Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Culture, Communications, Welsh Language, Sport, and International Relations Committee

14/07/2022

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Alun Davies
Carolyn Thomas
Delyth Jewell Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Tom Giffard

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Martha Da Gama Howells Ail Glerc
Second Clerk
Robin Wilkinson Ymchwilydd
Researcher
Tanwen Summers Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu’r pwyllgor drwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 11:00.

The committee met by video-conference.

The meeting began at 11:00. 

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Bore da. Dyma estyn croeso i'r Aelodau i'r cyfarfod hwn o'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol. Rwyf wedi derbyn ymddiheuriadau gan Hefin David a Heledd Fychan. A oes gan unrhyw Aelodau fuddiannau i'w datgan? Dwi ddim yn gweld bod.

Good morning. I'd like to extend a very warm welcome to Members to this meeting of the Culture, Communications, Welsh Language, Sport and International Relations Committee. I have received apologies from Hefin David and Heledd Fychan. Do Members have any declarations of interest to make? I don't see that there are any.

2. Papur(au) i'w nodi
2. Paper(s) to note

Felly, rydyn ni'n symud ymlaen at eitem 2, sef papurau i'w nodi. Dim ond un papur i'w nodi sydd heddiw, sef eitem 2.1, llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid atom ni ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24. A oes gan unrhyw Aelodau unrhyw sylwadau ar y papur yna? Dwi ddim yn gweld fod.

So, we'll move on to item 2, which is papers to note. There's just one paper to note today, which is item 2.1, a letter from the Chair of the Finance Committee to us with regard to the Welsh Government's draft budget 2023-24. Do Members have any comments to make on that paper? I see that there are none.

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
3. Motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the remainder of the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Felly, rwy'n cynnig, o dan Reol Sefydlog 17.42, o dan eitem 3, ein bod ni'n penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod. Ydych chi'n hapus i ni barhau yn breifat? Ocê. Fe wnawn ni aros i glywed ein bod ni'n breifat, felly.

So, I propose, in accordance with Standing Order 17.42, under item 3, that we resolve to exclude the public from the remainder of this meeting. Are Members content to continue in private? I see that they are. So, we'll wait to hear that we have gone into private session.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 11:01.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 11:01.