Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Economy, Trade, and Rural Affairs Committee

29/09/2022

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Hefin David
Luke Fletcher
Paul Davies Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Samuel Kurtz
Sarah Murphy
Vikki Howells

Y rhai eraill a oedd yn bresennol

Others in Attendance

Bill Cordingley Llywodraeth Cymru
Welsh Government
Callum Jones Llywodraeth Cymru
Welsh Government
Claire Lawson Llywodraeth Cymru
Welsh Government
David Chaundy Llywodraeth Cymru
Welsh Government
Dorian Brunt Llywodraeth Cymru
Welsh Government
Emma Davies Llywodraeth Cymru
Welsh Government
Fiona McFarlane Llywodraeth Cymru
Welsh Government
Hannah Fernandez Llywodraeth Cymru
Welsh Government
James Owen Llywodraeth Cymru
Welsh Government
Molly Corless Llywodraeth Cymru
Welsh Government
Sarah MacCarty Llywodraeth Cymru
Welsh Government
Sian Hughes Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Gareth Rogers Clerc
Clerk
Gruffydd Owen Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser
Lara Date Ail Glerc
Second Clerk
Robert Donovan Clerc
Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Mae hon yn fersiwn ddrafft o’r cofnod. 

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. This is a draft version of the record. 

Cyfarfu’r pwyllgor yn y Senedd a thrwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:36.

The committee met in the Senedd and by video-conference.

The meeting began at 09:36.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Croeso i'r cyfarfod hwn o Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn y tymor hwn. Gobeithio bod Aelodau wedi mwynhau'r haf. Dwi ddim wedi derbyn unrhyw ymddiheuriadau. Nawr, bydd rhan gyhoeddus y cyfarfod heddiw yn fyr iawn, gan ein bod ni'n bwriadu symud i sesiwn breifat i drafod ein dull o gynnal gwaith craffu ar Fil Amaethyddiaeth (Cymru) a chael briff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru. Cyflwynwyd y Bil gan Lywodraeth Cymru ddydd Llun, ac mae hi wedi'i gyfeirio at y pwyllgor hwn i gynnal gwaith craffu arno. Cyn ein bod ni'm symud ymlaen, a oes unrhyw fuddiannau hoffai Aelodau eu datgan o gwbl? Sam Kurtz.

Welcome to this meeting of the Economy, Trade, and Rural Affairs Committee this term. I hope that Members enjoyed the summer. I haven't received any apologies this morning. Now, the public part of today's meeting will be very brief, as we intend to move into private session to discuss our approach to scrutiny of the Agriculture (Wales) Bill and to receive a technical briefing from Welsh Government officials. The Bill was introduced by the Welsh Government on Monday and has been remitted to this committee for scrutiny. Before we move on, do Members have any interests to declare at all? Sam Kurtz.

Diolch, Gadeirydd. I'm still a director of Wales Federation of Young Farmers Clubs charity.

Diolch yn fawr iawn. Unrhyw un arall? Nac oes.

Thank you very much. Any other Members? No.

2. Papurau i'w nodi
2. Paper(s) to note

Symudwn ni ymlaen, felly, i eitem 2, sef papurau i'w nodi. Fel rŷch chi'n gweld, mae yna nifer o bapurau i'w nodi. Byddwch chi'n falch i glywed fy mod i ddim yn mynd i fynd trwy bob papur, ond oes yna unrhyw faterion hoffai Aelodau eu codi o'r papurau yma o gwbl? Nac oes. 

We'll move on, then, to item 2, which is papers to note. As you'll see, there are a number of papers to note. You'll be very pleased to hear that I won't go through all of them, but are there any specific issues that Members would like to raise from these papers at all? I see that there are none.

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
3. Motion under Standing Order 17.42(ix) to resolve to exclude the public for the remainder of the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(ix).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Felly, symudwn ni ymlaen i eitem 3, a dwi'n cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 17.42 fod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitemau nesaf. A yw Aelodau yn fodlon? Gallaf weld bod Aelodau yn fodlon. Felly, derbynnir y cynnig ac fe symudwn ni ymlaen i'n sesiwn breifat.

So, we'll move on to item 3, and I propose in accordance with Standing Order 17.42 that the committee resolves to exclude the public from the following items. Are Members content? I see that Members are indeed content. So, the motion is agreed and we will move on into private session.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:37.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 09:37.