Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Equality and Social Justice Committee

10/10/2022

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Altaf Hussain MS
Jane Dodds MS
Jenny Rathbone MS Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Joel James MS Yn dirprwyo ar ran Altaf Hussain yn ystod eitem 5
Substitute for Altaf Hussain during item 5
Ken Skates MS
Peredur Owen Griffiths MS Yn dirprwyo ar ran Sioned Williams yn ystod eitem 5
Substitute for Sioned Williams during item 5
Sarah Murphy MS
Sioned Williams MS

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Angharad Roche Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Rachael Davies Ail Glerc
Second Clerk
Rhys Morgan Clerc
Clerk
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu’r pwyllgor yn y Senedd a thrwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 13:30.

The committee met in the Senedd and by video-conference.

The meeting began at 13:30.

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon
1. Introductions, apologies and substitutions

Prynhawn da. I'd like to welcome Members and members of the public to this meeting of the Equality and Social Justice Committee. This meeting is being held in a hybrid format with some Members on the Senedd estate and others participating virtually via video-conference. The public part of this meeting is being broadcast live on Senedd.tv. We're a bilingual meeting and institution, and simultaneous translation is available from Welsh to English. No apologies have been received. Just for the record, Peredur Owen Griffiths and Joel James will be substituting for Sioned Williams and Altaf Hussain for item 5 of today's meeting. Are there any declarations of interest from Members that haven't already been recorded? Thank you very much.

2. Papurau i’w nodi
2. Papers to note

There is one paper to note, which is correspondence from Oxfam and the Women's Equality Network Wales. Are Members agreed to note that paper? We'll come back to it another time.

3. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
3. Motion under Standing Order 17.42 to exclude the public from the remainder of the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Now, under Standing Order 17.42, I'd like to invite Members to agree to exclude the public from the remainder of the meeting. I see no dissent, so hopefully we can just get the signal from the technicians that we're in private.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 13:31.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 13:31.