gyda chi ar hynny. Mae hwn yn bwynt diddorol iawn, ac yn bwysig iawn, wrth gwrs. Dwi yn meddwl efallai gwnaf i ofyn i chi ysgrifennu atom ni gyda'r manylion hyn, achos dydw i ddim eisiau mynd drwy rhywbeth mor bwysig â hyn heb i'r ddau ohonom ni gael amser i ystyried beth rŷn ni actually yn meddwl, yn lle jest ateb cwestiynau a gofyn cwestiynau.

Dwi yn meddwl efallai fod hon yn sgwrs y byddwn i'n licio, fel aelod o'r pwyllgor, barhau â hi nes ymlaen yn y flwyddyn. Felly, os yw'n bosibl i chi ysgrifennu at y pwyllgor, gan ddadansoddi beth yw'r gwendidau yma, fel rŷch chi newydd ddechrau ei wneud, ac wedyn cynlluniau'r cyngor i fynd ati i ddatrys y gwendidau yna, dwi'n credu byddai hynny'n exercise eithaf pwysig inni.

Yes, and I agree with you on that. I do believe that this is a very important point. I think that perhaps I will ask you to write to us with the details of that work, because I don't want to go through something as important as this without both of us having time to consider what exactly we mean, rather than just asking and answering questions off the cuff. 

So, I do think that this is a conversation that, as a member of the committee, I would like to pursue later on in the year. So, if it is possible for you to write to the committee to break down what the weaknesses are in this regard, and the arts council's plans to tackle and solve these issues, I think that that would be a very useful exercise for us.

Bydden ni yn fwy na hapus i wneud hynny, ac, yn dilyn hynny, i gael trafodaethau pellach. Bydden ni yn fwy na hapus.

We would be more than happy to do so, and to have further discussions following that. We'd be more than happy.

Oce. Diolch yn fawr. Diolch. Fe wnawn ni symud ymlaen at Tom Giffard.

Okay. Thank you very much. Thank you. We will move on to Tom Giffard.

Thank you. Why did you cut funding to the national theatre before a planned review into English-language theatre?

Tom, if I can just come in here, wearing my chair's hat, I just want to alert the committee, or share with the committee, that we have a council meeting next week, on the thirteenth, where myself and the council will be considering the recommendations from the appeals panel. So, in this meeting, it would be inappropriate for us to talk about anything specifically relating to any specific companies in the investment review, so that we don't prejudice the council's decision making next Wednesday. I'm not trying to be opaque in any way, and I'm really happy to come back and talk to the committee or to you as individuals after the thirteenth, but I don't want to set up anything in this meeting that would prejudice the integrity of the process of our investment review. We can talk more generally, I think, about English language theatre, but I can't answer that. 

09:40

Can I just follow up on that, sorry? The reviews are a package of reviews that have come out from the investment review deliberations. Within that package, yes, there's English language theatre, there's also, as I mentioned earlier, traditional music, there's also dance, community dance in Wales. It was quite relevant, last week, in my discussion in Powys. We're also looking at outdoor arts as well. So, it's as a result of, rather than pre, if that helps explains the logic then. 

Thank you. I understand the position you're in, in terms of the further work that you will need to do on this topic, and obviously I wouldn't want to prejudice that. But trying to get an understanding of why the decision was taken for the review—and your explanation there was very helpful—is it typical that, going through this process, you would uncover other issues that would lead to wider reviews? And does that then not halt the decision-making process, as opposed to carrying on with the agreed timeline?

I think that's a really valuable point, Tom. I think, one of the things, as a new chair coming in nine months ago—. And I arrived, I think, the day after the application process for investment review closed, so my entire time as chair has been under the timeline of the investment review. And also, I'm really aware that an investment review hadn't been completed for seven years. So, when we also balance that seven-year factor into how quickly organisations change, how creativity is responsive to the environment it's in, how the effect of the pandemic is factored into that—. So, in a sense, I would have been really surprised if we'd begun the investment review process, which has been such an in-depth process, monitoring so many applications across Wales and across art forms—if that hadn't thrown up quite a lot of areas and questions, because we hadn't looked at that as a council for seven years. Almost 50 per cent of our spend hadn't really been interrogated in a detailed, strategic way for a long time. So, I think it would be unusual if these things hadn't come up, really. I don't know if that answers your question. 

That's helpful. Can you let us know when you think that review into English-language theatre will be complete? 

Yes. Dafydd. 

We have to allow for the appeals process to come to an end, and that should conclude next week, when council meet on the thirteenth. And, following on from that, depending on what the result of that is, that will drive the review, but certainly early in the new year we will announce our intention on that. 

Tom, just before you carry on, Llyr wants to come in on this point, if that's all right.

Dwi ddim eisiau cael fy nhynnu mewn i drafod unrhyw achosion unigol a phenderfyniadau unigol, ond onid yw hi—? Mae'n edrych i fi fel rhoi'r cart o flaen y ceffyl, os rŷch chi yn gwneud penderfyniadau strategol ag oblygiadau hir dymor i sector penodol heb eich bod chi wedi gwneud adolygiad i mewn i'r ddarpariaeth yn y sector yna. Does bosib eich bod chi eisiau adnabod beth sydd yna, beth sydd ei angen, cyn cyhoeddi penderfyniadau sydd yn arwain at ganlyniadau eithaf sylweddol. 

I don't want to be drawn into discussions of individual cases and individual interventions. But it seems to me that you're putting the cart in front of the horse, if you're making strategic decisions with long-term implications for a specific sector without your having undertaken a review of provision in that sector. You must need to identify what is there and what is needed before making decisions that lead to significant impacts. 

Mae hwnna'n bwynt diddorol, onid yw e? Beth sydd wedi codi yn yr adolygiad yw—. Fe gyhoeddon ni ein blaenoriaethau ni, o ran yr adolygiad, yr egwyddorion roedden ni moyn i bobl ymateb iddyn nhw, ac mi gawson ni fwy o alw nag o gyllid oedd ar gael. Ond dŷn ni wedi cael ymatebion gwych, sydd wedi datrys rhai o'r blaenoriaethau strategol yna. Ond wedyn, pan oedd rhai o—. Roedd e'n amlwg, mewn ambell i faes lle'r oedd llai o gystadleuaeth, os liciwch chi, heb enwi, ond roedd yna lai o gystadleuaeth mewn ambell i faes—. Unwaith doedd y cynigion yna ddim wedi taro'r nod, roedd e'n amlwg i ni felly, 'Rŷn ni methu ariannu hwn, ond felly mae hwnna'n gadael rhyw gap yn y ddarpariaeth.' Dyw hwnna ddim yn dderbyniol i ni, ac felly, fel rhan o hwnna, dŷn ni nawr yn mynd i adolygu er mwyn llenwi'r gap yna, ac i edrych yn ehangach arno fe. Y perygl yw, petawn ni wedi ei wneud e'n gynt, byddai hwnna'n golygu bod yn rhaid ein bod ni wedi rhagweld beth oedd safonau rhai o'r cynigion yma yn mynd i fod. Byddai'n rhaid ein bod ni wedi rhagweld rhai o'r penderfyniadau a byddai hwnna, efallai, wedi llywio proses sydd wedi bod yn agored ac yn deg mewn ffordd, efallai, amhriodol. 

That's an interesting point. What's come up in the review is—. We announced our priorities in terms of the review and the principles we wanted people to respond to, and there was more demand than there was funding available. But we have had excellent responses, which have responded to those strategic priorities. But then when—. It was clear that there were some areas where there was less competition, if you like—without naming names, but there was less competition in certain areas. But once those proposals didn't hit home, it became clear to us, 'We can't fund this, but that does leave a gap in provision.' That's not acceptable to us, and so, as part of that, we are now going to review in order to fill that gap and to look more broadly at the issue. The danger is, if we'd done it at an earlier stage, that would have meant that we would have had to anticipate what the quality of some of these applications would be. We would have had to anticipate some of our own decisions and that, perhaps, could have steered a process that has been open and transparent in a way that was inappropriate.

09:45

Felly, petai yna geisiadau wedi dod ymlaen o safon ac o lefel dderbyniol, beth rŷch chi'n ei ddweud yw fyddech chi ddim wedi gwneud adolygiad i mewn i'r sector penodol hwnna, ie?

So, if high-quality applications of an appropriate level would have been received, what you're saying is that you wouldn't have undertaken a review of that specific sector. 

Nid o reidrwydd—

Not necessarily—

Achos mae hwnna'n swnio i fi bach yn ymatebol, yn hytrach na'ch bod chi on it o safbwynt cyflwr y sector.

That sounds to me a bit reactive, rather than you being on it as far as the state of the sector is concerned.

Dwi'n meddwl ei fod e'n dibynnu ar—. Mae'n anodd rhoi ateb sy'n ateb pob enghraifft, mewn ffordd, onid yw e? Dwi'n meddwl does dim angen gwneud adolygiad mewn ambell i faes. Dwi'n meddwl, yn y ddogfen gwnaethom ni rannu gyda chi peth amser yn ôl, does dim angen adolygiad, er enghraifft, mewn celf weledol yng Nghymru ar y pwynt yma, ond mewn dwy flynedd rydyn ni'n moyn edrych i weld a oes angen corff i gynrychioli'n ehangach, achos does yna ddim corff strategol yn edrych ar y maes yna. Felly, does yna ddim materion sydd angen, yn ein barn ni, i ni ymateb iddyn nhw yn syth bin. Ond mae yna hefyd enghreifftiau lle mae yna gaps amlwg wedi codi oherwydd y penderfyniadau, ac felly dŷn ni'n gwneud yr adolygiad, er mwyn trial dysgu a gweld sut y gallwn ni wella'r ddarpariaeth yna. Felly, dŷn ni ddim yn dweud dydyn ni ddim yn mynd i gefnogi maes arbennig, ond dŷn ni ddim yn cefnogi'r maes arbennig yna yn y ffordd dŷn ni wedi bod yn ei wneud.

I think it depends on—. It's difficult to give a response that is utterly comprehensive. I don't think there's a need for a review in certain areas. In the document we shared with you some time ago, I don't think there is a need for a review in visual arts in Wales at this point, but, in two years' time, we will need to look at whether we need a body to represent the sector more widely, because there isn't a strategic body representing that sector. So, there are no issues, in our view, that need to be addressed immediately in that area. But there are also examples where clear gaps have been identified because of these decisions, and that's why we're carrying out the review, in order to try and learn lessons and to see how we can improve provision. So, we're not saying that we're not going to support a particular area, but we're not supporting that particular area in the way that we have done in the past.

Ocê. Jest yn olaf, os caf fi, o ran y broses, yn amlwg, rŷch chi'n ystyried merits cais unigol yn ei gyd-destun, yn dibynnu ar beth maen nhw'n gofyn amdano fo a beth yw'r hinterland ehangach o safbwynt y gwaith maen nhw'n ei wneud. I ba raddau ŷch chi'n edrych y tu hwnt i gais o safbwynt yr impact ar gyrff eraill maen nhw'n gweithio gyda nhw, er enghraifft? Oherwydd mae yna sawl un yn y sector yn gweithio gydag ystod eang o gyrff a mudiadau, ac, o'u tynnu nhw mas o'r equation, yn amlwg, mae'r rheini'n mynd i ddioddef ac mae'n gwanychu'r sector y tu hwnt, efallai, i'r gwaith mae'r sefydliad yna'n ei wneud.

Okay. Just finally, if I may, in terms of the process, clearly, you consider the merits of individual applications in a particular context, depending on what they are asking for and what the wider hinterland is in terms of the work that they do. To what extent are you looking beyond the application with regard to the impact on other bodies that they work with, for example? Because there are several in the sector working with a wide range of bodies and organisations, and, in taking them out of the equation, clearly, those other organisations are going to suffer too and the impact on the sector is perhaps wider than the work that that organisation is doing.

Mi oedd hwnna'n rhan o'r cynigion—

That was part of the proposals—

Felly, oeddech chi'n mapio fe mas?

So, were you mapping it out?

Roedd rhai cyrff yn gweithio gyda llawer mwy o bartneriaethau nag eraill—mae hwnna'n gwbl naturiol, onid ydy? Ond mi oedd hwnna'n rhywbeth roedden ni yn ystyried hefyd, sef, 'Ocê, beth ydy'r impact, felly'—

Certain organisations were working with far more partners than others—that's quite natural, of course. But that was something that we did take into account; so, we looked at what the impact—

—ie—'ar bethau eraill?' Mae wedi bod yn broses anodd. Rŷn ni wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd. Roedd y cais ariannol yn £54 miliwn. Yn amodol ar gytundeb gyda Llywodraeth Cymru—dylwn ni glywed ochr hon i'r Nadolig, wrth gwrs—rŷn ni wedi clustnodi £30 miliwn. Felly, mae yna benderfyniadau anodd wedi gorfod cael eu gwneud. Ond dŷn ni'n gobeithio a dŷn ni'n hyderus bod—. Y pethau positif sydd yn yr adolygiad yn bethau mae'n rhaid inni beidio â cholli golwg arnyn nhw hefyd. Ond mae'n rhaid inni hefyd ddelio gyda'r pethau anodd yna rŷn ni wedi gorfod penderfynu a sut dŷn ni'n gwella a symud ymlaen.

—yes—would be on other areas. It has been a difficult process. We've had to make difficult decisions. The bids were £54 million. Reliant on agreement with the Welsh Government—and we should hear about this this side of Christmas, of course—we have allocated £30 million. So, difficult decisions have had to be made. But we do hope and we are confident that—. The positives emerging from the review are things we should always bear in mind. But we also have to deal with those difficult decisions that we've had to make and how we can make improvements and move forward.

Diolch. Tom, cyn i ni ddod yn ôl atoch chi, dwi'n meddwl bod Hefin eisiau dod i mewn ar y cwestiwn yma.

Thank you. Tom, before we come back to you, I believe Hefin wants to come in on this point.

Yes. I'd just like some clarity, really, and I understand if you can't answer, but I can't be the only member of the committee who has been approached by the national theatre with their concerns about the process by which decisions about them have been made. So, we've got those questions, and what you're saying to us is that you can't answer those questions—the question Tom Giffard put to you. So, there's clearly a gap here, isn't there, in what we need to know and what you're able to tell us. So, can you give us clarity on how and when those decisions will be made and when you'll be able to come back to us with that clarity so that we can ask the questions that we're being lobbied about?

Yes, certainly, Hefin. So, today, as chair of council, I'm expecting a communication from the panel that considered the representation six days ago now, I think, that the national theatre made in response to the appeals process. So, I haven't had that yet; I expect to have that today. That will then be shared with council and council will then be asked to respond to what the panel has sent to us and we will do that in our meeting on the thirteenth and then, within seven days of that, we will communicate our decision to the national theatre and we can share our decision with the committee then. So, that will be the process. I don't know if that helps clarify for you.

Okay. Well, just to say to the Chair, really, I mean, what we're interested in scrutinising would be that process, and therefore we'd like the opportunity, then, to do that.

Of course. Yes, sure. What I can do when I get back to the office today is send you a copy of what our published process has been, so you can see all the landmarks in our published process, which is out there in our guidance. If that would be of help, I can send that to the committee today.

09:50

Thank you. It looks like we'll want to return to this when there's more information.

Diolch. Diolch, Hefin. Fe wnawn ni fynd nôl at Tom.

Thank you. Thank you, Hefin. We'll go back to Tom.

Thank you. In answer to the question Llyr posed there, you mentioned that the review into English language theatre was triggered and prompted, if you like by—I'm trying to paraphrase here—the wider health of the sector as it came through the investment review process. Were you surprised by that? Is that what led to it? Were you surprised by the wider health, if you like, of English language theatre in Wales?

No, we'd decided to do go for a review of English language theatre during the process. It wasn't as a response to anything in particular; it was as a response to the process of the investment review.

It's interesting, as one of the things I've been aware of is that, post COVID, and I'm sure the committee's well aware of this, following the work you did on the report that you published in October, there's been a very mixed returning picture of audiences to the sector. In some sectors, that return has been much, much stronger. Theatre has been one of the slower sectors to return, and so it's difficult to disaggregate some of the COVID response from some of the offer. So, I think, in a way, it feels like it's a combination of a moment of us doing the review, the applications we got in and the condition in which the creative and cultural sector is post COVID. It's almost like several of those things coming together means we need to look at this live arts sector, if we call it that, because the returns of the audience are very differing. In film, they're down, in music, they're beginning to pick up. In fact, interestingly, in the last three months, I think there has been a pick-up in the theatre audiences, and there have been some very notable exceptions of shows selling out. A year ago, we wouldn't have imagined that happening post COVID. So, I think it's a combination of the wider sector and our process of investment review, Tom.

Can I just add a point here as well?

The investment reviews are obviously a multi-year funding arrangement now, so there'll plenty of opportunity in the future for other organisations or new organisations to come into the arts council funding, and also we've got our lottery funding, as well. So, it's not a hard stop; the investment review is going to be a continual investment, observing the sector and making the choices we need to once we have the information.

Thanks. I think there's loads more to go into here, but, in the interests of time, I'll just ask this: what happens if this review recommends establishing a national theatre in the English language?

Well, we'll have to look at it and consider it.

After cutting funding to Mid Wales Opera and reducing funding for the Welsh National Opera, what is your vision for opera in Wales?

That's a very good question, really, and it's not only what our vision for opera is, it's where opera actually takes place, as well. I think we have a responsibility to consider how we get as varied art forms as possible to go into places like mid Wales. It was a difficult decision we had to take. The application did not convince. I think that the national opera, the WNO, have been going through a difficult period with their cut from ACE, Arts Council England, and we are in discussion with the WNO. There are changes, no doubt, but we have to make sure that we have a national opera company that has quality at its core, and I think that's true in the case of WNO, but they currently, of course, are now looking for a new artistic director, so there's lots of change happening there. As part of that, we are certainly going to be in the room working with that organisation to make sure that we have a national opera company that we can be proud of. But it is difficult, and let's not pretend otherwise. But it is a period of change. We have got to protect the quality of opera provision, and we’ve got to protect the fact that it can tour and tour further afield than just, say, to places in Wales. It also gets funding, and what’s interesting now is the funding mix will be a parity. They used to get more funding from England than they did for Wales. That won’t be the case, moving forward. And we have to use that positively in discussion with them to make sure the Welsh National Opera reaches as many parts of Wales as possible.

09:55

And in fact, I know, in discussions with WNO, they are now looking at different scales of touring model. So, things that are on the main stage at the millennium centre wouldn’t be feasible to tour at that scale, but they’re looking at a whole range of different scales of opportunities that they can tour throughout Wales.

Thank you. You mentioned that it was important to have a national opera company with quality at its core. I think that was what you said, Dafydd. To what extent do you think the decisions you’ve made as an arts council make that more difficult to achieve?

In the context of opera, or generally?

I think they have been difficult decisions. I think the Welsh National Opera is unique, in a sense. There are only two organisations in Wales that get funding from both ACE and us. They have an international remit to their work as well. They work in England, they work here. I would hope that—. There will be changes—there will be changes to the way they work, there will be changes possibly to some of their staffing levels. But that’s been happening anyway, to be honest. It’s been happening over the last two years. But I would hope that the level of investment means that we can keep an eye on that and make sure that we have a Welsh National Opera that we’re proud of in terms of quality.

And finally for me, would there be merit in national companies being directly funded by the Welsh Government, like, for example, the national museum and the library, rather than through the arts council?

I think that is a question that may be above the pay grade even of the chair of the council. There may be, there may not be; there are different models. One of the things we’ve been looking at—. We meet with our colleagues and counterparts across the arts councils in England, Scotland, Northern Ireland and Ireland, and we all have different models and different ways of funding. So, there are always different models to look at. I am very envious when I look across to some of our European counterparts who have funding levels for the arts that none of us in the UK have, and in that, in some of those companies, those large organisations are directly funded, but we’re talking at a different level of magnitude of available budget. So, I don’t know—it’s a really interesting question and debate.

Ocê, diolch. Cyn i ni symud ymlaen, Alun, oeddech chi eisiau dod i mewn ar hyn?

Okay, diolch. Before we move on, Alun, did you want to come in on this? 

Na. Ocê, grêt. Mi wnawn ni symud ymlaen at Llyr.

No. Okay, great. We’ll move on to Llyr.

Diolch yn fawr iawn. Un o fwriadau’r adolygiad buddsoddi yw i arwain at drefniadau ariannu mwy hyblyg, yn yr ystyr bod yna gynnig cylch ariannu hirach, i bobl gael y sicrwydd yna. Ond sut ŷch chi’n cydbwyso hynny gyda'r angen i sicrhau'r gwagle, fel bod yna le i gyrff newydd ddod i mewn? Hynny yw, mae yna wrthdaro'n fanna, potentially, onid oes e, ble rŷch chi'n rhoi’r sicrwydd arianu i sefydliadau ar un llaw ond rŷch chi'n dal eisiau creu gwagle ar gyfer eraill i ddod i mewn yn newydd.

Thank you very much. One of the intentions of the investment review is to lead to more flexible funding arrangements, in the sense that there is a longer funding cycle so that people can have that certainty. But how do you balance that, to ensure that there is space for new bodies to come in? There’s a conflict there, potentially, isn’t there, where you provide that funding security for some organisations on one hand, while you also want to create a space for others to come into the sector.

Mae hwnnw'n gwestiwn da iawn, ac mae'n rhywbeth mae'n rhaid inni fod yn ofalus ohono fe, oherwydd dŷn ni ddim yn moyn sefyllfa'n codi lle mae'n amhosib i bobl ddod i mewn. Dwi'n meddwl bod rhaid i ni hefyd fod yn wyliadwrus yn fan hyn i beidio meddwl mai dim ond drwy’r adolygiad buddsoddiad rŷn ni'n cefnogi’r celfyddydau, a beth sy’n bwysig i ni, wrth inni fynd drwyddo, ac unwaith y cawn ni wybodaeth am y setliad gyda'r Llywodraeth eleni, y byddwn ni'n cadw arian i'r naill ochr, ac yn bennaf yn arian loteri, a bod yn berffaith onest, er mwyn ariannu prosiectau, er mwyn ariannu gwaith strategol sy'n bwysig i ni hefyd wrth symud ymlaen. Felly, yn y tymor byr, bydd y cyrff yna sydd ddim wedi cael cefnogaeth yn gorfod dod atom ni trwy'r ffyrdd yna. Beth sydd yn bwysig wedyn yw ein bod ni'n plismona hwn yn iawn, ein bod ni'n sicrhau, os nad ydy rhai o'r cyrff yma'n darparu'r hyn rŷn ni wedi ei gytuno gyda nhw, ein bod ni hefyd fel corff yn ddigon hyderus i ddweud, 'Ocê, fe ddown ni â hwn i ben felly', ac mae yna fodd inni wneud hynna ar ddiwedd yr ail flwyddyn. Mae hwnna'n hollbwysig er mwyn sicrhau bod yna ofodau yn cyrraedd ac yn dod i mewn—cyfleoedd yn codi.

Mae'r loteri mewn sefyllfa ddiddorol iawn ar hyn o bryd yn yr ystyr bod Allwyn wedi cymryd drosodd oddi wrth Camelot. Ar hyn o bryd, maen nhw'n rhagweld y bydd lefel ariannu'r loteri yn aros tua'r un peth am y ddwy flynedd nesaf. Mae fwy o wybodaeth gan Rebecca na fi ar hwn, ond maen nhw, yn eu cynllun busnes, yn dweud y bydd hwnna'n cynyddu yn y drydedd flwyddyn. Felly, mae'n bwysig i ni ein bod yn cadw golwg gofalus iawn ar hwnna, oherwydd mae'n rhoi cyfleoedd inni wedyn i gynnig mwy o gyfleoedd, drwy ddefnyddio ein loteri ni, i ddod â chyrff i mewn i'r system. Ond mae'n bwysig nad ydyn ni'n meddwl mai dim ond yr adolygiad buddsoddi—. Beth mae'r adolygiad yn rhoi yw rhyw fath o sicrwydd dros ddwy neu dair blynedd o ran ariannu craidd i gyrff.

That’s a very good question, and it is something that we have to be wary of, because we don’t want a situation arising where it’s impossible for people to come in. We also have to be mindful that we’re not thinking that it’s just through the investment review that we support the arts, and what’s important to us, as we go through and once we have information about the settlement from the Government for this year, is that we do keep some money aside, and mainly lottery funding, in order to fund projects, to fund strategic work that’s important to us in moving forward too. So, in the short term, those organisations that haven’t received support will have to approach us through those means. What’s important then is that we police this effectively, and that we ensure that if some of these organisations don’t provide what we’ve agreed with them, then we, too, as an organisation are confident enough to say, ‘Okay, we’ll draw this to an end', and we can do that at the end of the second year. That's crucially important in order to ensure that spaces do arise, that opportunities arise.

The lottery is in a very interesting position at the moment in the sense that Allwyn have taken over from Camelot. At the moment, they anticipate that the lottery funding will remain at about the same level for the next two years. Rebecca has more information than I do on this, but, in their business plan, they say that this will increase in the third year. So, it's important for us that we keep a very close eye on that because it provides us with opportunities to provide further opportunity, through lottery funding, to bring other organisations into the system. But it's important that we don't simply focus on the investment review. What it provides is some sort of assurance over two or three years in terms of core funding for organisations.

10:00

Ie, mae hwnna'n bwynt teg. Jest i holi hefyd, yn amlwg, mae gyda chi broses o gefnogi cyrff sydd ddim yn cael eu hariannu ac, wrth gwrs, yr oblygiadau sydd iddyn nhw. Allwch chi jest sôn am rai o’r elfennau pwysicaf, fel rŷch chi'n eu gweld nhw, yn y gefnogaeth yna?

That's a fair point. Just to ask too, clearly, you have a process of supporting organisations that aren't funded and the implications for them. Can you talk about some of the most important elements, as you see them, in that support that you provide, please?

Ydych chi'n cyfeirio nawr yn benodol at rai sydd wedi colli—?

Are you referring specifically to those who have missed out in the review?

Ie, mae wedi ei gyhoeddi ac rŷn ni wedi dechrau trafodaethau gyda rhai o ran, yn y Saesneg, 'transition funding'—felly, ariannu i helpu cwmnïoedd a chyrff i newid beth bynnag sydd angen iddynt ei newid er mwyn eu paratoi nhw ar gyfer dyfodol heb y sicrwydd ariannol yna. Mae’r broses yna’n mynd yn ei flaen nawr, a dweud y gwir. Mi wnaeth rhai o'r cyrff yna apelio ambell benderfyniad, ond wnaethon nhw ddim cyrraedd dros y cymal cyntaf. Felly, roedd yn bosibl cael y sgyrsiau yna. Mae hwnna'n dod i ben ar ddiwedd y flwyddyn ariannol yma—dwi'n meddwl, Rebecca—o ran y transition funding. Felly, mae ein huned fusnes ni'n trafod gyda nhw yr oblygiadau a sut gallwn ni eu helpu. Dŷn ni ddim yn wahanol i gynghorau celfyddydol eraill. Roedd yr un peth yn wir o ran ACE yn Lloegr, ac mi wnaeth, fel mae'n digwydd, y WNO—ro'n i'n cyfeirio at y WNO gynnau—gael arian i'w helpu nhw i newid eu model busnes, os liciwch chi, ac mae hwnna wedi dechrau gyda ni. 

Yes, we have published this and we have started the discussions with some organisations in terms of that transition funding as it's described. So, it's funding to assist companies and organisations to change whatever they need to change to prepare them for a future without that funding security. That process is currently ongoing. Some of those organisations did appeal certain decisions, but they didn't get over that first hurdle. So, it's now possible to have those discussions. That will come to an end at the end of this financial year—Rebecca, I think I'm right—in terms of transition funding. So, our business unit is discussing the implications of this with them and how we can help them. We're not unlike other arts organisations in this regard. The same was true of ACE in England, and, as it happens, the WNO—I referred to the WNO earlier—had funding to help them to change their business model, and that has started with us too.

Iawn. Ro'n i jest eisiau gofyn hefyd sut mae costau rhedeg uwch lleoliadau—venues—yn cael eu hadlewyrchu fan hyn ac yn cael eu hystyried, oherwydd mae costau ynni ac yn y blaen wedi cynyddu. Dwi'n gweld bod yna gynnydd yn y llinell gyllidebol yna, ond i ba raddau mae hwnna lawr i gostau uwch yn hytrach na gweithgaredd neu gyfleoedd gwahanol?

Okay. I also just wanted to ask how increased running costs for venues are reflected here and are borne in mind, because energy costs and so on have gone up. I see that there's been an increase in that budget line, but to what extent is that down to higher costs rather than different opportunities or activities?

Rŷn ni wedi cynyddu'r arian i venues, i ganolfannau. Maen nhw'n chwarae rhan mor bwysig mewn cymunedau, dwi'n meddwl, ac rŷn ni wedi cynyddu, ac maen nhw ar draws ystod eithaf eang yn ddaearyddol. Ond, wrth gwrs, mae yna gostau uwch. Efallai, Rebecca, y byddet ti eisiau dweud sut rŷn ni wedi cefnogi’r sector yn y flwyddyn ddiwethaf o ran costau byw.

We have increased the funding for venues. They play such an important part in communities and we have made that increase, and they cover quite a broad range geographically. But there are, of course, higher costs. Perhaps, Rebecca, you'd like to say how we've supported the sector over the past year in terms of the cost of living.

Yes, thank you, Dafydd. So, in addition to our grant in aid this year, the Welsh Government also gave us an allocation of £500,000, which we then re-allocated to the sector directly to cover additional cost-of-living costs. The Welsh Government also gave us £500,000 at the end of the last financial year, which we immediately distributed to the sector, so there's roughly about £1 million over those two financial years. 

And then, strategically, in terms of the arts council, we created a fund, using our lottery fund, which is called our business continuity fund, which saw £752,000, as of today, going out to the sector to support those inflationary costs. Interestingly, the demand on that has come down a little, so we feel that, actually, this shows signs that the sector has been able to absorb these costs or work differently. But I think it's something we're going to keep a close eye on, going forward, and that we make sure that we've got budgetary cover to make those adaptations.

So, those are the global figures for the sector; I was just asking about venues specifically. Is that reflected, not necessarily proportionately, but clearly there's an uplift in the practical costs of running a building et cetera?

Yes, gas, utilities and capital costs as well. So, with big, large capital projects, we've seen a call on additional funding too because the cost of building materials and labour have gone up significantly. So, we actually had £2.5 million from the Welsh Government over three years to actually get these projects over the line. So, you've seen some of the projects—Nyth in Bangor is an example that's been finished, and the Borough Theatre in Abergavenny—where that extra little bit of money has really helped to finish those projects.

10:05

Grêt. Fe wnawn ni symud at Alun. 

Great. We'll move to Alun.

Thank you. I'm interested in the conversation that we began to have in terms of where the arts council is now and where it's going forward. You're coming to the end of your strategic period at the moment, your planning period, and you've been through the investment review and the rest of it, and we've spoken about the funds that you still have available, the rest of it. What I'd like to think about is how you draw some of those threads together, if you like, because when you come to the end of a strategic planning period, the assumption is that there's going to be another one, but you've done the investment review, so you're already, in many ways, locked into decisions that you have already taken, subject to council next week and the rest of it. So, those decisions have already locked you into a particular approach. So, I'm interested in terms of managing the organisation forward where your priorities are and what your next planning period is actually going to be. Is it going to be a longer term strategic view or is it going to be a shorter term, 'This is how we're going to manage the next period'?

Do you want to come in on that?

I think one of the things that we've begun talking about—we've touched on it already this morning—is how we relate our lottery spend to our investment review spend, and how those things support our strategic priorities but also how we can really build on two areas that have been so important and groundbreaking for Wales, which is the work on arts and health and the work on creative learning. So, for the first time in the investment review we've got multi-year-funded companies that have grown through that arts and health portfolio, for example. So, I think part of the way, going forward, that we've discussed is how we start to knit together that work, because we already have the evidence base from seven years of arts and health work. That work in other public policy areas, if you like, is so valuable to our communities and audiences.

So, I think looking at how we look strategically across our lottery spend and what that has enabled to grow, and also a lot of that lottery spend has enabled the widening engagement work to now be embedded into our work as a council, going forward. So, I think, Alun, it's part of a unification of the vision and also really drilling down into those areas that Dafydd has mentioned that have come out of the investment review, which are these strategic priorities. Because we know that's long-term work; that isn't just one round of funding next July.

And also the other big area I think we've been looking at is we're very aware of the financial environment we're in, and we're also aware that, in Wales, we want to be part of more partnership working. So, you'll be aware of the memorandum of understanding we've got with Creative Wales, and we've got them with a number of other bodies. We're about to sign our MOU with health next week. So, I think it's really building on the investment review but also looking at how different pots of funding take us forward strategically.

Okay. It feels that we're in something of an inflection point from the way that you're speaking and some of the decisions that you've taken quite recently, and I'm wondering where you think you've reached as you reach a point of change, as it feels to be. Because usually—. I'm constantly asking Ministers to set targets, and they're constantly telling me that they'll set targets when they've decided if they can achieve them or not. And we've had this debate now for 16 years; I'm never going to win it. But I'm interested as to whether you feel you achieve the objectives that were set by your predecessors, in some ways, at the beginning of the last strategic planning period, and if you feel that you are managing a period of tumultuous change. There's going to be a level of chaos after COVID, we accept that, and I don't think that we should seek to pretend that that isn't the case. But do you feel that, notwithstanding that, the arts councils achieved the objectives that were set for it in the last period, or do you feel that you didn't, or do you feel that COVID prevented you from doing so, or do you feel that you need to go in a different direction and not simply reach a plateau and then move in a similar direction, if that question makes sense?

10:10

I've got a view, if that's okay. So, obviously, the old corporate plan was benefit for all, and I think our new strategic plan is very much still of that ethos. It's about widening engagement. It's about the arts for everyone—

But are you—? Sorry, Rebecca, but are you working on the basis of objectives you've achieved or objectives you haven't achieved?

I think we've got to do more.

Well, that's a politician's answer and I'm not a politician, am I? I think we can do more. I think we've achieved a lot, but I think going forward now with future generations, with the six investment principles that you saw through the investment review and bringing those together, actually—like you said, Alun, it's a different world—but our gut feeling is still that art should be for everyone. So, no, we probably haven't achieved that, and that's why we're doing all this extra work, but I think that's a continual journey for everyone to engage in that way.

I think we've done some really good work in certain areas, and I think in the investment we have moved in the right direction. But we're quite honest, and we said this on the—. When did we announce it? The twenty-seventh or the twenty-eighth. We need to do more in certain areas, definitely. We've gone in the right direction in certain areas, and in other areas we need to do more, and that's part of the strategic interventions, really, that we've listed, and we'll have to judge ourselves in 12 months' time or 18 months' time on those strategic interventions as well, to see how we—

Well, some of them I think we can look at and get some results quicker than others, and others are really long term. I personally think we can benefit quicker on some of them. I'd like to set myself that target, anyway.

Hefin would like to come in here, and then I'll come back to Alun. Hefin.

Just to take this to the next stage, looking past the 2023 vision, where can we find your vision for the next five years written down? Where can we find a passionate and detailed exposition of your views for the future of the arts in a document?

As part of the investment review, we did a lot of consultation and the principles in the investment review will be reflected in our new strategic plan, which is scheduled to be published I think at the end of March or the beginning of April. Rebecca?

End of March.

Yes, end of March.

Yes, so we've got a framework in place. We've got some objectives, and it's very linked to our royal charter as well, as a charity. But we're always conscious that the development of strategic plans needs to be in parallel with the investment review, because—

Okay. So, therefore, can you give us a mission statement for that strategic plan? What's going to be its headline mission?

I think the mission statement is that the arts are there to benefit the well-being of the people of Wales.

I think that is in process—

To be continued, yes.

—and it certainly isn't going to be contradictory to what's in the guidance for the investment review and those fundamental principles. It's the development of that, and that will be published in March.

Ocê, diolch. Nôl i Alun.

Okay, thank you. Back to Alun.

It would be useful to have a conversation in March or April, in that case. I think sometimes you are in a difficult situation, if I'm quite honest, because it is quite difficult to say, 'This is what we want to do.' The earlier question from Tom Giffard, 'What is your vision for opera?'—different people have very different competing and sometimes complementary visions of what opera should be, in terms of what its reach is in Wales, and I don't think one or the other is necessarily right or wrong, but it's a different vision and it's very difficult to measure that, then. I accept that. However, it is important, if as a Parliament we try to hold you to account, that we are able to measure your success and to hold you to account for the success or the failure—whatever it happens to be. Therefore, I'm interested—. None of you answered the question I asked earlier about the previous strategic plan, and that's fair enough if you don't want to answer the question. But in terms of your next strategic plan, and the three of you will be writing that in different ways, will you be establishing very clear targets for what you want to achieve and the timescale for achieving those, and will you be setting targets that we can hold you to account for in terms of the expenditure of public resource in that way? I'm just interested in the approach that you're going to take.

10:15

You're absolutely right to question us on this, and, yes, I think—I hope—the committee will see from the piece of published work on the investment review report and decisions that we are holding ourselves to targets. In that document, we've got a list of strategic interventions, and we're saying, 'These are our pledges.' So, yes, we're a relatively new team working together over the last nine months, but, yes, we will be creating—. Our new document that will come out in the spring of next year will have a vision—Hefin, be assured. I won't start on my vision now, otherwise we could be here for three weeks, but, yes, it will absolutely have a vision, and all that work is being done currently in council and with the staff. 

And, yes, we will want to be held to account on it. And I would say that some of those things we will be held to account on will be very granular and specific, and we can see those kinds of things in our widening engagement plan, in collaboration with the museum. You can tick through those things and see how we're doing on them. So, there will be some elements where it's very granular, and some where the ambition and the vision will be broad. And my vision is: I want a thriving, challenging, excellent culture of the arts that is also available to everyone. And I don't see those two things as contradictory. 

I think, just to help, maybe, we currently, and there's no intention to change this—. There will be a strategic plan that will be published, but there's also an annual plan, and in the annual plan is the granular—. You know the word I'm trying—

Granularity. 

Granularity—in the annual plan there will be the granularity. And, yes, we should be held to account for those. 

Okay. I'm grateful to you for that, because I think it's important to create that structure of accountability. But also, then, going to the earlier question on opera and what have you, for me, as a Member for Blaenau Gwent, I want to know, 'How does this affect the people I represent?' For a child growing up in Brynmawr, or an old person living in Abertillery, or somebody who wants to access the arts from Tredegar—buses don't exist, so, therefore, an investment in Merthyr may as well be an investment somewhere else, because you can't get there. So, how will—and I think we probably will share the same vision for the arts as a part of our civilisation and our experiences as citizens—but how will you ensure that the people I represent have the access to the arts that is relevant and appropriate for them, and how will you ensure that that happens for the people that, say, Llyr represents in a completely different part of the world?

Well, I would be wrong to say we can guarantee that you will both have a high-quality opera delivery in the same year, for example. So, some of it will happen over time, but I would think, if we are talking together in two years' time, and your constituents haven't had more access to the arts, we will have failed. And I think some of that will be through our investment review clients—those clients we know, those big names, or even smaller names in the community—but some of it is also through our arts and health and creative learning. So, in preparation for this, we were looking at some figures for creative learning, and how many people have been touched in Wales last year with our creative learning provision. And some of those will be those constituents and the children of your constituents. And I think the figure was—

It's a great figure—83 per cent of schools in Wales have been involved in creative learning. 

It is—it is great, and I think it's a really important thing. 

And I also think there's, 'How do we build on that pathway?' And I know the work with the creative industries and our MOU with them: how do we help create the pathways so the young person that is inspired because they've had a creative learning provision, or the person who's been engaged with the arts and health provision in their stroke recovery—how do we then help engage them in the wider arts community, because they're our audience? And I've never met anyone working in the arts who wants less of an audience. Artists want more. So, I think that job—. And I think that's why I talked about that way of how do we glue some of our provision together. It's a bit of a luddite way to describe it, but that would be my vision. 

10:20

Can I add to that, Chair, if I may? I think we've got a responsibility as well, as an arts council, to change. I think we've got to change in the way that we talk and the way that we actually go out into communities. I think we've started this, coming back off the end of the investment review. But we have to be open. We have to break down this barrier there is. I was in a meeting in Caerphilly, and there were some young people there, and they look upon the arts council as this foreign thing that's happening down in the bay somewhere in Cardiff that they would never approach. And if they were to approach, they wouldn't know how to. And our systems are too complicated. The language that we use is too complicated. So, we've got to look at all of that and we've got to change. And we've got to be confident enough to go out and hear some difficult things, maybe, and then go back and do something on it. Sorry, I'm getting emotional, because I feel quite strongly about that.

The other thing I would say—

The other thing I would say though, in response to your question as well, is that I think we have to learn. We have to use the data that we have to learn, to say, 'Okay, this isn't good enough in certain parts of Wales.' Let's go out. Let's talk to the constituents in those particular communities, and then let's try and force something to happen. Let's say, 'Okay, we're going to have a lottery round, but we're going to close it down, so it's only for X, Y and Z areas of Wales. So, let's see what happens.' And even if we don't get the applications in year one, and it doesn't actually work, let's keep going to year two, but keep that line of communication going so that we're actually forcing change. And I hope then, in two or three years' time, we'll be able to come here and say, 'Well, actually, we said we were going to try and do this. We've learnt a lot along the way, but we are seeing improvement.' But I think we've got to change as an arts council as well.

Es i bach yn emosiynol.

I got a little emotional.

Peidiwch byth ag ymddiheuro am fod yn emosiynol. Dwi'n cytuno gydag Alun.

Never apologise for being emotional. I agree with Alun.

We're into our final eight minutes. We might go a couple of minutes over, it that's all right. The crisis situation that's facing so many venues; do you envisage that there would be any permanent closures this winter? And, in terms of any extra funding that you think would be needed as emergency funding for the arts sector, have you discussed that need with the Welsh Government, and what kind of response have you had?

In terms of venues in particular, we are not aware, other than the reinforced autoclaved aerated concrete issue, and it's best not to go there this morning, because we haven't got the detail, although we are aware that that affects two or three venues in Wales—St David's Hall being the main one, obviously. We are not currently aware of any venues in particular that are facing closure due to increased costs, certainly not the ones that we are supporting. As Rebecca said earlier, there has been support to projects. We have actually done top-up funds to make sure that projects are deliverable. There are organisations though who are on the edge. Financially, they are on the edge in terms of the demand for the work isn't there or it seems that it's not there, and they are struggling financially.

I think one of the things that has become clearer to us in the last few weeks, actually, is that local authorities, for example, are having job freezes. So, they're not filling posts in order to save money. And that's true in the university sector. We have art centres in the universities. That's true in the university sector and within health boards. So, that is a risk, I think. It's a risk to communities and it's a risk to what we are delivering.

People are leaving the sector, there's no doubt about that, because it's so difficult to have a sustainable career. And Maggie referred earlier to the MOU with Creative Wales, and training and career pathways is one of the key things we're going to be looking at with Creative Wales, in terms of not only technicians—people always assume it's technicians—it's marketeers, it's producers, it's those with digital skills. And you referenced in your report, 'Behind the scenes', we've already started work with Creative Wales. So, we're also monitoring, by the way, the situation in Ireland with a basic income for actors as well.

It is really, really interesting. It's a pilot scheme, but we are monitoring that very closely.

Thank you. Do you get the impression that the Welsh Government is aware of the extent of the crisis that is facing venues and different organisations in the sector, and have you made a point to them that a certain amount of funding is needed? Is there any data on the health of the sector that you've been able to present to them?

10:25

There certainly has been—nine months ago in particular, I'd say. But there seems to be, coming back to us, less demand on us for particular support. That seems to be tapering off. But I think what's happening is that with the new applications and with the new discussions we're having, the costs are already built in. So, the increased costs haven't gone away, but they're actually in the applications as they're coming in rather than an add-on that's needed. So, it's quite interesting; I think we're in that little bit of a change. I think, also, in terms of audiences, I mean, Maggie touched upon it earlier, I think we are 10 per cent below where we were pre pandemic. So, there is improvement. There is improvement, certainly, in terms of theatre and live. Where we're particularly struggling is cinema; cinema is just not coming back to where it was.

And forgive me labouring this point, but because, obviously, the budget situation is being discussed at the moment, is there even a ballpark figure that you could give, or that you have given to the Welsh Government, in terms of what emergency funding might be needed for the sector? Or is that a conversation that you've had with the Government?

That's an ongoing conversation. There isn't a ballpark figure I would feel comfortable in giving this committee this morning, though, to be perfectly honest on that. I think we're in a period of change; I think also the venues are still assessing how the investment review decisions are affecting them as well, because part of it is—. I mean, I think 39 organisations, which includes a lot of venues, to be honest, had a continuation or a standstill of funding, and the response to that was, to begin with, relief, and now we're in that process of, 'Okay. How can we deliver on that with the rising costs?', and that's part of the negotiation we're doing now with venues in particular and other organisations. It would be irresponsible of us, I think, to expect everything to be delivered on a reduced offer. So, it's part of that discussion, and other arts councils have done that in other parts of the UK as well.

Ocê. Diolch am hwnna. Dwi'n ymwybodol iawn o amser, ond gwnawn ni fynd yn olaf at Carolyn.

Okay. Thank you. I'm very aware of time, but we'll go finally to Carolyn.

I'll just jump on to further questions, the ones later on, as many have been covered already. Could you tell me who has the responsibility for supporting grass-roots music venues? Is it the arts council, or the Welsh Government via Creative Wales?

There are grey areas in terms of multi-use venues, but it's mainly Creative Wales. Creative Wales have been having those discussions, yes.

Okay. Thank you. Earlier, you talked about how the arts contribute across different Welsh Government policy areas, including health, international relations and tackling poverty. How is it funded for work it does in those areas beyond traditional arts activities?

Sorry. I missed that. What was the question?

Okay. Are you happy—? Is the arts council happy with the extent it contributes across different Welsh Government policy areas, for example, health, international relations and tackling poverty?

I think, if I begin, and then you can come in on that. I think our arts and health work and our education, if we call it health and education, our work in those areas, and our international work, is making fantastic contributions. I think the poverty agenda is more complex, and I think I've noticed particularly, in the return from COVID, venues operating a kind of sliding scale of income. Also, I think some of our clients' work is free to air, as it were. So, I think there's also some work to do about messaging. And I think the poverty agenda is, again, interrelated very much with looking at the different areas in Wales. I think there is always more work to do. I'm very aware that we have an ageing population, and how does that work with our arts offer, particularly in rural areas. I was fascinated to find out that one of our arts festivals in the summer, because they're in a rural area, were spending some of their budget putting on transportation and buses, and that seemed like a really innovative way, and also in terms of the green agenda. So, I think there's more work to do. Obviously, our Hynt scheme that Dafydd can talk about has made a massive impact on disability, access to the arts, and that's been a massive success and is now being used as the model for a roll-out across the whole of England. So, that was another first for Wales.

10:30

Well, it's the whole of the UK and, actually, Ireland want to be involved now. It's called All In; it'll still be called Hynt yng Nghymru, and that's—. It's not my work; it's the work of the team, over a period of 10 years, in the arts council, but it's a fantastic success story for Wales.

Just to add something there, though, I'd say, in terms of arts and health in particular, we are using our lottery money to support that in terms of education. We are matching an additional £1 million from Welsh Government. The one thing I would say is, we've mentioned partnership working this morning in passing, and that certainly is something we want to develop further. In arts and health, for example, we have a partnership with the Baring Foundation, in particular on mental health issues with young people and cancer patients. But the Welsh Government, of course, are developing a new culture strategy, and one of the things in that has been this concept of partnership working. Well, from the outside looking in, we would also suggest that we need to look at partnership working within Welsh Government, because we have a culture, we get money from one place for arts; we also need support for our education—it's from another place within Welsh Government; we also have arts and health; we also have commitments for the Welsh language. So, that concept of partnership working needs to be working within, as well as on the outside.

Thank you so much. I'm afraid that time has been against us this morning, but really—

—about Theatr Clwyd? [Inaudible.] Is it still affordable, given inflation and construction costs? I attended the panto in the big top last night, which was fantastic. So, just really an update on Theatr Clwyd, if that's possible.

Yes. Theatr Clwyd is a fantastic development and it's great to see it happening in Clwyd. It's still ongoing, it's still on track. Yesterday, actually, I signed off a documentation for Welsh Government on a partnership agreement between Flintshire and the trust, and that will enable additional—not additional—but the next phase of funding to be released. So, it's still on track. I have no reason to think otherwise in this meeting today. I wouldn't want to give you the wrong impression. But it's great to see that level of investment. If only we could continue that in other parts of Wales as well.

Diolch yn fawr. Ocê, diolch yn fawr iawn. Bydd transgript o beth sydd wedi cael ei ddweud yn cael ei ddanfon atoch chi ichi ei wirio.

Thank you very much. A transcript of what has been said will be sent to you to check for accuracy.

There might be some questions that we didn't get a chance to reach that we'll send to you, if that's all right, in writing.

Could I ask one question, Chair, if I may?

We were scheduled to present to you the accounts as well, but maybe we can pick that up off-line outside of this meeting.

Right. We'll be able to set that up separately, then. Okay. Diolch yn fawr iawn.

Diolch yn fawr am eich amser bore yma. Aelodau, byddwn ni nawr yn cymryd egwyl fer. Byddwn ni'n ailddechrau am ugain munud i. Diolch.

Thank you very much for your time this morning. Members, we'll take a short break now. We'll restart at twenty to. Thank you.

Diolch yn fawr. Nadolig Llawen.

Thank you. Merry Christmas.

Gaf i ddweud hwnna nawr, caf?

Am I able to say that now?

Ie. Nadolig llawen. Diolch.

 Yes. Merry Christmas. Thank you.

10:40

Gohiriwyd y cyfarfod rhwng 10:33 a 10:41.

The meeting adjourned between 10:33 and 10:41.

3. Craffu ar Amgueddfa Cymru - tymor yr hydref 2023
3. Scrutiny of Museum Wales - Autumn 2023

Croeso nôl. Dŷn ni'n mynd ymlaen yn syth at eitem 3, sef craffu ar Amgueddfa Cymru. Fe wnaf i ofyn i'n tystion i'w cyflwyno'u hunain ar gyfer y record. Fe wnaf i fynd o'r dde i'r chwith; fe wnaf i fynd at Nia yn gyntaf.

Welcome back. We're moving straight on to item 3, which is scrutiny of Museum Wales. I'll ask our witnesses to introduce themselves for the record. I'll go from right to left; I'll go to Nia first.

Nia Williams, cyfarwyddwr addysg a rhaglenni cyhoeddus Amgueddfa Cymru.

Nia Williams, director of learning and public programmes, Museum Wales.

Jane Richardson, prif weithredwr Amgueddfa Cymru.

Jane Richardson, chief executive, Museum Wales.

Bore da. Kate Eden, cadeirydd Amgueddfa Cymru.

Good morning. Kate Eden, chair, Museum Wales.

Diolch yn fawr iawn am fod gyda ni. Fe wnawn ni fynd yn syth at gwestiynau, os ydy hynny'n ocê. Fe wnaf i fynd at Llyr.

Thank you very much for joining us. We'll go straight to questions, if that's okay. I'll go to Llyr.

Bore da. Croeso. Dŷn ni i gyd yn aros am y gyllideb, mewn ychydig wythnosau, ar gyfer 2024-25. Allaf fi ofyn efallai beth fyddai effaith clustnodi cyllideb fflat neu lai ar weithgareddau'r amgueddfa yn y flwyddyn nesaf?

Good morning. Welcome. We're all awaiting the budget, in a few weeks' time, for 2024-25. May I ask what the impact the earmarking of a flat or a reduced budget would be on the activities of the museum next year?

Thank you. If I lead off, and just explain that the first important thing is that there are two very different scenarios for us, based on what happens with revenue and with capital. Both are very significant, and both have different implications. So, just to talk about revenue, a flat budget would be very challenging, but we've been told to model against a cut, and a cut that would be significant, and that will be enormously challenging for us. Clearly, like all other organisations and businesses, we are really struggling with rising costs and inflation. We've been very much impacted by the impact of COVID on our commercial operations. So, while visitor numbers are more or less recovering to where they were pre COVID, commercial activities aren't. Some commercial activities actually have pretty much gone—so, things like corporate hire, that were an important income stream for us, filming, which—. We work very closely with Creative Wales. We've benefited from filming, and the writers' strike has meant that there hasn't been more filming coming through.

So, what we're finding is a climate of increasing costs, challenging income—we've had to reforecast our commercial income projection for this year, which is very difficult—and pay awards that are putting significant pressure on our overall budget. So, in year, we have a significant challenge that we're likely to have to use our reserves to meet the cost of the pay rise in year, because it's more than we were advised to budget. But, for next year, we're having to look at a restructuring of the museum and a remodelling of what we do, in order to be able to adapt to what we think will be a new financial landscape. And that means we're going to have to probably be a smaller museum, in terms of we want to continue to deliver with excellence, so we don't believe it will be practical to apply a uniform major cut to every part of the museum, because you do everything then to a poor-quality level. So, we're going to have to be very targeted, and say, 'Actually, our main purpose is this, this and this, and we will protect that, and make sure we can deliver that', as I say, 'with excellence.' And that means, therefore, that we will need to stop certain programmes, perhaps change our opening arrangements, and look at the way we structure ourselves.

If there is a cut to capital, that would be potentially disastrous, because we have such a significant backlog of maintenance. The capital we receive has been increased in recent years, which has been very, very welcome, but we're still not able to keep even a level stage, a steady state, with the maintenance. So, the problem is escalating to a very worrying degree. We have basically indicated, across all the works, which are critical, which are serious et cetera. We can't even keep up with critical works. And at Cardiff in particular, at the National Museum Cardiff, we have a major problem with our mechanical, electrical and plumbing works there that, if we can't get those addressed, we will struggle to function. So, just to be able to get through with the critical works that we need, we would need twice the capital allocation that we have now. If the current capital allocation were reduced, we would have very big concerns for our collections.

10:45

Diolch. Mae yna lot—mae yna lot yn fanna. Fe ddywedoch chi ar y cychwyn bod chi wedi cael eich gofyn i fodelu ar gyfer toriad sylweddol, significant. Allwch chi ddweud wrthym ni beth yw'r lefel yna? A hefyd, ydych chi wedi cael y cais yna yng nhyd-destun refeniw a chyfalaf? 

Thank you. There's a lot there, isn't there? You said at the outset that you'd been asked to model for a significant cut. Could you tell us what that level is? And have you had that request in terms of capital and revenue? 

No. No, we haven't had any conversation about capital at all. We've just been told to focus on revenue at the moment, so that's what we've done. We understand the Government is under enormous pressure, and we understand we're not alone in this. So, we fully respect the position. There have been different conversations about different figures, but, to be prudent and to be realistic about the size of the challenge that might come, I've advised our team to be modelling against 10 per cent.  

Roeddech chi'n sôn ynglŷn â, wedyn, peidio jest torri ar draws pob peth, ac efallai canolbwyntio a ffocysu ar fwy o ansawdd mewn rhai meysydd na'i gilydd. Does yna ddim awgrym bod yna unrhyw risg i un o'r safleoedd, oes e, sydd gennych chi; dyw hyn ddim yn rhywbeth rŷch chi'n ei ystyried—neu ydyw e?

You spoke about not just cutting across the board, and perhaps focusing on greater quality in some areas than others. There's no suggestion there's a risk to any of the sites is there? 

Well, I don't know. It will depend on the size of the cut, and it will depend on the model that we look at. We've got to work out what's the best way to deliver for the people of Wales. So, we've started this process by going back to our charter and our founding documentation to be really clear on what we were established to deliver. And what we're really also focused on is which are the bits where we can add most value for Welsh Government. Our remit letter is very, very broad, and we'd welcome the opportunity to talk with officials about perhaps being able to be more focused within what we deliver for programme for government, because, if you have less money, you can't spread the butter as thinly. So, we're not making any decisions at the moment. We're also not ruling anything out. If the better answer for the collections and for connecting communities with the stories and collections of Wales, if the better option there, is to reduce opening or even to reduce sites, then we will need to look at that.  

Ocê, diolch yn fawr. Dod yn ôl at y cyfalaf, yn amlwg rych chi wedi peintio darlun difrifol. Mi oedd yna ddarlun roedden ni fel pwyllgor yn poeni amdano fe o ran diogelwch y casgliadau ac yn y blaen—rhywbeth rŷn ni wedi codi yn gyson. Beth rych chi’n ei ddweud yw, nid yn unig dŷn ni ddim yn cyrraedd lle rŷn ni eisiau ei gyrraedd, ond rŷn ni'n cwympo’n bellach ar ei hôl hi. Soniwch fwy ynglŷn â beth mae hynny'n ei olygu mewn termau ymarferol o safbwynt diogelwch y casgliad.

Thank you very much. Returning to capital, you have painted a very serious picture there. The picture that we were concerned about as a committee in terms of the safety of the national collections is something that we've raised consistently. What you're saying is that we're not just reaching where we want to reach, but we're falling further behind. So, please tell us more about what that means in practical terms with regard to the safety of the collection.

We are really worried. So, when you talk about safety of the collection, there are two elements. The collection is completely secure from a perspective of theft and risk from that level—please, don't be alarmed. Where it's not secure, in effect, is from the conditions in which we are keeping it. So, we have inadequate storage. That means that the collection is being kept in conditions that are not appropriate and also in conditions that mean that our conservators can't access it, either to care for it or to make it accessible. So, that's one major concern for my conservation colleagues.

But the other is the condition of the building. So, if you were to come and visit me in my office, just outside the door where you come to where my office is, there are four buckets of water that, pretty much every time I'm in, have got water coming through into the buckets. When we are expecting a storm or heavy rain, we have to put the staff on stand-by, literally, so that they can come into the building in the middle of the night to take paintings off the walls. I'm not exaggerating this—that is what our staff do. We never, ever compromise the safety of the works. We always have staff available. They know exactly what to do. They do it regularly. But that is the reality of my colleagues’ working life at the moment.

So, what about the relationship you have with Welsh Government? Clearly, they're aware of this, are they not?

Yes, and Welsh Government gave us some money to improve the roof at the National Museum Cardiff recently, which was really welcome. Two challenges with it. Firstly, the roof itself consists of 50 different structures, so it's a very complex structure to fix, and you need quite a lot of money to do it. The other thing is that the water ingress is actually connected as much to the fabric of the building as the roof, so we have lead piping and things like that, so it comes down into the building, even if the roof—and out into the building, which is then where colleagues get worried about paintings on the walls et cetera. We've alerted Welsh Government to the seriousness of it, and I know, over previous discussions in this forum and others, we've talked about the scale, but across our whole estate we have a £90 million problem, and at National Museum Cardiff our most critical, urgent works are £25 million—which you don't necessarily need to do in one year; you could do that in about four years, in a phased way. But, if we don't do it, the future of that building is of great concern.

10:50

So, are you convinced that the Government gets that? Do they understand what the implications are of not receiving that money, and therefore it's a choice that they have to make?

I'm going to provide them with more information, hopefully to ensure that they have got that clarity. I think we have a responsibility as well to make sure they understand exactly the figures and what's needed where. 

And they'll also be watching today's session, which will help them get that clarity. I think you couldn't have been clearer in some of the things that you've said. 

Diolch. Fe wnawn ni symud at Tom Giffard.

Thank you. We'll move on to Tom Giffard.

Diolch. What impact has the senior personnel issues at the museum had on the delivery of the museum's policies?

Shall I take that one? Thank you for the question. I'm happy to say that it has had very, very little impact on delivery of policy. The senior team worked as a collective very, very effectively. They ensured that the day-to-day operations weren't in any way affected by what was going on with the very senior leadership, to the extent that, when we shared the news with staff, when the accounts were made public, staff had absolutely no idea it was going on. We continued to deliver against all our policy objectives and won awards for the work that we were doing in a number of different areas. The main impact, really, was on the well-being of the team, the staff themselves—the senior team—and the ability to look forward, if you like. But I'm confident that we didn't fail in any of our policy objectives. Would you agree, Nia?

Ie, cytuno.

Yes, I agree.

Thank you. Regarding the recent senior staffing changes, do you agree with the description in the museum's 2023 board minutes that, and I quote, 

'the Museum had received a clean bill of health on how we have conducted matters'?

Shall I take that? Because I think that quote directly refers to the financial element of the 2021-22 accounts, which were not qualified. The qualification was against the regularity opinion. And so that's where that direct quote comes from. 

Okay. I understand that. Do you think that you had a clean bill of health on how you conducted matters, looking back at it?

I think it was a very difficult time, a very challenging time for the amgueddfa and the staff who were involved in that, and the board of trustees. It was an unprecedented set of events that happened, and I think that the organisation has learnt a lot from it. Lessons have already been taken and been implemented, particularly in the way that Jane and I have been appointed and are working together. Processes and procedures have been updated in light of that dispute, and therefore I think we're confident that something like that would not happen again. I think there were areas of governance where procedures could have been strengthened, and the auditor general refers specifically to some minute taking that occurred during that period. I'm very clear that, once again, that would not happen under my watch, and we are looking at a review of our governance processes as per the recommendations in the tailored review to ensure that those are strengthened and modernised. 

Thank you. I'm glad to hear that you've a degree of confidence that something like that would not happen again. You've already touched on this question, but what operational changes, if any, are you making following the publication of the Audit Wales report?

So, if I could refer to the tailored review, which was undertaken following some of the dispute, that has 77 recommendations. Twenty or so of those relate to governance, and so those are the ones that I'm taking particular priority over at the moment. A couple of the operational ones to particularly refer to: the titles of president and director general have been changed, so Jane and I are chief exec and chair. That's not just a symbolic, titular change. I think that reflects, really, an increased clarity over the roles and responsibilities that Jane and I inhabit at the amgueddfa. Those have been clarified, and I am very glad that Jane's terms and conditions have also been updated in light of some of the difficulties and issues that have arisen with that particular situation.

There will also be work ongoing to review the governance framework of the amgueddfa. We are doing a compliance review against the Charity Commission's terms of reference for larger charities. Our corporate governance manager is currently working on that, and that will report out by next April, so we should have assurance that we have compliance with that code of governance emanating from the Charity Commission. We are also looking at a revised partnership agreement with the Welsh Government as well, to update and strengthen the existing framework agreement that is currently in place.  

10:55

Diolch. Roedd Alun eisiau dod i mewn, rwy'n meddwl.

Thank you. Alun wanted to come in here, I think.

Yes. I'm surprised by the answer that Ms Richardson gave to an earlier question, actually. I'm not sure that it's entirely credible to argue that these matters were unknown to staff at the museum. I'm not sure that that's an entirely credible argument to try to put. This is something that was played out in public. We were reading about it in newspapers and watching it on the media. My concern is that that is bound to have an impact on the morale of an organisation. You lose the senior leadership in these circumstances, and it doesn't go unnoticed.

I'm very glad to hear of the steps that have been taken since then, and I recognise that that has happened. But it leaves me with the question: what, then, about everybody else who works in the institution? And what, then, about the morale of people who work in the institution? I have worked in organisations where I am reading about what's going on in the papers, and it does impact on morale and it does impact on the sense of internal culture, and it does impact on the ability of people to do their jobs.

Roedd e'n gyfnod heriol—wrth gwrs roedd e'n gyfnod heriol. Fel uwch dîm, gwnaethom ni drio canolbwyntio ar y gwaith ac ar weithio gyda'r staff ac ar y diwylliant mewnol yn ystod y cyfnod yma. Dwi'n meddwl bod y tîm wedi gwneud yn hynod o dda. Rŷn ni wedi parhau i weithredu er budd pobl Cymru. Gwnaeth ein niferoedd ni gynyddu yn ystod y cyfnod yma. Hefyd, rŷn ni wedi ennill Buddsoddwyr mewn Pobl ar lefel arian. Dydych chi ddim yn gwneud hynny os yw morâl y lle wedi torri. Felly, mi wnaethon ni yn dda i gadw'r amgueddfa i fynd yn ystod beth oedd yn gyfnod ofnadwy o heriol.

It was a challenging time—of course it was. As a senior team, we tried to focus on our work and on working with the staff and on the internal culture during that period. I think that the team did extremely well. We have continued to operate for the benefit of the people of Wales. Our numbers increased during this period. We also won an Investors in People award at the silver level, and you don't do that if the morale is broken. So, I think that we did well to keep the museum going during what was a very challenging time. 

I hope that I didn't misrepresent the situation. I was responding specifically about how it impacted our ability to deliver policy. I'm very confident about that. Clearly, culturally, it was very difficult for the senior team and the managers, who were hearing this above them and being impacted by it.

In terms of the morale for the organisation, the big hit has been since the information all became public. As I have said, people don't do this just as a job. They do it as a vocation, and as a passion, and they have been deeply upset by it all. So, it has had a major impact on morale—huge. As a senior team, we have really been trying to focus on that.

Kate have been trying to be very visible. We are out on sites. I have been out every day, and I'm back in Caerleon this afternoon. So, we are trying to be very present for the staff to give them the opportunity to express what it means for them and then to look at how, collectively, we go forward together.  

I'm glad to hear that, and I'm grateful to you. Diolch iti. In terms of where you are today, we have had this issue. So, what actions are you taking? What is your analysis of the internal culture of the museum and where the museum is today? And where are you going in terms of addressing any issues that arise from that analysis? What actions are you taking?

I'm doing quite a lot to look at culture and to make some changes. For whatever reason, perhaps because of what's been going on in the last few years in particular, there has been, perhaps, a nervousness around decision making and around confidence going forward. Perhaps leaders within the organisation at all levels haven't felt empowered to be able to deliver on the expertise that they have and what they know is in the best interests of the museum.

I think the big change that I'm trying to make is to be very collective in the way that we lead, very collaborative, and to make sure that the people who are the experts in the museum are able to make the appropriate decisions within their field. Not everything has to come right the way up to a committee for decision et cetera. That's quite a big piece of work and the directors are helping me with that, but I think it's something that will stand us in good stead for these challenges that are coming. 

11:00

Diolch. Gwnawn ni fynd at Carolyn. 

Thank you. We'll move to Carolyn. 

Thank you. You mentioned earlier that 20 of the tailored review themes related to governance. What are the other key themes in the tailored review? And are they dependent on specific funding for you to be able to carry them out? 

Shall I start on that one? There are a number of different themes in the tailored review: governance is a major one, equality, diversity and inclusion, operational practices, sustainability et cetera. The tailored review had a very wide remit and it took the breadth of that remit very seriously, as you can appreciate with the 77 recommendations. Since we had the report in the summer time, and since Jane and I were both appointed, and I'm leading on the tailored review implementation process, we've put together a task and finish group. There are now project initiation documents against the majority of those recommendations, and staff have got to work on those. Twenty of them have already been completed, and the others are ongoing and will take a varying degree of time, given the variety of complexity in each of those recommendations. So, there are some things that we can do relatively simply and that will be completed by April of next year. There are other things that require partnership working and delivery across a number of different organisations, including the Welsh Government themselves, that will require more thinking through, more consideration, and more joint implementation. 

In answer to your question about the finances, for the majority of the recommendations, we are estimating between £550,000 and £640,000 for their implementation. But that doesn't include a considerably larger sum against the recommendations for capital maintenance that are in the tailored review, and some of the broader recommendations around reigniting the Historic Wales partnership and looking at efficiencies around some of the back-room support services throughout those cultural and heritage organisations across Wales. 

We should probably just highlight that, for our colleagues in the library, when they had the tailored review, obviously a budget came with that to deliver, but that isn't the case with us. 

Thanks for that clarification. That was my next question. 

Oh, sorry—

No, you anticipated it. You're in sync. This is good. 

The tailored review also calls for an entrepreneurial culture to be embedded in the museum, and, in 2017, Dr Thurley said that the commercial performance of the museum was 'extremely poor'. So, has anything changed since then? And is that something that you're looking to do as well going forward?

We've made good progress against that. We've had a director specifically appointed on business improvement, our colleague Nia Elias, and she has some excellent colleagues working alongside her on our commercial functions. So, we now have a much greater understanding of the way in which our commercial operations work and how we could increase the profitability of them. That will require some changes in some of the ways that we operate. As I was saying earlier in response to the question about changing culture, I think there has been perhaps previously a sense that you had different functions within the museum and commercial was one of those functions, whereas going forward, in the new financial landscape, income generation is going to have to be part of everybody's role and everybody's going to have to be engaged with it. So, that's what Nia and her team are looking at. And we've also got some really exciting ideas and opportunities for new income generation. We're looking to bring forward self-catering accommodation at St Fagans, for example, and asking if we can have capital investment for those sorts of projects that would enable us to generate more of the money that we need to be able to deliver against our core purpose. 

That sounds very interesting—self-catering at St Fagans, my favourite place. 

Come and stay. 

I'd love it. And the gardens are beautiful too. Thank you, Chair.

Diolch. It does sound lovely, actually.

Gwnawn ni symud ymlaen at Hefin David.

We'll move on to Hefin David.

11:05

Given some of the constraints that you've already talked about, I imagine widening engagement is going to be a challenge. So, how much of the widening engagement action plan has been implemented? And do you have sufficient resources to deliver the rest of the plan?

Diolch. Rŷn ni yn amgueddfa sydd i bawb, o bob oed a chefndir, ac mae ymrwymo i ehangu mynediad a chynyddu cyfranogiad yn rhan allweddol a chreiddiol o'n gwaith ni. O ran y cynllun gweithredu, sy'n gynllun ar y cyd, wrth gwrs, gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, rŷn ni wedi gorffen rhyw 20 o'r pwyntiau gweithredu ac mae'r 40 arall ar y gweill gyda ni. Fe wnaf i jest roi blas i chi o rai o'r pethau rŷn ni wedi'u gwneud.

O ran hawliau diwylliannol a chreu gwasanaethau hygyrch, mae'r casgliad cenedlaethol bellach wrthi'n gweithio gyda chymunedau i ddadgoloneiddio'r casgliad, ac rŷn ni wedi cyhoeddi siarter i ddadgoloneiddio'r casgliad, felly mae pob peth sy'n dod i mewn, bellach, i'r casgliad yn cael ei fesur yn erbyn y siarter hwnnw.

Rŷn ni hefyd wedi creu arddangosiadau newydd. Yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, os ŷch chi heb ei weld e, mae Ailfframio Picton, ac mae yna ryw 120,000 o ymwelwyr wedi ymweld â'r arddangosfa honno ers i ni ei hagor hi. Ac yn y model gweithredu rŷn ni'n ei wneud fel rhan o'n gwaith ymgysylltu ni, mae honna'n arddangosfa sydd wedi cael ei datblygu ar y cyd gyda'r Sub-Sahara Advisory Panel ac ar y cyd gyda chynhyrchwyr amgueddfa Cymru, criw o bobl ifanc rhwng 18 a 24 mlwydd oed. Rŷn ni'n gweithio gyda nhw fel activists yn yr amgueddfa.

Rŷn ni hefyd wedi gwneud nifer o ddigwyddiadau. Dros y chwarter diwethaf, er enghraifft, rŷn ni wedi gweithio gyda Chyngor Hil Cymru a gyda'r Hindu Cultural Association Wales India Centre ar Diwali Mela, a hefyd wedi lansio digwyddiad rŷn ni wedi dechrau gyda'r casgliad hanes o edrych ar hanes Somali Cymru, a hynny gyda nifer o bartneriaethau.

O ran mynediad, rŷn ni yn mabwysiadu BSL fel trydedd iaith ac wedi rhoi hynny fel rhan o'n digwyddiadau ni, ac rŷn ni hefyd, drwy peth o'r gwaith yr oedd Jane yn sôn amdano gynnau o ran y seilwaith yn yr amgueddfa, wedi gallu creu amgueddfeydd sydd yn fwy hygyrch. Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, er enghraifft, mae yna fynediad nawr i bawb drwy'r drws blaen, fel y dylai fod, gyda'r fynedfa newydd rŷn ni wedi'i adeiladu yn fanna. 

Wedyn, wrth gwrs, rŷn ni'n gweld ehangu a chynyddu cyfranogiad fel rhan o waith pawb. Ac fel rhan bwysig o fynd â'r gwaith yma ymlaen, mae sut mae'n gweithlu ni'n edrych. Rydyn ni'n edrych ar sut rŷn ni'n recriwtio'n wahanol a sut mae'r gweithlu'n dechrau adlewyrchu'r gymuned rŷn ni'n ei gwasanaethu. Mae'r gwaith yna dal ar y gweill gyda ni. Mae hon yn siwrne, onid yw hi, ac mae yna dipyn o waith. Dŷn ni ddim yn newid dros nos, ond mae yna dipyn o waith wedi digwydd, ac mae'r dull rŷn ni'n cymryd yn ymwneud â newid parhaol. Does dim diddordeb gennym ni mewn ticio bocsys; rŷn ni'n edrych ar y newid parhaol. Felly, gyda chyngor y celfyddydau, rŷn ni hefyd wedi bod yn edrych ar ddulliau gwahanol o fesur y gwaith yma a datblygu dangosyddion perfformiad allweddol newydd fydd yn fwy ystyrlon i ddangos sut rŷn ni'n perfformio yn erbyn y cynllun ehangu ymgysylltu.

Thank you. We are a museum that's for everyone, of all ages and all backgrounds, and committing to widening participation and engagement is a core part of our work. In terms of the action plan, which is a joint plan, of course, with the Arts Council of Wales, we have completed some 20 of the action points and the other 40 are in the pipeline.

I'll just give you a flavour of some of the things that we've done. In terms of cultural rights and creating accessible services, the national collection is working with communities to decolonise the collection, and we have published a decolonisation charter, so everything coming into the collection now is assessed against that charter.

We have also created new exhibitions. In Cardiff at the moment, if you haven't seen it yet, we have Reframing Picton, and some 120,000 visitors have visited that exhibition since it opened. And in the operating model that we've adopted in terms of our engagement work, that is an exhibition that's been developed jointly with the Sub-Sahara Advisory Panel and jointly with the national museum producers, a group of young people between 18 and 24. We're working with them as activists within the museum.

We have also staged a number of events. Over the past quarter, for example, we've worked with Race Council Cymru and with the Hindu Cultural Association Wales India Centre on Diwali Mela, and we also launched an event that we've established looking at Somali history in Wales, which has been undertaken with a number of different partners.

In terms of access, we're adopting BSL as a third language and have included that as part of our events, and we've also, through some of the work that Jane mentioned earlier, in terms of the infrastructure within the museum, been able to create museums that are more accessible. In National Museum Cardiff, for example, there is now access for everyone through the front door, as there should always be, with the new entrance point that we've constructed there.

Then, of course, we see expansion and increased participation as everybody's responsibility. And as an important part of taking that forward, how our workforce looks is important. We've looked at how we can recruit differently and how the workforce reflects the community we are serving. So, that work is still ongoing. This is a journey. We can't change overnight, but there's been a lot of work that has been done, and the approach we've adopted relates to ongoing change. We're not interested in box ticking; we're looking at permanent and ongoing change. So, along with the arts council, we have been looking at alternative ways of measuring the impact of this work and developing new key performance indicators that will be more meaningful in demonstrating how we perform against the engagement plan.

Diolch. Gwnawn ni fynd nôl at Alun.

Thank you very much. We'll go back to Alun.

I'm looking here at some of the proposals that you've been making, and I'm interested, following on from the question from Hefin and the answer, in terms of taking the museum forward. It goes back to the first question answered, actually, and some of the capital stuff, possibly. Can you talk me through the proposal on the museum of the north?

Well, I can and I can't, because it's a Welsh Government proposal, really, so that's not—

Colleagues have been, because we were asked to explore how we could deliver that at Llanberis. At the moment, I understand that the Welsh Government are reviewing that proposal and what it means, and we're not specifically tasked to deliver that at the moment. What we're very committed to is delivering the national museum in the north at Llanberis. And our proposals—

Well, it means that we don't try and tell the whole story of north Wales on that one site, and we're not being tasked by the Welsh Government to do that. We're going to transform the visitor experience in Llanberis, but not just in the way that we tell the story of slate, which is so fundamental to the story of Wales, but through that project we're going to create a space there that will mean for the very first time we can take items from the collection here in Cardiff up to the north, so they can be on display. We can have changing exhibitions from the museum's national collection in the north, whereas before it was a much more limited offer. So, in terms of Welsh Government's museum of the north, that's really for them, but what we are committed to doing is improving and developing the offer for the communities in north Wales, based out of Llanberis, and working in even closer partnership with our partner galleries in the north, which we've already started doing through the contemporary art gallery scheme.

11:10

The committee visited the National Slate Museum in Llanberis, I was going to say a year ago, was it? It could have been a bit longer, actually.

Yes, and we had a presentation from Dafydd Wigley about the world heritage site, and I have to say it was inspirational. It was first class, both the presentation and the vision that went alongside it. I actually enjoyed it. It was the first time I'd visited Llanberis, and I thoroughly enjoyed the opportunity to explore the place. So, your answer confuses me, quite honestly, about the purpose of Llanberis, because the description that we had from Dafydd Wigley was very much that this would be a centre point of the explanation of the world heritage site in terms of slate and the communities created by the slate industry and all the rest of it, and that Llanberis would be a point of that. I thought it was a great model of how to take our history and reinterpret it in situ for people to understand. But that's not the history of north Wales.

No. Well, not the whole—

It's not the history of the part of north Wales where you live, Llyr, and it's not the history of large parts of north Wales. So, it confuses me, therefore, that we would invest in this concept and then try to do something else there as well.

I don't know what's happening with the museum of the north. What I do know is, for the slate—

Yes, yes, but I was thinking about your answer to the previous question.

So, we are delivering a world-class museum experience to understand the story of slate, and we're delivering that through levelling-up funding and, hopefully, through a bid to the National Lottery Heritage Fund, which we'll hear about in January, and a contribution from Welsh Government. We are not involved in any discussions at the moment about delivering a museum for the north. We don't know what that looks like and what it might mean, and it has no relation with what we are doing in Llanberis.

But in the previous answer, you said that you were going to create some sort of space there.

I live in the north, and when I told everybody I was going to join the national museum, nobody knew what it was, because everyone knows it's the amgueddfa llechi, but they don't know what the national museum is, because that's something that happens down in Caerdydd. What the people of the north have never had access to is the national museum's wider collection. So, we're not going to create a museum of the north, but we are going to give the people of north Wales access to more of the national museum's collection that they currently couldn't access unless they came to Cardiff, so artworks that previously would remain here will be put on display there. So, it's about—

In Llanberis, in a specially developed room that will be part of telling that story. Nia, do you want to come in?

Mae rhai o'r rheini, wrth gwrs, wedi cael eu hysbrydoli gan yr hwb UNESCO fydd hefyd yn rhan o'r amgueddfa, felly mae e i wneud gyda dweud stori llechi, ond dweud stori llechi trwy gelf a thrwy wyddoniaeth yn ogystal.

Some of those, of course, have been inspired by the UNESCO hub that will be part of the museum, so it's to do with telling the story of slate, but through art and through science as well.

So, just going back to the answer, you will be taking items from Cardiff—I've got no issue with this, by the way—but you'll be taking items from Cardiff that are related to slate and related in a historical way to north Wales, and putting them in Llanberis, or taking them there on a—

We can put exhibitions on. So, we were able to acquire, through a generous legacy and art fund money, a set of watercolours by the artist Paul Sandby, which are watercolours purely of north Wales taken on a grand tour. They've never been on display before, and it would be wonderful if the very first time that they could be on display, now that they've been conserved, et cetera, would be in north Wales rather than in Cardiff.

I just want to clarify, because I'm not clear where you're going. So, the national museum in the north is going to be the slate museum with all the issues around the world heritage site, which is going to be enhanced by relevant parts of the collections from Cardiff, which will be moved there. For example, you’re not going to take some of the impressionists to Llanberis.

11:15

It’ll be about telling stories that are relevant to the communities of north Wales on a temporary changing basis, because other museums that we have have facilities to be able to refresh the offer. In Llanberis, it’s very static, so there’s no reason for people to necessarily visit multiple times, so it’s creating that fluid space for items, as you say, that are relevant, that the people otherwise couldn’t see.

Okay. But it’s not a means of people accessing other artefacts from Cardiff that wouldn’t be specifically related to north Wales. So, let’s use some of the ceramics, for example, which you have there, or some of the impressionists, which are not related to north Wales specifically: they would stay in Cardiff.

Dwi'n meddwl hefyd, mae cymunedau yn rhan o wneud y gwaith yma gyda ni, ac ŷn ni'n moyn gwrando ar beth mae'r bobl eisiau hefyd, a pheidio bod yn haearnaidd ynglŷn â hynny. Y pwynt—

I also think that communities are part of doing this work with us, and we want to listen to what people want, and not to be too restrictive in that sense. The point—

Ond dwi eisiau deall beth ydy eich gweledigaeth chi.

But I want to understand what your vision is.

Nia Williams 11:16:12